Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programoversigt Abstracts Posterudstilling"

Transkript

1 Dokumentationskonferencen 2011 Dansk Sygeplejeselskab (dasys) Knowledge translation- Omsætning af viden Konference september 2011 Aarhus Universitetshospital, Skejby Programoversigt Abstracts Posterudstilling Arrangører: Dokumentationsråd og Center for Kliniske Retningslinjer under Dansk Sygeplejeselskab.

2 1: Fra klinisk retningslinje til bedside sygepleje. Eksemplificeret ved mundpleje. Baggrund og formål Center for Kliniske retningslinjer udgav i efteråret 2010 national klinisk retningslinje om mundpleje. Sygehus Nord i Region Sjælland, oversatte og udgav efterfølgende en mere handlingsrettet klinisk retningslinje, som skulle implementeres i alle afdelinger. Retningslinjens anbefalinger ville medføre en væsentlig ændring i afdelingens praksis. Dette blev drøftet i forskellige sygeplejefaglige fora bl.a. i afdelingens kompetenceudviklingsgruppe, som udarbejdede en plan for implementeringen. Metode Planen for implementering blev: Temaeftermiddag med oplæg fra Jeanette Borchersen, der havde været primus motor i udarbejdelsen af både den nationale og regionale retningslinje. Udvælgelse af relevante sygeplejefaglige nøglepersoner i afdelingens 5 afsnit. Førscreening ved hjælp af spørgeskema af 10 patienter i hvert afsnit - formålet var at belyse mundplejeproblemets omfang for medicinske patienter og anvende resultaterne som redskab til motivation af plejepersonalet. Kommissorium for implementeringgruppen blev udarbejdet. udarbejde relevante ændringer i anamnesearket i sygeplejejournalen udarbejde en fortrykt plejeplan for mundpleje Implementere viden og hjælperedskaber (bl.a. mundspejl) Sammen med afdelingssygeplejersken være ansvarlig for nye arbejdsgange i forhold til patienternes mundpleje De 5 nøglepersoner, udviklingssygeplejersken og afdelingens oversygeplejerske udgjorde implementeringsgruppe. Audits planlægges til evaluering af implementeringsstrategien i oktober og december Resultater Temaeftermiddag blev afholdt med 15 sygeplejersker som deltagere. Udvælgelse af nøglepersoner skete umiddelbart efter undervisningen af Jeannette Borchersen. Nøglepersonerne gennemførte screening på i alt 35 patienter på 4 afsnit. Førscreeningen viste at 31 % af patienterne ikke havde tandbørste med ved indlæggelsen og 2 patienter havde ikke fået udleveret tandbørste under indlæggelsen. 40 % af patienterne havde brug for hjælp til mundpleje, men havde ikke fået hjælp var ikke dokumenteret. Der blev spurgt til følgende gener fra mundhulen (blister, sår, svamp, mundtørhed, synkebesvær, blødning, protesegener) 20 % havde 3-4 problemer, 25 % havde 1-2 problemer, hos 30 % af patienterne var det ikke muligt at få oplysninger om deres mundstatus. Hos 18 % af patienterne var mundproblemer dokumenteret. Konklusionen: Opstarten af processen er forløbet godt og efter planen. Førscreeningsresultaterne viste, at der er meget stort behov for øget fokus på patienternes mundpleje allerede ved indlæggelsestidspunktet, og der er behov for en ensartet og enkel dokumentationsmulighed. Der er udarbejdet en fortrykt plejeplan for mundpleje og anamnesearket er ændret. Der er brug for at gennemføre hele planen jvf punkt 4.c, 4.d og 6, hvilket måske ikke havde været nødvendig hvis screeningen viste at retningslinjen allerede blev fulgt. Fremtidige aspekter Vi har afprøvet en implementeringsstrategi for kliniske retningslinjer og ønsker at dele denne erfaring med kolleger. Der er behov for motivationsfaktorer som fx den førscreening der er udført, for ændre arbejdsgange i sygeplejen og indarbejde evidens i det daglige arbejde hos patienterne. Alle udarbejdede redskaber er konvertible til elektronisk medie. Brita Lindeberg, SD Udviklingssygeplejerske, Karina Markvard, sygepl. Carina Dyhr, sygepl. Lis Nøddeskou, MKS Ledende oversygeplejerske, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus.

3 2: Ændringer i EPJ s grundstruktur giver bedre sygeplejedokumentation Baggrund: Regionshospitalet Randers blev udvalgt til at forestå videreudvikling og implementering af den tværfaglige elektroniske patientjournal i Region Midtjylland. Forud herfor var journalen pilottestet på 3 afdelinger i Region Midt til forholdsvist ukomplicerede patientforløb, og det var forventet at systemets grundstruktur var fastlagt og klart til ibrugtagen. For sygeplejens vedkommende anvendtes forinden udvikling og ibrugtagning af EPJ en sygeplejejournal, som var baseret på VIPS-modellen (Björvell 2001) og Sundhedsstyrelsen vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (SST, 2005). Den indeholdt 3 hovedområder: patientvurdering ud fra de 11 problemområder, plejeplan og sygeplejeepikrise. Der blev nedsat tværfaglige grupper til at lave de sidste små ændringer i EPJ. Det viste sig, at lægernes ønskede at beholde lægejournal uændret i EPJ. Derfor ændredes målet med udvikling af EPJ fra at arbejde for en tværfaglig journal til at arbejde for en fælles journal med nem adgang til andre faggruppers dokumentation. Det gav mulighed for at tilgodese flere ønsker og grundlæggende ændringer på sygeplejeområdet. Formål: For udviklingssygeplejersker i det lokale dokumentationsråd var formålet at fortage ændringer i EPJ s grundstruktur, så det blev muligt at dokumentere systematisk indenfor de 3 hovedområder i VIPS-modellen. Metode: Bredere deltagelse i gruppen der skulle ændre på strukturen for dokumentation af sygeplejen, så den kom til at bestå af såvel klinikere, ledere og udviklingssygeplejersker. Herved var det muligt at sikre god daglig anvendelse, fornuftigt tidsforbrug samt at grundlæggende elementer i dokumentation blev tilgodeset. Resultater: FØR (Pilotversion) EFTER (driftsversion) MANGLER Patientvurdering Plejeplaner Sygeplejeepikrise 7 statusområder fremkommet ved at slå nogle af de 11 områder sammen) Sygeplejeanamnese Ankomststatus og opdateret status efter sundhedsstyrelsens 11 problemområder Aktivitetsoversigt med oplistning af de enkelte sygepleje- (og andre) handlinger Sygeplejehandlingerne er pakket efter patientforløb Sygeplejediagnose Mål Overblik over patientens aktuelle problemer Den individuelt tilrettelagte plejeplan Fandtes ikke Sygeplejeepikrise med udgangspunkt i patientens status og sygeplejeopgaver efter udskrivelsen Der blev således bedre mulighed for systematisk dokumentation af sygeplejen med bedre mulighed for at kunne genfinde data.. Der er ikke tale om en tværfaglig journal, men om en fælles journal. Fremtidige aspekter: Ansvaret for den videre udvikling af EPJ er overgået til en regional styregruppe, og ændringer eller ønsker af principiel karakter såsom sygeplejediagnose, mål, overblik og individuel plejeplan skal afklares regionalt, før de kan iværksættes. Imidlertid kræver det et stærkt kendskab til sygeplejedokumentation at forstå grundstrukturen i dokumentation samt at vide, hvornår der sker brud af principiel karakter. Implementeringen og udvikling af EPJ er fortsat i gang i hele Region Midt primært varetaget af teknisk dygtige EPJ-konsulenter. Der kan derfor være bekymring for, om der intetanende sker brud på sygeplejedokumentationens grundstruktur. Mette Trads udviklingssygeplejerske MKS, Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske MKS

4 3: Hvor svært kan det være, det er bare en strømpe! Udvikling og implementering af en klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose Baggrund Posttrombotisk syndrom (PTS), dvs. kronisk venøs insufficiens er en hyppig komplikation efter dyb venetrombose (DVT). Ca % udvikler PTS inden for 1-2 år efter symptomatisk DVT. Hos 5-10 % ses alvorlige tilfælde. Graduerede elastiske kompressionsstrømper (ECS) i kombination med antikoagulation og tidlig mobilisering reducerer smerter og hævelse af det berørte ben og minimerer udvikling af PTS. Gennem undervisning af sygeplejersker fra forskellige hospitaler erfarede vi, at klinisk praksis er præget af forskellige anbefalinger af ECS hos patienter med DVT. En efterfølgende gennemgang af litteratur og danske behandlingsvejledninger viste, at der både nationalt og internationalt ikke er enighed om brug af ECS med hensyn til strømpetype (kort eller lang), kompressionsgrad (klasse/mm Hg ved anklen), tidspunkt for ibrugtagning og varighed af behandling. Vi fandt det derfor væsentligt at udarbejde evidensbaserede anbefalinger for brug af ECS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende DVT for at sikre patienterne den bedste kompressionsterapi til forebyggelse af PTS. Metode Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe til at udvikle den kliniske retningslinje. Arbejdsgruppen bestod af tre sygeplejersker fra afdelingen med henholdsvis faglig og metodisk indsigt. Udarbejdelsen af retningslinjen tog udgangspunkt i "Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer". Arbejdsgruppen søgte løbende råd og vejledning under udarbejdelsen hos medarbejdere i Center for Kliniske Retningslinjer eksempelvis ved formulering af fokuserede spørgsmål. Den kliniske retningslinje blev til sidst vurderet af interne og eksterne faglige konsulenter, hvilket var med til at kvalificere slutproduktet. Retningslinjens anbefalinger blev pilottestet, hvilket ikke gav anledning til ændringer. Den kliniske retningslinje er p.t. til offentlig høring (Center for Kliniske Retningslinjer). Under arbejdet med den kliniske retningslinje blev kollegaer og ledere løbende orienteret om arbejdet og fund. Det stod tidligt i forløbet klart, at klinisk praksis måtte ændres. Vi burde anvende en ECS med et højere ankeltryk, dvs. en strammere strømpe, end den vi aktuelt brugte. Ellers levede eksisterende praksis op til anbefalingerne i den kliniske retningslinje. Anbefalinger blev indarbejdet i den eksisterende plejeplan og informationstjekliste til patienter med DVT, dels som støtte for sygeplejerskerne, og dels til registrering af data til monitorering af den kliniske retningslinje. Forventede barrierer og gevinster ved indførelse af en ECS, der levede op til anbefalingerne i den kliniske retningslinje, blev afdækket - og anvendt i planlægningen af implementeringen. Interne og eksterne interessenter ex. den kommunale hjemmepleje og forhandlere af ECS blev involveret og informeret forud for ændring af praksis. Den nye ECS blev taget i brug d. 1. april Plejepersonalet var top motiveret for at tage den nye i brug, de havde gennem længere tid efterspurgt det.

5 Resultater August 2011 vil der blive gennemført audit på 20 journaler som led i monitoreringen. Resultater heraf vil blive præsenteret på posteren. Det gør en forskel for sygeplejerskerne at vide, at deres sygepleje er baseret på evidens. Det giver faglig stolthed og faglig argumentation. Nogle patienter har spontant givet udtryk for, at det er væsentligt for dem at vide, at valg af strømpe ikke er tilfældigt, men at de får den, som man ved sikrer dem den bedste behandling. Arbejdet med den kliniske retningslinje har rejst nye spørgsmål, som nu skal undersøges nærmere. Fremtidige aspekter Det har været meget lærerigt og spændende at arbejde med den kliniske retningslinje. At planlægge forløb, så processen ikke strækker sig over mere end ¾ - 1 år, at samarbejde med Center for Kliniske Retningslinjer tidligt i forløbet, at involvere kollegaer og ledelse undervejs samt at integrere anbefalinger i eksisterende dokumentationsredskaber kan anbefales til andre, der overvejer at gå i gang. Inge Schjødt, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. (Kontaktperson) Lisbeth Kallestrup, afdelingssygeplejerske, SD Tine Søgaard, sygeplejerske Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

6 4: Baggrund og formål: Hvad fik jer til at gå i gang? Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er en forholdsvis ny organisation, som i forbindelse med regionsdannelsen blev sammensat af psykiatriske afdelinger på tværs i hele Region Hovedstaden. RHP skulle derfor akkrediteres som ét hospital. Et af de krav der blev stillet af JCI i oktober 2010, var at sygeplejedokumentationen skulle harmoniseres inden besøget i maj RHP var i gang med en proces for harmonisering, men den skulle nu gå væsentlig hurtigere end først antaget. Derudover var der fund både i audits og ved mocksurvey der viste, at i påkrævede screeninger ikke blevet udført og at der ikke blev indsamlet påkrævede patientdata. Sidst men ikke mindst var der sjældent udarbejdet sygeplejeplaner på patienterne (nogle centre arbejdede ikke med den måde at dokumentere på) Hvad ville I forbedre? Omfanget og kvaliteten af den indledende sygeplejevurdering, så alle påkrævede data bliver indsamlet Anvendelsen af planlagt sygepleje/ sygeplejeplaner. Hvad var formålet? Formålet med projektet var at øge den faglige kvalitet i forhold til indsamling og brug af patientdata, for en optimal pleje af patienterne. Skabe systematik og ensartethed, som forventes at øge patientsikkerheden. Metode: Indsamlede alle centres daværende dokumentationsmateriale. Talte med ledelse og relevante stabe på alle centre. Udarbejdede skabeloner (herunder en meget struktureret indledende sygeplejevurdering) ud fra: - Det indsamlede materiale (med fokus på det der virkede i de enkelte centre, baseret på audits og mocksurvey) og ideer/ ønsker fra centrene. - VIPS modellen, ud fra tidligere beslutning om konceptudformning (dog i elektronisk format). - Region Hovedstadens digitale skabeloner, som var i pilottest (det vi har udformet er i papirformat, men skal være så let som muligt, at overføre til elektronisk version) - Relevante vejledninger og arbejdsgange Hvordan implementerede I dokumenterne/ de kliniske retningslinjer? Etablerede netværksgruppe med minimum en repræsentant fra hvert center Bad alle involverede afsnit udpege en ressourceperson (For begge funktioner er udarbejdet funktionsbeskrivelse) Afholdt undervisning for alle netværkspersoner, ressourcepersoner og afdelingssygeplejersker i anvendelsen af det nye dokumentationssystem Resultater: Hvad kom der ud af det? Alle bruger nu samme dokumentationsredskab. Vi kan se en større opfyldelse i forhold til indhentning af patientdata ved audits. Fagdiskussion

7 Har det betydet en forskel? Personalet er blevet bevidst om: - hvad en indledende sygeplejevurdering skal indeholde (strukturen hjælper personalet til at huske, alt det som kræves) - at få fokus på, hvad der er relevant (der skal udvælges områder der skal arbejdes med) - at planlægge sygeplejen - Sygeplejen er blevet synlig Fremtidige aspekter/ anbefaling til andre: Videreudvikle, så konceptet bliver så brugervenligt som muligt Få det nuværende koncept i digital form Struktur der hjælper personalet til at huske det som kræves i.f.t. vejledninger mm. 100 % ledelsesunderstøttelse af ændringer (ledelse på relevant niveau afhængig af forandringens omfang). Ændringer hos enkelte faggrupper (der har betydning for andre faggrupper) skal formidles. Malene Pedersen, sygeplejerske, projektleder ved Region Hovedstadens Psykiatri

8 5: Sygeplejedokumentation i MIDT-EPJ en interdisciplinær elektronisk patientjournal. Interdisciplinær elektronisk patientdokumentation ved højtspecialiseret og specialiseret neurorehabilitering. Baggrund og formål Regionsrådet i Midtjyllands beslutning om at midt-epj efter pilottest på Regionshospitalet Randers & Grenå skulle danne grundlag for en fælles EPJ på regionens hospitaler gav særlige udfordringer på et højtspecialiseret rehabiliteringshospital kendetegnet ved patientcentreret tilgang, interdisciplinært arbejde, processuelle forløb af længere varighed samt krav om høj datakvalitet med mulighed for anvendelse af data til udvikling og forskning. Patientforløbenes omdrejningspunkter er Rehabiliteringsplan og Tværfaglig Status. Det var således nødvendigt at udvikle skærmbilleder af sundhedsfagligt indhold (SFI), hvor procesorientering og interdisciplinær dokumentation var en mulighed. Flere monofaglige grupper, skulle således i samme SFI have mulighed for at bidrager til en samlet patient- og procesorienteret dokumentation. Metode Udarbejdelsen af sygeplejefaglige SFI havde afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning for sygeplejefaglige optegnelser og Strategi for dokumentation af sygepleje på hospitalerne i Region Midtjylland Sygeplejefaglige nøglepersoner med særligt kendskab til klinikkernes speciale, Den Danske Kvalitets Model (DDKM), E-Dok eller udvikling/forskning blev udpeget til at viderebringe alle de sundhedsfaglige aktiviteter, som aktuelt blev dokumenteret i såvel tværfaglige som monofaglige patientjournaler. Aktuelle sygeplejepraksis og kendte dokumentationskrav dannede således afsæt for leverandørerne af EPJ s arbejde med at modellere udkast til det sundhedsfaglige indhold. Nøglepersonerne kvalificerede efterfølgende udkastet under høringsrunder. Resultater Registrering af Ankomststatus medførte dobbeltdokumentation i langvarige processuelle forløb med samtidigt behov for overblik. Sygeplejefaglig dokumentation foretages fra indlæggelsen i sygeplejeepikrise, der kontinuerligt opdateres og dermed tegner såvel et øjebliksbillede som et forløbsbillede under neurorehabiliteringen. Alle faggrupper dokumenterer fortløbende observationer under opdateret status, hvormed nyopståede indsatsområde kan identificeres. Planlagt indsats dokumenteres dels monofagligt primært i forhold til forebyggelse af sekundærkomplikationer dels interdisciplinært i forhold til den overordnede rehabiliteringsplan. Monofaglig synergi i forhold til holistisk neurorehabilitering tilstræbes under interdisciplinære drøftelser og fælles formulering af tværfaglig status. Tværfaglig Status danner afsæt for tilpasning af Rehabiliteringsplanen under neurorehabiliteringsforløbet. Planlagte aktiviteter synliggøres i tidslinje på skærmbillede, hvilket øger det interkollegiale ansvar.

9 Fremtidige aspekter EPJ er ikke udviklet med henblik på at rumme beskrivelse af refleksions- og argumentationsprocessen under systematisk vurdering af data og ligeledes er det ikke muligt med detaljerede beskrivelse af den initierede sygeplejehandling. På Regionshospitalet Hammel Neurocenter dokumenteres dette aktuelt under sygeplejeepikrise. Dette bevirker at sygeplejeprocessen ikke er synlig ligesom overblikket i EPJ er mangelfuld. Der er et stort udviklingspotentiale i forhold til udvikling af en synlig interdisciplinær sundhedsfaglig refleksionsproces klinisk proces - i EPJ. Lena Aadal, forskningsansvarlig sygeplejerske, SD, cand.cur, ph.d Tove Kilde, udviklingsansvarlig og kvalitetskoordinator, SD, cand.scient.san. (kontaktperson) Anne Marie Weinreich, specialeansvarlig sygeplejerske, SD. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

10 6: Organisering under udvikling og implementering af EPJ Interdisciplinær elektronisk patientdokumentation ved højtspecialiseret og specialiseret neurorehabilitering. Baggrund og formål Regionsrådet i Midtjylland besluttede den 17. juni 2010, at Midt-EPJ efter 1 års pilottest på Regionshospitalet Randers & Grenå skulle udrulles på alle regionens hospitaler, der aktuelt anvendte 7 forskellige EPJ-systemer. Målet er at opnå en fælles EPJ, så regionens hospitaler på en let tilgængelig og sikker måde vil kunne udveksle patientoplysninger og dermed skabe mere effektive behandlingsforløb. Hospitalsenheden Silkeborg blev udpeget til at være den første enhed til at sætte Midt- EPJ i drift, hvorfor Hammel Neurocenter var det første højtspecialiserede hospital med forskningsforpligtelse, der skulle dokumentere elektronisk i Midt-EPJ. Opdraget var at udvikle Patientens Journal, hvilket indbefattede et kulturskift i eksisterende dokumentationspraksis. Fremadrettet vil Patientens Journal indeholde samtlige data vedrørende den enkelte patient. Metode Arbejdet omkring udviklingen af det sundhedsfaglige indhold (SFI) på Regionshospitalet Hammel Neurocenter blev, med afsæt i en decentral og anerkendende tilgang, tilrettelagt i en kaskade- model. Arbejdsgrupper blev udpeget til at viderebringe alle de sundhedsfaglige aktiviteter, som aktuelt blev dokumenteret i såvel tværfaglige som monofaglige patientjournaler. Sigtet var, at det sundhedsfaglige indhold skulle kunne rumme såvel en patientcentreret tilgang som interdisciplinært arbejde og at processuelle forløb af længere varighed skulle kunne dokumenteres. Endvidere var der krav om høj datakvalitet med henblik på mulig anvendelse af data til udvikling og forskning. Videre, at EPJ skulle kunne understøtter formelle krav til dokumentation for involverede faggrupper og dokumentationskrav beskrevet i Den Danske Kvalitets Model samt de af Sundhedsstyrelsen formulerede krav til fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Den lokale EPJ-styregruppe vægtede et meget højt og målrettet informationsniveau til de kommende brugere og korte beslutningsveje. Et uddannet supportteam, arbejdede med døgnbemanding i de første to uger af implementeringsfasen. Faggrupper der aktivt dokumenterer i EPJ på Regionshospitalet Hammel Neurocenter er: Læger, neuropsykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, socialrådgivere og lægesekretærer. Resultater Arbejdet med at beskrive arbejdsgange Implementeringen af EPJ forudsås at gribe langt ind i og forandre eksisterende arbejdsgange. Af hensyn til bl.a. patientsikkerheden skulle ændringer i eksisterende praksis beskrives og gøres let tilgængelige i et netbaseret opslagsværk. Arbejdsgangene var færdigbeskrevne og tilgængelige på intranettet ugen før GO-live og blev løbende opdateret.

11 Fremtidige aspekter Tilbagemeldinger fra EPJ-ansvarlige og supportere peger på et fremadrettet behov for tilpasning og nymodellering og EPJ vil gradvist blive tilføjet nye funktionaliteter. Den tværfaglige EPJ-gruppe mødes derfor med faste intervaller for at beslutte ændringstiltag. Der er desuden truffet aftaler med leverandørerne af EPJ samt afsat tid i kalenderne til sammen at udvikle og modellere funktioner af betydning for at kunne løse og dokumentere højtspecialiserede neurorehabiliteringsopgaver. Lena Aadal, forskningsansvarlig sygeplejerske, SD, cand.cur, ph.d Tove Kilde, udviklingsansvarlig og kvalitetskoordinator, SD, cand.scient.san. (kontaktperson) Anne Marie Weinreich, specialeansvarlig sygeplejerske, SD. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

12 7: PROHIP: Dokumentation af sygepleje til patienter efter hofteoperation. et interregionalt Øresunds projekt mellem Region Sjælland og Region Skåne.. Formål: I samarbejde med Region Skåne dokumentere effekten af brug af screeningsinstrumenter i tilrettelæggelse af plejen til patienter efter hofteoperation. Baggrund: Især de første 3 måneder efter udskrivelse er afgørende for, at patienter efter hofteoperation: fractur/alloplastik genvinder deres fysiske og psykiske funktion. Denne population udgør den største del af indlæggelserne på sygehusene både ved akut kirurgi og elektiv kirurgi. I Danmark er det kommunerne, der har ansvar for rehabilitering, når patienter er færdigbehandlet på hospital. Som dokumentation for patienternes status ved udaskrivning tetes screeningsinstrumenter under indlæggelse samt 2 og 4 måneder som telefonisk kontakt og opfølgning til patienterne i eget hjem. Denne dokumentation kan være afsæt for kommunernes tilrettelæggelse af rehabilitering. Metode: Screening af anvendte instrumenters effekt på scoringsresultater på følgende fokusområder: ernæring rehabilitering tryksårsforebyggelse konfusion og urinretention. Disse parametre er afgørende for patienternes mulighed for at genvinde bedst mulige funktionsniveau efter behandling på hospital. Der anvendes selvvurderet helbredsstatus, som bl.a. omfatter egne mål og forventninger for rehabilitering, herunder smerter, ernæring, svimmelhed og konfusion, hævede ben, forebyggelse af urinvejsfunktion og gangfunktion. Foreløbige resultater: Fem projektgruppe bestående af sygeplejersker med hver sit fokusområde gennemfører screening og forbereder intervention på med henblik på udvikling af nye forskningsbaserede kliniske retningslinjer. Præsentation: Resultater af screeningen samt forberedelse til styrkelse af sygepleje dokumentation og implementering af kliniske retningslinjer. Styregruppe: Britta Hørdam sygeplejerske, ph.d., Ami Hommel sygeplejerske, ph.d., Helena Eriksson sygeplejerske, områdechef, Niels Pedersen ledende oversygeplejerske.

13 8: Coaching to self-care: dokumentation af sygeplejeintervention til patienter med ny hofte Baggrund: Et klinisk kontrolleret forsøg dokumenterer, at patienter, der modtager telefonisk vejledning i eget hjem af en sygeplejerske 2 og 10 uger efter indsættelse af ny hofte, opnår en fremgang i deres helbredsstatus, som til sammenligning kontrolgruppen var 9 måneder om at opnå. Derfor gennemføres yderligere forskning og dokumentation i relation til intervention og opfølgning over en 1-årig periode med både telefoninterview samt individuelle, specifikke sygeplejehandlinger baseret på patienternes helbredsstatus. Formål: Dokumentation af telefonisk opfølgning til patienter i eget hjem postoperativt. Dokumentation af patienternes postoperative problemer 1, 3 og 7 uger postoperativt. Dokumentation af patienternes postoperative status efter sygeplejeintervention. Metode: Anvende struktureret interviewguide til patientvejledning 1, 3 og 7 uger postoperativt. Spørgeskema SF-36 udfyldes præoperativt og 3, 6, 9 og 12 måneder postoperativt. Alle data er rapporterede af patienterne. Data opgøres i SPSS. Population: Patienter over 18 år, der er visiteret til THA på Ringsted/Næstved Sygehus. Efter styrkeberegning deltager 260 patienter. Inklusion: Deltagelse sker efter skriftlig informeret samtykke. Inklusion: Patienterne allokeres postoperativt til henholdsvis interventions- eller kontrolgruppen. Eksklusion: Patienter der ikke ønsker at deltage. Præsentation: Resultater af at patienterne tilbydes målrettet, specifik og individuel efterbehandling 1, 3 og 7 uger postoperativt. Struktureret interviewguide præsenteres. Dokumentation af postoperativ sygeplejeintervention. Mulighed for udvikling af database for THA-patienter. Projektgruppe: Ph.D. Britta Hørdam, UC-Sjælland, sygeplejerske Lene Nielsen, sygeplejerske Ermela Dhimitri, ledende oversygeplejerske Lone Møller Hartmann, ortopædkirurgisk afdeling v/næstved Sygehus, ledende oversygeplejerske Niels Pedersen, ortopædkirurgisk afdeling v/slagelse Sygehus

14 9: Implementering af kliniske retningslinjer på Regionshospitalet Viborg, Skive. Baggrund og formål Baggrund. Antallet af godkendte kliniske retningslinjer stiger, hvilket stiller krav til at sygeplejen lever op til ny beskrevet praksis og giver følgende udfordringer: At give basissygeplejersker kendskab til godkendte kliniske retningslinjer. Bearbejdelse af kliniske retningslinjer således at de kan tilpasses lokale forhold. Implementering af de kliniske retningslinjer lokalt. Formålet med implementering af kliniske retningslinjer er, at patienterne bliver plejet efter den bedste evidensbaserede viden ud fra kliniske retningslinjer. For at kunne opnå det, er behovet for en systematisk indsats blevet synligt. Metode Lokalt råd for kliniske retningslinjer (LRKR), på Regionshospital Viborg, Skive udarbejdede i 2010 en to-årig strategiplan for arbejdet med de kliniske retningslinjer. LRKR s arbejdsopgaver: Udarbejder mini-mtv-rapporter på godkendte kliniske retningslinjer. Vurderer godkendte kliniske retningslinjer sammen med relevante klinikere. Laver indstilling om implementering til Ledende Sygeplejerskers Råd (LSR), som efterfølgende tager stilling til videre implementerings- og monitoreringsplan på hospitalsniveau. De godkendte kliniske retningslinjer inklusive kommentarerer og materiale placeres i e-dok. (Elektronisk dokumentsamling) Udarbejder SFI (Sundhedsfaglige indsatsområder) til EPJ (Elektronisk patient journal) ved behov. Medlemmer i LRKR: To oversygeplejersker, der er valgt blandt LSR. En projektleder fra kvalitets- og forskningsafdelingen. Fire kliniske sygeplejespecialister fra forskellige specialer. Resultater Diskussion af en klinisk retningslinje i en gruppe med repræsentation fra forskellige specialer samt udarbejdelse af mini-mtv-rapporter, har vist sig at kunne belyse eventuelle barrierer samt det ressource-forbrug, der måtte være i forbindelse med implementering af kliniske retningslinjer. Netop denne tilgang giver mulighed for at tage højde for en række aspekter inden implementeringen i de enkelte afdelinger. Fremtidige aspekter Det kan anbefales at udarbejde mini-mtv-rapporter og få den kliniske retningslinje ledelsesforankret før selve implementeringen foregår lokalt på hospitalet. Marianne Eg, MscN, Klinisk sygeplejespecialist, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg

15 10: Sengebad gamle vaner eller ny teknik. Et randomiseret kontrolleret studie. Dansk abstrakt Baggrund. I Center for Kliniske Retningslinjer i Danmark findes endnu ingen klinisk retningslinje om sengebad. Der findes to typer sengebad, traditionelt med vandfade, vand, sæbe, vaskeklude og håndklæde eller et fabrikeret produkt med vaskeservietter, der opvarmes i mikrobølgeovn. Formål. At gennemføre et randomiseret kontrolleret crossover designet forsøg, som kan styrke dokumentationen for en evidensbaseret retningslinje for sengebad. Retningslinjen skal efterfølgende kunne godkendes via AGREE instrumentet. Metode. 58 medicinske patienter blev sengebadet på to de forskellige metoder i to på hinanden følgende dage. Der blev foretaget observation af tid, forbrug og kvalitet. Interview af sygeplejersker og patienter om deres præference i forhold til valg af sengebadstype. Resultater. Der var en ligelig fordeling af mænd og kvinder i undersøgelsen. Gennemsnitsalderen var 72 år for mænd og 74 år for kvinder. Patienterne blev vasket af den samme sygeplejerske til de to sengebade. Der fandtes ingen forskel i udgifterne til forbrug af utensilier ved de to typer sengebad. Der blev brugt signifikant mindre tid til vaskeservietterne (7 min). Den samlede udgift var 20 % lavere ved brug af vaskeservietter, hvilket er signifikant. Kvalitetsscoren af sengebadene var 8 ud af 8 i 98 % af alle udførte sengebad. Sygeplejerskerne vurderer vaskeservietter bedre end brug af vaskefade i de konkrete patientsituationer. Ved 87 % af sengebadene foretrækker sygeplejerskerne vaskeservietterne i den sammenlignende måling af de to sengebadstyper. De fleste patienter foretrækker vaskeservietter, men resultatet er ikke signifikant. Der er dog 70 % overensstemmelse mellem patienternes og sygeplejerskernes valg af sengebadstype. Konklusion. Vaskeservietter bør anvendes til sengeliggende patienter. Sygeplejersken kan med fordel inddrage patienten i beslutningen om valg af badtype, efter forudgående information om badtyperne og efterfølgende dokumenteres den fælles beslutning til fremtidig brug. Lis Horstmann Nøddeskou, SD, MKS; Brita Lindeberg, SD; Britta Hørdam, ph.d., Cand.cur.

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Programoversigt Abstracts Posterudstilling Velkommen til den årlige Dokumentationskonference. ved Dansk Sygeplejeselskab (DASYS). Dokumentationskonferencen 2012 Fra daglig praksis til kliniske indikatorer og retur Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere