Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet."

Transkript

1 Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Evalueringsforløbet trin for trin Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Evaluering af Evalueringsforløbet Deltagere ved dialogmødet Forberedelsen til dialogmødet Dialogmødets form Dialogmødets indhold Udbytte af dialogmødet Udfordringer og fremadrettet tiltag Konklusion Spørgeskema Reflektor ApS 1

3 1. Indledning Psykoterapeutforeningen og SPUD anmodede i 2007 Reflektor om at påbegynde evaluering af de psykoterapeutuddannelser, der fremsendte ansøgning herom. Evaluering skal dels bidrage til et fagligt løft af private psykoterapeutuddannelser, og dels give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne. For de private psykoterapeutuddannelser betyder evalueringen, at institutterne bliver i stand til at synliggøre kvaliteten af deres psykoterapeutuddannelse og dermed imødekommer behovet for en øget gennemsigtighed af psykoterapeutuddannelserne generelt. Startende i ultimo 2007 og frem til ultimo 2008 har 19 private psykoterapeutinstitutter gennemført en evaluering af deres 4/6-årige psykoterapeutuddannelse. Evalueringsforløbet består af 4 trin 1, samt en opfølgning kaldet dialogmøde. Dialogmødet er det afsluttende møde mellem uddannelsens repræsentanter og evaluator/reflektor. Denne rapport er udarbejdet på grundlag af et spørgeskema, der er blevet udsendt til lederen af psykoterapeutuddannelsen ca. 1 uge efter dialogmødes afholdelse. Rapporten indeholder således de evaluerede psykoterapeutuddannelsers holdninger og opfattelser af evalueringsforløbet. Nærværende rapports opbygning Først kommer en kort beskrivelse af evalueringsforløbet. Derefter følger en oversigt over, hvilke psykoterapeutuddannelser, der er blevet evalueret. Hernæst følger de evaluerede psykoterapeutuddannelsers vurdering af evalueringsforløbet. Dette efterfølges af en diskussion af hvilke ting i evalueringen, der har fungeret godt, og ved hvilke der er rum til forbedring. Som afrunding er der en konklusion. Vedlagt til sidst er desuden det spørgeskema, som psykoterapeutinstitutterne har besvaret i forbindelse med evalueringen af evalueringsforløbet. 2. Evalueringsforløbet trin for trin. Trin. 1. Fælles temadag/introduktionsmøde Temadagen/Introduktionsmødet giver institutterne et indblik i evalueringsforløbets indhold, og hvordan den udføres i praksis. Ydermere bliver psykoterapeutuddannelserne testet første gang med henblik på at danne et overblik over den enkelte uddannelses situation. Ud fra dette overblik bliver det klarlagt, om psykoterapeutuddannelsen er klar til at gå i gang med evalueringen, eller om den skal forberede sig yderligere, inden den er klar til trin 2. Trin.. 2. Prækvalifikation Prækvalificeringen handler om, at det enkelte institut skal kunne dokumentere, at deres psykoterapeutuddannelse efterlever de forhold, som kvalitetskriterierne 1 Trin 1: Temadag/introduktionsmøde. Trin 2: Prækvalifikation. Trin 3: Procesorientering. Trin 4: Selvevaluering. Reflektor ApS 2

4 foreskriver 2. Prækvalifikationen er i høj grad funderet i instituttets egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Trin. 3. Procesorientering Formålet med procesorienteringen er dels, at Reflektor gennem dialog følger op på institutternes prækvalificering og dels, at orientere instituttet nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Trin. 4: Selvevaluering Selvevalueringen er den endelige dokumentation vedrørende, om psykoterapeutuddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den enkelte udannelses senere vurdering og bedømmelse. Selvevalueringen er altså den formelle anmodning om evaluering. Selvevalueringen er således mere udvidet i spørgerammen end prækvalificeringen, idet besvarelserne i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Dialogmøde Efter at Reflektor har gennemlæst selvevalueringen afholdes dialogmødet. Formålet med mødet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: 1. Sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen. 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller blot forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier. 3. At give institutionen en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil psykoterapeutinstituttet have mulighed for at udbedre de eventuelle forbedrings- og afvigelsesområder, som er blevet drøftet på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i selvevalueringen. Evalueringsrapport Når Reflektor har modtaget den endelige selvevaluering, udarbejdes et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende drøftes i følgegruppen. Drøftelsen i følgegruppen kan give anledning til et ønske om nogle specifikke uddybninger i forhold til psykoterapeutinstituttets beskrivelser af deres uddannelse. På baggrund af selvevalueringen, evalueringsrapporten og psykoterapeutinstituttets uddybninger modtager psykoterapeutinstituttet en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen, hvori evaluerings udfald og et evalueringscertifikat indgår. Ovenstående evalueringsforløb vil fremadrettet blive effektiviseret og forkortet på baggrund af erfaringerne fra denne første evalueringsrunde. 2 I 2004 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der udarbejdede kvalitetskriterierne, der udgør grundlaget for evalueringen af de private psykoterapeutuddannelser. Reflektor ApS 3

5 3. Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Uddannelsesinstitut Psykoterapeutisk Institut, København Bodynamic International Aps. Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC) Gestalt Instituttet i Skandinavien GIS International Gråbrødre Instituttet Vedfelt Instituttet Nordisk Gestalt Institut ID Academy CG Jung Instituttet Dansk NLP Institut A/S Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling (UPS) Systemisk Institut for Familieterapi Institut for Gestaltanalyse Essens Hildebrand Instituttet The Kempler Institute of Scandinavia A/S Institut for Kunstterapi Psykoterapeutisk Institut, Århus Københavns Gestalt Institut Uddannelse Den 4-årige uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til krops-terapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til ID psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP Den 4-årige uddannelse til NLP psykoterapeut Den 4-årige uddannelse i Integreret Dynamisk Psykoterapi Den 4-årige uddannelse til individuel-,par-,familie-, og gruppeterapeut Den 4½-årige uddannelse i Gestaltanalyse Den 4-årige uddannelse i eksistentiel dynamisk psykoterapi Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til familieterapeut Den 4-årige uddannelse til kunstterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til gestalt psykoterapeut Rapporten indeholder 18 ud af 19 mulige evalueringer, hvilket vurderes som et validt udtryk for den samlede opfattelse af evalueringsforløbet 3. 3 Nordisk Gestalt Instituts evaluering gik tabt i posten og vil derfor ikke indgår i rapporten. Reflektor ApS 4

6 4. Evaluering af Evalueringsforløbet 4.1. Deltagere ved dialogmødet Tabel viser, at ledelsen har været repræsenteret ved alle dialogmøderne. De næstmest repræsenterede er underviserne, der har deltaget i 72 procent af dialogmøderne. Ved 50 procent af dialogmøderne har andre end ledelsen, underviserne og de studerende deltaget, hvilket dækker over alt fra funktionærer, kontorassistenter, administrative medarbejdere, sekretærer og interne konsulenter. Endelig deltog en eller flere studerende ved 33 % af møderne. Figur Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? % 5 33% Ledelsen Undervisere De studerende Andet 4.2. Forberedelsen til dialogmødet Den skriftlige vejledning Inden påbegyndelsen af evalueringen udarbejdede Reflektor en vejledning, som skulle give psykoterapeutuddannelserne et overblik vedrørende evalueringens formål, kriterierne i evalueringen, organiseringen, finansieringen og tidsrammen for evalueringen. Samtlige af de evaluerede psykoterapeutuddannelser har tilkendegivet, at de undervejs i evalueringsforløbet har læst hele vejledningen, og at de har været tilfredse med vejledningen, jf. figur Figur Hvordan synes I vejledningen har fungeret? % 39% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Reflektor ApS 5

7 Arbejdet med selvevalueringsskabelonen Inden dialogmødet har psykoterapeutinstitutterne modtaget en selvevalueringsskabelon, som de udfylder og sender til Reflektor senest 14 dage inden dialogmødet. Efter udfyldelsen udgør den således psykoterapeutuddannelsens selvevaluering. Figur viser, at størstedelen af psykoterapeutuddannelserne har været tilfredse med selvevalueringsskabelonen. Der er dog 11 %, der mener at den har fungeret på utilfredsstillende vis. Figur Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret? % Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 11% Sparring Undervejs i evalueringsforløbet har psykoterapeutuddannelserne haft mulighed for at kontakte Reflektor, hvis de har haft spørgsmål angående evalueringen. Figur viser for det første, at alle institutterne har benyttet sig af denne mulighed. For det andet viser den, at hovedparten af psykoterapeutuddannelserne har været meget tilfredse med den sparring, de har modtaget fra Reflektor, imens de resterende har været tilfredse. Figur Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? % 22% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Reflektor ApS 6

8 4.3.. Dialogmødets form Som nævnt i afsnit 2, er formålet med dialogmødet gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering. Figur viser at næsten tre ud af fire institutter vurdere at dialogmødet fungerede meget tilfredsstillende, imens den resterende fjerdedel betegner det som tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? % 28% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Tid På forhånd havde Reflektor tiltænkt, at dialogmøderne skulle have en varighed af 2-3 timer. Figur viser, at det i de fleste tilfælde lykkedes, at holde møderne indenfor denne tidsramme. Figur Hvor lang tid varede mødet? % 12% 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer Figur viser, at 76 % af psykoterapeutinstitutterne synes, at det var en passende tid, der var afsat til dialogmødet, 12 % at der var for meget tid, og 12 % at der var for lidt tid. Reflektor ApS 7

9 Figur Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? % 12% 12% For meget tid Passende For lidt tid 4.4 Dialogmødets indhold Formidlingsevne Det fremgår af figur 4.4.1, at langt størstedelen af psykoterapeutinstitutterne var meget tilfredse med Reflektors konsulenters formidlingsevne, og at alle som minimum fandt den tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? 10 89% % Meget tilfredsstillende tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Dialogbaseret tilgang Igennem hele evalueringsforløbet har det været Reflektors mål at kombinere den kontrollerende form, der per automatik indgår i en evaluering af denne kaliber, med en dialogbaseret tilgang. Figur viser, at dette i høj grad er lykkedes til dialogmødet. Reflektor ApS 8

10 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? 10 94% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Dialogmødets dagsorden Inden dialogmødet fremsender Reflektor en dagsorden, hvorfra det fremgår, hvilke områder der skal belyses, drøftes og evt. fremlægges dokumentation for på mødet. Figur illustrerer, at psykoterapeutinstitutterne vurderer, at den fremsendte dagsorden har været relevant for dialogmødet. Figur Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? % 41% Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Mulighed for uddybning Et af målene for dialogmødet var, at det skulle give psykoterapeutuddannelserne en mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering, så det efterfølgende ville være tydeligere, hvordan de efterlever evalueringskriterierne eller evt. hvilke mangler, der skal udbedres. Det fremgår af figur at hovedparten af psykoterapeutinstitutterne, mener at de i høj grad havde mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering til dialogmødet. Hele 89 % mener dette, imens de resterende 11 % mener, at de i nogen grad havde mulighed herfor. Reflektor ApS 9

11 Figur I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? 10 89% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Afrundingen af dialogmødet Som afrunding på dialogmødet udleveres og drøftes et ark, hvorpå Reflektors konsulenter kort har opgjort hvilke af de 12 kriterier, der er henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde og begrundelserne herfor. Figur viser at lidt under tre fjerdedele af psykoterapeutinstitutterne i høj grad mener, at afrundingen gav overblik over, hvilke områder i deres selvevaluering der var henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde. 17 % mener, at de i nogen grad fik overblik, imens 11 % mener, at de kun fik det i mindre grad. Figur I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedrings- og afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? % 17% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4.5 Udbytte af dialogmødet. Det fremgår af figur 4.5.1, at halvdelen af psykoterapeutinstitutterne vurderer, at dialogmødet i høj grad gav anledning til forbedringer af instituttets beskrivelser i selvevalueringen eller af dokumentationen for beskrivelserne. 33 % vurdere at dette var tilfældet i nogen grad, imens de resterende 17 % vurdere, at det skete i mindre grad for dem. Reflektor ApS 10

12 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? % 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Figur viser, at et klart flertal af psykoterapeutinstitutterne synes, at dialogmødet i høj grad klædte dem på til det videre arbejde med deres selvevaluering. 17 % synes, at det gjorde det i nogen grad, imens 6 % synes, at det gjorde det i mindre grad. Figur I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelige selvevaluering? % % 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 11

13 5. Udfordringer og fremadrettet tiltag Som evaluator er det Reflektors rolle at foretage en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Sammenkoblet med følgegruppens rolle, som består i at kvalitetssikre Reflektors bedømmelse, skal dette sikre en forsvarlig og faglig evaluering af psykoterapeutuddannelserne. Evalueringen er blevet foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret. Den skal være lærende for den enkelte uddannelse. Den skal baseres på dokumenterede forhold. Den skal baseres på et antal større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier. De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor har fra starten haft et ønske om at gennemføre en grundig og brugbar evaluering af de private psykoterapeutuddannelser i Danmark. De foreløbige tilbagemeldinger, jf. denne rapport, tyder på, at det er lykkedes. Det betyder, at Reflektor også fremadrettet vil have fokus på, hvilke justeringer i modeller, fremtoning, metode osv. der kan medføre en optimering af evaluerings-processen. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet er psykoterapeut-institutterne således blevet bedt om både at pege på, hvilke ting de synes, der har fungeret godt, og ved hvilke de synes, at der er rum til forbedring. Flere af psykoterapeutinstitutterne har peget på det positive ved, at Reflektor i rollen som evaluator ikke kun har haft fokus på kontrolaspektet, men også har fungeret som en samarbejdspartner, der igennem dialog søgte at optimere forståelsen og udbyttet af evalueringen for psykoterapeutuddannelserne. Respondenterne sagde blandt andet: Dialogproces - ikke kun som mål, også en realitet. Oplevelse af indflydelse på egen evaluering. I signalerede samarbejde i stedet for kontrol Vi kunne få dialog omkring det, som ikke er fanget ind i socialministeriets kriterier. For mig har det været en lærerig proces - jeg har været meget tilfreds med kontakten med jer undervejs og har følt mig mødt, selv i de lidt pressede situationer. Mange af psykoterapeut-institutterne havde på forhånd gjort sig erfaringer med andre evalueringstilgange med mere fokus på kontrol og mindre på dialog og læring, end hvad de oplevede i denne evalueringsproces. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet og igennem den løbende dialog med psykoterapeutinstitutterne, har psykoterapeut-institutterne udtrykt sig meget positivt overfor Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med dialog og læring. Respondenterne sagde blandt andet: Vi har jo allerede været igennem turen en gang før med xxxxxx 4, så vi havde allerede fået ændret og tilføjet forskelligt til vores procedurer og indhold. Den 4 Evaluatoren, som respondenten henviser til, er blevet anonymiseret. Reflektor ApS 12

14 nuværende proces har også medført et par ændringer og tilføjelser, som vi bestemt betragter som positive. Vi synes, at denne proces med jer har været præget af mere gensidig tillid end den foregående. Vi er glade for det fokus, der har været lagt på det læringsbaserede frem for på det ensidigt kontrollerende. Det har været en meget positiv oplevelse at Reflektors fokus har ligget på at det skulle være en læringsproces for os som institut. Den dialogbaserede form, imødekommenhed og professionalisme har gjort arbejdet langt lettere end tidligere erfaringer med evaluering. Vi har også via arbejdet opnået at forbedre vores psykoterapeutiske uddannelse, en udvikling der ellers ville være gået langsommere. Vi vil gerne takke for den positive atmosfære og tillid som vi er blevet mødt med! Selv om evalueringen af evalueringsforløbet langt overvejende har været positiv, er der stadig rum for forbedring. Mange af respondenterne har peget på, at de fremsendte skabeloner til prækvalificeringen og selvevalueringen var svære at arbejde i. Respondenterne sagde blandt andet: Lidt problemer med selve skabelonen. Kasser der flytter sig, men det er sagt. Det er vanskeligt at skrive i jeres elektroniske skemaer. Skemaerne ville jeg personligt have sat pris på havde fungeret bedre, fordi det udover selve processen kræver en del ekstra tid til at gennemgå/læse korrektur flere gange undervejs, for at være sikker på, at noget ikke har rykket sig eller gemt sig i skemaet. Der har været en del problemer med skemaet, som har kostet mange timer. Problemerne med skemaerne har påvirket alle institutter, og skabt unødvendig irritation i udfyldning/besvarelse af disse. Reflektor har på nuværende tidspunkt ændret i opsætningen af skemaerne, så disse problemer ikke opstår fremadrettet. Et andet forbedringsområde er sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Et par af respondenter har peget på, at det kunne være svært at forstå sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Spørgsmålene fra prækvalifikationen var medtaget i selvevalueringen som en slags tjekliste for, om uddannelsen levede op til de enkelte kriterier i selvevalueringen. Men da spørgsmålene fra prækvalifikationen ikke er fyldestgørende for kriterierne i selvevalueringen, virkede dette for nogle af respondenterne snarere forvirrende end opklarende. Respondenterne sagde: mangelfuld sammenhæng mellem dialogmøderne og procesorienteringen. Det virker ulogisk at spørgsmålene til selvevalueringen svarer til spørgsmål der stilles til prækvalifikationen - især fordi de ikke fuldt ud dækker kvalitetskriterierne. Reflektor erkender, at dette ikke virker efter hensigten, og arbejder derfor i øjeblikket på en bedre løsning, som skulle være klar i løbet af januar Reflektor ApS 13

15 6. Konklusion De psykoterapeutinstitutter, der har fået evalueret en psykoterapeutuddannelse, har været meget tilfredse med evalueringsforløbet. De har været glade for Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med et fokus på dialog og læring. Det betyder, at evalueringsforløbet ikke kun har været et kontrolforløb, hvor det eneste mål har været at slippe igennem evalueringen til godkendelse, men at det i høj grad også har været et læringsforløb, hvor målet har været en optimering af udannelsen. På baggrund af de tilbagemeldinger som Reflektor har fået i løbet af første evalueringsrunde, vil evalueringsforløbet primo 2009 blive optimeret. Her tænkes blandt andet på forbedring af skabeloner/skemaer og at skabe bedre sammenhæng mellem de indledende faser af forløbet (prækvalifikationen) og selvevalueringen. Reflektor ApS 14

16 7. Spørgeskema Evaluering af dialogmøde Indledning Navn på uddannelse 1: Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? Ledelsen Underviserne De studerende Andre, hvem? Vurdering af forberedelsen til dialogmødet 2: Har I læst vejledningen til evaluering af private psykoterapeutuddannelser? Et og kun et svar! Ja, hele vejledningen gå til spm. 3 Ja, dele af vejledningen gå til spm. 3 Nej, slet ikke gå til spm. 4 3: Hvordan synes I vejledningen fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 4: Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 5: Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? - Et og kun et svar! Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Vurdering af dialogmødets form 6: Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Reflektor ApS 15

17 Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende 6.a: Nævn op til tre ting, som fungerede godt b: Nævn op til tre ting, som ikke fungerede godt : Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? Et og kun et svar! For meget tid Passende For lidt tid 8: Hvor lang tid varede mødet? Et og kun et svar! 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer 9: Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? - Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende 10: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af dialogmødets indhold 11: Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? Et og kun et svar! Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant 12: I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 16

18 13: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14: I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedringsog afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af udbytte 15: I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelig selvevaluering? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Eventuelle uddybende kommentarer: Ansvarlig for udfyldelsen af nærværende skema Tak for jeres svar! Reflektor ApS 17

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen.

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Tandlægeskole Afdeling Dato for besøg Århus Tandlægeskole, Odontologisk Institut Afdelingen for Ortodonti.

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Styrkebaseret undervisning

Styrkebaseret undervisning Styrkebaseret undervisning Fokus på Rubrics Vejen Kommune 6. december 2013 Program 08.0000-08.10 Velkommen, intro og dagens program 08.10 09.10 På vej mod en ny Folkeskolereform Systemoverblik og lagringsmedier

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere