Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg"

Transkript

1 Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

2 Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og 2) før der gennemføres større udstykninger, større bygge- og anlægsarbejder og væsentlige ændringer i anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer. Afgørende er blandt andet, om de påtænkte forandringer medfører sådanne ændringer i det bestående miljø, at de bør ses i en større sammenhæng, og at borgerne bør tages med på råd. Lokalplanens bestemmelser tinglyses på de ejendomme, som planen omfatter, og de er bindende for den enkelte borger. I henhold til planloven er overtrædelse af bestemmelserne strafbar. En lokalplan fastlægger bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse og udformning af det pågældende område i kommunen. Den medfører dog ikke handlepligt. Eksisterende, lovlige forhold må fortsætte uforandret. Men enhver ændring af de eksisterende forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I kapitlet om lokalplanens retsvirkninger kan man læse mere om lokalplanens betydning, herunder om mulighederne for dispensation, ekspropriation og erstatning. Lokalplanens kort og tegninger 1-4 er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser, og disse kort og tegninger har bindende virkning. Derimod viser illustrationerne, tegning 5 og 6 kun eksempler på en mulig udformning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen i denne lokalplan består af dels den løbende grå margen og dels en grå bilagsdel bagest i hæftet. I den grå margen står bemærkninger og forklaringer til lokalplanens forskellige bestemmelser. I bilagsdelen kan man blandt andet læse, om lokalplanen forudsætter en ændring af den overordnede kommuneplan. Man kan også læse, om virkeliggørelsen af lokalplanen forudsætter særlige tilladelser. Lokalplan 46 Lokalplanens kapitler 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier, pladser og parkering Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter og deklarationer Ophævelse af byplanvedtægt/ lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger Lokalplanens kort og tegninger 1. Lokalplanområdets afgrænsning, matrikelkort 2. Delområder 3. Plan for arealoverførsel/sammenlægning 4. Områdets anvendelse 5. Situationsplan, illustrationstegning 6. Skitse til medborgerhus, illustration Redegørelse, bilagsdel A Eksisterende forhold B Lokalplanen C Anden planlægning D Nødvendige tilladelser Redegørelsens kort og tegninger 7. Lokalplanens beliggenhed i Herlev 8. Eksisterende forhold 1

3 Lokalplan Redegørelse I henhold til lov om planlægning lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med senere ændringer og tilføjelser fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i lokalplanens 2.1. nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at udlægge området til offentlige formål, til centerformål samt til boligformål. - at afgrænse de offentlige formål til kulturelle tilbud og aktiviteter, undervisning og servicekontorer. - at afgrænse centerformålene til hotel og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesetablisementer. - at afgrænse boligformålet til etageboliger. - at sikre, at den nordlige del af området kun anvendes til medborgerhus. - at sikre, at områdets ubebyggede arealer udformes som et samlet, præsentabelt og velfungerende anlæg bestående af både opholdsarealer, torvearealer og parkeringsarealer. - at give Den blå sti karakter af strøggade i kraft af dels placering af bebyggelsen langs stiskellet og dels behandlingen af bebyggelsens facade ud mod stien. - at opnå en arkitektonisk helhed i området og at opnå, at bebyggelsen i området bidrager til kvarterets helhedspræg. 2

4 Redegørelse Lokalplan 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 12 b, 12 ao, 12 fh og 12 dz, alle af Herlev, samt de ejendomme, som måtte fremkomme af disse ejendomme efter den Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kort Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. 3. Områdets anvendelse Ad 3.1. og 3.2. Et medborgerhus defineres som et sted med et almennyttigt formål, og som indeholder mulighed for en række forskellige fritidstilbud og - aktiviteter. Det drives dog ikke nødvendigvis som en ren offentlig institution. Formålet med at præcisere anvendelsen af delområde A til medborgerhus er således at forhindre, at delområdet anvendes udelukkende til private erhvervsformål eller til kun et enkelt formål for eksempel kun museum, skole, restaurant eller selskabslokaler. Mens delområde A kun må anvendes til medborgerhus, er der intet til hinder for, at delområde B også anvendes til dette formål Lokalplanområdet må kun anvendes til følgende offentlige formål: Kulturelle tilbud og aktiviteter (som for eksempel koncertsal, kunstudstilling, museum, kirke, bibliotek, mødelokaler, hobbyværksteder og tilsvarende), undervisning samt servicekontorer (som for eksempel arbejdsformidling, kommunale kontorer og tilsvarende), følgende centererhvervsformål: Restaurationsvirksomhed (som for eksempel restauranter, barer, forsamlingslokaler, diverse caféer og tilsvarende), hotelvirksomhed, liberale erhverv (som for eksempel læge, advokat, revisor, mv.), følgende boligformål: Helårsbeboelse i form af etageboliger i høj-tæt boligbebyggelse Jr. dog bestemmelse Delområde A må kun anvendes til almennyttige formål i form af medborgerhus. I medborgerhuset må kun etableres følgende af de under bestemmelse 3.1. nævnte funktioner: Kulturelle tilbud og aktiviteter, undervisning og i tilknytning hertil restaurationsvirksomhed Inden for lokalplanområdet må der opføres bebyggelse til de i medfør af bestemmelse 3.1. og 3.2. beskrevne formål samt hertil knyttede, nærmere bestemte småbygninger og -anlæg, færdsels-, opholds og beplantningsarealer. 3

5 Lokalplan Redegørelse 4. Udstykning 4.1. Inden for lokalplanområdet må udstykning af nye, selvstændige ejendomme ikke finde sted Ejendommene inden for lokalplanområdet må sammenlægges til én ejendom. Sammenlægning af ejendomme og arealoverførsler må i øvrigt kun finde sted som vist på kort Veje, stier, pladser og parkering Vej og stiadgang, færdselsarealer 5.1. Vejadgang til lokalplanområdet for motortrafik må kun etableres fra Herlevgårdsvej. Der må etableres i alt højst 2 vejadgange, højst 1 inden for hvert af delområderne A og B Stiadgang for cyklister og fodgængere må etableres både fra Herlevgårdsvej og fra Den Blå Sti Der udlægges areal til færdselsformål færdselsarealerne F1, F2 og F3 som vist på kort 4. Færdselsarealet F1 udlægges til offentligt færdselsareal. Færdselsarealerne F1 og F2 må kun anvendes til vejadgang for motortrafik og stiadgang for cykeltrafik og fodgængere samt til parkering. Ad 5.3. Bestemmelserne forhindrer ikke, at færdselsarealerne helt eller delvis udformes som torvearealer, så længe det ikke sker på bekostning af den foreskrevne adgang og parkering for kørende færdsel. Ad Se også bestemmelse 9.5. Vejadgang for motortrafik samt parkering for motorkøretøjer må kun etableres inden for de udlagte færdselsarealer F1 og F2. Jf. dog bestemmelse 7.6. og 9.6, 1. punkt. Færdselsarealet F3 må kun anvendes til sti eller adgang for fodgængere og cyklister til bebyggelsen inden for byggefelt II. Kørebaneareal for motortrafik må ikke anlægges smallere end 6 m. Færdselsarealerne F1 og F2 skal anlægges med fodgængerstier, således at der skabes stiforbindelse fra Herlevgårdsvej til bebyggelserne inden for byggefelt I og II. Jf. bestemmelse 5.4. Disse fodgængerstier skal anlægges mindst 1,80 m brede. 4

6 Redegørelse Lokalplan Opholdstorv 5.4. Der udlægges areal til et offentligt opholdstorv T1 som vist på kort 4. Til opholdstorvet må der kun være adgang for gående færdsel. Ad 5.8. Dimensionering af parkeringspladser P-bås. Bredde P-bås. Længde Manøvreareal. Længde P-plads i alt. Længde 2,40 m* 5,00 m 6,40 m 11,40 m 2,50 m* 5,00 m 6,00 m 11,00 m 2,60 m 5,00 m 5,60 m 10,60 m 2,70 m 5,00 m 5,20 m 10,20 m 2,80 m 5,00 m 4,80 m 9,80 m 2,90 m 5,00 m 4,40 m 9,40 m 3,00 m 5,00 m 4,00 m 9,00 m * Handicap plads: 2,50 m + 1 m til ind og udstigning jr. Bygningsreglement 1995 Om tilgængelighedskravene. Se figur 2. Figur 1 Opholdstorvet skal udføres med en mindst 2,5 m bred passage, der skaber uhindret forbindelse mellem Den blå sti, færdselsarealet F1 og bebyggelsen inden for byggefelt I. Inden for torvearealet må der etableres cykelparkering. Parkering motorkøretøjer og cykler 5.5. Inden for delområde A skal der etableres mindst 33 parkeringsbåse for biler, hvoraf mindst 2 skal dimensioneres som handicapplads Inden for delområde A skal der etableres parkering til mindst 18 cykler Inden for delområde B skal der etableres mindst 35 parkeringsbåse for biler, hvoraf mindst 2 skal dimensioneres som handicap-plads Parkeringspladser må ikke dimensioneres mindre end angivet i dimensioneringstabellen, figur 1. Manøvrearealet/ kørebanearealet skal dog anlægges mindst 6 meter bredt, og den enkelte parkeringsbås skal anlægges mindst 2,4 meter bred. Handicap-parkeringsbåse skal anlægges mindst 3,50 m brede som beskrevet i Bygningsreglement 1995 Om tilgængelighedskravene. Se figur 1 og figur Ledningsanlæg 6.1. Elledninger, herunder til vejbelysning, og andre forsyningsledninger må kun fremføres i jorden. 7. Bebyggelsens omfang og placering Figur Der udlægges areal til byggefelterne I, II og III som vist på kort 4. 5

7 Lokalplan Redegørelse 7.2. Inden for lokalplanområdet må bebyggelse (enhver bygning og bygningsdel, herunder småbygninger af enhver art (teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, garager, carporte, cykelskure m.v.), overdækninger til ethvert formål, bygningsfremspring og tagudhæng) samt indhegninger til oplag (jf. bestemmelse 9.2.) kun opføres inden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter. Jf. dog bestemmelse 7.3. Ad 7.2., 7.3. og 7.4. Bestemmelse 7.6. og 7.7. afgrænser hvilke småbygninger m.v., der må opføres inden for byggefelt II og III Småbygninger, overdækninger bortset fra overdækninger til afskærmning af indgangspartier og opholdsarealer samt indhegninger til oplag må inden for delområde A: kun opføres inden for byggefelt III. inden for delområde B: omfatte i alt højst 20 % af byggefelt II s udstrækning på grunden og højst 10 m af byggefeltets udstrækning langs Den Blå Sti. Jf. dog bestemmelse 7.6. og Bebyggelsen bortset fra den under bestemmelse 7.3. nævnte bebyggelse inden for byggefelt II og III må kun opføres med yderkant i byggefeltets grænse mod Den blå sti. Den under bestemmelse 7.3. nævnte bebyggelse inden for byggefelt II må ikke opføres nærmere byggefeltets grænse mod Den Blå Sti end 2 m. Ad 7.4. Yderkant : Yderste kant af enhver bygningsdel (herunder tagudhæng, karnap m.v.). Med hensyn til småbygninger og indhegninger inden for byggefelt II: Se også bestemmelse 9.6. og Byggefelt I og II bortset fra de under bestemmelse 7.3. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 7.5. Inden for byggefelt I og II må bebyggelsen opføres i højst 3 etager enhver etage iberegnet bortset fra kælder med loftet beliggende 1,25 m eller mindre over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Inden for byggefelt II må bebyggelse til boligformål kun opføres i mindst 2 etager. Inden for byggefelt I og II skal bebyggelsen højeste punkt være mindst 9 m eksklusivt skorsten og ventilationskanaler, og intet punkt af bebyggelsen må overstige en højde på 15 meter over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres med udvendige ventilations- 6

8 Redegørelse Lokalplan Ad 8.1. Lokalplanen giver mulighed for at opføre to store, voluminøse bygninger. Det er derfor særlig vigtigt, at bygningerne både er velindpasset i omgivelserne og fremstår med en høj arkitektonisk bearbejdningsgrad og kvalitet. Af samme grund er det også vigtigt, at der ved bygningernes udformning lægges vægt på at afbalancere eller opveje bygkasser/ -huse. Bebyggelsen må opføres med overdækninger til afskærmning af indgangspartier og opholdsarealer. De under bestemmelse 7.3. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 7.6. Inden for byggefelt II må der opføres følgende småbygninger, overdækninger og indhegninger: teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, garager, carporte, cykelskure, overdækninger til samme formål samt indhegning til oplag jf. bestemmelse 9.2. Bebyggelsen må opføres i højst 1 etage, og intet punkt af en bygning eller overdækning må overstige en højde på 4,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Indhegning (uden overdækning) til oplag må ikke gives en højde på over 2 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Byggefelt III 7.7. Inden for byggefelt III må der kun opføres småbygninger, overdækninger og indhegninger og kun følgende: Teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, cykelskure, overdækninger til samme formål samt indhegning til oplag jf. bestemmelse 9.2. Bebyggelse må opføres i højst 1 etage, og intet punkt af en bygning eller overdækning må overstige en højde på 4,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Indhegning (uden overdækning) til oplag må ikke gives en højde på over 2 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal i proportioner og arkitektoniske hovedtræk tilpasses den omgivende bebyggelse, således at bebyggelsen bidrager til kvarterets helhedspræg. Samtidig skal alle bygninger inden for lokalplanområdet tilpasses hinanden i stil og materialevalg, så lokalplanområdet fremtræder som en arkitektonisk helhed. 7

9 Lokalplan Redegørelse Den enkelte bygning skal i kraft af sine overordnede proportioner og en velproportioneret, regelmæssig variation og opdeling af facaden udformes, så den fremtræder harmonisk og således, at den ikke virker tung Alle udvendige sider af enhver bygning skal udformes som ligeværdige facader. Byggefelt I og II bortset fra de under bestemmelse 7.3. og 7.6. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 8.3. Bebyggelsens ydervægge må kun fremstå i gule eller røde teglsten. Alle ydervægge inden for samme byggefelt skal fremstå i samme farve, gul eller rød og må være filsede/ vandskurede. Dog må facadepartier svarende til i alt højst 40 % af facaderne fremstå i træ, ikke reflekterende metalplader eller ufarvet glas med rammer af træ, aluminium eller stål. ningernes omfang og opnå en vis lethed i facadeudtrykket. Bygningerne må dog samtidig gerne fremtræde med et vist monumentalt præg. Ad 8.2. Bestemmelsen betyder ikke, at alle udvendige bygningssider på det samme hus skal være ens. Men enhver bygningsside skal præsentere bygningen kvalitativt og passende, og ingen bygningsside må betragtes som sekundær. Ad 8.3. Ved beregning af de afvigende facadepartiers andel af den samlede facade/ det samlede ydervægsareal ses helt bort fra vinduer og døre de medregnes til den facadetype/ det ydervægsareal, de indgår i. Ved kirkebyggeri inden for byggefelt II i delområde B må facadepartier i glas desuden udføres som mosaikker i farvet glas Vinduesrammer og døre må kun udføres i træ og/ eller aluminium/ stål. Ad 8.4. og 8.5. Bemærk, at disse bestemmelser også gælder for småbygninger m.v. inden for byggefelt II Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun udføres med en hældning på mindst 10 o og højst 40 o. Inden for byggefelt I må bebyggelsens tage samt overdækninger kun udføres med en ensidig hældning. Bebyggelsens tage skal hælde fra nord mod syd. Inden for byggefelt II må tage samt overdækninger kun udføres som symmetriske sadeltage eller med ensidig hældning Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun fremstå i røde vingetegl, skifer i farverne grå eller sort, sort tagpap eller zink. Alle tage inden for samme byggefelt bortset fra overdækninger (jf. bestemmelse 7.3. og 7.5.) og tage på mindre bygningsdele (som for eksempel karnapper) skal være dækket med samme materiale i samme farve. Alle overdækninger og tage på alle mindre bygningsdele skal være dækket med 8

10 Redegørelse Lokalplan samme materiale i samme farve. De under bestemmelse 7.3., 7.6. og 7.7. nævnte småbygninger m.v. inden for henholdsvis byggefelt II og III Ad 8.7. og inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I. : For så vidt angår småbygninger m.v. inden for byggefelt II refereres til hovedbebyggelsen inden for byggefelt II. For så vidt angår småbygninger m.v. inden for byggefelt III refereres til hovedbebyggelsen inden for byggefelt I De under bestemmelse 7.3., 7.6. og 7.7. nævnte småbygninger og indhegninger til oplag inden for byggefelt II og III må kun fremstå med ydervægge i mur magen til hovedbebyggelsens ydermur inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I eller i træ. Alle ydervægge/ -sider i træ skal fremtræde med ens overflade Vinduesrammer og døre må kun udføres i træ og/ eller aluminium/ stål Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun udføres med en hældning på mindst 10 o og højst 40 o og må kun udføres som symmetriske sadeltage eller med ensidig hældning Tagbelægningen på småbygninger, hvis ydervægge fremstår i mur, samt på overdækninger ud fra mur eller båret af murpiller skal være ens og skal være magen til tagbelægningen på hovedbebyggelsen inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I eller magen til den afvigende tagbelægning, som måtte være anvendt på hovedbebyggelsens eventuelle mindre bygningsdele og overdækninger. Tagbelægningen på småbygninger, hvis ydervægge fremstår i træ, samt overdækninger ud fra trævæg eller båret af træstolper skal være ens og må kun bestå af træ, sort tagpap eller zink. Tagbelægningen på fritstående, overdækninger båret af metalsøjler må kun bestå af sort tagpap eller zink. Med hensyn til valg mellem tagpap og zink på træbygninger m.v. og fritstående, overdækningerbåret af metalsøjler gælder desuden følgende: Hvis der til tage på hovedbebyggelsen, hovedbebyggelsens mindre bygningsdele eller overdækninger eller til tage på andre småbygninger eller overdækninger inden for henholdsvis byggefelt II og I er anvendt sort tagpap eller zink må kun det her anvendte materiale vælges. Skiltning Ad Almindelig husnummer og navneskiltning omfatter kun skiltning Skiltning ud over almindelig husnummer og navneskiltning og nødvendig færdselsskiltning må kun finde sted i 9

11 Lokalplan Redegørelse Ad Hensigten med denne bestemmelse er at tilkendegive, at Kommunalform af: Udhængsskilt eller enkeltbogstaver opsat direkte på bebyggelsens ydermur. Disse skilte må kun opsættes til oplysning om stedets/ funktionens navn, og der må kun opsættes 1 skilt for hvert sted/ hver funktion. Udhængsskilte og facadeskilte må kun udformes og opsættes således, at de underordner sig facadens fagopdeling og udformning. Bogstaver opsat direkte på facademuren må etableres med bagudrettet lys på facaden (coronabelysning) eller med spotbelysning. Bogstaverne må endvidere udføres af neonrør og således være belyst indefra. Udhængsskilte må kun belyses med spotbelysning. Lysarmaturkasser må ikke ophænges. svarende til den almindelige skiltning ved beboelser. Streamers må ikke opsættes. Tekst af enkeltbogstaver på ruder/ glaspartier i bebyggelsens stueetage. Messingplader, malede eller emaljerede metalplader eller skiltekasser til udskiftelige bogstaver opsat på bebyggelsens ydermur til nødvendig information (som for eksempel åbningstider, ordensregler og lignende). Skiltene må ikke være større end A 3 format. Fritstående navne og informationsskilte. Disse skilte må kun opstilles ved adgangsveje og stier til lokalplanområdet og ved indkørsler til parkeringsarealer. Der må opstilles højst 1 skilt hvert af de angivne steder. Skiltene må kun udføres i overensstemmelse med Herlev Kommunes Designmanual. Skilte må forsynes eller suppleres med symbol, bomærke, laugsmærke eller tilsvarende, der illustrerer den pågældende information, når illustrationen i størrelse og udformning tilpasses skiltet og skilteteksten. Fluoriserende og selvlysende farver må ikke anvendes. Alle skilte skal tilpasses hinanden med hensyn til både størrelse, udformning og placering. Reklameskiltning må ikke finde sted. Øvrige bestemmelser Antenner må ikke opsættes udvendigt på bygninger Udvendige konstruktioner, der er nødvendige for at forsyne en ejendom med en alternativ, bæredygtig energi- 10

12 Redegørelse Lokalplan bestyrelsen er positivt indstillet over for alternative, bæredygtige energiformer og at sikre at etablering i givet fald sker under respekt for bebyggelsens arkitektur og områdets karakter og helhedsvirkning. Eventuel godkendelse meddeles efter planlovens regler om dispensation, 19 og 20. form, må kun udføres på eller i forbindelse med bygningen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i det enkelte tilfælde. 9. Ubebyggede arealer 9.1. Ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt og tiltalende udseende. Arealerne skal til stadighed fremtræde ryddelige og vedligeholdt. Udendørs oplagring Ad 9.2. Ved vurdering af oplags synlighed udefra medregnes ikke synlighed ovenfra Udendørs oplagring inden for lokalplanområdet må kun finde sted i form af de affalds- og genbrugscontainere og den opmagasinering, som knytter sig uundgåeligt til den daglige drift af de tilladte funktioner inden for lokalplanområdet. Udendørs oplagring må endvidere kun finde sted inden for byggefelternes areal og kun inden for dertil indrettede, tæt hegnede pladser, hvor oplaget ikke er synligt udefra. Oplagspladser må i øvrigt kun etableres i overensstemmelse med bestemmelserne under afsnit 7 og 8 om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Havearealer 9.3. Der udlægges arealer til udendørs ophold arealerne H1, H2, H3 og H4 som vist på kort 4. Arealerne H1, H2 og H4 må kun anlægges og anvendes som have. Arealet H3 må anlægges og anvendes som have og/ eller opholdstorv. Arealerne H1 og H2 udlægges som offentlige opholdsarealer. Beplantningsarealer Ad 9.4. Bestemmelsen betyder ikke, at buske og hække skal have den angivne højde, når de plantes, eller at de ikke undtagelsesvis vil kunne beskæres til en lavere højde, hvis det skulle vise sig nødvendigt af hensyn til planternes vækst Langs dele af lokalplanområdets grænse udlægges areal til beplantning arealerne B1, B2, B3 og B4 som vist på kort 4. Arealerne må kun anlægges med beplantning i form af løvfældende buske, hæk og/ eller træer eventuelt suppleret med en bunddækkebeplantning. Buske og hæk må kun bestå af sorter, der opnår en højde på 11

13 Lokalplan Redegørelse mindst 0,80 m og skal holdes i en højde på mindst 0,80 m og højst 2 m. Dog må enkelte mindre dele af buske eller hæk inden for det enkelt areal B holdes i en lavere højde for eksempel som led i en dekorativ udformning/ formklipning af beplantningen, ved indgange eller i forbindelse med indpasning af skiltning. Arealerne F1, F2, T1, H1, H2, H3 og B1, B2, B3 og B Færdslesarealerne F1 og F2, torvearealet T1, havearealerne H1, H2 og H3 samt beplantningsarealerne B1, B2, B3 og B4 må kun anlægges således, at de fremtræder som en integreret del af ét samlet anlæg. Det vil sige, at arealerne i kraft af belægningstyper, belægningsskift, mønstre i belægningen, kanter, beplantning, belysning m.v. skal fremtræde i samme formsprog og med indbyrdes sammenhæng. Ad 9.5. Illustrationsplanen, tegning 5 viser et eksempel på et samlet anlæg efter lokalplanens forskrifter. Inden for færdselsarealerne F1 og F2 skal parkeringsarealerne opdeles i flere mindre parkeringsafsnit, og parkeringsafsnittene skal markeres ensartet. Opholdstorvet T1 skal anlægges med anden belægning end færdselsarealerne og må ikke anlægges med asfaltbelægning. Overgange mellem kørebaner for motortrafik, stier/ passager for gående og cyklister og opholdsarealer skal markeres tydeligt og således, at overgangene er lette at opfatte for svagtseende og blinde uden at være til gene for kørestolsbrugere. Ubebyggede arealer inden for byggefelter 9.6. Ubebyggede og ikke indhegnede arealer inden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter må kun anlægges og anvendes som de umiddelbart tilstødende arealer uden for byggefelterne. Dog må ubebygget areal mellem på den ene side småbygninger og indhegninger og på den anden side byggefelt II s grænse mod Den Blå Sti kun anlægges med en mindst 2 m bred beplantning svarende til beplantningen inden for beplantningsarealerne B1-B5. Hegn 9.7. Uden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter må hegn kun etableres i form af levende hegn 12

14 Redegørelse Lokalplan (herunder også beplantet espalier). Det er tilladt at etablere trådhegn på indersiden af levende hegn. Inden for byggefelterne må retableres levende hegn og hegn af mur eller træ magen til bebyggelsens ydervægge inden for samme eller tilstødende byggefelt. Ad9.8. Belysning 9.8. Inden for lokalplanområdet må belysningen kun bestå af pullerter og parklamper på lave standere samt lamper opsat på bygninger. Alle lyskilder skal være afskærmet. Dog må der inden for torvearealet T1 etableres belysning i form af et lysbånd i belægningen. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Inden ny bebyggelse tages i brug inden for delområde A skal færdselsarealerne F1, opholdstorvet T1, havearealerne H1 og H2 samt beplantningsarealerne B1 være anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Inden ny bebyggelse tages i brug inden for delområde B skal færdselsarealerne F2, opholdsarealerne H3 og H4 samt beplantningsarealerne B2, B3 og B4 være anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Figur 3. Eksempel på belysning i form af pullert Inden nye småbygninger og indhegninger inden for byggefelt II tages i brug skal den i medfør af bestemmelse 9.6. foreskrevne beplantning være etableret Inden ny bebyggelse tages i brug, skal samtlige bygninger med rumopvarmning tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. 11. Servitutter og deklarationer Følgende servitutter og deklarationer er tinglyst på ejendommene inden for lokalplanområdet: Matr. nr. 12 b, Herlev: Dokument nr. 175, tinglyst den om forsy- 13

15 Lokalplan Redegørelse nings- / afløbsledninger, hegn, hegnsmur, grøft mv. Dokument nr. 176, tinglyst den om hegn, hegnsmur mv. Dokument nr.6296, tinglyst den om byggelinier. Matr. nr. 12 ao, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 7084, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 936, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Matr. nr. 12 fn, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 4881, tinglyst den om vej mv. Dokument nr , tinglyst den om byggelinier. Dokument nr , tinglyst den om evt. fjernelse af 15 garager. Dokument nr. 3807, tinglyst den om evt. fjernelse af 15 garager. Dokument nr. 629, tinglyst den byplanvedtægt Dokument nr. 2745, tinglyst den om evt. fjernelse af tilbygning. Dokument nr , tinglyst den om evt. lukning af forsamlingsbygning. Dokument nr. 4133, tinglyst den om ejerne af 12 fn og 12 dz ang. forpligtelse til ikke at adskille ovennævnte matr. nr. Dokument nr , tinglyst den om ekspropriation mv. Dokument nr. 8022, tinglyst den om forsynings/ afløbsledninger mv. 14

16 Redegørelse Lokalplan Dokument nr. 8024, tinglyst den om varmeforsyning / kollektiv varmeforsyning. Matr. nr.12 dz, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 4881, tinglyst den om vej mv. Dokument nr , tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr. 629, tinglyst den , Byplanvedtægt Dokument nr , tinglyst den om evt. lukning af forsamlingsbygning. Dokument nr , tinglyst den om ejerne af 12 fn og 12 dz ang. forpligtelse til ikke at adskille ovennævnte matr. nr. Dokument nr , tinglyst den om ekspropriation mv. Dokument nr. 8022, tinglyst den om forsynings/ afløbsledninger mv. Dokument nr. 8024, tinglyst den om varmeforsyning / kollektiv varmeforsyning Følgende af de ovennævnte dokumenter ophæves af lokalplanen i medfør af planlovens 15, stk. 2, nr. 16 og/ eller 18: Dokument nr. 936, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. for så vidt angår dokumentets punkt d, e, g, h og k Følgende af de ovennævnte dokumenter vil blive søgt aflyst ved kvittering: Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. 15

17 Lokalplan Redegørelse 12. Ophævelse af byplanvedtægt/ lokalplan Byplanvedtægt for byplanområde IV B i Herlev kommune vedtaget i Herlev Kommunalbestyrelse den , godkendt i Boligministeriet den og tinglyst den med ændringer gennemført ved Tillæg nr. 2 vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den , godkendt i boligministeriet den og tinglyst den ophæves for den del af disse planers område, som er omfattet af Lokalplan 46 (matr. nr. 12b, 12 ao, 12fn og 12dz, alle af Herlev). 16

18 Redegørelse Lokalplan Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget. I henhold til 17 i planloven må de ejendomme, der er omfattet af et forslag til lokalplan ikke anvendes, udstykkes, bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan forgribe indholdet af den endelige plan. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan kommunalbestyrelsen imidlertid give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter planforslaget. Det er dog en forudsætning, at planforslaget er overensstemmende med kommuneplanen, at der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslaget til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst 1 år. Ændringer i planforslaget Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag, jævnfør 27, stk. 3 i lov om planlægning. Ændringer i lokalplanforslaget, der fører til, at forslaget helt skifter karakter, således at der reelt foreligger et helt nyt forslag, kræver efter 27, stk. 3 i planloven, at der afholdes en ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget. 15. Lokalplanens retsvirkninger Efter planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, når Kommunalbestyrelsen har foretaget offentlig bekendtgørelse af planens endelige vedtagelse. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af den bebyggelse og de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ligeledes må eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Men ved ændring af anvendelsen af bygninger og ubebyggede arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om- og tilbygninger træder lokalplanen i kraft over for den enkelte grundejer og bruger. Fravigelser, dispensation. Planlovens 19 giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele dispensation til mindre væsentlige fravigelser fra lokalplanens bestemmelser. fravigelser, der vil stride mod planens principper, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til planlovens 20 forudsætter dispensation som hovedregel forudgående orientering af berørte ejere, brugere m. fl. Servitutter. Private tilstandsservitutter, der uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, ophæves af lokalplanen, hvis ophævelsen udtrykkeligt er anført i planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Ekspropriation. I henhold til 47 i planloven kan kommunalbestyrelsen ekspropriere private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme. En forudsætning er dog, at ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Ad erstatning. I øvrigt medfører bestemmelserne i en lokalplan som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for kommunen. Erstatning. I henhold til 48 i planloven kan ejeren af en private ejendomme, der udlægges til offentligt formål, forlanges overtaget af kommunen mod erstatning. En forudsætning er dog, at den pågældende ejendom ikke længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse. 17

19

20

Lokalplan 47. For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 47. For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 47 For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold 47 Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere