TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By"

Transkript

1 Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation. Afklaring af evt. afvigelser fra tidligere besøg. 2. Personale CV for personale, ansvars og kompetencefordeling, efteruddannelse mv. 3. Udstyr og lokaler Beskrivelse af udstyr, kalibrering mv. Lokaleoversigt, baggrundsstøjforhold mv. Evt. stikprøvemåling(er). 4. Høreapparattilpasning Procedurer for audiometri, aftrykstagning, udvælgelse og tilpasning af høreapparater (HA). Klientjournaler. 5. Efterkontrol Procedurer for kontrol af høreapparattilpasning og udbytte. Procedurer for håndtering af evt. klager. Vilkår for service og garanti 6. Resumé Evt. konstaterede afvigelser og afhjælpning heraf. Fremlæggelse af bedømmelsesresultat. Evt. diskussion af klinikkens årlige rapportering. Tilsynets indstilling efter bedømmelsen : godkendelse opretholdes Underskrift + stempel Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 1

2 INTRODUKTION Nærværende vejledning og checkliste er udarbejdet til høreklinikker som ønsker at opbygge en kvalitetshåndbog og derigennem dokumentere kvalitet i høreapparatbehandlingen. Retningslinierne kan anvendes uafhængigt af, om høreklinikken er etableret i offentligt eller privat regi. Checklisten og kvalitetshåndbogen stiller minimumskrav for høreapparatbehandling, og uddyber nedenstående retningslinier audiometri skal udføres i henhold til anerkendte og dokumenterede retningslinier og under forhold, der overholder relevante standarder. audiometriudstyr skal kalibreres kvalitetshåndbog for audiometri, personale og HA behandling (herunder aftrykstagning), håndtering af evt. klager samt ansvars- og forsikringsforhold skal foreligge, og danner grundlaget for tilsyn og certificering udvælgelse og tilpasning af HA skal ske med udgangspunkt i producentens retningslinier effekt af HA behandling skal dokumenteres klinikken afrapporterer årligt, og der føres årligt tilsyn. I felterne Kvalitetssystem-dokumentation indføres henvisninger til egen kvalitetshåndbog. I forbindelse med tilsyn angives, om der er ændringer i forhold til tidligere udgaver af kvalitetshåndbogen. Godkendelsesbesøg og tilsynet afvikles efter dagsordenen på forsiden af checklisten. For hvert punkt angives om bedømmelse er foretaget med + hvis ja / - hvis nej. Det angives, om afvigelse er konstateret i forhold til de i checklisten angivne retningslinier. Hvis der konstateres en afvigelse, udfyldes den øverste del af afvigelsesskemaet med en kort og entydig beskrivelse af, hvad der er observeret. Klinikkens repræsentant skriver derefter under på, at det beskrevne er observeret, og hvis det er muligt, udfylder klinikkens repræsentant på stedet den næste del af skemaet med et forslag til korrigerende handling. Alternativt udfyldes denne del af skemaet under resuméet. Tilsynet afsluttes med et resumé. Under resuméet gives en opsummering af besøget, tidsfrister for afhjælpning af evt. konstaterede afvigelser aftales, og indstillingen vedrørende bedømmelsen fremlægges. Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 2

3 1. IDENTITET Indhold : Klinikkens navn, adresse og telefonnummer, ansvarlig for klinikkens kvalitetssystem og dennes underskrift, entydig identifikation (dato og evt. versionsnummer) af gældende kvalitetshåndbog. Kontroller tilstedeværelse af kvalitetshåndbog på klinikken Deltagere i besøg: For den private leverandør: For tilsynet: Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 3

4 2. PERSONALE Indhold : Curriculum Vitae (CV), stillingsbeskrivelse(r) og uddannelsesbaggrund for klinikkens leder og personale, der arbejder med HA behandling. Oplysning om kompetence- og ansvarsområder. Målinger i forbindelse med valg og tilpasning af høreapparater skal udføres af audiologiassistenter, audiologer eller undtagelsesvis af personale med tilsvarende kvalifikationer. Nyuddannede audiologiassistenter, der egenhændigt forestår høreapparatbehandling, skal efter afsluttet uddannelse have minimum 2 års arbejde i en audiologisk klinik, der foretager høreapparattilpasning på mindst 1000 patienter årligt. Dispensation for auddiologisk personale der ikke opfylder ovenstående krav skal vedlægges kvalitetshåndbog. Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 4

5 3. UDSTYR OG LOKALER Indhold : Beskrivelse af og liste over udstyr til otoskopi, aftrykstagning, audiometri, evt. tympanometri og høreapparattilpasning (hard-/software). Type og serienumre skal angives. Procedurer for vedligeholdelse af udstyr. Audiometri & Tympanometri- udstyr skal kalibreres mindst én gang årligt (dokumentation skal foreligge). Der bør desuden foretages subjektiv kontrol (lyttetest) af udstyrets funktion. Lokaleoversigt (skitse) for dokumentation for baggrundsstøjforhold. Afhængigt af lokalernes indretning er det oftest hensigtsmæssigt, at audiometrien udføres i en hertil indrettet boks. Alternativt bør der for at hindre maskering fra uønsket baggrundsstøj anvendes støjkopper, insert hovedtelefoner eller lignende. Der kan i forbindelse med tilsyn foretages stikprøvekontrol af baggrunds-støjforhold i henhold til ISO 8253 og audiometerkalibrering i henhold til IEC Stikprøvekontrol af audiometre udført ved tilsyn. Resultat: OK, Se i øvrigt bemærkninger i separat Audiometertestrapport Stikprøvekontrol af baggrundsstøj i audiometrirum udført ved tilsyn. Resultat: OK Se i øvrigt bemærkninger i separat Baggrundsstøjrapport Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 5

6 4. HØREAPPARATTILPASNING Indhold : Procedurer for audiometri, aftrykstagning, udvælgelse og tilpasning af høreapparater. Audiometri skal gennemføres i henhold til internationalt anerkendte metoder f.eks. i henhold til ISO 8253 serien eller retningslinier fra DMAS. Udvælgelse og tilpasning af høreapparater skal ske med udgangspunkt i producentens retningslinier. Der skal for hver enkelt klient føres en journal, der som minimum beskriver : høretabets årsag og størrelse, resultater af udførte audiometriske test, HA valg, tilpasning og evt. efterjustering. Resultater af toneaudiometri (luft & ben), taleaudiometri (DS/DL/SRT) og tympanometri skal fremgå af journalen. Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 6

7 5. EFTERKONTROL Indhold : Procedurer for kontrol af høreapparatets funktion umiddelbart efter tilpasning (f.eks. måling af insertion gain, taleforståelighed i støj eller signal/støj forhold for just follow conversation ). Desuden skal høreapparatets funktion og klientens udbytte af høreapparat(erne) kontrolleres systematisk vha. udsendelse af IOI-HA spørgeskema (bilag), suppeleret med interview i forbindelse med efterkontrol besøg. Beskrivelse af procedure for håndtering af evt. klager over høreapparat-behandling. Vilkår for service og garanti. Der udføres ikke journalgennemgang ved første godkendelsesbesøg Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 7

8 6. RESUMÉ Under resuméet diskuteres : Evt. konstaterede afvigelser (skema nedenfor) og afhjælpning heraf. Indstillingen vedrørende bedømmelsen fremlægges. Evt. diskussion af klinikkens årlige rapportering, indeholdende : aktivitetsomfang herunder antal udleverede høreapparater, til/afgang af personale, relevant faglig aktivitet og efteruddannelse, evt. klager og orientering om øvrige relevante forhold. Tilsynets indstilling efter bedømmelsen : godkendelse opretholdes Beskrivelse af afvigelsen : Besøgsdato: Reference til checkliste : Reference til klinikkens kvalitetssystem : Korrigerende handling som klinikken påtænker at udføre : Tidsfrist : Klinikleders underskrift : Dokumentation for korrigerende handlings fuldførelse : Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 8

9 Checkliste RAPPORTDATO - #KLINIKNR NAVN, ADRESSE, POSTNR, BY 9

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Audiologiassistentuddannelsen uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 ResumÉ...4 Arbejdsgruppens anbefalinger...4 Afrunding...5 Kapitel 1...6 Baggrund

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T210070 Side 1 af 33 inklusive 4 annekser 22-04-2015 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere