Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen. Advokat. J.nr DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet."

Transkript

1 Bilag Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og hjemsted Interessenterne Interessentskabets formål og aktiviteter Hæftelse Interessentskabets pligter og rettigheder Interessenternes pligter og rettigheder Finansiering af Interessentskabets virksomhed Interessentskabets takster for affaldsbehandling Regnskab og økonomi Repræsentantskab Bestyrelsen Direktion Forhold til de kommunale tilsynsmyndigheder Tegningsregel Optagelse af nye interessenter Udtræden Opløsning Overdragelse af rettigheder og pligter Kompetenceoverførsel Udskillelse af driftsaktiviteterne i datterselskab(er) Tvister Side 2 Side 65

3 1. Interessentskabets navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Energnist I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Herning. 2. Interessenterne 2.1 Interessenterne er følgende kommuner: Billund Holstebro Silkeborg Esbjerg Ikast-Brande Varde Fanø Kolding Vejle Fredericia Lemvig Viborg Hedensted Middelfart Herning Ringkøbing-Skjern (Herefter samlet kaldet Interessenterne og hver for sig Interessent ). 2.2 Kommunerne angivet i punkt 2.1 var tidligere ejere af de kommunale fællesskaber TAS og L90. Kommunerne har valgt at fusionere L90 og TAS, og nærværende vedtægter gælder for det efter fusionen fortsættende interessentskab. 2.3 Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos Interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag Andre kommuner kan optages som interessenter efter bestemmelsen i punkt Interessentskabets formål og aktiviteter 3.1 Interessentskabets overordnede formål er at sikre Interessenterne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, som til stadighed skal tilpasses i forhold til de nuværende og forventede fremtidige affaldsmængder fra borgere og erhvervsvirksomheder i Interessenternes geografiske områder. Interessentskabet skal til enhver tid tilpasse sig og dermed være robust overfor ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder også en hel eller Side 3 Side 66

4 delvis liberalisering af området. Interessentskabet skal fastholde lave takster for forbrænding, sikre miljømæssige gode og forsvarlige løsninger med fokus på anvendelse af bedst tilgængelige teknologi, samt udnytte energien og øvrige ressourcer i affaldet optimalt. Interessentskabet skal herunder som et led i den daglige drift varetage følgende opgaver: Eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, samt tilpasse kapaciteten i takt med evt. optagelse af nye interessenter og øvrige ændringer i forudsætningerne bag forventningerne til fremtidige affaldsmængder, Håndtere det indsamlede affald, herunder transportere og forbrænde Interessenternes forbrændingsegnede affald, Lagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes, Udøve aktiviteter med nær tilknytning til de i punkt nævnte aktiviteter på kommercielle vilkår, herunder at indgå aftaler om behandling af affald, der ikke hidrører fra Interessenterne. 3.2 Interessentskabet kan, hvis der er manglende kapacitet på Interessentskabets egne anlæg, levere overskydende forbrændingsegnet affald til andre forbrændingsanlæg. 3.3 Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. I det omfang sådanne særskilte aftaler efter dette punkt indebærer, at der overføres yderligere kompetence end sket ved nærværende vedtægter, skal sådanne aftaler vedlægges som bilag til de gældende vedtægter. 3.4 Interessentskabet kan som følge af ønsket om en organisering i en struktur med et eller flere kapitalselskaber, eventuelt som følge af lovgivningsmæssigt krav herom varetage de i punkt nævnte aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller anpartsselskaber. Interessentskabet kan eje andele i andre aktie- eller anpartsselskaber, i det omfang aktiviteterne i sådanne associerede selskaber i alt overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne associerede selskaber udfører for Interessentskabet eller med Interessentskabet koncernforbundne selskaber. Side 4 Side 67

5 4. Hæftelse 4.1 Over for tredjemand hæfter Interessenterne direkte, ubegrænset og solidarisk for Interessentskabets forpligtelser. 4.2 For forpligtelser stiftet efter fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes forholdsmæssigt i forhold til ejerandele, jf. punkt For forpligtelser stiftet forud for fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes for forpligtelser i henhold til tidligere aftaler og vedtægter for henholdsvis L90 og TAS, således at alene de tidligere interessenter i TAS i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra TAS, og de tidligere interessenter fra L90 i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra L90. I det omfang Interessentskabet efter fusionen måtte foretage ekstraordinær indfrielse helt eller delvist af lån optaget forud for fusionen af henholdsvis L90 og TAS, nedskrives den i foranstående punktum nævnte indbyrdes hæftelse for hver enkelt Interessent dog forholdsmæssigt med indfrielsesbeløbet opgjort i forhold til ejerandele, jf. pkt Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for Interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte Interessent. 5. Interessentskabets pligter og rettigheder 5.1 Interessentskabet er forpligtet og berettiget til at modtage det fra de enkelte Interessenter anviste forbrændingsegnede affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer skal forbrændes, forudsat at affaldet stammer fra interessentkommunernes områder, som defineret i bilag Hvis det forbrændingsegnede affald ikke umiddelbart kan forbrændes, er Interessentskabet forpligtet til midlertidigt at lade dette oplagre under iagttagelse af gældende regler herfor, forudsat at dette opfylder de af Interessentskabet fastsatte kvalitetskrav. 5.3 Interessentskabet skal på forskriftsmæssig vis bortskaffe restprodukter fra affaldsforbrændingen. 5.4 Interessentskabet har eneret og -pligt til at varetage de opgaver, der er kompetenceoverført til Interessentskabet. Denne eneret og -pligt skal til enhver tid fremgå af Interessenternes affaldsplaner og affaldsregulativer. Side 5 Side 68

6 6. Interessenternes pligter og rettigheder 6.1 Interessenterne er ansvarlige for at levere al forbrændingsegnet affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer, jf. punkt 6.2, skal forbrændes, og som er genereret i det opland, som fremgår af bilag 6.1, til Interessentskabet. 6.2 Inden for den til enhver tid gældende lovgivnings rammer er Interessenterne forpligtede til i affaldsplaner og regulativer at anvise alt forbrændingsegnet affald, som genereres i det i bilag 6.1 definerede område, til Interessentskabet. Interessenterne er over for Interessentskabet ansvarlige for, at det leverede affald opfylder Interessentskabets krav til kvalitet. 6.3 Interessentskabet fakturerer både direkte til Interessenterne (eller en af dem udpeget samarbejdspartner), og Interessentskabet forestår opkrævning ved fakturering til brugerne på vegne af andre Interessenter. 6.4 Interessenternes forbrændingsegnede affald kan overlades til Interessentskabet på dertil indrettede og af Interessentskabet godkendte omlastestationer hos Interessenten eller dennes samarbejdspartner. Alternativt kan Interessenten aflevere det forbrændingsegnede affald direkte på et af Interessentskabet anvist forbrændingsanlæg. Interessenterne må tåle, at der i forbindelse med udfald på det generelt anviste forbrændingsanlæg kan ske anvisning til andet forbrændingsanlæg Ved levering på omlastestationen lader Interessenten det forbrændingsegnede affald læsse i egne containere, der af Interessentskabet transporteres til forbrænding. Det påhviler Interessenterne at sørge for, at affaldet er kontrolleret, og at det opfylder de af Interessentskabet fastsatte leveringsbetingelser og kvalitetskrav Affald, der afleveres direkte på forbrændingsanlæg, skal tilsvarende overholde leveringsbetingelser for og kvalitetskrav til leverancer af forbrændingsegnet affald. 6.5 Efter Interessentskabets udkald, i forbindelse med manglende forbrændingskapacitet, skal Interessenterne adskille dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra det øvrige affald. 6.6 Det påhviler Interessenterne at sikre, at der er tilstrækkeligt antal containere til rådighed, som er i forskriftsmæssig stand, og at der ved afhentning kan medtages 2 containere, som ikke overskrider lastereglerne for vejtransport. Det samlede læs skal opfylde en af Interessentskabet fastsat minimum nettovægt. 6.7 Forbrændingsegnet affald, der ikke umiddelbart kan transporteres til forbrænding, skal på Interessentskabets foranledning mellemlagres efter gældende lovgivning om oplagring af affald. Side 6 Side 69

7 7. Finansiering af Interessentskabets virksomhed 7.1 Anlægsudgifter vedrørende affaldsforbrændingen finansieres i videst muligt omfang ved, at Interessentskabet optager lån. 7.2 Den del af anlægsudgifterne, som måtte blive finansieret ved kontant indskud fra Interessenterne, indskydes forholdsmæssigt i forhold til ejerandele, jf. punkt I forbindelse med fusionen mellem L90 og TAS til Energnist I/S er der sket debitorskifte på anlægslån, således at Energnist I/S hæfter for samtlige de hos Kommunekredit optagne lån til finansiering af affaldsforbrændingsanlæggene. Ved Interessentskabets afdrag på disse lån skal nedbringelsen ske i overensstemmelse med Interessenternes indbyrdes hæftelsesforhold for tiden forud for fusionen, jf. punkt 4.3. Dette princip gælder også i forbindelse med eventuelle låneomlægninger af de på fusionstidspunktet eksisterende lån. 8. Interessentskabets takster for affaldsbehandling 8.1 Interessenterne betaler for hver ton brændbart affald, de leverer til Interessentskabets forbrændingsanlæg, en takst, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. 8.2 De i punkt 8.1 nævnte takster fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv -princippet. 8.3 Interessenterne betaler dog i en overgangsperiode differentierede takster bl.a. med baggrund i de tidligere over- underdækninger i TAS og L90, jf. bilag 8.3. Parterne er enige om, at der efter denne periode på 5 år skal anvendes samme takst overfor samtlige Interessenter. I det omfang der uanset ovenstående efter den 5-årige periode måtte henstå beløb til udligning i takstdifferentieringsordningen, fortsætter denne i den yderligere, begrænsede periode, der er nødvendig for en fuld udligning. 8.4 Interessentskabets udgifter relateret til transport af affald fra omlastestationer til det af Interessentskabet anviste forbrændingsanlæg fordeles solidarisk mellem Interessenterne. Side 7 Side 70

8 9. Regnskab og økonomi 9.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 9.2 Regnskaber udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. 9.3 Der føres særskilt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter, som Interessentskabet ikke varetager for alle Interessenter. 9.4 Interessentskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor. 9.5 Revisor har under revisionen adgang til alt revisionsmateriale, alle beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor er pligtig at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. 9.6 Regnskabet forelægges repræsentantskabet til godkendelse på det årlige møde. Regnskabet skal være afsluttet, revideret og godkendt indenfor de til enhver tid gældende frister herfor i lovgivningen. 9.7 Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet, sendes det sammen med revisionspåtegningen til Interessenterne til orientering. 10. Repræsentantskab 10.1 Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver Interessent vælger én repræsentant til det nye repræsentantskab blandt den respektive Interessents kommunalbestyrelsesmedlemmer. Interessenterne vælger ligeledes 1 suppleant for deres respektive repræsentant. Hvis et medlem af repræsentantskabet har meldt forfald, skal Interessenten selv foranledige suppleanten indkaldt. I kommunale valgår meddeler hver Interessent inden udgangen af december måned ved særskilt skriftlig meddelelse til Interessentskabet, hvilken repræsentant (og suppleant) den pågældende Interessent har valgt til indtræden i repræsentantskabet med virkning fra den kommende 1. januar for de 4 efterfølgende kalenderår. De 16 valgte repræsentanter udgør samtidig med virkning fra den kommende 1. januar Interessentskabets bestyrelse, jf. pkt Uanset det i foranstående punktum anførte, konstitueres bestyrelsen i en overgangsperiode dog i henhold til pkt Side 8 Side 71

9 10.2 Repræsentantskabet er Interessentskabets øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet træffes beslutning om vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab (herunder over- og underskudsdisponering), godkendelse af budgetter og takster for affaldsforbrænding, valg af bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg, de i punkt 10.7 opregnede forhold, samt valg af revisor. Repræsentantskabet kan behandle andre specifikke emner efter særskilt anmodning, jf. punkt Visse repræsentantskabsbeslutninger kræver endvidere særskilt godkendelse hos Interessenterne, jf. nærmere punkt Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af grønt regnskab. 4. Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris. 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Herudover afholdes hvert 4. år efter kommunalvalgene et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af januar måned med henblik valg af bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg. Dagsorden for dette møde er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af bestyrelsens formand 4. Valg af næstformand 5. Valg af forretningsudvalg 6. Eventuelt 10.4 Valg af de i punkt 10.3 angivne bestyrelsesmedlemmer sker efter selskabslovgivningens principper om relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning Interessenternes repræsentanter har på repræsentantskabsmødet stemmeret ud fra den respektive Interessents ejerandel, jf. punkt Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Interessenternes stemmer er repræsenteret. Alle afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre andet følger af vedtægterne, herunder punkt Side 9 Side 72

10 10.7 Følgende beslutninger kræver dels 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde, dels godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos interessentkommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af Interessentskabet: 1. Investeringsbeslutning(er) og herunder låneoptagelse(r) ( undtagen låneomlægninger) som medfører en forøgelse af den samlede hæftelse for Interessenterne på mere end kr. 100 mio. set i forhold til den samlede hæftelse på fusionstidspunktet. 2. Fusion eller anden form for sammenlægning eller længerevarende strategisk samarbejde med andre selskaber. 3. Vedtægtsændringer. 4. Interessentskabets opløsning. 5. Optagelse af nye interessenter Enhver vedtægtsændring kræver udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabet i henhold til pkt godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessentkommuner. Godkendelse af vedtægtsændringer på kommunalbestyrelsesmøder kan enten ske forud for eller efter behandlingen af vedtægtsændringen på repræsentantskabsmøde I det omfang repræsentantskabets beslutninger de facto i øvrigt måtte indebære ændringer i de beføjelser, som Interessenterne har afgivet til Interessentskabet, eller ændrer indholdet af vilkårene for afgivelse af beføjelserne, er sådanne beslutningers retskraft betinget af godkendelse på et kommunalbestyrelsesmøde hos den eller de pågældende Interessenter. Enhver beslutning, som kræver en vedtægtsændring, skal vedtages og godkendes efter proceduren i pkt og Bestyrelsen 11.1 Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet, jf. punkt I en overgangsperiode gælder dog punkt Bortset fra de forhold, der henhører under repræsentantskabets kompetence i henhold til disse vedtægter, varetages Interessentskabets overordnede ledelse af en bestyrelse Med virkning indtil 31. december 2017 ledes Interessentskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de den 1. januar 2015 siddende bestyrelsesmedlemmerne i henholdsvis TAS og L90, samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed i alt af 22 med- Side 10 Side 73

11 lemmer. I bilag 11.3 er fastsat nærmere regler for overgangsbestyrelsens virke og afstemninger Bestyrelsens formand og næstformand vælges af repræsentantskabet. Formand og næstformand udgør sammen med 3 øvrige af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer et forretningsudvalg bestyrelsesmedlemmer i forening har ret til at anmode om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Anmodning om afholdelse af repræsentantskabsmøde skal afgives skriftligt til bestyrelsen via eller brev og skal angive den eller de emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom er forelagt bestyrelsen Bestyrelsen holder møde, så ofte som formanden skønner det påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen, en direktør eller Interessentskabets revisor kan forlange afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser vedrørende udførelsen af bestyrelsens og herunder formandsskabets og forretningsudvalgets hverv Bestyrelsens vederlag godkendes af repræsentantskabet Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Det bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af Interessentskabet Den daglige ledelse af Interessentskabet omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold konkret vurderet er af usædvanlig art eller af større betydning for Interessentskabet. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra besty- Side 11 Side 74

12 relsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition Direktionens nærmere opgaver og pligter såvel som aflønning fastsættes i kontraktgrundlag forhandlet af bestyrelsen. Direktionen skal i sin daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet Direktionen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 13. Forhold til de kommunale tilsynsmyndigheder 13.1 Interessentskabet er etableret som et kommunalt fælleskab efter kommunestyrelseslovens 60. De nødvendige godkendelser af vedtægtsændringer mv. skal indhentes hos tilsynet i det omfang, dette følger af den til enhver tid gældende lovgivning og vilkår udstedt med hjemmel heri. 14. Tegningsregel 14.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller hver for sig i forening med to medlemmer af bestyrelsen. 15. Optagelse af nye interessenter 15.1 Ved optagelse af nye interessenter kræves repræsentantskabets beslutning, jf. pkt. 10.7, samt godkendelse af beslutningen hos Statsforvaltningen. 16. Udtræden 16.1 Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel Ved udtræden er den udtrædende Interessent berettiget til at oppebære sin andel af en eventuel positiv egenkapital i Interessentskabet, og tilsvarende forpligtet til at betale sin andel af en eventuel negativ egenkapital i Interessentskabet. Egenkapitalen opgøres uden hensyntagen til Interessentens betaling af godtgørelse i henhold til punkt Side 12 Side 75

13 16.3 Såfremt en Interessents udtræden medfører tab for Interessentskabet som følge af utilstrækkelig udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld godtgørelse til Interessentskabet fra den udtrædende Interessent. Bestyrelsen forhandler de nærmere udtrædelsesvilkår på vegne af Interessentskabet I øvrigt gælder Kommunestyrelseslovens 60, stk. 2, og stk. 3, ved eventuel udtræden af Interessentskabet. Vilkårene for en udtrædelse skal derfor godkendes af Statsforvaltningen og fastlægges af denne i tilfælde af uenighed med den udtrædende Interessent. 17. Opløsning 17.1 Interessentskabet kan opløses, når dette besluttes af repræsentantskabet med tiltrædelse af Interessenterne i henhold til punkt 10.7 og Interessentskabet kan endvidere opløses på begæring af en eller flere af Interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund hertil, jf. kommunestyrelseslovens 60, stk I tilfælde af Interessentskabets opløsning realiseres anlæggene og Interessentskabets gæld indfries. En eventuel negativ egenkapital dækkes ind ved indbetalinger fra Interessenterne i overensstemmelse med de indbyrdes ejerandele, jf. punkt 2.3. Viser likvidationsregnskabet en positiv nettoformue, fordeles denne mellem Interessenterne ligeledes efter ejerandele, jf. punkt Overdragelse af rettigheder og pligter 18.1 Ingen Interessent kan helt eller delvist - overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge disse vedtægter uden alle Interessenters samtykke. 19. Kompetenceoverførsel 19.1 Underskrevne Interessenter bekræfter herved, at Interessentskabet har fået overdraget selvstændig kompetence til at træffe bindende beslutninger om udførelsen af alle de opgaver i relation til bortskaffelse af forbrændingsegnet affald, herunder organisering af transport fra omlastestationerne, håndtering, forbrænding og bortskaffelse, som er defineret i nærværende vedtægt. Interessentskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglerne i Kommunestyrelseslovens 60, stk. 1. Side 13 Side 76

14 19.2 Interessentskabet er herefter det direkte ansvarlige, offentligretlige organ i relation til de kompetenceoverførte opgaver. De enkelte Interessenters beslutning om overførsel af de beskrevne opgaver har fundet sted ved Interessenternes tiltrædelse af nærværende vedtægt, med efterfølgende godkendelse fra Statsforvaltningen. 20. Udskillelse af driftsaktiviteterne i datterselskab(er) 20.1 Ved den enkelte Interessents tiltrædelse af nærværende vedtægt bemyndiger Interessenten samtidig repræsentantskabet til at træffe beslutning om at indskyde Interessentskabets affaldsforbrændingsvirksomhed - og al anden affaldsbehandlingsvirksomhed samt tilknyttet virksomhed - med tilhørende aktiver og passiver i et eller flere 100 % ejede datterselskab(er) Ved etableringen af et eller flere datterselskab(er), udøver bestyrelsen Interessentskabets ejerbeføjelser på generalforsamlingen i selskabet Indskuddet af Interessentskabets aktiver og aktiviteter mv. i datterselskab(er) skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. 21. Tvister 21.1 Uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige spørgsmål, som måtte opstå mellem Interessentskabet og én eller flere Interessenter, om fortolkning af nærværende vedtægt eller Interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af Statsforvaltningen, hvis afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet Øvrige tvister afgøres ved voldgift nedsat af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med instituttets regler. Side 14 Side 77

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 Formateret: Normal Formateret: Dansk C:\Documents and Settings\abd\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\F7TA1PM8\Bilag%204.B%20-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere