Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011"

Transkript

1 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Baggrund Formål Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Arbejdsgange småbørn Arbejdsgange skolebørn Skabelon til beskrivelse af indsatser Indsatskatalogets tilgængelighed Godkendelse Plan for revision Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åben konsultation Tidligt besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg måneds opfølgning måneds opfølgning måneders besøg ½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregruppe Indskolingsundersøgelse 0. klasse Måling af vægt og højde i 1. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse Synstest i 6. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende indsatser Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Behovsbesøg Marte Meo Depressionsgruppe Mødregruppe for unge gravide og unge mødre Specialgrupper SOS Sund og stærk (overvægtige småbørn) Undervisningsmoduler Hygiejne (0. 1. klasse) Er det sjovt at være sund? (2-3. klasse) Pubertetsundervisning (5. klasse) Pubertet og følelser (6. klasse) Undervisningsmodul: Dit liv dit valg (7. klasse) Undervisningsmodul: Seksualundervisning (9. klasse) Tilbud til dagtilbud og skoler Konsulentfunktion i dagtilbud og skoler

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Sønderborg kommunale sundhedspleje igangsatte i foråret 2009 udviklingsprojektet Sundhedsplejen version 2.0. Projektet har haft til formål at finde nye veje til at realisere sundhedsplejens vision og værdier, herunder at tilrettelægge sundhedsplejens indsatser under hensyntagen til den stigende sociale- og sundhedsmæssige ulighed. Projektets nye veje er fundet via en udviklingsproces med fokus på sundhedsplejens brugere, kreativitet og innovation. Projektet har ført til udarbejdelse af et beslutningsoplæg, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni Beslutningsoplægget er skabt i samarbejde med kommunens børnefamilier, sundhedsplejens ansatte, andre faggrupper ansat i kommunen og regionen, forskere og eksterne specialister. Beslutningsoplægget er yderligere blevet kvalificeret efter at have været sendt i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet, Børn og Uddannelse, Sundhed og Handicap, Sygehus Sønderjylland (Neonatalafdelingen, Børneafdelingen, Barselsgangen, Jordemødrene) og Apsis (Alment Praktiserende Speciallæger i Sønderborg). Beslutningsoplægget beskriver en videreudvikling af den eksisterende sundhedspleje, hvor der har været fokus på at tilpasse sundhedsplejen til de behov, der kendetegner nutidens børnefamilier, samt at tilbyde sundhedspleje i et sammenhængende forløb fra fødsel til undervisningspligtens ophør. Videreudviklingen er sket med respekt for sundhedsplejens ressourcer ud fra den betragtning, at der kan skabes mere sundhedspleje for de eksisterende ressourcer. Dette indebærer blandt andet at ressourcerne fordeles således, at der tages særligt hensyn til sårbare og udsatte børn og familier, med henblik på at fremme lighed i sundhed. 1.2 Formål På baggrund af beslutningsoplægget er der udarbejdet en kvalitetsstandard for sundhedsplejens indsatser. For at konkretisere indsatserne yderligere er der udarbejdet nærværende indsatskatalog, der udgør en komplet beskrivelse af de indsatser, som sundhedsplejen leverer. Indsatskataloget følger som udgangspunkt opbygningen i akkrediteringsstandarderne for det kommunale område efter Den Danske Kvalitetsmodel, IKAS november I sin opbygning er indsatskataloget sammenligneligt med indsatskataloget for Sønderborg Kommunes Træningsenhed og Rehabiliteringsteam. 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Sundhedsplejens indsatser er organiseret i: En række tilbud til alle børn, unge og deres familier En række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. Der prioriteres indsatser som er målrettet gravide, børn og unge med særlige behov samt deres familie En konsulentfunktion til dagtilbud og skoler. 3

4 Oversigten herunder giver et overblik over sundhedsplejens indsatser: Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åbne konsultationer Tidlig besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg 1-måneds besøg 2-måneders opfølgning 8-måneders besøg 2½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregrupper Indskolingsundersøgelse i 0. klasse Højde og vægtmåling i 1.klasse Synstest i 6. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende tilbud, der gives efter en faglig vurdering Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Hjemmebesøg Marte Meo forløb Specialgrupper SOS sund og stærk (tidlig indsats overvægt) Undervisningsmoduler (skolebørn) Tilbud til institutioner Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler 4

5 1.4 Arbejdsgange småbørn Graviditetsbesøg Forudsætter henvisning fra Familieambulatorium, socialrådgiver eller læge Tidligt hjemmebesøg Forudsætter ambulant fødsel Etableringsbesøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i hjemmet (1 måned) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i aftalt konsultation (2 måneder) Opfølgningsbesøg i hjemmet (2 måneder) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 8-måneders besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 2½ års besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 5

6 1.5 Arbejdsgange skolebørn Indskolingsundersøgelse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Højde- og vægtundersøgelse i 1. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Synstest i 6. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Udskolingsundersøgelse i 8. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Afsluttes ved undervisningspligtens ophør 6

7 1.6 Skabelon til beskrivelse af indsatser Samtlige beskrivelser af indsatser er udarbejdet efter samme skabelon. I det følgende beskrives indholdet i de enkelte afsnit i skabelonen. 1. Titel Navnet på indsatsen. 2. Målgruppe Afsnittet beskriver målgruppen for indsatsen. For Sundhedsplejens supplerende indsatser angiver afsnittet kriterierne for henvisning. 3. Formål Afsnittet uddyber formålet med indsatsen, fx hvilket udbytte der forventes. Afsnittet beskriver indsatsens indhold ud fra følgende fire overordnede punkter: - Indhold - Afslutning - Opfølgning - Evaluering 5. Målinger, test og Afsnittet angiver de udvalgte målinger, test og, der anvendes til resultatmåling og monitorering af indsatsen. 6. Praktiske forhold Afsnittet beskriver behovet for lokaler, redskaber, apparatur og personale i forhold til gennemførelse af indsatsen. 7. Implementering Afsnittet beskriver tidsplanen for indsatsens implementering i Revidering Revideres i foråret Indsatskatalogets tilgængelighed Indsatskataloget formidles til borgere, samarbejdspartnere, politikere samt andre interessenter på kommunens hjemmeside Indsatskataloget vil endvidere danne baggrund for informationsmaterialet om kommunens forebyggelsestilbud på Vis-Info-Syd er en fælles informationsplatform for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, lægepraksis og sygehuse i regionen. 1.8 Godkendelse Indsatskataloget er godkendt af Byrådet den 21. december Plan for revision Fremtidige revisioner af det samlede indsatskatalog foretages ved behov, dog mindst en gang årligt. Ansvaret for at indsatskataloget bliver revideret, ligger hos chefen for Sundhed og Senior. 7

8 2. Tilbud til alle børn, unge og deres familier 2.1 og telefonkonsultationer 1. Titel og telefonkonsultation 2. Målgruppe Forældre, skolebørn og sundhedsplejens samarbejdspartnere 3. Formål At sundhedsplejersken er tilgængelig for brugere og samarbejdspartnere At give information, råd og vejledning Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på telefon Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på Familier med børn i alderen 0-1 år kan kontakte egen sundhedsplejerske på via Sundhedsvejen Dokumentation i Novax 5. Målinger, test og 6. Praktiske forhold Sundhedsplejerskerne har mobiltelefoner med telefonsvarer. Den enkelte sundhedsplejerske indtaler en velkomsthilsen med besked om at indtale navn og telefonnummer. Sundhedsplejersken vil så vidt muligt ringe tilbage samme dag, hvis beskeden indtales inden kl Ved ferie og fridage henvises til kollega Sundhedsplejen har en Fællestelefon, hvor der på hverdage træffes en sundhedsplejerske kl Telefonen passes på skift af sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken, der passer telefonen har adgang til Novax s besvares hurtigst mulig, dog senest efter 5 hverdage Ved ferie og fridage anvendes ikke til stede-assistent 7. Implementering Indsatsen er implementeret. 8. Revidering Revideres i foråret

9 2.2 Åben konsultation 1. Titel Åben konsultation 2. Målgruppe Forældre med småbørn eller skolebørn samt skolebørn uden deres forældre 3. Formål At kunne støtte og vejlede, når børn og unge af egen drift præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af temaer, der i vid udstrækning defineres af den person, som henvender sig. Sundhedsplejersken vil på baggrund af en faglig vurdering og under hensyntagen til serviceniveauet, imødekomme familien/ barnet/ den unges behov for støtte og vejledning, eller henvise til andre tilbud eller myndighed. Den åbne konsultation kan, hvis borgeren foretrækker det og udelukkende efterspørger rådgivning og vejledning, være en anonym konsultation. Det vil sige at sundhedsplejersken ikke stiller krav om oplysning af navn eller andre data. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Ved anonym henvendelse registres udelukkende henvendelsen i Novax, der skrives ikke notat i journalen. 6. Praktiske forhold Forældre, børn og unge kan møde op uden tidsbestilling Konsultationssted og tider annonceres på hjemmesiden. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. d Revidering Revideres i foråret

10 2.3 Tidligt besøg ved ambulant fødsel 1. Titel Tidligt besøg ved ambulant fødsel. 2. Målgruppe Alle familier i Sønderborg Kommune der er udskrevet efter ambulant fødsel. 3. Formål At støtte familien i at sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov. Tidligt besøg på dagen ved ambulant fødsel. Vejning af barnet samt Vejledning i amning/flaske. Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller andre tegn på mistrivsel. Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen eller andre samarbejdspartnere. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tidligt besøg tilbydes i familiens eget hjem. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Forår

11 2.4 Etableringsbesøg 1. Titel Etableringsbesøg 2. Målgruppe Alle nyfødte hvor forældrene har taget imod tilbud om besøg 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig af behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale herunder folder om fødselsdepression og sundhedsplejens åbne tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles. 6. Praktiske forhold Telefonkontakt hurtigst muligt dog senest 4 hverdage efter fødslen Hjemmebesøg senest 7 hverdage efter udskrivelsen 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

12 2.5 1-måneds opfølgning 1. Titel 1 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 1 måneds alderen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

13 2.6 2-måneds opfølgning 1. Titel 2 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 2 måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel herunder forebyggelse af skæv hovedfacon At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. At sikre tidlig opsporing af evt. fødselsdepression Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene 5. Målinger, test og Drøftelse af familiens trivsel Screening for fødselsdepression Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles Edingburgh Postnatal Depressions Scala (EPDS) laves Registrere hvornår barnet skal starte i dagpleje/vuggestue 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i aftalt konsultation, men kan ud fra sundhedsplejerskens faglige vurdering, finde sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Screening for fødselsdepression starter Revidering Revideres i foråret

14 2.7 8-måneders besøg 1. Titel 8-måneders besøg 2. Målgruppe Forældre med børn i ca. 8-måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Sammen med dagplejen sikre et godt match mellem det enkelte barn og tilbuddet om dagpleje 4. Indsatsens indhold Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Mad og måltider Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Sikkerhed Søvn og døgnrytme Tænder Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel For at dagplejepædagogen kan visitere til den rette dagplejer har dagplejepædagogen behov for relevant viden om barn og familie. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i Novax Vægt, højde og hovedomfang måles Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, som er tilknyttet familien. For børn der skal i dagpleje, deltager den tilsynsførende dagplejepædagog som udgangspunkt i sidste del af besøget. Familiens mailadresse noteres i Novax til brug ved 2 ½ års besøget. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Overdragelse til dagplejen starter august Revidering Forår

15 2.8 2½ års besøg 1. Titel 2½ års besøg 2. Målgruppe 2½-årige børn og deres forældre 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel og på sigt forebygge livsstilssygdomme. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt og længde (tal fra 2 års besøg hos lægen) Barnets samspil med den voksne Motorisk udvikling Sproglig udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Kost Søvn Renlighed Opdagelse Leg og aktivitet Opstart i børnehave Helbredsundersøgelse og vaccinationer Drøftelse af: Familiens livsstil og trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt og længde fra 2 års besøg hos lægen registreres. 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, der er tilknyttet familien. Familien tilbydes besøg pr. mail. Familien skal give besked til sundhedsplejersken, hvis de ønsker besøg. 7. Implementering Indsatsen implementeres januar Revidering Revideres forår

16 2.9 Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 1. Titel Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 2. Målgruppe Gruppetilbud til forældre med børn i alderen: 2-4 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder 1-1½ år 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Dialogbaseret formidling om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år. F.eks. Forældrereaktioner. Barnets motoriske udvikling Kost Sikkerhed Søvn Sproglig udvikling Renlighed Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Registrere hver enkelt deltager Registrere brugeraktivitet 6. Praktiske forhold I alt 3-6 lokaler i henholdsvis Jylland, Als og Sønderborg med plads til mødre med børn, placeret relevante steder i kommunen, gerne lokalt. Rummene bør indeholde: Opkobling til det kommunale net Håndvask Puslefaciliteter. 7. Implementering Temagrupper 2-8 er implementeret. Temagruppe for 1-1½ år implementeres pr Revidering Revideres foråret

17 2.10 Mødregruppe 1. Titel Mødregruppe 2. Målgruppe Mødre der lige har født 3. Formål Øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. Mødrene henvises af sundhedsplejerske til mødregruppe. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde og udsender invitation og deltagerliste. 5. Dokumentation Gruppen oprettes i Novax Dokumentation i Novax 6. Praktiske forhold Afholdes i en af gruppedeltagernes hjem Sundhedsplejerske tilbyder at deltage i det første møde Deltagerne aftaler selv kommende møder. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

18 2.11 Indskolingsundersøgelse 0. klasse 1. Titel Indskolingsundersøgelse 0. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 0.klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Synsprøve Høreprøve Funktionsneurologisk undersøgelse: Grovmotorik Finmotorik Balance Koordination Sundhedssamtale med udgangspunkt i det udleverede spørgeskema. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Synsprøve foretages Høreprøve foretages Funktionsneurologisk undersøgelse foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Indskoling finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleven ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Revideres foråret

19 2.12 Måling af vægt og højde i 1. klasse 1. Titel Måling af vægt og højde i 1. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 1. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i højde/vægtudviklingen 5. Målinger, test og Undersøgelse: Vægt og højde Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet eller til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1 august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Forår

20 2.13 Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse 1. Titel Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse. 2. Målgruppe Alle elever på 4. klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Syns- og høreprøve ved behov Sundhedssamtale med udgangspunkt i de udleverede sedler med følgende emner: Kost og spisevaner Motion og bevægelse Fritidsinteresser Søvn Trivsel i skolen og hjemmet Helbred Pubertet Generelle spørgsmål og vejledning Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Syns- og høreprøve foretages ved behov 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

21 2.14 Synstest i 6. klasse 1. Titel Synstest i 6. klasse 2. Målgruppe Alle skolelever på 6. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i synet. Synsprøve Eventuelt henvisning til optiker eller øjenlæge. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet ellers til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Forår

22 2.15 Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse 1. Titel Udskolingssamtale og undersøgelse 8. klasse 2. Målgruppe Elever der går i 8. klasse i Sønderborg Kommunes skoler og private skoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelsen består af: Vægt og højde Høreprøve 5. Målinger, test og Individuel samtale og rådgivning med udgangspunkt i: De udleverede sedler Den unges egne ønsker og behov Samtalen kan for eksempel indeholde følgende temaer: Generel helbredstilstand Trivsel i skolen, fritiden og hjemme Kostvaner Fritidsinteresser Fritidsjob Kammerater og venner Søvn Hygiejne Pubertetsudvikling Kæreste Alkohol Rygning Rusmidler Prævention Kønssygdomme Hvis der er lavet en motorisk undersøgelse eller konditionstest i forbindelse med undervisningen i 7. klasse, eller i samarbejde med idrætslærer inden samtalen finder sted i 8. klasse, kan erfaringer herfra inddrages i rådgivningen. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Høreprøve foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at ele- 22

23 verne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

24 3. Supplerende indsatser 3.1 Graviditetsbesøg 1. Titel Graviditetsbesøg 2. Målgruppe Gravide, der henvises af jordemoder/familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Rådgivning og vejledning i: Graviditet Fødsel Amning Efterfødselsreaktioner Forventninger til det at blive forældre. Netværk Erfaringer Praktiske anskaffelser Sikkerhed Livsstil, herunder rygning og alkohol Sundhedsplejens tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Dokumentation på vandrejournalen 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

25 3.2 Aftalte konsultationer 1. Titel Aftalte konsultationer 2. Målgruppe Forældre med børn, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering, har behov for en aftalt konsultation - samt skolebørn efter aftale med forældrene. Amning Ernæring/ trivsel Urolig barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/ samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktion Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Belastninger hos barnet Tegn på mistrivsel Forældrenes omsorgskapacitet 3. Formål At støtte og vejlede skolebørn (efter aftale med forældre), der præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel 5. Målinger, test og Vurdering af barnets vækst. Barnets samspil med den voksne. Vurdering af motorisk udvikling, samt vejledning i at støtte barnet i en sund udvikling. Drøftelse af familiens trivsel. Kost Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tilbydes af familiens sundhedsplejerske. Lokaler i nærområdet. Mulighed for at pusle barnet 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres forår

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre Marie Brandhøj Wiuff EVALUERINGSNOTAT / PROJEKT 2560 SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere