MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): EVU Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling Selvejende institution SE-nummer/CVR/CPR: Adresse: Trekronergade 126 F 2500 Valby Tlf. nummer (til kontaktperson): Dina Kesic Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden: (Med tegningsberettiget menes den person, der kan forpligte institutionen/virksomheden økonomisk) Adm. direktør Michael Lange Navn på projektleder og kontaktperson: Dina Kesic 2. Projektets titel og angivelse af pulje, der søges. (Det skal også fremgå, hvis ansøger i forbindelse med denne ansøgning ansøger om støtte til projektet fra andre af ministeriets puljer med angivelse af navne herpå) Navn: Gør det du er bedst til! - Rådgivning og opkvalificering af kvindelige etniske iværksættere Pulje: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K

2 Forstærket beskæftigelsesindsats overfor familiesammenførte samt flygtninge og indvandrerkvinder. 3. Projektperiode Dato for projektets start og sluttidspunkt. Der kan normalt ikke ydes støtte til udgifter, der vedrører aktiviteter, der er igangsat før eventuelt tilsagn fra Integrationsministeriet foreligger. Projekt start: 1. april 2007 Projekt afslutning: 31. dec Ansøgt beløb inklusiv moms Bemærk at budgetskema, der er vedhæftet som bilag til dette ansøgningsskema, altid skal udfyldes og medsendes kr.

3 5. Projektets målgruppe(r) Er der tale om flere målgrupper, beskrives de særskilt. Hvor mange personer omfatter målgruppen, hvilke personer er der tale om, f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag mv.? Efter hvilke kriterier er målgruppen udvalgt og hvordan skabes der kontakt mellem målgruppen og projektet? Målgruppen er flygtninge- og indvandrerkvinder, som fordeler sig på to særskilte målgrupper: 1. Iværksætterne Denne gruppe omfatter både kvinder som går og drømmer om at starte egen virksomhed og kvinder, som endnu ikke har overvejet muligheden for at starte egen virksomhed. De er mellem 25 til 50 år og forsørges enten af deres ægtefælle, er på overførselsindkomst eller er selvforsørgende i usikre jobs, med stor risiko for at de på sigt igen står uden for arbejdsmarkedet. Fælles for denne målgruppe er, at det at starte egen virksomhed bliver en mulighed for at komme i beskæftigelse og at blive selvforsørgende. Derudover giver det at starte egen virksomhed kvinderne mulighed for at beskæftige sig med områder, som de interesserer sig for og er gode til, hvilket i sidste ende styrker deres selvværdsfølelse og øger sandsynligheden for deres fastholdelse på arbejdsmarkedet. Gruppen er udvalgt på baggrund af graden af beskæftigelse blandt etniske minoritets kvinder. En undersøgelse fra 2003 viser, at mere end halvdelen af kvinderne er arbejdsløse. Tallene viser også, at mænd med anden etnisk baggrund, efter ankomst til Danmark, hurtigere opnår beskæftigelse end kvinderne. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at kun 69 % af de højt uddannede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er i beskæftigelse mens tallet er på 90 % for danske kvinder. Desuden ved EVU fra erfaring at mange etniske kvinder er dygtige iværksættere, såfremt de får den rette støtte og rådgivning. Kontakten til denne målgruppe vil dels ske gennem opsøgende rådgivning i socialt belastede boligområder i dele af København og gennem EVU s/videnscenter for Etnisk Erhvervsfremmes allerede store netværk blandt etniske minoriteter, som vi har i kraft af vores 6 opsøgende rådgivere, som holder til i fire Københavnske bydele: Nørrebro, Vesterbro, Amager og Valby. De opsøgende rådgivere har siden 2005 arbejdet med opsøgende erhvervsrådgivning blandt etniske virksomhedsejere og iværksættere. De har desuden alle anden etnisk baggrund end dansk. Derudover vil kontakten bliver skabt gennem EVU s eksisterende netværk af organisationer og institutioner, der også arbejder og har kontakt til målgruppen. Eksempelvis KVINFO, sprogskoler, etniske foreninger og de københavnske jobcentre. EVU vil herudover arbejde på at skaffe kontakt- og nøglepersoner i de forskellige etniske netværk og grupperinger med henblik på rekruttering af specielt de meget isolerede kvinder. F.eks. er EVU pt. i kontakt med en somalisk kvinde som har personlig kontakt til en stor gruppe af somaliske kvinder. 2. De selvstændig erhvervsdrivende Denne gruppe omfatter kvinder, som allerede har egen virksomhed, men som via rådgivning, netværk og erfaringsudveksling vil kunne få skabt langt mere levedygtige og vækstpotentielle virksomheder. Etniske erhvervsdrivende gør stort ikke brug af mulighederne for gratis, professionel erhvervsrådgivning gennem eksempelvis Erhvervsservice ordningen, på trods af at de ofte har svære problemer i forhold til det at drive virksomhed i Danmark og at deres virksomheder langt oftere end de danske må dreje nøglen om. Kontakten til denne målgruppe vil hovedsagligt ske gennem opsøgende rådgivning i dele af København med høj koncentration af etniske virksomheder, og gennem EVU s/videnscenter for Etnisk Erhvervsfremmes allerede store netværk blandt etniske iværksættere og erhvervsdrivende. EVU har desuden allerede en opsøgende rådgiver som har kontakt pt. med 30 kvindelige iværksættere og erhvervsdrivende.

4 6. Har ansøger tidligere ansøgt/fået bevilget økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til dette eller andre projekter Alle hidtidige ansøgninger oplyses, uanset om der er bevilliget støtte fra ministeriet eller ej. År Journalnummer Ansøgt beløb, kr. Bevilliget beløb, kr haa Resumé af projektet Kort beskrivelse max 10 linier af projektets formål, hovedaktiviteter og forventede resultater. Gennem opsøgende rådgivning, individuelt tilrettelagt opkvalificeringsforløb og netværksdannelse vil projektet sikre at flere etniske minoritetskvinder tør tage springet og blive iværksættere og at de er bedre rustet til livet som selvstændige, således at flere lykkedes med at få udviklet succesrige og levedygtige virksomheder. Projektet vil også opsøge og rådgive allerede etablerede virksomheder drevet af etniske minoritets kvinder og hjælpe dem driftsmæssige problemer såvel som med udvikling af deres virksomheder.

5 8. Baggrund for projektet Hvorfor er projektet relevant og på hvilke områder er projektet interessant for andre? Fra vores opsøgende rådgivere samt undersøgelser på området ved vi, at etniske erhvervsdrivende f.eks. ofte har problemer med: Manglende kendskab til og forståelse for love og regler på erhvervsområdet, samt dårlig og manglefuldt samarbejde med myndigheder pga. svage danskkundskaber og mistillid overfor myndigheder og andre offentlige instanser. Manglende kendskab til det danske erhvervsliv og til det danske marked Manglende kendskab til andre brancher end de traditionelle indvandrerbrancher som restauration og detailhandel. Oven i dette møder kvindelige etniske virksomhedsejere ofte en række specifikke barrierer i forhold til: Manglende sociale kompetencer i forhold til rollen som erhvervsleder Manglende faglige/uddannelsesmæssige kompetencer. Barrierer i det arbejdsmarkedspolitiske system, hvor man ikke traditionelt har set på etniske minoritetskvinder som potentielle iværksættere. Kønsrolle- og familiemønstre Manglende erhvervsfaglige netværk. Manglende selvværd og tro på sig selv som iværksætter På trods af disse barrierer og problemer gør etniske iværksættere og erhvervsdrivende kun meget sjældent brug af professionel erhvervsrådgivning. Dette gør at deres virksomheder har meget lave overlevelsesrater, og at de ofte kommer til at bryde gældende regler og lovgivning på erhvervsområdet. EVU s erfaring er dog samtidig, at de etniske iværksættere meget gerne gør brug af erhvervsrådgivningen såfremt den målrettes deres specielle behov og problemstillinger dette gøres bl.a. ved at gøre rådgivningen opsøgende, individuel tilrettelagt og at den udføres af interkulturelt kompetente rådgivere. Erfaringer med at komme i kontakt med målgruppen via den opsøgende metode samt hele det interkulturelle aspekt i rådgiver-kundeforholdet vil også være relevante for alle andre projekter, myndigheder og offentlige instanser der arbejder med målgruppen. 9. Forudsætninger for at gennemføre projektet Hvad kvalificerer ansøger til at gennemføre projektet succesfuldt? EVU Erhvervscenter har udført iværksætter- og virksomhedsrådgivning siden EVU rådgiver årligt 1200 iværksættere og 900 virksomheder. I 2005 etablerede EVU et nationalt Videnscenter for Etnisk Erhvervsfremme. Videnscentret har bl.a. 6 opsøgende rådgiveren der tilbyder opsøgende rådgivning til etniske iværksættere og virksomheder. Siden maj 2005 har de opsøgende rådgivere tilsammen rådgivet mere end 450 etniske virksomheder og 160 iværksættere. Videnscentret administrerer desuden Socialfondens Integrationsindsats med pt. 35 projekter indenfor områderne frivillighed og iværksætteri. 10. Projektets formål Hvad ønskes opnået med projektet? Hvad er de umiddelbare mål ved projektets afslutning? Hvad er de mere langsigtede mål med projektet? Formålet med projektet er dels at flere kvinder med anden etnisk baggrund etablerer sig som iværksættere og dels at opkvalificere kvindelige etniske iværksættere og allerede etablerede erhvervsdrivende så flere virksomheder ejet af etniske minoritetskvinder udvikler sig positivt og får succes. De umiddelbare mål er dels at afklare deltagerne om egne kompetencer og at udstyre dem med viden, værktøjer og troen på sig selv således at de tør tage springet til at blive iværksættere, og dels at opkvalificere allerede selvstændige etniske kvinder således at de bliver mere kompetente og sikre i

6 rollen som ejerledere. 11. Projektbeskrivelse Projektets indhold. Hvilke konkrete tiltag skal gennemføres, hvor, hvordan og af hvem? Hvilke arbejdsmetoder tænkes anvendt? De tre områder som projektet dækker, er: 1 Afklaring og rådgivning 2 Opkvalificering 3 Netværk Samlingspunktet for de tre områder er en individuel handlingsplan som udarbejdes sammen med den enkelte kvinde. Handleplan Ved hjælp af bl.a. coaching hjælpes den enkelte kvinde til at definere sin forretningside eller udviklingsmål for allerede eksisterende virksomhed. Rådgiveren vurderer sideløbende kvindens nuværende kompetencer og tegner et billede af kvinders situation og behov som munder ud i en personlig handleplan. Handleplanen bliver kvindernes vigtigste værktøj i forhold til forløbet. Det vil give hende et klart billede af målet og hvordan hun trin for trin, kan arbejde med sig selv og rådgiveren for at nå sit mål. Hver enkelt kvinde bliver tilknyttet en rådgiver/vejleder gennem hele forløbet. Rådgiveren er ansvarlig for handleplanen og i samarbejde med kvinden at følge op i forhold til de forskellige delmål. Opkvalificering Der vil være tre former for opkvalificering: teoretisk, praktisk og personlig. Det er nødvendigvis ikke alle deltagere, der behøves at gennemgå alle former for opkvalificering, da deltagere formentligt vil befinde sig på forskellige niveauer personligt som fagligt. Teoretisk Der vil være undervisning, fælles eller i form af individuel rådgivning, i forhold til de traditionelle emner indenfor iværksætteri som skat, regnskab og grundlæggende virksomhedslovgivning. Der vil også være mulighed for at få specialiseret rådgivning og undervisning af f.eks. advokater, revisorer og markedsføringskonsulenter, hvis den enkelte kvinde vurderes at have brug for dette. Praktisk Som en del af opkvalificeringen vil der, for de kvinder der endnu ikke har prøvet at være selvstændige erhvervsdrivende, være mulighed for en kortere praktikperiode i en virksomhed, hvor kvinderne vil få mulighed i praksis at lære mere om hvad det vil sige at være iværksætter. Hvis praktikken forløber godt og at både praktikant og virksomhedsejer ønsker det, vil rådgiveren hjælpe med at etablere en mentorrelation mellem de to parter. Personlig Der vil være mulighed for at deltage i workshops om interpersonelle kompetencer og om kommunikation og takt og tone i dansk erhvervsliv. Netværk Vi vil skabe et eller flere netværk med alle kvinder som er en del af projektet. Formålet med netværket, er at skabe et sted hvor kvindelige iværksættere kan mødes for at skabe kontakt til en sparringspartner, samarbejdspartnere, eventuelle kunder og leverandører og i det hele taget udveksle erfaringer, sorger og glæder med andre kvindelige iværksættere og erhvervsdrivende. Et andet mål er at skabe forbindelse med danske netværk. Der vil blive arrangeret besøg hos bl.a. Morgendagens Heltinder, ldsjæle og/eller lignende netværk. Som nævnt vil der blive etableret mentorordninger i forlængelse af praktikperioden, såfremt parterne ønsker det. 12. Geografi I princippet vil projektets tilbud være åbne for alle i Region hovedstaden. Den opsøgende rådgivning vil dog koncentrere sig om Københavnske bydele og boligområder med høj koncentration af etniske virksomheder og/eller etniske beboere som Valby, Nørrebro, Nordvest, Amager, Vesterbro og

7 Østerbro.

8 13. Projektets delmål, succeskriterier og forventede resultater Hvilke konkrete resultater forventes opnået med projektet. Delmål og succeskriterierne bør være optimistiske, realistiske og målbare, se også punkt 20. Projektet har 5 delmål: Projektet skal først og fremmest komme i kontakt med potentielle kvindelige etniske iværksættere, særligt dem der står uden for arbejdsmarkedet, og allerede etablerede erhvervsdrivende, der ikke gør brug af professionel erhvervsrådgivning. Kvinderne skal afklares i forhold til egne ønsker og kompetencer, for at finde ud af om det at være iværksætter i det hele taget er noget for dem. Kvinderne skal via rådgivning og undervisning opkvalificeres således, at de tør tage springet til at blive iværksættere eller blive i stand til at konsolidere og udvikle deres eksisterende virksomhed. Herunder skal kvinderne blive fortrolige med lovgivning, kontakt til myndigheder og takt og tone i dansk erhvervsliv. Kvinderne skal blive vidende om mulighederne for at starte op i andre brancher end de traditionelle indvandrerbrancher, således at der på sigt sikres større branchespredning. Projektet skal etablere et netværk for kvinderne og give dem mulighed for også at indgå i erhvervsmæssige netværk med selvstændige danskere. Succeskriterierne for projektet er: Projektet har afklaret, rådgivet og opkvalificeret mindst 30 potentielle kvindelige etniske iværksættere. - hvoraf 10 har startet egen virksomhed ved projektets afslutning eller er godt i gang. Alle kvinder der har ønsket det, har været i praktik i en virksomhed. Projektet har rådgivet og opkvalificeret mindst 20 kvindelige etniske erhvervsdrivende. Mindst 15 af kvinderne har deltaget i fælles workshop og/eller undervisning om iværksætteri relaterede emner. Der er blevet etableret et eller flere netværk blandt deltagerne. En del af deltagerne har desuden fået kontakt til danske erhvervsnetværk. Projektets deltagere føler selv at projektet har været relevant og har udstyret dem med konkret viden og værktøjer, de kan bruge i forhold til at være iværksættere.

9 14. Hvordan skal de opsatte delmål og succeskriterier måles/vurderes Hvordan vurderes og kontrolleres, at de opsatte delmål opfyldes, hvordan opgøres, om succeskriterierne er nået? Hvilken metoder bruges til evaluering af projektet? Rådgiveren vil løbende registrere alle sine rådgivningskontakter, herunder navn på iværksætter og/eller virksomhed, tidsforbrug, aktivitetstype og hvilke emner der er blevet rådgivet om, i EVU s CRM-system. Der vil afslutningsvis samt løbende i projektet blive udtrukket lister fra systemet, for at se hvor langt man er nået med hensyn til de opsatte delmål og succeskriterier. Listerne vil kunne fremsendes underskrevet, såfremt det vurderes nødvendigt i forhold til dokumentationen. Deltagerne vil desuden blive bedt om at udfylde og underskrive deltagerskemaer for rådgivning og eventuelle undervisningsgange. Afslutningsvis vil alle deltagere blive bedt om at udfylde et evalueringsskema, hvor de vurderer deres udbytte af projektet, samt angiver, hvor langt de er i forhold til at starte egen virksomhed og/eller udvikle deres eksisterende virksomhed. Der vil desuden blive lavet uddybende kvalitative interview med enkelte af deltagerne i forhold til bl.a. tilfredshed og deltagelse i netværk. 15. Information/formidling Hvordan formidles projektets resultater og erfaringer til andre? Hvem er målgruppen for formidlingen? Projektets erfaringer og resultater vil løbende blive formidlet og profileret via EVU s store netværk og kontaktflade til bl.a. myndigheder, kommunale forvaltninger, etniske foreninger og andre organisationer, projekter og erhvervsfremme instanser, der også arbejder med målgruppen. Konkret både deltager og arrangerer EVU ofte konferencer, workshops, seminarer og erfa-gruppemøder med interessenter indenfor integrations- og erhvervsfremmeområdet. Der vil desuden blive trykt en evaluerings- og erfaringsopsamlingsrapport ved afslutning af projektet, som vil blive sendt ud til EVU s interessenter, samarbejdspartnere og andre relevante aktører inden for området. 16. Projektets samspil med andre initiativer Hvorledes koordineres projektet med andre eksisterende eller planlagte projekter. Hvordan indgår projektet i den øvrige integrations- og arbejdsmarkedsindsats? Projektet vil indgå naturligt i den indsats som EVU allerede udfører i forhold til opsøgende rådgivning til etniske erhvervsdrivende og iværksættere. Projektet vil desuden også kunne trække på erfaringer og netværk fra de mange projekter under Socialfondens Integrationsindsats, der også arbejder med kvinder, iværksætteri og integration. 17. Projektets organisering Hvordan organiseres projektet, og hvem er ansvarlig for de enkelte dele af projektet? Projektleder er overordnet ansvarlig for projektets gennemførsel, koordinering og planlægning. Den opsøgende rådgiver vil have det daglige ansvar i forhold til at opsøge deltagere, rådgive og udarbejde handleplaner m.m.

10 18. Forankring Hvordan sikres forankring af projektet og videreførelse efter den planlagte projektperiode? Projektet vil blive en integreret del af den opsøgende rådgivning der allerede udføres i videnscentret. Viden og erfaringer fra projektet vil derfor blive forankret i centret og i de tilbud som løbende udvikles herfra. Ydermere vil resultater og erfaringer blive videreformidlet gennem EVU s store netværk på både integrations- og erhvervsfremme området. De kvinder som kommer gennem forløbet og med succes får etableret sig som iværksættere, vil virke som positive rollemodeller, der kan inspirere andre etniske minoritetskvinder til selv at tage springet. EVU ved desuden fra erfaring at mund til mund metoden og det gode eksempel har stor effekt i forhold til at få flere etniske iværksættere til at søge rådgivning. 19. Projektets tidsplan og milepæle Tidsplan for de forskellige aktiviteter, samt hvornår de enkelte delmål forudsættes at være nået? April: Rekruttering af deltagere herunder kontakt til jobcentre og samarbejdspartnere, opsøgende rådgivning, afklaring og opkvalificering. Maj: Rekruttering af deltagere, opsøgende rådgivning, afklaring og opkvalificering. Juni: Rekruttering af deltagere, opsøgende rådgivning, afklaring og Juli: Rekruttering af deltageer, opsøgende rådgivning og afklaring August: Rekruttering af deltagere, opsøgende rådgivning og afklaring September : Rekruttering af deltagere, opsøgende rådgivning og afklaring. Desuden fokus på netværksdannelse og afholdelse af workshops. Oktober: Rådgivning, afklaring og opkvalificering. Desuden fokus på netværksdannelse og afholdelse af workshops. November: Rådgivning, afklaring og opkvalificering. Desuden fokus på netværksdannelse. December: Rådgivning. Evaluering og afslutning af projektet. 20. Særlige spørgsmål vedrørende succeskriterier 21. Indhentelse af børneattester Såfremt projektet eller dele af projektet indebærer, at en eller flere personer som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, skal børneattest, jf. 36 i bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, indhentes for de pågældende personer. Indebærer projektet eller dele af projektet en direkte kontakt med børn under 15 år? JA Nej

11 22. Underskrift af tilskudsansvarlig. Hvis rubrikken ikke er udfyldt vil ansøgningen blive returneret ubehandlet. Jeg bekræfter hermed under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Urigtige oplysninger medfører bortfald af tilsagn og er undergivet straffelovens regler om strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger i retsforhold, der vedkommer det offentlige, jf. straffelovens 163. Dato Underskrift BUDGETSKEMA Budgettet bør omfatte hele projektet dvs. også dele, som støttes fra anden side samt egenfinansiering. Alle beløb angives inklusiv moms. Under indtægter skal ikke medregnes allerede afholdte aktiviteter og lønudgifter. Under udgifter skal det tydeligt fremgå, hvad de anførte udgifter omfatter. F.eks. skal det under overskriften Løn angives løn til projektleder, løn til projektmedarbejdere, løn til administrativt personale mv. 1. Indtægter Integrationsministeriet ,00 Medfinansiering 0,00 Egenfinansiering 0,00 Indtægter i alt, kr ,00

12 UDGIFTER Løn Opsøgende rådgiver 8 mdr. fuldtid ,00 Projektleder (planlægning, koordinering, markedsføring, afrapportering) 300 kr./t *10 t/u *24 uger ,00 Ekstern bistand Specialiseret rådgivning til deltagere af eksempelvis advokater, jurister, revisorer, ejendomsmæglere m.v ,00 Aktivitetsudgifter Transport ( af opsøgende rådg. I forbindelse opsøgende arb.) 5.000,00 Afholdelse af workshops med ekstern underviser ,00 Anskaffelser Formidling/evaluering Løn evaluator/ køb af evaluering ,00 Tryk og udsendelse af evaluerings og erfaringsopsmalings rapport ,00 Transport i forbindelse med deltagelse i konferencer, workshops og lign ,00 Revision Ekstern revision ,00 Øvrige driftsudgifter Husleje rådgiver 24 kr./t * 160 t/mdr * 8 mdr ,00 Huslje Projektleder 24 kr./t * 10t/u * 24 uger. 5760,00 Kontorhold rådgiver 19 kr./t * 160 t/mdr * 8 mdr ,00 Kontorhold projektleder 19 kr./t * 10t/u * 24 uger. 4560,00 Kontorhold og husleje er udregnet efter EVU's oficielle husleje- og kontorholdsnøgler. Udgifter i alt ,00 3. Resultat (Indtægter - udgifter), kr ,00

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Etablering af lokale integrationspartnerskaber. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed,

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Evaluering af Gør det du er bedst til - Rådgivning og opkvalificering af kvindelige etniske iværksættere 01. 07. 07 31. 12. 2007

Evaluering af Gør det du er bedst til - Rådgivning og opkvalificering af kvindelige etniske iværksættere 01. 07. 07 31. 12. 2007 Evaluering af Gør det du er bedst til - Rådgivning og opkvalificering af kvindelige etniske iværksættere 01. 07. 07 31. 12. 2007 Projektleder og erhvervsrådgiver: Minata Traoré Elmquist Evaluator: Dorthe

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund April 2006 1 Projektets undersøgelse er gennemført og rapporten udarbejdet af: V/ Tina Wilchen Christensen Cand. polit. i Social antropologi V/ Kirsten

Læs mere

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere