Handleplansarbejdet i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplansarbejdet i kommunerne"

Transkript

1 Handleplansarbejdet i kommunerne - status efter kommunalreformen Oktober 2009 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Århus N

2 Handleplansarbejdet i kommunerne - status efter kommunalreformen Henvendelse vedrørende undersøgelsen Konsulent Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Bestillingsnr. 220 Oktober 2009 Center for Kvalitetsudvikling

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Formål... 3 Organisering... 4 Metode... 4 Læsevejledning Sammenfatning Resultater Udarbejdelse af 141-handleplaner og pædagogiske planer i socialpsykiatrien Procedurer og krav i handleplansarbejdet...11 Skal planerne leve op til bestemte indholdsmæssige krav?...11 Beskrevne arbejdsgange for arbejdet med planer...11 Resultatmål/kvalitetsstandarder for arbejdet med planer Brugerinddragelse i handleplansarbejdet...14 Ledelsesbeslutninger om inddragelse...14 Hyppighed i brugerinddragelse...14 Vejledning i hvordan brugerne kan inddrages Opkvalificering af medarbejdere Opfølgning, sammenhæng og samarbejde i handleplansarbejdet...16 Bilag 1: Kommentarsamling 1

4 2

5 1. Indledning Baggrund Videnscenter for Socialpsykiatri og Center for Evaluering gennemførte i perioden projektet Handleplaner et stort lovkrav og en stor udfordring. Projektet var finansieret af Velfærdsministeriet og tog sit udspring i de udfordringer som handleplansarbejdet stiller for medarbejderne i den konkrete socialpsykiatriske praksis. Projektet havde til formål at skabe øget viden og erfaringsudveksling på ledelsesniveauer i kommunerne om de nødvendige rammer for ledelse og planlægning af medarbejderes kompetenceudvikling, arbejdsvilkår, implementeringsstrategier, og de dilemmaer, som knytter sig til lokalt arbejde med handleplanskoncepter i socialpsykiatrien. Som et led i projektet blev der i foråret 2006 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne for at få en status for handleplansområdet, herunder politikker omkring brugerinddragelse, efteruddannelse af personalet, brug af redskaber m.v. Undersøgelsen pegede samlet set på, at der er tale om store variationer i kommunerne i forhold til implementeringsniveauet. I forbindelse med projektafslutning blev det aftalt med Udsatteenheden i Indenrigs- og Socialministeriet (daværende Velfærdsministeriet), at der igangsættes et opfølgningsprojekt, som bl.a. omfatter en fornyet spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner m.h.p. en aktuel status for implementering af handleplansarbejdet. I nærværende rapport præsenteres resultaterne fra denne opfølgningsundersøgelse. Formål Med opfølgningsundersøgelsen er det muligt at få et overblik over, hvordan status er på området efter kommunalreformen, herunder hvordan handleplansarbejdet prioriteres i kommunerne. Det vil endvidere være muligt at få et mere sikkert indtryk af, i hvilken udstrækning man er kommet videre med udvikling af kompetencestrategier og politikker lokalt. Det er fortsat en stor udfordring at sikre udarbejdelse af brugbare SL 141 handleplaner i forvaltningsniveauet og pædagogiske planer i tilbuddene[1]. Der er i dag øget fokus på vigtigheden af, at den socialpsykiatriske indsats overfor brugerne får et mere rehabiliterende tilsnit og aktivt medvirker til at fremme tværfagligt, tværforvaltningsmæssigt og tværsektorielt samarbejde. Handleplanerne både på 141-niveau og de pædagogiske handleplaner i de lokale tilbud indgår som naturligt led i en sådan proces for den enkelte bruger. Det er derfor væsentligt, at der ydes området tilstrækkelig systematisk opmærksomhed, og at der arbejdes både med brugernes retssikkerhed og kvalitetsudvikling af planerne. Med introduktion af den såkaldte BUM model (Bestiller-Udfører-Modtager) også på det socialpsykiatriske område fra 2007, er det betydningsfuldt at både bestillerniveauet, udbyderniveauet og den berørte borger (modtager) har et gennemskueligt udgangspunkt for samarbejdet. Undersøgelsen vil være nyttig både for kommunerne og ministeriet i vurderingen af, hvilke prioriteringer der behøves på området. 1 I rapporten anvendes konsekvent begrebet pædagogiske planer om de planer, der udarbejdes i tilbuddene. På tværs af kommunerne findes der ikke et fælles sprogbrug for disse planer. Andre betegnelser kan være personlige planer, indsatsplaner eller samarbejdsaftaler. 3

6 Organisering Ansvarlig for projektets gennemførelse er Videnscenter for Socialpsykiatri og Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (der huser det tidligere Center for Evaluering). Der er etableret en styregruppe bestående af Johanne Bratbo, centerleder i Videnscenter for Socialpsykiatri og Knud Ramian, seniorkonsulent i Center for Kvalitetsudvikling. Styregruppens medlemmer har haft til opgave at godkende projektbeskrivelsen, være ambassadører for projektet og er ansvarlig for formidlingen af undersøgelsens resultater. Derudover er der oprettet et referencepanel, som har haft til opgave, at kvalitetssikre spørgeskemaerne og kommentere den afsluttende rapport. Referencepanelet består af repræsentanter fra Indenrigs- og Socialministeriet, Servicestyrelsen og KL. Ansvarlig for projektets praktiske gennemførelse, faglige indhold og rapportering er Jens Hansen, konsulent i Center for Kvalitetsudvikling. Metode Udgangspunktet for undersøgelsen var det foreliggende spørgeskema udarbejdet til survey undersøgelsen i Undersøgelsen er dermed principielt en opfølgning i alle landets kommuner på den tidligere gennemførte survey undersøgelse. Spørgeskemaet er dog tilpasset kommunernes aktuelle situation og enkelte spørgsmålsformuleringer er justeret og testet på ny. I undersøgelsen bliver der klart skelnet mellem SL 141-handleplaner (principielt myndighedsansvar) og pædagogiske planer udarbejdet af tilbuddene. Den definitoriske skelnen foretages på baggrund af pjecen Rart at vide om handleplaner, som KL udgav sammen med SL i Figur 1. De to undersøgelser af kommunernes handleplansarbejde Der er derfor dels udarbejdet et bestiller-rettet spørgeskema og dels et udfører-rettet spørgeskema. Spørgeskemaerne er udviklet i to trin: Indledningsvis er der udarbejdet et udkast med afsæt i det foreliggende spørgeskema suppleret med faglig sparring med relevante interessenter på området. Det justerede udkast er herefter kvalitetssikret via pilottest af spørgsmål blandt udvalgte respondenter i fem kommuner. Pilotkommunerne og pilotpersonerne er udvalgt på baggrund af erfaringer med handleplansarbejdet og kommunestørrelse. Spørgeskemaerne blev udsendt pr. mail i starten af september 2009 til psykiatrikoordinatoren/ områdelederen på det socialpsykiatriske område i alle landets kommuner. Denne person har dog haft mulighed for at videresende spørgeskemaerne, hvis andre i kommunen har været mere relevante svarpersoner. Der er gennemført en rykkerrunde medio september og undersøgelsen er afsluttet ultimo september. 4

7 Tabel 1. Svarprocenter Antal svar Svarprocent Bestiller-undersøgelsen 69 70% Udfører-undersøgelsen 69 70% I såvel den bestiller-rettede som den udfører-rettede undersøgelse er der en meget tilfredsstillende svarprocent på 70. Det er undersøgt i hvilke regioner, de deltagende kommuner er placeret. Der er nogenlunde ligelig repræsentation fra de fem regioner i såvel udfører- som bestiller-undesøgelsen. Dog er der en mindre overrepræsentation fra Region Syddanmark i begge undersøgelser og en mindre underrepræsentation af kommuner fra Region Sjælland i bestiller-undersøgelsen (tabel 2). Tabel 2. Andel besvarelser i de fem regioner Udfører-undersøgelsen Andel og antal svar Bestiller-undersøgelsen Andel og antal svar Region Hovedstaden 62% (18) 69% (20) Region Sjælland 76% (13) 53% (9) Region Syddanmark 82% (18) 82% (18) Region Midtjylland 68% (13) 74% (14) Region Nordjylland 64% (7) 73% (8) Forholdet mellem de deltagende kommuners indbyggertal og alle kommuners indbyggertal er ligeledes undersøgt med henblik på at vurdere om der et systematisk frafald. I udfører-undersøgelsen er der en mindre underrepræsentation blandt kommuner med indbyggere og en mindre overrepræsentation blandt kommuner med over indbyggere. I bestiller-undersøgelsen er der en mindre underrepræsentation af kommuner med mellem og indbyggere og en mindre overrepræsentation blandt kommuner med mellem og indbyggere. På baggrund af den pæne svarprocent på 70 og den nogenlunde ligelige fordeling med hensyn til beliggenhed og indbyggertal vurderes undersøgelsen samlet set at være repræsentativ, og dermed kunne give et retvisende billede af kommunerne handleplansarbejde. Læsevejledning Resultaterne af udfører- og bestillerundersøgelsen præsenteres i kapitel 3, som indledes med at besvare det grundlæggende spørgsmål: Om kommunerne udarbejder 141-handleplaner og pædagogiske planer. Herefter følger fire tematisk inddelte afsnit: Procedurer og krav i handleplansarbejdet Brugerinddragelse i handleplansarbejdet Opkvalificering af medarbejdere Opfølgning, sammenhæng og samarbejde i handleplansarbejdet Respondenterne har haft mulighed for at knytte en kommentar til alle spørgsmål i undersøgelsen. De skrevne kommentarer med angivelse af kommunenavn kan ses i bilag 1. 5

8 6

9 2. Sammenfatning Med denne undersøgelse af kommunernes handleplansarbejde i socialpsykiatrien gives en aktuel status efter kommunalreformen på, hvordan handleplansarbejdet prioriteres i kommunerne, og hvor langt kommunerne er kommet med brugerinddragelse, udvikling af kompetencestrategier og politikker lokalt. Undersøgelsen er dels rettet mod bestillermyndighedens arbejde med 141-handleplaner og dels mod tilbuddenes arbejde med pædagogiske planer. Der er derfor udviklet to spørgeskemaer, som er sendt til alle landets kommuner. Begge undersøgelser har en deltagelse på 70% af alle kommuner, som er repræsentative hvad angår geografisk beliggenhed og indbyggertal. Undersøgelsen vurderes derfor at give et retvisende billede af kommunernes handleplansarbejde og de udfordringer der er. Undersøgelsen viser, at der udarbejdes 141-handleplaner i 84% af alle bestillermyndigheder. En tilsvarende andel kommuner udarbejder pædagogiske planer i botilbuddene og i bostøtten, mens der i halvdelen af aktivitetstilbuddene og en fjerdedel af værestederne arbejdes med pædagogiske planer. I to tredjedele af bestillermyndighederne er der beskrevne arbejdsgange for arbejdet med 141- handleplaner. En fjerdedel har ingen beskrevne arbejdsgange. I udfører-undersøgelsen er billedet også, at der findes beskrevne arbejdsgange for handleplansarbejdet i langt de fleste af kommunernes tilbud. I 80% af kommunernes bestillermyndigheder anvendes standardiserede redskaber eller skabeloner i handleplansarbejdet. I ca. halvdelen af kommunernes botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud og væresteder anvendes standardiserede redskaber eller skabeloner. De afgivne kommentarer tyder på, at der oftest anvendes egne udviklede skemaer, da de standardiserede redskaber som GAS, CAN, Kaboga anses for at være omfattende. En fjerdedel af bestillermyndighederne har opstillet resultatmål eller kvalitetsstandarder for arbejdet med 141-handleplaner. Over halvdelen af bestillermyndighederne har på undersøgelsestidspunktet ingen formulerede kvalitetsstandarder, mens der er en beslutning undervejs i 10% af kommunerne. I tilbuddene har ca. en tredjedel resultatmål eller kvalitetsstandarder for arbejdet med pædagogiske planer. 61% af bestillermyndighederne angiver, at de altid inddrager brugerne i udarbejdelsen af 141- handleplanerne. Blot fem kommuner (8%) svarer, at inddragelse sjældent finder sted i bestillermyndigheden. I tilbuddene er der endnu større brugerinddragelse, idet tre fjerdel angiver, at brugerne altid inddrages. Knap halvdelen af bestillermyndighederne har ikke udarbejdet nogen vejledning i, hvordan brugerne kan involveres i handleplansarbejdet. Blot 10% svarer, at de har en vejledning, mens der i andre 10% er en beslutning undervejs. I tilbuddene findes der en vejledning om brugerinddragelse i ca. en tredjedel af kommunernes bostøttetilbud, aktivitetstilbud og væresteder. På botilbudsområdet er der en lidt større andel, der har den type af vejledninger. I undersøgelsen er der desuden spurgt til, hvordan brugerne opkvalificeres til arbejdet med pædagogiske planer i tilbuddene. Brugerne opkvalificeres hovedsagligt ved mundtlig vejledning, men også deltagelse i kurser er hyppig anvendt. Kun i ganske få kommuner finder der ingen opkvalificering sted. 7

10 I halvdelen af kommunerne er der truffet ledelsesmæssige beslutninger om, hvordan der sikres sammenhæng mellem 141-handleplanerne og tilbuddenes pædagogiske planer. I en fjerdedel af kommunerne er der ikke truffet sådanne beslutninger, mens der i den sidste fjerdedel af kommunerne er en beslutning på vej. I bestiller-undersøgelsen er der spurgt til, hvem bestillermyndigheden har indgået samarbejdsaftaler med om koordinering af handleplaner. Flest kommuner har indgået aftaler med behandlingspsykiatrien, dernæst følger arbejdsmarkeds- og jobcentre, den regionale psykiatri og i mindre omfang med Kriminalforsorgen. Endeligt er det undersøgt, hvordan kommunerne har valgt at organisere arbejdet med handleplaner. Lidt under halvdelen af kommunerne har specialiseret arbejdet med handleplaner i bestillermyndigheden, dvs. at handleplaner primært udarbejdes af særlige medarbejdere eller teams. I tilbuddene har tre fjerdedele specialiseret indsatsen. 8

11 3. Resultater 3.1 Udarbejdelse af 141-handleplaner og pædagogiske planer i socialpsykiatrien I begge undersøgelser er der indledningsvis spurgt til, om kommunerne udarbejder henholdsvis 141- handleplaner i bestillermyndigheden og pædagogiske planer i tilbuddene. 84% af alle kommuner angiver, at de udarbejder 141-handleplaner i bestillermyndigheden (tabel 3). Desuden angiver 10%, at der er en beslutning undervejs. Samlet set tyder det resultat på, at alle kommuner i løbet af kort tid vil udarbejde 141-handleplaner. Tabel 3. Udarbejdelse af 141-handleplaner i bestillermyndigheden Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Udarbejdes der 141- handleplaner? 84% (58) 6% (4) 10% (7) 0% (0) 100% (69) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser Det er undersøgt, hvilken betydning kommunernes indbyggertal, organisationsformer og geografiske beliggenhed har for kommunernes udarbejdelse af 141-handleplaner. Der er en klar tendens til at kommuner med over indbyggere i højere grad end mindre kommuner udarbejder 141-handleplaner. 39% af kommuner med et indbyggertal mellem 0 og indbyggere udarbejder 141-handleplaner, mens næsten alle større kommuner svarer bekræftende på spørgsmålet. Kommunernes geografiske beliggenhed er kodet som tilknytning til region. Med forbehold for små grupper, ses nogle forskelle, idet 50% af kommunerne i Region Nordjylland udarbejder 141-handleplaner, mens næsten alle kommuner i Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland udarbejder planer. Derimod er der ingen betydningsfulde forskelle, når man ser på kommunernes specialisering af indsatsen versus ikke specialisering af arbejdet med 141-handleplaner med specialiseret menes, at handleplanerne udarbejdes af særlige medarbejdere eller teams. Undersøgelsen viser desuden, at der ikke er nogen klare sammenhænge mellem kommunestørrelse og valg af organisationsform. Det kunne ellers forventes, at store kommuner i højere grad end mindre havde valgt at specialisere indsatsen, men den tese afvises i denne undersøgelse. I undersøgelsen om kommunernes arbejde med pædagogiske planer ses, at langt de fleste kommuner udarbejder pædagogiske planer i botilbuddene og i bostøtten, mens det gør sig gældende i halvdelen af aktivitetstilbuddene og en fjerdedel af værestederne (tabel 4). Tabel 4. Udarbejdelse af pædagogiske planer i tilbuddene Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Botilbud 87% (60) 1% (1) 0% (0) 12% (8) 100% (69) Bostøtte 83% (57) 7% (5) 7% (5) 3% (2) 100% (69) Aktivitetstilbud 48% (33) 28% (19) 7% (5) 17% (12) 100% (69) Væresteder 26% (18) 46% (32) 6% (4) 22% (15) 100% (69) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser 9

12 Det er ligeledes undersøgt, om indbyggertal, geografisk placering og organisering har en betydning for kommunernes udarbejdelse af pædagogiske planer. I bostøtte, aktivitetstilbud og væresteder er der ingen klare sammenhænge med kommunestørrelse, derimod er der i botilbuddene en tendens til, at store kommuner i højere grad end små kommuner udarbejder pædagogiske planer. Der er ingen forskelle på udarbejdelsen af planer mellem kommuner, der har valgt at organisere indsatsen i specialiserede enheder og kommuner med en ikke-specialiseret indsats. Derimod er der mindre forskelle med hensyn til kommunernes placering. Kommunerne i Region Syddanmark og Midtjylland er de flittigste med hensyn til at udarbejde pædagogiske planer i aktivitetstilbuddene og i værestederne. I botilbuddene og bostøtten er der ingen særlige variationer. I udfører-undersøgelsen har respondenterne haft mulighed for at knytte en kommentar til spørgsmålet om, hvorvidt der udarbejdes pædagogiske planer i tilbuddene. 15 kommuner har tilføjet en kommentar til spørgsmålet. Kommentarerne med angivelse af, hvilken kommune kommentaren stammer fra, kan ses i bilag 1. 10

13 3.2 Procedurer og krav i handleplansarbejdet Der er stillet fire spørgsmål i både bestiller- og udførerundersøgelserne, som knytter sig til et overordnet tema om kommunernes procedurer og krav i handleplansarbejdet. Spørgsmålene vedrører, om der stilles indholdsmæssige krav til planerne, om kommunerne har beskrevne arbejdsgange for handleplansarbejdet, omfanget af kommunernes anvendelse af standardiserede redskaber og skabeloner og endeligt om kommunerne har resultatmål eller kvalitetsstandarder. Skal planerne leve op til bestemte indholdsmæssige krav? I knap tre fjerdedele af kommunerne er der truffet ledelsesmæssige beslutninger om, at 141- handleplanerne skal indeholde bestemte elementer (tabel 5). 30 kommuner har valgt at tilføje en kommentar til spørgsmålet. En gennemlæsning af kommentarerne giver et samlet indblik i, hvilke elementer en handleplan kan indeholde udover de i Serviceloven fastlagte bestemmelser. Tabel 5. Ledelsesbeslutning om indholdsmæssige krav i 141-handleplanerne Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Indholdsmæssige krav? 71% (46) 11% (7) 12% (8) 6% (4) 100% (65) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser I et stort flertal af de kommuner, hvor der udarbejdes pædagogiske planer, er der truffet ledelsesmæssige beslutninger, som omhandler bestemte krav til planerne i botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud og i værestederne (tabel 6). Tabel 6. Ledelsesbeslutning om indholdsmæssige krav i tilbuddenes pædagogiske planer Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Botilbud 85% (50) 10% (6) 3% (2) 2% (1) 100% (59) Bostøtte 80% (45) 13% (7) 5% (3) 2% (1) 100% (56) Aktivitetstilbud 75% (24) 19% (6) 0% (0) 6% (2) 100% (32) Væresteder 88% (15) 12% (2) 0% (0) 0% (0) 100% (17) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser Beskrevne arbejdsgange for arbejdet med planer I to tredjedele af kommunerne er der beskrevne arbejdsgange for arbejdet med 141-handleplaner. En fjerdedel af kommunerne har ingen beskrevne arbejdsgange (tabel 7). Tabel 7. Beskrevne arbejdsgange for arbejdet med 141-handleplaner Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total arbejds- Beskrevne gange 62% (40) 25% (16) 12% (8) 2% (1) 100% (65) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser 11

14 Af kommentarerne fremgår mange beskrivelser af arbejdsgange i kommunerne, herunder gengives tre eksempler: Allerød: "Vi udfylder skemaerne ved visitationer, ved opstart at nye komplekse sager samt i alle koordineringssager." Middelfart: "Alle, som ønsker at få udarbejdet en handleplan, får det. I øjeblikket tilbydes det i alle nye sager, og samtidig forsøger vi at nå at få udarbejdet handleplaner i de sager, hvor der endnu ikke findes en handleplan." Næstved: "I konceptet er der udviklet et samtaleskema, som visitator gennemgår med borgeren. Denne funktionsbeskrivelse benyttes til at udfærdige den egentlige handleplan ligeledes sammen med borgeren. Dette skal foreligge før der udstedes en egentlig bevilling." I udfører-undersøgelsen er billedet også, at der findes beskrevne arbejdsgange for handleplansarbejdet i langt de fleste af kommunernes tilbud (tabel 8). Af kommentarerne fremgår, at tilbuddenes arbejdsgange er præget af, at det ikke er et lovkrav at udarbejde pædagogiske planer. Bl.a. skriver Høje Taastrup, at de følger en procedure, men den konkrete proces afhænger af, hvor stor en del af processen den enkelte borger ønsker at være inddraget i. Tabel 8. Beskrevne arbejdsgange for arbejdet med pædagogiske planer Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Botilbud 79% (46) 7% (4) 9% (5) 5% (3) 100% (58) Bostøtte 76% (42) 13% (7) 9% (5) 2% (1) 100% (55) Aktivitetstilbud 72% (23) 16% (5) 6% (2) 6% (2) 100% (32) Væresteder 77% (13) 12% (2) 12% (2) 0% (0) 100% (17) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser Anvendelse af standardiserede redskaber og skabeloner i handleplansarbejdet I 80% af kommunernes bestillermyndigheder anvendes standardiserede redskaber eller skabeloner i handleplansarbejdet. En stor del af kommunerne skriver i kommentarerne, at de anvender skemaer, som er udviklet internt i kommunerne. I ca. halvdelen af kommunernes botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud og væresteder anvendes standardiserede redskaber eller skabeloner. Af kommentarerne fremgår, at nogle kommuner arbejder med standardiserede redskaber som CAN, GAS og Kaboga. Andre har justeret standardskemaerne til egen praksis eller udviklet egne modeller. Herunder gengives tre kommentarer, som samlet dækker spektret af kommentarer: Halsnæs: "De standardiserede redskaber er for omfattende i forhold til kommunens aktuelle serviceniveau, normering og muligheder. De pædagogiske handleplaner har vi selv udarbejdet et skema til i forbindelse med LEPLA-projektet." Norddjurs: "De beskrevne retningslinjer og måden at arbejde med dem på tager udgangspunkt i CAN interview. Målbeskrivelse tager udgangspunkt i tankerne omkring GAS." Bornholm: "CAN og GAS er redskaber, der er kendt, men de anvendes ikke systematisk." 12

15 Resultatmål/kvalitetsstandarder for arbejdet med planer En fjerdedel af kommunerne har opstillet resultatmål eller kvalitetsstandarder for arbejdet med 141- handleplaner (tabel 9). Over halvdelen af kommunerne har på undersøgelsestidspunktet ingen formulerede kvalitetsstandarder, mens der er en beslutning undervejs i 10% af kommunerne. Respondenterne er i forlængelse af spørgsmålet blevet bedt om kort at angive hvilke resultatmål eller kvalitetsstandarder, der arbejdes efter. Spændet i kommentarer varierer som forventet meget, hvilket disse to kommentarer vidner om: København: "Tilbud om udarbejdelse af socialhandleplan indenfor tre måneder fra visiteringen til voksenteam. 75% af de borgere, der får tilbudt en social handleplan, får udfærdiget en social handleplan." Fredericia: "Der arbejdes hen imod, at der foreligger handleplaner i samtlige sager, hvor borgeren samtykker til det." Tabel 9. Resultatmål/kvalitetsstandarder for bestillermyndighedens arbejde med pædagogiske planer Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Resultatmål/kvalitetsstandarder 25% (16) 59% (38) 14% (9) 2% (1) 100% (64) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser I tilbuddene har ca. en tredjedel resultatmål eller kvalitetsstandarder for arbejdet med pædagogiske planer (tabel 10). Blandt de mest konkrete beskrivelser af resultatmål findes følgende to eksempler: Høje Taastrup: "85% af de pædagogiske handleplaner afspejler borgerens ansvar for egen situation samt ønsker og håb for fremtiden." Halsnæs: "Der skal være udarbejdet pædagogiske handleplaner for 75% af de borgere, der modtager bostøtte efter SEL 85. Resultatkrav omkring handleplansarbejdet har været prioriteret i både 2007, 2008 og 2009." Tabel 10. Resultatmål/kvalitetsstandarder for tilbuddenes arbejde med pædagogiske planer Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Botilbud 36% (21) 41% (24) 17% (10) 5% (3) 100% (58) Bostøtte 31% (17) 42% (23) 18% (10) 9% (5) 100% (55) Aktivitetstilbud 31% (10) 38% (12) 19% (6) 13% (4) 100% (32) Væresteder 35% (6) 35% (6) 18% (3) 12% (2) 100% (17) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser 13

16 3.3 Brugerinddragelse i handleplansarbejdet I undersøgelserne er kommunernes inddragelse af brugere i handleplansarbejdet kortlagt ved at spørge til, om kommunerne har truffet beslutninger om, hvilke brugere der skal have 141-handleplaner, og hvordan brugerne skal inddrages i arbejdet med planer. Desuden er der spurgt til hyppigheden i brugerinddragelse, om kommunerne har vejledninger til, hvordan brugerne kan inddrages og endeligt om, hvordan brugerne opkvalificeres til arbejdet med planer. Ledelsesbeslutninger om inddragelse I tre fjerdele af alle kommuner er der truffet beslutning om, hvilke brugere der skal have en 141- handleplan. En næsten tilsvarende andel har truffet beslutning om, hvordan brugerne skal inddrages i bestillermyndighedens arbejde. 17 kommuner har afgivet en kommentar til spørgsmålet. Heraf kan ses, at ledelsesbeslutningerne langt overvejende omhandler, at handleplanerne så vidt muligt skal udarbejdes i samarbejde med brugerne. I over 80% af kommunernes tilbud er der truffet en ledelsesbeslutning om, hvordan brugerne skal inddrages i arbejdet med pædagogiske planer. Hyppighed i brugerinddragelse 61% af kommunerne angiver, at de altid inddrager brugerne i udarbejdelsen af 141-handleplanerne (tabel 11). Blot fem kommuner (8%) svarer, at inddragelse sjældent finder sted. Af kommentarerne fremgår desuden, at der kun er ganske få brugere, som ikke ønsker at medvirke i udarbejdelsen. Tabel 11. Brugernes inddragelse i udarbejdelsen af 141-handleplaner Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke/ej relevant Total Hyppighed i inddragelse 61% (38) 26% (16) 8% (5) 2% (1) 3% (2) 100% (62) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser I tilbuddene er der endnu større brugerinddragelse, idet ca. tre fjerdele af kommunerne angiver, at brugerne altid inddrages (tabel 12). Tabel 12. Brugernes inddragelse i udarbejdelsen af pædagogiske planer Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke/ej relevant Total Botilbud 79% (46) 19% (11) 0% (0) 2% (1) 0% (0) 100% (58) Bostøtte 75% (41) 11% (6) 0% (0) 6% (3) 2% (1) 100% (51) Aktivitetstilbud 72% (23) 22% (7) 22% (7) 3% (1) 3% (1) 100% (32) Væresteder 71% (12) 24% (4) 0% (0) 6% (1) 0% (0) 100% (77) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser Vejledning i hvordan brugerne kan inddrages Knap halvdelen af kommunerne har ikke udarbejdet nogen vejledning i, hvordan brugerne kan involveres i handleplansarbejdet. Blot 10% af kommunerne svarer, at de har en vejledning, mens der i andre 10% er en beslutning undervejs. 14

17 Der findes en vejledning om brugerinddragelse i ca. en tredjedel af kommunernes bostøttetilbud, aktivitetstilbud og væresteder. På botilbudsområdet er der en lidt større andel, der har den type af vejledninger. Endeligt er der spurgt til om, og i så fald hvordan, brugerne opkvalificeres til arbejdet med pædagogiske planer i tilbuddene. Undersøgelsen viser nogenlunde det samme billede på tværs af de fire tilbudstyper (tabel 13). Brugerne opkvalificeres hovedsagligt ved mundtlig vejledning, men også deltagelse i kurser er hyppig anvendt. Kun i ganske få kommuner finder der ingen opkvalificering sted. Tabel 13. Hvordan opkvalificeres brugerne til arbejdet med pædagogiske planer Skriftlig Deltagelse i Mundtlig Ingen op- Ved ikke/ej Total vejledning kurser vejledning kvalificering relevant Botilbud 16% (9) 31% (18) 76% (44) 10% (6) 3% (2) (58) Bostøtte 16% (9) 20% (11) 80% (44) 5% (3) 9% (5) (55) Aktivitetstilbud 13% (4) 25% (8) 69% (22) 6% (2) 13% (4) (32) Væresteder 24% (4) 35% (6) 65% (11) 9% (1) 18% (2) (17) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser. Note: Der har været mulighed for at afgive flere svar. Derfor summeres ikke til 100 procent. 3.4 Opkvalificering af medarbejdere Både i bestillermyndigheden og i tilbuddene er de to primære opkvalificeringsformer fælles kurser og sidemandsoplæring, mens enkeltmandskurser kun anvendes i et lille omfang (tabel 14 og 15). Tabel 14. Primær opkvalificering af medarbejdere i bestillermyndigheden Enkelt- Fælles kur- Sidemands- Opkvali- Ved ikke/ej Total mands- ser oplæring ficeres ikke relevant Opkvalificering 5% (3) 34% (21) 36% (22) 8% (5) 16% (10) 100% (67) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser. I kommentarerne i bilag 1 kan læses respondenternes uddybende bemærkninger til, hvordan opkvalificeringen finder sted. Tabel 15. Primær opkvalificering af medarbejdere i tilbuddene Enkelt- Fælles kur- Sidemands- Opkvali- Ved ikke/ej Total mands- ser oplæring ficeres ikke relevant Botilbud 3% (2) 55% (33) 28% (17) 2% (1) 8% (5) 100% (59) Bostøtte 7% (4) 49% (28) 33% (19) 0% (0) 7% (4) 100% (55) Aktivitetstilbud 0% (0) 55% (18) 22% (7) 0% (0) 22% (7) 100% (32) Væresteder 6% (1) 67% (12) 6% (1) 0% (0) 17% (3) 100% (17) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser. 15

18 3.5 Opfølgning, sammenhæng og samarbejde i handleplansarbejdet Kommunerne deler sig i to næsten lige store lejre, når det handler om hvorvidt der foretages en tværgående bearbejdning af 141-handleplanerne (tabel 16). Der en tendens til, at kommuner der har specialiseret arbejdet med handleplaner, dvs. at handleplaner udarbejdes af særlige medarbejdere eller teams, i højere grad foretager en tværgående opfølgning på handleplansarbejdet. Tabel 16. Tværgående bearbejdning af handleplanerne Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total bear- Tværgående bejdning 37% (23) 39% (24) 13% (8) 11% (7) 100% (62) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser I halvdelen af kommunerne er der truffet ledelsesmæssige beslutninger om, hvordan der sikres sammenhæng mellem 141-handleplanerne og tilbuddenes pædagogiske planer (tabel 17). I en fjerdedel af kommunerne er der ikke truffet sådanne beslutninger, mens der i den sidste fjerdedel af kommunerne er en beslutning på vej. Der er en lidt overraskende tendens til, at kommuner som ikke har specialiseret indsatsen i højere grad end specialiserede kommuner har truffet beslutning om, hvordan der sikres sammenhæng mellem bestillermyndighedens og tilbuddenes planer. Tabel 17. Sikring af sammenhæng mellem 141-handleplaner og pædagogiske planer Ja Nej Beslutning er undervejs Ved ikke/ej relevant Total Sikring af sammenhæng 50% (31) 26% (16) 23% (14) 2% (1) 100% (62) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser I bestiller-undersøgelsen er der spurgt til, hvem bestillermyndigheden har indgået samarbejdsaftaler med om koordinering af handleplaner (tabel 18). Flest kommuner har indgået aftaler med behandlingspsykiatrien, dernæst følger arbejdsmarkeds- og jobcentre, den regionale psykiatri og i mindre omfang med Kriminalforsorgen. 20 kommuner har afgivet en kommentar til spørgsmålet, som samlet set giver et indblik i hvem kommunerne samarbejde med om koordinering af handleplaner. Tabel 18. Bestillermyndighedens samarbejdspartnere Jobcentre Behandlings- Regional Kriminal- Ved ikke/ej Total psykiatri psykiatri forsorg relevant Samarbejdspartnere 27% (18) 34% (23) 19% (13) 12% (8) 45% (30) (67) Note: Tallet i parentes angiver antallet af besvarelser. Note: Der har været mulighed for at afgive flere svar. Derfor summeres ikke til 100 procent. 16

19 Anvendt litteratur Chone, Hanne og Knud Ramian (2007). Handleplaner et stort lovkrav og en stor udfordring. Center for Kvalitetsudvikling. Christensen, Thomas og Vibeke Larsen. Handleplaner meningsløst papirarbejde eller aktivt samarbejdsredskab. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Edberg, Lotte (2007). Stor videbegærlighed blandt ledere. Socialpsykiatri KL (2007). Rart at vide om handleplaner. KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Ramian, Knud (2007). Handleplansledelse er også medarbejdernes ansvar. Socialpsykiatri. Ringkøbing-Skjern Kommune (2008). Evaluering, justering og udvikling af metoden Dialogbaseret BUM. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenhandicap og socialpsykiatri. 17

20 18

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere