Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011"

Transkript

1 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Baggrund Formål Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Arbejdsgange småbørn Arbejdsgange skolebørn Skabelon til beskrivelse af indsatser Indsatskatalogets tilgængelighed Godkendelse Plan for revision Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åben konsultation Tidligt besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg måneds opfølgning måneds opfølgning måneders besøg ½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregruppe Indskolingsundersøgelse 0. klasse Måling af vægt og højde i 1. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse Synstest i 6. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende indsatser Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Behovsbesøg Marte Meo Depressionsgruppe Mødregruppe for unge gravide og unge mødre Specialgrupper SOS Sund og stærk (overvægtige småbørn) Undervisningsmoduler Hygiejne (0. 1. klasse) Er det sjovt at være sund? (2-3. klasse) Pubertetsundervisning (5. klasse) Pubertet og følelser (6. klasse) Undervisningsmodul: Dit liv dit valg (7. klasse) Undervisningsmodul: Seksualundervisning (9. klasse) Tilbud til dagtilbud og skoler Konsulentfunktion i dagtilbud og skoler

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Sønderborg kommunale sundhedspleje igangsatte i foråret 2009 udviklingsprojektet Sundhedsplejen version 2.0. Projektet har haft til formål at finde nye veje til at realisere sundhedsplejens vision og værdier, herunder at tilrettelægge sundhedsplejens indsatser under hensyntagen til den stigende sociale- og sundhedsmæssige ulighed. Projektets nye veje er fundet via en udviklingsproces med fokus på sundhedsplejens brugere, kreativitet og innovation. Projektet har ført til udarbejdelse af et beslutningsoplæg, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni Beslutningsoplægget er skabt i samarbejde med kommunens børnefamilier, sundhedsplejens ansatte, andre faggrupper ansat i kommunen og regionen, forskere og eksterne specialister. Beslutningsoplægget er yderligere blevet kvalificeret efter at have været sendt i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet, Børn og Uddannelse, Sundhed og Handicap, Sygehus Sønderjylland (Neonatalafdelingen, Børneafdelingen, Barselsgangen, Jordemødrene) og Apsis (Alment Praktiserende Speciallæger i Sønderborg). Beslutningsoplægget beskriver en videreudvikling af den eksisterende sundhedspleje, hvor der har været fokus på at tilpasse sundhedsplejen til de behov, der kendetegner nutidens børnefamilier, samt at tilbyde sundhedspleje i et sammenhængende forløb fra fødsel til undervisningspligtens ophør. Videreudviklingen er sket med respekt for sundhedsplejens ressourcer ud fra den betragtning, at der kan skabes mere sundhedspleje for de eksisterende ressourcer. Dette indebærer blandt andet at ressourcerne fordeles således, at der tages særligt hensyn til sårbare og udsatte børn og familier, med henblik på at fremme lighed i sundhed. 1.2 Formål På baggrund af beslutningsoplægget er der udarbejdet en kvalitetsstandard for sundhedsplejens indsatser. For at konkretisere indsatserne yderligere er der udarbejdet nærværende indsatskatalog, der udgør en komplet beskrivelse af de indsatser, som sundhedsplejen leverer. Indsatskataloget følger som udgangspunkt opbygningen i akkrediteringsstandarderne for det kommunale område efter Den Danske Kvalitetsmodel, IKAS november I sin opbygning er indsatskataloget sammenligneligt med indsatskataloget for Sønderborg Kommunes Træningsenhed og Rehabiliteringsteam. 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Sundhedsplejens indsatser er organiseret i: En række tilbud til alle børn, unge og deres familier En række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. Der prioriteres indsatser som er målrettet gravide, børn og unge med særlige behov samt deres familie En konsulentfunktion til dagtilbud og skoler. 3

4 Oversigten herunder giver et overblik over sundhedsplejens indsatser: Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åbne konsultationer Tidlig besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg 1-måneds besøg 2-måneders opfølgning 8-måneders besøg 2½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregrupper Indskolingsundersøgelse i 0. klasse Højde og vægtmåling i 1.klasse Synstest i 6. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende tilbud, der gives efter en faglig vurdering Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Hjemmebesøg Marte Meo forløb Specialgrupper SOS sund og stærk (tidlig indsats overvægt) Undervisningsmoduler (skolebørn) Tilbud til institutioner Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler 4

5 1.4 Arbejdsgange småbørn Graviditetsbesøg Forudsætter henvisning fra Familieambulatorium, socialrådgiver eller læge Tidligt hjemmebesøg Forudsætter ambulant fødsel Etableringsbesøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i hjemmet (1 måned) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i aftalt konsultation (2 måneder) Opfølgningsbesøg i hjemmet (2 måneder) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 8-måneders besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 2½ års besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 5

6 1.5 Arbejdsgange skolebørn Indskolingsundersøgelse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Højde- og vægtundersøgelse i 1. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Synstest i 6. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Udskolingsundersøgelse i 8. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Afsluttes ved undervisningspligtens ophør 6

7 1.6 Skabelon til beskrivelse af indsatser Samtlige beskrivelser af indsatser er udarbejdet efter samme skabelon. I det følgende beskrives indholdet i de enkelte afsnit i skabelonen. 1. Titel Navnet på indsatsen. 2. Målgruppe Afsnittet beskriver målgruppen for indsatsen. For Sundhedsplejens supplerende indsatser angiver afsnittet kriterierne for henvisning. 3. Formål Afsnittet uddyber formålet med indsatsen, fx hvilket udbytte der forventes. Afsnittet beskriver indsatsens indhold ud fra følgende fire overordnede punkter: - Indhold - Afslutning - Opfølgning - Evaluering 5. Målinger, test og Afsnittet angiver de udvalgte målinger, test og, der anvendes til resultatmåling og monitorering af indsatsen. 6. Praktiske forhold Afsnittet beskriver behovet for lokaler, redskaber, apparatur og personale i forhold til gennemførelse af indsatsen. 7. Implementering Afsnittet beskriver tidsplanen for indsatsens implementering i Revidering Revideres i foråret Indsatskatalogets tilgængelighed Indsatskataloget formidles til borgere, samarbejdspartnere, politikere samt andre interessenter på kommunens hjemmeside Indsatskataloget vil endvidere danne baggrund for informationsmaterialet om kommunens forebyggelsestilbud på Vis-Info-Syd er en fælles informationsplatform for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, lægepraksis og sygehuse i regionen. 1.8 Godkendelse Indsatskataloget er godkendt af Byrådet den 21. december Plan for revision Fremtidige revisioner af det samlede indsatskatalog foretages ved behov, dog mindst en gang årligt. Ansvaret for at indsatskataloget bliver revideret, ligger hos chefen for Sundhed og Senior. 7

8 2. Tilbud til alle børn, unge og deres familier 2.1 og telefonkonsultationer 1. Titel og telefonkonsultation 2. Målgruppe Forældre, skolebørn og sundhedsplejens samarbejdspartnere 3. Formål At sundhedsplejersken er tilgængelig for brugere og samarbejdspartnere At give information, råd og vejledning Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på telefon Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på Familier med børn i alderen 0-1 år kan kontakte egen sundhedsplejerske på via Sundhedsvejen Dokumentation i Novax 5. Målinger, test og 6. Praktiske forhold Sundhedsplejerskerne har mobiltelefoner med telefonsvarer. Den enkelte sundhedsplejerske indtaler en velkomsthilsen med besked om at indtale navn og telefonnummer. Sundhedsplejersken vil så vidt muligt ringe tilbage samme dag, hvis beskeden indtales inden kl Ved ferie og fridage henvises til kollega Sundhedsplejen har en Fællestelefon, hvor der på hverdage træffes en sundhedsplejerske kl Telefonen passes på skift af sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken, der passer telefonen har adgang til Novax s besvares hurtigst mulig, dog senest efter 5 hverdage Ved ferie og fridage anvendes ikke til stede-assistent 7. Implementering Indsatsen er implementeret. 8. Revidering Revideres i foråret

9 2.2 Åben konsultation 1. Titel Åben konsultation 2. Målgruppe Forældre med småbørn eller skolebørn samt skolebørn uden deres forældre 3. Formål At kunne støtte og vejlede, når børn og unge af egen drift præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af temaer, der i vid udstrækning defineres af den person, som henvender sig. Sundhedsplejersken vil på baggrund af en faglig vurdering og under hensyntagen til serviceniveauet, imødekomme familien/ barnet/ den unges behov for støtte og vejledning, eller henvise til andre tilbud eller myndighed. Den åbne konsultation kan, hvis borgeren foretrækker det og udelukkende efterspørger rådgivning og vejledning, være en anonym konsultation. Det vil sige at sundhedsplejersken ikke stiller krav om oplysning af navn eller andre data. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Ved anonym henvendelse registres udelukkende henvendelsen i Novax, der skrives ikke notat i journalen. 6. Praktiske forhold Forældre, børn og unge kan møde op uden tidsbestilling Konsultationssted og tider annonceres på hjemmesiden. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. d Revidering Revideres i foråret

10 2.3 Tidligt besøg ved ambulant fødsel 1. Titel Tidligt besøg ved ambulant fødsel. 2. Målgruppe Alle familier i Sønderborg Kommune der er udskrevet efter ambulant fødsel. 3. Formål At støtte familien i at sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov. Tidligt besøg på dagen ved ambulant fødsel. Vejning af barnet samt Vejledning i amning/flaske. Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller andre tegn på mistrivsel. Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen eller andre samarbejdspartnere. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tidligt besøg tilbydes i familiens eget hjem. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Forår

11 2.4 Etableringsbesøg 1. Titel Etableringsbesøg 2. Målgruppe Alle nyfødte hvor forældrene har taget imod tilbud om besøg 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig af behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale herunder folder om fødselsdepression og sundhedsplejens åbne tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles. 6. Praktiske forhold Telefonkontakt hurtigst muligt dog senest 4 hverdage efter fødslen Hjemmebesøg senest 7 hverdage efter udskrivelsen 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

12 2.5 1-måneds opfølgning 1. Titel 1 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 1 måneds alderen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

13 2.6 2-måneds opfølgning 1. Titel 2 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 2 måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel herunder forebyggelse af skæv hovedfacon At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. At sikre tidlig opsporing af evt. fødselsdepression Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene 5. Målinger, test og Drøftelse af familiens trivsel Screening for fødselsdepression Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles Edingburgh Postnatal Depressions Scala (EPDS) laves Registrere hvornår barnet skal starte i dagpleje/vuggestue 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i aftalt konsultation, men kan ud fra sundhedsplejerskens faglige vurdering, finde sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Screening for fødselsdepression starter Revidering Revideres i foråret

14 2.7 8-måneders besøg 1. Titel 8-måneders besøg 2. Målgruppe Forældre med børn i ca. 8-måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Sammen med dagplejen sikre et godt match mellem det enkelte barn og tilbuddet om dagpleje 4. Indsatsens indhold Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Mad og måltider Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Sikkerhed Søvn og døgnrytme Tænder Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel For at dagplejepædagogen kan visitere til den rette dagplejer har dagplejepædagogen behov for relevant viden om barn og familie. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i Novax Vægt, højde og hovedomfang måles Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, som er tilknyttet familien. For børn der skal i dagpleje, deltager den tilsynsførende dagplejepædagog som udgangspunkt i sidste del af besøget. Familiens mailadresse noteres i Novax til brug ved 2 ½ års besøget. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Overdragelse til dagplejen starter august Revidering Forår

15 2.8 2½ års besøg 1. Titel 2½ års besøg 2. Målgruppe 2½-årige børn og deres forældre 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel og på sigt forebygge livsstilssygdomme. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt og længde (tal fra 2 års besøg hos lægen) Barnets samspil med den voksne Motorisk udvikling Sproglig udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Kost Søvn Renlighed Opdagelse Leg og aktivitet Opstart i børnehave Helbredsundersøgelse og vaccinationer Drøftelse af: Familiens livsstil og trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt og længde fra 2 års besøg hos lægen registreres. 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, der er tilknyttet familien. Familien tilbydes besøg pr. mail. Familien skal give besked til sundhedsplejersken, hvis de ønsker besøg. 7. Implementering Indsatsen implementeres januar Revidering Revideres forår

16 2.9 Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 1. Titel Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 2. Målgruppe Gruppetilbud til forældre med børn i alderen: 2-4 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder 1-1½ år 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Dialogbaseret formidling om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år. F.eks. Forældrereaktioner. Barnets motoriske udvikling Kost Sikkerhed Søvn Sproglig udvikling Renlighed Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Registrere hver enkelt deltager Registrere brugeraktivitet 6. Praktiske forhold I alt 3-6 lokaler i henholdsvis Jylland, Als og Sønderborg med plads til mødre med børn, placeret relevante steder i kommunen, gerne lokalt. Rummene bør indeholde: Opkobling til det kommunale net Håndvask Puslefaciliteter. 7. Implementering Temagrupper 2-8 er implementeret. Temagruppe for 1-1½ år implementeres pr Revidering Revideres foråret

17 2.10 Mødregruppe 1. Titel Mødregruppe 2. Målgruppe Mødre der lige har født 3. Formål Øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. Mødrene henvises af sundhedsplejerske til mødregruppe. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde og udsender invitation og deltagerliste. 5. Dokumentation Gruppen oprettes i Novax Dokumentation i Novax 6. Praktiske forhold Afholdes i en af gruppedeltagernes hjem Sundhedsplejerske tilbyder at deltage i det første møde Deltagerne aftaler selv kommende møder. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

18 2.11 Indskolingsundersøgelse 0. klasse 1. Titel Indskolingsundersøgelse 0. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 0.klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Synsprøve Høreprøve Funktionsneurologisk undersøgelse: Grovmotorik Finmotorik Balance Koordination Sundhedssamtale med udgangspunkt i det udleverede spørgeskema. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Synsprøve foretages Høreprøve foretages Funktionsneurologisk undersøgelse foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Indskoling finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleven ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Revideres foråret

19 2.12 Måling af vægt og højde i 1. klasse 1. Titel Måling af vægt og højde i 1. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 1. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i højde/vægtudviklingen 5. Målinger, test og Undersøgelse: Vægt og højde Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet eller til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1 august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Forår

20 2.13 Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse 1. Titel Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse. 2. Målgruppe Alle elever på 4. klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Syns- og høreprøve ved behov Sundhedssamtale med udgangspunkt i de udleverede sedler med følgende emner: Kost og spisevaner Motion og bevægelse Fritidsinteresser Søvn Trivsel i skolen og hjemmet Helbred Pubertet Generelle spørgsmål og vejledning Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Syns- og høreprøve foretages ved behov 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

21 2.14 Synstest i 6. klasse 1. Titel Synstest i 6. klasse 2. Målgruppe Alle skolelever på 6. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i synet. Synsprøve Eventuelt henvisning til optiker eller øjenlæge. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet ellers til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Forår

22 2.15 Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse 1. Titel Udskolingssamtale og undersøgelse 8. klasse 2. Målgruppe Elever der går i 8. klasse i Sønderborg Kommunes skoler og private skoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelsen består af: Vægt og højde Høreprøve 5. Målinger, test og Individuel samtale og rådgivning med udgangspunkt i: De udleverede sedler Den unges egne ønsker og behov Samtalen kan for eksempel indeholde følgende temaer: Generel helbredstilstand Trivsel i skolen, fritiden og hjemme Kostvaner Fritidsinteresser Fritidsjob Kammerater og venner Søvn Hygiejne Pubertetsudvikling Kæreste Alkohol Rygning Rusmidler Prævention Kønssygdomme Hvis der er lavet en motorisk undersøgelse eller konditionstest i forbindelse med undervisningen i 7. klasse, eller i samarbejde med idrætslærer inden samtalen finder sted i 8. klasse, kan erfaringer herfra inddrages i rådgivningen. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Høreprøve foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at ele- 22

23 verne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

24 3. Supplerende indsatser 3.1 Graviditetsbesøg 1. Titel Graviditetsbesøg 2. Målgruppe Gravide, der henvises af jordemoder/familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Rådgivning og vejledning i: Graviditet Fødsel Amning Efterfødselsreaktioner Forventninger til det at blive forældre. Netværk Erfaringer Praktiske anskaffelser Sikkerhed Livsstil, herunder rygning og alkohol Sundhedsplejens tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Dokumentation på vandrejournalen 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

25 3.2 Aftalte konsultationer 1. Titel Aftalte konsultationer 2. Målgruppe Forældre med børn, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering, har behov for en aftalt konsultation - samt skolebørn efter aftale med forældrene. Amning Ernæring/ trivsel Urolig barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/ samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktion Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Belastninger hos barnet Tegn på mistrivsel Forældrenes omsorgskapacitet 3. Formål At støtte og vejlede skolebørn (efter aftale med forældre), der præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel 5. Målinger, test og Vurdering af barnets vækst. Barnets samspil med den voksne. Vurdering af motorisk udvikling, samt vejledning i at støtte barnet i en sund udvikling. Drøftelse af familiens trivsel. Kost Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tilbydes af familiens sundhedsplejerske. Lokaler i nærområdet. Mulighed for at pusle barnet 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres forår

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Sundhedsplejerske profil

Sundhedsplejerske profil Sundhedsplejerske profil 1 Forord...... s. 3 Lovgrundlag... s. 3 Sundhedsplejens værdigrundlag bygger på intensionerne fra... s. 4 Sundhedsplejens vision... s. 4 Sundhed... s. 5 Sundhedsfremmende og forebyggelse...

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Fremtidens sundhedspleje i kommunerne 1 Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Foto: Lizette Kabré Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal og Filipsen Aps ISBN 87-7266-305-7

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 2 Bilag Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 1 Præsentation af Sundhedstjenesten : Sundhedstjenesten består af 11 sundhedsplejersker, 2 sekretærer, en social pædagog, en projektleder for de kommende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9 Barnets bog Indhold Velkommen til Sundhedsplejen i Hedensted Kommune 3 Hvem kan få besøg af sundhedsplejersken? 4 Hvad tilbyder sundhedsplejersken? 4 Hvem samarbejder sundhedsplejersken med? 4 Barnets

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Årsrapport 2011 sundhedstjenesten

Årsrapport 2011 sundhedstjenesten Årsrapport 2011 sundhedstjenesten Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Del 1 - Udvikling i behov og ydelser Mors alder ved fødsel... 3 Graviditetsbesøg... 4 For tidligt fødte børn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Lystrup skole - Årsrapport

Lystrup skole - Årsrapport Lystrup skole - Årsrapport 1. Indledning Dette er årsrapporten for Lystrup skole Århus kommune, over skolens deltagelse i Sundskolenettet.dk i skoleåret 2011-2012. 2. Udviklingsplan Følgende er fra skolens

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere