Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen"

Transkript

1 Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Svenn Hansen Selskabet for Køleteknik i IDA Lau Vørs Dansk Køleforening Jørgen B. Schreiber Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening Claus Schøn Poulsen Varmepumpefabrikantforeningen Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 BAGGRUND OG FORMÅL 11 2 PROJEKTINDHOLD 13 3 MÅLGRUPPE 15 4 PROJEKTETS ORGANISATION OG UDFØRELSE PROJEKTETS UDFØRENDE PARTER ARBEJDS- OG FØLGEGRUPPE PROJEKTETS FØLGEGRUPPE PROJEKTETS UDFØRELSE 18 5 HØRING I KØLEBRANCHEN HØRINGSMATERIALET HØRINGSRESULTATET ARBEJDSGRUPPENS ANVENDELSE AF HØRINGSRESULTATET 21 6 UDVALGTE ELEMENTER TIL STØTTE FOR OMSTILLING AF KØLEBRANCHEN TIL HFC-FRIE SYSTEMER PRODUKTUDVIKLING OG TEST AF KOMPONENTER ANLÆGSUDVIKLING OG TEST LOVGIVNING OG "REGELSÆT" TEORETISK OG PRAKTISK EFTERUDDANNELSE VIDENCENTER FOR HFC-FRIE KØLESYSTEMER AKTIV MEDVIRKEN FRA KØLEFORENINGERNE UDISPONERET 28 7 LØBENDE OPFØLGNING 29 8 FORMIDLING AF INFORMATION OM PROJEKTET 31 9 REFERENCE- OG LITTERATURLISTE 33 Bilag 1: Forprojektets 11 aktivitetsforslag 33 Bilag 2: Udvalgte elementer til understøttelse af kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer 49 Bilag 3: Spørgeskema og følgebrev til høringen i kølebranchen 57 Bilag 4: Aktører i kølebranchen, som spørgeskemaet blev udsendt til 59 Bilag 5: Udvalgte uddrag af høringssvarene 63 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport indeholder resultatet af et projekt med titlen "Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen". Projektets hensigt med at udarbejde en handlingsplan for kølebranchen var at yde en særlig indsats for omstillingen af branchen til at kunne projektere, installere og anvende HFC-frie systemer til nye køleinstallationer. Baggrunden er Miljøstyrelsens bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser /1/. Projektet indeholder 4 hovedaktiviteter: 1. Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen, 2. Løbende opfølgning på implementering af handlingsplanen, 3. Projektrapportering og videnformidling, samt 4. Projektadministration. Projektet kan ses som en videreførelse af et tidligere gennemført projekt med titlen "Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen" /2/, som indeholdt det indledende arbejde med at afdække behovene og at danne et grundlag for udarbejdelsen af en handlingsplan. Med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen er både dette projekt og det tidligere forprojekt blevet gennemført af Selskabet for Køleteknik, Dansk Køleforening, Autoriserede Kølefirmaer Brancheforening og Varmepumpefabrikantforeningen. I rapporten har foreningerne opstillet forslag til konkrete indsatsområder. for hvert område er der givet eksempler på aktiviteter og rammebeløb, som kan bruges til ansøgninger ved en økonomisk støtteordning fra Miljøstyrelsen til kølebranchen. Forslagene er udvalgt og prioriteret ud fra kriterier som "vigtighed/nødvendighed" (forudsætning for udfasningen), "mest for pengene" (støttemidlerne) og "til gavn for den samlede branche" (det, der batter mest i branchen / mest miljø i kg HFC-substitution). Projektarbejdsgruppen takker kølebranchen for dens støtte gennem besvarelserne af spørgeskemaerne, og takker Miljøstyrelsen for den økonomiske støtte projektet har modtaget. Århus, den 25. juni 2004 Svenn Hansen 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Udfasning af HFC-kølemidler og overgang til anvendelse af naturlige kølemidler er forbundet med en større omstilling for dele af kølebranchen. Køleforeningerne har i en årrække arbejdet for at yde en særlig indsats for at gennemføre omstillingen af branchen. Målgruppen er i princippet alle "aktører", der berøres af udfasningen af HFC ere. Foreningerne har gennemført en høring i kølebranchen for at afstemme og supplere arbejdsgruppens opfattelse og viden med kølebranchens opfattelse. Branchens tilbagemeldinger er gennemarbejdet og drøftet. Konklusionen blev, at branchen i stor udstrækning er enig med foreningerne. På den baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet følgende forslag til udvalgte og prioriterede elementer til støtte for omstilling af kølebranchen til HFC-frie systemer. Produktudvikling og test af komponenter Danskproducerede komponenter til HFC-frie kølesystemer. Anlægsudvikling og test Danskbyggede units og kommercielle pladsbyggede anlæg for HFC-fri kølemiddel. Case-dokumentation af "førstegangsinstallationer" til "genbrug" af erfaringer i udførende kølefirmaer. Virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter. Lovgivning og "regelsæt" Omsætning af krav og regelsæt til enkle, klare og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer" eller "Køleståbi" for HFC-frie køleanlæg. Deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Teoretisk og praktisk efteruddannelse Udbygning og ajourføring af udbud for virksomheder, faglærte og personer, der arbejder med tilbud, anlægsdesign, beregning og projektering. Undervisningsanlæg med HFC-frie kølemidler til praktisk træning og øvelse. Videncenter for HFC-frie kølesystemer Udarbejdelse, løbende ajourføring og formidling af informationsmateriale, af systematisk dokumentering og formidling af eksisterende dansk og udenlandsk viden om HFC-frie køleanlæg, af web-site med oversigt over tilgængelige komponenter for HFC-frie anlæg, samt af nyttige vejledninger, guidelines, og lign. Adgang til gratis eller prismæssig attraktiv rådgivning og assistance fra ét centralt sted. Aktiv medvirken fra køleforeningerne Løbende opfølgning, sikring af "rigtig" kurs og evt. udarbejdelse af forslag til omprioritering i støtteperioden. Medvirke til informationsformidling. Løbende påtage sig ad hoc-opgaver for branche og myndigheder gennem omstillingsperioden. 7

8 8 Projektet afsluttes ved udgangen af 2006, hvor forbuddet mod anvendelse af HFC i nye installationer træder i kraft. Frem til dette tidspunkt deltager foreningerne i begrænset omfang i opfølgning på implementeringen af elementerne, og formidler desuden løbende information og omtale af projekt og implementering.

9 Summary and conclusions In some parts of the refrigeration trade, the phase-out of HFC refrigerants and the transition to natural refrigerants is associated with large-scale conversions. For a number of years, the refrigeration associations have made a special effort to convert the refrigeration trade. In principle the target group comprises all "actors" who are affected by the phase-out of HFC. The associations have carried out a hearing in the refrigeration trade to adjust and supplement the opinion and knowledge of the working group with the opinion of the refrigeration trade. Feed-back from the trade has been studied and discussed. The conclusion is that the trade to a large extent agrees with the associations. Viewed in the light of these facts, the working group has prepared the following proposal for the selected and prioritised elements in support of the conversion of the refrigeration trade to HFC free systems. Product development and test of components Components made in Denmark for HFC free refrigeration systems. Plant development and testing Danish built units and commercial on-site plants for HFC free refrigerants. Case-documentation of "first-time installations" for "reuse" of experience in refrigeration companies that carry out installation. Company-specific development projects. Legislation and "rules" Conversion of requirements and rules to simple, distinct and practical guidelines. Preparation of a "Danish Refrigeration Standard" or a Danish manual called "Køleståbi" for HFC free refrigeration plants. Participation in national and international standardisation work. Theoretical and practical training courses Development and updating of issues for companies, skilled workers and persons working with tenders, plant design, calculations and planning. Training equipment with HFC free refrigerant for practical training and practicing. Centre of HFC free refrigeration systems Preparation, continual updating and dissemination of information material, of systematic documentation and dissemination of existing Danish and foreign knowledge of HFC free refrigeration plants, web-sites with outline of available components for HFC free plants, and of useful instructions, guidelines etc. Access to consultancy services and assistance from a central place - either free of charge or reasonable in price. Active contribution from Danish refrigeration associations Continuous follow-up, ensurance of the "right" course and possible preparation of proposals for rearranging during the support period. Contribute to dissemination of information. Continually undertake ad hoc tasks for trade and authorities during the period of transition. 9

10 10 The project will be finalised at the end of 2006 when the ban on using HFC in new installations becomes effective. Up to that time, the associations to a limited degree follow up on the implementation of the units and on a current basis disseminate information and comments on the project and its implementation.

11 1 Baggrund og formål Hensigten med at udarbejde en handlingsplan for kølebranchen er at yde en særlig indsats for omstillingen af branchen til at kunne projektere, installere og drive HFC-frie systemer i forbindelse med nye køleinstallationer iht. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser (BEK nr. 552 af 02/07/2002) /1/. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende reguleringer: Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning på 150 g og mindre er forbudt efter 1. januar 2006 Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning 10 kg og derover er forbudt efter 1. januar 2007 Kølesystemer, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med HFC-fyldning mellem 150 g og 10 kg, samt kølesystemer til varmegenvinding, og som primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt kabinet færdigsamlet fra fabrik, og med HFC-fyldning under 50 kg er undtaget. Køleforeningerne gjorde allerede ved Miljøstyrelsens første udmelding om forslag til udfasningsbekendtgørelse opmærksom på, at kølebranchen ville stå over for en langt større omstilling end ved udfasningen af CFC-kølemidlerne, og mente, at der ville blive behov for en koordineret og målrettet brancheindsats for at blive i stand til at håndtere situationen. Miljøstyrelsen var positiv over for køleforeningernes argumentation og bevilgede under "Udviklingsordningens 5. ansøgningsrunde 2001" penge til gennemførelse af "Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen" (Renere produkter J. nr. M ) /2/. I rapporten fra forprojektet findes bl.a. 11 konkrete forslag til aktiviteter i en handlingsplan, som efterfølgende har været genstand for diverse drøftelser og opfølgning (bilag 1). I august 2003 har EU-kommissionen udarbejdet et forslag til en forordning til ensartet regulering af de industrielle drivhusgasser i hele Europa. Dette forslag kan komme til at påvirke den danske lovgivning, men da det let kan komme til at tage lang tid, før der foreligger en endelig vedtaget forordning eller direktiv, er det nødvendigt at forberede branchen på at skulle efterleve den gældende danske bekendtgørelse. 11

12 12

13 2 Projektindhold I projektet er en plan udarbejdet og beskrevet med overordnet prioritering af emner og områder for kølebranchen til opfyldelse af afviklingsfristerne i bekendtgørelsen om regulering af visse industrielle drivhusgasser/1/. Projektets 4 hovedaktiviteter er flg.: 1. Udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Foreningerne har udarbejdet en plan for kølebranchen med overordnet prioritering af konkrete emner, områder og aktiviteter til opfyldelse af afviklingsfristerne om regulering af visse industrielle drivhusgasser. Foreningerne har foretaget afstemning af udvælgelse og prioritering med foreningernes bestyrelser og medlemmer, samt dominerende kølevirksomheder såsom Danfoss, York, m.fl., samt med øvrige "nøgleaktører" i kølebranchen. Udarbejdelsen af handlingsplanen har taget udgangspunkt i en udvælgelse og prioritering, som køleforeningerne tidligere har foretaget, af de vigtigste elementer i forprojektets aktivitetsforslag /2/, som er vurderet til at kunne gennemføres inden for en beløbsramme i størrelsesordenen 12 mio. kr. i perioden (bilag 2). 2. Løbende opfølgning på implementering af handlingsplanen Foreningerne deltager i yderst minimalt omfang i implementeringen af handlingsplanens elementer. Foreningerne vil af habilitetsmæssige årsager ikke være beslutningstager mht. udvælgelse blandt projektansøgninger. 3. Projektrapportering og videnformidling Projektet dokumenteres med nærværende rapport til Miljøstyrelsen, der primært indeholder handlingsplanen. Rapporten omtales i køletekniske blade, ligesom information om såvel projekt som handlingsplan under hele projektets forløb løbende formidles til kølebranchen via medlemsinformationer, samt om muligt også via temadage, debatarrangementer og Danske Køledage. 4. Projektadministration Overskriften dækker over projektledelse, deltagelse i følge- eller styregruppe, bogholderi og fakturering, revision m.m. For god ordens skyld skal det nævnes, at køleforeningerne hverken kan eller vil påtage sig et ansvar for - endsige garantere - at branchen i tide kan nå at blive omstillet i tilstrækkelig grad før HFC-udfasningen ved kun at udføre et begrænset antal udvalgte elementer blandt alle forprojektets aktivitetsforslag. Foreningerne fraskriver sig desuden ethvert økonomisk ansvar for følger af mangler, utilsigtede fejl, og lign. i den udarbejdede handlingsplan. 13

14 14

15 3 Målgruppe Handlingsplanen henvender sig i princippet til alle "aktører" i eller med relationer til kølebranchen, som berøres af bekendtgørelsens udfasning af HFC ere. Med berørte "aktører" menes alle personer eller virksomheder lige fra udvikling af enkeltkomponenter til drift af komplette kølesystemer og til afslutningsvis skrotning. Målgruppen omfatter: Foreninger, organisationer og ordninger Uddannelsessteder og videncentre Projekterende, rådgivere Virksomheder, der producerer kølekomponenter eller -units Virksomheder, der installerer og servicerer kølesystemer Grossister Ejere og brugere Myndigheder. En vigtig målgruppe er de udførende, dvs. de autoriserede kølefirmaer. 15

16 16

17 4 Projektets organisation og udførelse 4.1 Projektets udførende parter Nedenstående fire danske køletekniske foreninger, der samlet har stået bag projektets ansøgning og gennemførelse, repræsenterer bredt kølebranchens aktører og er i besiddelse af et omfattende kontaktnet til praktisk taget alle grene af branchen. Foreningerne kan og vil naturligvis ikke repræsentere de enkelte virksomheders særinteresser, men er i stand til med en vis "vægt" at udtrykke generelle holdninger på branchens vegne. I det følgende er foreningerne kort omtalt: Selskabet for Køleteknik i IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB Vestergade 28, 4000 Roskilde Dansk Køleforening Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, Nils Koppels Allé 402, 2800 Kgs. Lyngby Sekretariatsadresse: Hasselvej 6, 3630 Jægerspris Varmepumpefabrikantforeningen Skovhaven 97, 3500 Værløse Foreningerne har ønsket at medvirke til, at der bliver fulgt op på forprojektet og gøres noget for hensigtsmæssig brancheomstilling ved fortsat at spille en aktiv rolle i opfølgningen. 4.2 Arbejds- og følgegruppe I projektets arbejdsgruppe deltog flg. repræsentanter for foreningerne: Selskabet for Køleteknik i IDA: Svenn Hansen (projektleder) Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB: Jørgen B. Schreiber Dansk Køleforening: Lau Vørs Varmepumpefabrikantforeningen: Claus Schøn Poulsen 4.3 Projektets følgegruppe Der blev ved forprojektets start nedsat en følgegruppe med flg. repræsentation fra Miljøstyrelsen og de 4 ansøgere: Miljøstyrelsen: Frank Jensen (formand) Selskabet for Køleteknik i IDA: Svenn Hansen (sekretær) Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB: Teddy G. Hansen Dansk Køleforening: Lau Vørs Varmepumpefabrikantforeningen: Claus Schøn Poulsen 17

18 4.4 Projektets udførelse Størstedelen af arbejdet er udført som "bestilt og honoreret underleverandørarbejde" af de personer, som er udpeget af foreningerne til at deltage i arbejdsgruppen. Teknologisk Instituts administration benyttes som "underleverandør" til projektets administrative opgaver med aflæggelse af projektregnskab m.m. 18

19 5 Høring i kølebranchen En høring i kølebranchen blev gennemført ultimo maj primo juni for at afstemme og supplere arbejdsgruppens opfattelse og viden med kølebranchens opfattelse. 5.1 Høringsmaterialet Der blev udarbejdet et spørgeskema med tilhørende følgebrev (bilag 3 omfatter brev og skema i deres fulde omfang), som blev udsendt til 476 aktører i kølebranchen (bilag 4). Inden for udvalgte hovedemner blev man bedt om at udpege, hvilke elementer man anså havde størst behov for støtte, samt også at anføre ideer og forslag til de enkelte elementer. I det følgende er hovedemnerne og foreningernes oplæg uddraget: Produktudvikling og test af standardkomponenter Der er dukket flere og flere komponenter op til HFC-frie anlæg, men på nogle områder kan der stadig være behov for udvikling og test af standardkomponenter, specielt problematiske og kritiske komponenter til CO 2 og kulbrinter. Anlægsudvikling og test Til mange anvendelser er systemløsninger allerede udviklet og testet, men der kan stadig være behov for udvikling, laboratorietest, fieldtest og demonstrationsprojekter, måske specielt til kommercielle, pladsbyggede anlæg og danskbyggede units. Vi mener, at en direkte indsats til udførende kølefirmaer medvirker til at komme hurtigere, lettere og mere sikkert i gang. "Genbrug" af erfaringer (casedokumentation) fra "førstegangsinstallationer" er én af mange muligheder. En anden er støtte til et konkret projekt i din virksomhed ved overgang til HFCfrie kølemidler. Lovgivning og "regelsæt" Det er køleforeningernes opfattelse, at der, i forhold til udfasningen, er et stort behov for dialog og samarbejde mellem kølebranchen og myndigheder for at få krav og regelsæt omsat til hensigtsmæssige og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Der tænkes på guidelines, opslagslignende værker m.v. (se også pkt. 1.5) i stil med de vejledninger AKB p.t. arbejder på i relation til trykudstyrsdirektivet PED, EN378, m.m. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer for HFCfrie kølesystemer" eller "Køleståbi" i stil med "Svenska Kylnormer" har også været på tale. 19

20 Teoretisk og praktisk efteruddannelse Der eksisterer kurser om køleanlæg med naturlige kølemidler, men køleforeningerne mener, at der er behov for udbygning og ajourføring, specielt til virksomheder og medarbejdere, der arbejder med tilbudsgivning, anlægsdesign, beregning, projektering og lignende. Vi anser det også for vigtigt, at der etableres undervisningsanlæg med naturlige kølemidler til praktisk træning og øvelse. Videncenter for HFC-frie kølesystemer Der findes megen viden om HFC-frie køleanlæg, som ikke er systematisk dokumenteret og/eller gjort alment tilgængeligt. Køleforeningerne finder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre på denne situation, så den samlede kølebranche sættes i stand til hurtigere og bedre at løfte den forestående omstillingsopgave. Et videncenter skal bl.a. opbygge, udvikle, vedligeholde og formidle nødvendig og relevant viden om HFC-frie kølesystemer. Konkret forestiller vi os, at videncentret arbejder med følgende aktiviteter: Udarbejdelse og ajourføring af "Danmarks Kølemiddelrapport" - et skrift om dansk lovgivning og køleteknisk status og fremtidsperspektiver for anvendelse af naturlige kølemidler til HFC-frie anlæg. Ajourføring af web-site med tilgængelige komponenter for HFC-frie anlæg en eksisterende on-line oversigt over komponenter, der er tilgængelige til HFC-frie anlæg. Udarbejdelse og formidling af relevante cases og "job-reports" - kortfattede beskrivelser af udførte HFC-frie installationer, der videregiver erfaringer, og som dermed kan minimere fejl og problemer ved anlægsudvikling og test. Udarbejdelse af nyttige vejledninger, guidelines, og lign. (evt. software) (se også pkt. 1.3) til design og dimensionering af HFC-frie kølesystemer til de anlægstyper, som berøres mest af udfasningen. Informationstjeneste via nyhedsbreve, web-site, seminarer, workshops, anlægsbesøg, m.v. Indsamling, bearbejdning, organisering og udsendelse af informationer om HFC-frie køleinstallationer. Rådgivning og assistance via telefon, konsultation og lign. til attraktive priser - til rådgivere, installatører, brugere, m.fl. Aktiv medvirken fra køleforeningerne Køleforeningerne ønsker at være en aktiv part i kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer samt i opfølgningen på den indsats, Miljøstyrelsen yder til branchen i denne forbindelse. Foreningerne har i fællesskab arbejdet målrettet på, at der fra offentlig side ydes økonomisk støtte til omstillingen og har i en årrække arbejdet målrettet på denne "sag". Foreningerne vil naturligvis gerne følge udviklingen så tæt som muligt, for om nødvendigt at iværksætte initiativer for at fremme udviklingsprocessen. Foreningerne kan desuden gennem omstillingsperioden medvirke til informationsformidlingen gennem udsendelse af bl.a. medlemsinformation, men kan også gøre status, følge op, sikre "rigtig" kurs, koordinere, omprioritere samt påtage sig løbende at løse forskellige ad hoc-opgaver. 20

21 En betydelig arbejdsindsats forudsætter tildeling af økonomiske ressourcer til honorering af kompetente enkeltpersoners indsats inden for normal arbejdstid. Det kan ikke ske via ulønnet foreningsarbejde i fritiden og kan ikke rummes inden for foreningernes nuværende budgetter. Listen over aktører, som høringen blev udsendt til, var en opdateret version af den tilsvarende liste fra forprojektet i Besvarelserne kunne sendes omkostningsfrit for afsenderen i en vedlagt kuvert. Fristen for rettidigt svar var fastsat til 4. juni 2004, og rettidige besvarelser deltog i en konkurrence om et digitalt kamera. 5.2 Høringsresultatet Der blev modtaget 40 besvarelser svarende til et besvarelsesomfang på 8,4 %. Årsagen til den begrænsede tilbagemelding fra branchen er ikke kendt. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det relativt begrænsede rammebeløb af mange kun anses for at være en dråbe i havet, samt at mange ikke selv forventer at få gavn af støtteordningen. En kort svarfrist i en travl tid (sæson) på året kan også være en del af forklaringen. Generelt er der angivet stor enighed med foreningernes oplæg. Blandt besvarelserne er en del udsagn blevet udvalgt til at blive refereret ordret i projektrapporten fra de enkelte punkter i spørgeskemaet (bilag 5). I besvarelserne blev hovedemnerne prioriteret på følgende måde (tallene angiver antallet af krydser i hvert felt): Prioritering 1) max. (sæt krydser) min Hovedelement 2.1 Produktudvikling og test af standardkomponenter Anlægsudvikling og test Lovgivning og "regelsæt" Efteruddannelse Videncenter for HFC-frie kølesystemer Aktiv medvirken fra køleforeningerne ) Kriterierne er forhold såsom Vigtighed/nødvendighed (forudsætning for udfasningen), Mest for pengene (støttemidlerne) og Til gavn for den samlede branche (det, der batter mest i kølebranchen / mest miljø - i kg HFC-substitution). 5.3 Arbejdsgruppens anvendelse af høringsresultatet Branchens tilbagemeldinger blev gennemarbejdet og drøftet i arbejdsgruppen, som derefter på basis af dette og egne holdninger, egen viden og eget overblik, indarbejdede disse i foreningernes endelige indstilling til støtteområder og aktiviteter. 21

22 22

23 6 Udvalgte elementer til støtte for omstilling af kølebranchen til HFC-frie systemer I dette afsnit af rapporten er de elementer beskrevet, som arbejdsgruppen har udvalgt og prioriteret som forslag til at kunne indgå i Miljøstyrelsens støtteordning til kølebranchens omstilling til HFC-frie kølesystemer. Udgangspunktet er en samlet beløbsramme i størrelsesordenen 12 mio. kr. Arbejdsgruppen har i processen benyttet følgende udvælgelses- og prioriteringskriterier: "Vigtighed/nødvendighed" (forudsætning for udfasningen) "Mest for pengene" (støttemidlerne) "Til gavn for den samlede branche" (det der batter mest i kølebranchen / mest miljø i kg HFC-substitution). Resultatet af branchehøringen er benyttet til at bekræfte eller afkræfte, samt supplere arbejdsgruppens grundlag for udvælgelse og prioritering. Udgangspunktet for hovedelementer er den foreløbige udvælgelse af elementer til en handlingsplan, som blev foretaget medio 2003 af køleforeningerne (bilag 2). 6.1 Produktudvikling og test af komponenter Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 2: Produktudvikling og test af standardkomponenter (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Danskproducerede komponenter til HFC-frie kølesystemer. Eksempler: Varmevekslere, ventiler m.m. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Produktudvikling er vigtig / nødvendig, men producenter vil sikkert gøre det selv uanset støttemidler. Komponentudvikling er meget ressourcekrævende, så man får ikke meget for pengene. Der er behov for komponenter, men ikke alle applikationer har brug for samme komponent og antallet af berørte anlæg vil være relativt lille. Især relevant til specielle behov, hvor nødvendig og vigtig komponentudvikling ikke vil finde sted uden støttemidler. 23

24 Der er ikke kendskab til særlige behov for komponentudvikling til systemer med HC (kulbrinte) og mindre ammoniaksystemer til erstatning af HFC-anlæg med over 10 kg fyldning. Til CO 2 -systemer kan der være behov for komponentudvikling i Danmark mht. skueglas, tørrefiltre og ventiler, samt varmevekslere af microchannel-typen. Visse producenter har tidligere udtalt, at man ikke er interesseret i at benytte sig af offentlige midler til produktudvikling. Støtteandelen bør minimum andrage 35% og 25% af omkostningerne til projekter og aktiviteter i hhv. små og store virksomheder inden for dette element. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 1 mio. kr. 6.2 Anlægsudvikling og test Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 3: Anlægsudvikling og -test (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Danskbyggede units og kommercielle, pladsbyggede anlæg for HFC-fri kølemiddel. Eksempler: Modul-units, butikskøl/frost, AC, varmepumpe, m.m. Case-dokumentation af "førstegangsinstallationer" til "genbrug" af erfaringer i udførende kølefirmaer. Eksempler: Demoanlæg, best practice, m.m. Virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter. Eksempler: Optimal styring, m.m. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Vigtigst for "fattige" små virksomheder. Unit-producenter vil og kan sikkert selv. Meget for midlerne, hvis viden og erfaring gøres "rigtig" tilgængelig for andre. Rigtig mange vil kunne udnytte og anvende resultaterne. Udviklingen vil finde sted uanset støttemidler, men især for mindre virksomheder kan det betyde, at man kommer hurtigere, lettere og mere sikkert i gang. Kun støtte til ét anlæg af hver "type". Det skal sikres, at dokumentationen er på en kort og koncentreret form med de rette og nødvendige informationer, som gør den direkte anvendelig til et tilsvarende anlæg for en andet kølefirma (inkl. erfaringer med regler og myndigheder). Dokumentationen skal evt. udarbejdes med professionel hjælp eller ud fra forud fastlagt og defineret "standardkoncept", "skabelon" og/eller vejledning/guide. Vigtigt at være hurtig med udarbejdelsen (og formidlingen) af dokumentationen, for at flest mulig kan få gavn af den. Der ses en trend i retning mod flere indirekte systemer med serieproducerede køleenheder i forhold til pladsbyggede direkte systemer bl.a. pga. utilstrækkelig viden og manglende erfaring, p.t. samt hård priskonkurrence. 24

25 Kølebranchen er de senere år blevet meget mere forandringsvillig særlig i kølevirksomheder med unge folk. Støtteandelen bør minimum andrage 35% og 25% af omkostningerne til projekter og aktiviteter i hhv. små og store virksomheder inden for dette element. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 4 mio. kr. 6.3 Lovgivning og "regelsæt" Udgangspunktet stammer fra forprojektets /2/ forslag 5: Kompetence- og kvalitetsforhold, samt forslag 9: Myndighedsforhold (bilag 1). Vigtigste delelementer er: Omsætning af krav og regelsæt til enkle, klare og praktisk anvendelige hjælpeværktøjer. Eksempler: Guidelines, opslagsværker, software, m.m. helst netbaseret. Udarbejdelse af "Danske Kølenormer" eller "Køleståbi" for HFC-frie køleanlæg. Eksempler: Internet, ringbind. Deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Følgende argumenter, kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgruppens udvælgelse og prioritering kan knyttes til elementet: Love, bekendtgørelser og regler findes, men der er stort behov for øget kendskab og praktisk anvendelige "værktøjer". Midlerne kan være særdeles godt anvendt, hvis brugerne (branchen) medvirker til udarbejdelsen. Alle virksomheder skal allerede være "klædt på" (pligt) til at kunne det, men der er behov for at gøre noget særligt for bl.a. at undgå urimelig stort ressourceforbrug. Noget af dette er ikke alene relateret til HFC-frie systemer som alternativ til HFC-systemer med fyldninger over 10 kg, men er anvendeligt til kølesystemer generelt. Forskellige nyttige vejledninger i relation til Trykudstyrsdirektivet PED, sikkerhedsforhold for køleinstallationer (revideret EN 378), samt normer for rørsystemer er ved at være udarbejdet. Der er konstateret visse problemer med den eksisterende nationale lovgivning mht. anlæg for HC, CO 2 og NH 3, så det er særdeles relevant at få en dialog i gang med Arbejdstilsynet, Elektricitetsrådet, Beredskabsstyrelsen. m.fl. Man skal være opmærksom på det juridiske ansvar for guidelines og vejledninger, der udarbejdes af andre end myndighederne (myndigheders godkendelse). Det nye Teknisk Forlag har været kontaktet og har vist interesse for at deltage i udarbejdelse af en form for "Køleståbi". En "Køleståbi" er tænkt som et opslagsværk og ikke en lærebog. Støtteandelen bør andrage % af omkostningerne til projekter og aktiviteter inden for dette element. Mindre støtteandel vil med stor sikkerhed bevirke, at der ikke kan gennemføres projekter og aktiviteter pga. mangel på ressourcer til medfinansiering fra anden side. Forslaget til beløbsramme for støtte til dette element er 1 mio. kr. 25

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere