Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen i vvs-energi. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Vvs-energiuddannelsen består fremover af 4 specialer: - vvs-energispecialist - ventilationstekniker - vvs-installationstekniker - vvs og blikkenslager Det nuværende speciale vvs og blikkenslager videreføres. Specialerne vvs-energispecialist og ventilationstekniker er opdateret og gjort mere målrettet. Der oprettes et nyt speciale vvs-installationstekniker, der giver brede vvs-kompetencer inden for det traditionelle vvs-område og mulighed for specialisering. Specialet rustfast industrimontør nedlægges, men en del af svejsekompetencerne i det nuværende speciale flyttes til specialet vvs-installationstekniker og der gives mulighed for at opnå den samme specialisering inden for svejsning gennem valgfri specialefag Det eksisterende trin 1 vvs er nedlægges. Der er indført mulighed for at gennemføre specialet vvs-energispecialist som talentspor. Uddannelsen kan fortsat gennemføres som eux på specialet vvs-energispecialist. For elever på over 25 år ved begyndelsesspunktet af vvs-energiuddannelsen, der har relevant forudgående erhvervserfaring gennemført uddannelse er der oprettet et særligt forløb for voksne (euv). For elever, der har en gennemført gymnasial eksamen med en særlig fagrække, inden begyndelsesspunktet på vvs-energiuddannelsen, er der oprettet et særligt afkortet forløb. 1

2 3. Uddannelsens formål og opdeling Virksomhedernes forventninger til kompetencerne hos nyuddannede i vvs-branchen bliver mere tydelige og samig mere specialiserede på grund af branchens teknologiske, organisatoriske og markedsmæssige udvikling. Der er med andre ord brug for, at specialerne får en tydeligere job- og kompetenceprofil og samig bliver mere overskuelige, så det er nemmere for unge at gennemskue de kompetencer, eleverne udvikler, og dermed også at gennemskue deres jobs- og karrieremuligheder. Der er desuden brug for, at vvs-energiuddannelsen hele en har den senest opdaterede viden, så den kan være på forkant med udviklingen og udfylde virksomhedernes kompetencebehov, efterhånden som disse forandrer sig. 2

3 4. Uddannelsens struktur 3

4 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål der indgår i uddannelsen, herunder, hvilket hvilke kompetencemål det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 4

5 Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Standardmerit for elever med en forudgående gennemført gymnasial eksamen Elever med en forudgående gennemført gymnasial eksamen kan få standardiseret merit, hvis den er gennemført med følgende minimumsniveauer: Dansk C-niveau Matematik A-niveau Fysik B-niveau Samfundsfag C Elever med den pågældende baggrund får merit for: - 8 skoleuger af grundforløb 2, herunder grundfag - 3,5 uger af hovedforløbet, jf. skema 1 nedenfor - Praktik, så uddannelsen i alt har en varighed på 3 år På grundforløb 2 får eleven merit for dele af følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi. I 3, stk. 4, nr. 8, 10, 13 og 16: 8) anvende og foretage enkle energitekniske beregninger, måletekniske metoder for strøm, spænding, modstand og effekt ud fra gældende love, regler og standarder, 10) vælge og redegøre for tyndpladematerialers anvendelighed, samlings- og bearbejdningsmetoder samt beregne, udfolde og fremstille firkantede, runde og halvrunde emner i tyndplade. Oplægge og reparere kunstskifer med enkle inddækninger, 13) udarbejde relevant dokumentation og brugervejledning for udført installationsarbejde samt forslag til yderligere energieffektivisering, 5

6 16) anvende og forstå love, standarder og teknisk svære tekster samt udarbejde dokumentation og rapporter på et højt fagligt niveau, Elever, der udover ovenstående har gennemført Teknik A (uanset retning) får yderligere: - 1 uges merit for dele af følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi. I 3, stk. 4, nr. 3 og 14 3) udføre en elektronisk arbejdstegning ud fra kendskab til grundlæggende teknik i et elektronisk tegneprogram, herunder relevante symboler, 14) anvende viden om servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice Elever, der udover ovenstående, har gennemført faget Teknik A Byggeri og Energi med Nøgletema 4: Energi og miljø samt de to valgtemaer 7: Vvs-installationer og 9: Energianlæg, får yderligere: - 3 ugers merit for dele af følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi. I 3, stk. 4, nr. 1, nr. 4, nr. 6 og 7: 1) anvende viden om den samlede byggeproces i bygge- og anlægsbranchen, ud fra kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder og samarbejde med de forskellige faggrupper, 4) foretage opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister med anvendelse af materialebetegnelser, antal, mængde, længde og areal, 6) foretage informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it, samt gøre redefor enkle itbaserede overvågnings- og styringsautomatikker på klima- og energiinstallationer, 7) vælge og redegøre for materialer til enkle vand-, varme- og afløbssystemer i bygninger og typebestemme varmeanlæg. Installere og idriftsætte enkle vand- og afløbssystemer og mindre varmeanlæg ud fra gældende love, regler og standarder, Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Elevernes evne til at koble teori og praksis skal understøttes af praksisrelateret undervisning på hele uddannelsen. Praksisrelateret undervisning kan eksempelvis ske ved, at læreren systematisk bruger eksempler fra erhverv/branche gennemfører casearbejde, forsøg simulation. I undervisningen skal der endvidere lægges vægt på relevansen af at lære de forskellige ting, ligesom undervisningen skal relateres til elevernes praktikperioder. Der er særlige muligheder for en tydelig kobling af skole og praktik i overgangen mellem skole og praktik. Derfor skal der afsættes til, at lærerne systematisk forbereder eleverne på indholdet af den kommende praktikperiode, herunder hvordan den hænger sammen med den netop afsluttede skoleperiode og ligeledes samler op på elevernes læring efter en afsluttet praktikperiode. Fagligt Udvalg for VVS-energiuddannelsen har udarbejdet praktikvejledninger, der skal bruges som dialogværktøj mellem skole, virksomhed og elev og dermed styrke sammenhængen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. 6

7 Bedømmelse og beviser mv. Svendeprøven Projektet i svendeprøven tager udgangspunkt i en opgave, hvorefter eleven skal planlægge, beregne, tegne, udføre, værdisætte og dokumentere de udførte processer og produkter. Den mundtlige prøve omfatter elevens redegørelse for planlægning og udførelse af projektet samt for de udførte processers funktion. De 3 delprøver i svendeprøven indgår med følgende vægt: 1. Den skriftlige prøve: 20 % 2. Projektet: 70 % 3. Den mundtlige prøve: 10 % De nærmere rammer for svendeprøvens planlægning, gennemførelse og bedømmelse er beskrevet i den censor- og eksaminatorvejledning, som er udarbejdet af det faglige udvalg inden prøvens afholdelse. For alle specialer gælder, at såfremt en delprøve ikke bestås skal kun denne tages om. Dette gælder også for projektprøven på 3. skoleperiode. Udmærkelser Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne Veludført Særdeles veludført. Udmærkelserne beregnes således: Veludført, når eleven har opnået 7-9,9 Særdeles veludført, når eleven har opnået 10 11,9. Fremragende, når eleven har opnået 12. 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Grundfag 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger Naturfag* 3, 4, 6, 7, 10, 19 F 2 X X X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 37 uger 37 uger 26 uger 37 uger Fagligt rettet engelsk 8 Begynder 1 X X X X for vvs ere* Faglig intro til arbejdsmarkedet 9 Begynder 0,5 X X X X * Kundeservice* 10, 11 Rutine 1 X X X X Teknisk projektstyring 8 Rutine 2 X X X X Grundlæggende installationsteknik Grundlæggende plade- og tagteknik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Rutine 6 X X X X 10, 11 6 Rutine 1 X X X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Grundlæggende plade- og tagteknik, ventilation 6 Rutine 1 X Miljø 9, 10 Rutine 1 X Svejsning og lodning 25, 26 Avanceret 1,5 X Plade- og tagteknik 25, 26, 27, 28 Avanceret 13 X Energiteknisk installation, blikkenslager Restaurering-/renovering af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Styring og regulering, blikkenslager Energiteknisk installation, energispecialist Energiteknisk installation, energispecialist 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Avanceret 3 X 10, 11, 25 25, 27, 28 Avanceret 1 X 26, 27 Avanceret 1 X 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 2 X 12, 13, 15, 16 Rutine 1 X 12, 13, 15, 16, 17 Avanceret 11 X 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Plastsvejsning 14 Rutine 2 X X El-teknik 15, 16 Avanceret 1,5 X Styring og regulering 15, 16 Avanceret 3 X Sanitetsautomatik 13 Avanceret 1 X Energipolitik og 7, 10, 11 Avanceret 1 X X X energioptimering System for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 Avanceret 1 X X Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 Avanceret 2 X X Energiteknisk installation, 12, 13, 24 Avanceret 5,5 X installations- tekniker Velfærdsteknologisk 22 Rutine 1 X installation Svejsning i stål 23 Rutine 2 X Svejsning rustfast 23 Rutine 1,5 X stål Ventilationspladeteknik 6 Avanceret 1 X 10

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Indeklima og komfort 18, 19, 20 Avanceret 1,5 X Styring og regulering, 18, 19, 21 Avanceret 4,0 X ventilation Ventilationsteknik 18, 19, 21 Avanceret 13 X Prøve i installationsteknik, 1 X blikkenslager Svendeprøve blikkenslager 2 X Svendeprøve, energispecialist 2 X Svendeprøve, installationstekniker 1,5 X Svendeprøve, ventilationstekniker 2 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1 uge 1 uge 4 uger 1 uge Drueknæ og svanehalse Avanceret 1 X Bånddækning Avanceret 1 X Tårndækning Avanceret 1 X 11

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Certificering indenfor Avanceret 1 X gasområdet under 135 kw Installation af solvarmeanlæg Avanceret 0,5 X Eftersyn og service Avanceret 1 X af fjernvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Avanceret 0,5 X Stålsvejsning af vvstekniske Avanceret 4 X installatio- ner Svejsning af rustfaste Avanceret 4 X installationer Blikkenslagerarbejde Avanceret 4 X Ventilationsfaget Avanceret 4 X Installationstekniske varmeløsninger Drift og service på motor og varmekredse Avanceret 4 X Avanceret 1 X 12

13 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Kølecertifikat Avanceret 1 X X Faget kan bidrage til s valgfag Antal skoleuger i alt *EUX-elever og elever med en forudgående afsluttet en gymnasial uddannelse skal ikke følge fagene: Faglig intro til arbejdsmarkedet, Naturfag, Engelsk og Kundeservice. 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, Teknisk projektstyring Avanceret 2 Teknisk projektstyring Rutine Restaurering-/renovering Ekspert 1 Restaurering-/renovering Avanceret af fredede bygninger af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Ekspert 1 Udsmykning i zink og kobber Avanceret Sanitetsautomatik Ekspert 1 Sanitetsautomatik Avanceret Energipolitik og energioptimering Ekspert 1 Energipolitik og energioptimering Avanceret Systemteknik for energianlæg Ekspert 1 Systemteknik for energianlæg Avanceret Regulering af energianlæg Ekspert 2 Regulering af energianlæg Avanceret Styring og regulering Ekspert 3 Styring og regulering Avanceret Installationsteknisk varmeløsninger Ekspert 4 Installationstekniske Avanceret Indeklima og komfort Ekspert 1,5 Indeklima og komfort Avanceret 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Grundfag 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger Naturfag F 2 X X X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 33 uger 33 uger 23 uger 33 uger Engelsk Uden niveau 1 X X X X Faglig intro til arbejdsmarkedet Uden for niveau 0,5 X X X X Kundeservice 10, 11 Rutine 1 X X X X Teknisk projektstyring 8 Rutine 2 X X X X Grundlæggende installationsteknik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 6 X Grundlæggende installationsteknik, EUV energi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 2 X X 15

16 Fagnavn Grundlæggende installationsteknik, EUV ventilation Grundlæggende installationsteknik, EUV blikkenslager Grundlæggende installationsteknik, EUV installationsteknik Grundlæggende plade- og tagteknik Grundlæggende plade- og tagteknik, ventilation Grundlæggende plade- og tagteknik, blikkenslager Faget bidrager til følgende kompetencemål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Sagsnr.: S.541 Rutine 4 X Faget kan bidrage til 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 4 X Rutine 3 X 6 Rutine 1 X X X 6 Rutine 1 X 6 Rutine 0 Miljø 9, 10 Rutine 1 X Svejsning og lodning 25, 26 Avanceret 1,5 X Plade- og tagteknik 25, 26, 27, 28 Avanceret 13 X 16

17 Fagnavn Plade- og tagteknik, EUV blikkenslager Energiteknisk installation, blikkenslager Restaurering-/renovering af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Styring og regulering, blikkenslager Energiteknisk installation, energispecialist Energiteknisk installation, energispecialist Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til 25, 26, 27, 28 Avanceret 12 X 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Avanceret 3 X 10, 11 25, 27, 28 Avanceret 1 X 26, 27 Avanceret 1 X 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 2 X 12, 13, 15, 16 Rutine 1 X 12, 13, 15, 16, 17 Avanceret 11 X Plastsvejsning 14 Rutine 2 X X El-teknik 15, 16 Avanceret 1,5 X Styring og regulering 15, 16 Avanceret 3 X Sanitetsautomatik 13 Avanceret 1 X 17

18 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Energipolitik og 7, 10, 11 Avanceret 1 X X X energioptimering System for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 Avanceret 1 X X Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 Avanceret 2 X X Energiteknisk installation, 12, 13, 24 Avanceret 5,5 X installations- tekniker Velfærdsteknologisk 22 Rutine 1 X installation Svejsning i stål 23 Rutine 2 Svejsning i stål, 23 Rutine 2 X EUV installationsteknik Svejsning rustfast 23 Rutine 1,5 X stål Ventilationspladeteknik 6 Avanceret 1 X Indeklima og komfort 18,,19, 20 Avanceret 1,5 X 18

19 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Styring og regulering, 18, 19, 20 Avanceret 4,0 X ventilation Ventilationsteknik 18, 19, 20 Avanceret 13 Ventilationsteknik, EUV ventilation 18, 19, 20 Avanceret 11 X Prøve i installationsteknik, 1 X blikkenslager Svendeprøve blikkenslager 2 X Svendeprøve, energispecialist 2 X Svendeprøve, installationstekniker 1,5 X Svendeprøve, ventilationstekniker 2 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1 uge 1 uge 4 uger 1 uge Drueknæ og svanehalse Avanceret 1 X Bånddækning Avanceret 1 X Tårndækning Avanceret 1 X 19

20 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Faget kan bidrage til Certificering indenfor Avanceret 1 X gasområdet under 135 kw Installation af solvarmeanlæg Avanceret 0,5 X Eftersyn og service Avanceret 1 X af fjernvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Avanceret 0,5 X Stålsvejsning af vvstekniske Avanceret 4 X installatio- ner Svejsning af rustfaste Avanceret 4 X installationer Blikkenslagerarbejde Avanceret 4 X Ventilationsfaget Avanceret 4 X Installationstekniske varmeløsninger Drift og service på motor og varmekredse Avanceret 4 X Avanceret 1 X 20

21 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Kølecertifikat Avanceret 1 X X Faget kan bidrage til s valgfag Antal skoleuger i alt

22 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, Teknisk projektstyring Avanceret 2 Teknisk projektstyring Rutine Restaurering-/renovering Ekspert 1 Restaurering-/renovering Avanceret af fredede bygninger af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Ekspert 1 Udsmykning i zink og kobber Avanceret Sanitetsautomatik Ekspert 1 Sanitetsautomatik Avanceret Energipolitik og energioptimering Ekspert 1 Energipolitik og energioptimering Avanceret Systemteknik for energianlæg Ekspert 1 Systemteknik for energianlæg Avanceret Regulering af energianlæg Ekspert 2 Regulering af energianlæg Avanceret Styring og regulering Ekspert 3 Styring og regulering Avanceret Installationstekniske varmeløsninger Ekspert 4 Installationstekniske varmeløsninger Avanceret Indeklima og komfort Ekspert 1,5 Indeklima og komfort Avanceret 22

23 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Grundfag 2 uger Naturfag F 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 37 uger Specialet Engelsk Uden niveau 1 X Faglig intro til arbejdsmarkedet Uden for niveau 0,5 X Kundeservice 10, 11 Rutine 1 X Teknisk projektstyring 8 Avanceret 2 X Grundlæggende installationsteknik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 6 X Grundlæggende plade- og tagteknik 6 Rutine 1 X 23

24 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Energiteknisk installation, 12, 13, 15, 16 Rutine 1 X energispecia- list Energiteknisk installation, 12, 13, 15, 16, 17 Avanceret 11 X energispecia- list Plastsvejsning 14 Rutine 2 X El-teknik 15, 16 Avanceret 1,5 X Styring og regulering 15, 16 Ekspert 3 X Sanitetsautomatik 13 Ekspert 1 X Energipolitik og 7, 10, 11 Ekspert 1 X energioptimering System for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 Ekspert 1 X Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 Ekspert 2 X Svendeprøve, energispecialist 2 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Faget kan bidrage til 24

25 Fagnavn Certificering indenfor gasområdet under 135 kw Installation af solvarmeanlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 AMU 0,8 X AMU 0,6 X AMU 1 X AMU 0,6 X s valgfag 1 Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske Faget kan bidrage til 25

26 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Grundfag 2 uger Naturfag F 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 33 uger Specialet Engelsk [x, y, z] Uden niveau 1 X Faglig intro til arbejdsmarkedeveau Uden for ni- 0,5 X Kundeservice 10, 11 Rutine 1 X Teknisk projektstyring 8 Avanceret 2 X Grundlæggende installationsteknik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Rutine 6 X Faget kan bidrage til 26

27 Fagnavn Grundlæggende installationsteknik, EUV energi Grundlæggende plade- og tagteknik Energiteknisk installation, energispecialist Energiteknisk installation, energispecialist Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Rutine 2 X 6 Rutine 1 X 12, 13, 15, 16 Rutine 1 X 12, 13, 15, 16, 17 Avanceret 11 X Plastsvejsning 14 Rutine 2 X El-teknik 15, 16 Avanceret 1,5 X Styring og regulering 15, 16 Ekspert 3 X Sanitetsautomatik 13 Ekspert 1 X Energipolitik og 7, 10, 11 Ekspert 1 X energioptimering System for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 Ekspert 1 X Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 Ekspert 2 X Faget kan bidrage til 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 27

28 Fagnavn Svendeprøve, energispecialist Faget bidrager til følgende kompetencemål Valgfri uddannelsesspecifikke fag Certificering indenfor gasområdet under 135 kw Installation af solvarmeanlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Sagsnr.: S X AMU 0,8 X AMU 0,6 X AMU 1 X AMU 0,6 X s valgfag 1 Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske Faget kan bidrage til 28

29 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: [de relevante fag oplister i punktform herunder. Et eksempel i træfagenes byggeuddannelse forventes at være faget Samfund og sundhed (samt angivelse af speciale, hvis faget ikke indgår i alle uddannelsens specialer)] Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Fagnavn Eux gymnasiale fag: Faget bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Skoleperiode 1 Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. [antal uger i alt] Skoleperiode 2 [antal uger i alt] Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 [antal uger i alt] Specialet Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) [Fag 1] [x, y, z] [niveau] [antal uger] [sæt kryds] [sæt kryds] [sæt kryds] Dansk A 6,2 X X X Matematik B 5 X X Fysik B 3,6 X Engelsk B 4,8 X X Kemi C 2,4 X 29

30 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Sagsnr.: S.541 Skoleperiode 1 Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 Teknik A 4 X X SSO 1 X Eksamensprojekt 0,6 X Valgfag Matematik A 4 X X 30

31 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.541 Praktikmål række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Praktikperiode 1 (mellem GF og H1) Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Praktikperiode 2 (mellem H1 og H2) Praktikperiode 3 (mellem H2 og H3) Praktikperiode 4 (mellem H3 og H4) Praktikmål Specialet Installation 1 1, 2 X Installation 2E 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, X Installation 3E 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, X Installation 4E 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 X Plade-tag 1 6 X Plade-tag 2E 6 X Specialet Installation 1 1, 2 X Installation 2V 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 X Installation 3V 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 X Installation 4V 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 X Plade-tag 1 6 X Plade-tag 2V 6 X Specialet Vvs-og blikkenslager Installation 1 1, 2 X 31

32 Praktikmål række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Faget kan bidrage til Sagsnr.: S.541 Praktikperiode Praktikperi- 1 ode 2 (mellem GF (mellem H1 og H1) og H2) Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Praktikperiode 3 (mellem H2 og H3) Praktikperiode 4 (mellem H3 og H4) Installation 2B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 X Installation 3B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 X Installation 4B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 X Plade-tag 1 6 X Plade-tag 2B 6, 25, 26, 27 X Plade-tag 3B 6, 25, 26, 27 X Plade-tag 4B 6, 25, 26, 27, 28 X Specialet Installationstekniker Installation 1 1, 2 X Installation 2I 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 X Installation 3I 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24 X Installation 4I 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24 X Plade-tag 1 6 X Plade-tag 2I 6 X 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 37

38 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 38

39 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 496 af 22/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere