Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation"

Transkript

1 Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1

2 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner Om den fællesoffentlige kampagne Om evaluatoren, MEGAFON Formål og struktur Baggrund for kampagnen Kampagneelementer Kampagnens partnere Formål med kampagnen Kampagnens budskab og målgruppe Kampagnens økonomi/udgifter Kampagnens mediestrategi og tidsplan Kampagnens succeskriterier Kampagnens massemediedel Baggrund Formål og mål Kampagnematerialer Digital annoncering Definitioner i vurderingen af digital annoncering Overordnet budskab Digital Post Ansøg om støtte til hjælpemidler Anmelde udrejse af Danmark Anmeldelse af rotter Valg af læge Ægteskabserklæring Erklæring om faderskab Anmeldelse af cykeltyveri Navngivning og navneændring Se din Skat Delkonklusion: Samlet evaluering af digital annoncering Kampagnens posttest Formål Fremgangsmetode Kendskab til borger.dk Overordnet kendskab til borger.dk Kendskab til borger.dk og kampagnen generelt Tv-mediet Print Kendskab til services på borger.dk Brugen af borger.dk Kendskab og holdning til øget digitalisering af offentlige services Positiv holdning til anvendelse af offentlige services på internettet

3 5.6. Kampagnen Kampagnen er informativ, vedkommende og let at forstå Delkonklusion: Vurdering af annoncerings- og PR-indsatsen Evaluering af netværksindsatsen Baggrund Formål og mål Fremgangsmåde for undersøgelsen Resultater fra evalueringsundersøgelsen Kommunikation Materialer Kampagnemateriale på borger.dk/kampagne Netværksarrangementer og -aktiviteter Delkonklusion: Vurdering af netværksindsatsen Facebook-indsats Baggrund og formål Facebook-indsatsens resultater Vurdering PR-evaluering Baggrund Formål og mål Proaktiv presseaktivitet Mål med proaktivt pressearbejde Omtale af kampagnen Den samlede PR-effekt målt i annonceværdi Den samlede PR-effekt målt i borgerkontakt Presseklip pr. temaområde Delkonklusion: Vurdering af PR-effekten Digitale Generationsmøder Perspektivering Bilag

4 1. Evalueringens hovedkonklusioner Den fællesoffentlige kampagne om, at: Din kontakt med det offentlige starter på nettet har opnået særdeles flotte resultater, set i forhold til det relativt begrænsede budget, der var afsat. Samlet set har kampagnens tre dele: Massemedie-indsatsen, PR-indsatsen og netværksindsatsen suppleret hinanden godt. Samtidig har hver indsats haft en meget høj gennemslagskraft. En fjerdedel af befolkningen (24 %) angiver, at de har set eller hørt om kampagnen, hvilket i sig selv må siges at være et flot resultat. Kampagnens budskab vurderes at være kommet godt ud til dem, der har set eller hørt om kampagnen. Således angives kampagnens vigtigste budskaber til at være: Din kontakt med det offentlige starter på nettet (28 %), Det offentlige bliver mere digitalt (39 %) og På borger.dk finder du mange selvbetjeningsløsninger og informationer, du kan f.eks. bestille nyt sundhedskort (39 %). Hertil beskrives kampagnen som værende informativ, vedkommende, let at forstå og overskuelig. Kampagnen har medvirket til et øget kendskab til borger.dk blandt målgruppen. Den samlede kendskabsgrad er øget fra 93 % til 95 %. Den lille stigning er særdeles tilfredsstillende, idet udgangspunktet er en i forvejen meget imponerende kendskabsgrad. Borger.dk er kendt af næsten hele befolkningen med højt kendskab i alle de forskellige segmenter (køn, alder, geografi og uddannelse). Den andel der stadig ikke har kendskab til borger.dk, er primært ældre borgere og personer med kortere uddannelser. Kampagnen har medvirket til et øget kendskab til, at det fra d. 1. december 2013 er blevet obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en ny række offentlige services Kendskabet er steget fra 40 % til 64 %. Målsætningen om at 50 % skulle være bevidste om, at det blev obligatorisk at betjene sig selv på nettet, er således indfriet med en langt større stigning end forventet. Der er fortsat en stor andel af befolkningen, der ikke er klar over, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet. Det vurderes at være vigtigt, at fortsætte med informationsindsatser gennem både medier og netværk, for at informere borgerne om de digitale ændringer. Blandt de respondenter, der i posttesten angiver at have set eller hørt noget om kampagnen (24 % af respondenterne), er der 89 %, der ved, at det fra 1. december 2013 blev obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en ny række offentlige services. Blandt de respondenter, der ikke lagde mærke til kampagnen, er denne andel 57 %. Da kendskabet til den øgede digitalisering er så meget højere blandt dem, der har lagt mærke til kampagnen, må det antages, at kampagnen i høj grad har medvirket til et øget kendskab. Danskerne finder det trygt og nemt at bruge digitale services. I forhold til kampagnens formål vedr. at: Informere borgerne om, at digital kommunikation er nemt og trygt var succeskriteriet: at 70 % af danskerne skal være helt eller delvist enige i, at det er nemt og trygt at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Resultaterne af rundspørgen viser, at 81 % er helt eller delvist enige i at det er trygt at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Resultatet lever således fuldt op til målsætningen. Til gengæld lever resultaterne i forhold til, hvor nemt borgerne føler det er at benytte selvbetjeningsløsningerne, ikke helt op til målsætningen om 70 %, idet kun 67 % erklærer sig helt eller delvist enige heri. Det kan endvidere ses i resultaterne fra posttesten, at danskerne oftere benytter borger.dk. Mens 39 % i 2013 havde været inde på borger.dk inden for den seneste uge eller inden for den seneste 4

5 måned, er samme andel i 2014 oppe på 44 %. Det tyder således på, at kampagnen også til en vis grad opnår en adfærdsmæssig effekt. Danskerne benytter oftere de selvbetjeningsløsninger, der findes på borger.dk, hvilket er en udvikling der forventeligt vil ske i takt med at flere og flere løsninger bliver gjort obligatoriske for borgerne at anvende. Samtidig ses det, at danskerne overvejende er positivt indstillede over for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 67 % er således enten positive eller meget positive over for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Der ses dog samtidig en tilbagegang fra 28 % i 2013 til 18 % i 2014, der er meget positive over for at anvende offentlige digitale services. Dette kan muligvis skyldes flere kritiske historier op til kampagnens start fx om løsninger, der ikke er brugervenlige nok, udfordringer i forbindelse med indførelsen af Digital Post til virksomheder, enkeltsager om borgere, der har overset vigtige digitale meddelelser. Det understreger, at selvom hovedparten af danskerne er positivt indstillede over for at benytte digitale selvbetjeningsløsninger, så er der stadig udfordringer. Det ses i posttesten, at det især er blandt ældre og kortere uddannede danskere, at der er skepsis mod selvbetjeningsløsningerne. For de +70 årige gælder det således, at kun 59 % er positivt/meget positivt indstillede over for brugen af digitale selvbetjeningsløsninger, mens det samme er tilfældet for 75 % af de årige. Et af kampagnens hovedbudskaber, var at informere om mulighederne for at anvende og tilmelde sig Digital Post. Målsætningen var, at der ved kampagnens afslutning den 31. januar 2014, ville være oprettet i alt digitale postkasser, svarende til en vækst på 3 pct. om måneden i kampagnemånederne. Dette mål er til fulde blevet opfyldt, da der pr. 31. januar 2014 var oprettet digitale postkasser. Blandt årsagerne til borgernes opmærksomhed på kampagnens budskaber, er den målrettede PRstrategi og annonceringen. Annonceringen har primært foregået gennem målrettede webannoncer, samt via visning af kampagnefilm på TV2, TV2 Regionerne, TV2 Charlie, OBS og Canal 8+9. Den digitale annoncering bestod af annoncering vedrørende Digital Post, budskabet om, at: Din kontakt med det offentlige starter på nettet, samt målrettet annoncering om de ni specifikke løsninger, der blev gjort obligatoriske at anvende den 1. december Den digitale annoncering har i sin helhed været succesfuld og levet fuldt op til de målsætninger, der har været opstillet. Webbannerne har været vist mere end 21 mio. gange fordelt på 7,2 mio. browsere. Der har desuden været markant flere klik (21.127) på bannerne, end det var estimeret (12.472). Det er vurderingen, at effekten af kampagnens massemediedel og det overordnede budskab har præsteret rigtig godt målt i forhold til klik og antal unikke browsere. Målene med PR-indsatsen var at skabe opmærksomhed på og interesse for kampagnens budskaber, ikke mindst at synliggøre, at udvalgte offentlige selvbetjeningsløsninger blev gjort obligatorisk digitale. Med ca. 33,5 millioner mulige eksponeringer og en annonceværdi på samlet set godt 4,1 millioner kroner, er MEGAFON s vurdering, at PR-indsatsen har været meget effektiv. Den oplysningseffekt, som omtale i medierne har givet i kraft af PR-indsatsen, vurderes samtidig at have suppleret kampagnens øvrige delelementer godt. Ved at opnå redaktionel omtale i forskellige medier over hele landet kan budskaberne nå bredt ud til mange befolkningsgrupper, og i modsætning til annoncering er det muligt med presseomtale at skabe en mere nuanceret fortælling. Dette må i høj grad siges at være opfyldt. Kampagnens budskaber er blevet omtalt i både landsdækkende, 5

6 regionale og lokale medier. Det er specielt positivt, at der har været så meget lokal dækning af kampagnen, da kampagnens hovedbudskaber har været rettet mod services, som normalt også er lokalt forankret. Især online-medierne har trukket rigtig meget af omtalen, men også lokale og regionale ugeaviser og dagblade har omtalt kampagnen i stor stil. Ligeledes har tv-mediet leveret bedre end forventet via omtale, hvilket er særdeles tilfredsstillende, da tv-mediet når ud til rigtig mange borgere på én gang. Kommunekonkurrencen om at finde Danmarks mest digitale borgere, har fungeret som en drivende faktor i genereringen af positiv omtale for kampagnen. Den har stået for næsten halvdelen af de klip, der er blevet genereret, og har især været medvirkende til at skabe lokal og regional omtale. Kommunekonkurrencen har ud over at skabe positiv omtale, også haft en anden positiv effekt for kampagnen. Idet konkurrencen bestod i at få flest mulige borgere til at oprette digitale postkasser, har konkurrencen også understøttet det direkte mål om, at flere borgere skulle oprette digitale postkasser. Hertil er det MEGAFONs vurdering, at netværkene, først og fremmest bestående af biblioteker og borgerservicecentre, har fungeret godt i kampagneindsatsen. Kampagnens budskaber er via netværkenes arrangementer og aktiviteter nået ud til mange borgere, for hvem digitaliseringen udgør en stor forandring, ligesom netværksaktiviteterne har været med til at facilitere borgernes adgang til de digitale selvbetjeningsmuligheder på borger.dk. Netværkene har generelt været velorienterede om deres rolle i kampagnen, og frontpersonalet har i vid udstrækning haft de nødvendige informationer for at kunne vejlede borgerne tilfredsstillende. Med den høje kendskabsgrad skabt gennem medieeksponering, annoncering, netværkene og den stadigt stigende kendskabs- og anvendelsesgrad af borger.dk, vurderer MEGAFON, at kampagnen har været med til at skabe et godt grundlag for borgernes langsigtede adfærdsændring mht. at benytte sig af digitale selvbetjeningsløsninger. 6

7 2. Om den fællesoffentlige kampagne 2.1. Om evaluatoren, MEGAFON MEGAFON har evalueret Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. MEGAFON optræder i den sammenhæng som uafhængigt analyseinstitut. MEGAFON har som evaluator udarbejdet nærværende kampagneevalueringsrapport efter grundig research og detaljeret gennemgang af de udarbejdede kampagnerapporter og baggrundsmaterialer, som er modtaget fra de involverede bureauer, Carat og Radius Kommunikation. MEGAFON har i forbindelse med denne rapport haft ubegrænset adgang til alle oplysninger om kampagnen, og MEGAFON har uden forbehold modtaget alle oplysninger, som der er blevet efterspurgt. Med afleveringen af denne rapport garanterer MEGAFON for, at vi på alle områder er uafhængig af både Digitaliseringsstyrelsen og alle de involverede bureauer Formål og struktur Formålet med denne evaluering er at dokumentere effekten af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation. Evalueringen er opdelt i kampagnens tre overordnede dele: Evalueringen af massemediedelen (afsnit 3-5) tager udgangspunkt i dels præ- og posttesten blandt den danske befolkning, dels den annoncering, der har indgået i kampagnen. Evalueringen af netværksdelen (afsnit 6-7) tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse i netværket udført af Digitaliseringsstyrelsen, samt en evaluering af dennes Facebook-indsats. Evalueringen af PR-indsatsen (resterende del af afsnit 7) tager udgangspunkt i en opgørelse over presseomtalen af kampagnen udarbejdet af Radius Kommunikation. Hver af de tre overordnede dele indledes med et beskrivende afsnit og et efterfølgende analyserende underafsnit. Hvert afsnit afsluttes med en delkonklusion, hvor effekten af de respektive indsatser vurderes Baggrund for kampagnen Staten, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark og en mere effektiv og moderne offentlig sektor, der er mere fleksibel for den enkelte borger. Målet er, at 80 % af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal være digitale i En sådan omstilling stiller krav om at informere borgerne. På flere områder skal borgerne betjene sig digitalt i mødet med det offentlige, fx på hjemmesider som borger.dk. Borgeren vil dermed fremover stort set være uafhængig af åbningstider og fysiske afstande og undgå køen til det offentlige. Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger Den 1. dec blev de første selvbetjeningsløsninger obligatoriske for borgerne at anvende. Det betyder, at de borgere, der kan, de skal ansøge, registrere mv. digitalt på fx borger.dk 7

8 Den 1. december 2013 fulgte 29 nye obligatoriske serviceområder, hvoraf 9 har været prioriteret i Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til digital kommunikation. Disse 9 områder er: Ansøge om støtte til hjælpemidler Erklæring om faderskab Anmeldelse af udrejse af Danmark Anmeldelse af cykeltyveri Anmeldelse af rotter Navngivning og navneændring Meddelelse om valg af læge Se din Skat Ægteskabsbetingelser (vielse/partnerskab) Desuden har Digital Post også været prioriteret. Obligatorisk Digital Post i kampagnen 2013/primo 2014 Det er endnu frivilligt for borgere at tilmelde sig Digital Post fra det offentlige. Folketinget har vedtaget Lov om Obligatorisk Digital Post, som betyder at: alle borgere over 15 år, som ikke allerede er tilmeldt Digital Post, automatisk bliver tilmeldt og får tildelt en digital postkasse den 1. november Kampagnen har ligeledes fokuseret på at borgerne bliver informeret om og tilmelder sig Digital Post Kampagneelementer Kampagnen bestod af tre hovedelementer: PR-indsats med det formål at skabe opmærksomhed omkring kampagnen og dens budskaber ved at opnå omtale gennem et bredt udsnit af danske medier. Massemedieindsats med det formål gennem onlineannoncering og visning af kampagnefilm at gøre de forskellige målgrupper opmærksomme på de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger og kampagnens hovedbudskab: Din kontakt med det offentlige starter på nettet. Netværksindsats, med det formål at informere borgerne om kampagnens budskaber via aktiviteter og events særligt på biblioteker og i borgerservicecentre Kampagnens partnere Kampagnen er et initiativ i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og parterne bag er repræsenteret i Styregruppe for Digitaliseringsstrategien, der omfatter repræsentanter fra ministerier, regioner (repræsenteret gennem Danske Regioner) og kommuner (repræsenteret gennem KL). I regi af kampagnen er desuden nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for statslige myndigheder, kommuner og regioner. 8

9 2.3. Formål med kampagnen Den fællesoffentlige kampagne for obligatorisk digital kommunikation med det offentlige blev afviklet i perioden fra d. 25. november 2013 til d. 31. januar Det er anden kampagneindsats i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige frem mod Kampagnen har haft til formål, at: informere om nye krav om digital kommunikation med det offentlige, herunder informere om digitale selvbetjeningsløsninger, der bliver obligatoriske 1. december 2013 informere om og øge anvendelse af Digital Post, som bliver obligatorisk for borgerne 1. november Samlet set har det været hensigten at motivere og opfordre til digital selvbetjening, skabe tryghed og informere om, hvor man kan få hjælp til at komme i gang Kampagnens budskab og målgruppe Den fællesoffentlige kampagnes overordnede slogan/budskab er: Din kontakt med det offentlige starter på nettet og kampagnens målgruppe var alle borgere i Danmark i alderen 18 år og opefter. Herunder havde kampagnen fokus på målgrupper, som de specifikke selvbetjeningsløsninger henvender sig til Kampagnens økonomi/udgifter Kampagnebudget/forbrug: Til gennemførelse af den fællesoffentlige kommunikationskampagne i 2013 var der afsat 4,0 mio. kr., dels finansieret af STS (Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder) og dels Styregruppen for borger.dk med en finansiering på 2 mio. kr. i 2013 fra midler til markedsføring af borger.dk. Det samlede forbrug til kampagnen er på kr. To poster er ikke anvendt; dels en reserve til Kammeradvokaten, der var afsat til eventuel bistand i forbindelse med afviklingen af kampagnens to udbud, og dels en uudnyttet post til søgemaskineoptimering, idet borger.dk afholdt denne post mere hensigtsmæssigt i anden relevant sammenhæng. De mio. kr. anvendt på kampagnen blev fordelt som følger: Regnskab kampagnen 2013 Forbrugt Filmproduktion Udvikling af kampagnematerialer Medieindrykninger Evaluering, postmåling og test Generationsmøder + Senior Surf Presse og PR-aktiviteter Distribution og tryk Merchandise

10 Regnskab kampagnen 2013 Forbrugt Version af Unge-film samt døveversion Annoncering: Tjek din digitale post Facebook, indhold og annoncering Opstartsmøder m. netværk, messer, transport og øvrigt Total Kampagnens mediestrategi og tidsplan Kampagnens webannoncering og filmkampagne inkluderede eksponeringer i DR (OBS), TV2, TV2 Regionerne, TV2 Charlie samt Canal 8+9. Webkampagnen inkluderede eksponeringer i en række brede medier/netværk kombineret med målgruppespecifikke sites eller sites, der var relevante i forhold til en målgruppes situation. Annoncekampagnen var tilrettelagt, så der både var synlighed og dækning i den brede målgruppe og tilstedeværelse på nichesider for at ramme de snævre målgrupper. I regi af kampagnen blev desuden afviklet en outdoorkampagne Kampagnens succeskriterier Posttest I uge blev der gennemført en borgerundersøgelse, hvor respondenterne svarede på deres kendskab, holdning og adfærd i forhold til digital kommunikation. Undersøgelsen blev gentaget i uge 6-7 i 2014 med henblik på at måle udviklingen. Ud fra svarene i undersøgelsen vurderes det, om de udvalgte budskaber i kampagnen blev kommunikeret effektivt, og om budskaberne er formidlet hensigtsmæssigt, således at respondenterne husker dem. Kampagnens målsætninger For at evaluere kampagnens effekt blev der opstillet tre overordnede målsætninger med hver deres specifikke delmålsætninger, som i det følgende gennemgås nærmere. Kampagnens tre overordnede målsætninger var følgende: 1. At informere om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2. At informere om, at digital kommunikation er nemt og trygt 3. At ændre adfærd til digital kommunikation med målet om, at understøtte Digitaliseringsstrategiens mål om, at 80 procent af kommunikationen med det offentlige, på udvalgte områder, foregår digitalt i I forhold til de overordnede målsætninger blev der opstillet målsætninger inden for hvert enkelt område: Ad. 1: Informere om overgangen til obligatorisk digital kommunikation Det er et succeskriterium for kampagnen at minimum 50 % af borgerne i Danmark skal være vidende om overgangen til fuld digital kommunikation med det offentlige. Ad. 2: Informere om, at digital kommunikation er nemt og trygt. Det er et succeskriterium for kampagnen, at 70 % af borgerne i Danmark i post-testen er helt eller delvist enige i, at det er nemt og trygt at benytte sig af de digitale selvbetjeningsløsninger. 10

11 Ad. 3: Adfærdsændring i tilgangen til digital kommunikation Det er et succeskriterium for kampagnen at borgere ved kampagnens afslutning skal have tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige, svarende til en vækst på 3 % om måneden i kampagnemånederne (december + januar). Væksten indtil da var på ca. 2 % om måneden. 11

12 3. Kampagnens massemediedel 3.1. Baggrund I dette afsnit redegøres for massemediedelen af kampagnen, herunder hvilke medieplatforme, der er benyttet i eksponeringen. I afsnit 4 vil der blive redegjort for kampagnens effekt med udgangspunkt i konkrete eksponeringer og klik på webannoncerne. En mere kvalitativ vurdering af kampagneelementernes evne til at viderebringe de tilsigtede budskaber på en forståelig og slagkraftig måde indgår i afsnit 5 om kampagnens posttest Formål og mål Formålet med massemediedelen har været at øge kendskabet til hovedbudskabet om, at: Din kontakt med det offentlige starter på nettet, herunder budskabet om Digital Post og de konkrete selvbetjeningsløsninger, som kampagnen har fokuseret på, jf. afsnit Kampagnematerialer Med afsæt i kampagnens kreative koncept har Digitaliseringsstyrelsen udviklet kampagnematerialer med det mere overordnede budskab om, at Din kontakt med det offentlige starter på nettet, der skulle markedsføre borger.dk og skabe opmærksomhed om overgangen til digital kommunikation. Ligeledes blev der udviklet materialer for hver af de selvbetjeningsløsninger, der blev obligatoriske 1. december 2013 samt for Digital Post. 12

13 4. Digital annoncering Den digitale annoncering skulle skabe opmærksomhed om kampagnens overordnede budskab, Digital Post samt de specifikke digitale løsninger Definitioner i vurderingen af digital annoncering En webannonce værdi kan fastsættes efter to hovedkriterier: Dels hvor mange, der bliver eksponeret for budskabet, og dels hvor mange, der klikker på annoncen og kommer ind på det site, der reklameres for. Værdien er højere, jo flere der ser annoncen. I denne forbindelse skelnes mellem antal visninger og antal unikke browsere idet en browser godt kan vise den samme annonce flere gange. For at give et overblik over, hvor mange forskellige personer, der er blevet præsenteret for webannoncen, ser man på unikke browsere. Da det ikke er muligt at vurdere, hvor mange forskellige gange en enkelt person rent faktisk har set annoncerne, eller hvor mange forskellige browsere en person benytter, rapporteres der i denne evaluering udelukkende antallet af unikke browsere og antal totale visninger i browserne. Det reelle antal unikke personer er derfor selvsagt lavere, end det unikke antal browsere annoncerne er blevet eksponeret i. Hvis man sammenholder antallet af visninger med antallet af unikke browsere, kan man udregne frekvensen af, hvor mange gange én unik browser i gennemsnit har set annoncen. Værdien af en webannonce i forhold til klik på annoncen. Klikraten måles oftest som CTR (Click Through Rate). Klikraten måles normalt i procent, som angiver forholdet mellem visninger og kliks. Klikraten er med andre ord et udtryk for, hvor relevant og/eller god annoncen er til at motivere til at brugeren trykker sig videre ind på annoncen og komme ind på landingpagen ligesom CTR også viser, hvor relevant placeret annoncen er for den enkelte bruger. For langt de fleste kampagner vil man ønske en så høj klikrate som muligt. Når man ser på benchmarks for lignende kampagner, vil den gennemsnitlige klikrate være på ca. 0,10 % Overordnet budskab Det overordnede budskab: Din kontakt med det offentlige starter på nettet er blevet eksponeret via film og webannoncer. Dette er sket ved redskabet Real-time Bidding (RTB). Det overordnede budskab er samlet set blevet vist gange og eksponeret i browsere. Målet var visninger og browsere og resultaterne er således tilfredsstillende. Annoncerne er gennemsnitligt blevet vist 3,13 gange pr. browser. Der blev klikket gange på de to budskaber vedr. Digital Post og Din kontakt med det offentlige starter på nettet. Det er højere end estimatet på 7.500, der også inkluderer estimatet for annonceringen for Digital Post. Megafon vurderer, at det er et meget tilfredsstillende antal klik. Det skal også tages i betragtning, at det ikke er lige relevant for alle at kontakte det offentlige. Klikraten på 0,09 % er også på niveau med benchmark for lignende kampagner på 0,10 %. 13

14 Visninger (mål) Visninger (resultat) Unikke klik Medie: Samlet for Film og Banner RTB Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,09 % 3, Alt i alt vurderes det overordnede budskab at være godt kommunikeret ud via webkampagnen, hvilket også understøttes af rundspørgen, idet 28 % af respondenterne uhjulpet i afsnit 5.6. siger at kampagnens budskab var Din kontakt med det offentlige starter på nettet Digital Post Webindrykninger vedrørende Digital Post er blevet eksponeret i alt visninger på unikke browsere. Målet var visninger og unikke browsere. Resultatet lever således ikke fuldstændigt op til målsætningen. Der blev klikket gange på annoncen. Estimatet var sammen med de to annoncer for det overordnede budskab, at der ville blive klikket gange på de tre annoncer. Samlet set er der klikket på de tre annoncer gange, hvilket må betragtes som et tilfredsstillende resultat. De klik giver en klikrate på 0,06 %, hvilket er lidt under benchmark på 0,10 %. Medie: RTB Visninger (mål) Visninger (resultat) Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,06 % 4, Ansøg om støtte til hjælpemidler Webindrykninger vedrørende budskabet om støtte til hjælpemidler er blevet eksponeret i alt visninger på Netdoktor.dk i perioden. Disse visninger genererede 675 unikke klik til løsningen på borger.dk, hvilket resulterede i en tilfredsstillende klikrate på 0,13 %, hvilket er på niveau med benchmarks for lignende kampagner. Budskabet er i gennemsnit blevet vist ca. 1,13 gange pr. unik browser. Det blev estimeret, at der ville kunne opnås 500 klik ved eksponeringer via netdoktor.dk. Estimatet er opnået med i alt 675 klik. Kampagnen har været eksponeret overfor unikke browsere i kampagneperioden, og er eksponeret for personer. Der var opsat et mål om eksponering for browsere. Resultaterne må betragtes som tilfredsstillende. 1 Estimatet er et samlet estimat for de tre annonceringer, der er sket via RTB inden for samme budgetpost på Det gælder Overordnet budskab: Film, Overordnet budskab: Banner og Digital Post 14

15 Medie: Netdoktor.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,13 % 1, Anmelde udrejse af Danmark Webindrykninger med budskabet om at anmelde udrejse af Danmark digitalt er blevet eksponeret via Studieportalen.dk. Når vi ser på antal klik leveret til landingpagen i perioden, 685, må det siges at være en tilfredsstillende annoncering idet 500 klik var estimeret. Annoncen er i alt blevet vist gange fordelt på browsere, hvilket således betyder at annoncen i gennemsnit er blevet vist 2,96 gange pr. browser. De i alt 685 klik giver en klikrate på 0,07 %, hvilket er lidt lavere end den benchmarks på lignende undersøgelser. Set i lyset af, at der er markant flere klik, end det var estimeret, må det dog siges at være et tilfredsstillende resultat. Målet var at annoncen skulle eksponeres for browsere. Der er dog opnået eksponering for hele unikke browsere, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Medie: Studieportalen.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,07 % 2, Anmeldelse af rotter Webindrykninger med budskabet om muligheden for at anmelde rotter på borger.dk er blevet ført på boliga.dk og har opnået flotte resultater. Det var estimeret, at der var mulighed for at opnå 375 klik, men der blev genereret mere end dobbelt så mange 888. Annoncen blev i alt vist gange fordelt på unikke browsere, hvilket giver en visningsfrekvens på 2,31. Antal klik i forhold til visninger giver en klikrate på 0,24 %, hvilket er den fjerdehøjeste klikrate i denne kampagne. Dette vidner om, at der har været et rigtig godt match mellem kampagnen og målgruppen på denne placering. Set i forhold til klik må annonceringen på boliga.dk vedrørende anmeldelse af rotter må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Målet om eksponering for unikke browsere er dog ikke blevet nået helt, da resultatet viser, at annoncen er blevet vist for unikke browsere. Medie: Boliga.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke personer (resultat) ,24 % 2, Valg af læge 15

16 Webindrykninger med budskabet om muligheden for at vælge læge har været annonceret både på boliga.dk og på netdoktor.dk. Tilsammen har det givet 886 klik ind på landingpagen. Det er således næsten dobbelt så meget som de estimerede 438 klik, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Samlet set blev annoncerne på de to sider vist gange fordelt på unikke browsere, hvilket betyder at annoncen i gennemsnit er vist 1,41 gange pr. browser. Samtidig ses en klikrate på 0,19 %, hvilket ligger over benchmarks for lignende undersøgelser. Det giver samtidig et brugerestimat på unikke personer. Samlet set må resultaterne for annoncen for valg af læge således betragtes som tilfredsstillende, da der både er højere klikrater og flere klik end estimeret. Medie: Samlet for Boliga.dk og Netdoktor.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,19 % 1, Ægteskabserklæring Webindrykninger med budskabet om ægteskabserklæring via borger.dk har samlet set været en stor succes på de to hjemmesider, den har været bragt på. Der har således samlet set været næsten 2,5 gange så mange unikke klik (1.333) som det var estimeret (537). Annoncen har samlet set været vist gange på unikke browsere, hvilket vil sige, at den i gennemsnit er blevet vist godt fire gange pr. browser. Samlet set er annoncen blevet eksponeret for browsere, hvilket således er lidt under målet på Set i forhold til klikrate er resultatet altså positivt, mens det ikke helt har opnået målet med hensynet til eksponering for antal unikke browsere. En samlet klikrate på 0,32 % ligger noget over benchmark på 0,10 %. Medie: Samlet for Bryllupsklar.dk og Minmave.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,32 % 4, Erklæring om faderskab Webindrykninger med budskabet om erklæring om faderskab har ligget på minmave.dk og er blevet vist i alt gange på unikke browsere. Den er blevet vist ca. 5 gange pr. browser. I alt har der været unikke klik på annoncen, hvilket er knapt dobbelt så mange som det estimerede antal klik (785). Det giver en klikrate på 0,20 % hvilket er markant over benchmark på 0,1 %. Det må således vurderes som et tilfredsstillende resultat, der tyder på at brugerne af minmave.dk har stemt godt overens med den målgruppe, der blev forsøgt ramt med annoncen. Samtidig har eksponeringen dog ikke levet helt op til målet. Det var således sat som mål, at annoncen skulle eksponeres for unikke browsere, mens resultatet på ligger noget under denne målsætning. Visninger Unikke klik Estimerede klik Medie: Minmave.dk Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) 16

17 Medie: Minmave.dk ,20 % 5, Anmeldelse af cykeltyveri Webindrykninger med budskabet om anmeldelse af cykeltyveri på borger.dk er blevet vist på rejseplanen.dk. Den har fået i alt visninger fordelt på unikke browsere, hvilket er pænt over målet på Der er blevet klikket på annoncen 660 gange, hvilket er flere end de estimerede 500 klik. Det giver en klikrate på 0,06 %, hvilket er lidt lavere end benchmark på 0,10 %. Det må dog stadig betragtes tilfredsstillende, at der er opnået flere klik end det estimerede og at eksponeringen har været væsentligt højere end målsætningen. Medie: Rejseplanen.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,06 % 1, Navngivning og navneændring Webindrykninger med budskabet om navngivning og navneændring har ligget på minmave.dk og bryllupsklar.dk. Den er samlet set blevet vist gange på browsere, hvilket er noget lavere end målsætningen på Den er i gennemsnit blevet vist ca. 4 gange pr. browser og med totale klik ind på landingpagen giver det en flot klikrate på 0,33 % samlet set. I forhold til klikrater er der således gode resultater, mens volumen i eksponeringen ikke har været så høj som forventet. Medie: Samlet for Minmave.dk og Bryllupsklar.dk Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,33 % 4, Se din Skat Webindrykninger med budskabet om muligheden for at se din Skat er distribueret via Real-time Bidding (RTB) og er samlet set blevet vist gange, hvilket har produceret unikke klik. Selvom klikraten på 0,07 % således er lavere end 0,1 % er det dog alligevel højere end det estimerede antal klik (800) og det må derfor betragtes som en tilfredsstillende annoncering. Annoncen er blevet vist på unikke browsere, hvilket giver en visningsfrekvens på 1,97, og er noget over målet om eksponering for unikke browsere. Dette må anses som meget tilfredsstillende. Medie: RTB Visninger Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,07 % 1,

18 4.13. Delkonklusion: Samlet evaluering af digital annoncering Webkampagnen har set i sin helhed været succesfuld og levet fuldt op til de målsætninger og forventninger, der har været sat til kampagnen. Med visninger på browsere er målsætningerne om visninger på browsere så godt som opfyldt. Samtidig har der været markant flere unikke klik end det var estimeret. Der blev i kampagneperioden opnået klik, der alle bragte brugerne videre til en landingpage på borger.dk. Det var estimeret at kampagnen ville kunne opnå klik. Set i det lys må resultatet og den samlede klikrate på 0,10 % - der er på niveau med benchmark ses som et meget tilfredsstillende resultat. Det er dermed vurderingen, at effekten af kampagnens massemediedel og det overordnede budskab har præsteret rigtig godt målt i forhold til klik og antal unikke browsere. Det kan konkluderes, at den største effekt er opnået, hvor massemediedelens budskaber har ramt målgruppen mest præcist på specifikke medier. Samlet statistik for webkampagnen Visninger (mål) Visninger (resultat) Unikke klik Estimerede klik Klikrate Frekvens Unikke browsere (mål) Unikke browsere (resultat) ,10 % 2,

19 5. Kampagnens posttest 5.1. Formål Der er gennemført en undersøgelse blandt kampagnens målgruppe med det formål at måle effekten af Digitaliseringsstyrelsens kommunikationsindsats afviklet i perioden fra 25. november 2013 til 31. januar Resultaterne i denne del af rapporten relateres til resultaterne fra den kampagneevaluering MEGAFON foretog for Digitaliseringsstyrelsen i 2013, hvor der i 2012 blev gennemført en præmåling, der fungerede som nulpunktsmåling, før borgerne var blevet eksponeret for Digitaliseringsstyrelsens kommunikationsindsats. Eftermålingen blev gennemført umiddelbart efter kampagnens afslutning og angav således et mål for, både hvor stor en effekt kampagnen har skabt, i forhold til kendskab, holdning og reel handling i relation til borger.dk, og i hvor høj grad, respondenterne kan erindre og har forstået kampagnens budskaber. Disse to målinger bruges således som sammenligningsgrundlag for målingen af den seneste kampagne Fremgangsmetode Undersøgelsen er gennemført som en IT-Kombi-undersøgelse en kombination af internet- og telefoninterview, med minimum 150 telefoninterview. Målgruppen for undersøgelsen var et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. Der blev i alt gennemført 1011 interview, og der er sikret repræsentativitet på køn, alder og geografi. Da det blev formodet, at mange respondenter ikke nødvendigvis ville tolke indsatsen som en egentlig kampagne, blev kampagnen i spørgsmålene omtalt som informationsindsatsen og kampagnen. I denne rapport vil vi for overskuelighedens skyld dog kun skrive kampagnen. 19

20 5.3. Kendskab til borger.dk Overordnet kendskab til borger.dk Den samlede kendskabsgrad til borger.dk (alle svar undtagen hverken kender eller har hørt om ) er øget fra 93 % i 2013 til 95 % i En stigning på 2 procentpoint i den samlede kendskabsgrad lyder i sig selv ikke som meget, men når det er en stigning fra en i forvejen imponerede kendskabsgrad på 93 %, så vidner det om, at kampagnen har haft en mærkbar effekt. Dette kan også observeres idet kendskabet til borger.dk er blevet bedre, da færre i 2014 nu kun har hørt om borger.dk. Hele 41 % angiver desuden, at de kender borger.dk godt. Kampagnen har således forbedret kendskabet til borger.dk markant. Til gengæld vurderes det, at der er en del af befolkningen (ca. 5 %), der er meget svære at nå med budskabet om borger.dk. Dette kan ses ved, at der ikke er sket nogen markant ændring i andelen, der hverken har hørt om, eller kender til borger.dk fra 2013 til En analyse af de der tilkendegiver hverken at kende, eller have hørt om borger.dk viser, at denne gruppe hovedsageligt består af ældre borgere. 80 % af de der svarer, at de hverken kender, eller har hørt om borger.dk er således over 50 år. Det er ligeledes kendetegnet for denne gruppe, at de har en gennemsnitligt kortere uddannelse, end de der kender til borger.dk. 20

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om Den fællesoffentlige kampagne...6

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2015/2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Evalueringens

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler Notat 21. februar 2011 Sagsbeh: AFP Sagsnr.: 2010-7638 Dokumentnr.: 2010-124243 Dokumentation og Styring Kommunaldirektørområdet Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere