Det erhvervsøkonomiske aftagerpanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det erhvervsøkonomiske aftagerpanel"

Transkript

1 Referat fra møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel: Sekretariat for det Erhvervsøkonomiske aftagerpanel Syddansk Universitet Engstien Kolding Tlf Mail: Onsdag den 19. sep kl på SDU, Campus Odense, lokale O77 Tilstede, aftagerpanelet: Salgsdirektør Kim Munk, KIMS A/S, Statsaut. revisor Niels Kiil-Nielsen, Revisionsfirmaet Martinsen, Managing director Peter Thorn, Westrup A/S, Statsaut. revisor Søren Stampe, Deloitte, Direktør Per Rask Jensen, Varde Erhvervs- og Turistråd, Statsaut. revisor Niels Duedahl, Dansk Revision Direktør Karin Pedersen, Mascott Management, Sales director Intenational Sales, Jacob Wulff Moeskjær, KOMPAN A/S, Direktør Sten Bang Larsen, Nilpeter A/S, Manager Business Development Carsten Høxbro, Viking Life-SAving Equipment A/S Afbud, Aftagerpanelet: Process & Relation Manager, Lise Bjerring Terp, Semco Maritime Erhvervskonsulent Anne Mette Christiansen, Esbjerg Erhvervsudvikling Supply Chain Executive Søren Seerup, Evenex Adm. direktør Otto Popp Clausen, Würth Danmark A/S Partner, statsaut. revisor Lars Tylvad Andersen, KPMG Human Resources & Sustainability Mai-Britt Jensen, Maersk Container Industry A/S Nordic marketing director Helle Vangsgaard, Hjem-IS Group Adm. direktør Lars Hedal, Hedal Kruse Brohus A/S Kontaktdirektør Linette Sønderby, Esoft Systems Erhvervschef Kim Ulrik Larsen, Udvikling Odense Vice adm. direktør Ole Ibsen, Oriefarm Group Områdedirektør Henrik Damsgaard, Nordea Executive Vice President Flemming Eltang, KJAER GROUP A/S Direktør Steen Leth-Jørgensen, TDBA CEO Peter Harwith, Ergolet A/S Rektor Per Møller, Alssundgymnasiet, Sønderborg Direktør John Lohff, Lohff Management Consultants A/S Rektor Karl Kristian Højberg, Sønderborg Statsskole Partner, statsaut. revisor Bjarne Bruun Sørensen, PWC Direktør Jette Østergård, Sønderborg Kommune.

2 Tilstede, SDU studielederne for erhvervsøkonomi: Anna Lund Jepsen, Esbjerg og koordinerende studieleder, Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA og cand.merc., Jesper Piihl, Kolding, og koordinerende studieleder cand.merc.aud. Per Servais, Odense, Peder Madsen, Slagelse, Kirsten Høg, (koordinerende sekretariat, referat). Afbud fra Esben Holstein, studieleder erhvervsøkonomi og europæiske studier i Sønderborg. Ad. Punkt 1. Velkommen og kort præsentationsrunde. Anna Lund Jepsen bød velkommen til mødet og sagde, at hovedtemaet for mødet var praksiskompetencer. Ad. Punkt 2. Forslag om, at ændre konceptet for aftagerpanelet, så der er en formand og en næstformand udpeget blandt aftagerpanelets medlemmer. Anna Lund Jepsen bad aftagerpanelet overveje, om det er en ide at have en formand og en næstformand fra aftagerpanelet. Fra SDUs side kunne dette være hensigtsmæssigt af flere grunde, eksempelvis at der vil være mulighed for sparring omkring fastlæggelse af temaer og punkter til drøftelse i aftagerpanelet, og at man i specifikke sager kunne have en person udenfor SDU, der kunne udtale sig om sager af interesse i relation til eksempelvis de kvalifikationer, vores studerende skal have. Flere af aftagerpanelets medlemmer synes godt om ideen, man skal dog passe på, at der ikke flyttes for meget arbejde videre ud til den valgte formand /næstformand. Et aftagerpanel med formand/næstformand vil også kunne give en anden identitet, et argument for at ændre konceptet. Anna Lund Jepsen vil i samarbejde med de øvrige studieledere arbejde videre med ændring af konceptet i relation til at aftagerpanelet kan have en formand/næstformand. Ad. Punkt 2 - Spørgsmål til aftagerpanelet. a. Hvilke praksiskompetencer er det væsentligt, at bachelorer (HA) hhv. kandidater har? i. Hvilke praksiskompetencer er vigtige på de to niveauer? ii. Kan de prioriteres? iii. Hvor meget må praktik fylde på uddannelsen? 15 ECTS? 30 ECTS? (60 ECTS=1 år) b. Den nye eksamensbekendtgørelse giver igen mulighed for, at eksaminere en gruppe samlet ud fra en skriftlig rapport. Før skulle det være individuelt. Har aftagerpanelet en holdning til dette generelt og særligt i forhold til bachelorprojekt/kandidatspeciale? Studielederne har som optakt til mødet i aftagerpanelet afholdt et møde på tværs af de erhvervsøkonomiske studienævn med deltagelse af formænd og næstformænd (studerende) og har her opstillet en række kompetencer, som formænd og næstformændene ser som vigtige i relation til de studerendes jobkvalifikationer. Anna bad aftagerpanelet drøfte disse og foretage en prioritering.

3 Liste opstillet af de erhvervsøkonomiske studienævn: Kompetencer: IT-kompetencer Faglig viden Faglige redskaber Praksiskompetencer Præsentationskompetencer Professionel adfærd Ledelseskompetencer Governance Kulturel forståelse Hvad kan det konkret være: Flow, ERP, Virtuelle møder, Kendskab til virkelighedens software Gængse termer, teorier, metoder Brancheanalyser, kundeanalyser, regnskabsanalyser, konkurrentanalyser, følsomhedsanalyser, forecasting Strukturering, mødeledelse, personlig planlægning Skriftlig/mundtlig, dansk kommunikation til ikke fagfæller, akademisk skriftlighed, fremmedsprog Etik, moral, CSR, bæredygtighed Samarbejde, HRM, Teams, projektstyring /ledelse God ledelse, bestyrelser, investor relations Medarbejdere, stakeholders i komplekse omgivelser a. Opsamling på drøftelser i aftagerpanelet omkring praksis kompetencer: Suppleringer til listen: - Salg, salgsteknik og salgspsykologi, da næsten alle medarbejdere i en virksomhed på en eller anden måde vil være ind over dele af virksomhedens salg. - Mekanismer i at drive en god forretning - Etik og moral set i relation til en kulturel forståelse og globalt perspektiv. - Generel virksomhedsforståelse - at komme op i helikopteren. At en markedsføringsspecialist også kender noget til produktion, logistik og regnskab. - Forståelse af, at en virksomhed er et system det hele hænger sammen og har indflydelse på hinanden. Måder man kan arbejde med praksiskompetencer på: - Casebaseret undervisning - Praktik /studieophold i virksomheder - E-learning på nye måder, der blev henvist til eksempler på hvor det er muligt gratis at høre interessante foredrag. - E-learning i kombination med weekendundervisning - Brancheforståelse via praktik /studieophold i eksempelvis en revisionsvirksomhed. - Undervisningsformer kan være mere varierede, og interaktive. Eksempelvis kunne man afholde en temauge eller en eller flere temadage, eks. i organisation, hvor man inviterer 6-7 virksomheder ind, der fortæller hvordan dette praktiseres i virksomheden. Kunne kombineres med forskellige virksomheder, og ved at videooptage forløbet, der så efterfølgende kan indgå i den videre undervisning. Dette kan give flere studerende forståelse af praksis end det er muligt at skaffe praktikpladser til.

4 Uddybning af de opstillede kompetencer og prioritering: Enighed om fra aftagerpanelet, at de to faglige punkter: Faglig viden og faglige redskaber er essentielle. Vedr. sproglige kompetencer var der drøftelse om, hvor stor betydning, man skal lægge indenfor dette kompetenceområde. Der var enighed om, at det sproglige beredskab er vigtigt, og at det er vigtigt at kunne udtrykke sig specifikt og nuanceret, det har også noget med virksomhedens renommé at gøre. Der kan dog være forskel på, hvor stor betydning sproglige kompetencer har, bl.a. i relation til om virksomhedens arbejder på globale markeder. Men ønsker en virksomhed sprogkompetencer, vil der være andre uddannelser, der bedre end de erhvervsøkonomiske, vil kunne tilgodese dette. Aftagerpanelet lagde mindst lige så stor vægt på, at de studerende har været på udlandsophold, og via dette har fået sproglige og tværkulturelle kompetencer, jf. uddybning vedr. Internationalisering og kulturel forståelse. Vedr. IT kompetencer: De studerende, der kommer ud, forventes at have IT kompetencer, men det er også vigtigt at kandidaterne kan formidle disse videre til medarbejdere, der ikke har IT kendskab. Internationalisering - kulturel forståelse: Universitetet skal opfordre de studerende til at rejse ud et semester. Et udlandsophold er et modenhedsaspekt og kan være med til at positionere den studerende også i en global sammenhæng. Et udlandsophold behøver ikke at være et must. Behovet for at ansætte kandidater, der har haft et eller flere udlandsophold vil afhænge af virksomheden, og om hvor meget denne er global funderet. Hvis der skal mere praksiskompetencer ind er der noget, man så skal give afkald på i uddannelserne: Det blev fra nogle i aftagerpanelet sagt, at praksis ikke nødvendigvis altid behøver at udelukke andre fag, men kan integreres i eksisterende undervisningsforløb. Man kunne også have praktik sammen med /kombineret med udlandsophold. Aftagerpanelet mener godt, at praktik kan fylde et helt semester i stedet for eksempel valgfag gerne i kombination med udlandsophold. Virksomhedernes erfaring med at have studerende i praktik/ studieophold: Flere af aftagerpanelets deltagere havde gode erfaringer med at have studerende i praktik. Nogle foretrækker studerende på kandidatniveau, mens andre også har haft gode erfaringer med studerende på bachelorniveau, herunder også professionsbachelorer. Afslutningsvis blev det foreslået, at man kunne placere alle de nævnte kompetencer ind i et billede af en virksomhed, så de givne kompetencer var placeret ind i selve virksomheden.

5 b. Ny eksamensbekendtgørelse Anna Lund Jepsen redegjorde for, at der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, med ikrafttræden 1. sep Denne har nogle ændringer omkring mulighed for gruppeeksamen for skriftlige og mundtlige gruppeopgaver, der skal dog fortsat være mulighed for at kunne teste de studerende individuelt. Hun nævnte, at man i de erhvervsøkonomiske studienævn havde drøftet dette i relation til specielt de større projekter som kandidatspecialer og bachelorprojekter. En ny mulighed kunne være at lade det mundtlige forsvar på et speciale udarbejdet af flere studerende være en gruppeeksamen, dette vil så kræve, at den skriftlige del af specialet er individualiseret (og visa versa, hvis det er en fælles skriftlig rapport). Der var tilbagemeldinger fra et par medlemmer omkring at fortsætte med nuværende praksis med individuelt mundtligt forsvar. Det er dog især vigtigt, at det fremgår af eksamensbeviset, om der har været tale om en gruppeeksamen eller om den afsluttende eksamen har været individuel. Ad. Punkt 3. Eventuelle spørgsmål til materiale om status på vores uddannelser. Til mødet var aftagerpanelets web platform ajourført med materiale vedr. antal studerende optaget og dimitteret på bachelor i erhvervsøkonomi, HA, cand.merc. og cand.merc.aud. samt tal for optag og dimittender på de enkelte cand.merc. linjer. Der var ingen spørgsmål til materialet. Ad. Punkt 4. Eventuelt Aftagerpanelet spurgte ind vedr. drøftelserne på mødet sidste år omkring emner /evt. linje omkring salg. Der blev tilkendegivet, at det er høj prioritet fra aftagerpanelet, at der uddannes studerende, der kan noget med salg. Anna Lund Jepsen med flere fra SDU svarede, at man ikke har en linje med salg under Erhvervsøkonomi, HA eller cand. merc. i relation til hvad de aktuelle forskningsmiljøer kan tilbyde. Jesper Piihl nævnte, at man i Kolding er i gang med at udbyde nyt fag indenfor salg og kunderelationer på cand. merc. og forventer senere at få salg ind også som fag på Erhvervsøkonomi, HA. Konklusionen blev, at undervisning omkring salg tages op som selvstændigt punkt på næste års møde i aftagerpanelet, og at studielederne følger op på emnet lokalt. Jesper Piihl omtalte overvejelser omkring udbud af cand.merc.aud. på campus Slagelse. Med en stor studentermasse på Erhvervsøkonomi, HA og alene én cand.merc. linje (indenfor Change Management), vil cand.merc.aud. kunne supplere udbuddet af kandidatlinjer i Slagelse, således at der også er et tilbud rettet mere mod økonomifunktionerne i virksomheden. Der er ikke sat tidspunkt på mulig start, da dette vil afhænge af tid for opbygning af forskningsdækning indenfor området. Nogle medlemmer udtrykte ønske om at dekanen deltager i næste møde. Dette mente Anna bestemt, at han gerne vil (er senere bekræftet af dekanen).

6 Koordinerende studieleder Koordinerende studieleder Koordinerende sekretariat BSc og cand.merc cand.merc.aud. Anna Lund Jepsen Jesper Piihl Kirsten Høg

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Studieleder: Erling Jensen Telefon: 9940 8226 Email: ej@business.aau.dk Skolesekretær: Karina Knudsen Telefon: 9940 2759

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I RUSSISK KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I RUSSISK KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I RUSSISK KØBENHAVNS UNIVERSITET Bachelor og kandidatuddannelsen i russisk Københavns Universitet 14/008244

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere