Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes"

Transkript

1 DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum Ansøgning til Den Europæiske fond for Regional udvikling, samt til Vækstforum i Region Syddanmark

2 Indhold Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Resume Indledning Destinationsudviklingens udfordringer Succes og værditilvækst Destination Sydvestjylland Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod Aktørerne i fokus Projektets erhvervsøkonomiske rationale Valg af indsatsområde og kategori Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm Formål med projektet Projektets hovedaktiviteter Organisations- og forretningsudvikling (O) Fremtidens turismeservice (F) Målrettet online kommunikation, salg og markedsføring (M) Partnere i projektet Projektpartnere Tilsagnsmodtager De kommunale turistorganisationer Kommunerne Turismevirksomhederne Additionalitet og nyhedsværdi Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektets overholdelse af udbudsregler Projektets hovedaktiviteter og milepæle opdelt i perioder Interessenter

3 Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes 0. Resume Den internationale konkurrence i turismen forstærkes. Flere lande / regioner etablerer sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. For at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet, etablerer stadig flere destinationer såkaldte Destination Management Organisationer (DMO). Destination Sydvestjylland (DSVJ) har over de seneste godt to år, bl.a. via Vadehavsprojektet (www.vadehavsprojektet.dk) arbejdet med udvikling af produkter, koncepter og netværk, primært med fokus på udvikling af indhold. For at kunne konkurrere og udvikle turismen yderligere, er der behov for at udvikle destinationen strukturelt og organisatorisk. Formålet med projektet er, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation, der understøtter en sådan udvikling gennem: Organisations- og forretningsudvikling (O) - koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) - hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter (M) - hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) Rationalet i ansøgningen er at udvikle nye forretningsmodeller, der kan understøtte vækst og udvikling for den enkelte aktør, for at forbedre indtjeningen for aktøren, hvilket alt andet lige vil medføre øget vækst i hele destinationen. Dette sker, i et tæt samarbejde med erhvervet, via udvikling af nye forretningsorienterede organisations- og samarbejdsformer, der styrker hele værdikæden, hvilket giver mulighed for at tiltrække flere gæster hele året rundt. 1. Indledning World Tourism Organisation under FN anslår, at turismen på verdensplan vil vokse med 3,3 % i gennemsnit per år frem mod Der vil ifølge UNWTO være 1,8 mia. internationale ankomster i Det svarer til, at der hvert år støder 44 mio. nye ankomster til. Oversat betyder det, at hele Italiens befolkning vil støde til som turister hvert år frem mod Europas markedsandel vil frem mod 2030 falde fra 51 % i 2010 til 41 %. Samtidig vil der ske en fortætning af den internationale konkurrence, idet stadig flere lande / regioner vil søge at etablere sig som attraktive destinationer rundt om i hele verden. Til dette fremtidsbillede hører også, at man forventer en stigning i transportomkostninger, hvilket betyder, at der vil være en lavere elasticitet i forhold til rejser over for hvert lands BNP. Det betyder, at folk vil foretage færre rejser. 2

4 Den nuværende konkurrencesituation synes altså blot at blive endnu mere fortættet fremover. Det er en tendens, som ny international turismeforskning klart støtter (Bornhorst, Ritchie & Sheehan, 2010, Determinants of tourism succes for DMOs & Destinations: An empirical examination of stakeholders perspectives, i Tourism Management, vol. 31, pp ). Det stiller store krav til Region Syddanmarks destinationsudviklingsarbejde. Hvis Syddansk Vækstforums målsætning om 30 % højere værditilvækst i turismeerhvervet samt 15 % flere arbejdspladser inden for turismeerhvervet skal nås er det derfor nødvendigt at tage nye destinationsudviklingsinitiativer i anvendelse Destinationsudviklingens udfordringer International turismeforskning har de senere år leveret vidnesbyrd om, at stadig flere destinationer rundt om i verden har etableret såkaldte Destination Management Organisationer (DMO), der på forskellig vis søger at optimere destinationernes konkurrenceevne regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Det forekommer besnærende enkelt at etablere en sådan organisation til at løfte en række opgaver i og for destinationen. Imidlertid er det langt fra enkelt. En turismedestination kan ud fra et udbuds- og organisationsperspektiv betragtes som værende et komplekst netværk, der involverer et stort antal mikro, små og mellemstore aktører samt et varierende antal større aktører, der leverer produkter og services på forskellige måder, på forskellige tidspunkter og ganske ofte af meget varierende kvalitet. Alle disse aktører har selvstændige dagsordner, som de naturligvis arbejder for. Samtidig er der i Danmark et antal offentlige aktører, der også er involveret i turismeudvikling på forskellige vis og med varierende styrke og interesse. Disse offentlige aktører har også forskellige dagsordner, som de ønsker fremmet. Ud fra et efterspørgselsperspektiv sker alt dette over for en turist, der ikke opfatter destinationen som forskellige varierende produkter og services fra forskellige private og offentlige udbydere, men som ét samlet hele ét samlet produkt (Buhalis, D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, i Tourism Manegement, Vol. 21. pp ). Nogle af de væsentligste udfordringer for destinationen at tackle i forhold til de mange interessenter kunne være følgende: særinteresser og egne dagsordner frem for destinationens interesser fokus på egen økonomi frem for destinationens økonomi svingende kvalitetsopfattelser kan ikke se egen betydning for destinationen og dermed turistens samlede oplevelse interesse i at holde viden for sig selv frem for at lægge sin viden frem til gavn for andre mange konflikter og uenigheder problemer med kompetenceudvikling og servicemøder manglende forståelse for destinationsledelse, -koordinering, -styring med mere. 3

5 1.2. Succes og værditilvækst Muligheden for at skabe succes og dermed værditilvækst for den enkelte aktør indenfor som udenfor turismen samt for destinationen som helhed er dermed stærkt afhængig af lederskab, effektiv koordination, produktudvikling, samarbejde, markedsføring, kvalitetssikring, viden med mere. Det er imidlertid ganske udfordrende at sætte fingeren helt præcist på, hvordan forholdet er mellem forskellige organisationsformer og selve destinationen. Hvordan sikrer man sig, at destinationen får succes? Er det de samme succeskriterier, der gør sig gældende for destinationen som for den givne organisationsform? Og er det så igen de samme succeskriterier, der gør sig gældende for de aktører, der rent faktisk leverer produkter og services over for turisterne? Der er i Region Syddanmark generelt og i Destination Sydvestjylland (DSVJ) specifikt et stort behov for at tænke nyt omkring destinationsudvikling. Hvordan man organiserer arbejdet optimalt. Det er i og for sig det klassiske spørgsmål om, hvem der gør hvad, hvornår, hvordan, med hvem og for hvilke midler. Dette er ganske fint beskrevet af en række turismeforskere eksempelvis Haugland m.fl (Haugland, Ness, Grønseth & Aarstad, 2011, Development of tourism destinations, i Annals of Tourism Research, Vol. 38. pp ) Disse problemer udgør en væsentlig klods i destinationsudviklingen også i Region Syddanmark. Og klodsen må på en eller anden måde brydes ned eller endnu bedre helt forsvinde. 2. Destination Sydvestjylland DSVJ er et samarbejde mellem Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) og turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner. Samarbejdet blev etableret i Det skete på baggrund af et længere strategiforløb, hvor erhvervet og kommunerne i fællesskab definerede konkrete indsatsområder, der mundene ud i strategi og handlingsplaner for perioden Et led i disse planer var at styrke netværkssamarbejdet, og i 2010 blev der ansat to medarbejdere i et fælles sekretariat, der sammen med turistorganisationerne har det overordnede ansvar for udviklingen af DSV. Årsagen til denne satsning skal ses i lyset af, at turismen er en væsentlig økonomisk aktivitet for Sydvestjylland og dermed de fem kommuner. Turisternes samlede forbrug i området er på 3,9 mia. kr. Heraf stammer godt halvdelen fra danske ferie- og forretningsturister, mens tyskere og nordmænd bidrager med hhv. 38 og 4 pct. En relativ stor andel af turismeomsætningen i Sydvestjylland, 70 pct., stammer fra kommercielt overnattende turister. Turismen afleder job i Sydvestjylland svarende til 3,4 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. I Sydvestjylland er der pr opgjort 9,7 mio. kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger og endagsbesøg. Af de heraf 6,2 mio. kommercielle overnatninger udgjorde overnatninger i lejede feriehuse 63 pct., mens turismeforbruget herfra udgjorde 39 pct. af den samlede turismeomsætning i Der var i de fem kommuner tilsammen 6,2 mio. registrerede overnatninger i 2008, hvilket udgør godt 44 pct. af overnatningerne i Region Syddanmark 4

6 I 2009 søgte SVUF om udviklingsmidler til et projekt, der skulle styrke netværkene indenfor turismebranchen samt understøtte og udvikle oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Projektet Oplevelsesøkonomi I og omkring Nationalpark Vadehavet kaldet Vadehavsprojektet blev igangsat medio Projektet løber til og med udgangen af 2012 og fokuserer på udvikling af koncepter, produkter og nye formidlingsformer, der kan være med til at sikre øget omsætning i turismeerhvervet i Destinationen. Se mere på Vadehavsprojektet har med andre ord fokus på indhold og netværksdannelse. For at kunne udnytte resultaterne fra Vadehavsprojektet fuldt ud, er det nødvendigt at styrke strukturen og organisationen i og bag Destinationen. Derfor har DSVJ i efteråret 2011 igangsat en omfattende strategiproces med det ene formål at skabe en stærk destination indadtil mellem alle private og offentlige aktører og udadtil på markedet, så flere gæster kan få øje på- og lyst til at besøge destinationen. Strategiprocessen hedder Strategi : Involvering, Retning og Mål. Forløbet har involveret 150 personer på tværs af Destinationen fra hhv. virksomheder, turistorganisationer og fra kommunerne. Udover en opfølgning på 2009 forløbet, skal den nye strategi endvidere adressere den rivende udvikling, der er sket indenfor turismebranchen over de seneste to år. En udvikling, der betyder, at vi står midt i et paradigmeskifte i turismen i Danmark. Der er således behov for at tænke nye målsætninger, organisations- og forretningsmodeller tilpasset målgruppernes behov for at udvikle turismen i DSVJ i en stadig stigende international konkurrence. Specielt turisternes øgede fokus på- og brug af online medier opstiller helt nye krav til bl.a. organisering, kommunikation og samarbejde, hvorfor vi som en del af strategiprocessen har fået lavet en undersøgelse fra offline til online i turismen i DSVJ der netop handler om den transformation, som turistvirksomheder befinder sig i i forhold til kunders / gæsters øgede online forbrug. Dialoggrundlaget er vedlagt som bilag og bygger på svar fra cirka 80 virksomheder, ligesom der har været afholdt 4 fokusgruppeinterviews med hhv. virksomheder og turistorganisationer i DSVJ Ny progressiv DSVJ-strategi frem mod 2015 DSVJ blev som nævnt etableret i Siden da er der arbejdet på at systematisere destinations udviklingsarbejdet, så indsatserne kan målrettes og styres. Til det formål blev der i 2009 foretaget en grundlæggende måling af destinationens styrker og svagheder med udgangspunkt i destinationsudviklingsværktøjet ID360. Målingen i 2009 var et godt udgangspunkt for destinationsarbejdet de første år frem til Det kan i en ny måling fra efteråret 2011 konstateres, at destinationen har udviklet sig fornuftigt målt på de parametre, der indgår i ID360 -målingen. Med udgangspunkt i målingen fra 2009 index 100 har målingen fra efteråret 2011 således vist, at der er sket en fornuftig udvikling. 5

7 2011-målingen viser index 115 fra Det viser, at der er sket en pointmæssig ændring på 70 point fra 457 point til 527 point ud af mulige point. Destinationen er på rette vej. Hvert indsatsområde eksempelvis Identitet har 10 underliggende indikatorer, som der måles på. En kort beskrivelse /tolkning af udviklingen fra 2009 til 2011 er opstillet nedenfor, som følger: Forløbet i 2009 resulterede i fokus på en række prioriterede indsats områder. Et væsentligt område var indsatsområdet vedr. Indhold. Derfor har der været arbejdet meget med Indhold gennem de sidste to år. Specielt via Vadehavsprojektet har der således været sat fokus på dette område målingen viser, at der har været en positiv udvikling på stort set alle områder. De første meldinger fra virksomhederne viser derudover, at der fremover skal arbejdes mere med struktur og med organisation for at sikre, at aktørerne kommer i fokus, så der kan skabes vækst og udvikling på tværs af destinationen. Som det fremgår af figuren, så kan vi dog konstatere en tilbagegang på området Identitet. Dette understreger, at der netop er behov for et øget fokus på organisering, synlig ledelse og profil og øget strategisk samarbejdet. Vi bevæger os således fra en netværkstankegang og over imod en egentlig organisering af indsatser og aktiviteter, der skal være med til at sikre vækst i virksomhederne. 6

8 2.2. Aktørerne i fokus Som nævnt ovenfor under afsnit 2, arbejder DSVJ med en ny progressiv strategi, der skal sætte aktørerne i fokus. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan destinationen bedst muligt kan hjælpe aktørerne med at skabe vækst. Aktørerne er her hovedsageligt defineret som de private aktører, idet det er destinationens nye hovedfokus, at det er de private aktører, der skal skabe væksten, og at destinationen skal understøtte aktørerne med at skabe denne vækst. Destinationen er som tidligere nævnt et ambitiøst samarbejde mellem SVUF og turistorganisationerne i 5 kommuner (Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen). Kommunerne arbejde tæt sammen om at fremme udviklingen af turismen i hele destinationen. Dette kan fx illustreres via det fælles projekt Vadehavsprojektet, hvor der har været sat fokus på konkrete udviklingsaktiviteter til gavn for væksten i både virksomhederne og kommunerne. (Se også figur ovenfor). DSVJ, og dermed kommunerne og turistorganisationerne, er nu klar til at gå skridtet videre og sikre succes for såvel destinationen som den organisation, som i fremtiden skal stå for destinationens turisme- og oplevelsesudvikling. Med udgangspunkt i den store tilslutning, der er til strategiarbejdet i destinationens 5 kommuner fra såvel private som offentlige aktører, må det konstateres, at destinationen har opnået et ganske klart mandat til at gå videre med destinationsudviklingen frem mod afprøvning af nye organisationsformer. Dette er blandt andet blevet helt tydeligt, idet destinationens bestyrelse har besluttet at få udarbejdet forskellige scenarier, der skitserer forskellige mulige organisationsdannelser. Mandatet er givet. Figuren nedenfor, illustrerer sammenhængen i organiseringen af turismen i DSVJ: 7

9 3. Projektets erhvervsøkonomiske rationale Ansøgningen har et klart erhvervsøkonomisk rationale. Gennem en stadig stærkere fokusering på erhvervsøkonomiske forretningsmodeller, der kan sikre vækst og udvikling for aktørerne, ønsker DSVJ i de kommende år at udvikle en organiseringsform, der er nationalt og internationalt konkurrencedygtig. Som beskrevet tidligere er den nationale og internationale konkurrence tiltagende. Det betyder, at der i Danmark generelt og i DSVJ er opstået et såkaldt Strategic Inflection Point (SIP), som Andrew Grove kalder det i sin bog Only The Paranoid Survive, Et SIP handler om, at en forretningsmodel har nået sit højdepunkt, og forretningsmodellen er under pres fra andre og nyere forretningsmodeller. Den hidtidige danske forretningsmodel med fragmenteret og spredt fægtning i den gængse turismepolitiske indsats synes at have udspillet sin rolle. Der må andre forretningsmodeller til, der kan løfte opgaven. Rationalet i ansøgningen handler derfor om to ting: 1. Der skal udvikles en ny forretningsmodel, som kan løfte opgaven med at sikre udvikling og vækst for den enkelte aktør 2. Den enkelte aktørs muligheder for at skabe overskud skal forbedres for derigennem at øge mulighederne for at skabe udvikling og vækst i hele destinationen. 4. Valg af indsatsområde og kategori Turismen er midt i et paradigmeskifte, der medfører krav om nye innovative strukturer, der kan sikre øget vækst og indtjening i turismeerhvervet. Derfor er der krav om nye forretningsorienterede og effektive organiseringsformer, der sætter erhvervet i centrum og samtidig sikrer øget fokus på videndeling og nye tiltag på tværs af virksomhederne i hele destinationen. Dette er en nødvendighed i en stigende global konkurrence, hvorfor projektet placeres under indsatsområdet for innovation, videndeling og videnopbygning. Projektet søger således at styrke den regionale innovationskapacitet ved at fokusere på videreførelse og udvikling af nye, innovative samarbejder, der har til formål at udvikle turisme i Destinationen og dermed i hele Region Syddanmark. 8

10 5. Begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi mm. Derfor vil der blive afprøvet en række nye, mulige samarbejdsformer, der sætter erhvervet i centrum. Udgangspunktet for de forskellige initiativer er at kigge på, hvordan vi sikrer succes for hhv. erhvervet, organisationen og dermed kommunerne og Region Syddanmark. Destinationen dækker fem kommuner, herunder Tønder Kommune. Derfor understøtter projektet endvidere væksten i yderområderne, idet de forskellige aktiviteter vil tilgodese hele destinationen. Resultaterne vil blive formidlet og koordineret via bl.a. det subregionale samarbejde, hvor vi løbende samme med Region Syddanmark har fokus på viden spredning og deling. Endelig understøtter projektet Syddansk Turismes / Visit Syddanmarks satsning omkring opbygning og udvikling af stærke destinationer. Projektet vil således søge at koordinere og erfaringsudveksle på tværs af Region Syddanmark. DSVJ er endvidere repræsenteret i foreningen Danske Destinationer, hvor vi endvidere vil sprede viden om destinationsudvikling i Region Syddanmark. 6. Formål med projektet De første resultater fra Strategiprocessen i DSVJ peger entydigt på, at DSVJ fremadrettet skal være med til at sikre, at erhvervet tjener penge. Fokus på at understøtte udvikling og indtjeningspotentialet i turismeerhvervet, vil alt andet lige medføre øget vækst og udvikling på tværs af de fem kommuner bag DSVJ. Formålet med projektet er at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination med henblik på at skabe succes på en række parametre, som følger: Succes for aktørerne: Øget omsætning og værditilvækst via målrettede samarbejdsaftaler og erhvervspartnerskaber. Succes for destinationen: Unikke produkter, høj kvalitet og services, gæsteoplevelser, oplevelsesrum og tilgængelighed hertil, samt støtte til turismen fra det omgivende samfund Succes for organisationen: Forholdet til aktørerne (udbyderne), effektiv styring og ledelse, strategisk planlægning, fokuseret og have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Succes for både destinationen og organisationen: Forholdet til det omgivende samfund, marketing og økonomiske indikatorer. Haugland m.fl har skabt et fundament at arbejde ud fra, som det er vigtigt at teste i en virkelig sammenhæng, hvor det betyder noget for aktørerne. Forskerne har på baggrund af interviews med 84 turismeaktører fra 25 canadiske destinationer fundet frem til, at der er forskellige succeskriterier for organisationen og for destinationen, og at der er fællesnævnere mellem de to. 9

11 Forskerne har imidlertid ikke testet disse succeskriterier nogen steder i eksisterende turismedestinationer. Forskerne konkluderer, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvorvidt aktørerne enten bakker op om en koordineret indsats, eller om de skaber fragmentering ved hjælp af en fokusering på egne dagsordner frem for fælles destinationsbårne dagsordner. 7. Projektets hovedaktiviteter Projektet har 3 hovedaktiviteter, der alle kan relateres til ønsket om at sikre succes for aktørerne, destinationen, organisationen og kombinationen heraf, som det ses ovenfor. Hovedaktiviteterne spiller tæt sammen og kan i og for sig relateres til Leavitts klassiske organisationsmodel fra 1965 med struktur, mål, deltagere og teknologi. I denne sammenhæng er der dog tilføjet et væsentligt komplicerende element, idet DSVJ ikke decideret har kontrol med et produkt, men har et helt andet produktionsapparat, der er afhængig af en række komplicerede samarbejdsforhold med mere eller mindre eksterne part(n)ere, som for nuværende er uafhængige af destinationen / organisationen. Aktiviteterne vil blive inddelt i følgende 3 delprojekter: Organisations- og forretningsudvikling (O) omhandler koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere) Fremtidens turismeservice (F) omhandler hvordan og hvor gæsterne serviceres bedst muligt under opholdet i DSVJ (struktur og deltagere) Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter omhandler hvordan DSVJ bedst muligt kommunikerer målrettet med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere) 7.1. Organisations- og forretningsudvikling (O) Formålet med projektet er som ovenfor nævnte at udvikle DSVJ hen imod en mere forretningsorienteret organisation. Derfor vil der i projektet blive arbejdet med udvikling og afprøvning af nye mulige samarbejdsformer, der skal være med til at sikre øget omsætning og værditilvækst for destinationen, virksomhederne og dermed samfundet. Dette stiller krav til effektiv styring og synlig ledelse, identitet, strategisk planlægning, samt fokus på at have den rette finansiering og medarbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. Dette vil ske i et tæt samarbejde med destinationens aktører for på den måde at definere, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem organiseringsform og destination. Delprojektet vedr. organisations- og forretningsudvikling vil fokusere på følgende områder: O1. Nedsættelse af Advisory board for destinationen (DMO Advisory board) og ansættelse af Projektleder. O2. Undersøge og opbygge et CRM system, der kan afdække gæsternes elektroniske spor og øge viden om de besøgendes præferencer m.m. O3. Drøftelse og udarbejdelse af erhvervspartnerskaber 10

12 O4. Etablering af netværk, der har fokus på øget samarbejde herunder øget online samarbejde O5. Nedsættelse af dialogfora med kommunerne med det formål at udvikle tværkommunale turismepolitikker og strategier, der understøtter destinations styrker. Ad O1) Der skal nedsættes et DMO Advisory Board bestående af ressource personer fra erhverv og andre interessentgrupper. Formålet med at nedsætte et Advisory Board er at sikre, at udviklingen i destinationen tager udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Vi forventer at det nedsatte Advisory Board mødes 4 gange årligt. Ad O2) Viden om gæsternes ønsker og præferencer samt viden om- og kendskab til virksomhederne er altafgørende for at sikre, at Destinationen kan levere den ønskede vare, nemlig at være med til at understøtte indtjeningen og udviklingen i virksomhederne. Derfor vil delprojektet undersøge, hvordan man bedst muligt kan opbygge et CRM system, der kan være med til at understøtte denne ambition. I dag er der ingen koordinering af hverken gæsteeller aktørdata. Dette betyder, at Destinationen langt hen ad vejen træffer beslutninger i forhold til gæstesegmenter baseret på formodninger og ikke på fakta. Derudover mangler Destinationen et klart overblik over produktionsapparatet (overnatningsvirksomheder, attraktioner m.m.), hvilket ikke er hensigtsmæssigt og ikke står mål med destinationens fremadrettede ambitioner. Undersøgelsen vil munde ud i et valg af system. Derudover vil destinationens medarbejdere blive tilbudt undervisning i systemet. Dette vil blive aftalt nærmere med leverandøren af systemet eller med anden ekstern leverandør. Ad O3) Det er ambitionen at få udarbejdet konkrete erhvervspartnerskabsaftaler med virksomhederne i Destinationen. Formålet med disse partnerskaber er at få afklaret forventningerne til et samarbejde og samtidig få udarbejdet konkrete samarbejdsplatforme. Aftalerne vil blive opdelt i forhold til de indsatsområder, som Destinationen arbejder med. Derudover vil aftalerne tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed / virksomhedsgruppe. Vi forestiller os derfor, at der skal udvikles forskellige typer af aftaler. Lige fra basisaftaler til aftaler der mere specifikt går på konkrete temaer, samarbejder m.m. Det er igen vigtigt at slå fast, at de forskellige aftaler vil blive udarbejdet i et tæt samspil med erhvervet skal der fx arbejdes med cykelturisme, så vil vi arbejde tæt sammen med overnatningserhvervet og med attraktioner og andre aktører. Ad O4) I løbet af strategiprocessen og i forbindelse med besvarelserne på hhv. ID360 analysen og Fra offline til online analysen har virksomhederne udtrykt ønsker om et tættere samarbejde omkring konkrete indsatsområder. Det gælder fx i forhold til, hvordan virksomhederne kan sikre maksimal effekt i forholdt til kommunikation online. 11

13 Derfor vil delprojektet identificere konkrete indsatsområder og initiere netværksdannelse, der kan være med til at sikre øget viden virksomhederne imellem og samtidigt bevirke nye, konkrete samarbejdsformer til gavn for indtjening og vækst. Ad O5) Vore mange gæster efterspørger konkrete produkter og oplevelsesmuligheder. Destinationen har en række oplevelsesrum, der skal bindes sammen så geografi og produkter går op i en højere enhed. Det er derfor vigtigt, at den kommunale planlægning på tværs af de fem kommuner hænger sammen og bliver udmøntet i fælleskommunale udviklingsplaner, der kan sikre, at Destinationen kan være med til at tiltrække investorer og andre interessenter, der kan og vil være med til at udvikle produktet yderligere. Der skal derfor nedsættes dialogfora med deltagelse med deltagelse af udviklings- og planfolk fra kommunerne, der sammen med Destinationen skal være med til at få tilvejebragt grundlaget for en fælleskommunal turismepolitik og strategi, der sikrer fremtidig udvikling på tværs af oplevelsesrummene Fremtidens turismeservice (F) Analysen fra offline til online, som DSVJ har fået udarbejdet i samarbejde med Pluss Leadersship og Syddansk Turisme, har givet et overblik over virksomhedernes og turismeaktørernes barrierer og udfordringer i forhold til hele den digitale udvikling, der betyder, at gæsterne i højere grad benytter digitale medier vedr. booking af ferie, informationssøgning, booking af produkter samt evaluering og omtale af konkrete oplevelser. Overordnet set kan dette skifte / denne udvikling beskrives, som følger: Fra Push kommunikation til Pull Kommunikation: Kommunens turisttilbud NU Push af informationer Tema- og segmentbaserede turistprodukter Fra Push til Pull kommunikation medfører en række ændringer ift. at kommunikere med gæsterne. Dette gælder både før, under og efter gæstens besøg til Destinationen. FREMTID Hvervning og Pull Disse erfaringer vil danne baggrund for det videre arbejde i bestræbelserne på at udvikle og få skabt en organisation, der kan bidrage til at nå i mål i forhold til de ovennævnte opstillede succes parametre. 12

14 Turistvirksomhederne og den traditionelle turismestruktur er midt i en transformationsproces, hvor der er i hvert fald to faktorer i spil, der har bevirket og yderligere vil medføre større ændringer i fremtidens turismeservice: øget fokus på reelle turismeopgaver (DSVJ skal væk fra gavekortsalg til detailhandlen og over i retning af at udvikle rammerne for turisme) og dermed understøtte væksten og udviklingen i turismeerhvervet gæsternes øgede online forbrug er to konkrete forhold. Dette betyder, at færre og færre turister lægger vejen forbi turistbureauerne, og i højere grad finder informationer om besøgsmålet på nettet via pc, mobil, tablets eller andre digitale medier. Derfor skal der tænkes nye tanker både i forhold til organisering og i forhold til de kompetencer, der fremover er behov for at kunne understøtte og udvikle fremtidens turismeservice. Derfor vil delprojektet vedr. fremtidens turismeservice fokusere på følgende indsatsområder; F1. Færre fysiske bureauer I DSVJ har vi drøftet et set-up, der tager udgangspunkt i en håndfuld superbureauer. Der skal udarbejdes forslag til lokation, indhold og koncepter for bureauerne. F2. Turistinformationen flytter ud på andre platforme. Der skal udarbejdes et koncept, hvor vi inddrager overnatningsaktørerne i informationen af gæsterne. Hvad skal virksomhederne kunne håndtere, og hvilke nye krav stiller det til personalet i bureauerne. F3. Bureaulederne skal i højere grad understøtte erhvervsvirksomhederne, herunder understøtte netværk på tværs af virksomhederne. F4. Bureaumedarbejderne skal i højere grad være informationsagenter og distribuere viden og derudover skal der uddannes nye digitale medarbejdere. Udnyttelse af specialistviden på tværs af destinationen. Ad F1) Udgangspunktet for Destinationen er, at vi skal nå gæsterne, der hvor de befinder sig med fokus på salg, mersalg og gensalg. Dette gælder både før man træffer valg om feriedestination, under besøget, samt når gæsterne er hjemme igen. Dette er nyt i forhold til, hvordan man traditionelt har fokuseret på turismeservice, idet man typisk har ydet information til gæsterne, når de nu engang var ankommet. Dvs. gæsten har modtaget information om konkrete muligheder via et besøg på turistbureauet. Derfor skal der udarbejdes en ny strategi, der tager udgangspunkt i færre, men større bureauer, der skal kunne servicere, informere og sælge Destinationen. DSVJ har haft en række drøftelser vedr. mulige placeringer af disse bureauer og det kunne muligvis give mening at placere bureauerne, der hvor de fleste gæster befinder sig i destinationen.. Der vil skulle udarbejdes nærmere koncepter for bureauerne. Konceptet vil derfor både skulle kunne håndtere interne og eksterne problemstillinger og udfordringer. 13

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Turismen som væksterhverv i Danmark

Turismen som væksterhverv i Danmark Turismen som væksterhverv i Danmark Turismens Vækstråd v. HORESTA 20. juni 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere