Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes"

Transkript

1 DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum Ansøgning til Den Europæiske fond for Regional udvikling, samt til Vækstforum i Region Syddanmark

2 Indhold Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Resume Indledning Destinationsudviklingens udfordringer Succes og værditilvækst Destination Sydvestjylland Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod Aktørerne i fokus Projektets erhvervsøkonomiske rationale Valg af indsatsområde og kategori Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm Formål med projektet Projektets hovedaktiviteter Organisations- og forretningsudvikling (O) Fremtidens turismeservice (F) Målrettet online kommunikation, salg og markedsføring (M) Partnere i projektet Projektpartnere Tilsagnsmodtager De kommunale turistorganisationer Kommunerne Turismevirksomhederne Additionalitet og nyhedsværdi Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektets overholdelse af udbudsregler Projektets hovedaktiviteter og milepæle opdelt i perioder Interessenter

3 Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes 0. Resume Den internationale konkurrence i turismen forstærkes. Flere lande / regioner etablerer sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. For at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet, etablerer stadig flere destinationer såkaldte Destination Management Organisationer (DMO). Destination Sydvestjylland (DSVJ) har over de seneste godt to år, bl.a. via Vadehavsprojektet (www.vadehavsprojektet.dk) arbejdet med udvikling af produkter, koncepter og netværk, primært med fokus på udvikling af indhold. For at kunne konkurrere og udvikle turismen yderligere, er der behov for at udvikle destinationen strukturelt og organisatorisk. Formålet med projektet er, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation, der understøtter en sådan udvikling gennem: Organisations- og forretningsudvikling (O) - koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) - hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter (M) - hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) Rationalet i ansøgningen er at udvikle nye forretningsmodeller, der kan understøtte vækst og udvikling for den enkelte aktør, for at forbedre indtjeningen for aktøren, hvilket alt andet lige vil medføre øget vækst i hele destinationen. Dette sker, i et tæt samarbejde med erhvervet, via udvikling af nye forretningsorienterede organisations- og samarbejdsformer, der styrker hele værdikæden, hvilket giver mulighed for at tiltrække flere gæster hele året rundt. 1. Indledning World Tourism Organisation under FN anslår, at turismen på verdensplan vil vokse med 3,3 % i gennemsnit per år frem mod Der vil ifølge UNWTO være 1,8 mia. internationale ankomster i Det svarer til, at der hvert år støder 44 mio. nye ankomster til. Oversat betyder det, at hele Italiens befolkning vil støde til som turister hvert år frem mod Europas markedsandel vil frem mod 2030 falde fra 51 % i 2010 til 41 %. Samtidig vil der ske en fortætning af den internationale konkurrence, idet stadig flere lande / regioner vil søge at etablere sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. Til dette fremtidsbillede hører også, at man forventer en stigning i transportomkostninger, hvilket betyder, at der vil være en lavere elasticitet i forhold til rejser over for hvert lands BNP. Det betyder, at folk vil foretage færre rejser. 2

4 Den nuværende konkurrencesituation synes altså blot at blive endnu mere fortættet fremover. Det er en tendens, som ny international turismeforskning klart støtter (Bornhorst, Ritchie & Sheehan, 2010, Determinants of tourism succes for DMOs & Destinations: An empirical examination of stakeholders perspectives, i Tourism Management, vol. 31, pp ). Det stiller store krav til Region Syddanmarks destinationsudviklingsarbejde. Hvis Syddansk Vækstforums målsætning om 30 % højere værditilvækst i turismeerhvervet samt 15 % flere arbejdspladser inden for turismeerhvervet skal nås er det derfor nødvendigt at tage nye destinationsudviklingsinitiativer i anvendelse Destinationsudviklingens udfordringer International turismeforskning har de senere år leveret vidnesbyrd om, at stadig flere destinationer rundt om i verden har etableret såkaldte Destination Management Organisationer (DMO), der på forskellig vis søger at optimere destinationernes konkurrenceevne regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Det forekommer besnærende enkelt at etablere en sådan organisation til at løfte en række opgaver i og for destinationen. Imidlertid er det langt fra enkelt. En turismedestination kan ud fra et udbuds- og organisationsperspektiv betragtes som værende et komplekst netværk, der involverer et stort antal mikro, små og mellemstore aktører samt et varierende antal større aktører, der leverer produkter og services på forskellige måder, på forskellige tidspunkter og ganske ofte af meget varierende kvalitet. Alle disse aktører har selvstændige dagsordner, som de naturligvis arbejder for. Samtidig er der i Danmark et antal offentlige aktører, der også er involveret i turismeudvikling på forskellige vis og med varierende styrke og interesse. Disse offentlige aktører har også forskellige dagsordner, som de ønsker fremmet. Ud fra et efterspørgselsperspektiv sker alt dette over for en turist, der ikke opfatter destinationen som forskellige varierende produkter og services fra forskellige private og offentlige udbydere, men som ét samlet hele ét samlet produkt (Buhalis, D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, i Tourism Manegement, Vol. 21. pp ). Nogle af de væsentligste udfordringer for destinationen at tackle i forhold til de mange interessenter kunne være følgende: særinteresser og egne dagsordner frem for destinationens interesser fokus på egen økonomi frem for destinationens økonomi svingende kvalitetsopfattelser kan ikke se egen betydning for destinationen og dermed turistens samlede oplevelse interesse i at holde viden for sig selv frem for at lægge sin viden frem til gavn for andre mange konflikter og uenigheder problemer med kompetenceudvikling og servicemøder manglende forståelse for destinationsledelse, -koordinering, -styring med mere. 3

5 1.2. Succes og værditilvækst Muligheden for at skabe succes og dermed værditilvækst for den enkelte aktør indenfor som udenfor turismen samt for destinationen som helhed er dermed stærkt afhængig af lederskab, effektiv koordination, produktudvikling, samarbejde, markedsføring, kvalitetssikring, viden med mere. Det er imidlertid ganske udfordrende at sætte fingeren helt præcist på, hvordan forholdet er mellem forskellige organisationsformer og selve destinationen. Hvordan sikrer man sig, at destinationen får succes? Er det de samme succeskriterier, der gør sig gældende for destinationen som for den givne organisationsform? Og er det så igen de samme succeskriterier, der gør sig gældende for de aktører, der rent faktisk leverer produkter og services over for turisterne? Der er i Region Syddanmark generelt og i Destination Sydvestjylland (DSVJ) specifikt et stort behov for at tænke nyt omkring destinationsudvikling. Hvordan man organiserer arbejdet optimalt. Det er i og for sig det klassiske spørgsmål om, hvem der gør hvad, hvornår, hvordan, med hvem og for hvilke midler. Dette er ganske fint beskrevet af en række turismeforskere eksempelvis Haugland m.fl (Haugland, Ness, Grønseth & Aarstad, 2011, Development of tourism destinations, i Annals of Tourism Research, Vol. 38. pp ) Disse problemer udgør en væsentlig klods i destinationsudviklingen også i Region Syddanmark. Og klodsen må på en eller anden måde brydes ned eller endnu bedre helt forsvinde. 2. Destination Sydvestjylland DSVJ er et samarbejde mellem Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) og turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner. Samarbejdet blev etableret i Det skete på baggrund af et længere strategiforløb, hvor erhvervet og kommunerne i fællesskab definerede konkrete indsatsområder, der mundene ud i strategi og handlingsplaner for perioden Et led i disse planer var at styrke netværkssamarbejdet, og i 2010 blev der ansat to medarbejdere i et fælles sekretariat, der sammen med turistorganisationerne har det overordnede ansvar for udviklingen af DSV. Årsagen til denne satsning skal ses i lyset af, at turismen er en væsentlig økonomisk aktivitet for Sydvestjylland og dermed de fem kommuner. Turisternes samlede forbrug i området er på 3,9 mia. kr. Heraf stammer godt halvdelen fra danske ferie- og forretningsturister, mens tyskere og nordmænd bidrager med hhv. 38 og 4 pct. En relativ stor andel af turismeomsætningen i Sydvestjylland, 70 pct., stammer fra kommercielt overnattende turister. Turismen afleder job i Sydvestjylland svarende til 3,4 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. I Sydvestjylland er der pr opgjort 9,7 mio. kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger og endagsbesøg. Af de heraf 6,2 mio. kommercielle overnatninger udgjorde overnatninger i lejede feriehuse 63 pct., mens turismeforbruget herfra udgjorde 39 pct. af den samlede turismeomsætning i Der var i de fem kommuner tilsammen 6,2 mio. registrerede overnatninger i 2008, hvilket udgør godt 44 pct. af overnatningerne i Region Syddanmark 4

6 I 2009 søgte SVUF om udviklingsmidler til et projekt, der skulle styrke netværkene indenfor turismebranchen samt understøtte og udvikle oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Projektet Oplevelsesøkonomi I og omkring Nationalpark Vadehavet kaldet Vadehavsprojektet blev igangsat medio Projektet løber til og med udgangen af 2012 og fokuserer på udvikling af koncepter, produkter og nye formidlingsformer, der kan være med til at sikre øget omsætning i turismeerhvervet i Destinationen. Se mere på Vadehavsprojektet har med andre ord fokus på indhold og netværksdannelse. For at kunne udnytte resultaterne fra Vadehavsprojektet fuldt ud, er det nødvendigt at styrke strukturen og organisationen i og bag Destinationen. Derfor har DSVJ i efteråret 2011 igangsat en omfattende strategiproces med det ene formål at skabe en stærk destination indadtil mellem alle private og offentlige aktører og udadtil på markedet, så flere gæster kan få øje på- og lyst til at besøge destinationen. Strategiprocessen hedder Strategi : Involvering, Retning og Mål. Forløbet har involveret 150 personer på tværs af Destinationen fra hhv. virksomheder, turistorganisationer og fra kommunerne. Udover en opfølgning på 2009 forløbet, skal den nye strategi endvidere adressere den rivende udvikling, der er sket indenfor turismebranchen over de seneste to år. En udvikling, der betyder, at vi står midt i et paradigmeskifte i turismen i Danmark. Der er således behov for at tænke nye målsætninger, organisations- og forretningsmodeller tilpasset målgruppernes behov for at udvikle turismen i DSVJ i en stadig stigende international konkurrence. Specielt turisternes øgede fokus på- og brug af online medier opstiller helt nye krav til bl.a. organisering, kommunikation og samarbejde, hvorfor vi som en del af strategiprocessen har fået lavet en undersøgelse fra offline til online i turismen i DSVJ der netop handler om den transformation, som turistvirksomheder befinder sig i i forhold til kunders / gæsters øgede online forbrug. Dialoggrundlaget er vedlagt som bilag og bygger på svar fra cirka 80 virksomheder, ligesom der har været afholdt 4 fokusgruppeinterviews med hhv. virksomheder og turistorganisationer i DSVJ Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod 2015 DSVJ blev som nævnt etableret i Siden da er der arbejdet på at systematisere destinations udviklingsarbejdet, så indsatserne kan målrettes og styres. Til det formål blev der i 2009 foretaget en grundlæggende måling af destinationens styrker og svagheder med udgangspunkt i destinationsudviklingsværktøjet ID360. Målingen i 2009 var et godt udgangspunkt for destinationsarbejdet de første år frem til Det kan i en ny måling fra efteråret 2011 konstateres, at destinationen har udviklet sig fornuftigt målt på de parametre, der indgår i ID360 -målingen. Med udgangspunkt i målingen fra 2009 index 100 har målingen fra efteråret 2011 således vist, at der er sket en fornuftig udvikling. 5

7 2011-målingen viser index 115 fra Det viser, at der er sket en pointmæssig ændring på 70 point fra 457 point til 527 point ud af mulige point. Destinationen er på rette vej. Hvert indsatsområde eksempelvis Identitet har 10 underliggende indikatorer, som der måles på. En kort beskrivelse /tolkning af udviklingen fra 2009 til 2011 er opstillet nedenfor, som følger: Forløbet i 2009 resulterede i fokus på en række prioriterede indsats områder. Et væsentligt område var indsatsområdet vedr. Indhold. Derfor har der været arbejdet meget med Indhold gennem de sidste to år. Specielt via Vadehavsprojektet har der således været sat fokus på dette område målingen viser, at der har været en positiv udvikling på stort set alle områder. De første meldinger fra virksomhederne viser derudover, at der fremover skal arbejdes mere med struktur og med organisation for at sikre, at aktørerne kommer i fokus, så der kan skabes vækst og udvikling på tværs af destinationen. Som det fremgår af figuren, så kan vi dog konstatere en tilbagegang på området Identitet. Dette understreger, at der netop er behov for et øget fokus på organisering, synlig ledelse og profil og øget strategisk samarbejdet. Vi bevæger os således fra en netværkstankegang og over imod en egentlig organisering af indsatser og aktiviteter, der skal være med til at sikre vækst i virksomhederne. 6

8 2.2. Aktørerne i fokus Som nævnt ovenfor under afsnit 2, arbejder DSVJ med en ny progressiv strategi, der skal sætte aktørerne i fokus. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan destinationen bedst muligt kan hjælpe aktørerne med at skabe vækst. Aktørerne er her hovedsageligt defineret som de private aktører, idet det er destinationens nye hovedfokus, at det er de private aktører, der skal skabe væksten, og at destinationen skal understøtte aktørerne med at skabe denne vækst. Destinationen er som tidligere nævnt et ambitiøst samarbejde mellem SVUF og turistorganisationerne i 5 kommuner (Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen). Kommunerne arbejde tæt sammen om at fremme udviklingen af turismen i hele destinationen. Dette kan fx illustreres via det fælles projekt Vadehavsprojektet, hvor der har været sat fokus på konkrete udviklingsaktiviteter til gavn for væksten i både virksomhederne og kommunerne. (Se også figur ovenfor). DSVJ, og dermed kommunerne og turistorganisationerne, er nu klar til at gå skridtet videre og sikre succes for såvel destinationen som den organisation, som i fremtiden skal stå for destinationens turisme- og oplevelsesudvikling. Med udgangspunkt i den store tilslutning, der er til strategiarbejdet i destinationens 5 kommuner fra såvel private som offentlige aktører, må det konstateres, at destinationen har opnået et ganske klart mandat til at gå videre med destinationsudviklingen frem mod afprøvning af nye organisationsformer. Dette er blandt andet blevet helt tydeligt, idet destinationens bestyrelse har besluttet at få udarbejdet forskellige scenarier, der skitserer forskellige mulige organisationsdannelser. Mandatet er givet. Figuren nedenfor, illustrerer sammenhængen i organiseringen af turismen i DSVJ: 7

9 3. Projektets erhvervsøkonomiske rationale Ansøgningen har et klart erhvervsøkonomisk rationale. Gennem en stadig stærkere fokusering på erhvervsøkonomiske forretningsmodeller, der kan sikre vækst og udvikling for aktørerne, ønsker DSVJ i de kommende år at udvikle en organiseringsform, der er nationalt og internationalt konkurrencedygtig. Som beskrevet tidligere er den nationale og internationale konkurrence tiltagende. Det betyder, at der i Danmark generelt og i DSVJ er opstået et såkaldt Strategic Inflection Point (SIP), som Andrew Grove kalder det i sin bog Only The Paranoid Survive, Et SIP handler om, at en forretningsmodel har nået sit højdepunkt, og forretningsmodellen er under pres fra andre og nyere forretningsmodeller. Den hidtidige danske forretningsmodel med fragmenteret og spredt fægtning i den gængse turismepolitiske indsats synes at have udspillet sin rolle. Der må andre forretningsmodeller til, der kan løfte opgaven. Rationalet i ansøgningen handler derfor om to ting: 1. Der skal udvikles en ny forretningsmodel, som kan løfte opgaven med at sikre udvikling og vækst for den enkelte aktør 2. Den enkelte aktørs muligheder for at skabe overskud skal forbedres for derigennem at øge mulighederne for at skabe udvikling og vækst i hele destinationen. 4. Valg af indsatsområde og kategori Turismen er midt i et paradigmeskifte, der medfører krav om nye innovative strukturer, der kan sikre øget vækst og indtjening i turismeerhvervet. Derfor er der krav om nye forretningsorienterede og effektive organiseringsformer, der sætter erhvervet i centrum og samtidig sikrer øget fokus på videndeling og nye tiltag på tværs af virksomhederne i hele destinationen. Dette er en nødvendighed i en stigende global konkurrence, hvorfor projektet placeres under indsatsområdet for innovation, videndeling og videnopbygning. Projektet søger således at styrke den regionale innovationskapacitet ved at fokusere på videreførelse og udvikling af nye, innovative samarbejder, der har til formål at udvikle turisme i Destinationen og dermed i hele Region Syddanmark. 8

10 5. Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm. Derfor vil der blive afprøvet en række nye, mulige samarbejdsformer, der sætter erhvervet i centrum. Udgangspunktet for de forskellige initiativer er at kigge på, hvordan vi sikrer succes for hhv. erhvervet, organisationen og dermed kommunerne og Region Syddanmark. Destinationen dækker fem kommuner, herunder Tønder Kommune. Derfor understøtter projektet endvidere væksten i yderområderne, idet de forskellige aktiviteter vil tilgodese hele destinationen. Resultaterne vil blive formidlet og koordineret via bl.a. det subregionale samarbejde, hvor vi løbende samme med Region Syddanmark har fokus på viden spredning og deling. Endelig understøtter projektet Syddansk Turismes / Visit Syddanmarks satsning omkring opbygning og udvikling af stærke destinationer. Projektet vil således søge at koordinere og erfaringsudveksle på tværs af Region Syddanmark. DSVJ er endvidere repræsenteret i foreningen Danske Destinationer, hvor vi endvidere vil sprede viden om destinationsudvikling i Region Syddanmark. 6. Formål med projektet De første resultater fra Strategiprocessen i DSVJ peger entydigt på, at DSVJ fremadrettet skal være med til at sikre, at erhvervet tjener penge. Fokus på at understøtte udvikling og indtjeningspotentialet i turismeerhvervet, vil alt andet lige medføre øget vækst og udvikling på tværs af de fem kommuner bag DSVJ. Formålet med projektet er at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination med henblik på at skabe succes på en række parametre, som følger: Succes for aktørerne: Øget omsætning og værditilvækst via målrettede samarbejdsaftaler og erhvervspartnerskaber. Succes for destinationen: Unikke produkter, høj kvalitet og services, gæsteoplevelser, oplevelsesrum og tilgængelighed hertil, samt støtte til turismen fra det omgivende samfund Succes for organisationen: Forholdet til aktørerne (udbyderne), effektiv styring og ledelse, strategisk planlægning, fokuseret og have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Succes for både destinationen og organisationen: Forholdet til det omgivende samfund, marketing og økonomiske indikatorer. Haugland m.fl har skabt et fundament at arbejde ud fra, som det er vigtigt at teste i en virkelig sammenhæng, hvor det betyder noget for aktørerne. Forskerne har på baggrund af interviews med 84 turismeaktører fra 25 canadiske destinationer fundet frem til, at der er forskellige succeskriterier for organisationen og for destinationen, og at der er fællesnævnere mellem de to. 9

11 Forskerne har imidlertid ikke testet disse succeskriterier nogen steder i eksisterende turismedestinationer. Forskerne konkluderer, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvorvidt aktørerne enten bakker op om en koordineret indsats, eller om de skaber fragmentering ved hjælp af en fokusering på egne dagsordner frem for fælles destinationsbårne dagsordner. 7. Projektets hovedaktiviteter Projektet har 3 hovedaktiviteter, der alle kan relateres til ønsket om at sikre succes for aktørerne, destinationen, organisationen og kombinationen heraf, som det ses ovenfor. Hovedaktiviteterne spiller tæt sammen og kan i og for sig relateres til Leavitts klassiske organisationsmodel fra 1965 med struktur, mål, deltagere og teknologi. I denne sammenhæng er der dog tilføjet et væsentligt komplicerende element, idet DSVJ ikke decideret har kontrol med et produkt, men har et helt andet produktionsapparat, der er afhængig af en række komplicerede samarbejdsforhold med mere eller mindre eksterne part(n)ere, som for nuværende er uafhængige af destinationen / organisationen. Aktiviteterne vil blive inddelt i følgende 3 delprojekter: Organisations- og forretningsudvikling (O) omhandler koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) omhandler hvordan og hvor gæsterne serviceres bedst muligt under opholdet i DSVJ (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter omhandler hvordan DSVJ bedst muligt kommunikerer målrettet med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) 7.1. Organisations- og forretningsudvikling (O) Formålet med projektet er som ovenfor nævnte at udvikle DSVJ hen imod en mere forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i projektet blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer, der skal være med til at sikre øget omsætning og værditilvækst for destinationen, virksomhederne og dermed samfundet. Dette stiller krav til effektiv styring og synlig ledelse, identitet, strategisk planlægning, samt fokus på at have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination. Delprojektet vedr. organisations- og forretningsudvikling vil fokusere på følgende områder: O1. Nedsættelse af Advisory board for destinationen (DMO Advisory board) og ansættelse af Projektleder. O2. Undersøge og opbygge et CRM system, der kan afdække gæsternes elektroniske spor og øge viden om de besøgendes præferencer m.m. O3. Drøftelse og udarbejdelse af erhvervspartnerskaber 10

12 O4. Etablering af netværk, der har fokus på øget samarbejde herunder øget online samarbejde O5. Nedsættelse af dialogfora med kommunerne med det formål at udvikle tværkommunale turismepolitikker og strategier, der understøtter destinations styrker. Ad O1) Der skal nedsættes et DMO Advisory Board bestående af ressource personer fra erhverv og andre interessentgrupper. Formålet med at nedsætte et Advisory Board er at sikre, at udviklingen i destinationen tager udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Vi forventer at det nedsatte Advisory Board mødes 4 gange årligt. Ad O2) Viden om gæsternes ønsker og præferencer samt viden om- og kendskab til virksomhederne er altafgørende for at sikre, at Destinationen kan levere den ønskede vare, nemlig at være med til at understøtte indtjeningen og udviklingen i virksomhederne. Derfor vil delprojektet undersøge, hvordan man bedst muligt kan opbygge et CRM system, der kan være med til at understøtte denne ambition. I dag er der ingen koordinering af hverken gæsteeller aktørdata. Dette betyder, at Destinationen langt hen ad vejen træffer beslutninger i forhold til gæstesegmenter baseret på formodninger og ikke på fakta. Derudover mangler Destinationen et klart overblik over produktionsapparatet (overnatningsvirksomheder, attraktioner m.m.), hvilket ikke er hensigtsmæssigt og ikke står mål med destinationens fremadrettede ambitioner. Undersøgelsen vil munde ud i et valg af system. Derudover vil destinationens medarbejdere blive tilbudt undervisning i systemet. Dette vil blive aftalt nærmere med leverandøren af systemet eller med anden ekstern leverandør. Ad O3) Det er ambitionen at få udarbejdet konkrete erhvervspartnerskabsaftaler med virksomhederne i Destinationen. Formålet med disse partnerskaber er at få afklaret forventningerne til et samarbejde og samtidig få udarbejdet konkrete samarbejdsplatforme. Aftalerne vil blive opdelt i forhold til de indsatsområder, som Destinationen arbejder med. Derudover vil aftalerne tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed / virksomhedsgruppe. Vi forestiller os derfor, at der skal udvikles forskellige typer af aftaler. Lige fra basisaftaler til aftaler der mere specifikt går på konkrete temaer, samarbejder m.m. Det er igen vigtigt at slå fast, at de forskellige aftaler vil blive udarbejdet i et tæt samspil med erhvervet skal der fx arbejdes med cykelturisme, så vil vi arbejde tæt sammen med overnatningserhvervet og med attraktioner og andre aktører. Ad O4) I løbet af strategiprocessen og i forbindelse med besvarelserne på hhv. ID360 analysen og Fra offline til online analysen har virksomhederne udtrykt ønsker om et tættere samarbejde omkring konkrete indsatsområder. Det gælder fx i forhold til, hvordan virksomhederne kan sikre maksimal effekt i forholdt til kommunikation online. 11

13 Derfor vil delprojektet identificere konkrete indsatsområder og initiere netværksdannelse, der kan være med til at sikre øget viden virksomhederne imellem og samtidigt bevirke nye, konkrete samarbejdsformer til gavn for indtjening og vækst. Ad O5) Vore mange gæster efterspørger konkrete produkter og oplevelsesmuligheder. Destinationen har en række oplevelsesrum, der skal bindes sammen så geografi og produkter går op i en højere enhed. Det er derfor vigtigt, at den kommunale planlægning på tværs af de fem kommuner hænger sammen og bliver udmøntet i fælleskommunale udviklingsplaner, der kan sikre, at Destinationen kan være med til at tiltrække investorer og andre interessenter, der kan og vil være med til at udvikle produktet yderligere. Der skal derfor nedsættes dialogfora med deltagelse med deltagelse af udviklings- og planfolk fra kommunerne, der sammen med Destinationen skal være med til at få tilvejebragt grundlaget for en fælleskommunal turismepolitik og strategi, der sikrer fremtidig udvikling på tværs af oplevelsesrummene Fremtidens turismeservice (F) Analysen fra offline til online, som DSVJ har fået udarbejdet i samarbejde med Pluss Leadersship og Syddansk Turisme, har givet et overblik over virksomhedernes og turismeaktørernes barrierer og udfordringer i forhold til hele den digitale udvikling, der betyder, at gæsterne i højere grad benytter digitale medier vedr. booking af ferie, informationssøgning, booking af produkter samt evaluering og omtale af konkrete oplevelser. Overordnet set kan dette skifte / denne udvikling beskrives, som følger: Fra Push kommunikation til Pull Kommunikation: Kommunens turisttilbud NU Push af informationer Tema- og segmentbaserede turistprodukter Fra Push til Pull kommunikation medfører en række ændringer ift. at kommunikere med gæsterne. Dette gælder både før, under og efter gæstens besøg til Destinationen. FREMTID Hvervning og Pull Disse erfaringer vil danne baggrund for det videre arbejde i bestræbelserne på at udvikle og få skabt en organisation, der kan bidrage til at nå i mål i forhold til de ovennævnte opstillede succes parametre. 12

14 Turistvirksomhederne og den traditionelle turismestruktur er midt i en transformationsproces, hvor der er i hvert fald to faktorer i spil, der har bevirket og yderligere vil medføre større ændringer i fremtidens turismeservice: øget fokus på reelle turismeopgaver (DSVJ skal væk fra gavekortsalg til detailhandlen og over i retning af at udvikle rammerne for turisme) og dermed understøtte væksten og udviklingen i turismeerhvervet gæsternes øgede online forbrug er to konkrete forhold. Dette betyder, at færre og færre turister lægger vejen forbi turistbureauerne, og i højere grad finder informationer om besøgsmålet på nettet via pc, mobil, tablets eller andre digitale medier. Derfor skal der tænkes nye tanker både i forhold til organisering og i forhold til de kompetencer, der fremover er behov for at kunne understøtte og udvikle fremtidens turismeservice. Derfor vil delprojektet vedr. fremtidens turismeservice fokusere på følgende indsatsområder; F1. Færre fysiske bureauer I DSVJ har vi drøftet et set-up, der tager udgangspunkt i en håndfuld superbureauer. Der skal udarbejdes forslag til lokation, indhold og koncepter for bureauerne. F2. Turistinformationen flytter ud på andre platforme. Der skal udarbejdes et koncept, hvor vi inddrager overnatningsaktørerne i informationen af gæsterne. Hvad skal virksomhederne kunne håndtere, og hvilke nye krav stiller det til personalet i bureauerne. F3. Bureaulederne skal i højere grad understøtte erhvervsvirksomhederne, herunder understøtte netværk på tværs af virksomhederne. F4. Bureaumedarbejderne skal i højere grad være informationsagenter og distribuere viden og derudover skal der uddannes nye digitale medarbejdere. Udnyttelse af specialistviden på tværs af destinationen. Ad F1) Udgangspunktet for Destinationen er, at vi skal nå gæsterne, der hvor de befinder sig med fokus på salg, mersalg og gensalg. Dette gælder både før man træffer valg om feriedestination, under besøget, samt når gæsterne er hjemme igen. Dette er nyt i forhold til, hvordan man traditionelt har fokuseret på turismeservice, idet man typisk har ydet information til gæsterne, når de nu engang var ankommet. Dvs. gæsten har modtaget information om konkrete muligheder via et besøg på turistbureauet. Derfor skal der udarbejdes en ny strategi, der tager udgangspunkt i færre, men større bureauer, der skal kunne servicere, informere og sælge Destinationen. DSVJ har haft en række drøftelser vedr. mulige placeringer af disse bureauer og det kunne muligvis give mening at placere bureauerne, der hvor de fleste gæster befinder sig i destinationen.. Der vil skulle udarbejdes nærmere koncepter for bureauerne. Konceptet vil derfor både skulle kunne håndtere interne og eksterne problemstillinger og udfordringer. 13

15 Ad F2) DSVJ har ca. 10 mio. overnattende gæster og endagsturister i Destinationen på årsbasis. Derfor er vore mange overnatningsaktører væsentlige samarbejdspartnere, når gæsterne søger konkrete oplysninger om, hvad man kan opleve under opholdet. Der vil derfor blive udarbejdet et koncept, hvor vi inddrager overnatningsaktørerne i informationen af gæsterne. Hvad får virksomhederne af udbytte i forhold til et tætteres samarbejde, og hvad skal virksomhederne kunne håndtere, er nogle af de spørgsmål, der vil blive adresseret i denne forbindelse. Derudover vil sådanne ændringer stille nye krav til personalet, hvorfor vi skal arbejde med en konkret kompetenceafklaring i forhold til, at personalet fremadrettet vil kunne løfte de nye opgaver. Ad F3) Bureaulederne skal i højere grad understøtte erhvervsvirksomhederne, herunder understøtte netværk på tværs af virksomhederne. Dette betyder, at arbejdsopgaverne fremadrettet vil blive ændret i retning af virksomhedsvejledere / rådgivere. Derudover vil der samtidig være en ændret rolle i forhold til ledelse af de nye større bureauer, hvilket muligvis vil kræve nye ledelsesmæssige kompetencer, som delprojektet vil understøtte. Ad F4) Bureaumedarbejderne vil ligeledes få nye roller. Umiddelbart vil der fremadrettet blive sat fokus på indsamling og formidling af viden om, hvad der kan opleves i destinationen. Bureaumedarbejderne vil derfor i højere grad komme til at fungere som informationsagenter og forestår distribution af viden. Derudover skal der uddannes nye digitale medarbejdere, der skal kunne udvikle og opdatere de mange nye digitale platforme. Udnyttelse af specialistviden på tværs af destinationen vil således fremover være i fokus Målrettet online kommunikation, salg og markedsføring (M) Ovennævnte afsnit om Fremtidens turismeservice omhandler som nævnt hvor og hvordan gæsterne serviceres bedst muligt under opholdet i DSVJ der er med andre ord fokus på struktur og deltagere. Målrettet online kommunikation, salg og markedsføringskoncepter omhandler hvordan DSVJ bedst muligt kommunikerer målrettet med gæsterne før, under og efter opholdet fokus er her således lagt på hhv. teknologi og deltagere. Vi skal som tidligere nævnt møde gæsterne, der hvor de er både før, under og efter besøget på destinationen. Gæsterne kommunikerer i stigende omfang online, hvilket stiller øgede krav til destinationens online beredskab. Derfor har DSVJ valgt at sætte fokus på, hvordan det digitale samarbejde kan / skal struktureres, så vi bedst muligt får budskaberne kommunikeret ud til vore kunder / gæster. 14

16 En af de ting, som vi allerede har fået lavet er en analyse af aktørernes holdninger og beredskab i forhold til brug af online medier. Se vedlagte bilag af analysen fra offline til online. Der er således store forskelle aktørgrupperne imellem. Specielt overnatningserhvervet er langt online mæssigt, medens attraktionerne ikke har de store erfaringer at bygge på. Vi vil i projektet sætte fokus på følgende: M1. Udvikling af online strategi for destinationen, der både håndterer kommunikation, salg og markedsføring på relevante digitale platforme. M2. Udvikling af digitale samarbejdsmodeller overfor erhvervet, herunder samarbejde vedr. digitale infostandere, hvortil der skal udarbejde koncepter for- og indhold på. M3. Samarbejde & rådgivning om booking platforme M4. Sociale medier og eventkalendere koncepter og udvikling M5. Digitale services Ad M1) Kommunikation, salg og markedsføring bliver digitaliseret. Køb af rejser, overnatninger og oplevelser vil i stigende omfang komme til at foregår online. Derfor er det nødvendigt at udvikle en online strategi for destinationen, der sikrer optimal kommunikation med gæsterne før, under og efter opholdet i Destinationen. DSVJ har allerede udviklet en hjemmeside. Denne side har fokus på at præsentere gæsterne for de konkrete oplevelser man kan få, når man besøger området. Siden formidler således information ud fra en geografisk såvel som en tematisk tilgang. Vigtigt er endvidere, at der ikke er langt fra action til handling (køb, yderligere information m.m.). Projektet udvikler således ikke en ny destinations hjemmeside, men skal være med til at se på, hvordan DSVJ via denne side kan være med til at skabe yderligere vækst og udvikling i erhvervet. Se bl.a. modellen nedenfor: Strategisk model for udvikling på online området Modellen beskriver således, hvilke skridt man kan gå for at sikre øget vækst i destinationen og hos den enkelte aktør. 15

17 Strategien skal således gerne kunne adresse en række punkter. Heraf kan følgende fremhæves: Hvad og hvordan kommunikeres via destinationens hjemmeside. Hvordan involverer vi aktørerne bedst muligt, hvordan etableres samspil mellem destinationens side og aktørernes side, vil være nogle af de spørgsmål, som strategien skal adressere. Hvilke medier skal vi have fokus på Youtube, Google, hotel.com, Facebook, online booking platforme er eksempler på medier, der kan være relevante i at sikre, at gæsterne får kendskab til destinationen. Det er derfor vigtigt at finde frem til de rigtige samarbejdspartnere, når vi skal skabe synlighed omkring destinationen. Ønsker vi fx at udvikle cykelturisme i destinationen, så er det væsentligt at finde frem til de samarbejdspartnere, der via deres produkter kan være med til at sælge budskaberne overfor konkrete målgrupper. Hvilke platforme skal vi kunne kommunikere på alle har hjemmesider i dag, men hvordan sikrer vi, at informationen og tilbuddene gøres tilgængelig via nye platforme som fx smartphones, tablets og digitale infostandere (se nærmere nedenfor). Kort fortalt skal vi i destinationen have udviklet en digital strategi, der kan være med til at sikre, at vi understøtte indtjeningsgrundlaget hos virksomhederne. For at sikre gennemførelse af de nævnte aktiviteter, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der får til ansvar at bidrage til udvikling, sparring og implementering af aktiviteterne. Nedenfor vil der være en yderligere beskrivelse af tre områder. De er fremhævet, fordi de udgør væsentlige nøglepunkter i strategien. Ad M2) Et væsentligt element i formidlingen / informationen overfor kunderne, når de er ankommet til destinationen vil være at sikre, at viden og information er tilgængeligt, der hvor de befinder sig. Vi vil derfor i projektet sikreudbredelse af Digitale informationsstandere og øvrige digitale informationsmeder bl.a. hos overnatningsaktørerne. Enkelte kommuner i DSVJ har allerede gjort sig erfaringer med Digitale informationsstandere, ligesom der via Danske Destinationer (se har været sat fokus på dette over den seneste tid. Med udgangspunkt i disse erfaringer, vil der blive indgået aftaler om opstilling af Digitale informationsstandere med overnatningsaktører indenfor Feriehuserhvervet, campingerhvervet, vandrehjem og hotelerhvervet. Ad M3) Det er vigtigt, at give kunderne mulighed for at handle samtidig med at budskabet formidles (Call to action). Hvor man tidligere stort set udelukkende har haft vægt på information, så er det vigtigt, at der fremover fokuseres meget mere på salg / hvervning. 16

18 Overnatningsaktørerne i DSVJ er forholdsvis langt på dette område. Det er man fordi kunderne igennem længere tid har ønsket at købe overnatninger via nettet. Formår man som aktør ikke at agere på dette område, så vælges man ganske simpelt fra, hvorfor man strategisk befinder sig på en brændende platform, og derfor har været nødsaget til at gøre noget ved sagen. Attraktionserhvervet derimod er ikke nær så langt på dette område. Der er fortsat primært fokus på information på de respektive hjemmesider, og når man spørger yderligere ind til dette forhold, er svaret typisk, at man ikke har haft tid og / eller ressourcer til at gøre noget ved sagen. Man sidder ikke på den samme brændende platform, som det er tilfældet med overnatningsaktørerne. I DSVJ har vi endvidere arbejdet lidt med udvikling af pakketilbud. Her kombinerer man typisk overnatninger med oplevelser. Dette gør det lettere for kunderne i forbindelse med valg af ferie. Derudover kan et samarbejde på tværs af aktører være med til at sikre øget indtjening. Et eksempel herpå er østersturene i Vadehavet og SORT SOL, hvor overnatningserhvervet og attraktionserhvervet arbejder tæt sammen. Udvælgelse af bookingplatforme, samarbejde på tværs af erhvervet og viden omkring konkrete aktører og / eller tilbud, vil derfor være væsentlige indsatsområder i projektet. Dette vil ske i en tæt dialog med erhvervet i destinationen, med eksterne Incoming bureauer, med Danske Destinationer og med VisitDenmark, der i løbet 2012 er klar med nye IT værktøjer, der understøtter ovennævnte. Ad M4) De sociale medier er på fremmarch. Også indenfor turismeerhvervet. I forbindelse med strategiprocessen har vi drøftet, hvordan vi i regi af DSVJ kan understøtte turisme erhvervet i forhold til valg og brug af sociale medier. I DSVJ har vi hidtil haft fokus på Facebook. Der er der udarbejdet en række Facebook sider, der støtter op om en række tiltag. På denne måde har vi haft mulighed for at sprede budskaberne i det sociale univers, hvilket har bevirket øget, at der er opnået et øget kendskab til området. Vi har dog ikke forholdt os strategisk til området, ligesom vi ikke har drøftet med erhvervet, hvordan vi kan samarbejde og positionere destinationen, hverken i forhold til Facebook og andre social medier. Vi vil derfor fokusere på udvikle en værktøjskasse, som erhvervet kan gøre brug af. Derudover vil vi etablere netværk og udvikle tilbud overfor erhvervet, der skal være med til at sikre, at der bliver et øget fokus på anvendelse af de digitale medier til gavn for øget vækst og indtjening. Ad. M5) Den teknologiske udvikling har på ganske få år givet mulighed for digitale services, som man tidligere kun så i science fiction film. Gadgets og widgets rubriceres ofte i underholdningsafdelingen; men rigtigt anvendt, kan det være vigtige hjælpemidler for turistaktørerne, til at få budskabet ud til kunderne. Når man har ferie, har man tid (og lyst) til at lege med useriøse ting på sine digitale medier. 17

19 Dyr (og hurtig uaktuel) skiltning med information til turister afløses af QR-koder, der leder frem til altid opdateret information, på lige så mange sprog, man kan ønske. En tung guidebog kan erstattes af en (altid opdateret) mp3 fil, der podcastes til gæsten - på det sprog der ønskes. ELLER videostreames til den medbragtes tablet. ELLER downloades som E- book! Apps (native apps eller webapps) med alverdens specialiserede salgstilbud og information - både til smartphones og tablets. Alle former for GPS-baseret information, med mulighed for at pushe salg i forbindelse med øjeblikkets gode oplevelse. Man MÅ bare have en ravkæde, når man går ved Vesterhavet. Så er det godt at ens bærbare medie ved det! - og tilbyder en adresse på en nærliggende smykkesmed! Hvem er ikke kommet hjem med næsten udrikkelig Retzina, fordi den smagte så dejligt på havnecafeen i Heraklion? Geoinformation og stemningsbårne ferie impulskøb er en fremragende kombination - set fra turistaktørens vinkel. Augmented Reality er en GPS båret digital service med uanede muligheder; her er der mening i udtrykket kun fantasien sætter grænser. I udbuddet af digitale serviceydelser kan med fordel også inkluderes mange gratis serviceydelser - f.eks. gratis download af nye spændende interaktive magasiner (zmags) etc. DSVJ vil i projektperioden sammen med eksterne aktører udarbejde viden, etablere netværk på tværs af virksomhederne og dermed understøtte og sikre implementering af digitale medier, der kan være med til at understøtte indtjeningen hos virksomhederne. 8. Partnere i projektet 8.1. Projektpartnere Der indgår en lang række partnere i projektet. Da det ikke er muligt at nævne alle i ansøgningsskemaet har vi samlet partnerne i vedlagte liste. Partnerne er inddelt i følgende kategorier: Tilsagnsmodtager De kommunale turistorganisationer Kommuner Turismevirksomheder I ansøgningsskemaet vil vi fremhæve en enkelt partner fra hver kategori. Beskrivelse af, hvorfor partnerne deltager samt, hvilke rolle de får, følger nedenfor: 18

20 8.2. Tilsagnsmodtager Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er tilsagnsmodtager i projektet. SVUF etablerede for 2 år siden et sekretariat, der sammen med turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner er fælles omkring turismeudviklingen i DSVJ. Samarbejdet blev etableret i 2009, og der har over de seneste to år været sat fokus på udvikling af netværk, koncepter og indhold, der kan styrke turismen og dermed give øget indtægter og større kvalitet. Projektet vil blive ledet af Sekretariatet i DSVJ. Kommunernes turistorganisationer indgår endvidere i en overordnet projektgruppe. Der vil blive ansat en projektleder, der vil få det overordnede ansvar til at gennemføre hele projektforløbet. Derudover vil der blive udpeget et Advisory board bestående af ressource personer fra erhverv og andre interessentgrupper. Formålet med at nedsætte et Advisory Board er at sikre, at udviklingen i destinationen tager udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Vi forventer at det nedsatte Advisory Board mødes 4 gange årligt. Sammen med projektledelsen og sekretariatet skal Advisory Board endvidere være med til at sikre, at aktiviteterne gennemføres på tværs af de tre indsatsområder, som nævnt i projektbeskrivelsen De kommunale turistorganisationer De kommunale turistorganisationer er deltager i projektet, idet det er her man har dialogen med erhvervet. Det er endvidere de kommunale turistorganisationer, der driver turistbureauerne og dermed er tæt på gæsterne. Navnene på organisationerne er, som følger: Esbjerg Erhvervsudvikling, kontaktperson turistchef Henrik V. Kastrupsen Fanø Erhvervs- og Turistråd, kontaktperson direktør, Poul Therkelsen Rømø Tønder Turistbureau, kontaktperson turistchef Bodil Glistrup UdviklingVejen, kontaktperson turismekoordinator, Majbritt Skovbjerg Varde Erhvervs- og Turistråd, kontaktperson turistchef Colin Seymour Turistorganisationerne deltager i projektgruppen i projektet. Man har således ansvaret for, sammen med tilsagnsmodtager at sikre, at projektet gennemføres jf. de opstillede handlinger og milepæle. Derudover er turistorganisationerne ansvarlige for at være med til at sikre transformationsprocessen i bureauer og i samspillet overfor erhvervet for at sikre, at vi i DSJV fremadrettet kan være med til at understøtte indtjeningen i turismeerhvervet Kommunerne De fem kommuner Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen er deltager i projektet for at sikre at turismeerhvervet udvikles og styrkes i alle fem kommuner. Turismeerhvervet er et vigtigt erhverv i kommunerne og turismeomsætningen i destinationen på cirka 4 mia. kr. årligt er ensbetydende med, at DSVJ er Danmarks største kystferie destination. En Position, som vi ønsker at styrke og udbygge over de kommende år. 19

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere