mm *1r39" D,1 ijtøvv. Mit. mm *1r39" D,1 ijtøvv. Mit.

Presented to the. library qf the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presented to the. library qf the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS"

Transkript

1 ^11 _ 00= 00- -"4=

2 Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS

3

4

5 ,>mm *1r39" D,1 ijtøvv. Mit. <j

6

7 JAKOB KNUDSEN DEN GAMLE PRÆST FORTÆLLING KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG FR. BAGCES KGL. HOF-BOGTRYKKERI 1910

8 : Efter Fortællingens andet Oplag (1901). i 3 i 8 Gyld. Bibi. Udg.

9 ; Ad FØRSTE KAPITEL. Vejen, som fører langs Staldbygningen hen l til Borgeleddet" paa Søttrup, kom Sognepræsten, gamle Mogens Castbierg, spadserende. Da han var naaet indenfor Leddet, stod han og saae sig lidt om, eller, som det rigtigere kunde kaldes: skottede først til den ene Side, saa til den anden ned i den vidtstrakte Staldgaard, og op i den mere snævre og højbyggede Borgegaard. Saa rystede han paa Hovedet. Der kom en Dreng ud fra Stalden med en Børfuld Gjødning, som han kjørte op paa den høje Mødding. Christian!" kaldte Præsten. Ja." Kom her hen!" Drengen satte øjeblikkelig Trillebøren ned, snød sin Næse og kom løbende hen til Præsten. Er Greven hjemme?" Ja han er." Er Madammen ogsaa?" Ja, de sover vist til Middag." Hvordan er det, Du ser ud? Du er jo tyk i den ene Side af Hovedet."

10 4 JAKOB KNUDSEN Ja, det er den engelske Vædder, der har bukket mig." Hm, stakkels Dreng I Har I Høet inde?" Ja, fra Holmene og fra Marken. Men ude i Enghaven dér vender de i Dag." Da syntes jeg, jeg talte hele Gaardens Besætning oppe i Rugen i Formiddags." Ja, men det er ogsaa kun Magnus Jensen og saa to svenske Piger, som kom i Gaar de er i Enghaven." Magnus Jensen? Duer han da ikke til at høste?" Det er vist ikke ret meget." Duer han til ingen Ting?" Det veed A ikke." Naa," sagde Præsten og satte sig atter i Bevægelse. Pludselig standsede han: Døde saa Din Moders Lam?" Nej, det lever da," sagde Drengen og smilede fornøjet. Det var jo godt. Saa har I fem Lam. Er Du begyndt at ryge Tobak?" Ja," sagde Drengen og var med det samme ildrød i Ansigtet. Det er dog vel Aa-Tobak?" Ja." Ja, al anden Tobak er for dyr for Dig. Her har Du tyve Øre til et halvt Pund. Men Brændevin drikker Du dog ikke endnu?" Nej." Det var ogsaa altfor tidligt for en femtenaars Dreng. Spar paa Din Løn; det er jo en stor Løn, Du faar. Ellers bliver det aldrig til noget med Dig og Jens Madsens An' Kathrine." Det bliver det vel ikke alligevel."

11 DEN GAMLE PRÆST 5 Vist saa, vist saa! Stol paa Gud!" sagde Præsten og gik langsomt ind i Borgegaarden. Drengen stod fortabt og saae efter ham, som om han havde utallige Spørgsmaal at gjøre ham om det sidste Punkt. Paa den brede Trappesten foran Hovedindgangsdøren blev Præsten staaende nogle øjeblikke med Ansigtet vendt mod Gaarden. Hans Blik fulgte mønstrende den Række af gamle, store og forblæste Lindetræer, som staar foran alle Hovedbygningens tre Længder ind mod Gaardspladsen. Ved det yderste i Rækken, hvis Rod er hul, stod en lille Ræveunge lænket. Den legede paa Hvalpemaneer med en gammel Træsko, som var kommen indenfor dens Rækkevidde. Noget som et Smil arbejdede sig ved dette Syn frem i Præstens Gammelmands- Ansigt. Saa rystede han atter paa Hovedet, og skulde aabenbart til at foretage en Drejning helt omkring mod Døren; da fangedes hans Opmærksomhed af skramlende Træskotrin nede ved Bryggersdøren. Hele Udenomslejligheden var i Hovedbygningens Midterfløj ; Herskabet boede i den sydlige Sidefløj. Ud ad Døren kom en Kone med to Blik-Madspande, der tydelig angav hende som Tiggerkvinde; men hendes øvrige Udseende var rigtignok saa velnæret og lunt, og Udtrykket i hendes Ansigt saa rigt mangfoldigt, saa selv en Fremmed vilde have meget vanskeligt ved at antage hende for en fattig Kone med Udkommet og det daglige Brød til eneste Tanke. Præsten var gaaet ned fra Hovedtrappen og saa langt frem i Gaarden, at hendes Vej maatte krydse hans. Goddag, Else Kundbjerg!" Goddag, Hr. Pastor!"

12 " " " 6 JAKOB KNUDSEN Er det Middagsmad, De har faaet inde i Kjøkkenet?" Ja, det henter A jo dér hver Dag." Hvem har betalt det Tøj, De gaar i, lige fra inderst til yderst? og de Træsko, De har paa Fødderne!" Ih, men hvadfor spørger De, Hr. Pastor? A har sandelig ikke taget det. Madammen har jo betalt og givet mig det altsammen." End saa det Tøj, som Deres seks Børn gaar hvordan er De kommen til det?" Det er A kommen ved ærlig og redelig paa i, den selvsamme Maade, veed De det, Hr. Pastor Castbierg, for Madammen heller Grevinden da hun har kjøbt det til mine Børn hver en Trevl." Ja, det veed jeg meget godt, Else." Jamen hvorfor spørger De mig saa?" sagde Konen halvgrædende. Fordi jeg vil have Dem til at tænke paa, Else, at der er ingen Mening i at skylde Menneskers Godhed alt, hvad man er og ejer og har og faar, og saa at skaffe sig Yndest og Venskab og gudelig Kaffeslabberas andensteds ved at bagtale og latterliggjøre disse samme Mennesker A har aldrig De skal ikke lyve. De har sidst i Gaar hos Væver Christoffersens fra De kom, til De gik ikke bestilt andet end at fortælle ondskabsfulde Historier om Grevens Heftighed og andet lignende; og De blev ved, skjønt De blev advaret om at holde op." A skal sige Dem, Hr. Pastor De skal ingen Ting sige mig." Præsten gik atter langsomt op mod Hoved-

13 DEN GAMLE PRÆST 7 døren, op ad Trappen, og traadte med omstændelig Forsigtighed over det høje Dørtrin ind i Huset. Der kom ingen ud i Forstuen for at tage imod ham. Og der var ganske stille rundtom; Drengens Formodning, at man sov til Middag, syntes at have sin Rigtighed. Pastor Castbierg fik sin Overfrakke og sin gammeldags Cylinderhat hængt op paa een af Raabukkeknagerne; saa tog han sit Lommetørklæde og sin Snustobaksdaase ud af Overfrakkens Lommer og anbragte disse Stykker hvert i sin Lomme paa den pæne, sorte Klædesfrakke, han havde under. Derpaa tog han en lille Kam frem af en Vestelomme og redte sit stærkt graanede men kraftige Haar tilbage fra Panden og frem foran ørene, og gav sig endelig to smaa Dask med begge Hænder mod sine Frakkeskjøder, Signal for ham selv, syntes det, at nu var han færdig til at gaa ind. Saa blev han alligevel optaget af et langt Rugstraa, som var hængt op paa Dørstolpen i en Sejlgarnsstrikke. Han tog det forsigtig ned, stillede det paa Gulvet og maalte det mod sin egen Højde. Fireogtreds Tommer og fem Tommer," sagde han, det var et højt Straa, hm." Han traadte ind i Dagligstuen og stod et Øjeblik og indaandede med synligt Velbehag den ejendommelige Duft af Violer, som var paa Søttrup i alle Stuerne og til enhver Aarstid. Lidt efter aabnedes den modstaaende Dør, og en ganske ung Pige kom hurtig ind. Men staar Præsten dér ved Døren!" sagde hun, løb hen og lagde Hænderne paa hans Skuldre og kyssede ham. Jeg vilde give Folk Tid til at byde mig en

14 " å Jakob knudsen Stol," sagde han. Men nu bliver Du for Resten for stor, Camilla, til saadan at kysse mig." Er jeg for stor jamen Jo, det ligner ikke noget. Men det gjør da hellerikke noget endnu," føjede han til, da han saae, at hun var bleven ganske forlegen. Hvor maa jeg saa sætte mig?" Ja, værs'god!" sagde hun og trak en polstret Lænestol frem. Hun havde faaet Taarer i Øjnene. Hvor længe har Dine Forældre sovet til Middag?" De er oppe. Mo'er kommer ligestraks." Er Du nu seksten Aar?" Ja, jeg fyldte i Mandags." Du er en stor Pige af din Alder." Her staar Cigarer. Maa jeg ikke byde Præsten?" Nej, Tak! Og det er ogsaa noget, som Din Fader skal gjøre; det skal Du ikke." Hun løb hen til Vinduet og holdt sit Lommetørklæde for øjnene. Ja, saadanne Stød gi'er Verden. Men Du skal heller ikke være saa blød af Dig. Du veed jo godt, jeg er slet ikke vred paa Dig. Det har jeg jo aldeles ingen Grund til." Nu kom Grevinden ind. Goddag! lille Madammen," sagde Præsten. Det er ellers en solid Middagssøvn, De tager Dem. Klokken er ti Minutter over to." Det var min Mand, der sov saa trygt. Saa vilde jeg ikke vække ham ved at staa op. Han har været oppe siden Klokken halvfem i Morges." Her er det Eva, der skyder Skylden paa Adam ; jo, det kan ogsaa gaa. Hvordan er De saa tilfreds med den nye Landbrugselev, De har faaet? Jeg hørte af Stalddrengen, at han ikke duer til at høste."

15 DEN GAMLE PRÆST \) Naa, Magnus Jensen! Aa, jeg er rigtig kjed af, at vi har faaet ham paa Gaarden. Han kan gjøre min Mand saa vred og hidsig med sit uordenlige og dovne Væsen; og en styg Knægt troer jeg i det Hele han er." Mærker De ogsaa til det?" Ja, for han spiser jo til Middag ved vort Bord herinde, det bad hans Fader om, at han maatte. Og nu kan De tænke Dem, da han har været her i tre Uger, saa gaar han hen og frier til Camilla dér." Uh, det er saa væmmeligt, at han skal spise herinde," sagde Datteren, jeg er saa led ved ham!" Den Dumrian!" sagde Pastor Castbierg. Naa, men Greven er desforuden utilfreds med hans Arbejde." Han har jo ingen Verdens Ting lært," sagde Grevinden; og han veed sletikke, hvad det er at arbejde. Det er det værste, og det er det, som irriterer min Mand saa frygteligt. Jeg er ligefrem bange for, at der kunde ske en Ulykke, saadan som Forholdet allerede er imellem dem." Men Faderen Pastor Jensen, som man kalder ham sætter Deres Mand vedblivende lige stor Pris paa?" Ja det gjør han vist. Ja, Præsten veed vel nok, at der skal holdes Møde her i Forsamlingshuset i Morgen om den nye Højskole?" Nej, det vidste jeg ikke hm. Jeg vidste jo godt, at der arbejdes for denne Højskole og for at faa Hr. Jensen til Forstander. Naa, men det er i Morgen. Ja, ja. Jeg anseer det for meget bedrøveligt, meget bedrøveligt. Er det sandt, at Jensens allerede er flyttet her til Byen?" Ja, foreløbig. Han og hans Kone har lejet sig

16 " 10 JAKOB KNUDSEN ind i Kroen. Er Pastor Jensen dog ikke en dygtig Mand?" De veed ikke, hvad De siger. Men det vil jeg hellere tale med Deres Mand om ved Lejlighed." Han maa da sikkert komme straks, det er underligt De kan være vis paa: Deres Mand kommer til at betale Gildet; ellers var man ikke saa ivrig for at faa ham med. Den tykke Væver Christoffersen og Sognefogden han, der staar over i Koderne, som Deres Mand plejede at sige om ham de har nok begge villet have fat i Greven for at foreslaa ham, at han skulde cautionere for det hele." Nu kan jeg høre min Mand kommer," sagde Grevinden. Aa ja, Gud hjælpe os over alt det Gøgl," mumlede Præsten. Et Par hurtige Skridt hørtes, og Grev Carl Schwartau Trolle stod i Døraabningen. Ih, Gud Fader fri og bevare mig! dér sidder jo Præsten og har taget os allesammen paa Sengen!" raabte han med stærk fynsk Accent og saa skingrende højt, saa Stemmen slog over i en Discant. Han hilste og satte sig straks i Bevægelse frem og tilbage over Gulvet med Hænderne pressede halvt ned i Bukselommerne, hvorved den tætknappede Jakke krængedes op bagtil over Lænden. Hvad har Du grædt for, min Tøs?" sagde han og klappede Comtesse Camilla paa Kinden, naa, det kan ogsaa være det samme; der er saa meget og man kan gjerne baade le og græde over det altsammen. Ja, Gud kan man saa. Skal vi snart have Kaffe, lille Mo'er?"

17 " DEN GAMLE PRÆST 1 1 Ja, hvis ikke Præsten og Du vil have jert Schakparti før Kaffen, det plejer I jo." Nej. Ja, jeg veed itte, hvad De vil, Hr. Pastor. Skal vi spille efter Kaffen?",Det kan vi jo godt." Ak ja! Jeg har s'gu for Resten itte godt Tid til nogen Ting. Det har trukket altfor længe ud med Høet, og nu er Rugen der, og man har ogsaa Hovedet fuldt af alle mulige andre Ting. Jeg er ved at blive helt rundtosset." Hvad mon det er for mange Ting, De har Hovedet fuldt af?" Hør, Hr. Pastor, det kan være det samme: det er s'gu en mærkelig Mand, denne Pastor Jensen, det er alligevel et forbausende Menneske. Hvordan dog saadan en Mand har faaet det dævleblændte Asen af en Søn, som han har givet mig at trækkes med her paa Gaarden. Men hvor det Menneske dog kan fremstille alting for os og forklare det. Jeg har virkelig gaaet og spekuleret og spekuleret paa det Foredrag, som han holdt for tre Uger siden derovre i Skovby. Vi hører itte saadan noget det gjør vi itte. Jeg vilde ønske, De havde hørt ham Hvor kan De vide, om jeg vilde have syntes om, hvad han sagde. Men saa kan De jo fortælle det for mig." Nej, det kan jeg itte. Men det var dog saa klart tillige. For det hele var i fem Punkter. Og han er den ydmygste Mand, jeg nogentid har hørt eller seet. For det var itte hans egne Ord. Det begyndte han netop med at sige: han vilde itte tale noget ud af sig selv, for det kom der itte noget ud af. Men han havde fem Punkter, sagde han, og det var Christi Ord allesammen."

18 " 12 JAKOB KNUDSEN Saa maa jeg jo ogsaa kjende dem; hvordan lød de?" Ja, hvordan var det? For han talte egenlig kun om de to, og det er ogsaa dem, jeg har gaaet og spekuleret paa bagefter. Men der var fem i det Hele, og de var ganske korte allesammen." Saa lad mig høre de to da." Ja, det ene, det var dette: Du skal itte sætte Dig imod det Onde". Og saa det andet: Du skal ogsaa elske Dine Fjender, det vil sige: Folk, som itte er Dine Landsmænd". Men det var dog magesløst, saa han kunde forklare Hm," sagde Præsten, det er noget, han har læst i Indholdsfortegnelsen til Leo Tolstoy's Bog: Hvori bestaar min Tro". Den løber alle omrejsende Narre og trækker med i denne Tid. Jeg kan godt sige Dem de andre tre Punkter, som De kalder dem: Du skal ikke vredes paa Din Broder" det er det første; og det andet: Du skal aldrig skille Dig fra Din Hustru", og det tredje: Du skal aldrig aflægge Ed". De to Bud, som De nævnte, er det fjerde og femte i Tolstoy's Fremstilling." Ja, det er ganske rigtigt, det er ganske rigtigt; nu husker jeg det ogsaa. Se, disse Bud, sagde Pastor Jensen, dem taler jeg itte af mig selv, men det er Christus selv, som har sagt det; og det har forbauset mig og forbauset mig, sagde han, at itte alle Mennesker ogsaa uden min Hjælp har kunnet se, at saadan lyder Christi klare og tydelige Ord." Ja, det har altsaa Grev Leo Tolstoy seet, og hos ham har Hr. Jensen læst det, og giver det nu ud for sin egen Opdagelse." Nej, nej, Hr. Jensen sagde netop, at vi kunde

19 DEN GAMLE PRÆST 13 læse det altsammen i Bjærgprædikenen, dér stod det Ord til andet, han vilde ingen Ære have derfor, den tilkom Christus ene og alene." Præsten rystede opgivende paa Hovedet. Og saa sagde han," blev Greven ved: Du skal itte sætte Dig imod det Onde, altsaa: Du skal sletikke naar nogen kommer og vil ta'e Din Ejendom og Dit Gods, saa skal Du'tte forhindre ham deri, saa skal Du ganske rolig lade ham ta'e det ja, for Du skal sletingen Ejendom ha'e, Du skal arbejde for Dit Brød i Dit Ansigts Sved det var ogsaa et guddommeligt Punkt; hver Dag har nok i sin Plage. Det er jo netop, hvad jeg altid hatsagt : arbejde i sit Ansigts Sved; her gaar disse Knægte og driver Og saa skal der sletingen Dommere være, dømmer itte, forat I itte skal fordømme hverandre, hvo'd'n er'et? For ja, det der ska'tte straffes aldrig gjengjælde Ondt med Ondt, men fordriver det Onde med Gode! er dog dejlige Ord, det kalder jeg Christendom. Det er noget andet, endsom hvad vi ellers hører. Og saa : der skal ingen Krig være mere nej, for han sagde: hvorfor skulde vi have Lov til at sætte Ondt imod Ondt, for det om et Menneske er en Tysker eller Tyrker eller ligefrem en Menneskeæder, en Kannibaler og vi laa i Krig med dem. Det var der jo ingen Grund til." Vi skal lade dem æde os." Vi ska'tte sætte Ondt imod Ondt i noget Tilfælde. Christus nævner ingen Undtagelser. Ja, og saa den Maade, han sluttede Foredraget: Kjære Menneskebørn," sagde han,»tilføj itte hverandre noget Ondt, saa er der heller intet Ondt til i Verden. 11 Det er dog det er dog, synes mig, den sande Christendom. Det er egenlig det, jeg

20 " 14 JAKOB KNUDSEN har følt og tænkt, lige siden jeg lærte min Kone at kjende. Jo, for saadan har Du altid været imod mig, Mathilde Han knyttede Næverne og truede ad Grevinden. Derfor har der hellerintet Ondt været i denne lille Verden, jeg mener her i Huset uden det, som jeg selv har lavet." Nu er Kaffen paa Bordet," sagde Grevinden. Værsgod, Pastor Castbierg." Præsten rejste sig, og Comtessen hjalp ham med at flytte Stolen hen til Bordet. Han sad og skottede hen til Greven. Det er forunderligt," sagde han, at se en Person, der fører saadan utilbørlig Galmandssnak, sidde ganske fornuftig og komme Fløde og Sukker i sin Kaffe." Hvad nu, hvad nu?" raabte Greven og lo, hvad vil det sige? Kan De da bevise, at det er galt, hvad jeg siger?,,aa, kjære Grevinde," sagde Præsten, det er sørgeligt, men det er sandt: at jeg for øjeblikket føler mig tilmode overfor Deres Mand, ganske ligesom overfor vor Provst, som jeg var hos igaar." Hvordan det! lad mig høre!" raabte Greven. Jo," sagde Præsten, naar jeg kommer ind til ham eller til Personer af hans Kaliber, saa føler jeg mig ligesom Livingstone, naar han havde Avdiens hos een eller anden Neger- eller Hottentot- Fyrste. Jeg lader ham snakke, og tier selv stille, eller siger blot aa ja" eller ja saamænd". Det kan ikke nytte andet." Værer de beskikkede Øvrigheder underdanig! ha, ha, ha!" lo Greven. Grevinden smilede og sagde: virkelig saa slem?" Er Provst Petersen

21 ; DEN GAMLE PRÆST 15 Nej, han er ikke slem. Men hans Dumhed og Vigtighed gjør ham alligevel ganske utilregnelig. Det er meget beklageligt at maatte sige det, men saadan er det alligevel." Er det saa min Dumhed eller min Vigtighed, der gjør, at De itte kan tale med mig?" spurgte Greven i en lidt stødt Tone. Nej, det er det egenlig ikke. Jeg vil snarere sige: det er Deres Umaneerlighed i det hele taget." Ha, ha ha! Ja, saa siger jeg Pas! Værs'go', værs'go'! De har Spillet!" Saadanne Ideer kunde Deres Hustru aldrig faa. Dertil er hun altfor solidt opgroet og oprunden af sin Rod." Nej, stop nu! Der forspillede De Dem alligevel, Pastor Castbierg! Grevinden er ganske enig med mig. Vi har talt meget om dette herre i de sidste Uger." Baade Greven og Præsten saae til Grevinden men hun smilede kun. Jeg mente blot, at Grevinden kunde aldrig faa saadanne Ideer af sig selv," sagde Præsten. At hun som en sjælden god og kjærlig Hustru faar sin Mands Meninger, det kan jeg saa godt forstaa og billige." Vil Du lade den passere, Mathilde?" spurgte Greven. Det veed jeg ikke rigtig; men jeg er jo dog heller ikke helt enig med Dig, Carl." Ja, ja, ja, ja," sagde Præsten; en kjær Mand er gjerne sin Kones Samvittighed, og bør ogsaa helst være det; saa kan han jo sagtens være hendes Forstand med." Nej, veed De nu hvad, Pastor Castbierg, min Kone hun er min Samvittighed og har altid været det."

22 " 16 JAKOB KNUDSEN I visse Stykker," sagde Præsten, jo saamænd, det er sandt nok Greven sprang pludselig op: Hvad er det for en Skrigen og Latter ude i Haven?" Alle lyttede. Det er vist ikke i Haven," sagde Grevinden; er det ikke de svenske Piger ude i Enghaven? De vender jo Hø derude sammen med Magnus Jensen." Pokker skulde ogsaa staa i den Knægt. Saa holder han naturligvis Halløj med dem i Stedet for at gjøre noget ved Høet." Greven begyndte atter at gaa op og ned ad Gulvet. Nej, men som han ogsaa talte om dét, Pastor Jensen: at arbejde i i Dag og hver Dag sit Ansigts har nok Sved for i sin Plage. den Dag Jeg befinder mig aldrig bedre, end naar jeg gaar ude i Marken sammen med Folkene, og kan holde saadant et Asen til Arbejdet, og aser selv ligesaa haardt i det som de Andre. Det maa netop være Guds Mening med os Mennesker, det kan jeg tydelig føle." De skulde hellere tage Dem et Parti Schak med mig," sagde Præsten; det lærer De mere af end af at spekulere over Guds Mening med Menneskene." Aa, det er jo'tte andet end en taabelig Tidsfordriv i Virkeligheden." Hm. Er De kommen saa vidt allerede. De kunde lære saa meget af Schakspillet, at man maa gjøre mange forskjellige Ting, inden man kan sætte sin Modstanders Konge mat, og det er dog alligevel Maalet for det hele. Og De kunde lære, at der er ingen Spilleregel saa god i sig selv, saa maa den alligevel vige, naar Forholdene kræver det." Ja, hvad lærer jeg saa deraf?" Det er naturligvis det fuldkomne, at der ingen

23 DEN GAMLE PRÆST 17 Ejendom er, og ingen dømmende og straffende øvrighed og ingen Krig, men var De ikke det forstyrrede Menneske, De er, saa vilde De se, at som Forholdene og vi Mennesker er, vilde vi kun fordærve hele Spillet ved at bortskaffe de Ting." Ja, hvor kan De nu kalde mig et forstyrret Menneske, Pastor Castbierg. Det er jo kun Pastor Jensens Ord, jeg gjentager, og der er mangfoldige Mennesker her i Landet, ogsaa blandt Deres egne Sognebørn, som er enige med ham, det kan De være ganske vis paa." Jo, men jeg er ogsaa ganske vis paa, at der er en Masse forstyrrede Mennesker hertillands, og ganske særlig blandt mine Sognebørn. Det har saadanne Folk som Hr. Jensen sørget for." Ja, ja, ja!" raabte Greven, men saadan slipper De itte fra mig. Sig mig nu, hvorfor jeg er et forstyrret Menneske?" Hvorfor De er det, det kan jeg saamænd ikke svare paa. Men hvordan De er bleven det, troer jeg nok jeg kan sige Dem." Greven greb sig i komisk Fortvivlelse med begge Hænder til sine flenskaldede Tindinger og lod gjentagende Fingrene løbe igjennem sit smukke, krusede Haar. Deres Forstyrrethed," fortsatte Præsten, kommer af Deres Udviklings Uregelmæssighed disse bratte Spring, der har været i Deres Skjæbne: først rig Godsejer- og Grevesøn, saa Deres Faders Fallit og sørgelige Død, saa Deres Liv som Skibsdreng og Matros og Soldat, og siden som gemeen Forvalter saa maaske ogsaa noget Deres halvtyske Oprindelse jo, det kan ikke hjælpe, om man ogsaa tilsidst løber i Havn og faar en saadan gudsvelsignet Kone ja, det kan nok redde Dem

24 " " 18 JAKOB KNUDSEN selv, men Deres Meninger og ogsaa noget i Deres Væsen det bliver alligevel altid vildsomt, paa Maa og Faa, hen i Vind og Vejr. De kan tro: Deres Farbroder, Lehnsgreven, han har en ganske anderledes støt og sammenhængende Tankegang." Onkel Leopold! Ha, ha!" lo Greven, nej, nu maa De undskylde, Pastor Castbierg : der er s'gu'tte mere Tankegang i ham end i vores Korthornstyr ude i Stalden." Vist saa, vist saa! Ethvert Menneske tænker altid noget. Og naar det saa er rimelige Tanker, som passer for ham selv, saa er det ogsaa meget bedre end disse Griller Ja, tænker han noget, saa skal det nok passe for ham selv, for han har s'gu'tte en Tanke tilovers for Andre." Kan godt være. Baade De og han maatte vist gaa ganske anderledes til Bunds i Dem selv, inden De kunde komme til at have Tanke for Andre paa en ret Maade. Men Deres Onkel har dog ikke skudt Gjenvej til al denne urimelige Menneskekærlighed ved at springe ovenud af sig selv og slaa Kuldbøtter i Luften, saaledes som Tilfældet er med hans Brodersøn. Jer er itte med længere, Pastor Castbierg; jeg vil hellere smide Kortene og ta'e en Beet med det samme." Ja, jeg troer det gjerne. Men den Ros skal De dog have, at De er forrykt paa en uegennyttig og ædel, ja, virkelig adelig Viis." Hvad nu? Kan det blive godt med mig engang igjen?" Jo, Adelsmand er De; De er af en finere Race end vi andre. Derfor kan jeg heller ikke lade være at holde af Dem trods Deres Galskab. Derfor har

25 DEN GAMLE PRÆST. 19 De en Kone, som tilbeder Dem næsten mere, end det kan være rigtigt overfor et Menneske, og derfor har De en Datter, som man aldrig kan se uden at tænke: Adelsfrøken." Greven sprang op: Det gjør s'gu alligevel godt at høre saadan noget, det gjør det s'gu." Han løb hen til Grevinden og kyssede hende: Hvad Mo'er? er det virkelig altfor galt, som Du er forgabet i mig; saa siger jeg rigtignok: Gud naade mig selv da!" Han kyssede hende atter, og Grevinden rødmede, som kunde hun være en ung Pige. Saa rettede han sig hastig, lyttede og gik hen til Vinduet: Hør, hvad er det dog for en Spektakel derude i Enghaven," raabte han, jeg troer, Fanden plager de Mennesker." Han aabnede Vinduet: Magnus Jensen!" Der blev ganske stille. Hm, nu dyer han sig vel, naar han mærker, jeg er i Nærheden." Nu syntes jeg for Resten det lød, som om det var i Haven," bemærkede Grevinden. Ja, den Forrykthed har intet adeligt ved sig," sagde Præsten ligesom i Tanker. Greven lukkede atter Vinduet og sagde: Nej, Magnus Jensens. Det har De s'gu Ret i." Om Forladelse jeg snakker i Taaget jeg mente ikke den unge Karl, men hans Fader," sagde Præsten; han er mindst lige saa forrykt som Sønnen. Saadan en Mand er ogsaa bleven grundig skilt fra sin sjælelige Rod og derfor ogsaa fra sin naturlige Sans og Dømmekraft; men hans Plebejervæsen fornægter sig dog ikke : al hans Galskab skal nok løbe ud til Pengefordel for ham selv." Da vil De dog itte sige, Pastor Castbierg, at Christi Lære løber ud paa Pengefordel?"

26 " " 20 JAKOB KNUDSEN Nej, men Hr. Jensen har kun Pengefordel af at forkynde sin Lære. Det er kun et nyt og kraftigt Foredragsemne, han dér har skaffet sig, hvorved han ikke blot har faaet noget at snakke om saaledes som da han for et Par Aar siden trak omkring med det Ondes Oprindelse, men hvorved han ogsaa synes at skulle erhverve sig en ny og god Stilling som Højskoleforstander her i Brindsted." Ja, er det nu dog egentlig nogen økonomisk Fremgang for ham?" sagde Greven. Fremgang?" svarede Præsten; det er ikke blot Fremgang, men det er ligefrem Redning fra økonomisk Ruin. Den Frimenighed, han har været Præst for, løber jo fra ham til alle Sider. Der er ingensomhelst Kontrakt, der binder den, og han har kun en fire, fem Familier tilbage." Nu bliver jeg ærgerlig paa Dem, Pastor Castbierg," raabte pludselig Greven og satte sin knyttede Næve haardt i Bordet. Nu faar De en grov Ladning: De sidder garanteret af Stat og Politi og Militær i et Embede paa seks otte Tusind Kroner, og De behøver itte at bryde Dem om, at de to Tredjedele af Deres Menighed er hjertelig kjed af Dem Det er ikke sandt," sagde Præsten: De kan maaske sige det om Halvdelen af dem, som i det hele snakker højt om sligt Jh, ja, ja, ja de, som ingen Ting siger, kan man jo ingen Ting vide om." Dem kan De ingen Ting vide om." Men De indrømmer altsaa selv, at Halvdelen af de levende Mennesker her i Menigheden ønsker, at De sad paa langt borte; og alligevel tager De deres Penge og alligevel, alligevel! det er det værste, det er det, jeg bliver gal i Hovedet

27 " DEN GAMLE PRÆST 21 over saa rakker De ned paa en Mand som Pastor Jensen, der frit og frejdig gaar ind paa Vent lidt, Grev Trolle," sagde Præsten. Grevinden sagde, før De kom, at der skulde holdes Møde her i Forsamlingshuset om Højskolen i Morgen. Dér kommer vel Hr. Jensen til Stede?" Ja, det gjør han rigtignok!" Godt; saa kommer jeg ogsaa derover. Dér kommer jo nok ogsaa disse Sager paa Bane, og saa skal jeg sige baade Dem og det øvrige Publikum ordenlig Besked om, hvad jeg mener. Det er ikke, fordi jeg haaber at omvende nogen, men gammeldags Folk her i Byen kan trænge til Støtte og Oplysning i al denne Forvirring. Og denne Forsamlingskasse er ikke for god til at skjændes i; her i Deres egne Stuer, Grev Trolle, vil jeg derimod nødig mundhugges med Dem." Som De vil, Pastor Castbierg, men jeg havde nu ellers grumme megen Lyst til at sige Dem min Mening privat. For jeg skal sige Dem en Ting: dér i dét Stykke synes jeg netop, at De er en Plebejer, og at Deres Tanker itte alene er gale, men Deres Galskab løber ud til den lump den usleste Pengefordel for Dem selv." Greven var igjen kommen i heftig Gang eller Løb frem og tilbage i Stuen. Han standsede, strakte begge Armene i Vejret og raabte i skingrende Discant: Jeg ka'tte begribe det, jeg kan d'itte!" og foer atter videre. Nej, det kan nok være," sagde Præsten, men derfor vil jeg saa forklare Dem det i Morgen." Greven foer til Vinduet og rev det op: Magnus Jensen! Magnus Jensen!" skreg han, vil De øjeblikkelig komme herop!" Ingen svarede.

28 22 JAKOB KNUDSEN ham igjen. Den forbandede Knægt! Nu hørte jeg Løb ud i Enghaven, Camilla, og siig, at Magnus Jensen øjeblikkelig skal komme herind til mig." Comtesse Camilla gik. Bliv nu ikke for heftig, Carl," sagde Grevinden; hun havde vanskeligt ved at beherske sin Stemme og aandede besværligt. Jeg kan jeg ska'tte jeg skal nok styre mig," stammede Greven. Men jeg troer, jeg jager ham paa Porten en af Dagene. Orden skal her være paa Gaarden, og vil han itte bestille noget, saa kan han itte blive hos mig." Har De ligget til Sengs i denne Uge?" spurgte Præsten Grevinden. Ja, jeg laa saamænd det meste af Dagen igaar. Det var især min Asthma, der var saa slem. Men hvad, jeg er jo en Skrælling i det hele taget." Bitte Madammen!" sagde Præsten og saae baade paa Greven og Grevinden, Gud veed, hvorlænge vi maa beholde Dem. Kalder Folk Dem Madammen", ogsaa naar de taler til Dem?" Ja, her i Brindsted. Saadan har de jo tituleret baade min Moder og Bedstemoder her paa Gaarden. Jeg vilde rigtignok nødig hedde andet." De har ogsaa megen Ære deraf. Der er mere Opbyggelse og Bevarelse for et Samfund i saadan en gammel Titel end i alle de oplysende og humane Foredrag, der holdes i Forsamlingshuset." Comtesse Camilla stak Hovedet ind ad Døren: Nu kommer Magnus Jensen straks," sagde hun og vilde atter trække sig tilbage. Bi lidt!" sagde hendes Fader. Du har da'tte været halvvejs ude i Enghaven. Hvor traf Du ham?" Han og de to svenske Piger var inde i Haven." I Haven? Hvad gjorde de dér?" raabte Greven.

29 DEN GAMLE PRÆST 23 Uh, de var henne ved Gyngen. Han gyngede dem. Det saae saa væmmeligt ud. Smaadrengene stod ogsaa derhenne." Tog Du dem med Dig ind?" spurgte Grevinden. Ja, de er ude i Gaarden," sagde Comtesse Camilla og gik. Saa har det hele Tiden været i Haven, vi har hørt Spektaklet," sagde Greven. Han var ildrød i Ansigtet. Han stod og lyttede et Øjeblik, saa rev han Døren til Forstuen op. Kom herind!" commanderede han tordnende. Drivert!" Magnus Jensen, der traadte ind, havde kraftigt spirende, sort Knebelsbart og brune, meget forslidte Turistsko. Han bukkede: Goddag, Fru Grevinde! Goddag, Hr. Pastor!" Se paa mig!" raabte Greven. Troer De, at De er kommen her paa Gaarden for at drive Tiden hen og holde Kommers med Pigerne herude i min Have?" Det var kun et øjeblik, Hr. Greve!" Det er Løgn, Slyngel! Jeg har hørt jer derude over en halv Time." Magnus Jensen fortrak sin brede Mund til et Smil, der skulde være overbærende, men hvorved kun den næsten negeragtige Tykhed af hans sandseligt svulmende Læber traadte tydeligere frem; samtidig kastede han et Blik, der ligesom søgte om dannede Menneskers Forstaaelse, hen til Præsten og Grevinden. 1 samme øjeblik greb Greven ham ved begge Skuldre, løftede ham op og satte ham med et Stød ud igjennem den halvlukkede Dør. Man hørte ham tumle og falde ude i Entréen, men Greven havde allerede lukket Døren igjen.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere