Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Orientering fra formanden Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune Delingsaftale vedr. Sønderjyllands Amt Udtalelse om etablering af en Nationalpark Vadehavet. 65 Lukket møde: Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag 67 Bilagsliste marts

3 Åbent møde: 1. Orientering fra formanden. Journalnummer / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

4 2. Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I arbejdet med tilrettelæggelsen af Ny Tønder Kommune har der løbende været arbejdet med såvel den politiske som den administrative organisering. Vedr. den politiske organisering er der arbejdet efter en traditionel politisk opbygning med fagudvalg, økonomiudvalg og Sammenlægningsudvalg. Det er i forbindelse med den politiske konstituering besluttet af nedsætte 6 fagudvalg, jf. vedlagte politiske organisationsoversigt. Med hensyn til opgavefordelingen mellem de politisk udvalg er der siden præsentationen af sektorgrupperapporterne i januar måned 2006 sket en afklaring af de enkelte hængepartier, der var ved den politiske konstituering, ligesom der mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget er sket en afklaring af opgaverne på disse områder. På baggrund af ovenstående er vedlagte opgavefordeling i de politiske udvalg udarbejdet. På det administrative område har Sammenlægningsudvalget besluttet en organisering med kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, forvaltnings- og stabschefer, jf. vedlagte administrative organisationsoversigt. Den administrative chefgruppe består af kommunaldirektøren og forvaltningscheferne, med vicekommunaldirektøren som sekretær for chefgruppen. Endvidere er lederen af Økonomi & Kontrakter midlertidigt tilknyttet chefgruppen. Der anmodes om Sammenlægningsudvalgets endelige godkendelse af den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune. Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Politisk organisation.ppt ( ) Organisationsdiagram +afd ledere.doc ( ) Tilrettet oversigt over opgavefordelingen mellem de politiske udvalg ( ) Indstilling: Det indstilles administrativt, at den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune endelig godkendes. 22. marts

5 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at den politiske- og administrative organisering af Ny Tønder Kommune som vist i dok. nr , og endelig godkendes. 22. marts

6 3. Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område. Journalnummer P05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sektorgrupperapporterne for Økonomiudvalgets område: Sekretariat Økonomi Borgerservice Organisation og personale Konsulent og dokumentation IT blev præsenteret på Sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar 2006 i Skærbæk Fritidscenter. Som bekendt er sektorgrupperapporten for borgerservice endnu ikke færdigbearbejdet. Rapporten forventes at være færdig medio april Så snart rapporten er færdigbearbejdet vil den komme til politisk behandling. Til orientering for Økonomiudvalget skal det oplyses, at der i det daglige planlægningsarbejde på de respektive områder i stabsfunktionerne, arbejdes ud fra sektorgrupperapporternes konklusioner, ligesom der arbejdes med at etablere et stærkt samarbejde stabsfunktionerne imellem således, at de enkelte områders ekspertiser udnyttes i størst mulig omfang. Bilag: Sektorgrupperapporterne er tidligere udleveret. Indstilling: Til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

7 4. Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Journalnummer A16 / SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I kommuner som sammenlægges skal der nedsættes et fælles handicapråd for den sammenlagte kommune pr. 1. april Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, personalesager eller konkrete klagesager. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 3-7 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan udpege repræsentanter fra forvaltningen, men der skal indgå et eller flere medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i handicaprådet. Der skal være lige mange medlemmer af handicaprådet, som repræsenterer kommunalbestyrelsen som medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne. Sammenlægningsudvalget kan beslutte at lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DSI skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer. Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem. Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til de kommunale råds valgperiode. Handicaprådet nedsættes første gang for perioden 1/ til 31/ Økonomi/personaleforhold: Medlemmer af handicaprådet modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang yde sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet, ligesom kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed. 22. marts

8 Love og regler m.v.: 8 stk. 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovbekendtgørelse nr. 847 af 9/ Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bilag: 1. Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2. Meddelelse fra DSI om udpegede medlemmer og suppleanter. Indstilling: Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at underudvalg Social overfor Sammenlægningsudvalget anbefaler: 1. Hvilket antal medlemmer handicaprådet skal bestå af. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter og 3. At der til handicaprådet udpeges et antal medlemmer, svarende til halvdelen af rådets samlede antal medlemmer, til at repræsentere kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Socialudvalgets beslutning den 01. marts 2006 Det anbefales: 1. At antallet af medlemmer i Handicaprådet udgør 10 personer. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter. 3. At kommunalbestyrelsen repræsenteres af én repræsentant fra hhv. underudvalg Social, Teknik og Miljø; Børn og Skole, Sundhed samt en administrativ medarbejder fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Social s indstilling anbefales med den tilføjelse, at antallet af medlemmer af det fælles handicapråd udvides til 12 medlemmer. De yderligere medlemmer af det fælles handicapråd er Sozialdienst Nordschleswig og en repræsentant fra underudvalg: Kultur og Fritid. Som den administrative repræsentant i Handicaprådet indstilles fagchef Ib Majholm. 22. marts

9 5. Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Det er besluttet, at der på landsplan skal etableres 30 skatteankenævn og 15 vurderingsankenævn. Skatteministeren skal i den forbindelse udnævne 462 skatteankenævnsmedlemmer og 98 vurderingsankenævnsmedlemmer og suppleanter for disse. De nye medlemmers funktionsperiode løber fra den 1. juli 2006 og den ordinære funktionsperiode er på 4 år. Medlemmerne vederlægges for deres arbejde. Vederlagets størrelse vi blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. Ny Tønder Kommune bliver repræsenteret i et fælles skatteankenævn sammen med Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Vurderingsankenævnet bliver sammen med Haderslev, Kolding, Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Skatteministeren anmoder Sammenlægningsudvalget om at foretage indstilling af mindst 6 personer til Kommunens 3 pladser i skatteankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer som kan udpeges til funktionen som suppleant for det enkelte medlem, i alt mindst 6 personer, og foretage indstilling af mindst 2 personer til Kommunes ene plads i vurderingsankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer, som kan udpeges til funktionen som suppleant for medlemmet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 6, stk. 4 og 9, stk. 4 Bilag: Fordeling af antallet af medlemmer af skatteankenævn ( ) Fordeling af medlemmer af vurderingsankenævn ( ) Indstilling: Ingen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

10 Partiet Venstre indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 2 medlemmer og 2 suppleanter vedr. skatteankenævnet (i alt 8 personer) og forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) vedr. vurderingsankenævnet. Partiet Socialdemokraterne indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) til skatteankenævnet. 22. marts

11 6. Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S. Journalnummer / jm SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Affaldsselskab Vest I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab i medfør af styrelseslovens 60 mellem kommunerne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tønder. Selskabet er delt i to afdelinger: På Nyhedevej i Højer behandler Affaldsselskab Vest deponeringsegnet affald fra medlemskommunerne, omlaster dagrenovation og øvrigt brandbart affald, udfører landfarming af olieforurenet jord, sorterer genanvendeligt erhvervsaffald, driver et gasindvindingsanlæg m.v. Genbrugsafdelingen i Løgumkloster indsamler genanvendeligt affald fra private husstande, virksomheder og containerpladser samt driver en genbrugsbutik og har en beskæftigelsesdel med produktion af pudseklude m.v. I og med samtlige interessenter indgår i den nye storkommune er det ikke længere relevant med en fortsættelse af Affaldsselskab Vest som et fælleskommunalt selskab. I den af Sammenlægningsudvalget godkendte rapport om organisering af det tekniske område i Ny Tønder Kommune, fremgår det, at Affaldsselskab Vest I/S ændres til en driftsenhed under forsyningschefen, herved sidestilles forsyningsområdet affald med de to øvrige forsyningsområder, spildevand og drikkevand. Økonomi/personaleforhold: De af Affaldsselskab Vest indgåede kontrakter og forpligtigelser vil i givet fald skulle overtages af Ny Tønder Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af en økonomisk opgørelse samt en juridisk/teknisk opgørelse vil Affaldsselskab Vest I/S givetvis skulle bruge bistand fra revisor og en ekstern jurist. Love og regler m.v.: Kommunestyrelsesloven 47, stk. 3 samt 60, stk. 1 og vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S. Bilag ligger i sagen:./. Bilag ( Dok. nr.: ) Vurdering: Proceduren for opløsning af Affaldsselskab Vest følger proceduren beskrevet i vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S 34. Sammenlægningsudvalget bør tilskrive bestyrelsen i Affaldsselskab Vest I/S med henblik på iværksættelse af proceduren for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Selskabets bestyrelse kan herefter ved henvendelse til interessentkommunernes byråd sikre, at alle kommuner tiltræder 22. marts

12 opløsningen af Affaldsselskab Vest I/S. Herefter udpeger repræsentantskabet et likvidationsudvalg, der erstatter bestyrelsen, og som forestår afviklingen. I forbindelse med afviklingen skal der udarbejdes en økonomisk opgørelse og en juridisk/teknisk beskrivelse vedr. baggrund og konsekvenser, herunder forpligtigelser, der overgår fra interessentskabet til den ny storkommune. Vilkårene for en ophævelse af en fællesskabsaftale skal altid godkendes af tilsynsmyndigheden. Proceduren er nærmere beskrevet i bilag. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget: At bestyrelsen for Affaldsselskab Vest I/S tilskrives med henblik på iværksættelse af procedurer for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Underudvalg Teknik og Miljøs beslutning den 07. marts 2006 Godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Teknik og Miljø s indstilling anbefales. 22. marts

13 7. Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Journalnummer S02 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forvaltningschefen for Børn og Skole ansøger om midler til ansættelse af to fagchefer med tiltrædelse før den 1. januar Det gælder stillingerne som chef for henholdsvis dagtilbud og skole. Stillingerne ønskes besat tidligere end selve kommunesammenlægningen finder sted, idet mange opgaver skal løses forinden og være på plads til 1. januar. For området dagtilbud skal der finde en serviceharmonisering sted, som senest skal ligge klar til august aht. budgetlægningen. Serviceharmoniseringen skal finde sted fra 1. januar Senest til juni skal området være færdigorganiseret mht. dagpleje, tilsynsførende mm. Samtidig skal processen om politik for området igangsættes. Ansættelsen ønskes derfor senest pr. 1. maj. Stillingsopslag er ude i ekstern runde for at fremkalde yderligere kvalificerede ansøgere efter internt opslag. For skoleområdet gælder samme forhold omkring organisering som ovenfor, mens serviceharmoniseringen på normeringen skal tilrettelægges sideløbende med det kommende skoleårs planlægning. På området er det især vigtigt at processen omkring udarbejdelse af skolepolitik igangsættes. Stillingen er besat med intern ansøger og tiltrædelse ønskes pr. 1. august. Økonomi/personaleforhold: Da flere af de nuværende forvaltningschefstillinger er beklædt af konstituerede personer, andre er på vej til pension, mens atter andre har fået stillinger indenfor den nye organisation, er der ikke ledige personer indenfor den nuværende kreds af chefer. Der søges således om frigivelse af kr. i 2006 til aflønning af de to chefer. Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at ansættelse af de to chefer er absolut nødvendig, og at ansættelse egentlig burde have været til tiltrædelse på et tidligere tidspunkt under hensyntagen til de opgaver, der skal løses. De nævnte ansættelsestidspunkter er dem, der nu er snarest mulige. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Sammenlægningsudvalgets budget for 2006 til aflønning af to fagchefer indenfor området, og at ansøgningen videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. 22. marts

14 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. marts 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at der frigives kr. til ansættelse af skolechef og daginstitutionschef med virkning fra 1. august marts

15 8. Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af den hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. På mødet den 23. februar 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget at frigive rådighedsbeløb for i alt 42,6 mio. kr. og udsatte samtidig behandlingen af resterende rådighedsbeløb til næste møde. På denne baggrund gennemføres ny prioritering af resterende rådighedsbeløb, som fremlægges på Sammenlægningsudvalgets møde den 30. marts Økonomi/personaleforhold: Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder rådighedsbeløb for: På det skattefinansierede område 58,3 mio. kr. På det brugerfinansierede område 43,7 mio. kr. Jordforsyning - 12,3 mio. kr. Efter beslutning på Sammenlægningsudvalgets møde den 23. februar 2006, hvor der blev frigivet rådighedsbeløb på 42,6 mio. kr. henstår der nu Ej frigivne rådighedsbeløb : På det skattefinansierede område 29,5 mio. kr. På det brugerfinansierede område 22,1 mio. kr. Jordforsyning - 4,5 mio. kr. som ifølge den aftalte tidsplan forelægges Sammenlægningsudvalget med forslag til prioriteringer. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd7kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler sammendraget, som eftersendes umiddelbart efter den 16. marts 2006 med henblik på Sammenlægningsudvalgets beslutning på mødet den 30. marts 2006, så sammenlægningskommunerne kan igangsætte de nødvendige anlægsprojekter. 22. marts

16 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sammendrag af resterende anlægsprojekter for 2006 var fremsendt til mødet. Det foreliggende sammendrag udvisende: anbefales godkendt. Prioritering 1 godkendte projekter kr. Prioritering 2 projekter garanteret afsat i kr. Prioritering 3 udgår i 2006 og revurderes i forbindelse med budgetlægningen kr. Det undersøges nærmere, om anlægsprojektet: Renovering af kommuneskolen i Skærbæk skal prioriteres som 1 for at udnytte den opnåede låneramme i 2006, hvorefter sagen evt. genoptages. 22. marts

17 9. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift/finansiering. Der henvises til bilag, dok. nr Sammenlægningsudvalget skal senest den 31. marts 2006 meddele sammenlægningskommunerne om Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar denne dato, betragtes ansøgningerne som godkendt og kommunerne kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den økonomiske konsekvens af ansøgningerne er angivet i dok. nr Der er indtil videre en ansøgning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af restlåneoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende investeringer gennemført på forsyningsområdet i For at gennemføre låneoptagelse skal der senest 31. marts 2006 foreligge lånetilsagn fra långiver, beslutning fra Byrådet samt godkendelse fra Sammenlægningsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet den 30. marts 2006 kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på mødet den 30. marts Sammenlægningsudvalget skal senest den 31.marts 2006 meddele Udvalgets beslutning til kommunen. 22. marts

18 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til mødet forelå endvidere anmodning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af tillægsbevilling til renter og afdrag på lånet i 2006 på kr. Skærbæk Kommunes restlåneoptagelse for 2005 anbefales godkendt, ligesom det anbefales, at renter og afdrag på låneoptagelsen kr. i 2006 godkendes. 22. marts

19 10. Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Journalnummer Ø09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De 6 kommuner har aftaler med deres institutioner og forvaltningsniveauer omkring reglerne for at overføre uforbrugte midler til næste budgetår og eventuelt låne af næste års budget. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune ligesom rammestørrelserne er forskellige. Som eksempel kan nævnes Fri overførselsadgang Maksimalt 10 % af rammen Maksimalt 2 % af rammen Fri overførselsadgang som dog skal ledsages af redegørelse Der kan lånes maksimalt 5 % af næste års budget Der kan lånes maksimalt 10 % af næste års budget Alt er indeholdt i rammen Personaleudgifter er ikke indeholdt i rammen Reglerne i de enkelte kommuner er således meget forskellige, men i alle kommuner bygger systemet på tilliden til, at der ikke pilles ved disse budgetoverførsler. Byrådene har således givet en uformel forhåndstilkendegivelse af, at man i det følgende budgetår vil give de nødvendige negative eller positive tillægsbevillinger. Kommunernes likvide kassebeholdning bygger i øvrigt også på denne tillid. Ca. 18 mio af den kassebeholdning, der var tilstede ultimo 2004, var uforbrugte budgetmidler hidrørende fra institutioner/ forvaltningsniveauer. Dette beløb vil være stigende i takt med, at lønsummen indgår i rammerne i flere af kommunerne. For at bevare denne tillid og i øvrigt sikre en hensigtsmæssig adfærd i 2006 er det nødvendigt, at Sammenlægningsudvalget kommer med en klar udmelding om, hvordan de vil forholde sig til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 og budgetoverførsler fra Love og regler m.v.: Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: Budgetoverførsler fra og ( ) Indstilling: På baggrund af notatet ( ) indstilles følgende praksis til godkendelse 22. marts

20 Overførsel fra 2005 til 2006: De enkelte kommuner godkender overførsler fra 2005 til 2006 efter deres sædvanlige regler på Byrådsmøder i april. På Sammenlægningsudvalgets temadag den 27. april om Økonomisk råderum fremlægges foreløbig opgørelse af overførslerne for den enkelte kommunes institutioner/forvaltningsområder. Opgørelsen indeholder rammestørrelse, størrelse af ønsket overførsel samt redegørelse for overførsler som overstiger 20 % af rammen eller kr. På Sammenlægningsudvalgets møde den 1. juni godkendes overførslerne endeligt. Overførsel fra 2006 til 2007: Institutioner og forvaltningsniveau i de nuværende kommuner kan administrere efter de nuværende regler i de enkelte kommuner omkring budgetoverførsel fra 2006 til De kan forvente at Byrådet for Ny Tønder i 2007 giver de nødvendige positive eller negative tillægsbe-villinger i Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

21 11. Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalget gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den ny kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo februar Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling,! 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af den 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

22 Redegørelse blev fremlagt på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. 22. marts

23 12. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Journalnummer S03 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder tillægsbevillinger til driften. På baggrund af de hidtidige erfaringer i forbindelse den særlige godkendelses-beføjelse stiller administrationen forslag om, at fremsendelse af tillægsbevillingsansøgninger til driften kan undlades: når respektive fagudvalg i byråd/kommunalbestyrelsen inden for eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Sædvanlige tillægsbevillinger, og budgetomplacering mellem fagudvalgsområder skal fortsat fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Indstilling: Det indstilles administrativt, at nuværende byråd/kommunalbestyrelser kan undlade at fremsende tillægsbevillingsansøgninger til driften til Sammenlægningsudvalget, når respektive fagudvalg indenfor eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

24 13. Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune. Journalnummer A05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 er det besluttet, at ejerlavene Bevtoft, Hyrup, Hjartbro og Strandelhjørn i Nørre-Rangstrup Kommune skal overgå til Ny Haderslev Kommune, medens Nørre-Rangstrup Kommune i øvrigt sammenlægges med Ny Tønder Kommune. Med henvisning til delingsbekendtgørelsen har Nørre-Rangstrup Byråd den 22. december 2005 fremsendt udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommunes nettoformue. Delingsaftalen med tilhørende bilag er tidligere fremsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer. Udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommune er påtegnet af Kommunernes Revision den 21. december 2005 uden bemærkninger. Den samlede fordeling af Nørre-Rangstrup Kommunes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser pr. 31.december 2004 udviser et kompensations-beløb til Ny Haderslev Kommune på kr., idet Ny Haderslev Kommune umiddelbart ikke modtager aktiver, som svarer til den befolkningsmæssige fordelingsnøgle, og forsyningsvirksomhedernes nettoformuer efter disse beregnede fordelingsnøgler. Der foretages i foråret 2007 efterregulering af delingsaftalen for ændringer siden ultimo regnskabsåret 2004 indtil ultimo regnskabsåret 2006 i aktiver og passiver, der indgår i beregningen af nettoformuen. Økonomi/personaleforhold: Delingsaftalen opgjort pr udviser et kompensationsbeløb fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune på kr. Kompensationsbeløbet vil ultimo 2006 ændre sig i forbindelse med efterreguleringen for perioden ultimo 2004 til ultimo I henhold til delingsbekendtgørelsen 25, stk. 2 kan kompensationsbeløbet erlægges i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 10 år, men een årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner. Bilag: Delingsaftale for Nørre-Rangstrup Kommune.DOC ( ) 22. marts

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma VEDTÆGTER for Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1. Navn og hjemsted 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1.2 Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere