kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød"

Transkript

1 V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42)

2 Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste, barnet/den unge skal forsørges i hjemmet, det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet samt at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen/faderen, der passer barnet/den unge. den af forældrene, der passer barnet/den unge i hjemmet, helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet/den unge, den af forældrene, der passer barnet/den unge i hjemmet, har et indtægtstab ved at passe barnet. Ydelsen fastsættes på baggrund af din bruttoindtægt. Med virkning fra 1. januar 2011 er der for nye ansøgninger indført et loft over det beløb, der kan ydes efter 42 til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Personer, der er bevilget kompensation efter servicelovens 42 i løbet af 2010, fortsætter efter de tidligere regler. 2

3 Eksempler på, hvad der kan kompenseres for Barnet/den unge har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald. Barnet/den unge har et stort behov for tilsyn på grund af manglende evne til at overskue konsekvenser af egne handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre. Barnet/den unge sover meget uroligt eller sparsomt, så du ofte skal tilse og hjælpe barnet/den unge i løbet af natten. Barnet/den unges sygdom varierer meget med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det må derfor vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole. Barnet/den unge kan ikke være i et dagtilbud eller i skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. Barnet/den unge skal til ekstra mange behandlinger/undersøgelser på sygehus m.m. Antal timer Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fra få timer om ugen til fuld arbejdstid. Det afgørende er, hvor mange timer om ugen dit barn/den unge har behov for at blive passet i hjemmet. Det er muligt at dele ydelsen mellem barnets far og mor. Dokumentation Hvis du modtager delvis kompensation, f.eks. 5 timer om ugen, skal du indsende kopi af dine lønsedler hver 3. måned. Løntabet skal fremgå af lønsedlerne. Samtidig med lønsedler skal din arbejdsgiver underskrive en orlovserklæring, hvoraf det fremgår, at du er bevilget orlov i det antal timer, som du fremover modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Derudover skal din arbejds giver skrive, hvor mange timer du normalt er ansat pr. uge. 3

4 Forlængelse af bevilling Det er din rådgivers ansvar at følge op på din bevilling. Ved opfølgningen vil det blive vurderet, om betingelserne for bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fortsat er tilstede. Hvis der sker ændringer i din arbejdssituation, mens du modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, er du forpligtet til at oplyse kommunen herom. Ophør af tabt arbejdsfortjeneste Kompensation af tabt arbejdsfortjeneste ophører normalt automatisk, når dit barn flytter hjemmefra eller fylder 18 år. Hvis din kompensationen på fuld tid ophører på et andet tidspunkt, som ikke er aftalt på forhånd, eller der sker en betydelig nedgang af din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, er du berettiget til kompensation i en 3 måneders afviklingsperiode. Beregning Beregning lønmodtagere: Første gang du ansøger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal du medsende kopi af lønsedler for de 3 sidste måneder. Hvis din løn varierer meget, skal vi have kopier af lønsedler for de seneste 6 måneder. Det er vigtigt, at det fremgår af dine lønsedler, hvor mange timer du er ansat. Modtager du f.eks. dagpenge, kan kopi af din sidste lønseddel forud for overgang til dagpenge anvendes. Fra 1. januar 2011 er der indført et ydelsesloft for nye ansøgninger (Beløbet er i 2011 max kr. brutto). Dette beløb er et maksimumbeløb, uanset om du arbejder fuldtid eller på deltid. Det betyder, at hvis du f.eks. har en bruttoindkomst på kr. om måneden, så berøres du ikke af loftet, uanset om indtægten er opnået ved fuldtids- eller deltidsarbejde. Hvis du derimod har en indtægt på f.eks kr. om måneden, vil indtægten ligge over loftet, uansat timetal og du vil max. kunne få udbetalt ydelsesloftet. 4

5 Er det problematisk at beregne en timeløn, eller varierer din indtjening meget, beregnes der en gennemsnitstimeløn, eller der tages udgangspunkt i en ufaglært hjemmehjælperløn. I tilfælde af, at der aldrig eller der kun har været en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der blive ydet kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med udgangspunkt i kontanthjælpsniveau, jf. SM Tillæg, som normalt er en del af lønnen, indgår i beregningsgrundlaget. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoindkomst, hvoraf der skal betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Beregning selvstændige: Hvis du er selvstændig, tages der udgangspunkt i dit årsregnskab eller i netto udgiften til en vikar. Du skal være opmærksom på, at kompensationen udbetales som A-indkomst, hvilket betyder, at der beregnes og fratrækkes skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag af det beregnede bruttobeløb. Optjent ferie fra arbejdsgiver/fagforening Hvis du skal holde ferie eller får udbetalt optjente feriepenge, er det vigtigt, at du giver os besked herom, idet du ikke må få udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, samtidig med at du får udbetalt feriepenge. Pension Du er berettiget til indbetaling af pension, hvis du umiddelbart før overgang til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Bidrag til pension (arbejdsgiverbidraget) kompenseres med max. 10%. Du kan højst modtage et beløb, der svarer til dit hidtidige arbejdsgiverbidrag. Du skal være opmærksom på, at pensionen vil blive beregnet ud fra den fastsatte timeløn og procentsats. Pensionen vil ikke blive satsreguleret på samme måde som timelønnen. 5

6 Udbetaling Ydelsen udbetales månedsvis bagud. Sparede udgifter De udgifter, som du sparer ved at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, vil blive fratrukket i beregningen. Et eksempel kan være, hvis du sparer udgiften til pasning af dit barn udgiften til transport til og fra arbejde. Regulering af ydelsen En gang årligt 1. januar reguleres den fastsatte timeløn med en procentsats, som Velfærdsministeriet fastsætter. Det er kun timelønnen, som satsreguleres. Som tidligere beskrevet, satsreguleres bidrag til pension ikke. Der sker ingen ændring af den fastsatte timeløn, hvis du stiger i løn, skifter arbejde eller hvis dit pensionsbidrag ændres. Ferieberegning Der udbetales en gang årligt 1. maj et tillæg til ferieformål. Der udbetales 1 % tillæg til ferieformål af det beløb, du har modtaget i tabt arbejdsfortjeneste det foregående kalenderår. Ophør af tabt arbejdsfortjeneste Tillæg til ferieformål udgør ved ophør 12½ % af det bruttobeløb, du har fået i tabt arbejdsfortjeneste. Tillæg til ferieformål beregnes på grundlag af beløb udbetalt som tabt arbejdsfortjeneste i det foregående kalenderår. Beløbet udbetales ved ophør eller nedsættelse af timer. Der udbetales endvidere et tillæg på 12½ % af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet udbetales til dig ved ferieårets start, altså 1. maj i det følgende kalenderår. 6

7 Tabt arbejdsfortjeneste og arbejdsmarkedslovgivningen Kontakt din fagforening eller A-kasse, inden du vælger at modtage eller ændre i din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og servicelovens 42 kan betyde, at en periode med tabt arbejdsfortjeneste kan få uforudsete konsekvenser, når du skal tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du derimod modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og bliver syg i længere tid, skal du kontakte din rådgiver for yderligere information. Sagsbehandlingstid Du kan finde oplysninger om sagsbehandlingstid på Klageadgang Du kan klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Din klage sendes til Handicaprådgivningen, Klostergade 16, Postboks 813, 6000 Kolding, som skal have modtaget din klage inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når vi har modtaget din klage, vil din sag blive behandlet på ny og der tages stilling til, om vi kan give dig hel eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 4 uger. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender vi din klage sammen med sagens relevante akter inden 4 uger til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Ansøgningsskema Ansøgningsskemaer kan downloades fra tjeneste 7

8 Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Handicapområdet Klostergade Kolding

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A 2007 08 Almindelige barselsregler Vedr. fars ret til barselsorlov Fars ret til 2 ugers barselsorlov

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere