Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg"

Transkript

1 Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

2 Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og 2) før der gennemføres større udstykninger, større bygge- og anlægsarbejder og væsentlige ændringer i anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer. Afgørende er blandt andet, om de påtænkte forandringer medfører sådanne ændringer i det bestående miljø, at de bør ses i en større sammenhæng, og at borgerne bør tages med på råd. Lokalplanens bestemmelser tinglyses på de ejendomme, som planen omfatter, og de er bindende for den enkelte borger. I henhold til planloven er overtrædelse af bestemmelserne strafbar. En lokalplan fastlægger bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse og udformning af det pågældende område i kommunen. Den medfører dog ikke handlepligt. Eksisterende, lovlige forhold må fortsætte uforandret. Men enhver ændring af de eksisterende forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I kapitlet om lokalplanens retsvirkninger kan man læse mere om lokalplanens betydning, herunder om mulighederne for dispensation, ekspropriation og erstatning. Lokalplanens kort og tegninger 1-4 er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser, og disse kort og tegninger har bindende virkning. Derimod viser illustrationerne, tegning 5 og 6 kun eksempler på en mulig udformning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen i denne lokalplan består af dels den løbende grå margen og dels en grå bilagsdel bagest i hæftet. I den grå margen står bemærkninger og forklaringer til lokalplanens forskellige bestemmelser. I bilagsdelen kan man blandt andet læse, om lokalplanen forudsætter en ændring af den overordnede kommuneplan. Man kan også læse, om virkeliggørelsen af lokalplanen forudsætter særlige tilladelser. Lokalplan 46 Lokalplanens kapitler 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier, pladser og parkering Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter og deklarationer Ophævelse af byplanvedtægt/ lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger Lokalplanens kort og tegninger 1. Lokalplanområdets afgrænsning, matrikelkort 2. Delområder 3. Plan for arealoverførsel/sammenlægning 4. Områdets anvendelse 5. Situationsplan, illustrationstegning 6. Skitse til medborgerhus, illustration Redegørelse, bilagsdel A Eksisterende forhold B Lokalplanen C Anden planlægning D Nødvendige tilladelser Redegørelsens kort og tegninger 7. Lokalplanens beliggenhed i Herlev 8. Eksisterende forhold 1

3 Lokalplan Redegørelse I henhold til lov om planlægning lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med senere ændringer og tilføjelser fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i lokalplanens 2.1. nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at udlægge området til offentlige formål, til centerformål samt til boligformål. - at afgrænse de offentlige formål til kulturelle tilbud og aktiviteter, undervisning og servicekontorer. - at afgrænse centerformålene til hotel og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesetablisementer. - at afgrænse boligformålet til etageboliger. - at sikre, at den nordlige del af området kun anvendes til medborgerhus. - at sikre, at områdets ubebyggede arealer udformes som et samlet, præsentabelt og velfungerende anlæg bestående af både opholdsarealer, torvearealer og parkeringsarealer. - at give Den blå sti karakter af strøggade i kraft af dels placering af bebyggelsen langs stiskellet og dels behandlingen af bebyggelsens facade ud mod stien. - at opnå en arkitektonisk helhed i området og at opnå, at bebyggelsen i området bidrager til kvarterets helhedspræg. 2

4 Redegørelse Lokalplan 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 12 b, 12 ao, 12 fh og 12 dz, alle af Herlev, samt de ejendomme, som måtte fremkomme af disse ejendomme efter den Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kort Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. 3. Områdets anvendelse Ad 3.1. og 3.2. Et medborgerhus defineres som et sted med et almennyttigt formål, og som indeholder mulighed for en række forskellige fritidstilbud og - aktiviteter. Det drives dog ikke nødvendigvis som en ren offentlig institution. Formålet med at præcisere anvendelsen af delområde A til medborgerhus er således at forhindre, at delområdet anvendes udelukkende til private erhvervsformål eller til kun et enkelt formål for eksempel kun museum, skole, restaurant eller selskabslokaler. Mens delområde A kun må anvendes til medborgerhus, er der intet til hinder for, at delområde B også anvendes til dette formål Lokalplanområdet må kun anvendes til følgende offentlige formål: Kulturelle tilbud og aktiviteter (som for eksempel koncertsal, kunstudstilling, museum, kirke, bibliotek, mødelokaler, hobbyværksteder og tilsvarende), undervisning samt servicekontorer (som for eksempel arbejdsformidling, kommunale kontorer og tilsvarende), følgende centererhvervsformål: Restaurationsvirksomhed (som for eksempel restauranter, barer, forsamlingslokaler, diverse caféer og tilsvarende), hotelvirksomhed, liberale erhverv (som for eksempel læge, advokat, revisor, mv.), følgende boligformål: Helårsbeboelse i form af etageboliger i høj-tæt boligbebyggelse Jr. dog bestemmelse Delområde A må kun anvendes til almennyttige formål i form af medborgerhus. I medborgerhuset må kun etableres følgende af de under bestemmelse 3.1. nævnte funktioner: Kulturelle tilbud og aktiviteter, undervisning og i tilknytning hertil restaurationsvirksomhed Inden for lokalplanområdet må der opføres bebyggelse til de i medfør af bestemmelse 3.1. og 3.2. beskrevne formål samt hertil knyttede, nærmere bestemte småbygninger og -anlæg, færdsels-, opholds og beplantningsarealer. 3

5 Lokalplan Redegørelse 4. Udstykning 4.1. Inden for lokalplanområdet må udstykning af nye, selvstændige ejendomme ikke finde sted Ejendommene inden for lokalplanområdet må sammenlægges til én ejendom. Sammenlægning af ejendomme og arealoverførsler må i øvrigt kun finde sted som vist på kort Veje, stier, pladser og parkering Vej og stiadgang, færdselsarealer 5.1. Vejadgang til lokalplanområdet for motortrafik må kun etableres fra Herlevgårdsvej. Der må etableres i alt højst 2 vejadgange, højst 1 inden for hvert af delområderne A og B Stiadgang for cyklister og fodgængere må etableres både fra Herlevgårdsvej og fra Den Blå Sti Der udlægges areal til færdselsformål færdselsarealerne F1, F2 og F3 som vist på kort 4. Færdselsarealet F1 udlægges til offentligt færdselsareal. Færdselsarealerne F1 og F2 må kun anvendes til vejadgang for motortrafik og stiadgang for cykeltrafik og fodgængere samt til parkering. Ad 5.3. Bestemmelserne forhindrer ikke, at færdselsarealerne helt eller delvis udformes som torvearealer, så længe det ikke sker på bekostning af den foreskrevne adgang og parkering for kørende færdsel. Ad Se også bestemmelse 9.5. Vejadgang for motortrafik samt parkering for motorkøretøjer må kun etableres inden for de udlagte færdselsarealer F1 og F2. Jf. dog bestemmelse 7.6. og 9.6, 1. punkt. Færdselsarealet F3 må kun anvendes til sti eller adgang for fodgængere og cyklister til bebyggelsen inden for byggefelt II. Kørebaneareal for motortrafik må ikke anlægges smallere end 6 m. Færdselsarealerne F1 og F2 skal anlægges med fodgængerstier, således at der skabes stiforbindelse fra Herlevgårdsvej til bebyggelserne inden for byggefelt I og II. Jf. bestemmelse 5.4. Disse fodgængerstier skal anlægges mindst 1,80 m brede. 4

6 Redegørelse Lokalplan Opholdstorv 5.4. Der udlægges areal til et offentligt opholdstorv T1 som vist på kort 4. Til opholdstorvet må der kun være adgang for gående færdsel. Ad 5.8. Dimensionering af parkeringspladser P-bås. Bredde P-bås. Længde Manøvreareal. Længde P-plads i alt. Længde 2,40 m* 5,00 m 6,40 m 11,40 m 2,50 m* 5,00 m 6,00 m 11,00 m 2,60 m 5,00 m 5,60 m 10,60 m 2,70 m 5,00 m 5,20 m 10,20 m 2,80 m 5,00 m 4,80 m 9,80 m 2,90 m 5,00 m 4,40 m 9,40 m 3,00 m 5,00 m 4,00 m 9,00 m * Handicap plads: 2,50 m + 1 m til ind og udstigning jr. Bygningsreglement 1995 Om tilgængelighedskravene. Se figur 2. Figur 1 Opholdstorvet skal udføres med en mindst 2,5 m bred passage, der skaber uhindret forbindelse mellem Den blå sti, færdselsarealet F1 og bebyggelsen inden for byggefelt I. Inden for torvearealet må der etableres cykelparkering. Parkering motorkøretøjer og cykler 5.5. Inden for delområde A skal der etableres mindst 33 parkeringsbåse for biler, hvoraf mindst 2 skal dimensioneres som handicapplads Inden for delområde A skal der etableres parkering til mindst 18 cykler Inden for delområde B skal der etableres mindst 35 parkeringsbåse for biler, hvoraf mindst 2 skal dimensioneres som handicap-plads Parkeringspladser må ikke dimensioneres mindre end angivet i dimensioneringstabellen, figur 1. Manøvrearealet/ kørebanearealet skal dog anlægges mindst 6 meter bredt, og den enkelte parkeringsbås skal anlægges mindst 2,4 meter bred. Handicap-parkeringsbåse skal anlægges mindst 3,50 m brede som beskrevet i Bygningsreglement 1995 Om tilgængelighedskravene. Se figur 1 og figur Ledningsanlæg 6.1. Elledninger, herunder til vejbelysning, og andre forsyningsledninger må kun fremføres i jorden. 7. Bebyggelsens omfang og placering Figur Der udlægges areal til byggefelterne I, II og III som vist på kort 4. 5

7 Lokalplan Redegørelse 7.2. Inden for lokalplanområdet må bebyggelse (enhver bygning og bygningsdel, herunder småbygninger af enhver art (teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, garager, carporte, cykelskure m.v.), overdækninger til ethvert formål, bygningsfremspring og tagudhæng) samt indhegninger til oplag (jf. bestemmelse 9.2.) kun opføres inden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter. Jf. dog bestemmelse 7.3. Ad 7.2., 7.3. og 7.4. Bestemmelse 7.6. og 7.7. afgrænser hvilke småbygninger m.v., der må opføres inden for byggefelt II og III Småbygninger, overdækninger bortset fra overdækninger til afskærmning af indgangspartier og opholdsarealer samt indhegninger til oplag må inden for delområde A: kun opføres inden for byggefelt III. inden for delområde B: omfatte i alt højst 20 % af byggefelt II s udstrækning på grunden og højst 10 m af byggefeltets udstrækning langs Den Blå Sti. Jf. dog bestemmelse 7.6. og Bebyggelsen bortset fra den under bestemmelse 7.3. nævnte bebyggelse inden for byggefelt II og III må kun opføres med yderkant i byggefeltets grænse mod Den blå sti. Den under bestemmelse 7.3. nævnte bebyggelse inden for byggefelt II må ikke opføres nærmere byggefeltets grænse mod Den Blå Sti end 2 m. Ad 7.4. Yderkant : Yderste kant af enhver bygningsdel (herunder tagudhæng, karnap m.v.). Med hensyn til småbygninger og indhegninger inden for byggefelt II: Se også bestemmelse 9.6. og Byggefelt I og II bortset fra de under bestemmelse 7.3. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 7.5. Inden for byggefelt I og II må bebyggelsen opføres i højst 3 etager enhver etage iberegnet bortset fra kælder med loftet beliggende 1,25 m eller mindre over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Inden for byggefelt II må bebyggelse til boligformål kun opføres i mindst 2 etager. Inden for byggefelt I og II skal bebyggelsen højeste punkt være mindst 9 m eksklusivt skorsten og ventilationskanaler, og intet punkt af bebyggelsen må overstige en højde på 15 meter over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres med udvendige ventilations- 6

8 Redegørelse Lokalplan Ad 8.1. Lokalplanen giver mulighed for at opføre to store, voluminøse bygninger. Det er derfor særlig vigtigt, at bygningerne både er velindpasset i omgivelserne og fremstår med en høj arkitektonisk bearbejdningsgrad og kvalitet. Af samme grund er det også vigtigt, at der ved bygningernes udformning lægges vægt på at afbalancere eller opveje bygkasser/ -huse. Bebyggelsen må opføres med overdækninger til afskærmning af indgangspartier og opholdsarealer. De under bestemmelse 7.3. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 7.6. Inden for byggefelt II må der opføres følgende småbygninger, overdækninger og indhegninger: teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, garager, carporte, cykelskure, overdækninger til samme formål samt indhegning til oplag jf. bestemmelse 9.2. Bebyggelsen må opføres i højst 1 etage, og intet punkt af en bygning eller overdækning må overstige en højde på 4,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Indhegning (uden overdækning) til oplag må ikke gives en højde på over 2 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Byggefelt III 7.7. Inden for byggefelt III må der kun opføres småbygninger, overdækninger og indhegninger og kun følgende: Teknikbygninger til bebyggelsens drift, udhuse, containerrum, cykelskure, overdækninger til samme formål samt indhegning til oplag jf. bestemmelse 9.2. Bebyggelse må opføres i højst 1 etage, og intet punkt af en bygning eller overdækning må overstige en højde på 4,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Indhegning (uden overdækning) til oplag må ikke gives en højde på over 2 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal i proportioner og arkitektoniske hovedtræk tilpasses den omgivende bebyggelse, således at bebyggelsen bidrager til kvarterets helhedspræg. Samtidig skal alle bygninger inden for lokalplanområdet tilpasses hinanden i stil og materialevalg, så lokalplanområdet fremtræder som en arkitektonisk helhed. 7

9 Lokalplan Redegørelse Den enkelte bygning skal i kraft af sine overordnede proportioner og en velproportioneret, regelmæssig variation og opdeling af facaden udformes, så den fremtræder harmonisk og således, at den ikke virker tung Alle udvendige sider af enhver bygning skal udformes som ligeværdige facader. Byggefelt I og II bortset fra de under bestemmelse 7.3. og 7.6. nævnte småbygninger m.v. inden for byggefelt II 8.3. Bebyggelsens ydervægge må kun fremstå i gule eller røde teglsten. Alle ydervægge inden for samme byggefelt skal fremstå i samme farve, gul eller rød og må være filsede/ vandskurede. Dog må facadepartier svarende til i alt højst 40 % af facaderne fremstå i træ, ikke reflekterende metalplader eller ufarvet glas med rammer af træ, aluminium eller stål. ningernes omfang og opnå en vis lethed i facadeudtrykket. Bygningerne må dog samtidig gerne fremtræde med et vist monumentalt præg. Ad 8.2. Bestemmelsen betyder ikke, at alle udvendige bygningssider på det samme hus skal være ens. Men enhver bygningsside skal præsentere bygningen kvalitativt og passende, og ingen bygningsside må betragtes som sekundær. Ad 8.3. Ved beregning af de afvigende facadepartiers andel af den samlede facade/ det samlede ydervægsareal ses helt bort fra vinduer og døre de medregnes til den facadetype/ det ydervægsareal, de indgår i. Ved kirkebyggeri inden for byggefelt II i delområde B må facadepartier i glas desuden udføres som mosaikker i farvet glas Vinduesrammer og døre må kun udføres i træ og/ eller aluminium/ stål. Ad 8.4. og 8.5. Bemærk, at disse bestemmelser også gælder for småbygninger m.v. inden for byggefelt II Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun udføres med en hældning på mindst 10 o og højst 40 o. Inden for byggefelt I må bebyggelsens tage samt overdækninger kun udføres med en ensidig hældning. Bebyggelsens tage skal hælde fra nord mod syd. Inden for byggefelt II må tage samt overdækninger kun udføres som symmetriske sadeltage eller med ensidig hældning Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun fremstå i røde vingetegl, skifer i farverne grå eller sort, sort tagpap eller zink. Alle tage inden for samme byggefelt bortset fra overdækninger (jf. bestemmelse 7.3. og 7.5.) og tage på mindre bygningsdele (som for eksempel karnapper) skal være dækket med samme materiale i samme farve. Alle overdækninger og tage på alle mindre bygningsdele skal være dækket med 8

10 Redegørelse Lokalplan samme materiale i samme farve. De under bestemmelse 7.3., 7.6. og 7.7. nævnte småbygninger m.v. inden for henholdsvis byggefelt II og III Ad 8.7. og inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I. : For så vidt angår småbygninger m.v. inden for byggefelt II refereres til hovedbebyggelsen inden for byggefelt II. For så vidt angår småbygninger m.v. inden for byggefelt III refereres til hovedbebyggelsen inden for byggefelt I De under bestemmelse 7.3., 7.6. og 7.7. nævnte småbygninger og indhegninger til oplag inden for byggefelt II og III må kun fremstå med ydervægge i mur magen til hovedbebyggelsens ydermur inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I eller i træ. Alle ydervægge/ -sider i træ skal fremtræde med ens overflade Vinduesrammer og døre må kun udføres i træ og/ eller aluminium/ stål Bebyggelsens tage samt overdækninger må kun udføres med en hældning på mindst 10 o og højst 40 o og må kun udføres som symmetriske sadeltage eller med ensidig hældning Tagbelægningen på småbygninger, hvis ydervægge fremstår i mur, samt på overdækninger ud fra mur eller båret af murpiller skal være ens og skal være magen til tagbelægningen på hovedbebyggelsen inden for henholdsvis byggefelt II og byggefelt I eller magen til den afvigende tagbelægning, som måtte være anvendt på hovedbebyggelsens eventuelle mindre bygningsdele og overdækninger. Tagbelægningen på småbygninger, hvis ydervægge fremstår i træ, samt overdækninger ud fra trævæg eller båret af træstolper skal være ens og må kun bestå af træ, sort tagpap eller zink. Tagbelægningen på fritstående, overdækninger båret af metalsøjler må kun bestå af sort tagpap eller zink. Med hensyn til valg mellem tagpap og zink på træbygninger m.v. og fritstående, overdækningerbåret af metalsøjler gælder desuden følgende: Hvis der til tage på hovedbebyggelsen, hovedbebyggelsens mindre bygningsdele eller overdækninger eller til tage på andre småbygninger eller overdækninger inden for henholdsvis byggefelt II og I er anvendt sort tagpap eller zink må kun det her anvendte materiale vælges. Skiltning Ad Almindelig husnummer og navneskiltning omfatter kun skiltning Skiltning ud over almindelig husnummer og navneskiltning og nødvendig færdselsskiltning må kun finde sted i 9

11 Lokalplan Redegørelse Ad Hensigten med denne bestemmelse er at tilkendegive, at Kommunalform af: Udhængsskilt eller enkeltbogstaver opsat direkte på bebyggelsens ydermur. Disse skilte må kun opsættes til oplysning om stedets/ funktionens navn, og der må kun opsættes 1 skilt for hvert sted/ hver funktion. Udhængsskilte og facadeskilte må kun udformes og opsættes således, at de underordner sig facadens fagopdeling og udformning. Bogstaver opsat direkte på facademuren må etableres med bagudrettet lys på facaden (coronabelysning) eller med spotbelysning. Bogstaverne må endvidere udføres af neonrør og således være belyst indefra. Udhængsskilte må kun belyses med spotbelysning. Lysarmaturkasser må ikke ophænges. svarende til den almindelige skiltning ved beboelser. Streamers må ikke opsættes. Tekst af enkeltbogstaver på ruder/ glaspartier i bebyggelsens stueetage. Messingplader, malede eller emaljerede metalplader eller skiltekasser til udskiftelige bogstaver opsat på bebyggelsens ydermur til nødvendig information (som for eksempel åbningstider, ordensregler og lignende). Skiltene må ikke være større end A 3 format. Fritstående navne og informationsskilte. Disse skilte må kun opstilles ved adgangsveje og stier til lokalplanområdet og ved indkørsler til parkeringsarealer. Der må opstilles højst 1 skilt hvert af de angivne steder. Skiltene må kun udføres i overensstemmelse med Herlev Kommunes Designmanual. Skilte må forsynes eller suppleres med symbol, bomærke, laugsmærke eller tilsvarende, der illustrerer den pågældende information, når illustrationen i størrelse og udformning tilpasses skiltet og skilteteksten. Fluoriserende og selvlysende farver må ikke anvendes. Alle skilte skal tilpasses hinanden med hensyn til både størrelse, udformning og placering. Reklameskiltning må ikke finde sted. Øvrige bestemmelser Antenner må ikke opsættes udvendigt på bygninger Udvendige konstruktioner, der er nødvendige for at forsyne en ejendom med en alternativ, bæredygtig energi- 10

12 Redegørelse Lokalplan bestyrelsen er positivt indstillet over for alternative, bæredygtige energiformer og at sikre at etablering i givet fald sker under respekt for bebyggelsens arkitektur og områdets karakter og helhedsvirkning. Eventuel godkendelse meddeles efter planlovens regler om dispensation, 19 og 20. form, må kun udføres på eller i forbindelse med bygningen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i det enkelte tilfælde. 9. Ubebyggede arealer 9.1. Ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt og tiltalende udseende. Arealerne skal til stadighed fremtræde ryddelige og vedligeholdt. Udendørs oplagring Ad 9.2. Ved vurdering af oplags synlighed udefra medregnes ikke synlighed ovenfra Udendørs oplagring inden for lokalplanområdet må kun finde sted i form af de affalds- og genbrugscontainere og den opmagasinering, som knytter sig uundgåeligt til den daglige drift af de tilladte funktioner inden for lokalplanområdet. Udendørs oplagring må endvidere kun finde sted inden for byggefelternes areal og kun inden for dertil indrettede, tæt hegnede pladser, hvor oplaget ikke er synligt udefra. Oplagspladser må i øvrigt kun etableres i overensstemmelse med bestemmelserne under afsnit 7 og 8 om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Havearealer 9.3. Der udlægges arealer til udendørs ophold arealerne H1, H2, H3 og H4 som vist på kort 4. Arealerne H1, H2 og H4 må kun anlægges og anvendes som have. Arealet H3 må anlægges og anvendes som have og/ eller opholdstorv. Arealerne H1 og H2 udlægges som offentlige opholdsarealer. Beplantningsarealer Ad 9.4. Bestemmelsen betyder ikke, at buske og hække skal have den angivne højde, når de plantes, eller at de ikke undtagelsesvis vil kunne beskæres til en lavere højde, hvis det skulle vise sig nødvendigt af hensyn til planternes vækst Langs dele af lokalplanområdets grænse udlægges areal til beplantning arealerne B1, B2, B3 og B4 som vist på kort 4. Arealerne må kun anlægges med beplantning i form af løvfældende buske, hæk og/ eller træer eventuelt suppleret med en bunddækkebeplantning. Buske og hæk må kun bestå af sorter, der opnår en højde på 11

13 Lokalplan Redegørelse mindst 0,80 m og skal holdes i en højde på mindst 0,80 m og højst 2 m. Dog må enkelte mindre dele af buske eller hæk inden for det enkelt areal B holdes i en lavere højde for eksempel som led i en dekorativ udformning/ formklipning af beplantningen, ved indgange eller i forbindelse med indpasning af skiltning. Arealerne F1, F2, T1, H1, H2, H3 og B1, B2, B3 og B Færdslesarealerne F1 og F2, torvearealet T1, havearealerne H1, H2 og H3 samt beplantningsarealerne B1, B2, B3 og B4 må kun anlægges således, at de fremtræder som en integreret del af ét samlet anlæg. Det vil sige, at arealerne i kraft af belægningstyper, belægningsskift, mønstre i belægningen, kanter, beplantning, belysning m.v. skal fremtræde i samme formsprog og med indbyrdes sammenhæng. Ad 9.5. Illustrationsplanen, tegning 5 viser et eksempel på et samlet anlæg efter lokalplanens forskrifter. Inden for færdselsarealerne F1 og F2 skal parkeringsarealerne opdeles i flere mindre parkeringsafsnit, og parkeringsafsnittene skal markeres ensartet. Opholdstorvet T1 skal anlægges med anden belægning end færdselsarealerne og må ikke anlægges med asfaltbelægning. Overgange mellem kørebaner for motortrafik, stier/ passager for gående og cyklister og opholdsarealer skal markeres tydeligt og således, at overgangene er lette at opfatte for svagtseende og blinde uden at være til gene for kørestolsbrugere. Ubebyggede arealer inden for byggefelter 9.6. Ubebyggede og ikke indhegnede arealer inden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter må kun anlægges og anvendes som de umiddelbart tilstødende arealer uden for byggefelterne. Dog må ubebygget areal mellem på den ene side småbygninger og indhegninger og på den anden side byggefelt II s grænse mod Den Blå Sti kun anlægges med en mindst 2 m bred beplantning svarende til beplantningen inden for beplantningsarealerne B1-B5. Hegn 9.7. Uden for de i medfør af bestemmelse 7.1. udlagte byggefelter må hegn kun etableres i form af levende hegn 12

14 Redegørelse Lokalplan (herunder også beplantet espalier). Det er tilladt at etablere trådhegn på indersiden af levende hegn. Inden for byggefelterne må retableres levende hegn og hegn af mur eller træ magen til bebyggelsens ydervægge inden for samme eller tilstødende byggefelt. Ad9.8. Belysning 9.8. Inden for lokalplanområdet må belysningen kun bestå af pullerter og parklamper på lave standere samt lamper opsat på bygninger. Alle lyskilder skal være afskærmet. Dog må der inden for torvearealet T1 etableres belysning i form af et lysbånd i belægningen. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Inden ny bebyggelse tages i brug inden for delområde A skal færdselsarealerne F1, opholdstorvet T1, havearealerne H1 og H2 samt beplantningsarealerne B1 være anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Inden ny bebyggelse tages i brug inden for delområde B skal færdselsarealerne F2, opholdsarealerne H3 og H4 samt beplantningsarealerne B2, B3 og B4 være anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Figur 3. Eksempel på belysning i form af pullert Inden nye småbygninger og indhegninger inden for byggefelt II tages i brug skal den i medfør af bestemmelse 9.6. foreskrevne beplantning være etableret Inden ny bebyggelse tages i brug, skal samtlige bygninger med rumopvarmning tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. 11. Servitutter og deklarationer Følgende servitutter og deklarationer er tinglyst på ejendommene inden for lokalplanområdet: Matr. nr. 12 b, Herlev: Dokument nr. 175, tinglyst den om forsy- 13

15 Lokalplan Redegørelse nings- / afløbsledninger, hegn, hegnsmur, grøft mv. Dokument nr. 176, tinglyst den om hegn, hegnsmur mv. Dokument nr.6296, tinglyst den om byggelinier. Matr. nr. 12 ao, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 7084, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 936, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Matr. nr. 12 fn, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 4881, tinglyst den om vej mv. Dokument nr , tinglyst den om byggelinier. Dokument nr , tinglyst den om evt. fjernelse af 15 garager. Dokument nr. 3807, tinglyst den om evt. fjernelse af 15 garager. Dokument nr. 629, tinglyst den byplanvedtægt Dokument nr. 2745, tinglyst den om evt. fjernelse af tilbygning. Dokument nr , tinglyst den om evt. lukning af forsamlingsbygning. Dokument nr. 4133, tinglyst den om ejerne af 12 fn og 12 dz ang. forpligtelse til ikke at adskille ovennævnte matr. nr. Dokument nr , tinglyst den om ekspropriation mv. Dokument nr. 8022, tinglyst den om forsynings/ afløbsledninger mv. 14

16 Redegørelse Lokalplan Dokument nr. 8024, tinglyst den om varmeforsyning / kollektiv varmeforsyning. Matr. nr.12 dz, Herlev: Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6296, tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 4881, tinglyst den om vej mv. Dokument nr , tinglyst den om byggelinier mv. Dokument nr. 629, tinglyst den , Byplanvedtægt Dokument nr , tinglyst den om evt. lukning af forsamlingsbygning. Dokument nr , tinglyst den om ejerne af 12 fn og 12 dz ang. forpligtelse til ikke at adskille ovennævnte matr. nr. Dokument nr , tinglyst den om ekspropriation mv. Dokument nr. 8022, tinglyst den om forsynings/ afløbsledninger mv. Dokument nr. 8024, tinglyst den om varmeforsyning / kollektiv varmeforsyning Følgende af de ovennævnte dokumenter ophæves af lokalplanen i medfør af planlovens 15, stk. 2, nr. 16 og/ eller 18: Dokument nr. 936, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. for så vidt angår dokumentets punkt d, e, g, h og k Følgende af de ovennævnte dokumenter vil blive søgt aflyst ved kvittering: Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr , tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. Dokument nr. 6150, tinglyst den om bebyggelse, benyttelse mv. 15

17 Lokalplan Redegørelse 12. Ophævelse af byplanvedtægt/ lokalplan Byplanvedtægt for byplanområde IV B i Herlev kommune vedtaget i Herlev Kommunalbestyrelse den , godkendt i Boligministeriet den og tinglyst den med ændringer gennemført ved Tillæg nr. 2 vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den , godkendt i boligministeriet den og tinglyst den ophæves for den del af disse planers område, som er omfattet af Lokalplan 46 (matr. nr. 12b, 12 ao, 12fn og 12dz, alle af Herlev). 16

18 Redegørelse Lokalplan Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget. I henhold til 17 i planloven må de ejendomme, der er omfattet af et forslag til lokalplan ikke anvendes, udstykkes, bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan forgribe indholdet af den endelige plan. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan kommunalbestyrelsen imidlertid give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter planforslaget. Det er dog en forudsætning, at planforslaget er overensstemmende med kommuneplanen, at der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslaget til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst 1 år. Ændringer i planforslaget Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag, jævnfør 27, stk. 3 i lov om planlægning. Ændringer i lokalplanforslaget, der fører til, at forslaget helt skifter karakter, således at der reelt foreligger et helt nyt forslag, kræver efter 27, stk. 3 i planloven, at der afholdes en ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget. 15. Lokalplanens retsvirkninger Efter planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, når Kommunalbestyrelsen har foretaget offentlig bekendtgørelse af planens endelige vedtagelse. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af den bebyggelse og de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ligeledes må eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Men ved ændring af anvendelsen af bygninger og ubebyggede arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om- og tilbygninger træder lokalplanen i kraft over for den enkelte grundejer og bruger. Fravigelser, dispensation. Planlovens 19 giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele dispensation til mindre væsentlige fravigelser fra lokalplanens bestemmelser. fravigelser, der vil stride mod planens principper, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til planlovens 20 forudsætter dispensation som hovedregel forudgående orientering af berørte ejere, brugere m. fl. Servitutter. Private tilstandsservitutter, der uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, ophæves af lokalplanen, hvis ophævelsen udtrykkeligt er anført i planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Ekspropriation. I henhold til 47 i planloven kan kommunalbestyrelsen ekspropriere private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme. En forudsætning er dog, at ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Ad erstatning. I øvrigt medfører bestemmelserne i en lokalplan som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for kommunen. Erstatning. I henhold til 48 i planloven kan ejeren af en private ejendomme, der udlægges til offentligt formål, forlanges overtaget af kommunen mod erstatning. En forudsætning er dog, at den pågældende ejendom ikke længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse. 17

19

20

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 42 For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev Teknisk Forvaltning, Plan & Byg - REDEGØRELSE - Lokalplan I følge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 47. For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 47. For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 47 For et område ved Herlev Bygade og Den blå sti Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold 47 Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 184 For et område ved Solbakken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere