Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen"

Transkript

1 Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Svenn Hansen Selskabet for Køleteknik i IDA Lau Vørs Dansk Køleforening Jørgen B. Schreiber Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening Claus Schøn Poulsen Varmepumpefabrikantforeningen Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 BAGGRUND OG FORMÅL 11 2 PROJEKTINDHOLD 13 3 MÅLGRUPPE 15 4 PROJEKTETS ORGANISATION OG UDFØRELSE PROJEKTETS UDFØRENDE PARTER ARBEJDS- OG FØLGEGRUPPE PROJEKTETS FØLGEGRUPPE PROJEKTETS UDFØRELSE 18 5 HØRING I KØLEBRANCHEN HØRINGSMATERIALET HØRINGSRESULTATET ARBEJDSGRUPPENS ANVENDELSE AF HØRINGSRESULTATET 21 6 UDVALGTE ELEMENTER TIL STØTTE FOR OMSTILLING AF KØLEBRANCHEN TIL HFC-FRIE SYSTEMER PRODUKTUDVIKLING OG TEST AF KOMPONENTER ANLÆGSUDVIKLING OG TEST LOVGIVNING OG "REGELSÆT" TEORETISK OG PRAKTISK EFTERUDDANNELSE VIDENCENTER FOR HFC-FRIE KØLESYSTEMER AKTIV MEDVIRKEN FRA KØLEFORENINGERNE UDISPONERET 28 7 LØBENDE OPFØLGNING 29 8 FORMIDLING AF INFORMATION OM PROJEKTET 31 9 REFERENCE- OG LITTERATURLISTE 33 Bilag 1: Forprojektets 11 aktivitetsforslag 33 Bilag 2: Udvalgte elementer til understøttelse af kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer 49 Bilag 3: Spørgeskema og følgebrev til høringen i kølebranchen 57 Bilag 4: Aktører i kølebranchen, som spørgeskemaet blev udsendt til 59 Bilag 5: Udvalgte uddrag af høringssvarene 63 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport indeholder resultatet af et projekt med titlen "Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen". Projektets hensigt med at udarbejde en handlingsplan for kølebranchen var at yde en særlig indsats for omstillingen af branchen til at kunne projektere, installere og anvende HFC-frie systemer til nye køleinstallationer. Baggrunden er Miljøstyrelsens bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser /1/. Projektet indeholder 4 hovedaktiviteter: 1. Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen, 2. Løbende opfølgning på implementering af handlingsplanen, 3. Projektrapportering og videnformidling, samt 4. Projektadministration. Projektet kan ses som en videreførelse af et tidligere gennemført projekt med titlen "Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen" /2/, som indeholdt det indledende arbejde med at afdække behovene og at danne et grundlag for udarbejdelsen af en handlingsplan. Med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen er både dette projekt og det tidligere forprojekt blevet gennemført af Selskabet for Køleteknik, Dansk Køleforening, Autoriserede Kølefirmaer Brancheforening og Varmepumpefabrikantforeningen. I rapporten har foreningerne opstillet forslag til konkrete indsatsområder. for hvert område er der givet eksempler på aktiviteter og rammebeløb, som kan bruges til ansøgninger ved en økonomisk støtteordning fra Miljøstyrelsen til kølebranchen. Forslagene er udvalgt og prioriteret ud fra kriterier som "vigtighed/nødvendighed" (forudsætning for udfasningen), "mest for pengene" (støttemidlerne) og "til gavn for den samlede branche" (det, der batter mest i branchen / mest miljø i kg HFC-substitution). Projektarbejdsgruppen takker kølebranchen for dens støtte gennem besvarelserne af spørgeskemaerne, og takker Miljøstyrelsen for den økonomiske støtte projektet har modtaget. Århus, den 25. juni 2004 Svenn Hansen 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Udfasning af HFC-kølemidler og overgang til anvendelse af naturlige kølemidler er forbundet med en større omstilling for dele af kølebranchen. Køleforeningerne har i en årrække arbejdet for at yde en særlig indsats for at gennemføre omstillingen af branchen. Målgruppen er i princippet alle "aktører", der berøres af udfasningen af HFC ere. Foreningerne har gennemført en høring i kølebranchen for at afstemme og supplere arbejdsgruppens opfattelse og viden med kølebranchens opfattelse. Branchens tilbagemeldinger er gennemarbejdet og drøftet. Konklusionen blev, at branchen i stor udstrækning er enig med foreningerne. På den baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet følgende forslag til udvalgte og prioriterede elementer til støtte for omstilling af kølebranchen til HFC-frie systemer. Produktudvikling og test af komponenter Danskproducerede komponenter til HFC-frie kølesystemer. Anlægsudvikling og test Danskbyggede units og kommercielle pladsbyggede anlæg for HFC-fri kølemiddel. Case-dokumentation af "førstegangsinstallationer" til "genbrug" af erfaringer i udførende kølefirmaer. Virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter. Lovgivning og "regelsæt" Omsætning af krav og regelsæt til enkle, klare og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer" eller "Køleståbi" for HFC-frie køleanlæg. Deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Teoretisk og praktisk efteruddannelse Udbygning og ajourføring af udbud for virksomheder, faglærte og personer, der arbejder med tilbud, anlægsdesign, beregning og projektering. Undervisningsanlæg med HFC-frie kølemidler til praktisk træning og øvelse. Videncenter for HFC-frie kølesystemer Udarbejdelse, løbende ajourføring og formidling af informationsmateriale, af systematisk dokumentering og formidling af eksisterende dansk og udenlandsk viden om HFC-frie køleanlæg, af web-site med oversigt over tilgængelige komponenter for HFC-frie anlæg, samt af nyttige vejledninger, guidelines, og lign. Adgang til gratis eller prismæssig attraktiv rådgivning og assistance fra ét centralt sted. Aktiv medvirken fra køleforeningerne Løbende opfølgning, sikring af "rigtig" kurs og evt. udarbejdelse af forslag til omprioritering i støtteperioden. Medvirke til informationsformidling. Løbende påtage sig ad hoc-opgaver for branche og myndigheder gennem omstillingsperioden. 7

8 8 Projektet afsluttes ved udgangen af 2006, hvor forbuddet mod anvendelse af HFC i nye installationer træder i kraft. Frem til dette tidspunkt deltager foreningerne i begrænset omfang i opfølgning på implementeringen af elementerne, og formidler desuden løbende information og omtale af projekt og implementering.

9 Summary and conclusions In some parts of the refrigeration trade, the phase-out of HFC refrigerants and the transition to natural refrigerants is associated with large-scale conversions. For a number of years, the refrigeration associations have made a special effort to convert the refrigeration trade. In principle the target group comprises all "actors" who are affected by the phase-out of HFC. The associations have carried out a hearing in the refrigeration trade to adjust and supplement the opinion and knowledge of the working group with the opinion of the refrigeration trade. Feed-back from the trade has been studied and discussed. The conclusion is that the trade to a large extent agrees with the associations. Viewed in the light of these facts, the working group has prepared the following proposal for the selected and prioritised elements in support of the conversion of the refrigeration trade to HFC free systems. Product development and test of components Components made in Denmark for HFC free refrigeration systems. Plant development and testing Danish built units and commercial on-site plants for HFC free refrigerants. Case-documentation of "first-time installations" for "reuse" of experience in refrigeration companies that carry out installation. Company-specific development projects. Legislation and "rules" Conversion of requirements and rules to simple, distinct and practical guidelines. Preparation of a "Danish Refrigeration Standard" or a Danish manual called "Køleståbi" for HFC free refrigeration plants. Participation in national and international standardisation work. Theoretical and practical training courses Development and updating of issues for companies, skilled workers and persons working with tenders, plant design, calculations and planning. Training equipment with HFC free refrigerant for practical training and practicing. Centre of HFC free refrigeration systems Preparation, continual updating and dissemination of information material, of systematic documentation and dissemination of existing Danish and foreign knowledge of HFC free refrigeration plants, web-sites with outline of available components for HFC free plants, and of useful instructions, guidelines etc. Access to consultancy services and assistance from a central place - either free of charge or reasonable in price. Active contribution from Danish refrigeration associations Continuous follow-up, ensurance of the "right" course and possible preparation of proposals for rearranging during the support period. Contribute to dissemination of information. Continually undertake ad hoc tasks for trade and authorities during the period of transition. 9

10 10 The project will be finalised at the end of 2006 when the ban on using HFC in new installations becomes effective. Up to that time, the associations to a limited degree follow up on the implementation of the units and on a current basis disseminate information and comments on the project and its implementation.

11 1 Baggrund og formål Hensigten med at udarbejde en handlingsplan for kølebranchen er at yde en særlig indsats for omstillingen af branchen til at kunne projektere, installere og drive HFC-frie systemer i forbindelse med nye køleinstallationer iht. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser (BEK nr. 552 af 02/07/2002) /1/. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende reguleringer: Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning på 150 g og mindre er forbudt efter 1. januar 2006 Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning 10 kg og derover er forbudt efter 1. januar 2007 Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning mellem 150 g og 10 kg, samt kølesystemer til varmegenvinding, og som primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt kabinet færdigsamlet fra fabrik, og med HFC-fyldning under 50 kg er undtaget. Køleforeningerne gjorde allerede ved Miljøstyrelsens første udmelding om forslag til udfasningsbekendtgørelse opmærksom på, at kølebranchen ville stå over for en langt større omstilling end ved udfasningen af CFC-kølemidlerne, og mente, at der ville blive behov for en koordineret og målrettet brancheindsats for at blive i stand til at håndtere situationen. Miljøstyrelsen var positiv over for køleforeningernes argumentation og bevilgede under "Udviklingsordningens 5. ansøgningsrunde 2001" penge til gennemførelse af "Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen" (Renere produkter J. nr. M ) /2/. I rapporten fra forprojektet findes bl.a. 11 konkrete forslag til aktiviteter i en handlingsplan, som efterfølgende har været genstand for diverse drøftelser og opfølgning (bilag 1). I august 2003 har EU-kommissionen udarbejdet et forslag til en forordning til ensartet regulering af de industrielle drivhusgasser i hele Europa. Dette forslag kan komme til at påvirke den danske lovgivning, men da det let kan komme til at tage lang tid, før der foreligger en endelig vedtaget forordning eller direktiv, er det nødvendigt at forberede branchen på at skulle efterleve den gældende danske bekendtgørelse. 11

12 12

13 2 Projektindhold I projektet er en plan udarbejdet og beskrevet med overordnet prioritering af emner og områder for kølebranchen til opfyldelse af afviklingsfristerne i bekendtgørelsen om regulering af visse industrielle drivhusgasser/1/. Projektets 4 hovedaktiviteter er flg.: 1. Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Foreningerne har udarbejdet en plan for kølebranchen med overordnet prioritering af konkrete emner, områder og aktiviteter til opfyldelse af afviklingsfristerne om regulering af visse industrielle drivhusgasser. Foreningerne har foretaget afstemning af udvælgelse og prioritering med foreningernes bestyrelser og medlemmer, samt dominerende kølevirksomheder såsom Danfoss, York, m.fl., samt med øvrige "nøgleaktører" i kølebranchen. Udarbejdelsen af handlingsplanen har taget udgangspunkt i en udvælgelse og prioritering, som køleforeningerne tidligere har foretaget, af de vigtigste elementer i forprojektets aktivitetsforslag /2/, som er vurderet til at kunne gennemføres inden for en beløbsramme i størrelsesordenen 12 mio. kr. i perioden (bilag 2). 2. Løbende opfølgning på implementering af handlingsplanen Foreningerne deltager i yderst minimalt omfang i implementeringen af handlingsplanens elementer. Foreningerne vil af habilitetsmæssige årsager ikke være beslutningstager mht. udvælgelse blandt projektansøgninger. 3. Projektrapportering og videnformidling Projektet dokumenteres med nærværende rapport til Miljøstyrelsen, der primært indeholder handlingsplanen. Rapporten omtales i køletekniske blade, ligesom information om såvel projekt som handlingsplan under hele projektets forløb løbende formidles til kølebranchen via medlemsinformationer, samt om muligt også via temadage, debatarrangementer og Danske Køledage. 4. Projektadministration Overskriften dækker over projektledelse, deltagelse i følge- eller styregruppe, bogholderi og fakturering, revision m.m. For god ordens skyld skal det nævnes, at køleforeningerne hverken kan eller vil påtage sig et ansvar for - endsige garantere - at branchen i tide kan nå at blive omstillet i tilstrækkelig grad før HFC-udfasningen ved kun at udføre et begrænset antal udvalgte elementer blandt alle forprojektets aktivitetsforslag. Foreningerne fraskriver sig desuden ethvert økonomisk ansvar for følger af mangler, utilsigtede fejl, og lign. i den udarbejdede handlingsplan. 13

14 14

15 3 Målgruppe Handlingsplanen henvender sig i princippet til alle "aktører" i eller med relationer til kølebranchen, som berøres af bekendtgørelsens udfasning af HFC ere. Med berørte "aktører" menes alle personer eller virksomheder lige fra udvikling af enkeltkomponenter til drift af komplette kølesystemer og til afslutningsvis skrotning. Målgruppen omfatter: Foreninger, organisationer og ordninger Uddannelsessteder og videncentre Projekterende, rådgivere Virksomheder, der producerer kølekomponenter eller -units Virksomheder, der installerer og servicerer kølesystemer Grossister Ejere og brugere Myndigheder. En vigtig målgruppe er de udførende, dvs. de autoriserede kølefirmaer. 15

16 16

17 4 Projektets organisation og udførelse 4.1 Projektets udførende parter Nedenstående fire danske køletekniske foreninger, der samlet har stået bag projektets ansøgning og gennemførelse, repræsenterer bredt kølebranchens aktører og er i besiddelse af et omfattende kontaktnet til praktisk taget alle grene af branchen. Foreningerne kan og vil naturligvis ikke repræsentere de enkelte virksomheders særinteresser, men er i stand til med en vis "vægt" at udtrykke generelle holdninger på branchens vegne. I det følgende er foreningerne kort omtalt: Selskabet for Køleteknik i IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB Vestergade 28, 4000 Roskilde Dansk Køleforening Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, Nils Koppels Allé 402, 2800 Kgs. Lyngby Sekretariatsadresse: Hasselvej 6, 3630 Jægerspris Varmepumpefabrikantforeningen Skovhaven 97, 3500 Værløse Foreningerne har ønsket at medvirke til, at der bliver fulgt op på forprojektet og gøres noget for hensigtsmæssig brancheomstilling ved fortsat at spille en aktiv rolle i opfølgningen. 4.2 Arbejds- og følgegruppe I projektets arbejdsgruppe deltog flg. repræsentanter for foreningerne: Selskabet for Køleteknik i IDA: Svenn Hansen (projektleder) Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB: Jørgen B. Schreiber Dansk Køleforening: Lau Vørs Varmepumpefabrikantforeningen: Claus Schøn Poulsen 4.3 Projektets følgegruppe Der blev ved forprojektets start nedsat en følgegruppe med flg. repræsentation fra Miljøstyrelsen og de 4 ansøgere: Miljøstyrelsen: Frank Jensen (formand) Selskabet for Køleteknik i IDA: Svenn Hansen (sekretær) Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB: Teddy G. Hansen Dansk Køleforening: Lau Vørs Varmepumpefabrikantforeningen: Claus Schøn Poulsen 17

18 4.4 Projektets udførelse Størstedelen af arbejdet er udført som "bestilt og honoreret underleverandørarbejde" af de personer, som er udpeget af foreningerne til at deltage i arbejdsgruppen. Teknologisk Instituts administration benyttes som "underleverandør" til projektets administrative opgaver med aflæggelse af projektregnskab m.m. 18

19 5 Høring i kølebranchen En høring i kølebranchen blev gennemført ultimo maj primo juni for at afstemme og supplere arbejdsgruppens opfattelse og viden med kølebranchens opfattelse. 5.1 Høringsmaterialet Der blev udarbejdet et spørgeskema med tilhørende følgebrev (bilag 3 omfatter brev og skema i deres fulde omfang), som blev udsendt til 476 aktører i kølebranchen (bilag 4). Inden for udvalgte hovedemner blev man bedt om at udpege, hvilke elementer man anså havde størst behov for støtte, samt også at anføre ideer og forslag til de enkelte elementer. I det følgende er hovedemnerne og foreningernes oplæg uddraget: Produktudvikling og test af standardkomponenter Der er dukket flere og flere komponenter op til HFC-frie anlæg, men på nogle områder kan der stadig være behov for udvikling og test af standardkomponenter, specielt problematiske og kritiske komponenter til CO 2 og kulbrinter. Anlægsudvikling og test Til mange anvendelser er systemløsninger allerede udviklet og testet, men der kan stadig være behov for udvikling, laboratorietest, fieldtest og demonstrationsprojekter, måske specielt til kommercielle, pladsbyggede anlæg og danskbyggede units. Vi mener, at en direkte indsats til udførende kølefirmaer medvirker til at komme hurtigere, lettere og mere sikkert i gang. "Genbrug" af erfaringer (casedokumentation) fra "førstegangsinstallationer" er én af mange muligheder. En anden er støtte til et konkret projekt i din virksomhed ved overgang til HFCfrie kølemidler. Lovgivning og "regelsæt" Det er køleforeningernes opfattelse, at der, i forhold til udfasningen, er et stort behov for dialog og samarbejde mellem kølebranchen og myndigheder for at få krav og regelsæt omsat til hensigtsmæssige og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Der tænkes på guidelines, opslagslignende værker m.v. (se også pkt. 1.5) i stil med de vejledninger AKB p.t. arbejder på i relation til trykudstyrsdirektivet PED, EN378, m.m. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer for HFCfrie kølesystemer" eller "Køleståbi" i stil med "Svenska Kylnormer" har også været på tale. 19

20 Teoretisk og praktisk efteruddannelse Der eksisterer kurser om køleanlæg med naturlige kølemidler, men køleforeningerne mener, at der er behov for udbygning og ajourføring, specielt til virksomheder og medarbejdere, der arbejder med tilbudsgivning, anlægsdesign, beregning, projektering og lignende. Vi anser det også for vigtigt, at der etableres undervisningsanlæg med naturlige kølemidler til praktisk træning og øvelse. Videncenter for HFC-frie kølesystemer Der findes megen viden om HFC-frie køleanlæg, som ikke er systematisk dokumenteret og/eller gjort alment tilgængeligt. Køleforeningerne finder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre på denne situation, så den samlede kølebranche sættes i stand til hurtigere og bedre at løfte den forestående omstillingsopgave. Et videncenter skal bl.a. opbygge, udvikle, vedligeholde og formidle nødvendig og relevant viden om HFC-frie kølesystemer. Konkret forestiller vi os, at videncentret arbejder med følgende aktiviteter: Udarbejdelse og ajourføring af "Danmarks Kølemiddelrapport" - et skrift om dansk lovgivning og køleteknisk status og fremtidsperspektiver for anvendelse af naturlige kølemidler til HFC-frie anlæg. Ajourføring af web-site med tilgængelige komponenter for HFC-frie anlæg en eksisterende on-line oversigt over komponenter, der er tilgængelige til HFC-frie anlæg. Udarbejdelse og formidling af relevante cases og "job-reports" - kortfattede beskrivelser af udførte HFC-frie installationer, der videregiver erfaringer, og som dermed kan minimere fejl og problemer ved anlægsudvikling og test. Udarbejdelse af nyttige vejledninger, guidelines, og lign. (evt. software) (se også pkt. 1.3) til design og dimensionering af HFC-frie kølesystemer til de anlægstyper, som berøres mest af udfasningen. Informationstjeneste via nyhedsbreve, web-site, seminarer, workshops, anlægsbesøg, m.v. Indsamling, bearbejdning, organisering og udsendelse af informationer om HFC-frie køleinstallationer. Rådgivning og assistance via telefon, konsultation og lign. til attraktive priser - til rådgivere, installatører, brugere, m.fl. Aktiv medvirken fra køleforeningerne Køleforeningerne ønsker at være en aktiv part i kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer samt i opfølgningen på den indsats, Miljøstyrelsen yder til branchen i denne forbindelse. Foreningerne har i fællesskab arbejdet målrettet på, at der fra offentlig side ydes økonomisk støtte til omstillingen og har i en årrække arbejdet målrettet på denne "sag". Foreningerne vil naturligvis gerne følge udviklingen så tæt som muligt, for om nødvendigt at iværksætte initiativer for at fremme udviklingsprocessen. Foreningerne kan desuden gennem omstillingsperioden medvirke til informationsformidlingen gennem udsendelse af bl.a. medlemsinformation, men kan også gøre status, følge op, sikre "rigtig" kurs, koordinere, omprioritere samt påtage sig løbende at løse forskellige ad hoc-opgaver. 20

21 En betydelig arbejdsindsats forudsætter tildeling af økonomiske ressourcer til honorering af kompetente enkeltpersoners indsats inden for normal arbejdstid. Det kan ikke ske via ulønnet foreningsarbejde i fritiden og kan ikke rummes inden for foreningernes nuværende budgetter. Listen over aktører, som høringen blev udsendt til, var en opdateret version af den tilsvarende liste fra forprojektet i Besvarelserne kunne sendes omkostningsfrit for afsenderen i en vedlagt kuvert. Fristen for rettidigt svar var fastsat til 4. juni 2004, og rettidige besvarelser deltog i en konkurrence om et digitalt kamera. 5.2 Høringsresultatet Der blev modtaget 40 besvarelser svarende til et besvarelsesomfang på 8,4 %. Årsagen til den begrænsede tilbagemelding fra branchen er ikke kendt. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det relativt begrænsede rammebeløb af mange kun anses for at være en dråbe i havet, samt at mange ikke selv forventer at få gavn af støtteordningen. En kort svarfrist i en travl tid (sæson) på året kan også være en del af forklaringen. Generelt er der angivet stor enighed med foreningernes oplæg. Blandt besvarelserne er en del udsagn blevet udvalgt til at blive refereret ordret i projektrapporten fra de enkelte punkter i spørgeskemaet (bilag 5). I besvarelserne blev hovedemnerne prioriteret på følgende måde (tallene angiver antallet af krydser i hvert felt): Prioritering 1) max. (sæt krydser) min Hovedelement 2.1 Produktudvikling og test af standardkomponenter Anlægsudvikling og test Lovgivning og "regelsæt" Efteruddannelse Videncenter for HFC-frie kølesystemer Aktiv medvirken fra køleforeningerne ) Kriterierne er forhold såsom Vigtighed/nødvendighed (forudsætning for udfasningen), Mest for pengene (støttemidlerne) og Til gavn for den samlede branche (det, der batter mest i kølebranchen / mest miljø - i kg HFC-substitution). 5.3 Arbejdsgruppens anvendelse af høringsresultatet Branchens tilbagemeldinger blev gennemarbejdet og drøftet i arbejdsgruppen, som derefter på basis af dette og egne holdninger, egen viden og eget overblik, indarbejdede disse i foreningernes endelige indstilling til støtteområder og aktiviteter. 21

22 22

23 6 Udvalgte elementer til støtte for omstilling af kølebranchen til HFC-frie systemer I dette afsnit af rapporten er de elementer beskrevet, som arbejdsgruppen har udvalgt og prioriteret som forslag til at kunne indgå i Miljøstyrelsens støtteordning til kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer. Udgangspunktet er en samlet beløbsramme i størrelsesordenen 12 mio. kr. Arbejdsgruppen har i processen benyttet følgende udvælgelses- og prioriteringskriterier: "Vigtighed/nødvendighed" (forudsætning for udfasningen) "Mest for pengene" (støttemidlerne) "Til gavn for den samlede branche" (det der batter mest i kølebranchen / mest miljø i kg HFC-substitution). Resultatet af branchehøringen er benyttet til at bekræfte eller afkræfte, samt supplere arbejdsgruppens grundlag for udvælgelse og prioritering. Udgangspunktet for hovedelementer er den foreløbige udvælgelse af elementer til en handlingsplan, som blev foretaget medio 2003 af køleforeningerne (bilag 2). 6.1 Produktudvikling og test af komponenter Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 2: Produktudvikling og test af standardkomponenter (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Danskproducerede komponenter til HFC-frie kølesystemer. Eksempler: Varmevekslere, ventiler m.m. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Produktudvikling er vigtig / nødvendig, men producenter vil sikkert gøre det selv uanset støttemidler. Komponentudvikling er meget ressourcekrævende, så man får ikke meget for pengene. Der er behov for komponenter, men ikke alle applikationer har brug for samme komponent og antallet af berørte anlæg vil være relativt lille. Især relevant til specielle behov, hvor nødvendig og vigtig komponentudvikling ikke vil finde sted uden støttemidler. 23

24 Der er ikke kendskab til særlige behov for komponentudvikling til systemer med HC (kulbrinte) og mindre ammoniaksystemer til erstatning af HFC-anlæg med over 10 kg fyldning. Til CO 2 -systemer kan der være behov for komponentudvikling i Danmark mht. skueglas, tørrefiltre og ventiler, samt varmevekslere af microchannel-typen. Visse producenter har tidligere udtalt, at man ikke er interesseret i at benytte sig af offentlige midler til produktudvikling. Støtteandelen bør minimum andrage 35% og 25% af omkostningerne til projekter og aktiviteter i hhv. små og store virksomheder inden for dette element. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 1 mio. kr. 6.2 Anlægsudvikling og test Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 3: Anlægsudvikling og -test (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Danskbyggede units og kommercielle, pladsbyggede anlæg for HFC-fri kølemiddel. Eksempler: Modul-units, butikskøl/frost, AC, varmepumpe, m.m. Case-dokumentation af "førstegangsinstallationer" til "genbrug" af erfaringer i udførende kølefirmaer. Eksempler: Demoanlæg, best practice, m.m. Virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter. Eksempler: Optimal styring, m.m. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Vigtigst for "fattige" små virksomheder. Unit-producenter vil og kan sikkert selv. Meget for midlerne, hvis viden og erfaring gøres "rigtig" tilgængelig for andre. Rigtig mange vil kunne udnytte og anvende resultaterne. Udviklingen vil finde sted uanset støttemidler, men især for mindre virksomheder kan det betyde, at man kommer hurtigere, lettere og mere sikkert i gang. Kun støtte til ét anlæg af hver "type". Det skal sikres, at dokumentationen er på en kort og koncentreret form med de rette og nødvendige informationer, som gør den direkte anvendelig til et tilsvarende anlæg for en andet kølefirma (inkl. erfaringer med regler og myndigheder). Dokumentationen skal evt. udarbejdes med professionel hjælp eller ud fra forud fastlagt og defineret "standardkoncept", "skabelon" og/eller vejledning/guide. Vigtigt at være hurtig med udarbejdelsen (og formidlingen) af dokumentationen, for at flest mulig kan få gavn af den. Der ses en trend i retning mod flere indirekte systemer med serieproducerede køleenheder i forhold til pladsbyggede direkte systemer bl.a. pga. utilstrækkelig viden og manglende erfaring, p.t. samt hård priskonkurrence. 24

25 Kølebranchen er de senere år blevet meget mere forandringsvillig særlig i kølevirksomheder med unge folk. Støtteandelen bør minimum andrage 35% og 25% af omkostningerne til projekter og aktiviteter i hhv. små og store virksomheder inden for dette element. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 4 mio. kr. 6.3 Lovgivning og "regelsæt" Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 5: Kompetence- og kvalitetsforhold, samt forslag 9: Myndighedsforhold (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Omsætning af krav og regelsæt til enkle, klare og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Eksempler: Guidelines, opslagsværker, software, m.m. helst netbaseret. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer" eller "Køleståbi" for HFC-frie køleanlæg. Eksempler: Internet, ringbind. Deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Love, bekendtgørelser og regler findes, men der er stort behov for øget kendskab og praktisk anvendelige "værktøjer". Midlerne kan være særdeles godt anvendt, hvis brugerne (branchen) medvirker til udarbejdelsen. Alle virksomheder skal allerede være "klædt på" (pligt) til at kunne det, men der er behov for at gøre noget særligt for bl.a. at undgå urimelig stort ressourceforbrug. Noget af dette er ikke alene relateret til HFC-frie systemer som alternativ til HFC-systemer med fyldninger over 10 kg, men er anvendeligt til kølesystemer generelt. Forskellige nyttige vejledninger i relation til Trykudstyrsdirektivet PED, sikkerhedsforhold for køleinstallationer (revideret EN 378), samt normer for rørsystemer er ved at være udarbejdet. Der er konstateret visse problemer med den eksisterende nationale lovgivning mht. anlæg for HC, CO 2 og NH 3, så det er særdeles relevant at få en dialog i gang med Arbejdstilsynet, Elektricitetsrådet, Beredskabsstyrelsen. m.fl. Man skal være opmærksom på det juridiske ansvar for guidelines og vejledninger, der udarbejdes af andre end myndighederne (myndigheders godkendelse). Det nye Teknisk Forlag har været kontaktet og har vist interesse for at deltage i udarbejdelse af en form for "Køleståbi". En "Køleståbi" er tænkt som et opslagsværk og ikke en lærebog. Støtteandelen bør andrage % af omkostningerne til projekter og aktiviteter inden for dette element. Mindre støtteandel vil med stor sikkerhed bevirke, at der ikke kan gennemføres projekter og aktiviteter pga. mangel på ressourcer til medfinansiering fra anden side. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 1 mio. kr. 25

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Danske Køledage 2007 15. marts 2007 Odense Congress Center Svenn Hansen Copyright Videncenter for HFC-fri køling Fil: 934278_Præsentation

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus Århus, august 2007 HVM/hjo Temadag 3. september 2007 på, Århus Køleløsninger efter 1. januar 2007 Hvilke kølemidler og hvilke løsninger? Kommerciel køl Varmepumper Aircondition/chillere Hvilke løsninger

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen

Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Miljøprojekt Nr. 724 2002 Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Svenn Hansen og Carl-Erik Jeding Selskabet for Køleteknik Bjarne Dindler Rasmussen Dansk Køleforening Jørgen B. Schreiber

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Velkommen til Gårdteknisk Forum - 14. marts 2017 Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Eigil Nielsen er uddannet maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere