BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET"

Transkript

1 h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med:

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Baggrund og formål Metodisk resumé Læsevejledning Læsevejledning til indsatskort 6 2. OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER 9 3. ANALYSER Forældre til børn i dagtilbud Tilfredsheden blandt forældre til børn i dagtilbud Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Elever i folkeskolens klasse Tilfredshed blandt elever i folkeskolens klasse Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Forældre til folkeskoleelever Tilfredshed blandt forældre til folkeskoleelever Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Forældre til børn i SFO/fritidshjem Tilfredshed blandt forældre til børn i SFO/fritidshjem Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning Brugere som modtager hjemmepleje Tilfredshed med hjemmeplejen Indsatsområder Baggrundsfaktorers betydning 60 2 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

3 4. METODE Undersøgelsens organisering og metode Dataindsamling for dagtilbud- og skoleområdet Spørgeskema Frafald og bortfaldsanalyser Forældre til børn i dagtilbud Elever i folkeskolens klasse Forældre til folkeskoleelever Forældre til børn i SFO/fritidshjem Hjemmeplejen Indsatskort Metoden bag indsatskort og faktoranalyse Faktoranalyser, regressionsanalyser og gennemsnit 72 3 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

4 1. Indledning 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL I aftalen om kommunernes økonomi 2011 er det aftalt at anbefale kommunerne at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om brugernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser hvert andet år. Specifikt fokuseres forældre til børn i dagtilbud, elever i folkeskolen, forældre til elever i folkeskole, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt på ydelser til modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje. Til dette formål er der udviklet et fælles spørgeskema for hver brugergruppe, som kommunerne opfordres til at anvende med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem kommunernes resultater. For yderligere at facilitere sammenligning mellem kommunerne er der udviklet et datavarehus som siden har givet kommunerne mulighed for at indberette undersøgelser og sammenligne resultater. I blev der desuden foretaget en baseline-måling af tilfredsheden på de forskellige områder. Indeværende undersøgelse er en opfølgning på denne måling og en opdatering af resultaterne fra dengang. 1.2 METODISK RESUMÉ Stikprøvegrundlaget for undersøgelsen er en tilfældigt udtrukket bruttostikprøver. Disse stikprøver er leveret af CPR-kontoret. Bruttostikprøverne er udvalgt efter forskellige fødselsdatointervaller. I nedenstående tabel ses fødselsdatointervallerne, respektive stikprøvestørrelser, antal svar og svarprocent. I forhold til undersøgelsen blandt modtagere af hjemmeplejen, så er dette baseret på Danmarks Statistiks register over personer visiteret til hjemmeplejen gennem deres ældredokumentationsprojekt. Dette er suppleret med kontakt til kommuner, som ikke har indberettet til registeret for at styrke repræsentativiteten. Ud af de i øjeblikket seks kommuner, som ikke har indberettet til projektet, er der én kommune, som har udleveret oplysninger til indeværende undersøgelse. 4 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

5 Tabel 1: Oversigt over svarprocenter i de forskellige undersøgelser Målgruppe CPR Stikprøve Antal svar Svarprocent Forældre til børn i dagtilbud % Elever i 6-9 klasse Forældre til elever i folkeskole Forældre til børn i SFO/fritidshjem * * % % % Modtagere af hjemmepleje ** % Note: * = CPR-intervallet i bruttostikprøven er udvidet med et enkelt år i to målgrupper i forhold til -undersøgelsen: 1) Elever i 6-9 klasse og 2) Forældre til elever i folkeskole. Dette er gjort for at indfange flere elever med udviklingsmæssige og/eller faglige vanskeligheder eller på anden måde vanskeligt stillede elever i de ældste klassetrin, som er forsinkede i klassetrin i forhold til fødselsårgang. Blandt Elever i 6. til 9. klasse har 65 elever i den udvidede målgruppe besvaret spørgeskemaet. Se mere i metodeafsnittet. ** = Modtagere af hjemmepleje fra Danmarks Statstiks (DST) database og supplement fra kommuner, der ikke har indberettet til DST. På baggrund af undersøgelsen fra har Epinion med enkelte undtagelser anvendt samme metode og fremgangsmåde, således at resultaterne er sammenlignelige. Undtagelserne er for det første udvidelse af stikprøvegrundlaget som beskrevet i note ovenfor og for det andet frascreening af private dagtilbud. I forhold til analyserne for er der lavet nye faktoranalyser. Dette er gjort for at kunne spore en eventuel udvikling fra til, og for at kunne sammenligne er det nødvendigt, at de identificerede faktorer indeholder de samme spørgsmål. Faktoranalyserne i indeværende rapport er derfor foretaget på baggrund af det samlede datamateriale for og, hvilket giver mere robuste resultater, som følge af det større antal respondenter. Efter faktoranalyserne er der lavet indsatskort for de forskellige faktorer for både og. I forhold til beregningerne af gennemsnit, så er der i rapporten her anvendt eksakte værdier til beregning af gennemsnit. Dette betyder, at det kan ligne, at der er forskel mellem to rapporterede gennemsnit og en afvigelse. Afvigelsen er fundet ved at trække de eksakte værdier fra hinanden, hvorfor dette kan afvige fra de to afrundede gennemsnit. 5 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

6 1.3 LÆSEVEJLEDNING Rapporten indledes med en opsummering af hovedresultaterne på tværs af de fem undersøgelser. Herefter er rapporten er opbygget således, at de fem undersøgelser gennemgås og beskrives i hvert sit kapitel, og de kan dermed også læses uafhængigt af hinanden. Strukturen for hvert kapitel er, at de væsentligste fund fra undersøgelsen præsenteres indledningsvist. De væsentligste fund er udvalgt på baggrund af tre kriterier. Det er resultater, hvor der sket en udvikling siden, relativt høje/lave gennemsnit eller en stor andel der er meget tilfredse/utilfredse. Herefter præsenteres en række indsatskort indeholdende spørgsmålene fra undersøgelsen. Afsnittet med indsatsområderne er bygget op, så der først kommer en kort analyse af de overordnede tendenser fra indsatskortindsatskortene. Derefter kommer et indsatskort med de identificerede faktorer for hvert område med tal fra både og, og til sidst kommer en række indsatskort indeholdende alle de anvendte spørgsmål for hver faktor opdelt på og. Ønskes der en grundigere analyse af et specifikt område henvises der til de sidstnævnte indsatskort. I næste afsnit findes en læsevejledning til indsatskortene. Afslutningsvis analyseres de enkelte baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed. Dette gøres ved at undersøge, om der er forskel på den gennemsnitlige tilfredshed mellem forskellige grupper som køn, alder, antal børn i familien og lignende. I sidste kapitel præsenteres undersøgelsens metode. Herunder hvordan undersøgelsen er forløbet, opbygningen af undersøgelsen og de anvendte spørgeskemaer. Ud over svarprocenterne indeholder metodeafsnittet også en mere dybdegående bortfaldsanalyser for de enkelte undersøgelser. Sidst indeholder afsnittet en mere dybdegående beskrivelse af konstruktionen af faktorerne og indsatskortene Læsevejledning til indsatskort Formålet med indsatskortene er at identificere indsatsområder, som er vigtige for brugernes samlede tilfredshed. Dette gøres ved hjælp af en statistisk analyse. I prioriteringen af forskellige indsatsområder er det relevant at se på indsatsområdernes betydning for brugernes samledes tilfredshed. Til dette anvendes en statistiske regressionsanalyse. Derudover er det vigtigt at se på, om brugerne generelt set er tilfredse med området, eller om tilfredsheden er lav, og der derfor er mulighed for at forbedre tilfredsheden. Indsatskortet (se figur 1) ordner de forskellige områder i fire kasser efter brugernes gennemsnitlige tilfredshed, og hvor stor betydning området har for deres samlede tilfredshed. 6 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

7 Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for den samlede tilfredshed. En stigning eller et fald i tilfredsheden med disse elementer forventes ikke at påvirke den samlede tilfredshed betydeligt. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor også at medføre et fald eller en stigning i den samlede tilfredshed. Akserne i indsatskortene er fastsat, som gennemsnittet i de enkelte indsatskort. Dog med undtagelse af -kort, hvor der er anvendt akser fra -kortet. (Se mere om dette i metodebeskrivelsen afsnit 4.5). Afsnittet med indsatskortene kan være med til at pege på, hvilke faktorer og områder, som er vigtige at fokusere på for at fastholde den nuværende brugertilfredshed og hvilke faktorer, der eventuelt kan fokuseres på, hvis man ønsker at øge brugertilfredsheden fremadrettet. Indledningsvist er det naturligvis vigtigt at understrege, at resultaterne kun handler om faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Faktorer der har lav betydning i dette kapitel kan derfor godt have stor strategisk betydning i forhold til andre mål i organisationen, f.eks. trivslen blandt medarbejderne. 7 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

8 Lille betydning Figur 1: Læsevejledning til indsatskort Høj tilfredshed TILPAS FASTHOLD Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Høj Betydning: Høj Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed. Stor betydning Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i den samlede tilfredshed. OVERVÅG PRIORITÉR Lav tilfredshed Det skal bemærkes, at prioriteringskortene udtrykker den relative prioritering af indsatsområder blandt de elementer, der er med i indsatskortet. Det er således ikke muligt umiddelbart at sammenligne to indsatskort da akser og opdeling er fastsat udfra indholdet i indsatskortet. Derfor læses indsatskortet således, at de indsatser som skal prioriteres er i forhold til de øvrige elementer i det pågældende kort. For de prioriteringskort, hvor der er et kort over og et andet for, så er akser og opdelingen holdt konstant, så på disse kort er det muligt at identificere en bevægelse. 8 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

9 2. Opsummering af hovedresultater I figuren nedenfor er den gennemsnitlige tilfredshed for alle fem tilfredshedsundersøgelser vist på en skala fra et til fem, hvor et er meget utilfreds og fem er meget tilfreds. Generelt er brugerne relativt tilfredse, og de har en gennemsnitlig tilfredshed på omkring fire på en skala fra et til fem. De områder med lavest tilfredshed er forældre til folkeskoleelever og forældre til børn i SFO/fritidshjem, mens både brugere af hjemmeplejen og forældre til børn i dagtilbud er mest tilfredse. Figur 2: Den gennemsnitlige brugertilfredshed på de undersøgte områder. og Forældre til børn i dagtilbud Elever i folkeskolen Forældre til folkeskoleelever Forældre til børn i SFO Brugere som modtager hjemmepleje 4,21 4,11 3,99 3,81 3,90 3,82 3,95 3,94 4,08 4, utilfreds tilfreds Nedenfor ses en tabel, som sammenholder den gennemsnitlige tilfredshed i og udviklingen fra målingen i. Tabel 2: Oversigt over udviklingen i den gennemsnitlige tilfredshed siden og den gennemsnitlige tilfredshed Tilfredshed Positiv udvikling siden Gennemsnitlig tilfredshed i over 4 eller 4 Gennemsnitlig tilfredshed i under 4 Forældre til børn i dagtilbud Elever i 6-9 klasse Forældre til elever i folkeskole Ingen/negativ udvikling siden Modtagere af hjemmepleje Forældre til børn i SFO/fritidshjem Udviklingen i den gennemsnitlige tilfredshed fra til er samlet set positiv. Der er to områder, hvor der ikke er sket en positiv udvikling i tilfredsheden. På hjemmeplejeområdet er der sket et signifikant fald i tilfredsheden. For SFO erne/fritidshjemmene er tilfredsheden uændret. For forældre til børn i dagtilbud, elever i folkeskolens klasse og forældre til folkeskoleelever er der sket en signifikant positiv udvikling. 9 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

10 3. Analyser I det følgende præsenteres resultaterne for delundersøgelserne. Opbygningen for analysen af de forskellige områder følger følgende skabelon. Først analyseres de vigtigste fund fra undersøgelsen. Herefter resultaterne fra de respektive indsatskort, og sidst analyseres baggrundsfaktorernes betydning for tilfredsheden. 3.1 FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD I afsnittet vil de vigtigste fund fra undersøgelsen blive beskrevet. Dette indeholder derudover en sammenligning med den samlede tilfredshed i og. Derefter bliver de væsentligste indsatsområder identificeret ved hjælp af indsatskort. Og sidst analyseres baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed Tilfredsheden blandt forældre til børn i dagtilbud I var forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns dagtilbud på 4,11, mens den i er 4,21. Således er der sket en lille signifikant ændring i den samlede tilfredshed i en positiv retning. Figur 3: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 4,21 dagtilbud? 4,11 Dette ses også i den procentuelle fordeling af svar, hvor der er sket en stigning i andelen, som er meget tilfredse, mens andelen, som er tilfredse, er nogenlunde uændret. Figur 4: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? utilfreds tilfreds 40% 46% 10% 4% 35% 47% 12% 5% tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds utilfreds Denne svagt positive tendens, hvor den gennemsnitlige tilfredshed generelt er større i end, afspejler sig i flere af de øvrige spørgsmål. 10 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

11 Der er ikke de store forskelle mellem og på de tilfredshedsspørgsmål, der omhandler den pædagogiske indsats, dog er der tale om en positiv signifikant udvikling. Særligt to spørgsmål skiller sig ud med en lavere tilfredshed end de øvrige spørgsmål. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med den tid personalet har til deres barn og tilfredsheden med aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Derudover er der to spørgsmål, hvor forældrene er særligt godt tilfredse. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade samt personalets omsorg for deres barn. Ni ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns forhold til de andre børn, og den gennemsnitlige tilfredshed på dette parameter er på 4,32. Både andelen af meget tilfredse og den gennemsnitlige tilfredshed er højere på dette parameter end på de spørgsmål, som omhandler forskellige spørgsmål af personalets indsats i forhold til relationerne børnene imellem (parametrene: begrænse drillerier, skabe kontakt mellem børn og gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv). Figur 5: Gennemsnitlig tilfredshed med den pædagogiske indsats og relationerne børnene imellem Personalets omsorg for dit barn? Den tid, personalet har til dit barn? Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven? Dit barns forhold til de andre børn? 3,40 3,29 3,79 3,72 4,34 4,17 4,41 4,28 4,32 4, utilfreds tilfreds Forældrene er generelt mest tilfredse med personalets modtagelse ved aflevering, farvel ved afhentning og dialogen mellem personalet og forældrene i forhold til de øvrige spørgsmål om inddragelse af forældre og udskiftning i personalet. 11 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

12 Figur 6: Gennemsnitlig tilfredshed med samarbejdet med personalet Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning? Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering? Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet? 4,20 4,11 4,23 4,13 4,15 4, utilfreds tilfreds Siden målingen er foretaget i, er der sket en signifikant stigning i tilfredsheden med frokostmåltidet fra 4,26 til 4,45 i. I er over halvdelen af forældrene tilfredse med frokostmåltidet. Omkring de fysiske rammer er der lavest tilfredshed med indeklimaet og de fysiske indendørsrammer. Der er sket en stigning i tilfredsheden siden på 0,16 med hensyn til indeklimaet. Mere end otte ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne i daginstitutionen, og den gennemsnitlige tilfredshed med åbningstiderne er 4,19. Figur 7: Gennemsnitlig tilfredshed med de fysiske rammer og eventuel madordning Frokostmåltidet? Indeklimaet? De fysiske rammer indendørs? Åbningstiderne? 4,45 4,26 3,86 3,70 3,89 3,79 4,19 4, utilfreds tilfreds Tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder er det område, hvor der er sket de største ændringer siden. Der er generelt sket en signifikant positiv ændring, og særligt er der sket en stigning i tilfredsheden med ventetiden på forældrenes 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i kommunen. Mere end ni ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med afstanden til daginstitutionen/dagplejen, og gennemsnittet er samlet set på 4, Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

13 Figur 8: Gennemsnitlig tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder Afstanden til daginstitutionen/dagplejen? 4,52 4,41 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune? Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere? 3,13 3,64 3,53 3, utilfreds tilfreds Det skal bemærkes, at der er en lille forskel i data fra hhv. og, der er brugt i ovenstående afsnit til at undersøge udviklingen i forældres tilfredshed med barnets dagtilbud. Således er der i de indsamlede data fra forældre, der har børn i offentlige dagtilbud såvel som forældre, der har børn i private dagtilbud. I det indsamlede data fra er der kun indsamlet data fra forældre, der har børn i offentlige dagtilbud. Analyser af det indsamlede data fra viser dog, at denne forskel på ingen måde er problematisk: Forskellen i gennemsnittene i de forskellige tilfredshedsmålinger er kun forskellige på anden decimal ift., hvorvidt forældre med børn i private dagtilbud inddrages eller ej. Der er ikke en statistisk signifikant forskel på tilfredshedsmålingerne fra, hvis der skelnes mellem de to grupper. 13 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

14 3.1.2 Indsatsområder På dagtilbudsområdet er der identificeret fem faktorer, som kan ses af nedenstående figur. Figur 9: Oversigt over hvordan faktorerne er dannet Personalets generelle og pædagogiske indsats Barnets relationer og modtagelse Fysiske rammer Mulig fleksibilitet Forældreinddragelse Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn Aktiviteterne i dagligdagen Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Personalets faglige niveau Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv Dit barns forhold til de andre børn Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) Rengøringsstandarden Indeklimaet Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Afstanden til daginstitutionen/dagplejen Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter Indsatskortet viser først og fremmest, at barnets relationer og modtagelse, personalets pædagogiske og generelle indsats og forældreinddragelse har størst betydning for forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. Alle faktorerne ligger over den gennemsnitlige tilfredshed og er tilmed steget signifikant siden på nær forældreinddragelse, som ligger lige omkring gennemsnittet på 14 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

15 Gennemsnitlig tilfredshed et stabilt niveau. Disse faktorer skal fastholdes fremadrettet for at bevare den nuværende forældretilfredshed. Indsatskortet viser også, at der er lav tilfredshed med en faktor, der er relativt betydningsfuld, nemlig de fysiske rammer. På trods af en forbedring siden er denne stadig vigtig at overvåge. Tilfredsheden med fleksibiliteten er steget siden, men den har til stadighed ikke den store betydning for forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. De vigtigste pointer er: Den samlede tilfredshed kan bevares og muligvis øges ved at fastholde fokus på barnets relationer og modtagelse og den pædagogiske og generelle indsats og ved at prioritere forældreinddragelsen. Figur 10: Indsatskort Faktorers betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 - Barnets relationer og modtagelse - Personalets pædagogiske og generelle indsats 4,0 - Mulig fleksibilitet - Barnets relationer og modtagelse - Personalets pædagogiske og generelle indsats - Forældreinddragelse 3,8 - Mulig fleksibilitet - Fysiske rammer - Forældreinddragelse - Fysiske rammer 3,6 3,4 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 15 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

16 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 11: Indsatskort for personalets generelle og pædagogiske indsats. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,3 4,1 3,9 TILPAS Understøtte børnenes fysiske og motoriske udvikling Understøtte børnenes sproglige udvikling Personalets faglige niveau Få børnene til at føle sig trygge og glade Omsorg for børnene Engagement i hverdagen FASTHOLD Udvikling af børnenes sociale kompetencer Aktiviteterne i dagligdagen 3,7 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet Udgangspunkt i børnenes behov Pædagogisk indsats i forhold til børnene 3,5 3,3 3,1 OVERVÅG Tid til børnene Lille betydning for Få børnene til at føle sig 4,3 trygge og glade Understøtte børnenes sproglige udvikling Understøtte børnenes fysiske og motoriske udvikling Udgangspunkt i børnenes behov 4,1 Personalets faglige niveau Aktiviteterne i dagligdagen 3,9 3,7 TILPAS Aktiviteterne uden for dagtilbuddet Omsorg for børnene PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD Udvikling af børnenes sociale komp. Alle børnene trives og udvikles Pædagogisk indsats i forhold til børnene Engagement i hverdagen 3,5 Tid til børnene 3,3 3,1 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 16 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

17 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 12: Indsatskort for barnets relationer og modtagelse. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,5 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,3 4,2 Barnets forhold til de andre børn Afsked ved afhentning 4,1 4,0 Modtagelse ved aflevering Begrænse drillerier mellem børnene 3,9 Skabe kontakt mellem det enkelte barn og de øvrige børn Gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 3,8 3,7 Udskiftning i personalet tilknyttet børnene 3,6 3,5 4,5 4,4 OVERVÅG Lille betydning for TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,3 4,2 4,1 Barnets forhold til de andre børn Begrænse drillerier mellem børnene Modtagelse ved aflevering Afsked ved afhentning Skabe kontakt mellem det enkelte barn og de øvrige børn 4,0 3,9 Gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 3,8 3,7 Udskiftning i personalet tilknyttet børnene 3,6 3,5 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 17 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

18 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 13: Indsatskort for fysiske rammer. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 4,0 Udendørs faciliteter 3,8 3,6 Rengøringsstandarden Fysiske rammer indendørs Indeklimaet 3,4 3,2 3,0 Størrelsen af forældrebetaling OVERVÅG Lille betydning for 4,4 TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 4,0 3,8 Udendørs faciliteter Fysiske rammer indendørs Rengøringsstandarden Indeklimaet 3,6 3,4 Størrelsen af forældrebetaling 3,2 3,0 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 18 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

19 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 14: Indsatskort for mulig fleksibilitet. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,6 TILPAS FASTHOLD 4,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Kommunens information om pasningsmuligheder OVERVÅG Lille betydning for 4,6 TILPAS 4,4 Ventetiden på 1. prioritet Mulighed for valg af mellem pasningsformer Mulighed for valg mellem de enkelte daginstitutioner/ dagplejere Afstanden til daginstitutionen/dagplejen PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Ventetiden på 1. prioritet Mulighed for valg af mellem pasningsformer Mulighed for valg mellem de enkelte daginstitutioner/ dagplejere Kommunens information om pasningsmuligheder 3,2 3,0 OVERVÅG Lille betydning for PRIORITÉR Stor betydning for 19 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

20 Gennemsnitlig tilfredshed Gennemsnitlig tilfredshed Figur 15: Indsatskort for forældreinddragelse. De enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed i og 4,4 TILPAS FASTHOLD 4,2 4,0 Dialog og samarbejde mellem forældre og personale Personalets lydhørhed 3,8 3,6 Inddragelse af forældre i beslutninger vedr. dagtilbuddet 3,4 4,4 OVERVÅG Lille betydning for TILPAS PRIORITÉR Stor betydning for FASTHOLD 4,2 Dialog og samarbejde mellem forældre og personale 4,0 Personalets lydhørhed 3,8 3,6 3,4 OVERVÅG Lille betydning for Inddragelse af forældre i beslutninger vedr. dagtilbuddet Inddragelse af forældre i dagtilbuddets aktiviteter PRIORITÉR Stor betydning for 20 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

21 3.1.3 Baggrundsfaktorers betydning Nedenstående figur viser baggrundsfaktorernes betydning for forældrenes samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud. Efterfølgende vil baggrundsfaktorer, som relaterer sig til børnene blive analyseret. To baggrundsfaktorer viser sig at have en signifikant betydning for forældrenes samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud. Det drejer sig om forældrenes alder og bopæl. Det viser sig, at forældre mellem 18 og 29 år er mere tilfredse med deres barns dagtilbud end forældre, der er mellem 35 og 55 år gammel. Derudover er forældre med bopæl i Region Hovedstaden og Region Sjælland mindre tilfredse med barnets dagtilbud end forældre med bopæl i Region Nordjylland. 21 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

22 Region Højest fuldførte Forælders alder Civilstand Sprog Dit køn Figur 16: Baggrundsfaktorers betydning for den samlede tilfredshed med barnets dagtilbud. Faktorer som relaterer sig til forældrene Mand 4,17 Kvinde Dansk 4,23 4,20 Andet sprog Samboende/gift 4,20 4,37 Enlig år 4,27 4, år år 4,22 4,17 56 år og derover 3,75 Skole klasse Folkeskole EFG/HG/Teknisk skole Studentereksamen, HF, HHX 4,13 4,32 4,38 4,28 Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU LVU Anden uddannelse Nordjylland Midtjylland 4,22 4,30 4,15 4,19 4,25 4,36 4,21 Syddanmark Hovedstaden Sjælland 4,22 4,16 4, utilfreds Faktoren har statistisk signifikant betydning tilfreds Ikke signifikant betydning 22 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

23 Der er en række forskellige faktorer, som relaterer sig til barnet og øvrige børn i husstanden, som har betydning for forældrenes tilfredshed med barnets dagtilbud. Barnets alder Den tid barnet har været i dagtilbud Antal børn i hustanden (inklusiv barnet selv) Alderen på disse børn Forældre til børn i alderen fra nul til to år er mere tilfredse end forældre til børn i dagtilbud, hvor børnene er mellem tre og fem år gamle. Forældre til børn, der har været i dagtilbud i under et år, er mere tilfredse end forældre, hvor barnet har været i dagtilbud mellem tre og seks år. I hustande, hvor der er to børn, er forældrene mindre tilfredse end hustande, hvor der er ét barn eller tre børn. Forældre til børn under to år er mere tilfredse med barnets dagtilbud end forældre, som har børn mellem tre og ni år. 23 Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, folkeskoleog

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere