Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt bestyrelsesarbejde i KAB"

Transkript

1 Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både som helhed og som enkeltmedlemmer vil tilstræbe at efterleve under udøvelse af deres bestyrelseshverv. 2. Bestyrelsens opgaver Professionelt bestyrelsesarbejde Bestyrelsens overordnede opgave er at sørge for, at KAB ledes og administreres forsvarligt indenfor de gældende love og regler. Selskabets virksomhed, herunder både byggeri og administration, skal foregå på en effektiv og rationel måde. Bestyrelsen lægger vægt på, at bestyrelsesarbejdet udføres professionelt, således at selskabets planlægning og administrative virksomhed udføres så fejlfrit som muligt. I sammenhæng med dette vil bestyrelsen i øvrigt arbejde for at selskabets og kundernes midler anvendes korrekt, og altid på en måde der ikke vil give anledning til velbegrundet kritik om misbrug eller lignende. Bestyrelsen er opmærksom på det særlige ansvar, der hviler på KAB og andre almene boligorganisationer, som administrerer offentlige midler. I den forbindelse er bestyrelsen også opmærksom på, at samarbejdet med aktører fra den offentlige sektor og offentligheden skal være konstruktivt og præget af en positiv ånd. Bestyrelsens overordnede tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender, og det påhviler bestyrelsen at arbejde for at realisere selskabets målsætning. Side 1

2 Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets drift, herunder at budgetlægning og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter KAB s forhold er af udsædvanlig art eller størrelse. Bestyrelsen gennemgår det af direktionen aflagte regnskab, der er forsynet med revisionspåtegning. Det af direktionen underskrevne og af bestyrelsen vedtagne årsregnskab forelægges til godkendelse for repræsentantskabet. På samme måde behandler bestyrelsen det af direktionen fremlagte forslag til budget, der jf. vedtægterne efterfølgende forelægges for repræsentantskabet. Bestyrelsesmøderne Bestyrelsen afholder årligt 6-7 ordinære møder, heraf det ene som et 2- dagsseminar, udover det tilbagevendende konstituerende møde efter forårets repræsentantskabsmøde. På bestyrelsesmøderne behandles alle forhold vedrørende selskabets overordnede udvikling, herunder selskabets samlede strategi, de enkelte aktivitetsområders strategi, de overordnede økonomiske målsætninger, forslag om nye aktiviteter og større udviklingsprojekter samt sociale, etiske og miljømæssige forhold. Udvalgsstrukturen Bestyrelsen har besluttet at nedsætte en række udvalg og paneler. Dette er sket bl.a. for at sikre en mere direkte involvering i KAB s produkters kvalitet og udvikling end det almindelige arbejde i bestyrelsen tillader. Udvalgene skal sikre en mere fokuseret bestyrelsesbehandling og understøtte en positiv og produktiv meningsudveksling mellem bestyrelse, udvalg og administration. Der er både tale om udvalg og om paneler. Udvalgene arbejder direkte i forhold til bestyrelsen, mens panelerne har en mere høringsorienteret funktion./. I bilag 1 Udvalg og paneler nedsat af KAB s bestyrelse er udvalgsstrukturen og baggrunden herfor nærmere beskrevet. Side 2

3 Bestyrelsesmedlemmernes virksomhed Bestyrelsesmedlemmerne søger så vidt muligt at sikre, bl.a. i deres personlige virke i bestyrelsen, at KAB ikke sættes i et uheldigt lys i pressen eller i omgivelserne i øvrigt. Bestyrelsens medlemmer bestræber sig på at varetage deres hverv på en sådan måde, at der ikke begås fejl, som kan medføre økonomiske eller prestigemæssige tab for KAB Bestyrelsesmedlemmerne udfører deres bestyrelsesaktiviteter som part i en velfungerende gruppe med respekt for de øvrige medlemmer, herunder eventuelle uenigheder med disse. Bestyrelsesmedlemmerne er indstillet på at afsætte den nødvendige tid til at deltage i bestyrelsens arbejde, herunder at forberede sig til bestyrelsens møder. Medlemmerne af bestyrelsen er endvidere indstillet på at bidrage kvalificeret og aktivt til drøftelserne på både bestyrelsens egne møder og på andre møder, hvor medlemmerne deltager. De enkelte medlemmer af bestyrelsen holder sig i øvrigt almindeligt orienteret om udviklingen indenfor boligsektoren i almindelighed og den almene sektor i særdeleshed. Bestyrelsens forhold til direktionen Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør. Ved ansættelsen indgår bestyrelsen en kontrakt med direktøren. Bestyrelsen fastlægger såvel den administrerende direktørs stillingsbeskrivelse som en instruks til direktionen. Bestyrelsen skal sikre, at direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har tilkendegivet. 3. Bestyrelsesformandens opgaver Formandens ansvar vedrørende bestyrelsesmøder Bestyrelsesformanden har ansvaret for, at der afholdes bestyrelsesmøder, herunder indkaldelse og fastlæggelse af dagsorden. Formanden skal sikre, at det for bestyrelsesmødet relevante materiale udsendes med en kommenteret dagsordenen til hvert enkelt bestyrelsesmed- Side 3

4 lem. Udsendelsen af materialerne skal ske mindst 10 dage før mødets afholdelse, så vidt det er muligt, så der er 2 weekender til rådighed inden mødets afholdelse. Formanden eller næstformanden varetager opgaven som mødeleder og skal i den forbindelse udvise en god mødeledelsesskik, således at mødet gennemføres i en rolig og respektfuld atmosfære. Til støtte for sin mødeledelse skal formanden eller, i dennes fravær, næstformanden sikre, at der ved hvert bestyrelsesmøde vælges en ordstyrer. Ordstyreren skal sikre, at det enkelte bestyrelsesmedlem får mulighed for at komme til orde, og at alle relevante synspunkter høres. Formanden skal endvidere sikre, at der i de tilfælde, hvor det findes af betydning for en sags oplysning og behandling, inviteres de relevante KABansatte eller andre personer til at overvære en sags behandling på bestyrelsesmødet. Formanden har ansvaret for, at der er udpeget en sekretær, der fører protokollen for mødet, herunder udarbejdes et referat. Formanden har i øvrigt, overfor den samlede bestyrelse, ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet. Formandens samarbejde med direktionen For at sikre en løbende kontakt mellem formanden, næstformanden og direktionen afholder parterne med jævne mellemrum møde. Formanden skal sammen med direktionen planlægge bestyrelsens arbejde, således at dagsordenen med eventuelle bilag giver det bedst mulige grundlag for, at bestyrelsesmedlemmerne kan forberede sig til bestyrelsesmøderne. 4. Den gensidige information mellem direktion og bestyrelse Det gensidige informationsbehov Bestyrelsen og direktionen drøfter mindst en gang årligt det gensidige behov for informationer fra den anden part. Side 4

5 Informationsmængde og hyppighed Direktionen afgiver efter nærmere aftale med bestyrelsen information om finansielle og driftsmæssige forhold, bl.a. via direktionsberetningen til bestyrelsen og den årlige forvaltningsrevisionsrapport. Direktionen rapporterer løbende om såvel relevante dele af de konkrete aktiviteter som strategiske og særlige aktiviteter, herunder også om forhold der er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage KAB s overordnede ledelse. Bestyrelsen informerer direktionen om problemstillinger, ideer og ønsker m.v., der kan forventes at blive rejst i bestyrelsessammenhæng. 5. Evalueringsaktiviteter Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen Der gennemføres hvert år på bestyrelsens møde i marts eller april en evaluering af samarbejdet mellem på den ene side bestyrelsen og på den anden side direktionen. Som grundlag for drøftelsen aftaler formanden og den administrerende direktør et antal temaer, som evalueringsdrøftelsen skal tage udgangspunkt./. i. Eksempler på evalueringstemaer fremgår af vedlagte bilag 2. Samarbejdet i bestyrelsen Der gennemføres ligeledes hvert år på bestyrelsens møde i marts eller april en årlig evaluering af samarbejdet i bestyrelsen, herunder formandens virke. Som en forberedelse af evalueringsdrøftelsen, udfylder hvert bestyrelsesmedlem et anonymt spørgeskema om deres vurdering af bestyrelsesarbejdet. Det samlede resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tilgår bestyrelsen, og indgår som en del af grundlaget for evalueringsdrøftelsen. Forslag til spørgeskemaet drøftes af bestyrelsen på det årlige bestyrelsesseminar, der ligger i januar/februar måned, i hvert kalenderår. Eksempler på temaer som kan inddrages i den årlige spørgeskemaunder-./. søgelse fremgår af vedlagte bilag Afsluttende bemærkninger Side 5

6 Dette dokument underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen drøfter dokumentet hvert år på det konstituerende møde i bestyrelsen. Hvis der indtræder nye bestyrelsesmedlemmer på andre tider, forelægges dokumentet til godkendelse, og nye bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsordenen. Vedtaget af KAB s bestyrelse den <DATO> Kjeld Poulsen formand Jim Hemmingsen næstformand Birgit Jensen John Bach John Carstens John Olsen Annette Ågård Nielsen Knud Johnsen Peter Henningsen Sophus Vørsing Erik B. Nielsen Erik Tidemand Nielsen Helmut Sørensen Jette Hansen Mads Lebech Lars Engberg Ole Andresen Side 6

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 7. august 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 14. august 2014 kl. 17.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:00

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere