BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET"

Transkript

1 h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med:

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Baggrund og formål Metodisk resumé Læsevejledning Læsevejledning til indsatskort 6 2. OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER 9 3. ANALYSER Forældre til børn i dagtilbud Tilfredsheden blandt forældre til børn i dagtilbud Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Elever i folkeskolens klasse Tilfredshed blandt elever i folkeskolens klasse Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Forældre til folkeskoleelever Tilfredshed blandt forældre til folkeskoleelever Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Forældre til børn i SFO/fritidshjem Tilfredshed blandt forældre til børn i SFO/fritidshjem Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Brugere som modtager hjemmepleje Tilfredshed med hjemmeplejen Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning 60 2 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

3 4. METODE Undersøgelsens organisering og metode Dataindsamling for dagtilbud- og skoleområdet Spørgeskema Frafald og bortfaldsanalyser Forældre til børn i dagtilbud Elever i folkeskolens klasse Forældre til folkeskoleelever Forældre til børn i SFO/fritidshjem Hjemmeplejen Indsatskort Metoden bag indsatskort og faktoranalyse Faktoranalyser, regressionsanalyser og gennemsnit 72 3 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

4 1. Indledning 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL I aftalen om kommunernes økonomi 2011 er det aftalt at anbefale kommunerne at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om brugernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser hvert andet år. Specifikt fokuseres forældre til børn i dagtilbud, elever i folkeskolen, forældre til elever i folkeskole, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt på ydelser til modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje. Til dette formål er der udviklet et fælles spørgeskema for hver brugergruppe, som kommunerne opfordres til at anvende med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem kommunernes resultater. For yderligere at facilitere sammenligning mellem kommunerne er der udviklet et datavarehus som siden har givet kommunerne mulighed for at indberette undersøgelser og sammenligne resultater. I blev der desuden foretaget en baseline-måling af tilfredsheden på de forskellige områder. Indeværende undersøgelse er en opfølgning på denne måling og en opdatering af resultaterne fra dengang. 1.2 METODISK RESUMÉ Stikprøvegrundlaget for undersøgelsen er en tilfældigt udtrukket bruttostikprøver. Disse stikprøver er leveret af CPR-kontoret. Bruttostikprøverne er udvalgt efter forskellige fødselsdatointervaller. I nedenstående tabel ses fødselsdatointervallerne, respektive stikprøvestørrelser, antal svar og svarprocent. I forhold til undersøgelsen blandt modtagere af hjemmeplejen, så er dette baseret på Danmarks Statistiks register over personer visiteret til hjemmeplejen gennem deres ældredokumentationsprojekt. Dette er suppleret med kontakt til kommuner, som ikke har indberettet til registeret for at styrke repræsentativiteten. Ud af de i øjeblikket seks kommuner, som ikke har indberettet til projektet, er der én kommune, som har udleveret oplysninger til indeværende undersøgelse. 4 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

5 Tabel 1: Oversigt over svarprocenter i de forskellige undersøgelser Målgruppe CPR Stikprøve Antal svar Svarprocent Forældre til børn i dagtilbud % Elever i 6-9 klasse Forældre til elever i folkeskole Forældre til børn i SFO/fritidshjem * * % % % Modtagere af hjemmepleje ** % Note: * = CPR-intervallet i bruttostikprøven er udvidet med et enkelt år i to målgrupper i forhold til -undersøgelsen: 1) Elever i 6-9 klasse og 2) Forældre til elever i folkeskole. Dette er gjort for at indfange flere elever med udviklingsmæssige og/eller faglige vanskeligheder eller på anden måde vanskeligt stillede elever i de ældste klassetrin, som er forsinkede i klassetrin i forhold til fødselsårgang. Blandt Elever i 6. til 9. klasse har 65 elever i den udvidede målgruppe besvaret spørgeskemaet. Se mere i metodeafsnittet. ** = Modtagere af hjemmepleje fra Danmarks Statstiks (DST) database og supplement fra kommuner, der ikke har indberettet til DST. På baggrund af undersøgelsen fra har Epinion med enkelte undtagelser anvendt samme metode og fremgangsmåde, således at resultaterne er sammenlignelige. Undtagelserne er for det første udvidelse af stikprøvegrundlaget som beskrevet i note ovenfor og for det andet frascreening af private dagtilbud. I forhold til analyserne for er der lavet nye faktoranalyser. Dette er gjort for at kunne spore en eventuel udvikling fra til, og for at kunne sammenligne er det nødvendigt, at de identificerede faktorer indeholder de samme spørgsmål. Faktoranalyserne i indeværende rapport er derfor foretaget på baggrund af det samlede datamateriale for og, hvilket giver mere robuste resultater, som følge af det større antal respondenter. Efter faktoranalyserne er der lavet indsatskort for de forskellige faktorer for både og. I forhold til beregningerne af gennemsnit, så er der i rapporten her anvendt eksakte værdier til beregning af gennemsnit. Dette betyder, at det kan ligne, at der er forskel mellem to rapporterede gennemsnit og en afvigelse. Afvigelsen er fundet ved at trække de eksakte værdier fra hinanden, hvorfor dette kan afvige fra de to afrundede gennemsnit. 5 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

6 1.3 LÆSEVEJLEDNING Rapporten indledes med en opsummering af hovedresultaterne på tværs af de fem undersøgelser. Herefter er rapporten er opbygget således, at de fem undersøgelser gennemgås og beskrives i hvert sit kapitel, og de kan dermed også læses uafhængigt af hinanden. Strukturen for hvert kapitel er, at de væsentligste fund fra undersøgelsen præsenteres indledningsvist. De væsentligste fund er udvalgt på baggrund af tre kriterier. Det er resultater, hvor der sket en udvikling siden, relativt høje/lave gennemsnit eller en stor andel der er meget tilfredse/utilfredse. Herefter præsenteres en række indsatskort indeholdende spørgsmålene fra undersøgelsen. Afsnittet med indsatsområderne er bygget op, så der først kommer en kort analyse af de overordnede tendenser fra indsatskortindsatskortene. Derefter kommer et indsatskort med de identificerede faktorer for hvert område med tal fra både og, og til sidst kommer en række indsatskort indeholdende alle de anvendte spørgsmål for hver faktor opdelt på og. Ønskes der en grundigere analyse af et specifikt område henvises der til de sidstnævnte indsatskort. I næste afsnit findes en læsevejledning til indsatskortene. Afslutningsvis analyseres de enkelte baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed. Dette gøres ved at undersøge, om der er forskel på den gennemsnitlige tilfredshed mellem forskellige grupper som køn, alder, antal børn i familien og lignende. I sidste kapitel præsenteres undersøgelsens metode. Herunder hvordan undersøgelsen er forløbet, opbygningen af undersøgelsen og de anvendte spørgeskemaer. Ud over svarprocenterne indeholder metodeafsnittet også en mere dybdegående bortfaldsanalyser for de enkelte undersøgelser. Sidst indeholder afsnittet en mere dybdegående beskrivelse af konstruktionen af faktorerne og indsatskortene Læsevejledning til indsatskort Formålet med indsatskortene er at identificere indsatsområder, som er vigtige for brugernes samlede tilfredshed. Dette gøres ved hjælp af en statistisk analyse. I prioriteringen af forskellige indsatsområder er det relevant at se på indsatsområdernes betydning for brugernes samledes tilfredshed. Til dette anvendes en statistiske regressionsanalyse. Derudover er det vigtigt at se på, om brugerne generelt set er tilfredse med området, eller om tilfredsheden er lav, og der derfor er mulighed for at forbedre tilfredsheden. Indsatskortet (se figur 1) ordner de forskellige områder i fire kasser efter brugernes gennemsnitlige tilfredshed, og hvor stor betydning området har for deres samlede tilfredshed. 6 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

7 Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for den samlede tilfredshed. En stigning eller et fald i tilfredsheden med disse elementer forventes ikke at påvirke den samlede tilfredshed betydeligt. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor også at medføre et fald eller en stigning i den samlede tilfredshed. Akserne i indsatskortene er fastsat, som gennemsnittet i de enkelte indsatskort. Dog med undtagelse af -kort, hvor der er anvendt akser fra -kortet. (Se mere om dette i metodebeskrivelsen afsnit 4.5). Afsnittet med indsatskortene kan være med til at pege på, hvilke faktorer og områder, som er vigtige at fokusere på for at fastholde den nuværende brugertilfredshed og hvilke faktorer, der eventuelt kan fokuseres på, hvis man ønsker at øge brugertilfredsheden fremadrettet. Indledningsvist er det naturligvis vigtigt at understrege, at resultaterne kun handler om faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Faktorer der har lav betydning i dette kapitel kan derfor godt have stor strategisk betydning i forhold til andre mål i organisationen, f.eks. trivslen blandt medarbejderne. 7 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

8 Lille betydning Figur 1: Læsevejledning til indsatskort Høj tilfredshed TILPAS FASTHOLD Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Høj Betydning: Høj Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed. Stor betydning Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i den samlede tilfredshed. OVERVÅG PRIORITÉR Lav tilfredshed Det skal bemærkes, at prioriteringskortene udtrykker den relative prioritering af indsatsområder blandt de elementer, der er med i indsatskortet. Det er således ikke muligt umiddelbart at sammenligne to indsatskort da akser og opdeling er fastsat udfra indholdet i indsatskortet. Derfor læses indsatskortet således, at de indsatser som skal prioriteres er i forhold til de øvrige elementer i det pågældende kort. For de prioriteringskort, hvor der er et kort over og et andet for, så er akser og opdelingen holdt konstant, så på disse kort er det muligt at identificere en bevægelse. 8 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

9 2. Opsummering af hovedresultater I figuren nedenfor er den gennemsnitlige tilfredshed for alle fem tilfredshedsundersøgelser vist på en skala fra et til fem, hvor et er meget utilfreds og fem er meget tilfreds. Generelt er brugerne relativt tilfredse, og de har en gennemsnitlig tilfredshed på omkring fire på en skala fra et til fem. De områder med lavest tilfredshed er forældre til folkeskoleelever og forældre til børn i SFO/fritidshjem, mens både brugere af hjemmeplejen og forældre til børn i dagtilbud er mest tilfredse. Figur 2: Den gennemsnitlige brugertilfredshed på de undersøgte områder. og Forældre til børn i dagtilbud Elever i folkeskolen Forældre til folkeskoleelever Forældre til børn i SFO Brugere som modtager hjemmepleje 4,21 4,11 3,99 3,81 3,90 3,82 3,95 3,94 4,08 4, utilfreds tilfreds Nedenfor ses en tabel, som sammenholder den gennemsnitlige tilfredshed i og udviklingen fra målingen i. Tabel 2: Oversigt over udviklingen i den gennemsnitlige tilfredshed siden og den gennemsnitlige tilfredshed Tilfredshed Positiv udvikling siden Gennemsnitlig tilfredshed i over 4 eller 4 Gennemsnitlig tilfredshed i under 4 Forældre til børn i dagtilbud Elever i 6-9 klasse Forældre til elever i folkeskole Ingen/negativ udvikling siden Modtagere af hjemmepleje Forældre til børn i SFO/fritidshjem Udviklingen i den gennemsnitlige tilfredshed fra til er samlet set positiv. Der er to områder, hvor der ikke er sket en positiv udvikling i tilfredsheden. På hjemmeplejeområdet er der sket et signifikant fald i tilfredsheden. For SFO erne/fritidshjemmene er tilfredsheden uændret. For forældre til børn i dagtilbud, elever i folkeskolens klasse og forældre til folkeskoleelever er der sket en signifikant positiv udvikling. 9 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

10 3. Analyser I det følgende præsenteres resultaterne for delundersøgelserne. Opbygningen for analysen af de forskellige områder følger følgende skabelon. Først analyseres de vigtigste fund fra undersøgelsen. Herefter resultaterne fra de respektive indsatskort, og sidst analyseres baggrundsfaktorernes betydning for tilfredsheden. 3.1 FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD I afsnittet vil de vigtigste fund fra undersøgelsen blive beskrevet. Dette indeholder derudover en sammenligning med den samlede tilfredshed i og. Derefter bliver de væsentligste indsatsområder identificeret ved hjælp af indsatskort. Og sidst analyseres baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed Tilfredsheden blandt forældre til børn i dagtilbud I var forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns dagtilbud på 4,11, mens den i er 4,21. Således er der sket en lille signifikant ændring i den samlede tilfredshed i en positiv retning. Figur 3: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 4,21 dagtilbud? 4,11 Dette ses også i den procentuelle fordeling af svar, hvor der er sket en stigning i andelen, som er meget tilfredse, mens andelen, som er tilfredse, er nogenlunde uændret. Figur 4: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? utilfreds tilfreds 40% 46% 10% 4% 35% 47% 12% 5% tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds utilfreds Denne svagt positive tendens, hvor den gennemsnitlige tilfredshed generelt er større i end, afspejler sig i flere af de øvrige spørgsmål. 10 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

11 Der er ikke de store forskelle mellem og på de tilfredshedsspørgsmål, der omhandler den pædagogiske indsats, dog er der tale om en positiv signifikant udvikling. Særligt to spørgsmål skiller sig ud med en lavere tilfredshed end de øvrige spørgsmål. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med den tid personalet har til deres barn og tilfredsheden med aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Derudover er der to spørgsmål, hvor forældrene er særligt godt tilfredse. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade samt personalets omsorg for deres barn. Ni ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns forhold til de andre børn, og den gennemsnitlige tilfredshed på dette parameter er på 4,32. Både andelen af meget tilfredse og den gennemsnitlige tilfredshed er højere på dette parameter end på de spørgsmål, som omhandler forskellige spørgsmål af personalets indsats i forhold til relationerne børnene imellem (parametrene: begrænse drillerier, skabe kontakt mellem børn og gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv). Figur 5: Gennemsnitlig tilfredshed med den pædagogiske indsats og relationerne børnene imellem Personalets omsorg for dit barn? Den tid, personalet har til dit barn? Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven? Dit barns forhold til de andre børn? 3,40 3,29 3,79 3,72 4,34 4,17 4,41 4,28 4,32 4, utilfreds tilfreds Forældrene er generelt mest tilfredse med personalets modtagelse ved aflevering, farvel ved afhentning og dialogen mellem personalet og forældrene i forhold til de øvrige spørgsmål om inddragelse af forældre og udskiftning i personalet. 11 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

12 Figur 6: Gennemsnitlig tilfredshed med samarbejdet med personalet Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning? Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering? Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet? 4,20 4,11 4,23 4,13 4,15 4, utilfreds tilfreds Siden målingen er foretaget i, er der sket en signifikant stigning i tilfredsheden med frokostmåltidet fra 4,26 til 4,45 i. I er over halvdelen af forældrene tilfredse med frokostmåltidet. Omkring de fysiske rammer er der lavest tilfredshed med indeklimaet og de fysiske indendørsrammer. Der er sket en stigning i tilfredsheden siden på 0,16 med hensyn til indeklimaet. Mere end otte ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne i daginstitutionen, og den gennemsnitlige tilfredshed med åbningstiderne er 4,19. Figur 7: Gennemsnitlig tilfredshed med de fysiske rammer og eventuel madordning Frokostmåltidet? Indeklimaet? De fysiske rammer indendørs? Åbningstiderne? 4,45 4,26 3,86 3,70 3,89 3,79 4,19 4, utilfreds tilfreds Tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder er det område, hvor der er sket de største ændringer siden. Der er generelt sket en signifikant positiv ændring, og særligt er der sket en stigning i tilfredsheden med ventetiden på forældrenes 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i kommunen. Mere end ni ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med afstanden til daginstitutionen/dagplejen, og gennemsnittet er samlet set på 4, Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

13 Figur 8: Gennemsnitlig tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder Afstanden til daginstitutionen/dagplejen? 4,52 4,41 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune? Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere? 3,13 3,64 3,53 3, utilfreds tilfreds Det skal bemærkes, at der er en lille forskel i data fra hhv. og, der er brugt i ovenstående afsnit til at undersøge udviklingen i forældres tilfredshed med barnets dagtilbud. Således er der i de indsamlede data fra forældre, der har børn i offentlige dagtilbud såvel som forældre, der har børn i private dagtilbud. I det indsamlede data fra er der kun indsamlet data fra forældre, der har børn i offentlige dagtilbud. Analyser af det indsamlede data fra viser dog, at denne forskel på ingen måde er problematisk: Forskellen i gennemsnittene i de forskellige tilfredshedsmålinger er kun forskellige på anden decimal ift., hvorvidt forældre med børn i private dagtilbud inddrages eller ej. Der er ikke en statistisk signifikant forskel på tilfredshedsmålingerne fra, hvis der skelnes mellem de to grupper. 13 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

14 3.1.2 Indsatsområder På dagtilbudsområdet er der identificeret fem faktorer, som kan ses af nedenstående figur. Figur 9: Oversigt over hvordan faktorerne er dannet Personalets generelle og pædagogiske indsats Barnets relationer og modtagelse Fysiske rammer Mulig fleksibilitet Forældreinddragelse Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn Aktiviteterne i dagligdagen Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Personalets faglige niveau Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv Dit barns forhold til de andre børn Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) Rengøringsstandarden Indeklimaet Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Afstanden til daginstitutionen/dagplejen Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter Indsatskortet viser først og fremmest, at barnets relationer og modtagelse, personalets pædagogiske og generelle indsats og forældreinddragelse har størst betydning for forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. Alle faktorerne ligger over den gennemsnitlige tilfredshed og er tilmed steget signifikant siden på nær forældreinddragelse, som ligger lige omkring gennemsnittet på 14 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

15 Gennemsnitlig tilfredshed et stabilt niveau. Disse faktorer skal fastholdes fremadrettet for at bevare den nuværende forældretilfredshed. Indsatskortet viser også, at der er lav tilfredshed med en faktor, der er relativt betydningsfuld, nemlig de fysiske rammer. På trods af en forbedring siden er denne stadig vigtig at overvåge. Tilfredsheden med fleksibiliteten er steget siden, men den har til stadighed ikke den store betydning for forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. De vigtigste pointer er: Den samlede tilfredshed kan bevares og muligvis øges ved at fastholde fokus på barnets relationer og modtagelse og den pædagogiske og generelle indsats og ved at prioritere forældreinddragelsen. Figur 10: Indsatskort Faktorers betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 - Barnets relationer og modtagelse - Personalets pædagogiske og generelle indsats 4,0 - Mulig fleksibilitet - Barnets relationer og modtagelse - Personalets pædagogiske og generelle indsats - Forældreinddragelse 3,8 - Mulig fleksibilitet - Fysiske rammer - Forældreinddragelse - Fysiske rammer 3,6 3,4 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 15 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

16 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 11: Indsatskort for personalets generelle og pædagogiske indsats. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,3 4,1 3,9 TILPAS Understøtte børnenes fysiske og motoriske udvikling Understøtte børnenes sproglige udvikling Personalets faglige niveau Få børnene til at føle sig trygge og glade Omsorg for børnene Engagement i hverdagen FASTHOLD Udvikling af børnenes sociale kompetencer Aktiviteterne i dagligdagen 3,7 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet Udgangspunkt i børnenes behov Pædagogisk indsats i forhold til børnene 3,5 3,3 3,1 OVERVÅG Tid til børnene Lille betydning for Få børnene til at føle sig 4,3 trygge og glade Understøtte børnenes sproglige udvikling Understøtte børnenes fysiske og motoriske udvikling Udgangspunkt i børnenes behov 4,1 Personalets faglige niveau Aktiviteterne i dagligdagen 3,9 3,7 TILPAS Aktiviteterne uden for dagtilbuddet Omsorg for børnene PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD Udvikling af børnenes sociale komp. Alle børnene trives og udvikles Pædagogisk indsats i forhold til børnene Engagement i hverdagen 3,5 Tid til børnene 3,3 3,1 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 16 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

17 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 12: Indsatskort for barnets relationer og modtagelse. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,5 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,3 4,2 Barnets forhold til de andre børn Afsked ved afhentning 4,1 4,0 Modtagelse ved aflevering Begrænse drillerier mellem børnene 3,9 Skabe kontakt mellem det enkelte barn og de øvrige børn Gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 3,8 3,7 Udskiftning i personalet tilknyttet børnene 3,6 3,5 4,5 4,4 OVERVÅG Lille betydning for TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,3 4,2 4,1 Barnets forhold til de andre børn Begrænse drillerier mellem børnene Modtagelse ved aflevering Afsked ved afhentning Skabe kontakt mellem det enkelte barn og de øvrige børn 4,0 3,9 Gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 3,8 3,7 Udskiftning i personalet tilknyttet børnene 3,6 3,5 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 17 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

18 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 13: Indsatskort for fysiske rammer. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 4,0 Udendørs faciliteter 3,8 3,6 Rengøringsstandarden Fysiske rammer indendørs Indeklimaet 3,4 3,2 3,0 Størrelsen af forældrebetaling OVERVÅG Lille betydning for 4,4 TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 4,0 3,8 Udendørs faciliteter Fysiske rammer indendørs Rengøringsstandarden Indeklimaet 3,6 3,4 Størrelsen af forældrebetaling 3,2 3,0 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 18 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

19 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 14: Indsatskort for mulig fleksibilitet. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,6 TILPAS FASTHOLD 4,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Kommunens information om pasningsmuligheder OVERVÅG Lille betydning for 4,6 TILPAS 4,4 Ventetiden på 1. prioritet Mulighed for valg af mellem pasningsformer Mulighed for valg mellem de enkelte daginstitutioner/ dagplejere Afstanden til daginstitutionen/dagplejen PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Ventetiden på 1. prioritet Mulighed for valg af mellem pasningsformer Mulighed for valg mellem de enkelte daginstitutioner/ dagplejere Kommunens information om pasningsmuligheder 3,2 3,0 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 19 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

20 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 15: Indsatskort for forældreinddragelse. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 4,0 Dialog og samarbejde mellem forældre og personale Personalets lydhørhed 3,8 3,6 Inddragelse af forældre i beslutninger vedr. dagtilbuddet 3,4 4,4 OVERVÅG Lille betydning for TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 Dialog og samarbejde mellem forældre og personale 4,0 Personalets lydhørhed 3,8 3,6 3,4 OVERVÅG Lille betydning for Inddragelse af forældre i beslutninger vedr. dagtilbuddet Inddragelse af forældre i dagtilbuddets aktiviteter PRIORITÉR Stor betydning for 20 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

21 3.1.3 Baggrundsfaktorers betydning Nedenstående figur viser baggrundsfaktorernes betydning for forældrenes samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud. Efterfølgende vil baggrundsfaktorer, som relaterer sig til børnene blive analyseret. To baggrundsfaktorer viser sig at have en signifikant betydning for forældrenes samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud. Det drejer sig om forældrenes alder og bopæl. Det viser sig, at forældre mellem 18 og 29 år er mere tilfredse med deres barns dagtilbud end forældre, der er mellem 35 og 55 år gammel. Derudover er forældre med bopæl i Region Hovedstaden og Region Sjælland mindre tilfredse med barnets dagtilbud end forældre med bopæl i Region Nordjylland. 21 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

22 Region Højest fuldførte Forælders alder Civilstand Sprog Dit køn Figur 16: Baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed med barnets dagtilbud. Faktorer som relaterer sig til forældrene Mand 4,17 Kvinde Dansk 4,23 4,20 Andet sprog Samboende/gift 4,20 4,37 Enlig år 4,27 4, år år 4,22 4,17 56 år og derover 3,75 Skole klasse Folkeskole EFG/HG/Teknisk skole Studentereksamen, HF, HHX 4,13 4,32 4,38 4,28 Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU LVU Anden uddannelse Nordjylland Midtjylland 4,22 4,30 4,15 4,19 4,25 4,36 4,21 Syddanmark Hovedstaden Sjælland 4,22 4,16 4, utilfreds Faktoren har statistisk signifikant betydning tilfreds Ikke signifikant betydning 22 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

23 Der er en række forskellige faktorer, som relaterer sig til barnet og øvrige børn i husstanden, som har betydning for forældrenes tilfredshed med barnets dagtilbud. Barnets alder Den tid barnet har været i dagtilbud Antal børn i hustanden (inklusiv barnet selv) Alderen på disse børn Forældre til børn i alderen fra nul til to år er mere tilfredse end forældre til børn i dagtilbud, hvor børnene er mellem tre og fem år gamle. Forældre til børn, der har været i dagtilbud i under et år, er mere tilfredse end forældre, hvor barnet har været i dagtilbud mellem tre og seks år. I hustande, hvor der er to børn, er forældrene mindre tilfredse end hustande, hvor der er ét barn eller tre børn. Forældre til børn under to år er mere tilfredse med barnets dagtilbud end forældre, som har børn mellem tre og ni år. 23 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Appendiks Statistisk beregnede fokusområder Indhold 1 Læsevejledning 2 Daginstitutionerne Dagplejen Skole 6 6 SFO 7 Fritidsklubber 8 2 Læsevejledning Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere