Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted"

Transkript

1 1 Brystkirurgisk afdeling F118 Herlev Ringvej Herlev tlf Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted Brystkirurgisk afdeling F er etableret 1. april 2000 og tager sig af diagnostik og kirurgisk behandling af sygdomme i mammae. Som led i implementeringen af Hospitalsplanen for Region Hovedstaden fusionerede Brystkirurgisk afdeling i Herlev i april 2008 med Brystkirurgisk Klinik i Hørsholm, som har eksisteret siden Fra april 2008 har Brystkirurgisk afdeling F derfor taget sig af al diagnostik, behandling og pleje af mammakirurgiske sygdomme hos kvinder og mænd i Region Hovedstadens planlægningsområde Nord og Midt. Basisfunktionen udgøres hovedsageligt af operativ behandling af maligne tumorer i mammae med tilhørende axilindgreb. Herudover kommer axilkirurgi ved udredning af patienter med patologiske lymfeknuder samt kirurgisk behandling af lokalrecidiv og almindelig cicatrisekorrektion efter mastektomi. Behandlingen af benigne mammaelidelser omfatter fjernelse af tumorer og behandling af udvidede mælkegange. Desuden behandles infektioner i mammae (mastitis/abces). Den samlede operative aktivitet udgør årligt ca operationer, heraf 750 tilfælde af cancer mammae. Operationskapaciteten er ca. 11 lejer ugentligt, heraf eet i dagkirurgisk afsnit. I ambulatoriet varetages ca ambulante konsultationer årligt. Sengeafsnittet råder over 6-8 senge og den gennemsnitlige indlæggelsestid er 1,1 dag. Fra januar 2009 indførte Region Hovedstaden mammografiscreening for patienter mellem år, hvilket betød en betydelig øgning af patientforløbene i afdelingen. Fra marts 2011 bliver afdelingen en 5-døgns brystkirurgisk afdeling med endnu større fokus på det accelererede patientforløb. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kvinder med brystkræft, har Brystkirurgisk afdeling udarbejdet beskrivelser for patientforløbene, hvilket medførte at afdelingen vandt Region Hovedstadens kvalitetspris i maj Dette afspejler et formaliseret samarbejde med den øvrige del af hospitalets mammateam, der udgøres af medarbejdere fra Klinisk Fysiologisk Afdeling, Patologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen, Plastikkirurgisk Afdeling, Fysioterapien og det Perioperative afsnit. Dette integrerede system samarbejder om diagnostik og behandling af patienterne, herunder undersøgelse af sentinel node samt tilrettelæggelse af evt. neoadjuverende behandling forud for operation samt den kirurgiske procedure, som evt. kan omfatte primær eller sekundær brystrekonstruktion. Der er mulighed for studiebesøg i de samarbejdende afdelinger i klinikperioden. Patienterne henvises f.eks. fra egen læge, speciallæge eller andre hospitalsafdelinger til vores ambulatorium til udredning og evt. planlægning af operation. Ved begrundet mistanke om brystkræft udløses pakkeforløbet med udredning begyndende inden for 3 arbejdsdage. Alle patienter visiteres via

2 2 røntgen afdelingen til mammografi og ultralydsscanning og evt. biopsitagning eller direkte til afdeling F. Efter operationen følges patienterne igen i ambulatoriet med henblik på endeligt mikroskopisvar, ambulant opfølgning af sygeplejersken og behandling af evt. væske/sårkomplikationer. En mindre del af patienterne fortsætter i kontrolforløb på brystkirurgisk afdeling (DBCG "lavrisikogruppe"), mens hovedparten af patienterne henvises til Onkologisk Afdeling mhp. adjuverende behandling (kemoterapi, antihormonbehandling og/eller strålebehandling) og kontrol. Klinisk undervisning På brystkirurgisk afdeling tilbyder vi et samlet klinikforløb for både modul 11 og modul 12. Organisering af arbejdet understøtter "Det gode patientforløb" - patientens vej gennem systemet, herunder: Patientens udredning med mammografi og ultralyd og evt. biopsitagning Ambulant opfølgning i afdelingen med svar Planlægning af operationsforløb med dataindsamling, information og vejledning om operation og indlæggelsen Deltage i kriseintervention omkring patienten og de pårørende Den præoperative pleje, overvære en operation, observere på det perioperative afsnit Følge patienten under indlæggelsen og varetage den postoperative pleje, herunder udskrivelsessamtale og protesesamtale Deltage i og opfølgning på fysioterapeutens vejledning til patienten Deltage i den ambulante samtale 10 hverdage efter operationen, hvor patienten får det endelige resultat af operationen Herudover er det muligt at deltage i vores lægers fælles konference med onkologerne, røntgenlægerne og patologerne, hvor patienternes udrednings- og behandlingsplan gennemgås. Tilrettelæggelse af klinikforløbet Klinikperioden vil foregå primært i dagtimerne fra kl De studerende vil have mulighed for at deltage i aftenvagt for at træne de kliniske færdigheder og observere de nyopererede patienter. Derudover planlægges studiebesøg i følgende afdelinger: Operationsgangen Det perioperative afsnit Røntgen afdelingens mammateam Fysioterapien Stråleterapien Onkologisk ambulatorium I klinikperioden er de studerende medansvarlige for i samarbejde med klinisk vejleder at lægge planer for og gennemføre eget uddannelsesforløb.

3 3 For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefaglige problemstillinger afrundes dagen i de 4 ambulatoriegrupper. Desuden er der mulighed for at de studerende deltager i det sygeplejefaglige morgenmøde i afdelingen samt deltager i den tværfaglige fælles undervisning om fredagen samt den ugentlige refleksion om onsdagen med de kliniske vejledere. I afdelingen lægges stor vægt på refleksion, både omkring daglige oplevelser samt planlagte refleksionsøvelser ud fra praksisbeskrivelser. Derudover arbejdes med før-under-efter vejledning, bedside undervisning og dagbogsskrivning. I afdelingen arbejder vi med sammenhængende patientforløb, der indebærer at den studerende følger sine egne patienter fra ambulatoriet til sengeafdelingen samt i efterforløbet ambulant. De kliniske vejledere planlægger vejledning efter den studerendes behov samt den studerendes Portfolio. Vi anbefaler brugen af læringskontrakter for at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted som grundlag for kobling af teori og praktiske færdigheder. Afdelingens sygeplejersker underviser de studerende i relevante emner for specialet. Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet en oversigt over fag-, metode- og socialkompetencer, de skal arbejde hen imod for at opnå deres læringsudbytte. Afdelingen har også udarbejdet en beskrivelse af følgende studiefelter, som kan inspirere til udarbejdelsen af deres læringskontrakter: Organisation Dokumentation Kommunikation/kriseintervention Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere Patienter med smerter Patienter med kvalme Pleje af cicatrise/sår Væskebehandling Respiration Diabetes Body Image Generelle informationer Mødepligt: der er mødepligt i klinikperioden. Den kliniske undervisning er berammet til 30 timer ugentligt. Rygepolitik: hospitalet er røgfrit område og der må ikke ryges indenfor eller udenfor på hospitalets matrikel. Sygemelding: meldes til sygeplejersken på sengeafdelingen senest ved vagtens begyndelse på telefon Sygefravær over 20 % af klinikperioden meddeles til uddannelsesinstitutionen og oversygeplejersken som grundlag for en vurdering af det videre uddannelsesforløb.

4 4 Barn syg: Barns 1. og 2. sygedag registreres som fravær. Raskmelding: senest kl dagen før arbejdet genoptages. Mobiltelefon: Mobiltelefon må ikke medbringes i patientplejen. Opbevares i taskeskab. Kliniske vejledere Vi er 3 kliniske vejledere i afdelingen, der alle er ansvarlige for de studerendes forløb: Klinisk vejleder Anne Rose tlf Klinisk vejleder Anne Balch Petersen tlf Klinisk vejleder Ingelise Hansen tlf Tilknyttet underviser(e) fra Metropol Navn: Marianne Linnet Rasmussen Tlf Forudsætning for deltagelse i klinisk undervisning For at kunne deltage i den kliniske undervisning skal du aflevere dokumentation for gennemført e- learningskursus i: Håndhygiejne Brand Hjerte-lungeredning

5 5 Afdelingens forventninger ENGAGEMENT En stor interesse for og lyst til at lære og udføre sygepleje ANSVARLIG bevidst om sit kompetenceområde, søger hjælp og vejledning ved behov. Er medvirkende til at sikre afdelingens koncept med kontaktsygeplejerske, så der skabes kontinuitet for patienterne SELVSTÆNDIG Er i stand til selvstændigt at afdække patientens problemer og behov, aktuelle såvel som potentielle, og planlægge plejen i samarbejde med patienten omkring basale og mere komplekse problemer. Stigende selvstændighed omkring meget komplekse problemstillinger. OMSORGSFULD Er i stand til selvstændigt at drage omsorg for patienten i den daglige pleje, med stigende selvstændighed for patienter i krise. RESPEKTFULD Er respektfuld og lyttende overfor patienterne. Opmærksom på patienternes individuelle behov, og kan inddrage patienternes ressourcer i planlægningen af plejen. PÆDAGOGISK Er i stand til med stigende selvstændighed at informere, vejlede, undervise patienterne, samt i den daglige samtale at skabe tillid og støtte patienterne. Under vejledning støtte patienter i krise og udøve kriseintervention. NYSGERRIGHED Interesseret og opsøgende omkring at lære nyt, også tværfagligt. Spørgende og åben overfor forskellige løsningsmetoder. KRITISK I forhold til afdelingens pleje, kommunikation, administration og andet give sin mening til kende og komme med ændringsforslag. Deltage aktivt i debat om emnerne. SAMARBEJDE Er i stand til at samarbejde med de til afdelingen knyttede samarbejdspartnere. Kan fremlægge problemstillinger ved stuegang, samt i sygeplejerskegruppen med henblik på debat og refleksion og se nye løsningsforslag.

6 6 Pædagogiske overvejelser Tilrettelægge og afvikle forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler sammen med klinisk vejleder. Der skal udarbejdes et skriftligt oplæg til alle samtalerne. Forholder sig til de overordnede læringsudbytter for modulet, mål for afdeling F, beskrivelsen af afdelingens studiefelter og evaluering af de beskrevne kompetencer i ambulatoriet og hos de indlagte patienter. Er medansvarlig for i samarbejde med klinisk vejleder at lægge planer for og gennemføre eget uddannelsesforløb. Sygeplejerskerne i afdelingen deltager som daglige vejledere for den studerende i plejen af patienterne ad hoc. Er ansvarlig for udarbejdelsen af læringskontrakter til gennemgang af det præ- og postoperative forløb, at planerne bliver fulgt, at der gennemføres refleksion med klinisk vejleder over relevante plejeforløb, og at der foregår en evaluering ved afslutning af arbejdet (før-under-efter vejledning). For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefaglige problemstillinger afrundes dagen i de fire ambulatoriegrupper. Ligeledes prioriteres den faglige refleksion højt hvor de studerende præsenterer deres patientforløb med de kliniske vejledere en gang om ugen. Desuden er der mulighed for at de studerende deltager i det sygeplejefaglige morgenmøde i afdelingen samt deltager i den tværfaglige fælles undervisning om fredagen. Vi planlægger at den studerende og vejleder en gang om ugen mødes for at samle op på den forløbne uge og planlægge den næste. Den studerende er ansvarlig for at nedskrive planerne i studiemappen. Gør brug af studiedagbog til oplevelser fra dagligdagen og planlægger efter behov refleksion med klinisk vejleder ud fra notaterne. Medansvarlig for planlægning af eventuelle integrationspraktikker f.eks. Perioperative afsnit, Operationsafdelingen, Onkologisk ambulatorium, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen. Er bevidst om hele tiden at have planer for den kommende uge og ved enhver tvivl omkring læringsplaner eller dit eget faglige ståsted give udtryk for behov for vejledning med klinisk vejleder. Have forståelse for hvad den fastlagte studieaktivitet og interne prøve indebærer og deltage i planlægningen af disse i de sidste 4 uger af klinikforløbet.

7 7 Aftaler/ feedback Aftaler laves på Fronter eller privat hvis dette er aftalt. Vi forventer derfor, at du dagligt tjekker din frontermail/ privat , mens du er i et klinisk undervisningsforløb i vores afdeling. Litteratur: Forslag til litteratur i klinikperioden. Ankersen L. m.fl. Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme. Nyt Nordisk Forlag, Antonovsky Aaron. Helbredets Mysterium. Hans Reitzels Forlag, Brandt Lene. Et bryst fattigere - en indsigt rigere. Siesta, Cullberg Johan. Dynamisk psykiatri. Hans Reitzels Forlag, Cullberg Johan. Krise og udvikling. Hans Reitzels Forlag, Davidsen-Nielsen Marianne og Nini Leich. Den nødvendige smerte - Om sorg, sorgterapi og kriseintervention. Gyldendal, Eide Hilde og Tom Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk, Esbensen B A. Mennesker med kræft - sygepleje i et tværfagligt perspektiv. Munksgaard Danmark, Fahmy Peter og Troels Bygum Knudsen. Blodprøver. Munksgaard Danmark, Falk Bent. At være - der, hvor du er: om samtale med kriseramte. Nyt Nordisk Forlag, Faulkner A og Maguore P. Kommunikation med kræftpatienter. Munksgaard Danmark, Flyger Henrik m.fl. Hånden på brystet. Astra Zeneca, Hessov Ib. Klinisk ernæring. Munksgaard Danmark, Jakobsen D H og Kehlet H. Kirurgi, sygdomslære og sygepleje. Dansk sygeplejeråd, Kirkevold Marit. Sygeplejeteorier: analyse og evaluering. Munksgaard Danmark, 2006.

8 8 Kirkevold Marit. Videnskab for praksis. Gad, Kjærgaard J m.fl. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard Danmark, Kliniske vejledninger og instrukser på VIP-portalen, Herlev Hospitals intranet. Lindholm Christina. SÅR. Gad, Lyngaa Janne. Sygeplejefag - refleksion og handling. Munksgaard Danmark, Mabeck Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark, 2008 Mehlsen M og Zachariae B. Kræftens psykologi. Hans Reitzel, Nielsen K B. Sygeplejebogen 2, 2. del. Gad, Nielsen O og Springborg A. Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark, Olsen I. Lægemiddellære. Munksgaard, Reitan A M og Schølberg T K. Kreft sykepleie pasient-utfordring-handling. Akribe Forlag, Schandorff og Hein S. Bogen om brystkræft. Jepsen & Co., eksp. Kroghs Forlag, Sygepleje etiske retningslinier. DSR. Weile L. Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag, Artikler. Sygeplejersken. Nr. 13, Den kolde postoperative patient. Sygeplejersken Nr. 9, Opereret for brystkræft og hjem efter halvanden dag. Evaluering På Sygeplejerskeuddannelserne inviteres den studerende ved afslutningen af sin kliniske undervisning til at besvare et elektronisk spørgeskema. Denne invitation sendes til den studerende via den studerendes frontermail. På Brystkirurgisk afdeling opfordrer vi den studerende til at lave en skriftlig evaluering til afdelingen, der vil blive gennemgået mundtligt ved den afsluttende studiesamtale.

9 9 Aftaler skrives ind løbende Fælles introduktion modul 4 og 11 Dato Dato Dato Central introduktion Nyansatte Herlev Hospital studiesamtale individuel studieplan afleveres Refleksionsøvelser Dimsundervisning modul 11 Stuegangsundervisning RH modul 11 EPM modul 11 Planlagt studieaktivitet Intern prøve Trin 1 Sygeplejeintervention Intern prøve Trin 2 Skriftligt oplæg Intern prøve Trin 3 Mundtlig eksamination Lokal evaluering Regional evaluering Andet

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klinisk undervisning for sygeplejestuderende

Klinisk undervisning for sygeplejestuderende Hjertecentret. Rigshospitalet Klinisk undervisning for sygeplejestuderende Hjertecentret Hjertecentret. Prægraduat team. Juli 2014 1 Indhold Indledning... 2 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den pædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere