Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet."

Transkript

1 Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Evalueringsforløbet trin for trin Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Evaluering af Evalueringsforløbet Deltagere ved dialogmødet Forberedelsen til dialogmødet Dialogmødets form Dialogmødets indhold Udbytte af dialogmødet Udfordringer og fremadrettet tiltag Konklusion Spørgeskema Reflektor ApS 1

3 1. Indledning Psykoterapeutforeningen og SPUD anmodede i 2007 Reflektor om at påbegynde evaluering af de psykoterapeutuddannelser, der fremsendte ansøgning herom. Evaluering skal dels bidrage til et fagligt løft af private psykoterapeutuddannelser, og dels give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne. For de private psykoterapeutuddannelser betyder evalueringen, at institutterne bliver i stand til at synliggøre kvaliteten af deres psykoterapeutuddannelse og dermed imødekommer behovet for en øget gennemsigtighed af psykoterapeutuddannelserne generelt. Startende i ultimo 2007 og frem til ultimo 2008 har 19 private psykoterapeutinstitutter gennemført en evaluering af deres 4/6-årige psykoterapeutuddannelse. Evalueringsforløbet består af 4 trin 1, samt en opfølgning kaldet dialogmøde. Dialogmødet er det afsluttende møde mellem uddannelsens repræsentanter og evaluator/reflektor. Denne rapport er udarbejdet på grundlag af et spørgeskema, der er blevet udsendt til lederen af psykoterapeutuddannelsen ca. 1 uge efter dialogmødes afholdelse. Rapporten indeholder således de evaluerede psykoterapeutuddannelsers holdninger og opfattelser af evalueringsforløbet. Nærværende rapports opbygning Først kommer en kort beskrivelse af evalueringsforløbet. Derefter følger en oversigt over, hvilke psykoterapeutuddannelser, der er blevet evalueret. Hernæst følger de evaluerede psykoterapeutuddannelsers vurdering af evalueringsforløbet. Dette efterfølges af en diskussion af hvilke ting i evalueringen, der har fungeret godt, og ved hvilke der er rum til forbedring. Som afrunding er der en konklusion. Vedlagt til sidst er desuden det spørgeskema, som psykoterapeutinstitutterne har besvaret i forbindelse med evalueringen af evalueringsforløbet. 2. Evalueringsforløbet trin for trin. Trin. 1. Fælles temadag/introduktionsmøde Temadagen/Introduktionsmødet giver institutterne et indblik i evalueringsforløbets indhold, og hvordan den udføres i praksis. Ydermere bliver psykoterapeutuddannelserne testet første gang med henblik på at danne et overblik over den enkelte uddannelses situation. Ud fra dette overblik bliver det klarlagt, om psykoterapeutuddannelsen er klar til at gå i gang med evalueringen, eller om den skal forberede sig yderligere, inden den er klar til trin 2. Trin.. 2. Prækvalifikation Prækvalificeringen handler om, at det enkelte institut skal kunne dokumentere, at deres psykoterapeutuddannelse efterlever de forhold, som kvalitetskriterierne 1 Trin 1: Temadag/introduktionsmøde. Trin 2: Prækvalifikation. Trin 3: Procesorientering. Trin 4: Selvevaluering. Reflektor ApS 2

4 foreskriver 2. Prækvalifikationen er i høj grad funderet i instituttets egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Trin. 3. Procesorientering Formålet med procesorienteringen er dels, at Reflektor gennem dialog følger op på institutternes prækvalificering og dels, at orientere instituttet nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Trin. 4: Selvevaluering Selvevalueringen er den endelige dokumentation vedrørende, om psykoterapeutuddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den enkelte udannelses senere vurdering og bedømmelse. Selvevalueringen er altså den formelle anmodning om evaluering. Selvevalueringen er således mere udvidet i spørgerammen end prækvalificeringen, idet besvarelserne i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Dialogmøde Efter at Reflektor har gennemlæst selvevalueringen afholdes dialogmødet. Formålet med mødet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: 1. Sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen. 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller blot forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier. 3. At give institutionen en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil psykoterapeutinstituttet have mulighed for at udbedre de eventuelle forbedrings- og afvigelsesområder, som er blevet drøftet på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i selvevalueringen. Evalueringsrapport Når Reflektor har modtaget den endelige selvevaluering, udarbejdes et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende drøftes i følgegruppen. Drøftelsen i følgegruppen kan give anledning til et ønske om nogle specifikke uddybninger i forhold til psykoterapeutinstituttets beskrivelser af deres uddannelse. På baggrund af selvevalueringen, evalueringsrapporten og psykoterapeutinstituttets uddybninger modtager psykoterapeutinstituttet en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen, hvori evaluerings udfald og et evalueringscertifikat indgår. Ovenstående evalueringsforløb vil fremadrettet blive effektiviseret og forkortet på baggrund af erfaringerne fra denne første evalueringsrunde. 2 I 2004 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der udarbejdede kvalitetskriterierne, der udgør grundlaget for evalueringen af de private psykoterapeutuddannelser. Reflektor ApS 3

5 3. Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Uddannelsesinstitut Psykoterapeutisk Institut, København Bodynamic International Aps. Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC) Gestalt Instituttet i Skandinavien GIS International Gråbrødre Instituttet Vedfelt Instituttet Nordisk Gestalt Institut ID Academy CG Jung Instituttet Dansk NLP Institut A/S Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling (UPS) Systemisk Institut for Familieterapi Institut for Gestaltanalyse Essens Hildebrand Instituttet The Kempler Institute of Scandinavia A/S Institut for Kunstterapi Psykoterapeutisk Institut, Århus Københavns Gestalt Institut Uddannelse Den 4-årige uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til krops-terapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til ID psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP Den 4-årige uddannelse til NLP psykoterapeut Den 4-årige uddannelse i Integreret Dynamisk Psykoterapi Den 4-årige uddannelse til individuel-,par-,familie-, og gruppeterapeut Den 4½-årige uddannelse i Gestaltanalyse Den 4-årige uddannelse i eksistentiel dynamisk psykoterapi Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til familieterapeut Den 4-årige uddannelse til kunstterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til gestalt psykoterapeut Rapporten indeholder 18 ud af 19 mulige evalueringer, hvilket vurderes som et validt udtryk for den samlede opfattelse af evalueringsforløbet 3. 3 Nordisk Gestalt Instituts evaluering gik tabt i posten og vil derfor ikke indgår i rapporten. Reflektor ApS 4

6 4. Evaluering af Evalueringsforløbet 4.1. Deltagere ved dialogmødet Tabel viser, at ledelsen har været repræsenteret ved alle dialogmøderne. De næstmest repræsenterede er underviserne, der har deltaget i 72 procent af dialogmøderne. Ved 50 procent af dialogmøderne har andre end ledelsen, underviserne og de studerende deltaget, hvilket dækker over alt fra funktionærer, kontorassistenter, administrative medarbejdere, sekretærer og interne konsulenter. Endelig deltog en eller flere studerende ved 33 % af møderne. Figur Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? % 5 33% Ledelsen Undervisere De studerende Andet 4.2. Forberedelsen til dialogmødet Den skriftlige vejledning Inden påbegyndelsen af evalueringen udarbejdede Reflektor en vejledning, som skulle give psykoterapeutuddannelserne et overblik vedrørende evalueringens formål, kriterierne i evalueringen, organiseringen, finansieringen og tidsrammen for evalueringen. Samtlige af de evaluerede psykoterapeutuddannelser har tilkendegivet, at de undervejs i evalueringsforløbet har læst hele vejledningen, og at de har været tilfredse med vejledningen, jf. figur Figur Hvordan synes I vejledningen har fungeret? % 39% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Reflektor ApS 5

7 Arbejdet med selvevalueringsskabelonen Inden dialogmødet har psykoterapeutinstitutterne modtaget en selvevalueringsskabelon, som de udfylder og sender til Reflektor senest 14 dage inden dialogmødet. Efter udfyldelsen udgør den således psykoterapeutuddannelsens selvevaluering. Figur viser, at størstedelen af psykoterapeutuddannelserne har været tilfredse med selvevalueringsskabelonen. Der er dog 11 %, der mener at den har fungeret på utilfredsstillende vis. Figur Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret? % Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 11% Sparring Undervejs i evalueringsforløbet har psykoterapeutuddannelserne haft mulighed for at kontakte Reflektor, hvis de har haft spørgsmål angående evalueringen. Figur viser for det første, at alle institutterne har benyttet sig af denne mulighed. For det andet viser den, at hovedparten af psykoterapeutuddannelserne har været meget tilfredse med den sparring, de har modtaget fra Reflektor, imens de resterende har været tilfredse. Figur Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? % 22% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Reflektor ApS 6

8 4.3.. Dialogmødets form Som nævnt i afsnit 2, er formålet med dialogmødet gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering. Figur viser at næsten tre ud af fire institutter vurdere at dialogmødet fungerede meget tilfredsstillende, imens den resterende fjerdedel betegner det som tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? % 28% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Tid På forhånd havde Reflektor tiltænkt, at dialogmøderne skulle have en varighed af 2-3 timer. Figur viser, at det i de fleste tilfælde lykkedes, at holde møderne indenfor denne tidsramme. Figur Hvor lang tid varede mødet? % 12% 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer Figur viser, at 76 % af psykoterapeutinstitutterne synes, at det var en passende tid, der var afsat til dialogmødet, 12 % at der var for meget tid, og 12 % at der var for lidt tid. Reflektor ApS 7

9 Figur Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? % 12% 12% For meget tid Passende For lidt tid 4.4 Dialogmødets indhold Formidlingsevne Det fremgår af figur 4.4.1, at langt størstedelen af psykoterapeutinstitutterne var meget tilfredse med Reflektors konsulenters formidlingsevne, og at alle som minimum fandt den tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? 10 89% % Meget tilfredsstillende tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Dialogbaseret tilgang Igennem hele evalueringsforløbet har det været Reflektors mål at kombinere den kontrollerende form, der per automatik indgår i en evaluering af denne kaliber, med en dialogbaseret tilgang. Figur viser, at dette i høj grad er lykkedes til dialogmødet. Reflektor ApS 8

10 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? 10 94% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Dialogmødets dagsorden Inden dialogmødet fremsender Reflektor en dagsorden, hvorfra det fremgår, hvilke områder der skal belyses, drøftes og evt. fremlægges dokumentation for på mødet. Figur illustrerer, at psykoterapeutinstitutterne vurderer, at den fremsendte dagsorden har været relevant for dialogmødet. Figur Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? % 41% Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Mulighed for uddybning Et af målene for dialogmødet var, at det skulle give psykoterapeutuddannelserne en mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering, så det efterfølgende ville være tydeligere, hvordan de efterlever evalueringskriterierne eller evt. hvilke mangler, der skal udbedres. Det fremgår af figur at hovedparten af psykoterapeutinstitutterne, mener at de i høj grad havde mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering til dialogmødet. Hele 89 % mener dette, imens de resterende 11 % mener, at de i nogen grad havde mulighed herfor. Reflektor ApS 9

11 Figur I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? 10 89% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Afrundingen af dialogmødet Som afrunding på dialogmødet udleveres og drøftes et ark, hvorpå Reflektors konsulenter kort har opgjort hvilke af de 12 kriterier, der er henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde og begrundelserne herfor. Figur viser at lidt under tre fjerdedele af psykoterapeutinstitutterne i høj grad mener, at afrundingen gav overblik over, hvilke områder i deres selvevaluering der var henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde. 17 % mener, at de i nogen grad fik overblik, imens 11 % mener, at de kun fik det i mindre grad. Figur I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedrings- og afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? % 17% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4.5 Udbytte af dialogmødet. Det fremgår af figur 4.5.1, at halvdelen af psykoterapeutinstitutterne vurderer, at dialogmødet i høj grad gav anledning til forbedringer af instituttets beskrivelser i selvevalueringen eller af dokumentationen for beskrivelserne. 33 % vurdere at dette var tilfældet i nogen grad, imens de resterende 17 % vurdere, at det skete i mindre grad for dem. Reflektor ApS 10

12 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? % 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Figur viser, at et klart flertal af psykoterapeutinstitutterne synes, at dialogmødet i høj grad klædte dem på til det videre arbejde med deres selvevaluering. 17 % synes, at det gjorde det i nogen grad, imens 6 % synes, at det gjorde det i mindre grad. Figur I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelige selvevaluering? % % 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 11

13 5. Udfordringer og fremadrettet tiltag Som evaluator er det Reflektors rolle at foretage en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Sammenkoblet med følgegruppens rolle, som består i at kvalitetssikre Reflektors bedømmelse, skal dette sikre en forsvarlig og faglig evaluering af psykoterapeutuddannelserne. Evalueringen er blevet foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret. Den skal være lærende for den enkelte uddannelse. Den skal baseres på dokumenterede forhold. Den skal baseres på et antal større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier. De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor har fra starten haft et ønske om at gennemføre en grundig og brugbar evaluering af de private psykoterapeutuddannelser i Danmark. De foreløbige tilbagemeldinger, jf. denne rapport, tyder på, at det er lykkedes. Det betyder, at Reflektor også fremadrettet vil have fokus på, hvilke justeringer i modeller, fremtoning, metode osv. der kan medføre en optimering af evaluerings-processen. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet er psykoterapeut-institutterne således blevet bedt om både at pege på, hvilke ting de synes, der har fungeret godt, og ved hvilke de synes, at der er rum til forbedring. Flere af psykoterapeutinstitutterne har peget på det positive ved, at Reflektor i rollen som evaluator ikke kun har haft fokus på kontrolaspektet, men også har fungeret som en samarbejdspartner, der igennem dialog søgte at optimere forståelsen og udbyttet af evalueringen for psykoterapeutuddannelserne. Respondenterne sagde blandt andet: Dialogproces - ikke kun som mål, også en realitet. Oplevelse af indflydelse på egen evaluering. I signalerede samarbejde i stedet for kontrol Vi kunne få dialog omkring det, som ikke er fanget ind i socialministeriets kriterier. For mig har det været en lærerig proces - jeg har været meget tilfreds med kontakten med jer undervejs og har følt mig mødt, selv i de lidt pressede situationer. Mange af psykoterapeut-institutterne havde på forhånd gjort sig erfaringer med andre evalueringstilgange med mere fokus på kontrol og mindre på dialog og læring, end hvad de oplevede i denne evalueringsproces. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet og igennem den løbende dialog med psykoterapeutinstitutterne, har psykoterapeut-institutterne udtrykt sig meget positivt overfor Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med dialog og læring. Respondenterne sagde blandt andet: Vi har jo allerede været igennem turen en gang før med xxxxxx 4, så vi havde allerede fået ændret og tilføjet forskelligt til vores procedurer og indhold. Den 4 Evaluatoren, som respondenten henviser til, er blevet anonymiseret. Reflektor ApS 12

14 nuværende proces har også medført et par ændringer og tilføjelser, som vi bestemt betragter som positive. Vi synes, at denne proces med jer har været præget af mere gensidig tillid end den foregående. Vi er glade for det fokus, der har været lagt på det læringsbaserede frem for på det ensidigt kontrollerende. Det har været en meget positiv oplevelse at Reflektors fokus har ligget på at det skulle være en læringsproces for os som institut. Den dialogbaserede form, imødekommenhed og professionalisme har gjort arbejdet langt lettere end tidligere erfaringer med evaluering. Vi har også via arbejdet opnået at forbedre vores psykoterapeutiske uddannelse, en udvikling der ellers ville være gået langsommere. Vi vil gerne takke for den positive atmosfære og tillid som vi er blevet mødt med! Selv om evalueringen af evalueringsforløbet langt overvejende har været positiv, er der stadig rum for forbedring. Mange af respondenterne har peget på, at de fremsendte skabeloner til prækvalificeringen og selvevalueringen var svære at arbejde i. Respondenterne sagde blandt andet: Lidt problemer med selve skabelonen. Kasser der flytter sig, men det er sagt. Det er vanskeligt at skrive i jeres elektroniske skemaer. Skemaerne ville jeg personligt have sat pris på havde fungeret bedre, fordi det udover selve processen kræver en del ekstra tid til at gennemgå/læse korrektur flere gange undervejs, for at være sikker på, at noget ikke har rykket sig eller gemt sig i skemaet. Der har været en del problemer med skemaet, som har kostet mange timer. Problemerne med skemaerne har påvirket alle institutter, og skabt unødvendig irritation i udfyldning/besvarelse af disse. Reflektor har på nuværende tidspunkt ændret i opsætningen af skemaerne, så disse problemer ikke opstår fremadrettet. Et andet forbedringsområde er sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Et par af respondenter har peget på, at det kunne være svært at forstå sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Spørgsmålene fra prækvalifikationen var medtaget i selvevalueringen som en slags tjekliste for, om uddannelsen levede op til de enkelte kriterier i selvevalueringen. Men da spørgsmålene fra prækvalifikationen ikke er fyldestgørende for kriterierne i selvevalueringen, virkede dette for nogle af respondenterne snarere forvirrende end opklarende. Respondenterne sagde: mangelfuld sammenhæng mellem dialogmøderne og procesorienteringen. Det virker ulogisk at spørgsmålene til selvevalueringen svarer til spørgsmål der stilles til prækvalifikationen - især fordi de ikke fuldt ud dækker kvalitetskriterierne. Reflektor erkender, at dette ikke virker efter hensigten, og arbejder derfor i øjeblikket på en bedre løsning, som skulle være klar i løbet af januar Reflektor ApS 13

15 6. Konklusion De psykoterapeutinstitutter, der har fået evalueret en psykoterapeutuddannelse, har været meget tilfredse med evalueringsforløbet. De har været glade for Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med et fokus på dialog og læring. Det betyder, at evalueringsforløbet ikke kun har været et kontrolforløb, hvor det eneste mål har været at slippe igennem evalueringen til godkendelse, men at det i høj grad også har været et læringsforløb, hvor målet har været en optimering af udannelsen. På baggrund af de tilbagemeldinger som Reflektor har fået i løbet af første evalueringsrunde, vil evalueringsforløbet primo 2009 blive optimeret. Her tænkes blandt andet på forbedring af skabeloner/skemaer og at skabe bedre sammenhæng mellem de indledende faser af forløbet (prækvalifikationen) og selvevalueringen. Reflektor ApS 14

16 7. Spørgeskema Evaluering af dialogmøde Indledning Navn på uddannelse 1: Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? Ledelsen Underviserne De studerende Andre, hvem? Vurdering af forberedelsen til dialogmødet 2: Har I læst vejledningen til evaluering af private psykoterapeutuddannelser? Et og kun et svar! Ja, hele vejledningen gå til spm. 3 Ja, dele af vejledningen gå til spm. 3 Nej, slet ikke gå til spm. 4 3: Hvordan synes I vejledningen fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 4: Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 5: Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? - Et og kun et svar! Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Vurdering af dialogmødets form 6: Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Reflektor ApS 15

17 Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende 6.a: Nævn op til tre ting, som fungerede godt b: Nævn op til tre ting, som ikke fungerede godt : Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? Et og kun et svar! For meget tid Passende For lidt tid 8: Hvor lang tid varede mødet? Et og kun et svar! 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer 9: Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? - Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende 10: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af dialogmødets indhold 11: Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? Et og kun et svar! Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant 12: I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 16

18 13: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14: I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedringsog afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af udbytte 15: I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelig selvevaluering? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Eventuelle uddybende kommentarer: Ansvarlig for udfyldelsen af nærværende skema Tak for jeres svar! Reflektor ApS 17

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser...3 Hvad vil det sige at blive evalueret,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Evaluering af pilottest Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Spørgeskemaet vedrører dine/jeres erfaringer med at arbejde med DDKM i pilottesten og din/jeres

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Uddannelsesinstitut Uddannelse Leder. 4-årig uddannelse til krops-terapeut Genevalueret årig uddannelse til psykoterapeut Genevalueret 2013

Uddannelsesinstitut Uddannelse Leder. 4-årig uddannelse til krops-terapeut Genevalueret årig uddannelse til psykoterapeut Genevalueret 2013 Oversigt over evaluerede og gen-evaluerede uddannelser i Danmark Uddannelsesinstitut Uddannelse Leder Bodynamic International ApS Brønshøjvej 52, 2700 Brønshøj www.bodynamic.dk Psykoterapeutisk Uddannelses

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Survey. Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring. Forfatter: KMO. Publiceret: :36:05. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort:

Survey. Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring. Forfatter: KMO. Publiceret: :36:05. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort: Survey Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring Forfatter: KMO Publiceret: 01-07-2010 08:36:05 Forventet: 45 Påbegyndt: 22 Færdiggjort: 17 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvor godt levede

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Odense kommune Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Maj 2007 1 Formål og metode Formål Odense kommune ønsker med denne tilfredshedsundersøgelse at få afdækket,

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 1. februar 2013 Om s tilskudsordning... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 3 Del 1: Før opholdets begyndelse... 5 Informationsmaterialet...

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere