Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober Kl i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05."

Transkript

1 «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» «AFDMAIL» CVR: Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober Kl i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. Inviterede: Havørreden v/ ErikThorsen - fremmødt: Poul Erik Olsen Fritidsfiskerne v/jørn Olsen Rønne Sejlklub v/ Anders Funch Nielsen Rønne Roklub v/ Ole Sig Vendekredsen v/ Svend-Aage Thøgersen Fremmødt:Børge Olsen Strandjægerne v/ Robert Pedersen BSF v/ Simon Rømer Fremmødt: Holger Jespersen Chef for Vej og Havne Hardy Pedersen, BRK Havnegruppen: Jakob Jensen, BRK Havnegruppen: Morten Kjær-Andersen, BRK Havnegruppen: Mogens Stender Alstrup, BRK - referent Afbud: Rønne Handelsstandsforening v/ Betina Lund - afbud Fraværende: Calypso v/ Preben Kofod Radioamatørerne v/ Erik Valsgaard Fluefiskerne v/ Martin Nielsen Overspringerne v/ Henri Odd Eriksen Rønne-Knudsker Byting 1. Godkendelse af dagsorden. Hardy foreslår at pkt. 8 udsættes til næste møde da drøftelsen af helhedsplanen bør gå forud for drifts og anlægsintentioner for det kommende år. Forslaget blev godkendt. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adr. Herunder hvem repræsenterer hvad. Havørreden v/ Poul Erik Olsen, BSF v/ Holger Jespersen, 3. Næste mødedato, forår J.nr.: «JNR» Marts-april.

2 Side 2/11 Hardy foreslår et ekstraordinært møde i slutningen af året, hvor pkt. 8 sættes på dagsordenen. Ekstraordinært møde torsdag d. 15. dec. 2011, kl. 19, Sejlerstuen. Ordinært møde torsdag d. 29. marts 2012, kl. 19, Sejlerstuen. 4. Prioritering af helhedsplan I fortsættelse fra sidste møde, hvor brugerrådet ønskede at lave prioriteringen af helhedsplanen for Nørrekås, på baggrund af kalkulationer på det af Dan Hasløv udarbejdede forslag, ønsker Teknik og miljø input til en prioritering af helhedsplanen, så forslaget kan behandles af teknik og miljøudvalget. Kalkulationer og kort mm. Er vedlagt referatet. Udgangspunktet for drøftelserne blev aftalt til at være Arkitektens prioritering af den helhedsplan der er grundlaget for placering af de nye forkastninger. Brugerne havde ingen bemærkninger til arkitektens forslag til prioritering. Arkitektens forslag vil så i forbindelse med den dagsorden hvor prioriteringen af havnenes anlægspulje for 2012 behandles af Teknik og Miljøudvalget, blive bilag sammen med bemærkningerne under dette punkt. Hardy pointerede at gennemførelse af et projekt til 20 mill. kr., ikke umidelbart kan forventes, da havnene samlet har 1,6 mill. kr. i anlægsmidler pr. år og det ikke kan forventes at alle pengene kan bruges på Nørrekås Lystbådehavn de næste godt 10 år. Teknik og Miljøs forslag til projekt på Nørrekås, vil blive forelagt brugerrådet på Nørrekås, inden dette forelægges Teknik og Miljøudvalget til prioritering 5. Postkasser. Fælles stativ der er godkendt efter d. 1/ Der er udarbejdet et forslag til en fælles postkasseløsning, bestående af et fælles stativ med postkasser monteret på den ene side og opslagstavle på den anden side. Thorkild Westh fra PostDanmark har indledningsvis godkendt forslaget. Interesserede i fælles postkasseanlæg, melder tilbage til Morten senest fredag d. 29. okt Dem der ønske at være del af det fælles postkasseanlæg skal betale en forholdsmæssig andel i stativet samt egen postkasse. 6. Staus på molebyggeri.

3 Side 3/11 Knapt halvdelen af molen over vandet er færdigt og der vil være 2-3 arbejdsdage med de manglende dæksten der kommer fra Vang Pieren. Høften lukkes til stranden fra landsiden Den nye forkastning er ca. 20m bred ved foden, med en dybgang på ca.4 m. i indsejlingen og afviserpæle der sikrer minimum 2 meter dybgang Anders udtrykte af den nye mole har hjulpet meget på bølgeforholdene i havnen. Afviserpælene ved molehovederne forventes monteret hvide plader til markeringen af de nye molehoveder. Det understreges at der er tale om afviserværker, da man ikke skal kunne lægge til ved de nye moler. Jernspunsen fjernes Bølgen fra Leonora trækker sandet ned i indsejlingen og er noget kraftigere end Villum Calusen, ifølge Anders kan bølgerne/efterdønningerne fra Leonora mærkes i op til 10 min. efter første bølge har ramt havnen. Der blev drøftet flere forslag til imødegåelse af bølgerne fra Leonora Christina; Evt i tilknytning til en etablering af en stenfod på ydersiden af den gamle forkastning (se punkt 4) eller evt. ved at åbne forkastningen og forbedre kernen i forkastningen. Det blev fremført, at byggepladsvejen til den nye mole ikke kan ses, når vandstanden er så høj, som den har været i dagene forud for brugermødet og man har fjernet de gule bøjer, Gravemaskinen har stået på vejen som markering. 7. Året der gik. Status på sæsonen I 2011 var der 3929 gæstebåde i havnen, en tilbagegang på ca. 8% i forhold til 2010 hvor 4236 både gæstede havnen. Over halvdelen af de manglende gæster skyldes faldende besøg i august og sep Endvidere har flere gæster sandsynligvis valgt at afkorte deres ophold i Nørrekås, som følge af molearbejderne i juni og juli måned. 8. Drifts- og Anlægsintentioner for det kommende år. Prioritering af ønsker, ideer og forslag til det kommende år. Punktet blev udsat til det ekstraordinære møde i dec Information. Kan informationen gøres bedre, BRK og brugerne imellem. Ole fremførte, at han fandt informationsniveauet fornuftigt.

4 Anders mente ikke at kommunikation vedr. molearbejdet havde været fyldestgørende. Han fremførte bl.a. at prammen forsvandt tidligere end han havde forventet uden at dette blev kommunikeret. Det blev bekræftet at prammen blev afleveret 3 dage tidligere end forventet, da vejrudsigten de 3 dage umuliggjorde at prammen kunne arbejde. Side 4/11

5 Side 5/ Indkomne forslag Fra Rønne Sejlklub: A. Ønske om Nørrekaas bliver administreret af Rønne Havn. Bem. Skrivelse fremsendt den 23. marts 2009 på samtlige brugeres vegne. Hvornår kan vi forvente svar? T & M s bemærkninger: Jørgen Dreyer har den 22 maj skrevet til Rønne Sejlklub at der er sat en undersøgelse i gang, og vi kan på nuværende ikke sige hvornår denne er afsluttet Anders mener at 2½ år er for lang tid. Hardy orienterede om at: Undersøgelserne har været sat i bero efter det møde hvor Teknik og Miljø fik den opfattelse at sejlklubben ikke ønskede undersøgelserne fortsat, men at sagen nu undersøges af BRK s jurister, og at Afgørelsen vil i sidste ende være politisk. Ifølge Anders vil Rønne Sejlklub arbejde for en delvis privatisering af Nørrekås Lystbådehavn, såfremt forslaget bliver afslået. B. Tilgængelig Miljøstation. Bem. Fra politisk kilde oplyses, at forvaltningen er pålagt, at anskaffe miljøstationer hvor disse mangler på øens havne. Er dette korrekt? Foråret har dokumenteret, at den nuværende ordning har spillet fallit. Hvornår vil forholdende blive ændret? T & M s bemærkninger: Teknik og miljø har aftalt med myndigheden at det alene er i Tejn der skal etableres miljøstation. Teknik og miljø er endvidere af den opfattelse at de faciliteter vi har til modtagelse af affald er de mest hensigtsmæssige, set i forhold til sikkerhed for at der ikke sker uheld og ikke bruges unødigt meget arbejdstid, og at disse vil blive fastholdt til at de nye affaldsplaner skal sendes i høring i Der er godkendte modtagefaciliteter på Nørrekås, og ikke en miljøstation. Anders oplyste at på Rønne Havn køre en medarbejder rundt hver morgen og tømmer de blå modtage-/kemikaliestationer Rønne Sejlklub ønsker en mulighed for at aflevere affald i dagtimerne, eks, ved en modtagestation. Jakob henviste til at den politiske målsætning om samme serviceniveau på alle havne, og at en ændret ordning på Nørrekås, også vil medføre en ændring på de øvrige kommunale havne. Ifølge Morten afleveres der ca l. spildolie til modtagestationen på Nørrekås pr. år. Ole fremførte, at man skal overveje hvor mange ressourcer, der anvendes havnens forskellige opgaver, herunder om anvendte ressourcer med fordel kan anvendes til at udbedre mangler andre steder på havnen.

6 Side 6/11 C. De åbne postlister ved brk. Bem. Hvorfor er sejlklubbens skrivelser udelukket fra de åbne postlister? Den 25. aug tog sejlklubben det op med områdechefen, der sagde, at det var en fejl og ikke ond vilje samt, at det ville blive rettet. Hvornår sker det? T & M s bemærkninger: Sejlklubben skrivelser bliver administreret som alle andre skrivelser, og stikprøver bekræfter dette. Hardy vil ikke afvise at der sker fejl, men Rønne Sejlklub behandles ikke anderledes end andre brugere/borgere. Sagsbehandlerne fører skrivelser på postlisterne, hurtigst muligt. D. Tildeling af pladser i Nørrekaas Baadehavn. Bem. Hvilken forklaring er der på, at nogle der henvender sig og udenom ventelister kan få fast- eller rotationsplads. Andre bliver helt afvist og flere beboere i Rønne området ligger i dag i Hasle/ andre havne. Chefen for Havne H. Pedersen har ved skrivelse den 25. aug lovet, at tage fordelingen af faste pladser og gæstepladser op på kommende Brugerrådsmøde. Hvornår sker det? T & M s bemærkninger: Bådpladserne i Nørrekås bliver administreret som i de øvrige kommunale havne, og ingen pladser egnet til helårspladser reserveres til gæstepladser Hardy op at retningslinierne for tildeling af bådpladser fremgår af takstregulativet. Anders mener at der er tale om kassetækning og kan ikke forstå princippet. Teknik og miljøs mål med retningslinierne er at give flest mulige bådplads i en af de kommunale havne og når havnen er indretning er fastlagt, at så også flest mulige er faste pladser Jakob oplyste at det er i den forbindelse vigtig at havnen også kan flytte faste pladser hvis havnen finder det hensigtsmæssigt. Anders refererede til at sejlklubbenen har fået aktindsigt i bådlister mm.og at de den, 7. sep. har registreret 51. tomme pladser, af dem er 5 joller, samtidig med at der har været 57 både på land, og en venteliste på 38 både. Hardy oplyste at der er en politisk beslutning om, at egnede helårspladser ikke må reserveres til gæstepladser og at der arbejdes på at få flest muligt faste pladser. T&M har ingen interesse i have tomme pladser.

7 Side 7/11 Politisk har man meldt ud at alle bornholmere skal have mulighed for at få en plads i en af de kommunale havne, minimum i form af en rotationsplads i en af de kommunale havne. E. Overtrædelse af lighedsgrundprincippet. Ikke mindst set i relation til den mærkværdige administration af pladsfordeling i Nørrekaas finder vi det kritisabelt, at der med en bruger er udarbejdet en skriftlig aftale om brug af indtil flere pladser. Vil man fastholde dette, som er en klar overskridelse af lighedsgrundprincippet? En løsning på sagen kunne være, at anvise den pågældende en plads i det nye sikrede bassin. T & M s bemærkninger: Det projekt der er til prioritering på dette møde giver nye muligheder. Teknik og miljø vil se på denne mulighed. Ingen yderligere bemærkninger. F. Reparation af flydebroen Bem. For anden gang er der afsat ,00 kr. til reparation af flydebroen. Hvornår påbegyndes reparationen, idet sejlklubben skønner, at dens tilstand udgør en sikkerhedsrisiko? T & M s bemærkninger: En samling er som udført som prøve, øvrige samlinger er produceret og vil blive monteret i november måned Ingen yderligere bemærkninger. G. Reparation af den nordligste træbro i yderbassinet. Bem. Denne bro er blevet dømt til, at kunne falde sammen under en storm. Hvornår påbegyndes reparation af den? Det er over 2 år siden at vi gjorde opmærksom på problemet. T & M s bemærkninger: Broen er i det projekt der skal priorites på dette møde foreslået ændret, når broens fremtidige udformning er fastlagt, lægges en plan for ombygningen/ renoveringen Jakob oplyste, at projektet til prioritering under punkt 4 bygger på at reducere længden af den nuværende bro. Det skal besluttes hvordan broen skal se ud i fremtiden og så skal der laves en plan for at bringe broen i orden. dog skal det bemærkes at vedligehold er drift og ikke anlæg. H. Referater af brugerrådsmøderne på kommunens hjemmeside. Bem. På trods af flere henvendelser vedr. adskillige manglende referater mangler der stadig mange. Ligesom det kan være interessant, at læse referater

8 Side 8/11 fra andre udvalgs møder i kommunen kan Brugerrådenes referater også være interessante. T & M s bemærkninger: Vi har undersøgt dette og må konstatere, uvist af hvilken grund, så er ikke alle referater kommet på hjemmesiden Hardy beklagede, at havnegruppen ikke har været gode nok til at få referaterne lagt ud på hjemmesiden. I. Tilbagebetaling af arealleje? Bem. Hvornår kan sejlklubben forvente, at få tilbagebetalt areallejen for 2010 på 6.800,00 kr.? Vi har rykket skriftligt i juli måned. T & M s bemærkninger: Pengene bliver overført inden udgangen af oktober. Hardy har været i kontakt med økonomiafdelingen. Det er ikke ligetil at tilbageføre pengene, men der arbejdes intenst med at få tilbageførslerne gennemført. Robert forespurgte om man skal være folkeoplysende for ikke at betale arealleje. Det mener Hardy at man skal. Strandjægerne søger om at blive en folkeoplysende, såfremt de bliver godkendt i 2011, forventer Strandjægerne at de får deres penge for 2011 tilbage. J. Vedligeholdelse af redskabsskure på sejlklubbens masteskur. Bem. Disse skure er betalt mange gange af brugerne. Det er derfor kritisabelt, at man lader dem forfalde på grund af manglende maling. T & M s bemærkninger: Indgår i havnefogedens plan for vedligeholdelse af havnen. Morten: vedligeholdelsen var planlagt i indeværende år, men er blevet nedprioriteret til fordel for fjernelse af ukrudt på havnearealerne. Morten sætter arbejdet i gang når vejret tillader dette. Børge opfordrede Morten til ved samme lejlighed at få efterset dørene, da nogle af disse er rådne i bunden. K. Hylder til lange master på Remisebygningen. Bem. Rønne Sejlklub har ved skr. 22. aug søgt om tilladelse til, at opsætte hylder m.v. på Remisebygningen. Vil der - og hvornår bliver der givet tilladelse til dette? Sejlklubben søgte om tilsvarende for mere end 3 år siden uden at modtage svar.

9 Side 9/11 T & M s bemærkninger: Kommunale ejendomme der administerer den gamle remise er positive for reoler til opbevaring af master der er for lange til sejlklubbens masteskur. Teknik og miljø ser gerne på et forslag til reoler indtil det er muligt at opføre tidssvarende faciliteter til master på Nørrekås Jakob: Der er åbnet op for etablering af midlertidigt opbevaring jf. ovenstående. Det blev aftalt, at Rønne Sejlklub midlertidigt opsætter knægte samt presenning til opbevaring af master, indtil der findes en mere tidssvarende løsning. L. Plankeværk mellem Remisebygning og Kystvejen. Bem. Er det muligt at få genopsat et plankeværk efter oprydning af olieforurening dels på grund af støv- og støjgener, men også fordi den ukrudtsmark, der eksisterer i området ikke bør præsenteres for forbipasserende? T & M s bemærkninger: Ukrudtsbekæmpelse er igangsat. Teknik og miljø er ikke bekendt med støv og støjgener. Anders oplyste at støvet kommer når busserne bakker på plads og der er kraftigt sydlig vind. Hardy oplyste at det ikke er ønske at de kommunale havne er bag plankeværk Det blev aftalt at der skal køre et læs skærver på så støvgenerne mindskes., samt at der rettes henvendelse til busselskabet vedr. fejning af deres arealer så støvgener mindskes. M. Spøgeskema 2010 vedr. tilfredshed/ utilfredshed med pladser. Bem. Kommunen sendte spørgeskema ud i foråret På sidste møde lovede JJ at resultatet ville blive udsendt sammen med referatet. Dette skete ikke. Hvornår får vi resultatet? T & M s bemærkninger: Teknik og miljø skal beklage at resultaterne ikke er udsendt som aftalt, resultatet udsendes sammen med dagsordenen. Generelt ønsker de fleste at komme ind i inderhavnen. Den nye mole har muligvis ændret på dette forhold, da flere brugere oplever at forholdene i de øvrige bassiner er blevet bedre. N. Spørgeskema vedr. ophold, bål og grill på den til havnen tilhørende strand.

10 Side 10/11 Bem. Hvilke tiltag har der fundet sted på baggrund af undersøgelsen? Det må være på sin plads, at såvel de der har svaret på undersøgelsen som brugerne får besked. T & M s bemærkninger: Undersøgelsen vedlægges dagsordenen som bilag. Hardy ønskede ikke at konkludere på undersøgelsen, men formålet med bålpladserne var en forventning om at ordnede forhold på stranden kunne smitte af på gæster opførsel. Anders fremførte, at det er utilfredsstillende at sejlerne skal overholde havnelovens bestemmelser om ro efter kl , når dette ikke håndhæves på stranden ved bålpladsen. Hardy oplyste at det er politiet og ikke havnen som afgør hvilke støjniveau som er acceptabelt. I fm. etableringen af bålpladser, har flere brugere oplevet at privat materiel og udstyr til både/joller er blevet brændt på bålet. Bålpladserne søges forsynet med brænde. Anders spurgte om undersøgelsens resultat var blevet sendt til alle deltagere i undersøgelsen. Dette spørgsmål kunne ikke besvares. Der blev udtrykt ønske om etablering af et toilet i området på stranden til standens gæster. O. Leje af Båd stativer. Bem. Hvordan går det med T&M planer med, at tilbyde udlejning af 400 båd stativer i forbindelse med et OPP projekt, hvor der er afsat en garantisum på 2.4 mil.? T & M s bemærkninger: Projektet der ikke har hverken drift eller anlægsudgifter til kommunen har fortsat høj prioritet i teknik og miljø, der fortsat mener at det er den bedste løsning for at få de bedste vinteropbevaringsarealer. Når alle bådejere er tilbudt at leje et stabelbart stativ, så vil sandsynligvis blive stillet krav om at bådejerne skal fjerne deres bådstativer/-vogne fra havnens arealer, når båden bliver sat på vandet. P. Stillingsbeskrivelse/ ansættelsesbevis - kontrakt. Bem. RS har flere gange rejst ønsket om en stillingsbeskrivelse på havnefogeden. Det blev oplyst såvel skriftligt som på møder, at det var der ikke er og at der heller ikke ville blive udfærdiget en sådan. Vi har senere fået oplyst, at regionskommunens virksomheder er blevet pålagt, at udfærdige en sådan for alt ansat personel og sidste frist er efteråret Er dette korrekt? (I overensstemmelse med kommunernes bestemmelser.) T & M s bemærkninger: Der er fortsat ikke krav om stillingsbeskrivelser

11 Side 11/11 Hardy oplyste, at der ikke er krav om stillingsbeskrivelser. T&M holdning er at man har nogle medarbejdere som kender de mål og rammer der arbejder efter, så der udarbejdes ikke nogen stillingsbeskrivelse for Morten. Anders fremførte at det også er et spørgsmål om hvilke kompetencer havnefogeden har, evt. i forbindelse med fjernelse at både. Hardy oplyste, at havnefogedens kompetencer afklares mellem den enkelte havnefoged om chefen for Vej og Havne (Hardy). 11. Evt. Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til næste Brugerrådsmøde. Holger oplyste at der ligger en glasfiberbåd med skarpe kanter til fare for børnene tæt på havnens legeplads. Morten kontakter bådejeren.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere