Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009."

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til midt i pkt. 6) Område Sjælland/Øerne: Sven-Arne Røpke Gæster: Jan Rasmussen, Bent Skov (gik midt i pkt. 6) Formanden John Sørensen bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: John Sørensen Referent: HP Andersen 2. Formandens beretning. Formandens beretning var udsendt til deltagerne på forhånd. Ole Sand gav udtryk for, at han syntes at beretningen var ret tynd, men at det nok var helt i tråd med, at der ikke sker ret meget. Ole mente at der bla. manglede noget om Post Danmark og Kick-start. I forbindelse med kongeetappen gjorde John Sørensen opmærksom på, at det er vigtigt at samarbejdsaftalen mellem DCU og DCU Motion bliver overholdt. John nævnte at der ikke i samarbejdsaftalen står noget om penge. Ole gjorde opmærksom på at der i samarbejdsaftalen står at DCU Motion tager sig at alt vedrørende motionscykling. Svend-Arne gjorde opmærksom på. at vi ikke yder noget i forbindelse med løbet, og at det er vigtigt at der er klare aftaler inden løbet. Jan Rasmussen gjorde opmærksom på at der altid har været motionsløb i forbindelse med DM og på Frederiksberg, og mente at han ikke troede. at der i DCU er vilje til penge uden yderligere indsats. Bent Skov gav udtryk for. at hvis DCU Motion skal have penge må de mere på banen. Svend Arne manglede noget om det nye tilmeldingssystem i beretningen. John gjorde opmærksom på at ham. Der står for tilmeldingssystemet har meldt fra. Jan Rasmussen fortalte i forbindelse med tilmeldingssystemet mangler det sidste lille skridt. Og at der mangle få brikker for at det kan bruges til motionsløb også. Bent Skov, som kender til systemet, fortalte at det er et godt system. John Sørensen gav sluttelig udtryk for at han med tiden håber at samarbejdsaftalen vil fungere. Beretningen blev godkendt. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Søren Boysen fremlagde regnskabet for Regnskabet blev godkendt. 4. Bestyrelsens hensigter for fremtiden i DCU-Motion Hjemmesiden DCU-Motion Ole Sand opfordrede alle til at bruge hjemmesiden og komme med deres synspunkter vedrørende cykling og DCU Motion. På et spørgsmål fra Sven-Arne fortalte Søren at hvert område havde fået udleveret en kode til hjemmesiden.

2 Sikkerhed på cykel. Det er det første år med de nye regler, hvor løbene er kategoriseret. John havde ikke fået nogen tilbagemeldinger fra klubberne om hvordan det nye system fungerer. Jan Rasmussen fortalte, at man på Fyn skal bruge de nye blanketter. I Haderslev var Bent Skov blevet bedt om at bruge det gamle system. Målsætning og handleplan. Der var fra Ole forslag om at doping sættes på listen. Vi blev enige om at denne sættes på, og at vi ved møder og klubbesøg gør opmærksom på, at vi tager afstand fra brugen af doping. Hvis man ønsker yderligere information i form af foredrag m.m. om doping henvises til Ole Sand. Man arbejder på at sætte De 10 bud i A2-format (Alle sættes på samme side). Synliggøre DCU-Motion. Forsikringsdelen af motionslicensen forhøjes næste år med over 250 %. Med bladet CyclingWorld vil dette betyde at motionslicensen kommer til at koste omkring 550 kr. DCU-Motion er meget betænkelige ved udsigten til mere end en fordobling af licensprisen, og på grund af det ikke længere føler os forpligtet til at kæmpe for udbredelse af m-licens. Hvis den bibeholdes af distrikterne, giver vi den som et tilbud til klubmedlemmerne. Vorgod/Barde afholder cykelmesse d DCU-Motion kan få gratis stand, hvis arrangementet lægges ind på hjemmesiden. Der var enighed om at vi tager imod tilbudet. Der var enighed om at der skal købes nogle bannere (DCU-Motion) som bla. kan brugs ved fremtidige Landsstævner. Tony har indhentet tilbud, og der blev gjort opmærksom på. at DCU får lavet skilte et sted i KBH. Der arbejdes videre med at få lavet nogle bannere Køge cykelrings venner har henvendt sig vedrørende et samarbejde. DCU-Motion er interesseret i et møde under forudsætning af at de melder sig ind i DCU- Motion. Der blev stillet spørgsmål til muligheden for at synliggøre DCU-Motion i forbindelse med VM 2011, hvor DCU-Motion har udmeldt at man gerne vil hjælpe til. Jan Rasmussen fortalte, at man netop har fået skitseret organisationsmodellen. DCU kan ikke reklamere ved stævnet. Hvis man ønsker en sådan synliggørelse, skal man henvende sig til UCI. Bent Skov gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med VM ikke kan arrangeres motionsløb p.g.a. tidsplanen. Udviklingskonsulent Bent Skov. Bent fortalte, at han indtil 1. jan. er breddekonsulent, herefter han har titlen udviklingskonsulent. Bent fortalte om de aktiviteter der er planlagt til næste år, herunder: Klubbesøg Kurser, som de sidste år har været en stor succes. Klubudviklingsprojekter Post Danmark Rundt for motionister. Kongeetappen. Medaljeløb Skolebesøg. Denne ændres så det er klubberne der låner cyklerne (der laves cykeltrailer til disse) Cykelcamps. MTB-trailer.

3 Bent gjorde opmærksom på, at han i nogle af aktiviteterne fremover vil være igangsætter, og at aktiviteterne så langsomt overtages af andre. I forbindelse med Bents klubbesøg ønsker han, at DCU-Motion deltager, og hermed kan gøre opmærksom på hvad DCU-Motion arbejder med. DCU-Motion tager imod tilbudet. John takkede og roste Bent Skov for et godt samarbejde. Nyt fra DCU v. Jan Rasmussen. Der arbejdes pt. meget med VM på landevej og bane. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal forsøge at forny kongressen. Det kommercielle indhug i cykelsporten er et problem. Vi diskuterede hvordan man vender udviklingen, og der fremkom et forslag om, at nedsætte et udvalg under DCU, som arbejder med dette. John takkede og roste Jan for et godt samarbejde. 5. Nyt fra områderne. Område Midt/Nord. Vintercuppen går godt. Ved det første løb deltog 43 hold. Der afholdes trafikofficialkursus d. 19 og 20. marts. I forbindelse med kursus for trafikofficials foreslog Hans Peder at man brugte hjemmesiden ved nye kurser, således at man melder ind, hvis man vil deltage ved et kursus, og man så efterfølgende opretter et kursus når der er nok tilmeldte. Dette skal ske som et samarbejde mellem de 3 områder. Område Sydjylland/Fyn Området har siden sidste årsmødet fået tilgang af 4 nye klubber og sagt farvel til 2, hvoraf den ene er blevet lagt sammen med naboklubben medens den anden var en motionsafdeling af en licensklub. Faktisk havde vi en TRI klub som meldte sig ud, men efter pres fra medlemmerne blev nødt til at indmelde sig igen fordi medlemmerne ville deltage i vintercup. Vintercuppen 2008/09 blev jo succesfuldt afsluttet i foråret med 241 deltagende hold, det synes som om at denne succes, på trods af flere konkurrende arrangementer (Varde og Morud samt det nye cykelorientering) ingen ende vil tage, til sæson 2009/2010 er der tilmeldt ikke færre end 255 hold. Til den kommende sæson er der p.t. tilmeldt 58 cykle arrangementer fordelt over årets 12 måneder, naturligvis med mest aktivitet i juni og august. På grund af det nedsatte beløb fra DCU-Motion har området desværre set sig nødsaget til at sløjfe flere medlemsaktiviter, bl.a. vor Supermotionist konkurrence samt ligeledes 2 årligt afholdte foredrag med kendte cykelpersonligheder. Af samme årsag vil temaet på næste årsmøde i området blive en opfordring til medlemsklubberne om at fremkomme med ønsker gående på hvad disse har af forventninger til bestyrelsen og dennes bedrifter. I efteråret 2008 afholdt området et velbesøgt TO kursus i Vejen med deltagelse af 19 kursister således at vi nu i området råder over 17 uddannede TO*ere, desværre bliver disse ikke brugt ret meget, derudover er der blandt TO erne utilfredshed med den tildelte beklædning, dette arbejdes der dog på fra flere sider. Området havde så lagt op til et nyt kursus med afvikling her sidst i november måned, denne gang var kredsen udvidet til at omfatte 80 egne 82 klubber samt yderligere ca. 30 licensklubber, men

4 desværre var der ved deadline den 01. november kun tilmeldt 3 kursister, alle motionister, så vi har derfor set os nødsaget til at aflyse kurset. Jer skal også lige orientere om at bestyrelsen p.g.a. interne uroligheder har mistet dens bestyrelsessuppleant, hvilket gør at vi i bestyrelsen med spænding ser frem til næste årsmøde hvor formanden, Finn Bojel og Ole Sand er på valg. Område Sjælland Svend Arne oplyste at man have haft et godt årsmøde på Sjælland. Det var dog ikke lykkedes at få lavet en bestyrelse ved årsmødet. Efterfølgende er det lykkes at sammensætte en bestyrelse med Svend Arne som forretningsfører. 6. Sportslige aktiviteter. Styregruppen vedrørende Landsstævnet 2010 har opponeret imod at der skal indbetales 25 kr. pr. deltager til DCU Motion. Ole Sand redegjorde for synspunktet. John Sørensen fortalte at ifølge den aftale DCU Motions bestyrelse har lavet vedrørende Landsstævnet er der besluttet, at der skal indbetales de 25 kr. Ole Sand fortalte at han ikke kendte noget til aftalen. John Sørensen har underskrevet kontrakten vedrørende Landsstævnet og har sendt denne til Niels Myrup til underskrivelse, men har endnu ikke fået den tilbage. Efter lang tids diskussion blev man enige om, at der ikke indbetales 25 kr. pr deltager til DCU-Motion. I forbindelse med Landsstævnet fortalte Ole at det går godt. Flot hjemmeside. Går godt med tegning af sponsorer. MTB indplaceres. Børn og Unge igen med i år. Der blev gjort opmærksom på at der i indbydelsen står, at ved Postmasterløbet må licensryttere deltage. Dette ændres. Styregruppen har fået Hans Peder til at lave en markedsundersøgelse vedrørende indførelse at et socialt løb lørdag eftermiddag. På baggrund af tilbagemeldingerne valgte styregruppen at undlade et sådan arrangement. Søren havde på et bestyrelsesmøde den 05. September fået mandat til at arbejde videre med et forslag om at gøre diplomløbene mere landsdækkende idet deltagerantallet viste at interessen var for dette. Søren redegjorde derfor for et forslag udarbejdet i samarbejde med John Frejlev (LFCK) om enkeltstart (3X30 km) for motionister, hvor der tages udgangspunkt i de eksisterende diplomenkeltstarter. Forudsætningen er, at man har et gyldigt medlemskab af en motionsklub, der er godkendt at DCU Sidste løb kunne evt. være ved Landsstævnet (sidste ud af 3 løb) Område Sjælland havde efterfølgende afholdt møde med John Frejlev og var blevet enige om at lade forslaget ligge til foråret. Søren kontakter John Frejlev. 7. Fremlæggelse af terminsliste. Søren fremlage en liste på ca. 100 løb. Disse kan ses på hjemmesiden. 8. Indkomne forslag. Intet. 9. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Søren udleverede det af bestyrelsen udarbejdede budget. Pga. bortfaldet af løbs afgiften på PostMarsterløbet forudses et mindre underskud idet der tilkommer en del ekstra udgifter i forbindelse med afholdelsen af LS2010, primært til

5 kommissærer, men også planlagt indkøb af bannere etc. Til LS Valg 11. Evt. Valg af formand. John Sørensen valgtes. Valg af revisor HP Andersen valgtes. Sven-Arne gjorde opmærksom på at der på mødeindkaldelsen manglede mødetidspunkt. Svend Arne spurgte til om repræsentantskabsmødet ligger på det rigtige tidspunkt. Søren Boysen mente, at det regnskabsmæssigt måske ikke er det rigtige tidspunkt, men i forhold til at område Midt/Nord og Sydjylland/Fyn holder årsmøde i januar så ligger det hensigtsmæssigt. Ref. HP

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere