Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Orientering fra formanden Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune Delingsaftale vedr. Sønderjyllands Amt Udtalelse om etablering af en Nationalpark Vadehavet. 65 Lukket møde: Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag 67 Bilagsliste marts

3 Åbent møde: 1. Orientering fra formanden. Journalnummer / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

4 2. Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I arbejdet med tilrettelæggelsen af Ny Tønder Kommune har der løbende været arbejdet med såvel den politiske som den administrative organisering. Vedr. den politiske organisering er der arbejdet efter en traditionel politisk opbygning med fagudvalg, økonomiudvalg og Sammenlægningsudvalg. Det er i forbindelse med den politiske konstituering besluttet af nedsætte 6 fagudvalg, jf. vedlagte politiske organisationsoversigt. Med hensyn til opgavefordelingen mellem de politisk udvalg er der siden præsentationen af sektorgrupperapporterne i januar måned 2006 sket en afklaring af de enkelte hængepartier, der var ved den politiske konstituering, ligesom der mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget er sket en afklaring af opgaverne på disse områder. På baggrund af ovenstående er vedlagte opgavefordeling i de politiske udvalg udarbejdet. På det administrative område har Sammenlægningsudvalget besluttet en organisering med kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, forvaltnings- og stabschefer, jf. vedlagte administrative organisationsoversigt. Den administrative chefgruppe består af kommunaldirektøren og forvaltningscheferne, med vicekommunaldirektøren som sekretær for chefgruppen. Endvidere er lederen af Økonomi & Kontrakter midlertidigt tilknyttet chefgruppen. Der anmodes om Sammenlægningsudvalgets endelige godkendelse af den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune. Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Politisk organisation.ppt ( ) Organisationsdiagram +afd ledere.doc ( ) Tilrettet oversigt over opgavefordelingen mellem de politiske udvalg ( ) Indstilling: Det indstilles administrativt, at den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune endelig godkendes. 22. marts

5 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at den politiske- og administrative organisering af Ny Tønder Kommune som vist i dok. nr , og endelig godkendes. 22. marts

6 3. Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område. Journalnummer P05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sektorgrupperapporterne for Økonomiudvalgets område: Sekretariat Økonomi Borgerservice Organisation og personale Konsulent og dokumentation IT blev præsenteret på Sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar 2006 i Skærbæk Fritidscenter. Som bekendt er sektorgrupperapporten for borgerservice endnu ikke færdigbearbejdet. Rapporten forventes at være færdig medio april Så snart rapporten er færdigbearbejdet vil den komme til politisk behandling. Til orientering for Økonomiudvalget skal det oplyses, at der i det daglige planlægningsarbejde på de respektive områder i stabsfunktionerne, arbejdes ud fra sektorgrupperapporternes konklusioner, ligesom der arbejdes med at etablere et stærkt samarbejde stabsfunktionerne imellem således, at de enkelte områders ekspertiser udnyttes i størst mulig omfang. Bilag: Sektorgrupperapporterne er tidligere udleveret. Indstilling: Til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

7 4. Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Journalnummer A16 / SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I kommuner som sammenlægges skal der nedsættes et fælles handicapråd for den sammenlagte kommune pr. 1. april Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, personalesager eller konkrete klagesager. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 3-7 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan udpege repræsentanter fra forvaltningen, men der skal indgå et eller flere medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i handicaprådet. Der skal være lige mange medlemmer af handicaprådet, som repræsenterer kommunalbestyrelsen som medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne. Sammenlægningsudvalget kan beslutte at lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DSI skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer. Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem. Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til de kommunale råds valgperiode. Handicaprådet nedsættes første gang for perioden 1/ til 31/ Økonomi/personaleforhold: Medlemmer af handicaprådet modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang yde sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet, ligesom kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed. 22. marts

8 Love og regler m.v.: 8 stk. 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovbekendtgørelse nr. 847 af 9/ Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bilag: 1. Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2. Meddelelse fra DSI om udpegede medlemmer og suppleanter. Indstilling: Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at underudvalg Social overfor Sammenlægningsudvalget anbefaler: 1. Hvilket antal medlemmer handicaprådet skal bestå af. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter og 3. At der til handicaprådet udpeges et antal medlemmer, svarende til halvdelen af rådets samlede antal medlemmer, til at repræsentere kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Socialudvalgets beslutning den 01. marts 2006 Det anbefales: 1. At antallet af medlemmer i Handicaprådet udgør 10 personer. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter. 3. At kommunalbestyrelsen repræsenteres af én repræsentant fra hhv. underudvalg Social, Teknik og Miljø; Børn og Skole, Sundhed samt en administrativ medarbejder fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Social s indstilling anbefales med den tilføjelse, at antallet af medlemmer af det fælles handicapråd udvides til 12 medlemmer. De yderligere medlemmer af det fælles handicapråd er Sozialdienst Nordschleswig og en repræsentant fra underudvalg: Kultur og Fritid. Som den administrative repræsentant i Handicaprådet indstilles fagchef Ib Majholm. 22. marts

9 5. Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Det er besluttet, at der på landsplan skal etableres 30 skatteankenævn og 15 vurderingsankenævn. Skatteministeren skal i den forbindelse udnævne 462 skatteankenævnsmedlemmer og 98 vurderingsankenævnsmedlemmer og suppleanter for disse. De nye medlemmers funktionsperiode løber fra den 1. juli 2006 og den ordinære funktionsperiode er på 4 år. Medlemmerne vederlægges for deres arbejde. Vederlagets størrelse vi blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. Ny Tønder Kommune bliver repræsenteret i et fælles skatteankenævn sammen med Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Vurderingsankenævnet bliver sammen med Haderslev, Kolding, Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Skatteministeren anmoder Sammenlægningsudvalget om at foretage indstilling af mindst 6 personer til Kommunens 3 pladser i skatteankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer som kan udpeges til funktionen som suppleant for det enkelte medlem, i alt mindst 6 personer, og foretage indstilling af mindst 2 personer til Kommunes ene plads i vurderingsankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer, som kan udpeges til funktionen som suppleant for medlemmet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 6, stk. 4 og 9, stk. 4 Bilag: Fordeling af antallet af medlemmer af skatteankenævn ( ) Fordeling af medlemmer af vurderingsankenævn ( ) Indstilling: Ingen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

10 Partiet Venstre indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 2 medlemmer og 2 suppleanter vedr. skatteankenævnet (i alt 8 personer) og forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) vedr. vurderingsankenævnet. Partiet Socialdemokraterne indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) til skatteankenævnet. 22. marts

11 6. Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S. Journalnummer / jm SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Affaldsselskab Vest I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab i medfør af styrelseslovens 60 mellem kommunerne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tønder. Selskabet er delt i to afdelinger: På Nyhedevej i Højer behandler Affaldsselskab Vest deponeringsegnet affald fra medlemskommunerne, omlaster dagrenovation og øvrigt brandbart affald, udfører landfarming af olieforurenet jord, sorterer genanvendeligt erhvervsaffald, driver et gasindvindingsanlæg m.v. Genbrugsafdelingen i Løgumkloster indsamler genanvendeligt affald fra private husstande, virksomheder og containerpladser samt driver en genbrugsbutik og har en beskæftigelsesdel med produktion af pudseklude m.v. I og med samtlige interessenter indgår i den nye storkommune er det ikke længere relevant med en fortsættelse af Affaldsselskab Vest som et fælleskommunalt selskab. I den af Sammenlægningsudvalget godkendte rapport om organisering af det tekniske område i Ny Tønder Kommune, fremgår det, at Affaldsselskab Vest I/S ændres til en driftsenhed under forsyningschefen, herved sidestilles forsyningsområdet affald med de to øvrige forsyningsområder, spildevand og drikkevand. Økonomi/personaleforhold: De af Affaldsselskab Vest indgåede kontrakter og forpligtigelser vil i givet fald skulle overtages af Ny Tønder Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af en økonomisk opgørelse samt en juridisk/teknisk opgørelse vil Affaldsselskab Vest I/S givetvis skulle bruge bistand fra revisor og en ekstern jurist. Love og regler m.v.: Kommunestyrelsesloven 47, stk. 3 samt 60, stk. 1 og vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S. Bilag ligger i sagen:./. Bilag ( Dok. nr.: ) Vurdering: Proceduren for opløsning af Affaldsselskab Vest følger proceduren beskrevet i vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S 34. Sammenlægningsudvalget bør tilskrive bestyrelsen i Affaldsselskab Vest I/S med henblik på iværksættelse af proceduren for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Selskabets bestyrelse kan herefter ved henvendelse til interessentkommunernes byråd sikre, at alle kommuner tiltræder 22. marts

12 opløsningen af Affaldsselskab Vest I/S. Herefter udpeger repræsentantskabet et likvidationsudvalg, der erstatter bestyrelsen, og som forestår afviklingen. I forbindelse med afviklingen skal der udarbejdes en økonomisk opgørelse og en juridisk/teknisk beskrivelse vedr. baggrund og konsekvenser, herunder forpligtigelser, der overgår fra interessentskabet til den ny storkommune. Vilkårene for en ophævelse af en fællesskabsaftale skal altid godkendes af tilsynsmyndigheden. Proceduren er nærmere beskrevet i bilag. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget: At bestyrelsen for Affaldsselskab Vest I/S tilskrives med henblik på iværksættelse af procedurer for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Underudvalg Teknik og Miljøs beslutning den 07. marts 2006 Godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Teknik og Miljø s indstilling anbefales. 22. marts

13 7. Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Journalnummer S02 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forvaltningschefen for Børn og Skole ansøger om midler til ansættelse af to fagchefer med tiltrædelse før den 1. januar Det gælder stillingerne som chef for henholdsvis dagtilbud og skole. Stillingerne ønskes besat tidligere end selve kommunesammenlægningen finder sted, idet mange opgaver skal løses forinden og være på plads til 1. januar. For området dagtilbud skal der finde en serviceharmonisering sted, som senest skal ligge klar til august aht. budgetlægningen. Serviceharmoniseringen skal finde sted fra 1. januar Senest til juni skal området være færdigorganiseret mht. dagpleje, tilsynsførende mm. Samtidig skal processen om politik for området igangsættes. Ansættelsen ønskes derfor senest pr. 1. maj. Stillingsopslag er ude i ekstern runde for at fremkalde yderligere kvalificerede ansøgere efter internt opslag. For skoleområdet gælder samme forhold omkring organisering som ovenfor, mens serviceharmoniseringen på normeringen skal tilrettelægges sideløbende med det kommende skoleårs planlægning. På området er det især vigtigt at processen omkring udarbejdelse af skolepolitik igangsættes. Stillingen er besat med intern ansøger og tiltrædelse ønskes pr. 1. august. Økonomi/personaleforhold: Da flere af de nuværende forvaltningschefstillinger er beklædt af konstituerede personer, andre er på vej til pension, mens atter andre har fået stillinger indenfor den nye organisation, er der ikke ledige personer indenfor den nuværende kreds af chefer. Der søges således om frigivelse af kr. i 2006 til aflønning af de to chefer. Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at ansættelse af de to chefer er absolut nødvendig, og at ansættelse egentlig burde have været til tiltrædelse på et tidligere tidspunkt under hensyntagen til de opgaver, der skal løses. De nævnte ansættelsestidspunkter er dem, der nu er snarest mulige. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Sammenlægningsudvalgets budget for 2006 til aflønning af to fagchefer indenfor området, og at ansøgningen videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. 22. marts

14 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. marts 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at der frigives kr. til ansættelse af skolechef og daginstitutionschef med virkning fra 1. august marts

15 8. Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af den hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. På mødet den 23. februar 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget at frigive rådighedsbeløb for i alt 42,6 mio. kr. og udsatte samtidig behandlingen af resterende rådighedsbeløb til næste møde. På denne baggrund gennemføres ny prioritering af resterende rådighedsbeløb, som fremlægges på Sammenlægningsudvalgets møde den 30. marts Økonomi/personaleforhold: Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder rådighedsbeløb for: På det skattefinansierede område 58,3 mio. kr. På det brugerfinansierede område 43,7 mio. kr. Jordforsyning - 12,3 mio. kr. Efter beslutning på Sammenlægningsudvalgets møde den 23. februar 2006, hvor der blev frigivet rådighedsbeløb på 42,6 mio. kr. henstår der nu Ej frigivne rådighedsbeløb : På det skattefinansierede område 29,5 mio. kr. På det brugerfinansierede område 22,1 mio. kr. Jordforsyning - 4,5 mio. kr. som ifølge den aftalte tidsplan forelægges Sammenlægningsudvalget med forslag til prioriteringer. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd7kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler sammendraget, som eftersendes umiddelbart efter den 16. marts 2006 med henblik på Sammenlægningsudvalgets beslutning på mødet den 30. marts 2006, så sammenlægningskommunerne kan igangsætte de nødvendige anlægsprojekter. 22. marts

16 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sammendrag af resterende anlægsprojekter for 2006 var fremsendt til mødet. Det foreliggende sammendrag udvisende: anbefales godkendt. Prioritering 1 godkendte projekter kr. Prioritering 2 projekter garanteret afsat i kr. Prioritering 3 udgår i 2006 og revurderes i forbindelse med budgetlægningen kr. Det undersøges nærmere, om anlægsprojektet: Renovering af kommuneskolen i Skærbæk skal prioriteres som 1 for at udnytte den opnåede låneramme i 2006, hvorefter sagen evt. genoptages. 22. marts

17 9. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift/finansiering. Der henvises til bilag, dok. nr Sammenlægningsudvalget skal senest den 31. marts 2006 meddele sammenlægningskommunerne om Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar denne dato, betragtes ansøgningerne som godkendt og kommunerne kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den økonomiske konsekvens af ansøgningerne er angivet i dok. nr Der er indtil videre en ansøgning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af restlåneoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende investeringer gennemført på forsyningsområdet i For at gennemføre låneoptagelse skal der senest 31. marts 2006 foreligge lånetilsagn fra långiver, beslutning fra Byrådet samt godkendelse fra Sammenlægningsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet den 30. marts 2006 kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på mødet den 30. marts Sammenlægningsudvalget skal senest den 31.marts 2006 meddele Udvalgets beslutning til kommunen. 22. marts

18 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til mødet forelå endvidere anmodning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af tillægsbevilling til renter og afdrag på lånet i 2006 på kr. Skærbæk Kommunes restlåneoptagelse for 2005 anbefales godkendt, ligesom det anbefales, at renter og afdrag på låneoptagelsen kr. i 2006 godkendes. 22. marts

19 10. Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Journalnummer Ø09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De 6 kommuner har aftaler med deres institutioner og forvaltningsniveauer omkring reglerne for at overføre uforbrugte midler til næste budgetår og eventuelt låne af næste års budget. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune ligesom rammestørrelserne er forskellige. Som eksempel kan nævnes Fri overførselsadgang Maksimalt 10 % af rammen Maksimalt 2 % af rammen Fri overførselsadgang som dog skal ledsages af redegørelse Der kan lånes maksimalt 5 % af næste års budget Der kan lånes maksimalt 10 % af næste års budget Alt er indeholdt i rammen Personaleudgifter er ikke indeholdt i rammen Reglerne i de enkelte kommuner er således meget forskellige, men i alle kommuner bygger systemet på tilliden til, at der ikke pilles ved disse budgetoverførsler. Byrådene har således givet en uformel forhåndstilkendegivelse af, at man i det følgende budgetår vil give de nødvendige negative eller positive tillægsbevillinger. Kommunernes likvide kassebeholdning bygger i øvrigt også på denne tillid. Ca. 18 mio af den kassebeholdning, der var tilstede ultimo 2004, var uforbrugte budgetmidler hidrørende fra institutioner/ forvaltningsniveauer. Dette beløb vil være stigende i takt med, at lønsummen indgår i rammerne i flere af kommunerne. For at bevare denne tillid og i øvrigt sikre en hensigtsmæssig adfærd i 2006 er det nødvendigt, at Sammenlægningsudvalget kommer med en klar udmelding om, hvordan de vil forholde sig til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 og budgetoverførsler fra Love og regler m.v.: Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: Budgetoverførsler fra og ( ) Indstilling: På baggrund af notatet ( ) indstilles følgende praksis til godkendelse 22. marts

20 Overførsel fra 2005 til 2006: De enkelte kommuner godkender overførsler fra 2005 til 2006 efter deres sædvanlige regler på Byrådsmøder i april. På Sammenlægningsudvalgets temadag den 27. april om Økonomisk råderum fremlægges foreløbig opgørelse af overførslerne for den enkelte kommunes institutioner/forvaltningsområder. Opgørelsen indeholder rammestørrelse, størrelse af ønsket overførsel samt redegørelse for overførsler som overstiger 20 % af rammen eller kr. På Sammenlægningsudvalgets møde den 1. juni godkendes overførslerne endeligt. Overførsel fra 2006 til 2007: Institutioner og forvaltningsniveau i de nuværende kommuner kan administrere efter de nuværende regler i de enkelte kommuner omkring budgetoverførsel fra 2006 til De kan forvente at Byrådet for Ny Tønder i 2007 giver de nødvendige positive eller negative tillægsbe-villinger i Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

21 11. Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalget gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den ny kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo februar Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling,! 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af den 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

22 Redegørelse blev fremlagt på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. 22. marts

23 12. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Journalnummer S03 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder tillægsbevillinger til driften. På baggrund af de hidtidige erfaringer i forbindelse den særlige godkendelses-beføjelse stiller administrationen forslag om, at fremsendelse af tillægsbevillingsansøgninger til driften kan undlades: når respektive fagudvalg i byråd/kommunalbestyrelsen inden for eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Sædvanlige tillægsbevillinger, og budgetomplacering mellem fagudvalgsområder skal fortsat fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Indstilling: Det indstilles administrativt, at nuværende byråd/kommunalbestyrelser kan undlade at fremsende tillægsbevillingsansøgninger til driften til Sammenlægningsudvalget, når respektive fagudvalg indenfor eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

24 13. Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune. Journalnummer A05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 er det besluttet, at ejerlavene Bevtoft, Hyrup, Hjartbro og Strandelhjørn i Nørre-Rangstrup Kommune skal overgå til Ny Haderslev Kommune, medens Nørre-Rangstrup Kommune i øvrigt sammenlægges med Ny Tønder Kommune. Med henvisning til delingsbekendtgørelsen har Nørre-Rangstrup Byråd den 22. december 2005 fremsendt udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommunes nettoformue. Delingsaftalen med tilhørende bilag er tidligere fremsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer. Udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommune er påtegnet af Kommunernes Revision den 21. december 2005 uden bemærkninger. Den samlede fordeling af Nørre-Rangstrup Kommunes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser pr. 31.december 2004 udviser et kompensations-beløb til Ny Haderslev Kommune på kr., idet Ny Haderslev Kommune umiddelbart ikke modtager aktiver, som svarer til den befolkningsmæssige fordelingsnøgle, og forsyningsvirksomhedernes nettoformuer efter disse beregnede fordelingsnøgler. Der foretages i foråret 2007 efterregulering af delingsaftalen for ændringer siden ultimo regnskabsåret 2004 indtil ultimo regnskabsåret 2006 i aktiver og passiver, der indgår i beregningen af nettoformuen. Økonomi/personaleforhold: Delingsaftalen opgjort pr udviser et kompensationsbeløb fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune på kr. Kompensationsbeløbet vil ultimo 2006 ændre sig i forbindelse med efterreguleringen for perioden ultimo 2004 til ultimo I henhold til delingsbekendtgørelsen 25, stk. 2 kan kompensationsbeløbet erlægges i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 10 år, men een årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner. Bilag: Delingsaftale for Nørre-Rangstrup Kommune.DOC ( ) 22. marts

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 19. april 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.10 Fraværende: Gruppemøder: 19. april 2006 71 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 73

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere