Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Orientering fra formanden Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune Delingsaftale vedr. Sønderjyllands Amt Udtalelse om etablering af en Nationalpark Vadehavet. 65 Lukket møde: Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag 67 Bilagsliste marts

3 Åbent møde: 1. Orientering fra formanden. Journalnummer / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

4 2. Politisk- og administrativ organisering af Ny Tønder Kommune. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I arbejdet med tilrettelæggelsen af Ny Tønder Kommune har der løbende været arbejdet med såvel den politiske som den administrative organisering. Vedr. den politiske organisering er der arbejdet efter en traditionel politisk opbygning med fagudvalg, økonomiudvalg og Sammenlægningsudvalg. Det er i forbindelse med den politiske konstituering besluttet af nedsætte 6 fagudvalg, jf. vedlagte politiske organisationsoversigt. Med hensyn til opgavefordelingen mellem de politisk udvalg er der siden præsentationen af sektorgrupperapporterne i januar måned 2006 sket en afklaring af de enkelte hængepartier, der var ved den politiske konstituering, ligesom der mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget er sket en afklaring af opgaverne på disse områder. På baggrund af ovenstående er vedlagte opgavefordeling i de politiske udvalg udarbejdet. På det administrative område har Sammenlægningsudvalget besluttet en organisering med kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, forvaltnings- og stabschefer, jf. vedlagte administrative organisationsoversigt. Den administrative chefgruppe består af kommunaldirektøren og forvaltningscheferne, med vicekommunaldirektøren som sekretær for chefgruppen. Endvidere er lederen af Økonomi & Kontrakter midlertidigt tilknyttet chefgruppen. Der anmodes om Sammenlægningsudvalgets endelige godkendelse af den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune. Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Politisk organisation.ppt ( ) Organisationsdiagram +afd ledere.doc ( ) Tilrettet oversigt over opgavefordelingen mellem de politiske udvalg ( ) Indstilling: Det indstilles administrativt, at den politiske og administrative organisering af Ny Tønder Kommune endelig godkendes. 22. marts

5 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at den politiske- og administrative organisering af Ny Tønder Kommune som vist i dok. nr , og endelig godkendes. 22. marts

6 3. Sektorgrupperapporter - Økonomiudvalgets område. Journalnummer P05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sektorgrupperapporterne for Økonomiudvalgets område: Sekretariat Økonomi Borgerservice Organisation og personale Konsulent og dokumentation IT blev præsenteret på Sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar 2006 i Skærbæk Fritidscenter. Som bekendt er sektorgrupperapporten for borgerservice endnu ikke færdigbearbejdet. Rapporten forventes at være færdig medio april Så snart rapporten er færdigbearbejdet vil den komme til politisk behandling. Til orientering for Økonomiudvalget skal det oplyses, at der i det daglige planlægningsarbejde på de respektive områder i stabsfunktionerne, arbejdes ud fra sektorgrupperapporternes konklusioner, ligesom der arbejdes med at etablere et stærkt samarbejde stabsfunktionerne imellem således, at de enkelte områders ekspertiser udnyttes i størst mulig omfang. Bilag: Sektorgrupperapporterne er tidligere udleveret. Indstilling: Til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til orientering. 22. marts

7 4. Nedsættelse af fælles handicapråd pr. 1/ Journalnummer A16 / SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I kommuner som sammenlægges skal der nedsættes et fælles handicapråd for den sammenlagte kommune pr. 1. april Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, personalesager eller konkrete klagesager. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 3-7 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan udpege repræsentanter fra forvaltningen, men der skal indgå et eller flere medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i handicaprådet. Der skal være lige mange medlemmer af handicaprådet, som repræsenterer kommunalbestyrelsen som medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne. Sammenlægningsudvalget kan beslutte at lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DSI skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer. Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem. Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til de kommunale råds valgperiode. Handicaprådet nedsættes første gang for perioden 1/ til 31/ Økonomi/personaleforhold: Medlemmer af handicaprådet modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang yde sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet, ligesom kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed. 22. marts

8 Love og regler m.v.: 8 stk. 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovbekendtgørelse nr. 847 af 9/ Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bilag: 1. Kap. 9 i bekendtgørelse nr af 25/ om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2. Meddelelse fra DSI om udpegede medlemmer og suppleanter. Indstilling: Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at underudvalg Social overfor Sammenlægningsudvalget anbefaler: 1. Hvilket antal medlemmer handicaprådet skal bestå af. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter og 3. At der til handicaprådet udpeges et antal medlemmer, svarende til halvdelen af rådets samlede antal medlemmer, til at repræsentere kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Socialudvalgets beslutning den 01. marts 2006 Det anbefales: 1. At antallet af medlemmer i Handicaprådet udgør 10 personer. 2. At handicaporganisationerne i første valgperiode repræsenteres via DSI s repræsentanter. 3. At kommunalbestyrelsen repræsenteres af én repræsentant fra hhv. underudvalg Social, Teknik og Miljø; Børn og Skole, Sundhed samt en administrativ medarbejder fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Social s indstilling anbefales med den tilføjelse, at antallet af medlemmer af det fælles handicapråd udvides til 12 medlemmer. De yderligere medlemmer af det fælles handicapråd er Sozialdienst Nordschleswig og en repræsentant fra underudvalg: Kultur og Fritid. Som den administrative repræsentant i Handicaprådet indstilles fagchef Ib Majholm. 22. marts

9 5. Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Det er besluttet, at der på landsplan skal etableres 30 skatteankenævn og 15 vurderingsankenævn. Skatteministeren skal i den forbindelse udnævne 462 skatteankenævnsmedlemmer og 98 vurderingsankenævnsmedlemmer og suppleanter for disse. De nye medlemmers funktionsperiode løber fra den 1. juli 2006 og den ordinære funktionsperiode er på 4 år. Medlemmerne vederlægges for deres arbejde. Vederlagets størrelse vi blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. Ny Tønder Kommune bliver repræsenteret i et fælles skatteankenævn sammen med Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Vurderingsankenævnet bliver sammen med Haderslev, Kolding, Aabenraa og Sønderborg kommuner, med sekretariat i Toftlund. Skatteministeren anmoder Sammenlægningsudvalget om at foretage indstilling af mindst 6 personer til Kommunens 3 pladser i skatteankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer som kan udpeges til funktionen som suppleant for det enkelte medlem, i alt mindst 6 personer, og foretage indstilling af mindst 2 personer til Kommunes ene plads i vurderingsankenævnet. Herudover skal der udpeges mindst 2 personer, som kan udpeges til funktionen som suppleant for medlemmet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 6, stk. 4 og 9, stk. 4 Bilag: Fordeling af antallet af medlemmer af skatteankenævn ( ) Fordeling af medlemmer af vurderingsankenævn ( ) Indstilling: Ingen. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

10 Partiet Venstre indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 2 medlemmer og 2 suppleanter vedr. skatteankenævnet (i alt 8 personer) og forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) vedr. vurderingsankenævnet. Partiet Socialdemokraterne indstiller til mødet i Sammenlægningsudvalget forslag til 1 medlem og 1 suppleant (i alt 4 personer) til skatteankenævnet. 22. marts

11 6. Opløsning af Affaldsselskab Vest I/S. Journalnummer / jm SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Affaldsselskab Vest I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab i medfør af styrelseslovens 60 mellem kommunerne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tønder. Selskabet er delt i to afdelinger: På Nyhedevej i Højer behandler Affaldsselskab Vest deponeringsegnet affald fra medlemskommunerne, omlaster dagrenovation og øvrigt brandbart affald, udfører landfarming af olieforurenet jord, sorterer genanvendeligt erhvervsaffald, driver et gasindvindingsanlæg m.v. Genbrugsafdelingen i Løgumkloster indsamler genanvendeligt affald fra private husstande, virksomheder og containerpladser samt driver en genbrugsbutik og har en beskæftigelsesdel med produktion af pudseklude m.v. I og med samtlige interessenter indgår i den nye storkommune er det ikke længere relevant med en fortsættelse af Affaldsselskab Vest som et fælleskommunalt selskab. I den af Sammenlægningsudvalget godkendte rapport om organisering af det tekniske område i Ny Tønder Kommune, fremgår det, at Affaldsselskab Vest I/S ændres til en driftsenhed under forsyningschefen, herved sidestilles forsyningsområdet affald med de to øvrige forsyningsområder, spildevand og drikkevand. Økonomi/personaleforhold: De af Affaldsselskab Vest indgåede kontrakter og forpligtigelser vil i givet fald skulle overtages af Ny Tønder Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af en økonomisk opgørelse samt en juridisk/teknisk opgørelse vil Affaldsselskab Vest I/S givetvis skulle bruge bistand fra revisor og en ekstern jurist. Love og regler m.v.: Kommunestyrelsesloven 47, stk. 3 samt 60, stk. 1 og vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S. Bilag ligger i sagen:./. Bilag ( Dok. nr.: ) Vurdering: Proceduren for opløsning af Affaldsselskab Vest følger proceduren beskrevet i vedtægter for Affaldsselskab Vest I/S 34. Sammenlægningsudvalget bør tilskrive bestyrelsen i Affaldsselskab Vest I/S med henblik på iværksættelse af proceduren for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Selskabets bestyrelse kan herefter ved henvendelse til interessentkommunernes byråd sikre, at alle kommuner tiltræder 22. marts

12 opløsningen af Affaldsselskab Vest I/S. Herefter udpeger repræsentantskabet et likvidationsudvalg, der erstatter bestyrelsen, og som forestår afviklingen. I forbindelse med afviklingen skal der udarbejdes en økonomisk opgørelse og en juridisk/teknisk beskrivelse vedr. baggrund og konsekvenser, herunder forpligtigelser, der overgår fra interessentskabet til den ny storkommune. Vilkårene for en ophævelse af en fællesskabsaftale skal altid godkendes af tilsynsmyndigheden. Proceduren er nærmere beskrevet i bilag. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget: At bestyrelsen for Affaldsselskab Vest I/S tilskrives med henblik på iværksættelse af procedurer for opløsning af Affaldsselskabet pr. 31. december Underudvalg Teknik og Miljøs beslutning den 07. marts 2006 Godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Underudvalg Teknik og Miljø s indstilling anbefales. 22. marts

13 7. Ansøgning om midler til ansættelse af to fagchefer indenfor Børn og Skoleforvaltningen Journalnummer S02 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forvaltningschefen for Børn og Skole ansøger om midler til ansættelse af to fagchefer med tiltrædelse før den 1. januar Det gælder stillingerne som chef for henholdsvis dagtilbud og skole. Stillingerne ønskes besat tidligere end selve kommunesammenlægningen finder sted, idet mange opgaver skal løses forinden og være på plads til 1. januar. For området dagtilbud skal der finde en serviceharmonisering sted, som senest skal ligge klar til august aht. budgetlægningen. Serviceharmoniseringen skal finde sted fra 1. januar Senest til juni skal området være færdigorganiseret mht. dagpleje, tilsynsførende mm. Samtidig skal processen om politik for området igangsættes. Ansættelsen ønskes derfor senest pr. 1. maj. Stillingsopslag er ude i ekstern runde for at fremkalde yderligere kvalificerede ansøgere efter internt opslag. For skoleområdet gælder samme forhold omkring organisering som ovenfor, mens serviceharmoniseringen på normeringen skal tilrettelægges sideløbende med det kommende skoleårs planlægning. På området er det især vigtigt at processen omkring udarbejdelse af skolepolitik igangsættes. Stillingen er besat med intern ansøger og tiltrædelse ønskes pr. 1. august. Økonomi/personaleforhold: Da flere af de nuværende forvaltningschefstillinger er beklædt af konstituerede personer, andre er på vej til pension, mens atter andre har fået stillinger indenfor den nye organisation, er der ikke ledige personer indenfor den nuværende kreds af chefer. Der søges således om frigivelse af kr. i 2006 til aflønning af de to chefer. Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at ansættelse af de to chefer er absolut nødvendig, og at ansættelse egentlig burde have været til tiltrædelse på et tidligere tidspunkt under hensyntagen til de opgaver, der skal løses. De nævnte ansættelsestidspunkter er dem, der nu er snarest mulige. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Sammenlægningsudvalgets budget for 2006 til aflønning af to fagchefer indenfor området, og at ansøgningen videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. 22. marts

14 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. marts 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Det indstilles, at der frigives kr. til ansættelse af skolechef og daginstitutionschef med virkning fra 1. august marts

15 8. Revurdering af anlægsbudgetterne for 2006 for sammenlægningskommunerne. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af den hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. På mødet den 23. februar 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget at frigive rådighedsbeløb for i alt 42,6 mio. kr. og udsatte samtidig behandlingen af resterende rådighedsbeløb til næste møde. På denne baggrund gennemføres ny prioritering af resterende rådighedsbeløb, som fremlægges på Sammenlægningsudvalgets møde den 30. marts Økonomi/personaleforhold: Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder rådighedsbeløb for: På det skattefinansierede område 58,3 mio. kr. På det brugerfinansierede område 43,7 mio. kr. Jordforsyning - 12,3 mio. kr. Efter beslutning på Sammenlægningsudvalgets møde den 23. februar 2006, hvor der blev frigivet rådighedsbeløb på 42,6 mio. kr. henstår der nu Ej frigivne rådighedsbeløb : På det skattefinansierede område 29,5 mio. kr. På det brugerfinansierede område 22,1 mio. kr. Jordforsyning - 4,5 mio. kr. som ifølge den aftalte tidsplan forelægges Sammenlægningsudvalget med forslag til prioriteringer. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd7kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler sammendraget, som eftersendes umiddelbart efter den 16. marts 2006 med henblik på Sammenlægningsudvalgets beslutning på mødet den 30. marts 2006, så sammenlægningskommunerne kan igangsætte de nødvendige anlægsprojekter. 22. marts

16 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sammendrag af resterende anlægsprojekter for 2006 var fremsendt til mødet. Det foreliggende sammendrag udvisende: anbefales godkendt. Prioritering 1 godkendte projekter kr. Prioritering 2 projekter garanteret afsat i kr. Prioritering 3 udgår i 2006 og revurderes i forbindelse med budgetlægningen kr. Det undersøges nærmere, om anlægsprojektet: Renovering af kommuneskolen i Skærbæk skal prioriteres som 1 for at udnytte den opnåede låneramme i 2006, hvorefter sagen evt. genoptages. 22. marts

17 9. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i marts Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift/finansiering. Der henvises til bilag, dok. nr Sammenlægningsudvalget skal senest den 31. marts 2006 meddele sammenlægningskommunerne om Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar denne dato, betragtes ansøgningerne som godkendt og kommunerne kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den økonomiske konsekvens af ansøgningerne er angivet i dok. nr Der er indtil videre en ansøgning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af restlåneoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende investeringer gennemført på forsyningsområdet i For at gennemføre låneoptagelse skal der senest 31. marts 2006 foreligge lånetilsagn fra långiver, beslutning fra Byrådet samt godkendelse fra Sammenlægningsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet den 30. marts 2006 kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på mødet den 30. marts Sammenlægningsudvalget skal senest den 31.marts 2006 meddele Udvalgets beslutning til kommunen. 22. marts

18 Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Til mødet forelå endvidere anmodning fra Skærbæk Kommune om godkendelse af tillægsbevilling til renter og afdrag på lånet i 2006 på kr. Skærbæk Kommunes restlåneoptagelse for 2005 anbefales godkendt, ligesom det anbefales, at renter og afdrag på låneoptagelsen kr. i 2006 godkendes. 22. marts

19 10. Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 og fra 2006 til Journalnummer Ø09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De 6 kommuner har aftaler med deres institutioner og forvaltningsniveauer omkring reglerne for at overføre uforbrugte midler til næste budgetår og eventuelt låne af næste års budget. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune ligesom rammestørrelserne er forskellige. Som eksempel kan nævnes Fri overførselsadgang Maksimalt 10 % af rammen Maksimalt 2 % af rammen Fri overførselsadgang som dog skal ledsages af redegørelse Der kan lånes maksimalt 5 % af næste års budget Der kan lånes maksimalt 10 % af næste års budget Alt er indeholdt i rammen Personaleudgifter er ikke indeholdt i rammen Reglerne i de enkelte kommuner er således meget forskellige, men i alle kommuner bygger systemet på tilliden til, at der ikke pilles ved disse budgetoverførsler. Byrådene har således givet en uformel forhåndstilkendegivelse af, at man i det følgende budgetår vil give de nødvendige negative eller positive tillægsbevillinger. Kommunernes likvide kassebeholdning bygger i øvrigt også på denne tillid. Ca. 18 mio af den kassebeholdning, der var tilstede ultimo 2004, var uforbrugte budgetmidler hidrørende fra institutioner/ forvaltningsniveauer. Dette beløb vil være stigende i takt med, at lønsummen indgår i rammerne i flere af kommunerne. For at bevare denne tillid og i øvrigt sikre en hensigtsmæssig adfærd i 2006 er det nødvendigt, at Sammenlægningsudvalget kommer med en klar udmelding om, hvordan de vil forholde sig til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 og budgetoverførsler fra Love og regler m.v.: Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: Budgetoverførsler fra og ( ) Indstilling: På baggrund af notatet ( ) indstilles følgende praksis til godkendelse 22. marts

20 Overførsel fra 2005 til 2006: De enkelte kommuner godkender overførsler fra 2005 til 2006 efter deres sædvanlige regler på Byrådsmøder i april. På Sammenlægningsudvalgets temadag den 27. april om Økonomisk råderum fremlægges foreløbig opgørelse af overførslerne for den enkelte kommunes institutioner/forvaltningsområder. Opgørelsen indeholder rammestørrelse, størrelse af ønsket overførsel samt redegørelse for overførsler som overstiger 20 % af rammen eller kr. På Sammenlægningsudvalgets møde den 1. juni godkendes overførslerne endeligt. Overførsel fra 2006 til 2007: Institutioner og forvaltningsniveau i de nuværende kommuner kan administrere efter de nuværende regler i de enkelte kommuner omkring budgetoverførsel fra 2006 til De kan forvente at Byrådet for Ny Tønder i 2007 giver de nødvendige positive eller negative tillægsbe-villinger i Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

21 11. Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalget gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den ny kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo februar Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling,! 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af den 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Opfølgning på de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts marts

22 Redegørelse blev fremlagt på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. 22. marts

23 12. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Journalnummer S03 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder tillægsbevillinger til driften. På baggrund af de hidtidige erfaringer i forbindelse den særlige godkendelses-beføjelse stiller administrationen forslag om, at fremsendelse af tillægsbevillingsansøgninger til driften kan undlades: når respektive fagudvalg i byråd/kommunalbestyrelsen inden for eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Sædvanlige tillægsbevillinger, og budgetomplacering mellem fagudvalgsområder skal fortsat fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Indstilling: Det indstilles administrativt, at nuværende byråd/kommunalbestyrelser kan undlade at fremsende tillægsbevillingsansøgninger til driften til Sammenlægningsudvalget, når respektive fagudvalg indenfor eget bevillingsniveau fuldt ud kan finansiere den ønskede tillægsbevilling. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen anbefales godkendt. 22. marts

24 13. Delingsaftale vedr. Nørre-Rangstrup Kommune. Journalnummer A05 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 er det besluttet, at ejerlavene Bevtoft, Hyrup, Hjartbro og Strandelhjørn i Nørre-Rangstrup Kommune skal overgå til Ny Haderslev Kommune, medens Nørre-Rangstrup Kommune i øvrigt sammenlægges med Ny Tønder Kommune. Med henvisning til delingsbekendtgørelsen har Nørre-Rangstrup Byråd den 22. december 2005 fremsendt udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommunes nettoformue. Delingsaftalen med tilhørende bilag er tidligere fremsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer. Udkast til aftale om deling af Nørre-Rangstrup Kommune er påtegnet af Kommunernes Revision den 21. december 2005 uden bemærkninger. Den samlede fordeling af Nørre-Rangstrup Kommunes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser pr. 31.december 2004 udviser et kompensations-beløb til Ny Haderslev Kommune på kr., idet Ny Haderslev Kommune umiddelbart ikke modtager aktiver, som svarer til den befolkningsmæssige fordelingsnøgle, og forsyningsvirksomhedernes nettoformuer efter disse beregnede fordelingsnøgler. Der foretages i foråret 2007 efterregulering af delingsaftalen for ændringer siden ultimo regnskabsåret 2004 indtil ultimo regnskabsåret 2006 i aktiver og passiver, der indgår i beregningen af nettoformuen. Økonomi/personaleforhold: Delingsaftalen opgjort pr udviser et kompensationsbeløb fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune på kr. Kompensationsbeløbet vil ultimo 2006 ændre sig i forbindelse med efterreguleringen for perioden ultimo 2004 til ultimo I henhold til delingsbekendtgørelsen 25, stk. 2 kan kompensationsbeløbet erlægges i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 10 år, men een årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner. Bilag: Delingsaftale for Nørre-Rangstrup Kommune.DOC ( ) 22. marts

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde 20.15 Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 05. april 2006 Mødelokale: Store mødesal Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Laurids Rudebeck fraværende efter afbud. 05. april 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktionsmøde

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Mødedato: 01. marts 2006 Mødelokale: Mødelokale 3, Toftlund Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Fraværende: Laurids Rudebeck under del af punkt 1. 01. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Rådgivende Handicapforum

Rådgivende Handicapforum Rådgivende Handicapforum Mandag den 14.11.05 kl. 10-12.30 i mødelokale 2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side RHF1. Godkendelse af referater...2 RHF2. Meddelelser...2 RHF3. Analyse af voksenhandicapområdet...3

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Pressemeddelelse NY TØNDER KOMMUNE

Pressemeddelelse NY TØNDER KOMMUNE Pressemeddelelse NY TØNDER KOMMUNE Den Politiske Styregruppe drøftede på mødet den 31. oktober 2005 bl.a. Indstillinger til Sammenlægningsudvalget, om besættelse af forvaltningschefstillinger, og stillinger

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere