Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus."

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager Side 1 Refer af Vækstforums møde den 13. juni Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 5 3 Resultkontrakter i Regional Udvikling 7 Iværksætteri 4 Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU- HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse 21 Innovion 9 Brugerdreven innovion - forprojekt. Handlingsplanens pkt Turisme 10 Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde. 12 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde Udvikling af internionale oplevelsesfyrtårne Fonden Midtjysk Turismes Stregiske Udviklingsplan og aktiviteter Ansøgninger m.m. 15 Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud. 44

3 Indholdsfortegnelse 16 Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak, Interreg IV 18 Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors 19 Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstregier, stus for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Orienteringssager 21 Stus vedrørende projekt kompetenceplform Behandling af projekter under den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Regionalpolitisk vækstredegørelse Grønbog fra EU-kommissionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Stus vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora Eventuelt 70

4 Refer af Vækstforums møde den 13. juni 2007 Den administrive styregruppe indstiller, referet godkendes. Beslutning Referet blev godkendt med følgende bemærkning indkommet fra Nicolai Vammen til punkt 4. vedr. Megassningen energi og miljø: Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiområdet. Sagsfremstilling Bilag: Refer fra Vækstforums møde d. 13/ kort version

5 Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Resumé Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden og med mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes således i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen. For sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsaftalen, har sekretariet for Vækstforum udarbejdet den vedhæftede oversigt over indssområder, allerede fastlagte initiiver på området i Vækstforums stregi og handlingsplan, samt øvrige initiiver på området. Sidste del af skemaet er en oversigt over de aktører, som er relevante i forhold til aftalens udmøntning. Den administrive styregruppe indstiller, der på baggrund af den vedhæftede oversigt over Partnerskabsaftalens indssområder, og efter dialog med relevante aktører i forhold til aftalens udmøntning, udarbejdes et konkret oplæg til det videre stregiske arbejde med aftalen til Vækstforums møde den 29. oktober 2007, sekretariet inddrager relevante aktører i udarbejdelsen af dette oplæg. Beslutning Som indstillet. Sagsfremstilling Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland den 14. juni kunne deltage i de afsluttende forhandlinger med Økonomi- og Erhvervsministeriet med det formål indgå en partnerskabsaftale som skitseret og drøftet på mødet i Vækstforum. Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden , dog med løbende opfølgning på implementeringen af aftalen og dermed mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes første gang i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen.

6 6 For sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsaftalen, har sekretariet for Vækstforum udarbejdet en skemisk oversigt (bilag), hvor følgende præciseres: Partnerskabsaftalens indssområder Allerede fastlagte initiiver på området i Vækstforums stregi og handlingsplan Øvrige initiiver på området Forslag til udmøntning af partnerskabsaftalens initiiver På en række områder skal initiiverne iværksættes i samarbejde med eller gennem andre aktører for kunne opfylde partnerskabsaftalen. Det kan derfor blive relevant for Vækstforum prioritere indssområder og initiiver og eventuelt justere Erhvervsudviklingsstregiens handlingsplan. Bilag: Partnerskabsaftale - udmøntning - samlet skemisk oversigt

7 Resultkontrakter i Regional Udvikling Resumé Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 en udviklings- og implementeringsplan for initiiverne i Vækstforums handlingsplan. Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, der som hovedregel udarbejdes resultkontrakter i forbindelse med større initiiver prioriteret af Vækstforum. Sekretariet har efterfølgende udarbejdet en skabelon for kontrakter, herunder resultkontrakter. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder vejledning til samme. Beslutning Som indstillet. Sagsfremstilling Lovgrundlag I henhold til Lov om erhvervsfremme og bemærkningerne til samme kan Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder med hvem Regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultkontrakter. I bemærkningerne til erhvervsfremmeloven præciseres det, Vækstforum kan indstille, Regionsrådet løbende orienterer Vækstforum om gennemførelsen af erhvervsudviklingsaktiviteterne, herunder resultkontrakter. Det giver Vækstforum mulighed for sikre sig, gennemførelsen af deres indstillinger lever op til målsætningerne. Vækstforums beslutning af 13. juni 2007 På mødet den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum en udviklings- og implementeringsplan for initiiverne i Vækstforums handlingsplan. Planen rummer 6 faser: Fase 1 Udarbejdelse af forprojekter Fase 2 Første behandling i Vækstforum Fase 3 Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger Fase 4 Endelig behandling i Vækstforum Fase 5 Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen Fase 6 Monitorering og evaluering Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, der som hovedregel udarbejdes resultkontrakter i forbindelse med større initiiver prioriteret af Vækstforum. Forslag til kontraktskabelon

8 8 Sekretariet har efterfølgende udarbejdet et forslag til skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder resultkontrakter. Ved en resultkontrakt forstås en gensidig forpligtende aftale mellem kontraktparter om levering af givne ydelser efter fastlagte spilleregler. Resultkontrakten specificerer, hvilke mål og resultkrav der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Resultkontrakten angiver endvidere, hvordan og hvornår der følges op på mål og resultkrav. Målene er langsigtede resulter eller effekter, der ofte ligger ud over projektperioden. Resultkrav er en operionalisering af målene. De har karakter af kortsigtede resulter, der er konkrete, målbare og vitale for opfyldelsen af de langsigtede mål. Resultkontrakten er som sådan et politisk styringsredskab og et aftaleretligt dokument. Udgangspunktet for kontraktskabelonen er de oplysninger, der findes i skabelon til beskrivelse af initiiver prioriteret af Vækstforum, der er vedlagt som bilag. Det betyder, de oplysninger, der indgår i resultkontrakten er oplysninger, der findes i de projektbeskrivelser, som Vækstforum godkender i fase 2. Opfølgning på resultkontrakterne Opfølgning på mål og resultkrav er en integreret del af kontraktarbejdet. Det er derfor helt afgørende, de mål og resultkrav, der formuleres, er konkrete og målbare. Det betyder, det ofte er nødvendigt konkretisere de mål, som Vækstforum godkender i fase 2 med henblik på udarbejdelsen af en resultkontrakt. Kontraktskabelonen rummer et forslag om, der som hovedregel foretages halvårlig opfølgning på mål og resultkrav med efterfølgende afrapportering til Vækstforum. Der er tale om en skemisk fremstilling af såvel mål og resultkrav som opfølgning som nedenfor angivet: Mål 1 Resultkrav 1 Målemetode Opfølgning Milepæl 1.1 Resultkrav 2 Mål 2 Resultkrav 3 Målemetode Opfølgning Osv. Bilag: Vejledning til kontraktskabelon mber%202007/punkt_3_bilag_1.pdf Skabelon til beskrivelse af initiiver prioriteret af Vækstforum juni g/september%202007/punkt_3_bilag_2.pdf

9 Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det formål øge etablerings- og overlevelsesren og fordoble andelen af vækstiværksættere inden 2015, som det er aftalt i partnerskabsaftalen med regeringen. Programmet koordineres tæt med stens initiiver til udmøntning af globaliseringsaftalen. På baggrund af forprojektets anbefalinger understøtter programmet en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur ved bl.a. tilbyde en startpakke med gris specialiseret rådgivning før virksomhedsstart og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning til reduceret pris. Andre elementer er vækstgrupper, iværksætteri fra eksisterende virksomheder og udvikling af mentornetværk. Endelig understøtter programmet det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Arbejdstitlen for initiivet er Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 18,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer 15,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af rådgivning, kvalitet i rådgivningssystemet mv., Vækstforum reserverer 1,8 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til medfinansiering af vækstgrupper og iværksætterkurser, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Beslutning Som indstillet, med bemærkning om, Vækstforum ønsker følge projektet halvårligt. Sagsfremstilling Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet igangsætte et forprojekt med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indssområderne. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Direktør Hans Bjørnholt, Silkeborg Iværksættercenter Direktør Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Erhvervskonsulent Aase Mørk, ViborgEgnens Erhvervsråd Direktør Erik Krarup/afdelingschef Lise Haahr Hanneslund, Væksthus Midtjylland

10 10 Direktør Rene Damkjer, Agro Business Park Centerchef Henrik G. Larson, Teknologisk Institut i Århus Direktør Lars Stigel, Østjysk Innovion Direktør Søren Dalby, Innovion MidtVest Professor Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland Stsaut. revisor Jørgen Jakobsen, Mortensen og Beierholm Udviklingschef Karsten Geertsen, Odder Kommune Afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Arbejdsgruppen har givet tilsagn om fortsætte som netværk til koordinering og overvågning af programmet. Vækstforum har i erhvervsudviklingsstregien s som mål, den regionale etablerings- og overlevelsesre skal øges, og andelen af vækstiværksættere inden 2015 skal øges fra de nuværende 4% (125 vækstiværksættere) til 6% (180 vækstiværksættere). I partnerskabsaftalen med Regeringen er dette mål løftet til 8% (250 vækstiværksættere). For nå dette mål igangsættes med arbejdsgruppens anbefaling et iværksætterprogram med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. Programmet tager udgangspunkt i og understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur, herunder den lokale erhvervsservice med basistilbud til alle iværksættere, Væksthus Midtjylland med specialiseret erhvervsservice ("stuen") samt innovionsmiljøer, udviklingsparker og forskerparker. Formidlingen af den primært prive rådgivning sker som en operøropgave i Væksthuset ("2. sal"). Iværksætterprogrammet er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. De tilbydes bl.a. en startpakke med gris specialiseret rådgivning før virksomhedsstart (op til kr.) og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning (op til kr.) til reduceret pris. For fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, understøtter programmet desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Initiiverne koordineres tæt med stens initiiver til udmøntning af globaliseringsaftalen og partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen. Indholdet i programmet udmønter følgende punkter i Vækstforums handlingsplan : 6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder 6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 6.4 Specialiseret rådgivning 6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte beskrivelse. Økonomi Budget for en toårig periode Rådgivningsydelser - Startpakke og Vækstpakke 20,0 mio. - tilhørende behovsafdækning, rådgiverkontakt mv. 9,3 mio. Etablering og understøttelse af specialiserede netværk 0,5 mio. Undersøgelse af behov for et regionalt mentornetværk 0,4 mio. Vækstgrupper 0,5 mio. Iværksætterkurser 1,2 mio.

11 11 Fremme af iværksætteri fra eksisterende virksomheder Kompetenceudvikling for erhvervsservicemedarbejdere Udvikling af redskaber og metoder Markedsføring, it og administrion I alt Finansiering: Region Midtjylland Prive EU, Regionalfond EU, Socialfonden EU, Interreg. KASK I alt 2,0 mio. 2,0 mio. 4,0 mio. 6,0 mio. 46,0 mio. 18,6 mio. 8,8 mio. 15,8 mio. 1,8 mio. 1,0 mio. 46,0 mio. Tidsplan 13. sept.: Vækstforum: Godkendelse af program og indstilling til reservion af midler 26. sept.: Regionsrådet: Reservion af midler Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger fra operører for de enkelte elementer i programmet 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. 12. dec.: Regionsrådet: Bevilling Medio Informionsarrangement for primært lokal og specialiseret erhvervsservice. dec.: 1. jan. 08: Iværksættelse, herunder indgåelse af resultkontrakter med effektmål m.v. Programmet supplerer den eksisterende indss for iværksættere i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen anslår det samlede årlige omfang af indssen for iværksættere som følger: Lokal erhvervsservice, kommunalt finansieret Lokal erhvervsservice, priv rådgivning Innovionsmiljøer m.fl. Specialiseret erhvervsservice (Væksthus Midtjylland) Iværksætterprogram for vækstiværksættere I alt 8 mio. 3 mio. 1 mio. 5 mio. 23 mio. 40 mio. Bilag: Initiivbeskrivelse - Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere ember%202007/punkt_4_bilag_1.pdf

12 Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7 Resumé Projektet har til formål undersøge, hvordan Region Midtjylland kan fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og virksomheder ved iværksætte mindre initiiver og forberede et større initiiv. Forprojektets formål var dels udarbejde en stus på markedet for risikovillig kapital, dels give anbefalinger til det videre arbejde. Stus på området er, der generelt sker en mindre tiltrækning af risikovillig kapital til regionens virksomheder i forhold til Østdanmark, og det gensidige kendskab mellem de mange små initiiver bør styrkes. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefales det, der igangsættes følgende indsser: 1. Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og regional forankring af stslige initiiver 2. Fremme af Business Angels-investeringer 3. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån 4. Udvikling af koncept og etablering af regionalt investeringsselskab. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 6,0 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer i alt 5,5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Beslutning Sagen udsættes med bemærkning om, projektets økonomi gennemgås med henblik på målrette indssen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således økonomien afspejler Vækstforums ønsker om begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen kan holdes på et étcifret mio. beløb. Sagsfremstilling Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet igangsætte et forprojekt med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indssområderne.

13 13 Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden Afdelingschef Lise Haahr Hanneslund/Virk. Konsulent Oluf C. Lund, Væksthus Midtjylland Lead Angel Bent Smed, Regionalt Business Angel Network (RBAN), Østjylland Projektleder Gyda Bay, Østjysk Innovion Investeringschef Lars Stig Møller, Innovion MidtVest Innovionskonsulent Alex Nielsen, Innovion Horsens Project Manager Flemming Midtgaard, CONNECTDenmark Konst. leder Jens Christensen, SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter Erhvervskundechef Per Sjørup, Nordea Afdelingsleder Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Arbejdsgruppen har givet tilsagn om fortsætte som netværk til koordinering og overvågning af delaktiviteternes fremdrift. Grundlaget for projektet er handlingsplanens punkt Kapitalformidling, og det i partnerskabsaftalen er aftalt, virksomheder skal have styrket adgang til risikovillig kapital og viden om relevante muligheder for finansiering. Arbejdsgruppen har kortlagt kapitalformidlingsinitiiverne i regionen og vurderer, regionens erhvervsstruktur (bortset fra Århus-området) er præget af brancher, der ikke har betydelig tradition for tiltrække risikovillig kapital. Der er mange små aktører på kapitalformidlingsområdet, som hver har fokus på et snævert område. Der er derfor først og fremmest behov for, aktørerne får et bredere og tættere kendskab til hinanden og lukke konkrete huller i kapitalformidlingskæden. Den samlede stus kan ses i bilaget "Kapitalformidlingslandskabet". Et større gensidigt kendskab mellem aktørerne kan nås gennem etablering af netværk, kompetenceudvikling m.m. i samarbejde med blandt andet den lokale erhvervsservice. Et brugbart værktøj er desuden regionalisere en af de eksisterende portaler om kapitaludbudet. Sammenfaldet mellem Væksthusets primære målgruppe (vækstiværksættere) og den primære målgruppe for resten af aktørerne i kapitalformidlingsområdet gør det nurligt, opbygningen af viden om de regionale aktører sker i regi af Væksthuset. I indssen indgår, Vækstfonden har intentioner om blive regionaliseret i regi af Væksthuset gennem "ambassadører", rejsehold og Proof of Business initiivet. Projektet indeholder ikke en aktivitet, hvor Vækstfonden bliver tilstedeværende i Væksthuset som en 1. sals aktivitet. Projektet støtter eksisterende og nye regionale Business Angels netværk ved afsætte ressourcer til sekretarisbetjening. Sekretariet skal have en screeningsfunktion og udvælge potentielle investeringsprojekter samtidig med, alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet. Endvidere skal en arbejdsgruppe neds af følgegruppen undersøge, hvordan Business Angels investeringer kan mches med anden kapital.

14 14 Projektet støtter udvikling af lokale koncepter mellem lokal erhvervsservice og pengeinstitutter med det formål indgå aftaler til smidiggørelse af mindre lån som f.eks. Komi gang-lån. Projektet omfter udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab, som skal styrke væksten i Region Midtjylland. Konceptet skal være et supplement til pengeinstitutternes sædvanlige finansieringsområder og investere i dynamiske og innovive virksomheder. Det vil være nødvendigt i regionen rejse en kapital på mindst 100 mio. kr., som Vækstfonden og institutionelle investorer hver vil mche med et tilsvarende beløb. Det bemærkes, Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mulighed for indskyde kapital i et investeringsselskab. Økonomi og tidsplan Budget for en toårig periode Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og 9,5 mio. regional forankring af stslige initiiver Fremme af Business Angels investeringer 2,0 mio. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af lån 0,5 mio. Udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab 1,0 mio. I alt 13,0 mio. Finansiering: Region Midtjylland 6,0 mio. EU Regionalfond 5,5 mio. St * 1,5 mio. I alt 13,0 mio. * Globaliseringsmidler til Proof of Business (afprøvning af forretningsideer) gennem CONNECT Denmark (4 mio. kr. årligt på landsplan). Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og regional forankring af stslige initiiver omfter: - Udvikling og drift af portal 4,0 mio. kr. - Forankring af regionale kompetencer vedr. kapitalformidling i Væksthuset og erhvervsservicesystemet 4,0 mio. kr. - Proof of Business 1,5 mio. kr. Tidsplan 13. sep.: Vækstforum: Godkendelse af projekt og indstilling til reservion af midler. 26. sep.: Regionsrådet: Reservion af midler. Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger til de konkrete initiiver. 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. Bilag Projektbeskrivelse - Kapitalformidling Kapitalformidlingslandskabet

15 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Resumé Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en samarbejdsaftale med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest om en fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH. Ansøgningen skal ses som led i den fusion, der blev indgået mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i 2006, som bl.a. betød etablering af videregående uddannelser på kandidniveau. De tidligere 3 amter gav således en bevilling i 2006 på 4 mio. kr. med en forventning om, Region Midtjylland efterfølgende bidrog til finansieringen med 4 mio. kr. i årene Ansøgningen omfter ansøgning om midler til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges en ramme på 4 mio. kr. pr. år til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU- HIH inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT, der i samarbejde med AU-HIH bliver indgået de nødvendige resultkontrakter for en 2-årig periode , og samarbejdsaftale og resultkontrakter revurderes ultimo 2008 for programmets resterende løbeperiode Beslutning Som indstillet. Laurits B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, deltog ikke under behandlingen af denne sag. Sagsfremstilling AU-HIH ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i årene til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en aftale om medfinansiering af aktiviteter sammen med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest. I forbindelse med fusionen mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen og dannelsen af en ny universitetsafdeling i Herning, AU-HIH har kommunerne under Landsdelscenter Midtvest, samt Ringkøbing, Viborg og Århus amter tilsammen bevilget 6 mio. kr. i 2006 til iværksætte nye aktiviteter og bidrage til den regionale erhvervsudvikling.

16 16 Kommunerne under Landdelscentret, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Herning kommuner har tilsammen bevilget 2 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i årene Amternes bevilling blev givet med en forventning om, Region Midtjylland bidrog til finansieringen i årene Formålet med fusionen har været bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjylland ved skabe et midtjysk uddannelses- og videncenter, der samtidig kunne tilbyde videregående uddannelser til og med kandidniveau inden for både økonomi og teknik. Det har været afgørende for fusionen, AU-HIH kunne skabe et innovivt og praksisorienteret samspil mellem forskning og viden og udvikling i virksomhederne, samt bidrage til et højere kompetenceniveau i forhold til arbejdskraften og erhvervslivet. De regionale midler skal således bidrage til skabe vækst og udvikling inden for 4 indssområder: 1) Innovion og forretningsudvikling 2) Iværksætteri 3) Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder 4) Integreret IT Innovion og forretningsudvikling Med oprettelse af Center for Innovion og Forretningsudvikling har AU-HIH ønsket skabe ny viden gennem forskning i innovion, iværksætteri og ledelsesudvikling. Aktiviteterne omfter bl.a. Ph d.-stipendier, udvikling af ledelsesuddannelsestilbud, samt etablering af en forskningsenhed inden for innovion, erhvervsklynger og iværksætteri med op til 12 forskere. Aktiviteterne kan bidrage til understøtte Vækstforums mål om øge virksomhedernes innovionskompetencer ved kunne omsætte forskningsresulter og viden til nye varer og tjenesteydelser, teknologi eller arbejdsprocesser. Det er forventningen, der samtidig kan ske en styrkelse af erhvervsforskningen i Region Midtjylland gennem etablering af et forskningsmiljø, som har fokus på udvikling af de regionale rammebetingelser inden for bl.a. innovion, iværksætteri og ledelse. Der vil i en dialog med AU-HIH skulle opstilles prioriterede genstandsfelter for erhvervsforskningen i samarbejde med den øvrige del af Aarhus Universitet og forventningerne til de forskningsaktiviteter, der kan understøtte udvikling, implementering og evaluering af de erhvervspolitiske initiiver. Iværksætteri Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere i 2005 bevilget en engangsbevilling på 2,1 mio. kr. til Business Factory, som med dette projektet vil kunne videreføres. Aktiviteterne omfter både innovion og iværksætteri i uddannelserne og iværksætteri i eksisterende små og mellemstore virksomheder, samt en række formidlingsaktiviteter. Den regionale erhvervsindss lægger med sit initiiv "Mere Iværksætteri i uddannelse" op til en styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsesinstitutionerne ved bl.a. etablere miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer.

17 17 AU-HIH vil kunne indgå som én af flere operør på gennemførelse af dette initiiv. Der forventes indgået en særskilt resultkontrakt med AU-HIH, der sikrer koordineringen med de samlede lokale og regionale initiiver på iværksætterområdet. Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder AU-HIH forventes gennemføre en række tværgående samarbejds- og videnspredningsaktiviteter inden for bl.a. innovion, IT og forretningsudvikling i forhold til de brobyggerfunktioner, AU-HIH generelt varetager. Vækstforums Erhvervsudviklingsstregi indeholder en målsætning om styrke virksomhedernes innovionskompetencer ved øge andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomhederne. Med det 3-årige projekt "Markedsplads for højtuddannede" er der lagt op til afprøvning af nye metoder og modeller til fremme af virksomhedernes ansættelse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Der skal således indkaldes ansøgninger om en regional operør på projekt "Markedsplads for højtuddannede". Der har i drøftelserne med AU-HIH været peget på mulighederne af, denne i givet fald kunne varetage den regionale operøropgave, som bl.a. omfter projektledelse, udpegning af lokale kontaktmæglere, administrion af regionale kontaktmesser, web-side mm. Initiivet løber i en 3-årig periode fra efteråret Under dagsordenspunkt "Markedsplads for højtuddannede" er AU-HIH indstillet som regionalt operør. Integreret ITT I tilknytning til AU-HIH arbejder Centeret for Integreret IT-udvikling, CITU med en række stregiske indssområder inden for IT-udvikling for skabe innovion og nye forretningsområder for regionens virksomheder. Dette sikrer samtidig en opderet undervisning og uddannelse i elektronik og IKT. Ansøgningen omfter udvikling af forsknings- og forretningsmæssige initiiver på Centeret for Powerline Communicions, CPC, der er et stregisk ssningsområde for 7 medlemsvirksomheder, herunder B&O, Danfoss og Grundfoss. Powerline teknologien er en teknologi, der muliggør kommunikion i de eksisterende elinstallioner både på virksomheden og i hjemmet. Teknologien omfter både kontrol og styring og overførsel af større damængder (internet, lyd og billede). Centret vurderer, teknologien indeholder både besparelsesmæssige og forretningsmæssige potentialer for regionens virksomheder. Målet er således sikre midtjyske virksomheder en førerposition inden for anvendelse af powerline teknologien. Bilag: Samarbejdsaftale - AU-HIH - Region Midtjylland og landsdelscenterkommunerne

18 Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4 Resumé Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som priv regi vil være, der stilles stadig stigende krav om mere formel uddannelse. I lyset af Vækstforums stregier og handleplaner, der stemmer godt overens med Globaliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indss på området for videregående uddannelser i de kommende år. Det drejer sig om alle tre niveauer - LVU, MVU og KVU. Region Midtjylland har en ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Derfor ønskes et udviklingsprojekt "Mere Uddannelse" iværks. Mere uddannelse vil overordnet omfte to delprojekter. For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. For det andet vil der være behov for styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud dels gennem mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages kunne mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internionalisering af uddannelserne kan være ønskelig. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektforslaget til projekt Mere uddannelse til videre foranstaltning, herunder Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 4,1 mio. kr. til medfinansiering af projektet i en toårig periode. Beslutning Som indstillet, med bemærkning om initiivet skal koordineres med Undervisningsog Videnskabsministeriets initiiver, og der forts skal fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne. Sagsfremstilling Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som priv regi vil være, der stilles stadig stigende krav om mere formel uddannelse. Endvidere vil der være et stadigt stigende behov for efteruddannelse (livslang læring) på alle niveauer i organisionen. I lyset af Vækstforums stregier og handleplaner, der stemmer godt overens med Globaliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indss på området for videregående uddannelser i de kommende år. Region Midtjylland har en

19 19 ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Projekt Mere uddannelse vil overordnet omfte to delprojekter: For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. Region Midtjylland vil i samarbejde med specialister på området og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne gennemføre en speciel undersøgelse. Undersøgelsen vil på CPR-niveau følge to til tre årgange fra halvfemserne og deres vandring gennem uddannelsessystemet. I den forbindelse vil det også blive belyst, om der eventuelt er forskelle i overgang til en videregående uddannelse, når de enkelte kommuner i Region Midtjylland holdes op mod hinanden. Der afsættes kr. til indkøb af da og eksperthjælp. For det andet vil der være behov for styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages kunne mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internionalisering af uddannelserne kan være ønskelig. Region Midtjylland vil sammen med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter fremlægge projekter til fremme af den nævnte nyudvikling. Der afsættes 3,5 mio. kr. til dette formål. Begrundelsen for ovennævnte forslag er, sikringen af sammenhængen i regionen fremover kræver en ekstra indss for fastholde og om muligt udbygge den geografiske spredning af de videregående uddannelsestilbud. Professionshøjskolen (VIA) og Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) kommer nurligvis til spille en helt central rolle i den sammenhæng. Professionshøjskolen står bl.a. over for en vanskelig opgave med sikre den nødvendige arbejdskraft på det pædagogiske, det sociale og det sundhedsfaglige område. Det skal i den sammenhæng iagttages, fastholdelsen af et godt serviceniveau på det sociale og sundhedsfaglige område kan være afgørende for, om erhvervslivet kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft fremover. Endvidere bliver det en opgave fastholde og eventuelt udbygge erhvervsskolernes og akademiernes udbud af KVU-uddannelser. I lyset af den nye politiske aftale omkring organiseringen af akademierne kan det være væsentligt arbejde for en forts regional spredning af KVU-uddannelserne. Projektgruppens sammensætning: Direktør Ann Østergaard, Skive Tekniske Skole Direktør Kerner Viinberg, Holstebro Tekniske Skole Vicedirektør Lis Randa, Erhvervsakademi Minerva Rektor Jørgen Vestergaard Frandsen, Erhvervsakademi Midtjylland Direktør Kirsten Holmgaard, EUC Midt Studierektor Mogens Enevoldsen, Aarhus tekniske Skole Formand Thor Jensen, FTF Region Midt Viceuddannelseschef John Hansen, AU-HIH Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Direktør Ole Pedersen, Lemvig Kommune UU-leder, Mogens Schjødt, Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens- Hedensted

20 20 Centerleder Viggo Munk, Studievalg Østjylland Centerleder Karen Raunkjær, Studievalg Midt- og Vestjylland Aage Erhardtsen, Region Midtjylland Vækstforum vil gennem en orientering om anvendelsen af Regionsrådets uddannelsespulje kunne danne sig et klart billede af, hvordan disse midler kompletterer de delprojekter, som Mere Uddannelse vil generere til udbygning og fastholdelse af en geografisk spredning af de videregående uddannelser i regionen, jf. vedlagte bilag vedr. Regionsrådets udviklingspulje på uddannelsesområdet. Økonomi Budget for en toårig periode Frafaldsundersøgelse/De unges vandring i uddannelsessystemet Styrkelse af de eksisterende uddannelser (mere praktik, udvikling af uddannelser til sikring af geografisk spredning, internionalisering m.v I alt Finansiering: Region Midtjylland St I alt 0,65 mio. 7,00 mio. 7,65 mio. 4,15 mio. 3,50 mio. 7,65 mio. Bilag: Administrionsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud på uddannelsesområdet i Region Midtjylland i ember%202007/punkt_7_bilag_1.pdf

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 2 5.1. Markedsplads

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Opfølgning pr. 28. februar 2010 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 28. februar 2010 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 28. februar 2010 på resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer:

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Etablering af Campus for højtuddannede under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation v/ Jeppe Spure Nielsen, projektleder, Alexandra

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Partnere: TEKO Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere