Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen. Advokat. J.nr DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet."

Transkript

1 Bilag Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og hjemsted Interessenterne Interessentskabets formål og aktiviteter Hæftelse Interessentskabets pligter og rettigheder Interessenternes pligter og rettigheder Finansiering af Interessentskabets virksomhed Interessentskabets takster for affaldsbehandling Regnskab og økonomi Repræsentantskab Bestyrelsen Direktion Forhold til de kommunale tilsynsmyndigheder Tegningsregel Optagelse af nye interessenter Udtræden Opløsning Overdragelse af rettigheder og pligter Kompetenceoverførsel Udskillelse af driftsaktiviteterne i datterselskab(er) Tvister Side 2 Side 65

3 1. Interessentskabets navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Energnist I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Herning. 2. Interessenterne 2.1 Interessenterne er følgende kommuner: Billund Holstebro Silkeborg Esbjerg Ikast-Brande Varde Fanø Kolding Vejle Fredericia Lemvig Viborg Hedensted Middelfart Herning Ringkøbing-Skjern (Herefter samlet kaldet Interessenterne og hver for sig Interessent ). 2.2 Kommunerne angivet i punkt 2.1 var tidligere ejere af de kommunale fællesskaber TAS og L90. Kommunerne har valgt at fusionere L90 og TAS, og nærværende vedtægter gælder for det efter fusionen fortsættende interessentskab. 2.3 Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos Interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag Andre kommuner kan optages som interessenter efter bestemmelsen i punkt Interessentskabets formål og aktiviteter 3.1 Interessentskabets overordnede formål er at sikre Interessenterne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, som til stadighed skal tilpasses i forhold til de nuværende og forventede fremtidige affaldsmængder fra borgere og erhvervsvirksomheder i Interessenternes geografiske områder. Interessentskabet skal til enhver tid tilpasse sig og dermed være robust overfor ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder også en hel eller Side 3 Side 66

4 delvis liberalisering af området. Interessentskabet skal fastholde lave takster for forbrænding, sikre miljømæssige gode og forsvarlige løsninger med fokus på anvendelse af bedst tilgængelige teknologi, samt udnytte energien og øvrige ressourcer i affaldet optimalt. Interessentskabet skal herunder som et led i den daglige drift varetage følgende opgaver: Eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, samt tilpasse kapaciteten i takt med evt. optagelse af nye interessenter og øvrige ændringer i forudsætningerne bag forventningerne til fremtidige affaldsmængder, Håndtere det indsamlede affald, herunder transportere og forbrænde Interessenternes forbrændingsegnede affald, Lagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes, Udøve aktiviteter med nær tilknytning til de i punkt nævnte aktiviteter på kommercielle vilkår, herunder at indgå aftaler om behandling af affald, der ikke hidrører fra Interessenterne. 3.2 Interessentskabet kan, hvis der er manglende kapacitet på Interessentskabets egne anlæg, levere overskydende forbrændingsegnet affald til andre forbrændingsanlæg. 3.3 Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. I det omfang sådanne særskilte aftaler efter dette punkt indebærer, at der overføres yderligere kompetence end sket ved nærværende vedtægter, skal sådanne aftaler vedlægges som bilag til de gældende vedtægter. 3.4 Interessentskabet kan som følge af ønsket om en organisering i en struktur med et eller flere kapitalselskaber, eventuelt som følge af lovgivningsmæssigt krav herom varetage de i punkt nævnte aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller anpartsselskaber. Interessentskabet kan eje andele i andre aktie- eller anpartsselskaber, i det omfang aktiviteterne i sådanne associerede selskaber i alt overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne associerede selskaber udfører for Interessentskabet eller med Interessentskabet koncernforbundne selskaber. Side 4 Side 67

5 4. Hæftelse 4.1 Over for tredjemand hæfter Interessenterne direkte, ubegrænset og solidarisk for Interessentskabets forpligtelser. 4.2 For forpligtelser stiftet efter fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes forholdsmæssigt i forhold til ejerandele, jf. punkt For forpligtelser stiftet forud for fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes for forpligtelser i henhold til tidligere aftaler og vedtægter for henholdsvis L90 og TAS, således at alene de tidligere interessenter i TAS i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra TAS, og de tidligere interessenter fra L90 i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra L90. I det omfang Interessentskabet efter fusionen måtte foretage ekstraordinær indfrielse helt eller delvist af lån optaget forud for fusionen af henholdsvis L90 og TAS, nedskrives den i foranstående punktum nævnte indbyrdes hæftelse for hver enkelt Interessent dog forholdsmæssigt med indfrielsesbeløbet opgjort i forhold til ejerandele, jf. pkt Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for Interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte Interessent. 5. Interessentskabets pligter og rettigheder 5.1 Interessentskabet er forpligtet og berettiget til at modtage det fra de enkelte Interessenter anviste forbrændingsegnede affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer skal forbrændes, forudsat at affaldet stammer fra interessentkommunernes områder, som defineret i bilag Hvis det forbrændingsegnede affald ikke umiddelbart kan forbrændes, er Interessentskabet forpligtet til midlertidigt at lade dette oplagre under iagttagelse af gældende regler herfor, forudsat at dette opfylder de af Interessentskabet fastsatte kvalitetskrav. 5.3 Interessentskabet skal på forskriftsmæssig vis bortskaffe restprodukter fra affaldsforbrændingen. 5.4 Interessentskabet har eneret og -pligt til at varetage de opgaver, der er kompetenceoverført til Interessentskabet. Denne eneret og -pligt skal til enhver tid fremgå af Interessenternes affaldsplaner og affaldsregulativer. Side 5 Side 68

6 6. Interessenternes pligter og rettigheder 6.1 Interessenterne er ansvarlige for at levere al forbrændingsegnet affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer, jf. punkt 6.2, skal forbrændes, og som er genereret i det opland, som fremgår af bilag 6.1, til Interessentskabet. 6.2 Inden for den til enhver tid gældende lovgivnings rammer er Interessenterne forpligtede til i affaldsplaner og regulativer at anvise alt forbrændingsegnet affald, som genereres i det i bilag 6.1 definerede område, til Interessentskabet. Interessenterne er over for Interessentskabet ansvarlige for, at det leverede affald opfylder Interessentskabets krav til kvalitet. 6.3 Interessentskabet fakturerer både direkte til Interessenterne (eller en af dem udpeget samarbejdspartner), og Interessentskabet forestår opkrævning ved fakturering til brugerne på vegne af andre Interessenter. 6.4 Interessenternes forbrændingsegnede affald kan overlades til Interessentskabet på dertil indrettede og af Interessentskabet godkendte omlastestationer hos Interessenten eller dennes samarbejdspartner. Alternativt kan Interessenten aflevere det forbrændingsegnede affald direkte på et af Interessentskabet anvist forbrændingsanlæg. Interessenterne må tåle, at der i forbindelse med udfald på det generelt anviste forbrændingsanlæg kan ske anvisning til andet forbrændingsanlæg Ved levering på omlastestationen lader Interessenten det forbrændingsegnede affald læsse i egne containere, der af Interessentskabet transporteres til forbrænding. Det påhviler Interessenterne at sørge for, at affaldet er kontrolleret, og at det opfylder de af Interessentskabet fastsatte leveringsbetingelser og kvalitetskrav Affald, der afleveres direkte på forbrændingsanlæg, skal tilsvarende overholde leveringsbetingelser for og kvalitetskrav til leverancer af forbrændingsegnet affald. 6.5 Efter Interessentskabets udkald, i forbindelse med manglende forbrændingskapacitet, skal Interessenterne adskille dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra det øvrige affald. 6.6 Det påhviler Interessenterne at sikre, at der er tilstrækkeligt antal containere til rådighed, som er i forskriftsmæssig stand, og at der ved afhentning kan medtages 2 containere, som ikke overskrider lastereglerne for vejtransport. Det samlede læs skal opfylde en af Interessentskabet fastsat minimum nettovægt. 6.7 Forbrændingsegnet affald, der ikke umiddelbart kan transporteres til forbrænding, skal på Interessentskabets foranledning mellemlagres efter gældende lovgivning om oplagring af affald. Side 6 Side 69

7 7. Finansiering af Interessentskabets virksomhed 7.1 Anlægsudgifter vedrørende affaldsforbrændingen finansieres i videst muligt omfang ved, at Interessentskabet optager lån. 7.2 Den del af anlægsudgifterne, som måtte blive finansieret ved kontant indskud fra Interessenterne, indskydes forholdsmæssigt i forhold til ejerandele, jf. punkt I forbindelse med fusionen mellem L90 og TAS til Energnist I/S er der sket debitorskifte på anlægslån, således at Energnist I/S hæfter for samtlige de hos Kommunekredit optagne lån til finansiering af affaldsforbrændingsanlæggene. Ved Interessentskabets afdrag på disse lån skal nedbringelsen ske i overensstemmelse med Interessenternes indbyrdes hæftelsesforhold for tiden forud for fusionen, jf. punkt 4.3. Dette princip gælder også i forbindelse med eventuelle låneomlægninger af de på fusionstidspunktet eksisterende lån. 8. Interessentskabets takster for affaldsbehandling 8.1 Interessenterne betaler for hver ton brændbart affald, de leverer til Interessentskabets forbrændingsanlæg, en takst, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. 8.2 De i punkt 8.1 nævnte takster fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv -princippet. 8.3 Interessenterne betaler dog i en overgangsperiode differentierede takster bl.a. med baggrund i de tidligere over- underdækninger i TAS og L90, jf. bilag 8.3. Parterne er enige om, at der efter denne periode på 5 år skal anvendes samme takst overfor samtlige Interessenter. I det omfang der uanset ovenstående efter den 5-årige periode måtte henstå beløb til udligning i takstdifferentieringsordningen, fortsætter denne i den yderligere, begrænsede periode, der er nødvendig for en fuld udligning. 8.4 Interessentskabets udgifter relateret til transport af affald fra omlastestationer til det af Interessentskabet anviste forbrændingsanlæg fordeles solidarisk mellem Interessenterne. Side 7 Side 70

8 9. Regnskab og økonomi 9.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 9.2 Regnskaber udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. 9.3 Der føres særskilt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter, som Interessentskabet ikke varetager for alle Interessenter. 9.4 Interessentskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor. 9.5 Revisor har under revisionen adgang til alt revisionsmateriale, alle beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor er pligtig at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. 9.6 Regnskabet forelægges repræsentantskabet til godkendelse på det årlige møde. Regnskabet skal være afsluttet, revideret og godkendt indenfor de til enhver tid gældende frister herfor i lovgivningen. 9.7 Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet, sendes det sammen med revisionspåtegningen til Interessenterne til orientering. 10. Repræsentantskab 10.1 Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver Interessent vælger én repræsentant til det nye repræsentantskab blandt den respektive Interessents kommunalbestyrelsesmedlemmer. Interessenterne vælger ligeledes 1 suppleant for deres respektive repræsentant. Hvis et medlem af repræsentantskabet har meldt forfald, skal Interessenten selv foranledige suppleanten indkaldt. I kommunale valgår meddeler hver Interessent inden udgangen af december måned ved særskilt skriftlig meddelelse til Interessentskabet, hvilken repræsentant (og suppleant) den pågældende Interessent har valgt til indtræden i repræsentantskabet med virkning fra den kommende 1. januar for de 4 efterfølgende kalenderår. De 16 valgte repræsentanter udgør samtidig med virkning fra den kommende 1. januar Interessentskabets bestyrelse, jf. pkt Uanset det i foranstående punktum anførte, konstitueres bestyrelsen i en overgangsperiode dog i henhold til pkt Side 8 Side 71

9 10.2 Repræsentantskabet er Interessentskabets øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet træffes beslutning om vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab (herunder over- og underskudsdisponering), godkendelse af budgetter og takster for affaldsforbrænding, valg af bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg, de i punkt 10.7 opregnede forhold, samt valg af revisor. Repræsentantskabet kan behandle andre specifikke emner efter særskilt anmodning, jf. punkt Visse repræsentantskabsbeslutninger kræver endvidere særskilt godkendelse hos Interessenterne, jf. nærmere punkt Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af grønt regnskab. 4. Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris. 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Herudover afholdes hvert 4. år efter kommunalvalgene et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af januar måned med henblik valg af bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg. Dagsorden for dette møde er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af bestyrelsens formand 4. Valg af næstformand 5. Valg af forretningsudvalg 6. Eventuelt 10.4 Valg af de i punkt 10.3 angivne bestyrelsesmedlemmer sker efter selskabslovgivningens principper om relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning Interessenternes repræsentanter har på repræsentantskabsmødet stemmeret ud fra den respektive Interessents ejerandel, jf. punkt Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Interessenternes stemmer er repræsenteret. Alle afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre andet følger af vedtægterne, herunder punkt Side 9 Side 72

10 10.7 Følgende beslutninger kræver dels 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde, dels godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos interessentkommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af Interessentskabet: 1. Investeringsbeslutning(er) og herunder låneoptagelse(r) ( undtagen låneomlægninger) som medfører en forøgelse af den samlede hæftelse for Interessenterne på mere end kr. 100 mio. set i forhold til den samlede hæftelse på fusionstidspunktet. 2. Fusion eller anden form for sammenlægning eller længerevarende strategisk samarbejde med andre selskaber. 3. Vedtægtsændringer. 4. Interessentskabets opløsning. 5. Optagelse af nye interessenter Enhver vedtægtsændring kræver udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabet i henhold til pkt godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessentkommuner. Godkendelse af vedtægtsændringer på kommunalbestyrelsesmøder kan enten ske forud for eller efter behandlingen af vedtægtsændringen på repræsentantskabsmøde I det omfang repræsentantskabets beslutninger de facto i øvrigt måtte indebære ændringer i de beføjelser, som Interessenterne har afgivet til Interessentskabet, eller ændrer indholdet af vilkårene for afgivelse af beføjelserne, er sådanne beslutningers retskraft betinget af godkendelse på et kommunalbestyrelsesmøde hos den eller de pågældende Interessenter. Enhver beslutning, som kræver en vedtægtsændring, skal vedtages og godkendes efter proceduren i pkt og Bestyrelsen 11.1 Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet, jf. punkt I en overgangsperiode gælder dog punkt Bortset fra de forhold, der henhører under repræsentantskabets kompetence i henhold til disse vedtægter, varetages Interessentskabets overordnede ledelse af en bestyrelse Med virkning indtil 31. december 2017 ledes Interessentskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de den 1. januar 2015 siddende bestyrelsesmedlemmerne i henholdsvis TAS og L90, samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed i alt af 22 med- Side 10 Side 73

11 lemmer. I bilag 11.3 er fastsat nærmere regler for overgangsbestyrelsens virke og afstemninger Bestyrelsens formand og næstformand vælges af repræsentantskabet. Formand og næstformand udgør sammen med 3 øvrige af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer et forretningsudvalg bestyrelsesmedlemmer i forening har ret til at anmode om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Anmodning om afholdelse af repræsentantskabsmøde skal afgives skriftligt til bestyrelsen via eller brev og skal angive den eller de emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom er forelagt bestyrelsen Bestyrelsen holder møde, så ofte som formanden skønner det påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen, en direktør eller Interessentskabets revisor kan forlange afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser vedrørende udførelsen af bestyrelsens og herunder formandsskabets og forretningsudvalgets hverv Bestyrelsens vederlag godkendes af repræsentantskabet Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Det bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af Interessentskabet Den daglige ledelse af Interessentskabet omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold konkret vurderet er af usædvanlig art eller af større betydning for Interessentskabet. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra besty- Side 11 Side 74

12 relsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition Direktionens nærmere opgaver og pligter såvel som aflønning fastsættes i kontraktgrundlag forhandlet af bestyrelsen. Direktionen skal i sin daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet Direktionen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 13. Forhold til de kommunale tilsynsmyndigheder 13.1 Interessentskabet er etableret som et kommunalt fælleskab efter kommunestyrelseslovens 60. De nødvendige godkendelser af vedtægtsændringer mv. skal indhentes hos tilsynet i det omfang, dette følger af den til enhver tid gældende lovgivning og vilkår udstedt med hjemmel heri. 14. Tegningsregel 14.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller hver for sig i forening med to medlemmer af bestyrelsen. 15. Optagelse af nye interessenter 15.1 Ved optagelse af nye interessenter kræves repræsentantskabets beslutning, jf. pkt. 10.7, samt godkendelse af beslutningen hos Statsforvaltningen. 16. Udtræden 16.1 Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel Ved udtræden er den udtrædende Interessent berettiget til at oppebære sin andel af en eventuel positiv egenkapital i Interessentskabet, og tilsvarende forpligtet til at betale sin andel af en eventuel negativ egenkapital i Interessentskabet. Egenkapitalen opgøres uden hensyntagen til Interessentens betaling af godtgørelse i henhold til punkt Side 12 Side 75

13 16.3 Såfremt en Interessents udtræden medfører tab for Interessentskabet som følge af utilstrækkelig udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld godtgørelse til Interessentskabet fra den udtrædende Interessent. Bestyrelsen forhandler de nærmere udtrædelsesvilkår på vegne af Interessentskabet I øvrigt gælder Kommunestyrelseslovens 60, stk. 2, og stk. 3, ved eventuel udtræden af Interessentskabet. Vilkårene for en udtrædelse skal derfor godkendes af Statsforvaltningen og fastlægges af denne i tilfælde af uenighed med den udtrædende Interessent. 17. Opløsning 17.1 Interessentskabet kan opløses, når dette besluttes af repræsentantskabet med tiltrædelse af Interessenterne i henhold til punkt 10.7 og Interessentskabet kan endvidere opløses på begæring af en eller flere af Interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund hertil, jf. kommunestyrelseslovens 60, stk I tilfælde af Interessentskabets opløsning realiseres anlæggene og Interessentskabets gæld indfries. En eventuel negativ egenkapital dækkes ind ved indbetalinger fra Interessenterne i overensstemmelse med de indbyrdes ejerandele, jf. punkt 2.3. Viser likvidationsregnskabet en positiv nettoformue, fordeles denne mellem Interessenterne ligeledes efter ejerandele, jf. punkt Overdragelse af rettigheder og pligter 18.1 Ingen Interessent kan helt eller delvist - overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge disse vedtægter uden alle Interessenters samtykke. 19. Kompetenceoverførsel 19.1 Underskrevne Interessenter bekræfter herved, at Interessentskabet har fået overdraget selvstændig kompetence til at træffe bindende beslutninger om udførelsen af alle de opgaver i relation til bortskaffelse af forbrændingsegnet affald, herunder organisering af transport fra omlastestationerne, håndtering, forbrænding og bortskaffelse, som er defineret i nærværende vedtægt. Interessentskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglerne i Kommunestyrelseslovens 60, stk. 1. Side 13 Side 76

14 19.2 Interessentskabet er herefter det direkte ansvarlige, offentligretlige organ i relation til de kompetenceoverførte opgaver. De enkelte Interessenters beslutning om overførsel af de beskrevne opgaver har fundet sted ved Interessenternes tiltrædelse af nærværende vedtægt, med efterfølgende godkendelse fra Statsforvaltningen. 20. Udskillelse af driftsaktiviteterne i datterselskab(er) 20.1 Ved den enkelte Interessents tiltrædelse af nærværende vedtægt bemyndiger Interessenten samtidig repræsentantskabet til at træffe beslutning om at indskyde Interessentskabets affaldsforbrændingsvirksomhed - og al anden affaldsbehandlingsvirksomhed samt tilknyttet virksomhed - med tilhørende aktiver og passiver i et eller flere 100 % ejede datterselskab(er) Ved etableringen af et eller flere datterselskab(er), udøver bestyrelsen Interessentskabets ejerbeføjelser på generalforsamlingen i selskabet Indskuddet af Interessentskabets aktiver og aktiviteter mv. i datterselskab(er) skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. 21. Tvister 21.1 Uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige spørgsmål, som måtte opstå mellem Interessentskabet og én eller flere Interessenter, om fortolkning af nærværende vedtægt eller Interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af Statsforvaltningen, hvis afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet Øvrige tvister afgøres ved voldgift nedsat af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med instituttets regler. Side 14 Side 77

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere