Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan"

Transkript

1 Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne viser, at især småbørnsfamilier og ledige rammes hårdt. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit. Ask Holme 29. maj 2010 Analysens hovedkonklusioner En lavindkomstfamilie med tre børn får et tab fra VKO s genopretningsplan, der er 9 gange så stort som en direktørfamilie med to børn. Især loftet over børnechecken rammer hårdt for mange familier. Mens en almindelig LOfamilie uden børn taber kr. på pakken, så bliver tabet på næsten kr., hvis familien har fire børn. Forkortelsen af dagpengeperioden får store følger for personer, der mister retten til dagpenge og som ikke kan få kontanthjælp. Tabet for en almindelig familie bliver kr., hvis den ene part er ledig, mister retten til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 VKO s genopretningsplan Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om genopretning af dansk økonomi. Aftalen medfører en række målrettede besparelser, som direkte rammer danskernes privatøkonomi. De vigtigste elementer er: Fastlåsning af grænser i 3 år: Grænserne i skattesystemet fastlåses i 2011, 2012 og Det betyder, at blandt andet person- og beskæftigelsesfradrag ligger fast i kr. og øre og derfor reelt nedsættes. Loft over børnechecken: En familie kan maksimalt få kr. udbetalt som børnefamilieydelse. Det rammer familier med 2 børn under 3 år og familier med mere end 3 børn. Et loft over fradragsret for fagforeningskontingent på kr., der ikke reguleres og dermed ligger fast i kr. og øre fremover. Topskattelettelsen aftalt i Forårspakke 2.0 fastholdes. Man holder fast i at give en topskattelettelse til de højestlønnede. Lettelsen udskydes i tre år. Aftalen rammer skævt. Almindelige danskere betaler, mens direktøren næsten går fri På baggrund af finansministeriets familietype model har AE beregnet konsekvenserne af aftalen for en række forskellige danske familietyper. I beregningerne er familiernes økonomi efter gennemførsel af hele aftalen sat i forhold til situationen i dag, dvs. topskattelettelsen medregnes. I tabel 1 er konsekvensen af VKO-spareplanen vist for udvalgte familietyper. I tabellen er familietyperne sorteret efter, hvilken familie der får det største relative tab. Det fremgår af tabellen, at parret med tre børn får klart det største tab på kr. svarende til 4 pct. af deres indkomst. I den anden ende får direktørfamilien det mindste tab på 0,4 pct. af deres indkomst. Tabet for lavindkomstfamilien er altså 9 gange så stort som tabet for direktørfamilien. Tabel 1. Fald i årligt rådighedsbeløb fordelt på familietyper Kr. Pct. Industriarbejder/rengøringsassistent med 3 børn ,10 Enlig dagpengemodtager uden børn ,16 Industriarbejder par med 2 børn ,02 Smed/SOSU par med 2 børn ,82 Lærer/Pædagog med 2 børn ,81 Enlig rengøringsassistent med 2 børn ,79 Tømrer/Kontorassistent par med 2 børn ,59 Par på kontanthjælp (efter 6 måneder) med 2 børn ,71 Enlig pensionist 868 0,67 Direktørfamilie med 2 børn ,44 Anm: Tabellen viser effekten på familiernes økonomi i Der er regnet i forhold til et forløb, hvor 2010-skattesystemet og regler videreføres med den af Finansministeriet skønnede satsregulering. Forbundsnavne angiver, hvilke a-kasser parret er organiseret i. Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets familietypemodel, Danmarks Statistiks Registerdata (IDA) og Lovforslag L221. 2

3 Familier med færre børn rammes i langt mindre grad af loftet, og deres tab er derfor mindre. Familier med 2 børn og helt almindelige job taber dog stadig over dobbelt så meget som direktøren. At fordelingen er sådan, skyldes især, at tabet skal ses i forhold til familiens nuværende indkomst. Målt i kroner og øre mister direktørfamilien således det samme som en familie, hvor manden er organiseret i TIB s a- kasse og kvinden i HK s a-kasse. Imidlertid er direktørfamiliens indkomst næsten dobbelt så stor, og det relative tab er derfor væsentlig større. Boks 1. Familietyper I tabel 1 er følgende familietyper brugt: Industriarbejderpar: Par der er medlem af fagforening og a-kasse hos 3F. De har 3 børn på 2, 5 og 8 år. Enlig dagpengemodtager: Enlig, medlem af fagforening og a-kasse hos et gennemsnitligt LO-forbund. Industriarbejderpar: Par der er medlem af fagforening og a-kasse hos 3F. De har 2 børn på 4 og 8 år. Smed/SOSU- par: Par der er medlem af fagforening og a-kasse hos henholdsvis Metal og FOA. De har 2 børn på 4 og 8 år. Lærer/Pædagog: Par der er medlem af fagforening og a-kasse hos henholdsvis DLF og BUPL. De har 2 børn på 4 og 8 år. Enlig rengøringsassistent: Enlig rengøringsassistent der er medlem af fagforening og a-kasse hos 3F og har 2 børn på 4 og 8 år. Tømrer/Kontorassistent: Par der er medlem af fagforening og a-kasse hos henholdsvis TIB og HK. De har 2 børn på 4 og 8 år. Par på kontanthjælp: Par på kontanthjælp. De har 2 børn på 4 og 8 år. Direktørfamilie med 2 børn: Familie hvor manden er direktør, og kvinden er højtlønnet. De er begge medlem af fagforening og a-kasse hos et gennemsnitligt AC-forbund. Især loftet over børnechecken rammer hårdt Loftet over børnechecken er den absolut mest skæve del af aftalen og rammer almindelige danske børnefamilier. I tabel 2 er der taget udgangspunkt i den samme LO-familie, men med et varierende antal børn. Af tabellen fremgår det, at LO-parret i alt taber kr. ved spareplanen, hvis de ikke har nogen børn. Har familien derimod 2 børn under 2 år, så bliver deres tab på mere end kr., og har de tre børn, stiger tabet til over kr. Jo flere børn familien har, desto større bliver tabet. Forskellen i tabene skyldes udelukkende loftet over børnechecken, der rammer familier med mange børn meget hårdt. Det er vist i tabel 2. Tabel 2. Stort tab for børnefamilier Børnecheck Fradragsloft Skattegrænser LO-par med 0 børn LO-par med 2 småbørn (under 2 år) LO-par med 3 børn på 2, 2 og 5 år LO-par med 4 børn på 2, 2, 4 og 5 år LO-par med 2 babyer, 2 småbørn og en på LO-par med 2 babyer, 2 småbørn, samt et barn på 8 og en på Anm: Tabellen viser effekten på familiernes økonomi i Der er regnet i forhold til et forløb, hvor 2010-skattesystemet og regler videreføres med den af Finansministeriet skønnede satsregulering. Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets familietypemodel og Lovforslag L221. I alt Loftet over fradrag for fagforeningskontingent rammer almindelige danskere Det er især LO- og FTF-arbejdere, der mister penge på grund af loftet over fradrag for fagforeningskontingent. I tabel 3 er tabet ved loftet over fagforeningskontingentet vist for tre forskellige par, hvor alle er medlem af en fagforening. Af tabellen fremgår det, at mens LO-parret mister kr. på loftet, så mister direktør-parret blot 100 kr., selvom de begge er medlem af en fagforening. 3

4 Tabel 3. Familiens tab grundet loft over fagforeningskontingentet Danske kroner (2010-niveau) LO-par FTF-par Direktørfamilie 101 Anm: Størrelsen af fagforeningskontingenterne er baseret på standardantagelserne i Finansministeriets familietypemodel. Det betyder, at fagforeningskontingenterne er et gennemsnitligt LO-kontingent for LO-parret, gennemsnitligt FTF-kontingent for FTF-parret og gennemsnitligt ACkontingent for direktørfamilien. Alle er antaget at være medlem af fagforening. Kilde: AE på baggrund af finansministeriets familietypemodel og Lovforslag L221 Potentielt stort tab for langtidsledige Som en del af VKO-spareplanen bliver dagpengeperioden reduceret fra 4 til 2 år. Det giver meget store tab for de ledige, der mister retten til dagpenge pga. indgrebet. Har man heller ikke ret til at modtage kontanthjælp, bliver tabet meget stort for familien. Man har ikke ret til kontanthjælp, hvis man kan blive forsørget af ægtefællen, eller hvis man har en formue. Det er forklaret nærmere i boks 2. I tabel 4 er vist et eksempel, hvor manden i et LO-par er ledig og mister retten til dagpenge som følge af VKO-aftalen og samtidig ikke har ret til kontanthjælp. Det giver et samlet tab for denne familie på over kr. For langt de fleste familier vil en sådan indkomstnedgang være helt katastrofal og kan i yderste konsekvens betyde, at boligen må gå på tvangsauktion. Det er værd at bemærke, at dette tab kommer på trods af, at parret er forsikret mod ledighed via a-kassemedlemskab, men med en halvering af dagpengeperioden mister man retten til dagpenge allerede efter to års ledighed. Tabel 4. Tab for LO-par, hvor manden mister ret til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp 2010-kr. Samlet tab i disponibel indkomst Heraf: - Tabt indkomst Modtaget boligstøtte Indkomstskat Anm: Den samlede indkomstskat falder grundet mandens tab af indkomst ligesom indkomsttabet giver ret til boligstøtte. Kilde: AE på baggrund af Finansminister familietypemodel og Lovforslag L221. 4

5 Boks 2. Ikke alle ledige kan få dagpenge eller kontanthjælp Hvis man er ledighed uden ret til dagpenge, kan kontanthjælp være en mulighed. For at få kontanthjælp er det dog et krav, at den ledige ikke kan blive forsørget på anden vis f.eks. af ægtefælle eller af egen formue (Se lov om aktiv socialpolitik, 14, stk. 2). Dette betyder, at man ikke kan få kontanthjælp, hvis følgende gælder for deres eller familiens økonomi: 1. Ægtefællen kan forsørge den ledige. Ifølge reglen om gensidig forsørgelsespligt kan den ledige ikke få kontanthjælp, hvis ægtefællen kan forsørge familien. Dette svarer til, at ægtefællens indkomst er større end den kontanthjælp, de to ægtefæller kunne have fået dvs. to gange kontanthjælpssats. 2. For stor likvid formue. Enlige kan ikke modtage kontanthjælp, hvis den likvide formue er på mere end kr. For ægtepar gælder en formuegrænse på over kr. 3. Anden formue. Kommunen medregner også værdier af andre aktiver i formuen. Dette gælder eksempelvis friværdi i helårsbolig, friværdi i sommerhus samt værdi af både, heste, biler o. lign. Det er en vurdering i den enkelte kommune, hvor meget værdierne i sådanne aktiver skal indgå. Ifølge loven må ledige med egen bolig gerne have en formue af en sådan størrelse, der kan sikre en vis vedligeholdelse af boligen og en vis boligstandard. AE har forud for analysen været i kontakt med forskellige kommuner. Ydelsescentrene i kommunerne benytter forskellige grænser for, hvor stor friværdien af helårsboliger må være. I denne undersøgelse bruges en grænse på kr. på helårshuse, mens al friværdi i fritidsbolig tæller med. For ægtefæller ses på den samlede friværdi, mens der for samlevende ses på hver enkelt ejerandel. I analysen indgår formueaktiver ud over friværdi i bolig og likvid formue ikke. Dette taler for, at antallet af personer, der hverken kan modtage kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed, i virkeligheden er langt højere end det tal, der findes her. Generelt afhænger kontanthjælpssatserne af alder, bopæl og forsørgelsespligt. Satserne er højest for personer med forsørgelsespligt eller personer over 25 år. Personer under 25 år, der bor hjemme, får mindste sats. Normalt er aldersgrænsen for kontanthjælp 18 år, da de unge hermed bliver selvstændig hjælpsberettigede. Udbetalingen for de 18-årige følger deres egen økonomi, jf. ovenstående regler. 5

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere