Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes"

Transkript

1 DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum Ansøgning til Den Europæiske fond for Regional udvikling, samt til Vækstforum i Region Syddanmark

2 Indhold Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Resume Indledning Destinationsudviklingens udfordringer Succes og værditilvækst Destination Sydvestjylland Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod Aktørerne i fokus Projektets erhvervsøkonomiske rationale Valg af indsatsområde og kategori Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm Formål med projektet Projektets hovedaktiviteter Organisations- og forretningsudvikling (O) Fremtidens turismeservice (F) Målrettet online kommunikation, salg og markedsføring (M) Partnere i projektet Projektpartnere Tilsagnsmodtager De kommunale turistorganisationer Kommunerne Turismevirksomhederne Additionalitet og nyhedsværdi Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektets overholdelse af udbudsregler Projektets hovedaktiviteter og milepæle opdelt i perioder Interessenter

3 Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes 0. Resume Den internationale konkurrence i turismen forstærkes. Flere lande / regioner etablerer sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. For at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet, etablerer stadig flere destinationer såkaldte Destination Management Organisationer (DMO). Destination Sydvestjylland (DSVJ) har over de seneste godt to år, bl.a. via Vadehavsprojektet (www.vadehavsprojektet.dk) arbejdet med udvikling af produkter, koncepter og netværk, primært med fokus på udvikling af indhold. For at kunne konkurrere og udvikle turismen yderligere, er der behov for at udvikle destinationen strukturelt og organisatorisk. Formålet med projektet er, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation, der understøtter en sådan udvikling gennem: Organisations- og forretningsudvikling (O) - koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) - hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter (M) - hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) Rationalet i ansøgningen er at udvikle nye forretningsmodeller, der kan understøtte vækst og udvikling for den enkelte aktør, for at forbedre indtjeningen for aktøren, hvilket alt andet lige vil medføre øget vækst i hele destinationen. Dette sker, i et tæt samarbejde med erhvervet, via udvikling af nye forretningsorienterede organisations- og samarbejdsformer, der styrker hele værdikæden, hvilket giver mulighed for at tiltrække flere gæster hele året rundt. 1. Indledning World Tourism Organisation under FN anslår, at turismen på verdensplan vil vokse med 3,3 % i gennemsnit per år frem mod Der vil ifølge UNWTO være 1,8 mia. internationale ankomster i Det svarer til, at der hvert år støder 44 mio. nye ankomster til. Oversat betyder det, at hele Italiens befolkning vil støde til som turister hvert år frem mod Europas markedsandel vil frem mod 2030 falde fra 51 % i 2010 til 41 %. Samtidig vil der ske en fortætning af den internationale konkurrence, idet stadig flere lande / regioner vil søge at etablere sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. Til dette fremtidsbillede hører også, at man forventer en stigning i transportomkostninger, hvilket betyder, at der vil være en lavere elasticitet i forhold til rejser over for hvert lands BNP. Det betyder, at folk vil foretage færre rejser. 2

4 Den nuværende konkurrencesituation synes altså blot at blive endnu mere fortættet fremover. Det er en tendens, som ny international turismeforskning klart støtter (Bornhorst, Ritchie & Sheehan, 2010, Determinants of tourism succes for DMOs & Destinations: An empirical examination of stakeholders perspectives, i Tourism Management, vol. 31, pp ). Det stiller store krav til Region Syddanmarks destinationsudviklingsarbejde. Hvis Syddansk Vækstforums målsætning om 30 % højere værditilvækst i turismeerhvervet samt 15 % flere arbejdspladser inden for turismeerhvervet skal nås er det derfor nødvendigt at tage nye destinationsudviklingsinitiativer i anvendelse Destinationsudviklingens udfordringer International turismeforskning har de senere år leveret vidnesbyrd om, at stadig flere destinationer rundt om i verden har etableret såkaldte Destination Management Organisationer (DMO), der på forskellig vis søger at optimere destinationernes konkurrenceevne regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Det forekommer besnærende enkelt at etablere en sådan organisation til at løfte en række opgaver i og for destinationen. Imidlertid er det langt fra enkelt. En turismedestination kan ud fra et udbuds- og organisationsperspektiv betragtes som værende et komplekst netværk, der involverer et stort antal mikro, små og mellemstore aktører samt et varierende antal større aktører, der leverer produkter og services på forskellige måder, på forskellige tidspunkter og ganske ofte af meget varierende kvalitet. Alle disse aktører har selvstændige dagsordner, som de naturligvis arbejder for. Samtidig er der i Danmark et antal offentlige aktører, der også er involveret i turismeudvikling på forskellige vis og med varierende styrke og interesse. Disse offentlige aktører har også forskellige dagsordner, som de ønsker fremmet. Ud fra et efterspørgselsperspektiv sker alt dette over for en turist, der ikke opfatter destinationen som forskellige varierende produkter og services fra forskellige private og offentlige udbydere, men som ét samlet hele ét samlet produkt (Buhalis, D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, i Tourism Manegement, Vol. 21. pp ). Nogle af de væsentligste udfordringer for destinationen at tackle i forhold til de mange interessenter kunne være følgende: særinteresser og egne dagsordner frem for destinationens interesser fokus på egen økonomi frem for destinationens økonomi svingende kvalitetsopfattelser kan ikke se egen betydning for destinationen og dermed turistens samlede oplevelse interesse i at holde viden for sig selv frem for at lægge sin viden frem til gavn for andre mange konflikter og uenigheder problemer med kompetenceudvikling og servicemøder manglende forståelse for destinationsledelse, -koordinering, -styring med mere. 3

5 1.2. Succes og værditilvækst Muligheden for at skabe succes og dermed værditilvækst for den enkelte aktør indenfor som udenfor turismen samt for destinationen som helhed er dermed stærkt afhængig af lederskab, effektiv koordination, produktudvikling, samarbejde, markedsføring, kvalitetssikring, viden med mere. Det er imidlertid ganske udfordrende at sætte fingeren helt præcist på, hvordan forholdet er mellem forskellige organisationsformer og selve destinationen. Hvordan sikrer man sig, at destinationen får succes? Er det de samme succeskriterier, der gør sig gældende for destinationen som for den givne organisationsform? Og er det så igen de samme succeskriterier, der gør sig gældende for de aktører, der rent faktisk leverer produkter og services over for turisterne? Der er i Region Syddanmark generelt og i Destination Sydvestjylland (DSVJ) specifikt et stort behov for at tænke nyt omkring destinationsudvikling. Hvordan man organiserer arbejdet optimalt. Det er i og for sig det klassiske spørgsmål om, hvem der gør hvad, hvornår, hvordan, med hvem og for hvilke midler. Dette er ganske fint beskrevet af en række turismeforskere eksempelvis Haugland m.fl (Haugland, Ness, Grønseth & Aarstad, 2011, Development of tourism destinations, i Annals of Tourism Research, Vol. 38. pp ) Disse problemer udgør en væsentlig klods i destinationsudviklingen også i Region Syddanmark. Og klodsen må på en eller anden måde brydes ned eller endnu bedre helt forsvinde. 2. Destination Sydvestjylland DSVJ er et samarbejde mellem Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) og turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner. Samarbejdet blev etableret i Det skete på baggrund af et længere strategiforløb, hvor erhvervet og kommunerne i fællesskab definerede konkrete indsatsområder, der mundene ud i strategi og handlingsplaner for perioden Et led i disse planer var at styrke netværkssamarbejdet, og i 2010 blev der ansat to medarbejdere i et fælles sekretariat, der sammen med turistorganisationerne har det overordnede ansvar for udviklingen af DSV. Årsagen til denne satsning skal ses i lyset af, at turismen er en væsentlig økonomisk aktivitet for Sydvestjylland og dermed de fem kommuner. Turisternes samlede forbrug i området er på 3,9 mia. kr. Heraf stammer godt halvdelen fra danske ferie- og forretningsturister, mens tyskere og nordmænd bidrager med hhv. 38 og 4 pct. En relativ stor andel af turismeomsætningen i Sydvestjylland, 70 pct., stammer fra kommercielt overnattende turister. Turismen afleder job i Sydvestjylland svarende til 3,4 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. I Sydvestjylland er der pr opgjort 9,7 mio. kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger og endagsbesøg. Af de heraf 6,2 mio. kommercielle overnatninger udgjorde overnatninger i lejede feriehuse 63 pct., mens turismeforbruget herfra udgjorde 39 pct. af den samlede turismeomsætning i Der var i de fem kommuner tilsammen 6,2 mio. registrerede overnatninger i 2008, hvilket udgør godt 44 pct. af overnatningerne i Region Syddanmark 4

6 I 2009 søgte SVUF om udviklingsmidler til et projekt, der skulle styrke netværkene indenfor turismebranchen samt understøtte og udvikle oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Projektet Oplevelsesøkonomi I og omkring Nationalpark Vadehavet kaldet Vadehavsprojektet blev igangsat medio Projektet løber til og med udgangen af 2012 og fokuserer på udvikling af koncepter, produkter og nye formidlingsformer, der kan være med til at sikre øget omsætning i turismeerhvervet i Destinationen. Se mere på Vadehavsprojektet har med andre ord fokus på indhold og netværksdannelse. For at kunne udnytte resultaterne fra Vadehavsprojektet fuldt ud, er det nødvendigt at styrke strukturen og organisationen i og bag Destinationen. Derfor har DSVJ i efteråret 2011 igangsat en omfattende strategiproces med det ene formål at skabe en stærk destination indadtil mellem alle private og offentlige aktører og udadtil på markedet, så flere gæster kan få øje på- og lyst til at besøge destinationen. Strategiprocessen hedder Strategi : Involvering, Retning og Mål. Forløbet har involveret 150 personer på tværs af Destinationen fra hhv. virksomheder, turistorganisationer og fra kommunerne. Udover en opfølgning på 2009 forløbet, skal den nye strategi endvidere adressere den rivende udvikling, der er sket indenfor turismebranchen over de seneste to år. En udvikling, der betyder, at vi står midt i et paradigmeskifte i turismen i Danmark. Der er således behov for at tænke nye målsætninger, organisations- og forretningsmodeller tilpasset målgruppernes behov for at udvikle turismen i DSVJ i en stadig stigende international konkurrence. Specielt turisternes øgede fokus på- og brug af online medier opstiller helt nye krav til bl.a. organisering, kommunikation og samarbejde, hvorfor vi som en del af strategiprocessen har fået lavet en undersøgelse fra offline til online i turismen i DSVJ der netop handler om den transformation, som turistvirksomheder befinder sig i i forhold til kunders / gæsters øgede online forbrug. Dialoggrundlaget er vedlagt som bilag og bygger på svar fra cirka 80 virksomheder, ligesom der har været afholdt 4 fokusgruppeinterviews med hhv. virksomheder og turistorganisationer i DSVJ Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod 2015 DSVJ blev som nævnt etableret i Siden da er der arbejdet på at systematisere destinations udviklingsarbejdet, så indsatserne kan målrettes og styres. Til det formål blev der i 2009 foretaget en grundlæggende måling af destinationens styrker og svagheder med udgangspunkt i destinationsudviklingsværktøjet ID360. Målingen i 2009 var et godt udgangspunkt for destinationsarbejdet de første år frem til Det kan i en ny måling fra efteråret 2011 konstateres, at destinationen har udviklet sig fornuftigt målt på de parametre, der indgår i ID360 -målingen. Med udgangspunkt i målingen fra 2009 index 100 har målingen fra efteråret 2011 således vist, at der er sket en fornuftig udvikling. 5

7 2011-målingen viser index 115 fra Det viser, at der er sket en pointmæssig ændring på 70 point fra 457 point til 527 point ud af mulige point. Destinationen er på rette vej. Hvert indsatsområde eksempelvis Identitet har 10 underliggende indikatorer, som der måles på. En kort beskrivelse /tolkning af udviklingen fra 2009 til 2011 er opstillet nedenfor, som følger: Forløbet i 2009 resulterede i fokus på en række prioriterede indsats områder. Et væsentligt område var indsatsområdet vedr. Indhold. Derfor har der været arbejdet meget med Indhold gennem de sidste to år. Specielt via Vadehavsprojektet har der således været sat fokus på dette område målingen viser, at der har været en positiv udvikling på stort set alle områder. De første meldinger fra virksomhederne viser derudover, at der fremover skal arbejdes mere med struktur og med organisation for at sikre, at aktørerne kommer i fokus, så der kan skabes vækst og udvikling på tværs af destinationen. Som det fremgår af figuren, så kan vi dog konstatere en tilbagegang på området Identitet. Dette understreger, at der netop er behov for et øget fokus på organisering, synlig ledelse og profil og øget strategisk samarbejdet. Vi bevæger os således fra en netværkstankegang og over imod en egentlig organisering af indsatser og aktiviteter, der skal være med til at sikre vækst i virksomhederne. 6

8 2.2. Aktørerne i fokus Som nævnt ovenfor under afsnit 2, arbejder DSVJ med en ny progressiv strategi, der skal sætte aktørerne i fokus. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan destinationen bedst muligt kan hjælpe aktørerne med at skabe vækst. Aktørerne er her hovedsageligt defineret som de private aktører, idet det er destinationens nye hovedfokus, at det er de private aktører, der skal skabe væksten, og at destinationen skal understøtte aktørerne med at skabe denne vækst. Destinationen er som tidligere nævnt et ambitiøst samarbejde mellem SVUF og turistorganisationerne i 5 kommuner (Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen). Kommunerne arbejde tæt sammen om at fremme udviklingen af turismen i hele destinationen. Dette kan fx illustreres via det fælles projekt Vadehavsprojektet, hvor der har været sat fokus på konkrete udviklingsaktiviteter til gavn for væksten i både virksomhederne og kommunerne. (Se også figur ovenfor). DSVJ, og dermed kommunerne og turistorganisationerne, er nu klar til at gå skridtet videre og sikre succes for såvel destinationen som den organisation, som i fremtiden skal stå for destinationens turisme- og oplevelsesudvikling. Med udgangspunkt i den store tilslutning, der er til strategiarbejdet i destinationens 5 kommuner fra såvel private som offentlige aktører, må det konstateres, at destinationen har opnået et ganske klart mandat til at gå videre med destinationsudviklingen frem mod afprøvning af nye organisationsformer. Dette er blandt andet blevet helt tydeligt, idet destinationens bestyrelse har besluttet at få udarbejdet forskellige scenarier, der skitserer forskellige mulige organisationsdannelser. Mandatet er givet. Figuren nedenfor, illustrerer sammenhængen i organiseringen af turismen i DSVJ: 7

9 3. Projektets erhvervsøkonomiske rationale Ansøgningen har et klart erhvervsøkonomisk rationale. Gennem en stadig stærkere fokusering på erhvervsøkonomiske forretningsmodeller, der kan sikre vækst og udvikling for aktørerne, ønsker DSVJ i de kommende år at udvikle en organiseringsform, der er nationalt og internationalt konkurrencedygtig. Som beskrevet tidligere er den nationale og internationale konkurrence tiltagende. Det betyder, at der i Danmark generelt og i DSVJ er opstået et såkaldt Strategic Inflection Point (SIP), som Andrew Grove kalder det i sin bog Only The Paranoid Survive, Et SIP handler om, at en forretningsmodel har nået sit højdepunkt, og forretningsmodellen er under pres fra andre og nyere forretningsmodeller. Den hidtidige danske forretningsmodel med fragmenteret og spredt fægtning i den gængse turismepolitiske indsats synes at have udspillet sin rolle. Der må andre forretningsmodeller til, der kan løfte opgaven. Rationalet i ansøgningen handler derfor om to ting: 1. Der skal udvikles en ny forretningsmodel, som kan løfte opgaven med at sikre udvikling og vækst for den enkelte aktør 2. Den enkelte aktørs muligheder for at skabe overskud skal forbedres for derigennem at øge mulighederne for at skabe udvikling og vækst i hele destinationen. 4. Valg af indsatsområde og kategori Turismen er midt i et paradigmeskifte, der medfører krav om nye innovative strukturer, der kan sikre øget vækst og indtjening i turismeerhvervet. Derfor er der krav om nye forretningsorienterede og effektive organiseringsformer, der sætter erhvervet i centrum og samtidig sikrer øget fokus på videndeling og nye tiltag på tværs af virksomhederne i hele destinationen. Dette er en nødvendighed i en stigende global konkurrence, hvorfor projektet placeres under indsatsområdet for innovation, videndeling og videnopbygning. Projektet søger således at styrke den regionale innovationskapacitet ved at fokusere på videreførelse og udvikling af nye, innovative samarbejder, der har til formål at udvikle turisme i Destinationen og dermed i hele Region Syddanmark. 8

10 5. Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm. Derfor vil der blive afprøvet en række nye, mulige samarbejdsformer, der sætter erhvervet i centrum. Udgangspunktet for de forskellige initiativer er at kigge på, hvordan vi sikrer succes for hhv. erhvervet, organisationen og dermed kommunerne og Region Syddanmark. Destinationen dækker fem kommuner, herunder Tønder Kommune. Derfor understøtter projektet endvidere væksten i yderområderne, idet de forskellige aktiviteter vil tilgodese hele destinationen. Resultaterne vil blive formidlet og koordineret via bl.a. det subregionale samarbejde, hvor vi løbende samme med Region Syddanmark har fokus på viden spredning og deling. Endelig understøtter projektet Syddansk Turismes / Visit Syddanmarks satsning omkring opbygning og udvikling af stærke destinationer. Projektet vil således søge at koordinere og erfaringsudveksle på tværs af Region Syddanmark. DSVJ er endvidere repræsenteret i foreningen Danske Destinationer, hvor vi endvidere vil sprede viden om destinationsudvikling i Region Syddanmark. 6. Formål med projektet De første resultater fra Strategiprocessen i DSVJ peger entydigt på, at DSVJ fremadrettet skal være med til at sikre, at erhvervet tjener penge. Fokus på at understøtte udvikling og indtjeningspotentialet i turismeerhvervet, vil alt andet lige medføre øget vækst og udvikling på tværs af de fem kommuner bag DSVJ. Formålet med projektet er at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination med henblik på at skabe succes på en række parametre, som følger: Succes for aktørerne: Øget omsætning og værditilvækst via målrettede samarbejdsaftaler og erhvervspartnerskaber. Succes for destinationen: Unikke produkter, høj kvalitet og services, gæsteoplevelser, oplevelsesrum og tilgængelighed hertil, samt støtte til turismen fra det omgivende samfund Succes for organisationen: Forholdet til aktørerne (udbyderne), effektiv styring og ledelse, strategisk planlægning, fokuseret og have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Succes for både destinationen og organisationen: Forholdet til det omgivende samfund, marketing og økonomiske indikatorer. Haugland m.fl har skabt et fundament at arbejde ud fra, som det er vigtigt at teste i en virkelig sammenhæng, hvor det betyder noget for aktørerne. Forskerne har på baggrund af interviews med 84 turismeaktører fra 25 canadiske destinationer fundet frem til, at der er forskellige succeskriterier for organisationen og for destinationen, og at der er fællesnævnere mellem de to. 9

11 Forskerne har imidlertid ikke testet disse succeskriterier nogen steder i eksisterende turismedestinationer. Forskerne konkluderer, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvorvidt aktørerne enten bakker op om en koordineret indsats, eller om de skaber fragmentering ved hjælp af en fokusering på egne dagsordner frem for fælles destinationsbårne dagsordner. 7. Projektets hovedaktiviteter Projektet har 3 hovedaktiviteter, der alle kan relateres til ønsket om at sikre succes for aktørerne, destinationen, organisationen og kombinationen heraf, som det ses ovenfor. Hovedaktiviteterne spiller tæt sammen og kan i og for sig relateres til Leavitts klassiske organisationsmodel fra 1965 med struktur, mål, deltagere og teknologi. I denne sammenhæng er der dog tilføjet et væsentligt komplicerende element, idet DSVJ ikke decideret har kontrol med et produkt, men har et helt andet produktionsapparat, der er afhængig af en række komplicerede samarbejdsforhold med mere eller mindre eksterne part(n)ere, som for nuværende er uafhængige af destinationen / organisationen. Aktiviteterne vil blive inddelt i følgende 3 delprojekter: Organisations- og forretningsudvikling (O) omhandler koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) omhandler hvordan og hvor gæsterne serviceres bedst muligt under opholdet i DSVJ (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter omhandler hvordan DSVJ bedst muligt kommunikerer målrettet med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) 7.1. Organisations- og forretningsudvikling (O) Formålet med projektet er som ovenfor nævnte at udvikle DSVJ hen imod en mere forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i projektet blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer, der skal være med til at sikre øget omsætning og værditilvækst for destinationen, virksomhederne og dermed samfundet. Dette stiller krav til effektiv styring og synlig ledelse, identitet, strategisk planlægning, samt fokus på at have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination. Delprojektet vedr. organisations- og forretningsudvikling vil fokusere på følgende områder: O1. Nedsættelse af Advisory board for destinationen (DMO Advisory board) og ansættelse af Projektleder. O2. Undersøge og opbygge et CRM system, der kan afdække gæsternes elektroniske spor og øge viden om de besøgendes præferencer m.m. O3. Drøftelse og udarbejdelse af erhvervspartnerskaber 10

12 O4. Etablering af netværk, der har fokus på øget samarbejde herunder øget online samarbejde O5. Nedsættelse af dialogfora med kommunerne med det formål at udvikle tværkommunale turismepolitikker og strategier, der understøtter destinations styrker. Ad O1) Der skal nedsættes et DMO Advisory Board bestående af ressource personer fra erhverv og andre interessentgrupper. Formålet med at nedsætte et Advisory Board er at sikre, at udviklingen i destinationen tager udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Vi forventer at det nedsatte Advisory Board mødes 4 gange årligt. Ad O2) Viden om gæsternes ønsker og præferencer samt viden om- og kendskab til virksomhederne er altafgørende for at sikre, at Destinationen kan levere den ønskede vare, nemlig at være med til at understøtte indtjeningen og udviklingen i virksomhederne. Derfor vil delprojektet undersøge, hvordan man bedst muligt kan opbygge et CRM system, der kan være med til at understøtte denne ambition. I dag er der ingen koordinering af hverken gæsteeller aktørdata. Dette betyder, at Destinationen langt hen ad vejen træffer beslutninger i forhold til gæstesegmenter baseret på formodninger og ikke på fakta. Derudover mangler Destinationen et klart overblik over produktionsapparatet (overnatningsvirksomheder, attraktioner m.m.), hvilket ikke er hensigtsmæssigt og ikke står mål med destinationens fremadrettede ambitioner. Undersøgelsen vil munde ud i et valg af system. Derudover vil destinationens medarbejdere blive tilbudt undervisning i systemet. Dette vil blive aftalt nærmere med leverandøren af systemet eller med anden ekstern leverandør. Ad O3) Det er ambitionen at få udarbejdet konkrete erhvervspartnerskabsaftaler med virksomhederne i Destinationen. Formålet med disse partnerskaber er at få afklaret forventningerne til et samarbejde og samtidig få udarbejdet konkrete samarbejdsplatforme. Aftalerne vil blive opdelt i forhold til de indsatsområder, som Destinationen arbejder med. Derudover vil aftalerne tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed / virksomhedsgruppe. Vi forestiller os derfor, at der skal udvikles forskellige typer af aftaler. Lige fra basisaftaler til aftaler der mere specifikt går på konkrete temaer, samarbejder m.m. Det er igen vigtigt at slå fast, at de forskellige aftaler vil blive udarbejdet i et tæt samspil med erhvervet skal der fx arbejdes med cykelturisme, så vil vi arbejde tæt sammen med overnatningserhvervet og med attraktioner og andre aktører. Ad O4) I løbet af strategiprocessen og i forbindelse med besvarelserne på hhv. ID360 analysen og Fra offline til online analysen har virksomhederne udtrykt ønsker om et tættere samarbejde omkring konkrete indsatsområder. Det gælder fx i forhold til, hvordan virksomhederne kan sikre maksimal effekt i forholdt til kommunikation online. 11

13 Derfor vil delprojektet identificere konkrete indsatsområder og initiere netværksdannelse, der kan være med til at sikre øget viden virksomhederne imellem og samtidigt bevirke nye, konkrete samarbejdsformer til gavn for indtjening og vækst. Ad O5) Vore mange gæster efterspørger konkrete produkter og oplevelsesmuligheder. Destinationen har en række oplevelsesrum, der skal bindes sammen så geografi og produkter går op i en højere enhed. Det er derfor vigtigt, at den kommunale planlægning på tværs af de fem kommuner hænger sammen og bliver udmøntet i fælleskommunale udviklingsplaner, der kan sikre, at Destinationen kan være med til at tiltrække investorer og andre interessenter, der kan og vil være med til at udvikle produktet yderligere. Der skal derfor nedsættes dialogfora med deltagelse med deltagelse af udviklings- og planfolk fra kommunerne, der sammen med Destinationen skal være med til at få tilvejebragt grundlaget for en fælleskommunal turismepolitik og strategi, der sikrer fremtidig udvikling på tværs af oplevelsesrummene Fremtidens turismeservice (F) Analysen fra offline til online, som DSVJ har fået udarbejdet i samarbejde med Pluss Leadersship og Syddansk Turisme, har givet et overblik over virksomhedernes og turismeaktørernes barrierer og udfordringer i forhold til hele den digitale udvikling, der betyder, at gæsterne i højere grad benytter digitale medier vedr. booking af ferie, informationssøgning, booking af produkter samt evaluering og omtale af konkrete oplevelser. Overordnet set kan dette skifte / denne udvikling beskrives, som følger: Fra Push kommunikation til Pull Kommunikation: Kommunens turisttilbud NU Push af informationer Tema- og segmentbaserede turistprodukter Fra Push til Pull kommunikation medfører en række ændringer ift. at kommunikere med gæsterne. Dette gælder både før, under og efter gæstens besøg til Destinationen. FREMTID Hvervning og Pull Disse erfaringer vil danne baggrund for det videre arbejde i bestræbelserne på at udvikle og få skabt en organisation, der kan bidrage til at nå i mål i forhold til de ovennævnte opstillede succes parametre. 12

14 Turistvirksomhederne og den traditionelle turismestruktur er midt i en transformationsproces, hvor der er i hvert fald to faktorer i spil, der har bevirket og yderligere vil medføre større ændringer i fremtidens turismeservice: øget fokus på reelle turismeopgaver (DSVJ skal væk fra gavekortsalg til detailhandlen og over i retning af at udvikle rammerne for turisme) og dermed understøtte væksten og udviklingen i turismeerhvervet gæsternes øgede online forbrug er to konkrete forhold. Dette betyder, at færre og færre turister lægger vejen forbi turistbureauerne, og i højere grad finder informationer om besøgsmålet på nettet via pc, mobil, tablets eller andre digitale medier. Derfor skal der tænkes nye tanker både i forhold til organisering og i forhold til de kompetencer, der fremover er behov for at kunne understøtte og udvikle fremtidens turismeservice. Derfor vil delprojektet vedr. fremtidens turismeservice fokusere på følgende indsatsområder; F1. Færre fysiske bureauer I DSVJ har vi drøftet et set-up, der tager udgangspunkt i en håndfuld superbureauer. Der skal udarbejdes forslag til lokation, indhold og koncepter for bureauerne. F2. Turistinformationen flytter ud på andre platforme. Der skal udarbejdes et koncept, hvor vi inddrager overnatningsaktørerne i informationen af gæsterne. Hvad skal virksomhederne kunne håndtere, og hvilke nye krav stiller det til personalet i bureauerne. F3. Bureaulederne skal i højere grad understøtte erhvervsvirksomhederne, herunder understøtte netværk på tværs af virksomhederne. F4. Bureaumedarbejderne skal i højere grad være informationsagenter og distribuere viden og derudover skal der uddannes nye digitale medarbejdere. Udnyttelse af specialistviden på tværs af destinationen. Ad F1) Udgangspunktet for Destinationen er, at vi skal nå gæsterne, der hvor de befinder sig med fokus på salg, mersalg og gensalg. Dette gælder både før man træffer valg om feriedestination, under besøget, samt når gæsterne er hjemme igen. Dette er nyt i forhold til, hvordan man traditionelt har fokuseret på turismeservice, idet man typisk har ydet information til gæsterne, når de nu engang var ankommet. Dvs. gæsten har modtaget information om konkrete muligheder via et besøg på turistbureauet. Derfor skal der udarbejdes en ny strategi, der tager udgangspunkt i færre, men større bureauer, der skal kunne servicere, informere og sælge Destinationen. DSVJ har haft en række drøftelser vedr. mulige placeringer af disse bureauer og det kunne muligvis give mening at placere bureauerne, der hvor de fleste gæster befinder sig i destinationen.. Der vil skulle udarbejdes nærmere koncepter for bureauerne. Konceptet vil derfor både skulle kunne håndtere interne og eksterne problemstillinger og udfordringer. 13

15 Ad F2) DSVJ har ca. 10 mio. overnattende gæster og endagsturister i Destinationen på årsbasis. Derfor er vore mange overnatningsaktører væsentlige samarbejdspartnere, når gæsterne søger konkrete oplysninger om, hvad man kan opleve under opholdet. Der vil derfor blive udarbejdet et koncept, hvor vi inddrager overnatningsaktørerne i informationen af gæsterne. Hvad får virksomhederne af udbytte i forhold til et tætteres samarbejde, og hvad skal virksomhederne kunne håndtere, er nogle af de spørgsmål, der vil blive adresseret i denne forbindelse. Derudover vil sådanne ændringer stille nye krav til personalet, hvorfor vi skal arbejde med en konkret kompetenceafklaring i forhold til, at personalet fremadrettet vil kunne løfte de nye opgaver. Ad F3) Bureaulederne skal i højere grad understøtte erhvervsvirksomhederne, herunder understøtte netværk på tværs af virksomhederne. Dette betyder, at arbejdsopgaverne fremadrettet vil blive ændret i retning af virksomhedsvejledere / rådgivere. Derudover vil der samtidig være en ændret rolle i forhold til ledelse af de nye større bureauer, hvilket muligvis vil kræve nye ledelsesmæssige kompetencer, som delprojektet vil understøtte. Ad F4) Bureaumedarbejderne vil ligeledes få nye roller. Umiddelbart vil der fremadrettet blive sat fokus på indsamling og formidling af viden om, hvad der kan opleves i destinationen. Bureaumedarbejderne vil derfor i højere grad komme til at fungere som informationsagenter og forestår distribution af viden. Derudover skal der uddannes nye digitale medarbejdere, der skal kunne udvikle og opdatere de mange nye digitale platforme. Udnyttelse af specialistviden på tværs af destinationen vil således fremover være i fokus Målrettet online kommunikation, salg og markedsføring (M) Ovennævnte afsnit om Fremtidens turismeservice omhandler som nævnt hvor og hvordan gæsterne serviceres bedst muligt under opholdet i DSVJ der er med andre ord fokus på struktur og deltagere. Målrettet online kommunikation, salg og markedsføringskoncepter omhandler hvordan DSVJ bedst muligt kommunikerer målrettet med gæsterne før, under og efter opholdet fokus er her således lagt på hhv. teknologi og deltagere. Vi skal som tidligere nævnt møde gæsterne, der hvor de er både før, under og efter besøget på destinationen. Gæsterne kommunikerer i stigende omfang online, hvilket stiller øgede krav til destinationens online beredskab. Derfor har DSVJ valgt at sætte fokus på, hvordan det digitale samarbejde kan / skal struktureres, så vi bedst muligt får budskaberne kommunikeret ud til vore kunder / gæster. 14

16 En af de ting, som vi allerede har fået lavet er en analyse af aktørernes holdninger og beredskab i forhold til brug af online medier. Se vedlagte bilag af analysen fra offline til online. Der er således store forskelle aktørgrupperne imellem. Specielt overnatningserhvervet er langt online mæssigt, medens attraktionerne ikke har de store erfaringer at bygge på. Vi vil i projektet sætte fokus på følgende: M1. Udvikling af online strategi for destinationen, der både håndterer kommunikation, salg og markedsføring på relevante digitale platforme. M2. Udvikling af digitale samarbejdsmodeller overfor erhvervet, herunder samarbejde vedr. digitale infostandere, hvortil der skal udarbejde koncepter for- og indhold på. M3. Samarbejde & rådgivning om booking platforme M4. Sociale medier og eventkalendere koncepter og udvikling M5. Digitale services Ad M1) Kommunikation, salg og markedsføring bliver digitaliseret. Køb af rejser, overnatninger og oplevelser vil i stigende omfang komme til at foregår online. Derfor er det nødvendigt at udvikle en online strategi for destinationen, der sikrer optimal kommunikation med gæsterne før, under og efter opholdet i Destinationen. DSVJ har allerede udviklet en hjemmeside. Denne side har fokus på at præsentere gæsterne for de konkrete oplevelser man kan få, når man besøger området. Siden formidler således information ud fra en geografisk såvel som en tematisk tilgang. Vigtigt er endvidere, at der ikke er langt fra action til handling (køb, yderligere information m.m.). Projektet udvikler således ikke en ny destinations hjemmeside, men skal være med til at se på, hvordan DSVJ via denne side kan være med til at skabe yderligere vækst og udvikling i erhvervet. Se bl.a. modellen nedenfor: Strategisk model for udvikling på online området Modellen beskriver således, hvilke skridt man kan gå for at sikre øget vækst i destinationen og hos den enkelte aktør. 15

17 Strategien skal således gerne kunne adresse en række punkter. Heraf kan følgende fremhæves: Hvad og hvordan kommunikeres via destinationens hjemmeside. Hvordan involverer vi aktørerne bedst muligt, hvordan etableres samspil mellem destinationens side og aktørernes side, vil være nogle af de spørgsmål, som strategien skal adressere. Hvilke medier skal vi have fokus på Youtube, Google, hotel.com, Facebook, online booking platforme er eksempler på medier, der kan være relevante i at sikre, at gæsterne får kendskab til destinationen. Det er derfor vigtigt at finde frem til de rigtige samarbejdspartnere, når vi skal skabe synlighed omkring destinationen. Ønsker vi fx at udvikle cykelturisme i destinationen, så er det væsentligt at finde frem til de samarbejdspartnere, der via deres produkter kan være med til at sælge budskaberne overfor konkrete målgrupper. Hvilke platforme skal vi kunne kommunikere på alle har hjemmesider i dag, men hvordan sikrer vi, at informationen og tilbuddene gøres tilgængelig via nye platforme som fx smartphones, tablets og digitale infostandere (se nærmere nedenfor). Kort fortalt skal vi i destinationen have udviklet en digital strategi, der kan være med til at sikre, at vi understøtte indtjeningsgrundlaget hos virksomhederne. For at sikre gennemførelse af de nævnte aktiviteter, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der får til ansvar at bidrage til udvikling, sparring og implementering af aktiviteterne. Nedenfor vil der være en yderligere beskrivelse af tre områder. De er fremhævet, fordi de udgør væsentlige nøglepunkter i strategien. Ad M2) Et væsentligt element i formidlingen / informationen overfor kunderne, når de er ankommet til destinationen vil være at sikre, at viden og information er tilgængeligt, der hvor de befinder sig. Vi vil derfor i projektet sikreudbredelse af Digitale informationsstandere og øvrige digitale informationsmeder bl.a. hos overnatningsaktørerne. Enkelte kommuner i DSVJ har allerede gjort sig erfaringer med Digitale informationsstandere, ligesom der via Danske Destinationer (se har været sat fokus på dette over den seneste tid. Med udgangspunkt i disse erfaringer, vil der blive indgået aftaler om opstilling af Digitale informationsstandere med overnatningsaktører indenfor Feriehuserhvervet, campingerhvervet, vandrehjem og hotelerhvervet. Ad M3) Det er vigtigt, at give kunderne mulighed for at handle samtidig med at budskabet formidles (Call to action). Hvor man tidligere stort set udelukkende har haft vægt på information, så er det vigtigt, at der fremover fokuseres meget mere på salg / hvervning. 16

18 Overnatningsaktørerne i DSVJ er forholdsvis langt på dette område. Det er man fordi kunderne igennem længere tid har ønsket at købe overnatninger via nettet. Formår man som aktør ikke at agere på dette område, så vælges man ganske simpelt fra, hvorfor man strategisk befinder sig på en brændende platform, og derfor har været nødsaget til at gøre noget ved sagen. Attraktionserhvervet derimod er ikke nær så langt på dette område. Der er fortsat primært fokus på information på de respektive hjemmesider, og når man spørger yderligere ind til dette forhold, er svaret typisk, at man ikke har haft tid og / eller ressourcer til at gøre noget ved sagen. Man sidder ikke på den samme brændende platform, som det er tilfældet med overnatningsaktørerne. I DSVJ har vi endvidere arbejdet lidt med udvikling af pakketilbud. Her kombinerer man typisk overnatninger med oplevelser. Dette gør det lettere for kunderne i forbindelse med valg af ferie. Derudover kan et samarbejde på tværs af aktører være med til at sikre øget indtjening. Et eksempel herpå er østersturene i Vadehavet og SORT SOL, hvor overnatningserhvervet og attraktionserhvervet arbejder tæt sammen. Udvælgelse af bookingplatforme, samarbejde på tværs af erhvervet og viden omkring konkrete aktører og / eller tilbud, vil derfor være væsentlige indsatsområder i projektet. Dette vil ske i en tæt dialog med erhvervet i destinationen, med eksterne Incoming bureauer, med Danske Destinationer og med VisitDenmark, der i løbet 2012 er klar med nye IT værktøjer, der understøtter ovennævnte. Ad M4) De sociale medier er på fremmarch. Også indenfor turismeerhvervet. I forbindelse med strategiprocessen har vi drøftet, hvordan vi i regi af DSVJ kan understøtte turisme erhvervet i forhold til valg og brug af sociale medier. I DSVJ har vi hidtil haft fokus på Facebook. Der er der udarbejdet en række Facebook sider, der støtter op om en række tiltag. På denne måde har vi haft mulighed for at sprede budskaberne i det sociale univers, hvilket har bevirket øget, at der er opnået et øget kendskab til området. Vi har dog ikke forholdt os strategisk til området, ligesom vi ikke har drøftet med erhvervet, hvordan vi kan samarbejde og positionere destinationen, hverken i forhold til Facebook og andre social medier. Vi vil derfor fokusere på udvikle en værktøjskasse, som erhvervet kan gøre brug af. Derudover vil vi etablere netværk og udvikle tilbud overfor erhvervet, der skal være med til at sikre, at der bliver et øget fokus på anvendelse af de digitale medier til gavn for øget vækst og indtjening. Ad. M5) Den teknologiske udvikling har på ganske få år givet mulighed for digitale services, som man tidligere kun så i science fiction film. Gadgets og widgets rubriceres ofte i underholdningsafdelingen; men rigtigt anvendt, kan det være vigtige hjælpemidler for turistaktørerne, til at få budskabet ud til kunderne. Når man har ferie, har man tid (og lyst) til at lege med useriøse ting på sine digitale medier. 17

19 Dyr (og hurtig uaktuel) skiltning med information til turister afløses af QR-koder, der leder frem til altid opdateret information, på lige så mange sprog, man kan ønske. En tung guidebog kan erstattes af en (altid opdateret) mp3 fil, der podcastes til gæsten - på det sprog der ønskes. ELLER videostreames til den medbragtes tablet. ELLER downloades som E- book! Apps (native apps eller webapps) med alverdens specialiserede salgstilbud og information - både til smartphones og tablets. Alle former for GPS-baseret information, med mulighed for at pushe salg i forbindelse med øjeblikkets gode oplevelse. Man MÅ bare have en ravkæde, når man går ved Vesterhavet. Så er det godt at ens bærbare medie ved det! - og tilbyder en adresse på en nærliggende smykkesmed! Hvem er ikke kommet hjem med næsten udrikkelig Retzina, fordi den smagte så dejligt på havnecafeen i Heraklion? Geoinformation og stemningsbårne ferie impulskøb er en fremragende kombination - set fra turistaktørens vinkel. Augmented Reality er en GPS båret digital service med uanede muligheder; her er der mening i udtrykket kun fantasien sætter grænser. I udbuddet af digitale serviceydelser kan med fordel også inkluderes mange gratis serviceydelser - f.eks. gratis download af nye spændende interaktive magasiner (zmags) etc. DSVJ vil i projektperioden sammen med eksterne aktører udarbejde viden, etablere netværk på tværs af virksomhederne og dermed understøtte og sikre implementering af digitale medier, der kan være med til at understøtte indtjeningen hos virksomhederne. 8. Partnere i projektet 8.1. Projektpartnere Der indgår en lang række partnere i projektet. Da det ikke er muligt at nævne alle i ansøgningsskemaet har vi samlet partnerne i vedlagte liste. Partnerne er inddelt i følgende kategorier: Tilsagnsmodtager De kommunale turistorganisationer Kommuner Turismevirksomheder I ansøgningsskemaet vil vi fremhæve en enkelt partner fra hver kategori. Beskrivelse af, hvorfor partnerne deltager samt, hvilke rolle de får, følger nedenfor: 18

20 8.2. Tilsagnsmodtager Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er tilsagnsmodtager i projektet. SVUF etablerede for 2 år siden et sekretariat, der sammen med turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner er fælles omkring turismeudviklingen i DSVJ. Samarbejdet blev etableret i 2009, og der har over de seneste to år været sat fokus på udvikling af netværk, koncepter og indhold, der kan styrke turismen og dermed give øget indtægter og større kvalitet. Projektet vil blive ledet af Sekretariatet i DSVJ. Kommunernes turistorganisationer indgår endvidere i en overordnet projektgruppe. Der vil blive ansat en projektleder, der vil få det overordnede ansvar til at gennemføre hele projektforløbet. Derudover vil der blive udpeget et Advisory board bestående af ressource personer fra erhverv og andre interessentgrupper. Formålet med at nedsætte et Advisory Board er at sikre, at udviklingen i destinationen tager udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Vi forventer at det nedsatte Advisory Board mødes 4 gange årligt. Sammen med projektledelsen og sekretariatet skal Advisory Board endvidere være med til at sikre, at aktiviteterne gennemføres på tværs af de tre indsatsområder, som nævnt i projektbeskrivelsen De kommunale turistorganisationer De kommunale turistorganisationer er deltager i projektet, idet det er her man har dialogen med erhvervet. Det er endvidere de kommunale turistorganisationer, der driver turistbureauerne og dermed er tæt på gæsterne. Navnene på organisationerne er, som følger: Esbjerg Erhvervsudvikling, kontaktperson turistchef Henrik V. Kastrupsen Fanø Erhvervs- og Turistråd, kontaktperson direktør, Poul Therkelsen Rømø Tønder Turistbureau, kontaktperson turistchef Bodil Glistrup UdviklingVejen, kontaktperson turismekoordinator, Majbritt Skovbjerg Varde Erhvervs- og Turistråd, kontaktperson turistchef Colin Seymour Turistorganisationerne deltager i projektgruppen i projektet. Man har således ansvaret for, sammen med tilsagnsmodtager at sikre, at projektet gennemføres jf. de opstillede handlinger og milepæle. Derudover er turistorganisationerne ansvarlige for at være med til at sikre transformationsprocessen i bureauer og i samspillet overfor erhvervet for at sikre, at vi i DSJV fremadrettet kan være med til at understøtte indtjeningen i turismeerhvervet Kommunerne De fem kommuner Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen er deltager i projektet for at sikre at turismeerhvervet udvikles og styrkes i alle fem kommuner. Turismeerhvervet er et vigtigt erhverv i kommunerne og turismeomsætningen i destinationen på cirka 4 mia. kr. årligt er ensbetydende med, at DSVJ er Danmarks største kystferie destination. En Position, som vi ønsker at styrke og udbygge over de kommende år. 19

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes Bilag 22b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 7.738.550,00 kr. 7.207.550,00 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund 2 0 1 4 2 0 1 7 turismepolitik Indhold Indledning Tilgangen Markedsføring Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 8 1. Indledning Tønder Kommunes

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

203-7 203-8 203-9 203-1

203-7 203-8 203-9 203-1 203-7 203-8 203-9 203-1 203-10 203-2 203-11 203-3 203-4 203-5 203-6 VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Noter fra workshoppen: Markedsføring og turisme i Nationalpark

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere