Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus."

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager Side 1 Refer af Vækstforums møde den 13. juni Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 5 3 Resultkontrakter i Regional Udvikling 7 Iværksætteri 4 Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU- HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse 21 Innovion 9 Brugerdreven innovion - forprojekt. Handlingsplanens pkt Turisme 10 Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde. 12 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde Udvikling af internionale oplevelsesfyrtårne Fonden Midtjysk Turismes Stregiske Udviklingsplan og aktiviteter Ansøgninger m.m. 15 Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud. 44

3 Indholdsfortegnelse 16 Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak, Interreg IV 18 Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors 19 Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstregier, stus for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Orienteringssager 21 Stus vedrørende projekt kompetenceplform Behandling af projekter under den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Regionalpolitisk vækstredegørelse Grønbog fra EU-kommissionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Stus vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora Eventuelt 70

4 Refer af Vækstforums møde den 13. juni 2007 Den administrive styregruppe indstiller, referet godkendes. Beslutning Referet blev godkendt med følgende bemærkning indkommet fra Nicolai Vammen til punkt 4. vedr. Megassningen energi og miljø: Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiområdet. Sagsfremstilling Bilag: Refer fra Vækstforums møde d. 13/ kort version

5 Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Resumé Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden og med mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes således i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen. For sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsaftalen, har sekretariet for Vækstforum udarbejdet den vedhæftede oversigt over indssområder, allerede fastlagte initiiver på området i Vækstforums stregi og handlingsplan, samt øvrige initiiver på området. Sidste del af skemaet er en oversigt over de aktører, som er relevante i forhold til aftalens udmøntning. Den administrive styregruppe indstiller, der på baggrund af den vedhæftede oversigt over Partnerskabsaftalens indssområder, og efter dialog med relevante aktører i forhold til aftalens udmøntning, udarbejdes et konkret oplæg til det videre stregiske arbejde med aftalen til Vækstforums møde den 29. oktober 2007, sekretariet inddrager relevante aktører i udarbejdelsen af dette oplæg. Beslutning Som indstillet. Sagsfremstilling Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland den 14. juni kunne deltage i de afsluttende forhandlinger med Økonomi- og Erhvervsministeriet med det formål indgå en partnerskabsaftale som skitseret og drøftet på mødet i Vækstforum. Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden , dog med løbende opfølgning på implementeringen af aftalen og dermed mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes første gang i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen.

6 6 For sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsaftalen, har sekretariet for Vækstforum udarbejdet en skemisk oversigt (bilag), hvor følgende præciseres: Partnerskabsaftalens indssområder Allerede fastlagte initiiver på området i Vækstforums stregi og handlingsplan Øvrige initiiver på området Forslag til udmøntning af partnerskabsaftalens initiiver På en række områder skal initiiverne iværksættes i samarbejde med eller gennem andre aktører for kunne opfylde partnerskabsaftalen. Det kan derfor blive relevant for Vækstforum prioritere indssområder og initiiver og eventuelt justere Erhvervsudviklingsstregiens handlingsplan. Bilag: Partnerskabsaftale - udmøntning - samlet skemisk oversigt

7 Resultkontrakter i Regional Udvikling Resumé Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 en udviklings- og implementeringsplan for initiiverne i Vækstforums handlingsplan. Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, der som hovedregel udarbejdes resultkontrakter i forbindelse med større initiiver prioriteret af Vækstforum. Sekretariet har efterfølgende udarbejdet en skabelon for kontrakter, herunder resultkontrakter. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder vejledning til samme. Beslutning Som indstillet. Sagsfremstilling Lovgrundlag I henhold til Lov om erhvervsfremme og bemærkningerne til samme kan Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder med hvem Regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultkontrakter. I bemærkningerne til erhvervsfremmeloven præciseres det, Vækstforum kan indstille, Regionsrådet løbende orienterer Vækstforum om gennemførelsen af erhvervsudviklingsaktiviteterne, herunder resultkontrakter. Det giver Vækstforum mulighed for sikre sig, gennemførelsen af deres indstillinger lever op til målsætningerne. Vækstforums beslutning af 13. juni 2007 På mødet den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum en udviklings- og implementeringsplan for initiiverne i Vækstforums handlingsplan. Planen rummer 6 faser: Fase 1 Udarbejdelse af forprojekter Fase 2 Første behandling i Vækstforum Fase 3 Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger Fase 4 Endelig behandling i Vækstforum Fase 5 Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen Fase 6 Monitorering og evaluering Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, der som hovedregel udarbejdes resultkontrakter i forbindelse med større initiiver prioriteret af Vækstforum. Forslag til kontraktskabelon

8 8 Sekretariet har efterfølgende udarbejdet et forslag til skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder resultkontrakter. Ved en resultkontrakt forstås en gensidig forpligtende aftale mellem kontraktparter om levering af givne ydelser efter fastlagte spilleregler. Resultkontrakten specificerer, hvilke mål og resultkrav der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Resultkontrakten angiver endvidere, hvordan og hvornår der følges op på mål og resultkrav. Målene er langsigtede resulter eller effekter, der ofte ligger ud over projektperioden. Resultkrav er en operionalisering af målene. De har karakter af kortsigtede resulter, der er konkrete, målbare og vitale for opfyldelsen af de langsigtede mål. Resultkontrakten er som sådan et politisk styringsredskab og et aftaleretligt dokument. Udgangspunktet for kontraktskabelonen er de oplysninger, der findes i skabelon til beskrivelse af initiiver prioriteret af Vækstforum, der er vedlagt som bilag. Det betyder, de oplysninger, der indgår i resultkontrakten er oplysninger, der findes i de projektbeskrivelser, som Vækstforum godkender i fase 2. Opfølgning på resultkontrakterne Opfølgning på mål og resultkrav er en integreret del af kontraktarbejdet. Det er derfor helt afgørende, de mål og resultkrav, der formuleres, er konkrete og målbare. Det betyder, det ofte er nødvendigt konkretisere de mål, som Vækstforum godkender i fase 2 med henblik på udarbejdelsen af en resultkontrakt. Kontraktskabelonen rummer et forslag om, der som hovedregel foretages halvårlig opfølgning på mål og resultkrav med efterfølgende afrapportering til Vækstforum. Der er tale om en skemisk fremstilling af såvel mål og resultkrav som opfølgning som nedenfor angivet: Mål 1 Resultkrav 1 Målemetode Opfølgning Milepæl 1.1 Resultkrav 2 Mål 2 Resultkrav 3 Målemetode Opfølgning Osv. Bilag: Vejledning til kontraktskabelon mber%202007/punkt_3_bilag_1.pdf Skabelon til beskrivelse af initiiver prioriteret af Vækstforum juni g/september%202007/punkt_3_bilag_2.pdf

9 Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det formål øge etablerings- og overlevelsesren og fordoble andelen af vækstiværksættere inden 2015, som det er aftalt i partnerskabsaftalen med regeringen. Programmet koordineres tæt med stens initiiver til udmøntning af globaliseringsaftalen. På baggrund af forprojektets anbefalinger understøtter programmet en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur ved bl.a. tilbyde en startpakke med gris specialiseret rådgivning før virksomhedsstart og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning til reduceret pris. Andre elementer er vækstgrupper, iværksætteri fra eksisterende virksomheder og udvikling af mentornetværk. Endelig understøtter programmet det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Arbejdstitlen for initiivet er Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 18,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer 15,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af rådgivning, kvalitet i rådgivningssystemet mv., Vækstforum reserverer 1,8 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til medfinansiering af vækstgrupper og iværksætterkurser, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Beslutning Som indstillet, med bemærkning om, Vækstforum ønsker følge projektet halvårligt. Sagsfremstilling Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet igangsætte et forprojekt med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indssområderne. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Direktør Hans Bjørnholt, Silkeborg Iværksættercenter Direktør Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Erhvervskonsulent Aase Mørk, ViborgEgnens Erhvervsråd Direktør Erik Krarup/afdelingschef Lise Haahr Hanneslund, Væksthus Midtjylland

10 10 Direktør Rene Damkjer, Agro Business Park Centerchef Henrik G. Larson, Teknologisk Institut i Århus Direktør Lars Stigel, Østjysk Innovion Direktør Søren Dalby, Innovion MidtVest Professor Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland Stsaut. revisor Jørgen Jakobsen, Mortensen og Beierholm Udviklingschef Karsten Geertsen, Odder Kommune Afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Arbejdsgruppen har givet tilsagn om fortsætte som netværk til koordinering og overvågning af programmet. Vækstforum har i erhvervsudviklingsstregien s som mål, den regionale etablerings- og overlevelsesre skal øges, og andelen af vækstiværksættere inden 2015 skal øges fra de nuværende 4% (125 vækstiværksættere) til 6% (180 vækstiværksættere). I partnerskabsaftalen med Regeringen er dette mål løftet til 8% (250 vækstiværksættere). For nå dette mål igangsættes med arbejdsgruppens anbefaling et iværksætterprogram med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. Programmet tager udgangspunkt i og understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur, herunder den lokale erhvervsservice med basistilbud til alle iværksættere, Væksthus Midtjylland med specialiseret erhvervsservice ("stuen") samt innovionsmiljøer, udviklingsparker og forskerparker. Formidlingen af den primært prive rådgivning sker som en operøropgave i Væksthuset ("2. sal"). Iværksætterprogrammet er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. De tilbydes bl.a. en startpakke med gris specialiseret rådgivning før virksomhedsstart (op til kr.) og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning (op til kr.) til reduceret pris. For fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, understøtter programmet desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Initiiverne koordineres tæt med stens initiiver til udmøntning af globaliseringsaftalen og partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen. Indholdet i programmet udmønter følgende punkter i Vækstforums handlingsplan : 6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder 6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 6.4 Specialiseret rådgivning 6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte beskrivelse. Økonomi Budget for en toårig periode Rådgivningsydelser - Startpakke og Vækstpakke 20,0 mio. - tilhørende behovsafdækning, rådgiverkontakt mv. 9,3 mio. Etablering og understøttelse af specialiserede netværk 0,5 mio. Undersøgelse af behov for et regionalt mentornetværk 0,4 mio. Vækstgrupper 0,5 mio. Iværksætterkurser 1,2 mio.

11 11 Fremme af iværksætteri fra eksisterende virksomheder Kompetenceudvikling for erhvervsservicemedarbejdere Udvikling af redskaber og metoder Markedsføring, it og administrion I alt Finansiering: Region Midtjylland Prive EU, Regionalfond EU, Socialfonden EU, Interreg. KASK I alt 2,0 mio. 2,0 mio. 4,0 mio. 6,0 mio. 46,0 mio. 18,6 mio. 8,8 mio. 15,8 mio. 1,8 mio. 1,0 mio. 46,0 mio. Tidsplan 13. sept.: Vækstforum: Godkendelse af program og indstilling til reservion af midler 26. sept.: Regionsrådet: Reservion af midler Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger fra operører for de enkelte elementer i programmet 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. 12. dec.: Regionsrådet: Bevilling Medio Informionsarrangement for primært lokal og specialiseret erhvervsservice. dec.: 1. jan. 08: Iværksættelse, herunder indgåelse af resultkontrakter med effektmål m.v. Programmet supplerer den eksisterende indss for iværksættere i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen anslår det samlede årlige omfang af indssen for iværksættere som følger: Lokal erhvervsservice, kommunalt finansieret Lokal erhvervsservice, priv rådgivning Innovionsmiljøer m.fl. Specialiseret erhvervsservice (Væksthus Midtjylland) Iværksætterprogram for vækstiværksættere I alt 8 mio. 3 mio. 1 mio. 5 mio. 23 mio. 40 mio. Bilag: Initiivbeskrivelse - Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere ember%202007/punkt_4_bilag_1.pdf

12 Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7 Resumé Projektet har til formål undersøge, hvordan Region Midtjylland kan fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og virksomheder ved iværksætte mindre initiiver og forberede et større initiiv. Forprojektets formål var dels udarbejde en stus på markedet for risikovillig kapital, dels give anbefalinger til det videre arbejde. Stus på området er, der generelt sker en mindre tiltrækning af risikovillig kapital til regionens virksomheder i forhold til Østdanmark, og det gensidige kendskab mellem de mange små initiiver bør styrkes. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefales det, der igangsættes følgende indsser: 1. Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og regional forankring af stslige initiiver 2. Fremme af Business Angels-investeringer 3. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån 4. Udvikling af koncept og etablering af regionalt investeringsselskab. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 6,0 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer i alt 5,5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Beslutning Sagen udsættes med bemærkning om, projektets økonomi gennemgås med henblik på målrette indssen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således økonomien afspejler Vækstforums ønsker om begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen kan holdes på et étcifret mio. beløb. Sagsfremstilling Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet igangsætte et forprojekt med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indssområderne.

13 13 Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden Afdelingschef Lise Haahr Hanneslund/Virk. Konsulent Oluf C. Lund, Væksthus Midtjylland Lead Angel Bent Smed, Regionalt Business Angel Network (RBAN), Østjylland Projektleder Gyda Bay, Østjysk Innovion Investeringschef Lars Stig Møller, Innovion MidtVest Innovionskonsulent Alex Nielsen, Innovion Horsens Project Manager Flemming Midtgaard, CONNECTDenmark Konst. leder Jens Christensen, SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter Erhvervskundechef Per Sjørup, Nordea Afdelingsleder Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Arbejdsgruppen har givet tilsagn om fortsætte som netværk til koordinering og overvågning af delaktiviteternes fremdrift. Grundlaget for projektet er handlingsplanens punkt Kapitalformidling, og det i partnerskabsaftalen er aftalt, virksomheder skal have styrket adgang til risikovillig kapital og viden om relevante muligheder for finansiering. Arbejdsgruppen har kortlagt kapitalformidlingsinitiiverne i regionen og vurderer, regionens erhvervsstruktur (bortset fra Århus-området) er præget af brancher, der ikke har betydelig tradition for tiltrække risikovillig kapital. Der er mange små aktører på kapitalformidlingsområdet, som hver har fokus på et snævert område. Der er derfor først og fremmest behov for, aktørerne får et bredere og tættere kendskab til hinanden og lukke konkrete huller i kapitalformidlingskæden. Den samlede stus kan ses i bilaget "Kapitalformidlingslandskabet". Et større gensidigt kendskab mellem aktørerne kan nås gennem etablering af netværk, kompetenceudvikling m.m. i samarbejde med blandt andet den lokale erhvervsservice. Et brugbart værktøj er desuden regionalisere en af de eksisterende portaler om kapitaludbudet. Sammenfaldet mellem Væksthusets primære målgruppe (vækstiværksættere) og den primære målgruppe for resten af aktørerne i kapitalformidlingsområdet gør det nurligt, opbygningen af viden om de regionale aktører sker i regi af Væksthuset. I indssen indgår, Vækstfonden har intentioner om blive regionaliseret i regi af Væksthuset gennem "ambassadører", rejsehold og Proof of Business initiivet. Projektet indeholder ikke en aktivitet, hvor Vækstfonden bliver tilstedeværende i Væksthuset som en 1. sals aktivitet. Projektet støtter eksisterende og nye regionale Business Angels netværk ved afsætte ressourcer til sekretarisbetjening. Sekretariet skal have en screeningsfunktion og udvælge potentielle investeringsprojekter samtidig med, alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet. Endvidere skal en arbejdsgruppe neds af følgegruppen undersøge, hvordan Business Angels investeringer kan mches med anden kapital.

14 14 Projektet støtter udvikling af lokale koncepter mellem lokal erhvervsservice og pengeinstitutter med det formål indgå aftaler til smidiggørelse af mindre lån som f.eks. Komi gang-lån. Projektet omfter udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab, som skal styrke væksten i Region Midtjylland. Konceptet skal være et supplement til pengeinstitutternes sædvanlige finansieringsområder og investere i dynamiske og innovive virksomheder. Det vil være nødvendigt i regionen rejse en kapital på mindst 100 mio. kr., som Vækstfonden og institutionelle investorer hver vil mche med et tilsvarende beløb. Det bemærkes, Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mulighed for indskyde kapital i et investeringsselskab. Økonomi og tidsplan Budget for en toårig periode Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og 9,5 mio. regional forankring af stslige initiiver Fremme af Business Angels investeringer 2,0 mio. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af lån 0,5 mio. Udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab 1,0 mio. I alt 13,0 mio. Finansiering: Region Midtjylland 6,0 mio. EU Regionalfond 5,5 mio. St * 1,5 mio. I alt 13,0 mio. * Globaliseringsmidler til Proof of Business (afprøvning af forretningsideer) gennem CONNECT Denmark (4 mio. kr. årligt på landsplan). Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og regional forankring af stslige initiiver omfter: - Udvikling og drift af portal 4,0 mio. kr. - Forankring af regionale kompetencer vedr. kapitalformidling i Væksthuset og erhvervsservicesystemet 4,0 mio. kr. - Proof of Business 1,5 mio. kr. Tidsplan 13. sep.: Vækstforum: Godkendelse af projekt og indstilling til reservion af midler. 26. sep.: Regionsrådet: Reservion af midler. Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger til de konkrete initiiver. 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. Bilag Projektbeskrivelse - Kapitalformidling Kapitalformidlingslandskabet

15 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Resumé Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en samarbejdsaftale med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest om en fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH. Ansøgningen skal ses som led i den fusion, der blev indgået mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i 2006, som bl.a. betød etablering af videregående uddannelser på kandidniveau. De tidligere 3 amter gav således en bevilling i 2006 på 4 mio. kr. med en forventning om, Region Midtjylland efterfølgende bidrog til finansieringen med 4 mio. kr. i årene Ansøgningen omfter ansøgning om midler til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges en ramme på 4 mio. kr. pr. år til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU- HIH inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT, der i samarbejde med AU-HIH bliver indgået de nødvendige resultkontrakter for en 2-årig periode , og samarbejdsaftale og resultkontrakter revurderes ultimo 2008 for programmets resterende løbeperiode Beslutning Som indstillet. Laurits B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, deltog ikke under behandlingen af denne sag. Sagsfremstilling AU-HIH ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i årene til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en aftale om medfinansiering af aktiviteter sammen med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest. I forbindelse med fusionen mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen og dannelsen af en ny universitetsafdeling i Herning, AU-HIH har kommunerne under Landsdelscenter Midtvest, samt Ringkøbing, Viborg og Århus amter tilsammen bevilget 6 mio. kr. i 2006 til iværksætte nye aktiviteter og bidrage til den regionale erhvervsudvikling.

16 16 Kommunerne under Landdelscentret, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Herning kommuner har tilsammen bevilget 2 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i årene Amternes bevilling blev givet med en forventning om, Region Midtjylland bidrog til finansieringen i årene Formålet med fusionen har været bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjylland ved skabe et midtjysk uddannelses- og videncenter, der samtidig kunne tilbyde videregående uddannelser til og med kandidniveau inden for både økonomi og teknik. Det har været afgørende for fusionen, AU-HIH kunne skabe et innovivt og praksisorienteret samspil mellem forskning og viden og udvikling i virksomhederne, samt bidrage til et højere kompetenceniveau i forhold til arbejdskraften og erhvervslivet. De regionale midler skal således bidrage til skabe vækst og udvikling inden for 4 indssområder: 1) Innovion og forretningsudvikling 2) Iværksætteri 3) Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder 4) Integreret IT Innovion og forretningsudvikling Med oprettelse af Center for Innovion og Forretningsudvikling har AU-HIH ønsket skabe ny viden gennem forskning i innovion, iværksætteri og ledelsesudvikling. Aktiviteterne omfter bl.a. Ph d.-stipendier, udvikling af ledelsesuddannelsestilbud, samt etablering af en forskningsenhed inden for innovion, erhvervsklynger og iværksætteri med op til 12 forskere. Aktiviteterne kan bidrage til understøtte Vækstforums mål om øge virksomhedernes innovionskompetencer ved kunne omsætte forskningsresulter og viden til nye varer og tjenesteydelser, teknologi eller arbejdsprocesser. Det er forventningen, der samtidig kan ske en styrkelse af erhvervsforskningen i Region Midtjylland gennem etablering af et forskningsmiljø, som har fokus på udvikling af de regionale rammebetingelser inden for bl.a. innovion, iværksætteri og ledelse. Der vil i en dialog med AU-HIH skulle opstilles prioriterede genstandsfelter for erhvervsforskningen i samarbejde med den øvrige del af Aarhus Universitet og forventningerne til de forskningsaktiviteter, der kan understøtte udvikling, implementering og evaluering af de erhvervspolitiske initiiver. Iværksætteri Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere i 2005 bevilget en engangsbevilling på 2,1 mio. kr. til Business Factory, som med dette projektet vil kunne videreføres. Aktiviteterne omfter både innovion og iværksætteri i uddannelserne og iværksætteri i eksisterende små og mellemstore virksomheder, samt en række formidlingsaktiviteter. Den regionale erhvervsindss lægger med sit initiiv "Mere Iværksætteri i uddannelse" op til en styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsesinstitutionerne ved bl.a. etablere miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer.

17 17 AU-HIH vil kunne indgå som én af flere operør på gennemførelse af dette initiiv. Der forventes indgået en særskilt resultkontrakt med AU-HIH, der sikrer koordineringen med de samlede lokale og regionale initiiver på iværksætterområdet. Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder AU-HIH forventes gennemføre en række tværgående samarbejds- og videnspredningsaktiviteter inden for bl.a. innovion, IT og forretningsudvikling i forhold til de brobyggerfunktioner, AU-HIH generelt varetager. Vækstforums Erhvervsudviklingsstregi indeholder en målsætning om styrke virksomhedernes innovionskompetencer ved øge andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomhederne. Med det 3-årige projekt "Markedsplads for højtuddannede" er der lagt op til afprøvning af nye metoder og modeller til fremme af virksomhedernes ansættelse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Der skal således indkaldes ansøgninger om en regional operør på projekt "Markedsplads for højtuddannede". Der har i drøftelserne med AU-HIH været peget på mulighederne af, denne i givet fald kunne varetage den regionale operøropgave, som bl.a. omfter projektledelse, udpegning af lokale kontaktmæglere, administrion af regionale kontaktmesser, web-side mm. Initiivet løber i en 3-årig periode fra efteråret Under dagsordenspunkt "Markedsplads for højtuddannede" er AU-HIH indstillet som regionalt operør. Integreret ITT I tilknytning til AU-HIH arbejder Centeret for Integreret IT-udvikling, CITU med en række stregiske indssområder inden for IT-udvikling for skabe innovion og nye forretningsområder for regionens virksomheder. Dette sikrer samtidig en opderet undervisning og uddannelse i elektronik og IKT. Ansøgningen omfter udvikling af forsknings- og forretningsmæssige initiiver på Centeret for Powerline Communicions, CPC, der er et stregisk ssningsområde for 7 medlemsvirksomheder, herunder B&O, Danfoss og Grundfoss. Powerline teknologien er en teknologi, der muliggør kommunikion i de eksisterende elinstallioner både på virksomheden og i hjemmet. Teknologien omfter både kontrol og styring og overførsel af større damængder (internet, lyd og billede). Centret vurderer, teknologien indeholder både besparelsesmæssige og forretningsmæssige potentialer for regionens virksomheder. Målet er således sikre midtjyske virksomheder en førerposition inden for anvendelse af powerline teknologien. Bilag: Samarbejdsaftale - AU-HIH - Region Midtjylland og landsdelscenterkommunerne

18 Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4 Resumé Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som priv regi vil være, der stilles stadig stigende krav om mere formel uddannelse. I lyset af Vækstforums stregier og handleplaner, der stemmer godt overens med Globaliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indss på området for videregående uddannelser i de kommende år. Det drejer sig om alle tre niveauer - LVU, MVU og KVU. Region Midtjylland har en ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Derfor ønskes et udviklingsprojekt "Mere Uddannelse" iværks. Mere uddannelse vil overordnet omfte to delprojekter. For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. For det andet vil der være behov for styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud dels gennem mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages kunne mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internionalisering af uddannelserne kan være ønskelig. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektforslaget til projekt Mere uddannelse til videre foranstaltning, herunder Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 4,1 mio. kr. til medfinansiering af projektet i en toårig periode. Beslutning Som indstillet, med bemærkning om initiivet skal koordineres med Undervisningsog Videnskabsministeriets initiiver, og der forts skal fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne. Sagsfremstilling Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som priv regi vil være, der stilles stadig stigende krav om mere formel uddannelse. Endvidere vil der være et stadigt stigende behov for efteruddannelse (livslang læring) på alle niveauer i organisionen. I lyset af Vækstforums stregier og handleplaner, der stemmer godt overens med Globaliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indss på området for videregående uddannelser i de kommende år. Region Midtjylland har en

19 19 ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Projekt Mere uddannelse vil overordnet omfte to delprojekter: For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. Region Midtjylland vil i samarbejde med specialister på området og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne gennemføre en speciel undersøgelse. Undersøgelsen vil på CPR-niveau følge to til tre årgange fra halvfemserne og deres vandring gennem uddannelsessystemet. I den forbindelse vil det også blive belyst, om der eventuelt er forskelle i overgang til en videregående uddannelse, når de enkelte kommuner i Region Midtjylland holdes op mod hinanden. Der afsættes kr. til indkøb af da og eksperthjælp. For det andet vil der være behov for styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages kunne mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internionalisering af uddannelserne kan være ønskelig. Region Midtjylland vil sammen med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter fremlægge projekter til fremme af den nævnte nyudvikling. Der afsættes 3,5 mio. kr. til dette formål. Begrundelsen for ovennævnte forslag er, sikringen af sammenhængen i regionen fremover kræver en ekstra indss for fastholde og om muligt udbygge den geografiske spredning af de videregående uddannelsestilbud. Professionshøjskolen (VIA) og Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) kommer nurligvis til spille en helt central rolle i den sammenhæng. Professionshøjskolen står bl.a. over for en vanskelig opgave med sikre den nødvendige arbejdskraft på det pædagogiske, det sociale og det sundhedsfaglige område. Det skal i den sammenhæng iagttages, fastholdelsen af et godt serviceniveau på det sociale og sundhedsfaglige område kan være afgørende for, om erhvervslivet kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft fremover. Endvidere bliver det en opgave fastholde og eventuelt udbygge erhvervsskolernes og akademiernes udbud af KVU-uddannelser. I lyset af den nye politiske aftale omkring organiseringen af akademierne kan det være væsentligt arbejde for en forts regional spredning af KVU-uddannelserne. Projektgruppens sammensætning: Direktør Ann Østergaard, Skive Tekniske Skole Direktør Kerner Viinberg, Holstebro Tekniske Skole Vicedirektør Lis Randa, Erhvervsakademi Minerva Rektor Jørgen Vestergaard Frandsen, Erhvervsakademi Midtjylland Direktør Kirsten Holmgaard, EUC Midt Studierektor Mogens Enevoldsen, Aarhus tekniske Skole Formand Thor Jensen, FTF Region Midt Viceuddannelseschef John Hansen, AU-HIH Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Direktør Ole Pedersen, Lemvig Kommune UU-leder, Mogens Schjødt, Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens- Hedensted

20 20 Centerleder Viggo Munk, Studievalg Østjylland Centerleder Karen Raunkjær, Studievalg Midt- og Vestjylland Aage Erhardtsen, Region Midtjylland Vækstforum vil gennem en orientering om anvendelsen af Regionsrådets uddannelsespulje kunne danne sig et klart billede af, hvordan disse midler kompletterer de delprojekter, som Mere Uddannelse vil generere til udbygning og fastholdelse af en geografisk spredning af de videregående uddannelser i regionen, jf. vedlagte bilag vedr. Regionsrådets udviklingspulje på uddannelsesområdet. Økonomi Budget for en toårig periode Frafaldsundersøgelse/De unges vandring i uddannelsessystemet Styrkelse af de eksisterende uddannelser (mere praktik, udvikling af uddannelser til sikring af geografisk spredning, internionalisering m.v I alt Finansiering: Region Midtjylland St I alt 0,65 mio. 7,00 mio. 7,65 mio. 4,15 mio. 3,50 mio. 7,65 mio. Bilag: Administrionsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud på uddannelsesområdet i Region Midtjylland i ember%202007/punkt_7_bilag_1.pdf

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11 6.4 Iværksætterprogram

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet... 4 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere