Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Forårspakke Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende kommentarer til de lovforslag, der vedrører lønsumsafgift, moms og aktiebeskatning. Ved disse kommentarer følges op på vores høringssvar af 26. marts Udkast til Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) Lønsumsafgiftsforhøjelsen for den finansielle sektor. Lønsumsafgiften foreslås forhøjet, således at lønsumsafgiftsgrundlaget for selskabsskattepligtige virksomheder inden for sektoren forhøjes med 1,25 pct. af den selskabskattepligtige indkomst, mens lønsumsafgiftssatsen forhøjes til effektivt 10,5 pct., dvs. med 1,37 pct. point med bevarelse af det nuværende afgiftsgrundlag for ikke-selskabsskattepligtige virksomheder Amaliegade København K Tlf Fax Torsten Schiøler Chefkonsulent, cand.polit. Dir Vi anførte i vores svar af 26. marts, at der var en ubegrundet diskrepans mellem forligsteksten og lovudkastet, og at vi savnede en klart motiveret begrundelse for den valgte løsning, og vi anførte en række tekniske bemærkninger til forslagets udformning. skal nu opfordre til, at modellen tages af bordet, og erstattes med en almindelig lønsumsafgiftssatsforhøjelse, der giver det ønskede provenu. Vores synspunkter uddybes i det følgende: Forslaget er konkurrenceforvridende. I pensionsbranchen finder man såvel selskabskattepligtige livsforsikringsselskaber som ikke-selskabskattepligtige livsforsikringsselskaber (de arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber). Herudover omfatter markedet de tværgående pensionskasser (og firmapensionskasserne). Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 De selskabsskattepligtige selskabers og de øvrige selskabers balance udgør hver ca. 50 pct. af ovennævnte selskabers samlede balance. Der er i lovforslaget ikke anført nogen form for begrundelse for, at den ene halvdel af sektorens balance skal inddrages under en ny form for lønsumsbeskatning, mens den anden får en satsforhøjelse på det hidtidige afgiftsgrundlag. Der er heller ikke anført nogle beregninger eller beregningsforudsætninger i lovforslaget, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt de to typer forhøjelse balancerer økonomisk set, dvs. giver samme afgiftsbelastning af selskaberne. Det er i øvrigt heller ikke anført i lovforslaget om sigtet er, at der skal være samme (mer) belastning evt. set over en årrække. Det er i bemærkningerne alene anført, jf. s. 19, at med forhøjelsen til 10,5 pct. af lønsumsafgiftssatsen for de ikke-selskabsskattepligtige "opnås en vis ligestilling af virksomhederne i den finansielle sektor, uanset om de er selskabsskattepligtige eller ej". For pensionssektoren er det imidlertid afgørende, at der bliver ligestilling økonomisk set, da konkurrencen ellers bliver forvredet. Det anføres i lovforslaget, at 1,25 pct forhøjelsen har den virkning, at den ikke udløser nogen ekstra lønsumsafgift, når der er lavkonjunktur mv, idet den selskabskattepligtige indkomst da er negativ. Såfremt denne virkning er tilsigtet, udestår der en nærmere forklaring på hvorfor denne effekt er reserveret den ene halvdel af sektoren (de selskabsskattepligtige) men ikke den anden (de arbejdsmarkedsrelaterede og de tværgående pensionskasser mv). Disse må da i givet fald have akkurat det samme behov for at få reduceret afgiftsbelastningen i "dårlige tider". I denne forbindelse skal det understreges, at f.eks. store aktietab som set i 2008 påvirker selskabernes indtjening på egenkapitalen på samme måde uanset om der er tale om livsforsikringsselskaber eller pensionskasser. er derfor stærkt bekymret for forslagets konkurrenceforvridende effekter, der må anses for evidente set i lyset af: Der er ingen beregningsmæssig dokumentation for, at den to-leddede model giver samme (ekstra) afgiftsbelastning i gode år. Alene de selskabsskattepligtige får en konjunkturbaseret afgiftslettelse i det foreslåede system. Det er velkendt, at den selskabsskattepligtige indkomst såvel for den finansielle sektor som for øvrige selskaber er særdeles vanskelig at prognosticere. For så vidt, at Skatteministeriet måtte vurdere, at der bliver tale om nogenlunde ens afgiftsbelastning, vil dette skøn være særdeles usikkert, og den to-leddede model vil derfor indebære en alvorlig risiko for konkurrenceforvridning uanset at dette ikke er vurderingen i udgangspunktet. En traditionel forhøjelse af afgiftssatsen for alle indebærer, at denne risiko elimineres. Side 2

3 Forslaget deler selskaberne i to omtrent lige store grupper, målt på selskabernes balance, jf. oven for. Det forekommer besynderligt, at langt størstedelen af overvejelserne i lovforslagets bemærkninger er reserveret de selskabsskattepligtige, og at der totalt mangler overvejelser om de konkurrencemæssige konsekvenser af den toleddede model. Da aftalen mellem regeringen og DF kun omfatter forhøjelsen for de selskabsskattepligtige, kan man få det indtryk, at den halvdel af pensionssektoren, der ikke var omfattet af aftalen (de ikke selskabsskattepligtige) er blevet glemt i første omgang, og herefter blot er sat ind i lovforslaget. uden nærmere overvejelser over konsekvenserne. Henset til, at der heller ikke er anført nogen begrundelse for den to-leddede model, og set i lyset af de tekniske problemer, som modellen indebærer, jf neden for, skal opfordre til, at modellen tages af bordet, og erstattes med en almindelig lønsumsafgiftssatsforhøjelse, der giver det ønskede provenu. Forslaget er teknisk umuligt at håndtere anførte i sit høringssvar af 26. marts 2009, at forslaget teknisk set forekommer meget ufærdigt, og udbad sig i den forbindelse svar på en række spørgsmål. Vi skal i denne forbindelse tillade os at fremhæve, at der i den foreslåede bestemmelse i lønsumsafgiftsloven, jf. forslagets 2, nr. 5, står at "Overskuddet opgøres som positiv skattepligtig indkomst inden eventuel sambeskatning " Læst konkret kan bestemmelsen forstås således, at der ikke er adgang til fremførsel af egne underskud i bestemmelsens opgørelse af 1,25 pct. grundlaget. Det fremgår heller ikke af bemærkningerne, at den almindelige fremførselsret gælder i denne sammenhæng, hvilket er baggrunden for at vi i vores henvendelse af 26. marts 2009 bad om at få bekræftet, at der også i denne sammenhæng er fremførselsret for egne underskud. Vi nævnte i den forbindelse, at støttepunktet for at dette faktisk er tilfældet, alene er lovforslagets vurdering af de økonomiske konsekvenser, der tager udgangspunkt i et skøn for sektorens strukturelle selskabsskat opgjort efter de almindelige regler, inkl. fremførsel af egne underskud. skal fortsat opfordre til, at såfremt forslaget fastholdes, bør den nærmere udformning gennemarbejdes, og bestemmelserne udmøntes mere præcist i lønsumsafgiftsloven. Det skal i denne forbindelse sikres, at der tages højde for det meget komplekse samspil, der er mellem lønsumsafgiftens virkning på den selskabsskattepligtige indkomst og den selskabsskattepligtige indkomsts virkning på lønsumsafgiften. har nærmere gennemgået forslaget og kan på den baggrund ikke anvise løsningsforslag, der kan gøre de foreslåede regler enkle. Side 3 Særligt vil der i forbindelse med ændringer af den selskabskattepligtige indkomst såvel som af lønsumsafgiften med de foreslåede regler blive udløst en

4 "bølge" af teknisk komplicerede beregninger for det pågældende indkomstår og de efterfølgende indkomstår. Dette omfattende administrative arbejde i forbindelse med ændringer af formentlig relativt beskedne beløb vil belaste selskaberne såvel som de skattelignende myndigheder, der skal kontrollere, at beregningerne er korrekte. Såfremt forslaget fastholdes, skal opfordre til, at det tages ud af forårspakken og fremsættes særskilt, da forslaget først skal have virkning fra Derved opnås, at der bliver bedre tid til at finde løsninger på ovennævnte tekniske problemer. Ændringer af momsreglerne skal anmode om at få præciseret, at forslaget om ophævelse af kravet om samtykkeerklæring vedrørende allerede indgåede lejemål også omfatter lejemål, der er indgået før forslagets ikrafttrædelsesdato, den 1. juli 2009, jf forslagets 1, nr. 9, og 3, stk. 1. Forslagets bemærkninger bør desuden udbygges med en beskrivelse af hvad der gælder i de tilfælde, hvor en frivillig momsregistrering vil medføre en merudgift for lejer, jf FSRs høringssvar. Udkast til Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning) Lagerbeskatning af porteføljeaktier. oplyste i høringssvaret af 26. marts 2009, at det ikke havde været muligt med den korte høringsfrist nøjere at analysere forslaget i detaljer, og at vi derfor ville vende tilbage med mere tekniske kommentarer, som nærmere ville belyse overgangsbestemmelserne og samspillet med fradragsbegrænsningsreglerne, der efter forslaget videreføres som hidtil. har efter en nøjere gennemgang af forslaget ikke umiddelbart fundet anledning til yderligere kommentarer. Det bemærkes dog, at der i lovforslagets omtale af overgangsbestemmelsen, 22, stk. 10, for forsikringsselskaber flere steder nævnes "finanskontoen" i forbindelse med livsforsikringsselskaber. Det er kun skadesforsikringsselskaber, der fører en finanskonto (og en driftskonto), og bemærkningerne til overgangsbestemmelsen bør derfor justeres. Omkostningsgodtgørelse afskaffes for selskaber m.fl. Det foreslås, at selskaber m.fl. mister muligheden for at få omkostningsgodtgørelse mod at omkostningerne gøres fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. finder forslaget uheldigt, da dette som også fremført af FSR kan medføre en risiko for at principielle sager ikke vil blive ført. Det forekommer endvidere ulogisk set på baggrund af, at det er den siddende regering, der kort efter sin tiltrædelse i 2001 selv indførte muligheden for at få fuld omkostningsgodtgørelse i vundne sager med det formål at styrke skatteydernes retssikkerhed. Side 4

5 Såfremt forslaget fastholdes, bør muligheden for at få omkostningsgodtgørelse efter gældende regler fastholdes uændret for verserende klagesager, uanset at disse strækker sig ind i 2010 eller senere. I modsat fald vil selskabernes mulighed for omkostningsgodtgørelse i disse sager kunne blive afhængig af, hvornår landskatteretten mv. har mulighed for at behandle sagerne. Endvidere skal man være opmærksom på, at lovudkastet stiller de juridiske personer, som ikke er selskabsskattepligtige, og som derfor ikke har mulighed for at fradrage omkostningerne i den selskabsskattepligtige indkomst, men som på anden vis er pligtige til at betale skatter og afgifter, ekstra dårligt retssikkerhedsmæssigt, hvis de måtte ønske at påklage en afgørelse fra SKAT. Det gælder f.eks. de tværgående pensionskasser og de arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, som dermed ikke vil blive kompenseret svarede til skatteværdien af fradraget for udgifter til advokater m.fl. Med venlig hilsen Torsten Schiøler Side 5

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. E-mail til mw@skat.dk; jakob.nielsen@skat.dk; anders.n@skat.dk; hardy.pedersen@skat.dk og js@skat.dk Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Rapport fra Sambeskatningsudvalget

Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget November 2004 Udgiver: Skatteministeriet København 2004 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: 87-90922-56-5 ISBN: 87-90922-57-3 (internet) Pris:

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 255 Offentligt Axelborg, 26. marts 2009 Til Skatteministeriet Samlet høringssvar Skatteministeriet har torsdag den 19. marts sendt et omfattende antal lovtekster

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 255 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

eksklusiv Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

eksklusiv Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering? Ajour med moms, told og afgifter eksklusiv moms Nummer 4. April 2009 Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere