SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem"

Transkript

1 SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE

2 En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, feks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse herunder materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, afskærmende beplantninger, fællesanlæg, overførsel af områder til byzone eller sommerhusområde. Ifølge lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Endvidere skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Borgerne har således mulighed for at være med til at påvirke indholdet og kvaliteten af den endelige plan. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene indenfor planens område.

3 LOKALPLAN N R. 62 Bevarende rammelokalplan for Skælskør bymidte, INDHOLD: Fremlæggelsesperiode. REDEGØRELSE Indledning. Lokalplanens baggrund. Lokalplanens formål og indhold. Forholdet til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger. LOKALPLAN NR. 62 Bestemmelser l - 7. Kortbilag nr. l - Områdeplan Kortbilag nr. 2 - Bevaringsværdige træer Lokalplanen er udarbejdet af Skælskør Kommune, februar - april 1990.

4 F R E M L Æ G G E L S E S P E R I O D E Nærværende lokalplan har været fremlagt til offentligt gennemsyn i perioden fra den 27. juni 1990 til den 21. september Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Fysisk forvaltning, Rådhuset, telefon lokal Breve adresseres til: Skælskør Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør.

5 R E D E G Ø R E L S E Indledning Denne lokalplan omfatter de ældre dele af Skælskør bymidte. Bymidten er karakteristisk ved det særligt sammensatte købstadsmiljø med tæt, sluttet bebyggelse og med et blandet indhold af boliger, erhverv m.v. og med centerfunktionerne samlet omkring centrale strøg. Den gamle bymidte rummer adskillige bygninger, der må betegnes som bevaringsværdige. Ganske vist er der kun få enkelthuse med høj, arkitektonisk eller historisk værdi i sig selv, idet de fleste huse har en anonym og beskeden udformning. Men husene har en række fællestræk, der får byen til at virke som en helhed, og er på den måde med til at danne de værdifulde og bevaringsværdige gadebilleder. Lokalplanens baggrund. Baggrunden for denne lokalplan er, at Skælskør byråd ønsker at fastholde og/eller forbedre det eksisterende købstadsmiljø i den indre by. Mange steder i byen ses der eksempler på, at man ved ombygninger har ændret meget væsentligt på bygningernes oprindelige udseende.

6 Det kan skyldes faktorer som: - behov for større udstillingsvinduer, behov for fornyelse ved butiksdrift, behov for prisbillige løsninger ved vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele, o.s.v. Nogle af de ændringer af bygningers udseende man kan se rundt omkring i byen, er blevet gode forbedringer udført i harmoni med bygningens oprindelige arkitektur. Andre ombygninger er desværre ikke tilsvarende skånsomme. Man kan finde mange eksempler på bygninger, hvor stueetagen er et stort glasparti, således at bygningen ikke opfattes som havende "jordforbindelse." Mange fine snedkerpartier ved vinduer og døre er i årenes løb blevet udskiftet med forsimplede bygningsdele. Smukke murværksdetaljer er blevet fjernet, pudset over, eller beklædt med et for bygningen fremmed materiale. Opsætning af skiltning i forbindelse med forretninger har ligeledes medført ændringer i bygningernes facadeudtryk. De bygninger, som oprindeligt var opført til at indeholde butikker, var ofte udformet således, at der kunne indpasses et skilt direkte i vinduesnichen, eller der kunne opsættes et mindre udhængsskilt. Skiltningen blev opsat som oplysning til kunderne og de forbipasserende, i harmoni med bygningens karakter. I butiksindehavernes konkurrence om at tiltrække sig de forbipasserendes opmærksomhed har skiltningen imidlertid fået et større og større omfang, ligesom stærkere farver og anvendelse af lysskilte har vundet indpas. Skiltningen opsættes og har et sådant omfang, at den derved fremstår i indbyrdes konkurrence forretningerne imellem. Det kan i denne forbindelse nævnes, at der i 1971 blev foretaget en interviewundersøgelse i Helsingør blandt kunder til en udvalgt gruppe af butikker, og det gav til resultat, at det ikke var gadernes store aggressive skiltning, man lagde mærke til, men derimod de enkelte vinduesudstillingers varer og priser.

7 Yderligere velledning Hvis der måtte være spørgsmål til afklaring, ud over, hvad det til lokalplanen tilhørende bilag giver svar på, er man altid velkommen til at hente råd og vejledning, hos Fysisk forvaltning, Bygnings- og planafdelingen Rådhuset, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. tlf

8 Lokalplanens formål og indhold, Denne lokalplan har som nævnt til formål at fastholde og/eller forbedre det eksisterende fysiske miljø i den indre by. Lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om, at der i forbindelse med alle ændringer i en bebyggelses ydre udformning, herunder blandt andet opsætning af skiltning m.v. skal søges tilladelse hos Skælskør kommune i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanen er suppleret med et bilag indeholdende nærmere retningslinier for udformning af facader m.v. Disse retningslinier vil i takt med behovet blive revideret. Som et særligt emne omhandler lokalplanen bestemmelser for gavl- og facademalerier, idet byrådet ønsker konkrete retningslinier for, hvor i den ældre bydel sådanne bemalede facader kan indpasses. Ud over hovedregler for facadeudformninger indeholder lokalplanen bestemmelser for eksisterende brolægninger og særlig betydningsfulde træer, der jo udgør en vigtig del af et bymiljø. Lokalplanen har ikke til hensigt, at den "Indre by" skal omdannes til at være et "museums-kvarter", hvor der overhovedet ikke må foretages ændringer. Men nye ændringer bør ske i harmoni med den enkelte bygning og med gadebilledet som helhed. CLC

9 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med kommuneplanens rammer. I en lokalplan kan kommuneplanens rammebestemmelser skærpes, men ikke lempes. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende indenfor følgende rammeområder: A - B - C - D - G - H - Blandet bolig og erhverv Boligområde Centerområde Offentlige formål Offentligt, grønt område Havneformål

10 Rammerne for ovennævnte områder indeholder bestemmelser angående anvendelsen, max. bebyggelsesprocent, max. etageantal, min. opholdsareal samt min. parkeringsareal. Nærværende lokalplan indeholder ingen af ovennævnte bestemmelser, men er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om at bevare det eksisterende købstadsmiljø. Eksisterende lokalplaner, Denne rammelokalplan er et supplement til de eksisterende lokalplaner indenfor området, d.v.s. lokalplanerne 15, 21, 40 og 56 (se kortbilag 1). Disse lokalplaner vil således fortsat være gældende bortset fra visse bestemmelser, der er behandlet i denne plan. Lokalplan nr. 62 er rammebetonet, men dog tilstrækkelig til byggesagsbehandling i mange tilfælde. I andre tilfælde - ved større byggearbejder eller lign. - vil der senere blive udarbejdet mere detaljerede lokalplaner for enkeltområder indenfor planen.

11

12 Lokalplanens retsvirkninger, Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanen indeholder i 4 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

13 L O K A L P L A N N R, 62 for Skælskør midtby. I henhold til kommuneplan!oven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte ejendomme: S l. Lokalplanens formål. Lokalplanens formål er at at at at sikre bykernens bevaringsværdige miljøer, bebyggelse, gårdrum, pladser og større træer gennem bevaringsbestemmelser, sikre attraktive handelsgader, sikre, at ny bebyggelse samt bygninger der ændres ved om- og tilbygning, får en placering, udformning og et materialevalg, som er i harmoni med den oprindelige byggetradition, samt fastlægge på hvilke bygninger, der kan udføres gavlmalerier, med eller uden reklamer.

14 Område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. l og omfatter følgende matrikelnumre samt alle parceller, der efter den 1. marts 1990 udstykkes fra de nævnte ejendomme: a 12 b 13 a 13 b a 14 b a 26 b 27 a 27 b a 31 b a 33 b a 42 C a 47b a a 57 b a 60 C 60 e 60? 60* 6Ql 61 a 61^ 61 e 6lf a 63 b a 65 b 65 C 65 d 65 e d 68 e a 74 b a a 95 b 96 97a 97 b a 100 C 100 d 100 e 100 f h 101 a 101 b a 105 b 106 a 106 b a 108 b 109 a 109 b 110 b 110 C a 115 b a 119 b 120

15 a 122 b 122 d 122 e 122 f h del af d 130 e 130*3 131 a a 138 b 143 a 143 C 1 47 C 159 b a 175 b alle k del af del af 130 a 130 b 130 C del af 130 f del af 131 b d 130 h a 139 a a 140 a 146 a 136 b b b 147 a 159bq Skælskør 163 a 167 d 175 d Bygrunde, 163 b 167 e 175 e samt 163 C 167 f f 141 C del af 141 h ? 248 S 248 ac 248 ak del af 248 a 248 ad 248 a<? 248 ao 248 k 248 U V 248 h 248 d e 248 f 248 al 248 an del af 274 alle Skælskør Markjorder Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone.

16 3 Bebyggelsens ydre fremtræden«3.1. I forbindelse med ændringer i den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden skal søges tilladelse hos kommunen i hvert enkelt tilfælde. Eksempelvis kræves således godkendelse forinden: udskiftning af tagdækning, udskiftning af vinduer, udvendige døre og porte, ændring af facadebehandling (f.eks. bemaling, vandskuring o.lign.), - ændring af materialeanvendelse på facader (f.eks. beklædninger), nedrivning/ændring af kviste tårne, altaner o.lign., ændring af bygningsdetaljer (f.eks. afhugning af gesims), nyopsætning eller ændring af skilte, belysning o.lign., opsætning af markiser, opsætning af reklameflag, påmaling af gavl- eller facadereklamer, ændring eller nedrivning af skorstene. Undtaget fra godkendelsespligten er f.eks.: opsætning af husnumre, postkasser m.v. af almindeligt omfang, farvevalg til døre, vinduer, porte, udhæng, vindskeder og andre mindre træpartier, - opmaling af facader med uændrede farver. De nærmere retningslinier for udformning af skilte og facader vil fremgå af et bilag til lokalplanen. Disse retningslinier vil i takt med behovet blive revideret.

17 3.2. Bestemmelserne i 3.1. omfatter ikke Skælskør kirke og kirkegård Nye bygninger skal gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i harmoni med den oprindelige byggetradition, jfr. bilag til lokalplanen. S 4«Bevaring af bebyggelse, træer og belægninger, 4.1. Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Dog er bygninger der kan udføres, tages i brug og nedrives uden tilladelse efter byggeloven og bygningsreglementet undtaget fra bestemmelsen Ubebyggede arealer skal bevares som gårdspladser og haver. Oplagring af emballage affald m.m. uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdsarealer må ikke finde sted De på kortbilag nr. 2 angivne træer må ikke fjernes uden byrådets tilladelse Brolægning må ikke fjernes eller ændres uden byrådets tilladelse Bestemmelserne i 4.1 til 4.4. omfatter ikke Skælskør kirke og kirkegård. S 5, Gavlmalerier, 5.1. Gavlmalerier må kun udføres med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Byrådet vil ved sin bedømmelse lægge vægt på f at der er tale om gavlmalerier af en vis kunstnerisk kvalitet, der ved deres udformning kan tilføre Skælskør by nye oplevelser uden at ødelægge de gamle bevaringsværdige gadebilleder Indenfor lokalplanområdet kan normalt kun forventes tilladelse til gavlmalerier på følgende ejendomme:

18 S 6, Skovvej 22 Gammeltorv 12 Kajgade 10 - Falck Spegerborgvej 3 Algade 20 Algade 26 - baghus Algade 43 Algade 45D Nytorv 19 Østergade 11 gavl mod nord gavl mod nord gavl mod nord gavl mod nord gavl mod vest gavl mod syd gavl mod vest gavl mod vest gavl mod øst gavl mod øst Af disse gavle er følgende forbeholdt gavlmalerier uden reklarner; Algade 45D Nytorv 19 Lednings- og antenneanlæg. gavl mod vest gavl mod øst Lednings- og kabelanlæg skal udføres som jordkabler Opsætning af udendørs antenneanlæg (herunder paraboler o.lign.) er ikke tilladt. (Tilslutning til fællesantenneanlæg er sikret.) S 7. Opsætning af særlige antenneanlæg kan dog tillades med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde og under forudsætning af, at anlægget ikke placeres, så det virker skæmmende i forhold til omgivelserne. Forhold til andre lokalplaner Ved denne lokalplans endelige bekendtgørelse fortrænges visse afsnit i de eksisterende lokalplaner, der ligger indenfor lokalplanområde nr. 62 (se kortbilag 1). Lokalplan nr. 15; - for kareén Poppelstræde, GI. Torv, Vestergade, Fiskerstræde samt del af havnen, ophæves for så vidt angår: S 5.1. omhandlende bevaring af bebyggelse, træer og belægninger, dog således at paragraffens sidste afsnit vedrørende bevaring af gårdspladser og mure fortsat er gældende, samt

19 S 8.3, omhandlende bevaring af træer. Lokalplan nr, 21; - for kareén Algade, Nytorv, Carl Medingsvej, Bakkenborgvej, Pistolstræde og Jernbanevej, ophæves for så vidt angår: S 5, omhandlende bevaring af bebyggelse, S 7.2. omhandlende ydervægges materialer (gule teglsten, moccasten m.v. kan ikke forventes tilladt i h.t. lokalplan nr. 62), dog således at paragraffens bestemmelse vedrørende afdækning af hegnsmure fortsat er gældende, samt S 8.3. vedrørende bevaring af træer. Lokalplan nr, 40: - for byfornyelsesområdet ved Norvejen og Algade ophæves for så vidt angår: S 6,3, omhandlende bevaring af træer og S 8,2,9, omhandlende antenner. Bilaget til lokalplan nr. 62 indeholder de retningslinier, der flere steder i lokalplan nr. 40 er henvist til. Lokalplan nr, 56: - for havneområdet og del af Strandgade. Ingen bestemmelser ophæves. S 8«Tilladelser fra andre myndigheder, Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages reguleringer af forhold vedrørende kirke, kirkegård og præstegård uden vedkommende Kirkelige Myndigheds tilladelse i henhold til den kirkelige lovgivning.

20 Således endeligt vedtaget i h.t. kommuneplanlovens 27. Skælskør Byråd, den 2 7 HRS, 1991 Søren Clausen / Kiin Rasmussen Borgmester Kommunaldirektør I henhold til 30 i lov om kommuneplanlægning er byrådets endelige vedtagelse af foranstående lokalplan offentligt bekendtgjort den <* * Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra bekendtgørelsens dato.

21

22

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere