Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektudvikling Projektsalg Projektstyring"

Transkript

1 Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

2 Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg. Wind 1 rummer de erfaringer og kompetencer, som gør det muligt at udvikle og realisere et mølleprojekt, fra den første idé og frem til møllerne snurrer. I dag er Wind 1 eks - ponent for arbejdsprocesser, der med kvalitet sikrer gennemarbejdede vindmølle - projekter fra først til sidst. Historien om Wind 1 begynder i Nykøbing Mors først i 1980 erne, da World Wide Wind A/S opstillede sin første mølle, en 75 kw Wind Matic mølle. I de følgende år specialiserede virksomheden sig i at udvikle og sælge vindmølleprojekter i Danmark og Europa. Wind 1 har sat udviklingen af vindmølleprojekter i system. Vi arbejder over hele Danmark og er engageret i cirka 120 projekter fordelt på 36 kommuner. Sideløbende med udviklingen af nye vindmølleprojekter driver Wind 1 og selskabets ejerkreds et større antal vindmøller. 2

3 Sikkerhed og tillid fra først til sidst

4 Landinspektør Energi- & MiljøData Vindmølleproducenter Landbrugskonsulenter Advokater Energiselskaber Lodsejere Kommuner Pengeinstitutter Miljøministeriet Museum Arkitekt Tinglysning Landmåler Energiministeriet Revisorer Biolog Taksationskommissionen Naboer Møllelaug Naturstyrelsen

5 Wind 1 A/S er en fleksibel organisation af vindmøllespecialister, der sammen med en kreds af samarbejdspartnere, råder over de nødvendige kompetencer, til at udvikle og realisere vindmølleprojekter. Udvikling af nye mølleprojekter kræver både kreativitet hos den enkelte og kompetencer til at anlægge mange indfaldsvinkler på en sag, hvis alle interesser i et projekt skal gå op i en højere enhed. Uanset om det anskues af en lodsejer, en kommune, organisationer, af Wind 1 eller ses fra en borgervinkel. Derfor er arbejdsdagen for medarbejdere og samarbejdspartnere præget af en høj grad af individuel frihed. Wind 1 arbejder resultatorienteret på en række vigtige hovedområder: Identifikation af egnede lokaliteter for vindmøller herunder også indgåelse af lodsejerkontrakter Projektforberedelse, herunder støj- og skyggeberegninger og en biologisk undersøgelse af egnede lokaliteter, samt sagsbehandling af byggeansøgninger Udarbejdelse af VVM-redegørelser og lokalplaner Opstilling af nye møller, samt nedtagning af ældre Salg, forsikring, og, om nødvendigt, finansiering af vindmøller Kvalitetskontrol 5

6 Et vindmølleprojekt fra Wind 1 er realistisk, fordi det bygger på veldokumenterede data. Beregninger af møllernes produktion udarbejdes af et uvildigt firma, mens beregninger til belysning af økonomien i projektet udføres af en ekstern, uvildig statsautoriseret revisor. Wind 1 afholder den økonomiske risiko i et vindmølleprojekt fra start til slut. Det gælder også udgifter til: Udarbejdelse af planer Eventuelle opkøb af saneringsmøller og -ejendomme Indkøb af møller hos vindmølleproducent Sikkerhedsstillelse overfor el-forsyningen Anlæg af veje og fundamenter Betaling af erstatninger til lodsejere og til dækning af eventuelle erstatninger for værditab Oprettelse af vindmøllelaug Sikkerhedsstillelse for ikke solgte andele i en laugsmølle. Wind 1 engagerer sig ikke i vindmølleprojekter for selv at blive ejer af møllerne, men arbejder for at sælge dem. Videresalg sker normalt først, når møllerne er rejst og har kørt fejlfrit i indkøringsperioden. Når et vindmølleprojekt opnår byggetilladelse, er der 99,9 procent sikkerhed for, at det realiseres. Kun hvis væsentlige forudsætninger, som eksempelvis afregnings - mæssige forhold, ændres, vil et projekt muligvis blive udsat eller helt opgivet. 6

7 Realistiske projekter - gode løsninger

8 Grundigt forarbejde i alle detaljer

9 Wind 1 tilbyder at tage ansvaret og risikoen for et vindmølleprojekts gennemførelse. Wind 1 påtager sig udgifterne til VVM-undersøgelse, lokalplanlægning, landinspektør og visualiseringer, samt undersøgelser af et områdes natur og kulturværdier. I forhold til bestemmelserne i Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven) varetager Wind 1 det praktiske omkring erstatningsordning for naboer og udbudsordningen for medejerskab af vindmøllerne blandt beboere i lokalområdet. Kan et projekt realiseres, skal der være indgået en brugsretsaftale før projektet starter. Det tager Wind 1 sig af. Realiseres et projekt ikke, er der ingen indtægter til lodsejeren, men heller ingen udgifter til indledende projektering. Wind 1 har det økonomiske funda ment til at sikre projektets gennemførelse. Wind 1 leder hele tiden efter lokaliteter med plads til nye møller. Forudsætningerne for placeringer ændres konstant. Hvis en screening af en kommune viser en eller flere egnede lokaliteter, udarbejder Wind 1 mølleprojekter på lokaliteterne. Først som desk-research, hvor det blandt andet fastlægges, hvordan lokaliteterne bedst udnyttes med valg af møllestørrelse og antal. 9

10 Sideløbende gennemfører Wind 1 og selskabets samarbejdspartnere en fysisk besigtigelse af lokaliteten. Dette for at få vished for, at der ikke er natur- eller kultur - historiske værdier eller andre forhold, som ikke fremgår af de tilgængelige data. Desuden kontrollerer Wind 1 gældende planforhold for den konkrete og for til - stødende lokaliteter for at sikre, at der ikke er andre planer, der udelukker opstilling af vindmøller. Først når en lokalitet er fundet egnet til opstilling af vindmøller, kontakter Wind 1 den eller de lodsejere, der ejer jorden. Planerne præsenteres med en beskrivelse af de fysiske forhold ved mølleprojektet, herunder også tilbud om vederlag for opstilling af møller. Er der interesse, får Wind 1 lodsejernes fuldmagt til at arbejde videre med en kon - kretisering af projektet. Er der gennemført tilsvarende forløb for andre projekter i en kommune, opgøres den samlede miljøgevinst. Projektet eller projekterne beskrives i et oplæg til kommunen med en redegørelse for deres indhold og miljøgevinst, ligesom kommunen anmodes om at indarbejde det enkelte projekt i sin vindmølleplan. Kommunen agerer blandt andet ved at vurdere, hvad der skal indgå i kommuneplanen og hvad der er omfattet af vindmølleplanen. I den ideelle situation mødes projektet med et hurtigt kommunalt ja. Så kan det sendes i ide-fase, hvor offentligheden kan kommentere projektet. Herefter udarbejdes miljøvurdering, VVM-redegørelse, lokalplan, samt kommuneplantillæg. Først da, kan der søges byggetilladelse. Den samlede tidshorisont, fra den første deskresearch til møllerne er tilsluttet nettet, er fra tre til fem år. Forprojek - tering Offentlighedsfasen rapportering VVM Idefasen 10

11 Planer med bund i virkeligheden Lokalplan Projektering

12 Møller en mulighed for mange

13 Ifølge VE-lovens bogstav skal der, allerede inden arbejdet med at opstille møllerne går i gang, annonceres med, at personer med fast bopæl inden for en afstand af 4,5 km, fra det sted møllerne rejses, har forkøbsret til mindst 20 procent af ejerandelene i møllerne. Øvrige borgere i den pågældende kommune er også berettiget til at afgive tilbud om køb indenfor 20 procent andelene, men kan kun købe, hvis ovennævnte naboer ikke har udnyttet alle de 20 procents forkøbsret. Wind 1 har udviklet en skabelon til brug, når møllerne kommer i udbud. Den omfatter revisorredegørelse for projektet, annoncer, tegningsmateriale til køb af andele, samt vedtægter for det kommende vindmøllelaug. Wind 1 udarbejder en nøgtern præsentation, som kan stimulere lokales interesse for at investere i projektet. Præsentationen indeholder et gennemarbejdet budget for projektet, samt beregninger af de økonomiske konsekvenser for eventuelle afvigelser i projektets forudsætninger. Wind 1 afholder informationsmøde om salg af andele. 13

14 Ud over de udfordringer, der afdækkes under en forundersøgelse og VVM-under - søgelse, er forholdet til naboerne et potentielt problem i et vindmølleprojekt. Wind 1 har gode erfaringer med at forebygge problemer ud fra princippet: Problemer skal tackles, før de opstår. Når relevante lodsejere ønsker at indgå i et mølleprojekt, kontakter Wind 1 beboerne i det område, hvor beboerne kan søge erstatning jf. VE-loven. Wind 1 tilbyder at lave visualiseringer af mølleprojektet, og på grundlag heraf søges der ofte forlig med de berørte naboer om kompensation for eventuelle gener. Wind 1 vælger bevidst at være på forkant. Kan naboer til nye møller tidligt få klarhed om forhold vedrørende værditabsordningen, samt om muligheden for at erhverve andele i vindmølleprojektet, hvorfor så vente? Vores erfaring viser, at tidlig inddragelse af lokale beboere medvirker til at forebygge modstand. Yderligere gennemfører Wind 1 i offentlighedsfasen et borgermøde, hvor reglerne om erstatning for værditab nøje gennemgås. 14

15 Klar besked til alle

16 Initiativer der gør en forskel

17 Wind 1 udarbejder vindmølleprojekter og løser samtidig et stykke planarbejde, som ellers skulle udføres i kommunalt regi. Når Wind 1, på baggrund af aftaler med en eller flere lodsejere, har skabt grundlag for et vindmølleprojekt, tager Wind 1 en række initiativer. Kommunen får et projektoplæg, der blandt andet beskriver miljøgevinsten ved at realisere projektet. Oplægget kan bl.a. rumme en opgørelse af, hvor stor en del af kommunens samlede elforbrug, der er dækket af strøm, produceret af eksisterende møller, samt en opgørelse af, hvor mange eksisterende møller, der eventuelt skal fjernes for at give plads til møllerne i det nye projekt. I det fortsatte planarbejde kan Wind 1, efter kommunens retningslinjer, lave miljøvurdering, VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg, samt afholde udgifterne til arbejdet. Efter offentlighedsfasen kan Wind 1 bistå kommunen med at behandle indsigelser og udarbejde en redegørelse med beskrivelse af de punkter, hvor projektet er ændret under processen. Yderligere kan Wind 1 klargøre planen til udvalgsbehandling og politisk godkendelse. Wind 1 kan også bistå kommunen med at søge midler fra Den grønne pulje. 17

18 Kravene til indholdet i en planproces er klart beskrevet i lovgivningen. Men, i kraft af mange års erfaring, ved vi i Wind 1, at tingene kan gøres bedre end loven kræver. I samarbejdet med kommunen tilbyder Wind 1 en række ekstra ydelser i plan - for løbet: Wind 1 tilbyder at levere alt planmateriale uden beregning, herunder debatop - læg, screening, scoping, miljøvurderinger, VVM-redegørelse, samt forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan. Sammenfattende redegørelse, VVM-tilladelse, samt diverse kortbilag, i det fil - format, kommunen ønsker. Hvis det ønskes, leveres trykte eksemplarer af planerne, samt, efter ønske, på CD/download. Wind 1 tilbyder, uden beregning, at gennemføre borgermøderne under offentlig - hedsfasen. Wind 1 booker lokaler, står for annoncering af møderne, sørger for AV-udstyr og forplejning til mødedeltagerne. 18

19 En god start er bedst i længden

20 Wind 1 A/S Holgersgade Nykøbing M Tel Vi vil vind

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere