Hvad er en lokalplan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en lokalplan?"

Transkript

1

2 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offentliggørelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden påser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider imod overordnede planlægningsinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder, at forslaget først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som følge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om større ændringer skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgores offentligt, og der gives underretning til bl.a. grundejere og til de, der har fremsat indsigelser. Indhold En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan desuden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om areglanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om placering, omfang og rmning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsymed friarealer og fællesanlæg. 2 Glostrup Kommune

3

4

5

6 Redegørelse ; lokalplanens indhold - Forebyggelse af kriminalitet. - Levende bymiljø. - Bmgerindflydelse. - Boligtilbud, der supplerer udbudet i Glostrup og tilgodeser efterspørgslen. - Hqj trafiksikkerhed. Lokalplanens rummelighed Lokalplanen omfatter et areal på ca. 12 ha og fastlægger områdets anvendelse til boligformål, tæt lav bebyggelse og åbent lav bebyggelse (parcelhuse). Planen opdeler området i 4 storparceller med et samlet boligtal på mellem 190 og afhængig af bebyggelsestype. Lokalplanen skal sikre, at (le kommende boligområder såvel arkitektonisk som funktionelt fremstår som velplanlagte med en harmonisk indbyrdes sammenhæng. Derfor er lokalplanen relativt detaljeret med byggefelter, der fastlægger bygningernes indbyrdes placering og med påbudte byggelinier for den bebyggelse, der danner front mod de grønne kiler. Lokalplanens enkelte storparceller indeholder fleksibilitet, idet de tre østligste enten kan bebygges med en blanding af tæt lav og åben lav bebyggelse, eller kan bebygges alene med tæt lav bebyggelse. A-områder B-områder C-områder. Parcelhuse Række/ længehuse etc. Max. Åben lav bebyg. Tæt lav bebyggelse Bebyg- ny Eks Boligtal i 1-1 1/ /2 2-21/2 gelses- bebyggelse rækkehuse bebyggelse storparceller etage etage etage procent ialt 2 elager ialt 1 Al 11 B Cl A2 8 B C A3 6 B A4 16 B ialt

7

8

9

10

11

12

13 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Kom m u n e p I a n e n s ram m e r Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområder HG2, HG3 og HB 1, der i Kommuneplan er udlagt til tæt lavt og åbent lavt boligbyggeri samt afskærmningsformål. For område HG2 - afskærmningsbælte vest for Hvissinge mod Ndr. Ringvej, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til afskærmningsformål, volde, beplantning og lignende, b: at området beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan, c: at området ikke bebygges. For område HG3- fælles friareal for bebyggelsen ved Bystien og Fuglestien, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal for den tilstødende tætte lave boligbebyggelse, b: at området ikke bebygges, c: at området beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan. For område HB 1 - boligområder i Hvissinge, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beboerlokaler og lignende, b: at der sikres arealer til adgangsveje, vej forlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg, c: at der sikres adgang til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven, d: at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40, for områderne HB 1, HO 1, H02, og HC 1 som helhed e: at bebyggelse højst må opføres med 3 etager. Ved variende bygningshøjder skal den højeste del af bebyggelsen fortrinsvis placeres nærmest Bystien. Det skal tilstræbes, at bebyggelsen mod Vestskoven fortrinsvis opføres med 1-1 i/2 etage, dog højst 2 1/2 etager, f: at der i de grønne områder harmonisk og landskabeligt kan indpasses aktiviteter, under hensyntagen til de omkringliggende boligområder. Lokalplanen afviger ikke fra Kommuneplanens rammer. I rn / I I I 1 1 \ \ \ Komrniineplanens rummeinddeling i Hvissinge bydel. Lokalplan HL 4, Hviscinge Vest - oktober

14 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan , byøkologi og ressourcer I Kommuneplan indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbesty - relsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. omgang er det intmtionen at prioritere: elbesparelser; lavenergibyggeri, vandbesparelser; udbygning af affaldssortering og genanvendelse samt miljørigtig projektering og Økologiske byggematerialer: Lokalplanen lægger op til etablering af varierende grønne områder; herunder et nyt vådområde med en SØ. Desuden plunlægges anlagt artsrige beplantningsbælter og et antal nyttehaver: Lokalplanen giver således mulighed for; at de generelle målsa?tninger kan føres ud i virkeligheden. Kommuneplan , temaplan for boligområdet I forbindelse med kommuneplanarbejdet har kommunalbestyrelsen vedtaget en boligtemaplan. Her analyseres hele boligområdet og der udstikkes nærmere retningslinier for det fremtidige boligbyggeri m.m. Temaplanens overordnede principper er indarbejdet i kommuneplanen. I temaplanen angives for Hvissinge Vest et boligbyggeprogram, der er anderledes end den udbygningstakt som regnes med i lokalplan HL 4. I temaplanens boligbyggeprogram er skitseret en boligrummelighed på 37 parcelhuse og 150 tæt/lave boliger, hvoraf de 75 tæt/lave boliger først forventes opført efter år Ud fra Økonomiske hensyn i forbindelse med byggemodningen har kommunalbestyrelsen imidlertid besluttet at udbygge området på en gang over en kortere årrække end beskrevet i kommuneplanen. Byplanvedtægter, lokalplaner og byggelinier Lokalplanområdet er omfattet af - Lokalplan GL 45, som er en rammelokalplan for et område ved Byparkvej, Skovsletten, Paul BergsØes Vej og Fraligsvej, tinglyst 1. maj Lokalplanen fastlægger anvendelsen af arealer og vejanlæg i hele det nordlige Hvissinge. - Lokalplan GL 45.11, som er en lokalplan for Skovbørnehaven i Hvissinge, vedtaget 9. august Lokalplanen udlægger areal til en skovbørnehave i Skovslettens forlængelse. Institutionen må flyttes, når Skovsletten skal forlænges. - Byplanvedtægt G 37, som er en ældre plan for et område syd for Skovsletten og vest for Byparkvej, tinglyst 28. september Byplanvedtægten udlægger området til offentlige formål samt boligformål i form af tæt, lav bebyggelse eller etagebebyggelse. Byplanvedtægten og de to lokalplaner ophæves for de områder; der er omfattet af lokalplanen. 14 Glostrup Kommune

15 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Desuden er lokalplanområdet omfattet af : - Lokalplan FL1, som er en teknisk temalokalpian, tinglyst på området i Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen i området tilsluttes et fællesantenneanlæg, og at der ikke må opsættes udendørs antenner. Denne lokalplan er fortsat gældende for området. - En vejbyggelinie langs Nordre Ringvej beliggende 25 m fra vejmidte og tinglyst den 24. maj Vejbyggelinien vil fortsat være gældende for området, - En deklaration på matrikel 3b, 3 f m.fl., hvor der er der nedlagt en råvandsledning tinglyst af Københavns vandforsyning den 25. januar Deklarationen er fortsat gældende og skal respekteres ved den kommende bebyggelse. -Fredskov. Matr. nr. 7d ejes af Miljø- og Energiministeriet og er fredskov. Det vil kræve en tilladelse i henhold til skovloven at anlægge st4jvold på arealet. - En skovbyggelinie tinglyst af Københavns Skovdistrikt på sydsiden af råvandsledningen. Det er en forudsætning for lokalplanen, at der gives dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen, for den gældende skovbyggelinie. Eksisterende og planlagte trafikale forhold Lokalplanområdet skal betjenes - hvad angår den kørende trafik - fra øst, idet vejadgangen udelukkende skal ske fra Skovsletten. Kommunalbestyrelsen har bestemt, at Skovsletten ikke som tidligere planlagt skal videreføres til Nordre Ringvej. Hvissinge byområde øst og syd for lokalplanområdet er i dag forsynet med en række stier (bl.a. Fuglestien) - hovedsagelig orienteret nordhyd - der på forskellig vis fører op til bydelens hovedsti: Bystien. Bystien planlægges at forbinde Vestenceinten via Hvissinge Centeret (med butikker, skoler og institutioner) med stibroen over Nordre Ringvej. Som et resultat af arkitektkonkurrencen Ønsker kommunalbestyrelsen Fuglestien fra syd forbundet til Vestskoven, hvorfra der er forbindelse af et net af stier til Oxbjerget og haveforeningerne. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse beslutninger på trafikområdet. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

16 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Forslag til Agenda 21 plan for Glostrup Kommune vedtog kommunalblestyrelsen en principbeslutning om at tilslutte sig tankerne med Agenda 2 1, herunder at kommunalbestyrelsen generelt arbejder ud fra Agenda 2 1 -principper. i forlængelse heraf er en lokal Agenda 2 1 -plan for Glostrup Kommune under udarbejdelse. Lokalplanen er i overensslemmelse med disse beslutninger; som desuden vil blive fulgt op i den kommende bymodnings- og landskabsplan for Hvissinge Vest området. Varme p la n Området er udlagt til forsyning med kraftvarme fra Glostrup kommunale varmeforsyning. Lokalplanen pålægger ny bebyggelse tilslutningspligt. Lokalplanen sikrer med et sæt bestemmelser, at området kan forsynes med fjernvarme. Affaldsregulativ Der er i 1997 udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald i Glostrup Kommune. Regulativet indeholder en række krav til placering af affaldsstativer samt affaldssortering mv. i de nye boligområder og giver derved mulighed for, at de enkelte husstande hjemmekomposterer deres vegetabilske affald og haveaffald. Fælleskompostering for mere end l O husstande skal godkendes af kommunen. Bygherrerne kan - i stedet for individuelle renovationsstativer ved de enkelte husstande etable - re affaldsøer med miniconitainere til husholdningsaffald dækkende flere husstande. Lokalplanen sikrer med el sæt bestemmelser; at området kan leve op til det vedtagne affaldsregulativ. Afløbsforhold Hvissinge Vest er omfattet af kommunens spildevandsplan og udlagt for seperat kloakering, (selvstændige ledninger for regn- og spildevand), med tilslutningspligt til den offentlige kloakforsyning. Kommunen opfordrer gemrelt til, at regnvand opsamles til,formål, hvor det kan erstatte ledningsvand. Vand fo rs y n i n g sf or h oi I d Området er omfattet af kalmmunens vandforsyningsplan og forsynes fra den offentlige vandfcirsyning. Lokulplanen sikrer at der skal etableres vundbesparende anlæg i den enkelte bygningsenhed. Byggelovens 5 10a I denne paragraf hedder det, at når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en e-jendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. For at sikre denne udstykrzingsmulighed for en samlet tæt lav boligbebyggelse indeholder lokalplanen en bestemmelsc i pkt. 4.2 og 4.3, der sikre en matrikuhr opdeling. Desuden findes en bestemmelse i pkt , der delvist fortrmger bygningsreglementets almindelige bestemmelser om bygningers afstand til naboskel for så vidt angår nye interne skel i de enkelte storparceller: 16 Glostrup Kommune

17 Redegørelse; lokalplanens midlertidige retsvirkninger Energiforhold Lokalplanen sikrer; at bebyggelsen skal udfires som lavenergibyggeri med elbesparende an- Læg. GRUNDE JERFORENING I HVISSINGE VEST Der skal oprettes en fælles grundejerforening, med medlemspligt for samtlige ejere af de enkelte bebyggelser. Lokalplan HL 4 pålægger ny bebyggelse inden for lokalplanområdet medlemspligt til denne forening. Den fælles grundejerforening skal vedligeholde og drive lokalplanområdets fælles friarealer (de grønne kiler, skovsletten og søområdet mv.) i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt drifts- og plejeplan, og administrere fællesanlæg herunder fælleshus, tv-antenneanlæg m.v. som naturligt hører med til bebyggelsens fællesskab. Indenfor de enkelte storparceller skal der etableres et grundejer-/vejlaug. Lokalplanen indeholder bestemmelser om og dens fremtidige pligter. Indholdet vil blive yderligere præciseret i salgsmaterialet for bebyggelsen, herunder deklaration vedr: grundejerjoreninghejlaug. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

18 18 Glostrup Kommune

19 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER HVISSINGE VEST, LOKALPLAN HL 4 for et byudviklingsområde i Glostrup kommune 1 henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at sikre, - at der skabes et boligområde, hvor der bliver mulighed for dels at opføre traditionelle enfamiliehuse, dels at skabe et markant tættere byggeri i forbindelse med de grønne kiler, - at der i de tre østligste storparcellers vestlige skel bygges i etager med bymæssig karakter omkring torve- og strædedannelser, som en sluttet række- og længehusbebyggelse, og i de østlige dele opføres parcelhusbebyggelser på relativt smalle grunde, - at der i den vestligste storparcel ud mod Nordre Ringvej og op mod Vestskoven bygges åben lav bebyggelse (parcelhuse) i 1 i/2-2 etager på skovparcellcr mellem solitære træer, samt tæt lav bebyggelse i 2 etager med tæt relation til den nye sø, - at boligkvarterene fremstår som attraktive og levende boligområder med stor variation af boligtyper og med stor variation i bebyggelsen som helhed og i arkitektonisk udtryk, - at bebyggelsens udformning iøvrigt giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser som basis for uformel kontakt mellem beboerne, - at områdets landskabelige friarealer indgår som en integreret del af Vestskoven og fastholdes som en del af et tydeligt landskabstræk på tværs af Bystien, - at området udbygges ud fra bæredygtige holdninger, såvel miljømæsssigt, og socialt, - at der ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer, skal vælges byøkologiske løsninger og ske miljørigtig projektering al de nye bebyggelser, - at området vejbetjenes i Skovslettens forlængelse med en parkvej, der giver adgang til dels en række boligadgangsveje og dels til et fælleshus, en skovbørnehave og et net af stiforbindelser til eksisterende bykvarterer, - at der etableres offentlig adgang til den nye sø og overdrevet op mod Vestskoven, samt til de sammenhængende grønne kiler mellem storparcellerne, - at der etableres en støjvold langs Nordre Ringvej. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 3b, 3f, del af 4a, 4k, 4 bi 7d og vejareal litra y samt dele af vejarealer litra ab og v al1e Hvissinge by, Glostrup samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

20 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. Områdets anvendelse, pkt. 3: Hensigten er etablering uf et bykvarter; der hænger sammen med det Øvrige Hvissinge med hensyn til bymæssighed og funktionalitet, men som ønskes udbygget i en mere gren havebykaruktctr- betinget af nærheden til Vestskoven. Området afieksler mellem åbne, landskabelige %friarealer (D-områder) og tættere, beboelsesomrcider med bolignære friarealer (A, B- og C-områder). Indenfor byggeområderne A udlægges godt 40 parcelhusgrunde, mens der i B områderne udlægges svarende til ca. I50 boliger som tæt lav bebyggelse - altså iult ca. 190 boliger: AI, A2 og A3 kun alternativt bebygges med tæt lav boligbebyggelse, indenfor rammerne uf den valgte hovedstruktur; Sker det, vil det samlede boligtal blive ca D-områderne består af områder til offentlige formål eller af private arealer med offentlig tilgangelighed. DI ejes af Glostrup Kommune og skal kunne rumme~forskellige,falles formål.fi.~r hele bydelen bl.a. anlæg, der naturligt kan indpasses, $eks. nyttehaver; genbrugsstation m.v. 04 ejes også af Glostrup Kommune, men det er tanken i forbindelse med omdannelsen til oiwrdrrv at udleje arealet til Skovvæsenet, der ejer og driver den Øvrige del uf overdrevet som ligger i Vestskoven. Der reserveres areal til en skovbørnehuve i 04 i områdets østlige del, så trafikgener minimeres. 02 skul gøres til et privatejet, men oflentligt tilgængeligt-friareal, som skal drives af den kommende grundeje$orening og de fire ejerlaug.. Område 0 3 er offentligt ejet idag og rummer en boldbane, og skal jorblive sådan som en na turlig del uf det samlede friarealudbud for bydelen. Område D.5 og 06 ejes og administreres af Skovvæsenet og skal forblive som sådan, men del skal træffes uftule om etublering af støjvolden og om den fremtidige driftsform som skov, Note vedr. C-områderne, pkt. 3.1: Bebyggelsen, som er en del af (Glostrup Boligselskub), afd. 26 i Hvissinge, opretholdes i sin nuvarende form med private havearealer; mens de øvrige bolignære friarealer for leg og ophold integreres i de fremtidige storparceller I og 2. Indgangene til disse boliger; som idag vender mod hhv. Bystien og mod vest, skal ved en passende lejlighed (renovering el. lign.) søges vendt mod boligstræderne i storparcellerne. Det er forudset, at boligparkeringen til disse boliger naturligt vil rykke op nord,for Bystien, som en del uf parkeringen i de nye storparceller: 1 denne sammenhang skul der indledes samarbejde med Boligselskabet om arealoverførsler (bytninger) med henblik på den fremtidige situation. 20 Glostrup Kommune

21 ~ Lokalplanens bestemmelser 2.2 Lokalplanområdet skal ejermæssigt deles i to områder, som det fremgår af kortbilag 2 og 3. 1: Boligformål - indeholdende 4 storparceller (A, B og C-områder) med grønne kiler, en skovslette med en sø (D2) og mulighed for placering af bebyggelse til fælles formål (fælleshus). 11: Offentlige formål - et overdrevsområde op mod Vestskoven (D4) med plads til en skovbørnehave, et offentlig grønt område mod syd (D3, boldbane) og en grøn kile (Dl) til forskellige fælles formål, samt områder til afstands- og støjbælte (D5 og D6) længst mod vest, 2.3 Området har byzonestatus OMRÅDETS ANVENDELSE Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål, lokale fællesanlæg og friarealer, opdelt som angivet på kortbilag 2 og 3: A-områder: Åben lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg i form af boligveje. Hvis særlige forhold gør det nødvendigt kan dele af eller hele A-områder bebygges med tæt lav boligbebyggelse. B-områder: Tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg og bolignære friarealer, samt mulighed for indpasning af offentlige formål. A- og B-områder: Indenfor de på kortbilag 4 viste områder mærket P kan der etableres fælles indsamling af flasker, papir m.v. C-områder: Eksisterende tæt lav boligbebyggelse i 2 etager, med tilhørende fællesanlæg (eksisterende fælleshus v/ Bystien) og bolignære friarealer, som integreres i de kommende storparceller 1 og 2. D-områder: Forskellige typer af offentlige formål og offentligt tilgængelige fælles formål, som f.eks. grønne kiler, skov, støjvold, fælleshus (mrk. F ), nyttehaver, dyrefolde, græsningsarealer, naturlegepladser, fælles kompostering og anlæg til fritidsformål, institutionsformål el. lign. (mrk. S ), anlæg, der naturligt kan indpasses i området (f.eks. genbrugsstation) samt landskabelige friarealer og sø. 3.2 I forbindelse med de enkelte boliger i områderne A, B og C kan kommunalbestyrelsen tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommen ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom En zone på indtil 3 m fra den sluttede boligbebyggelse i B-områderne, placeret i skel mod vest i de grønne kiler, kan benyttes som privat opholdsareal for de tilgrænsende boliger. Arealet må befæstes med fliser, og må hegnes vinkelret på bygninger, men må ikke hegnes ud mod grønningerne. Der skal sikres areal til et fælleshus for den nye bebyggelse, placeret i område D2 Alle boliger i A-områder og B-områder skal have andel i et fælleshus. Alle boliger i C-områderne skal have mulighed for andel i et fælleshus. Der kan evt. etableres supplerende lokale fælleshuse i storparcellerne, integreret i bebyggelserne, efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

22 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. udstykning, pkt. 4: Smalle grundbredder tilstrebes med henblik på at minimere gadelængder og forsyningsanlæg i overensstemmelse med ønsket om miljømæssig og Økonomisk bæredygtighed, og endvidere for at styrke bymæssigheden og variationen i gadebilledet. Note vedr. vej-, sti- og parkeringsforhold, pkt. 5: For at styrke sammenhængen i det fremtidige bykvarter skal veje, torve og stræder ved belegning, beplantning og gadeinventar gives et passende udtryk afstemt med den havebykarakter henholdsvis bymæssighed som hvert af områderne representerer: Boligadgarzgsveje, tome og stræder skal udformes efer de retningslinie6 der er gældende i af Færdselslovens 40. I lokalplanen er boligadgangsvejen i storparcel 1, 2 og 3 udlagt i skellet mellem beplantningsbdtet og parcelhusbebyggelsen. Herfra leder korte stikveje ind langs parcelhusene til den talt lave bebyggelse, Dette princip er valgt for at styrke den lokale interaktion mellem boligtyperne. Detaljerede retningslinier for gader og stræders udformning og materialevalg herunder (belysning) fastlægges i forbindelse med den kommende bymudnings- og landskabsplan. 22 Glostrup Kommune

23 Lokalplanens bestemmelser 3.5 I overdrevets østlige del (mrk. S ) kan der opføres en bygning til en børneinstitution (skovbørnehave) med adgang fra Parkvejen. Der må kun etableres begrænsede vej- og parkeringsanlæg til institutionen - ud over hvad sikker aflevering og afhentning af børn nødvendiggør. 3.6 I den østligste grønne kile (DI) kan der opføres anlæg, der naturligt kan indpasses i området efter kommunalbestyrelsens godkendelse, f.eks. en genbrugsstation UDSTYKNING Udstykninger må kun foretages på grundlag af en, af kommunalbestyrelsen godkendt, samlet plan for et delområde (en storparcel, et byggeområde, et byggefelt) og efter følgende retningslinier: A-områder: Grunde skal udstykkes på mindst 500 m2, og med en griindbredde på max. 20 m. B-områder: Grunde kan udstykkes på mellem 250 og 500 m2. Grundbredden mod torve og stræder skal være mellem 6,5 og 10 m. Hvor særlige forhold, f.eks. hensynet til en hensigtsmæssig udstykning af et enderækkehus taler herfor, kan andre grundbredder godkendes En matrikulær opdeling af de enkelte boligbebyggelser, der indebærer, at hver bolig med tilhørende grundstykke udstykkes til en selvstændig ejendom, må kun finde sted efter en samlet plan, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Denne bestemmelse fortrænger Byggelovens 8 6A. Hvis de enkelte boligbebyggelser udstykkes til boliger med tilhørende grundstykke, jf. Q 4.2, må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes en bolig VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Parkvejen - hovedadgangsvejen til den nye bydel udlægges i en bredde af 10 m med kørebane på ca. 6 m, i et kurvet forløb i princippet som vist på kortbilag 2, 3 og 4. Boligadgangsveje skal i princippet udlægges i et system som vist på bilag 4 for hver storparcel og udformes efter de retningslinier, der er gældende for stilleveje i medfør af Færdselslovens Boligadgangsveje udlægges i en bredde af 8 m med ca. 5 m kørebane og på visse strækninger med selvstændigt fortov i den ene side af vejen. Tværprofil og tilslutninger udføres i princippet som vist på illustrationer side Der skal udlægges torve og stræder til bl.a. ophold, med forbindelse til Bystien i princippet som vist på bilag 4. Torve og stræder udlægges i en bredde af mindst 6 m mellem bebyggelse og private udearealer. Gader udformes iøvrigt som som lege-/opholdsarealer i medfør af Færdselslovens $ 40. Der kan ud over de i pkt. 5.3 nævnte fodgængerarealer, etableres andre stier (lokalstierkrampestier) i området, efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Bystien indgår i sin nuværende form i lokalplanforslaget. Der sker ingen ændringer i stiens status og udformning, bortset fra, at der skal sikres tilslutning for et antal nye stræder og lokalstier langs nordsiden, som angivet i princippet på kortbilag 4. Valg af belægning, belysning og beplantning skal afspejle de forskellige færdselsarealers karakter; boligadgangsveje, p-pladser, torve og stræder, lokalstier, grusstier etc. *),fodnote: Detaljerede retningslinier for gaders og streders udformning og materialevalg herunder (belysning) fustlagges i jorbindelse med den kommende bymodnings- og landskabsplan. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

24 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. miljgforhold, pkt. 6: Denne paragraf er for at samle nogle af de emner som de miljømmsige forhold i lokalplunen. En række forudsætninger skal være opjjddt og nogle vigtige hensigter kan koordineres her: Hovedvægten på de byokohgiske tiltag i området vil være: Elbesparelsel; lavenergibyggeri, vandbespare Isel; udbygning af affaldssortering og genanvendelse, miljgrigtig projektering og Økologiske byggematerialer: Ved materialevalg skal der tages hensyn til materialernes livscyklus, herunder energifbrbrug til materialernes fremstilling, afgasning samt generelle hensyn til sundhed og velvære, samt til den eferfølgende bygningsvedligeholdelse. Det kan anbefales at projektere efter vejledningen Miljarigtig Projektering, der er udgivet af SBI. 24 Glostrup Kommune

25 Lokalplanens bestemmelser 5.7 Der skal udlægges areal til parkering: 2 p-pladser pr. parcelhus, 1 p-plads pr. 100m2 t:et-lav bebyggelse og 1 p-plads pr. 21/2 ungdoms- eller ældrebolig. Til parcelhuse skal parkeringen placeres på den enkelte ejendom. Der må kun etableres en overkørsel på ca. 3 m's bredde pr. ejendom. Der skal før ibrugtagning af bebyggelse være anlagt mindst: 70% af p-pladserne til tæt/lav-, rækkehusbebyggelse, I p-plads pr. parcelhus, 100% af p-pladserne til ungdoms- eller ældreboliger. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange udlagte parkeringsarealer anlagt Langtids- og natparkering af lastbiler og større varevogne med en totalvægt over 3500 kg, eller en højde over 2,2 m, samt af campingvogne og lystbåde er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet. Til rækkehuse, tæt/lav bebyggelse skal parkering fortrinvis udlægges i små enheder, der kan indpasses uden at slå huller i bebyggelsen og som kan overvåges fra de omkringliggende boliger. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at dele af parkeringspladserne overdækkes med lette tagkonstruktioner eller pergolaer (if. pkt. 8.8). Det gælder for parkeringsanlæggene, at de skal således indgå i den bygningsmæssige eller havemæssige struktur f.eks. etableret bag lave mur, hække, trænekke eller kombineret med placering af affalds- eller redskabsskure bag bevoksede skærmvægge etc. Til parkeringspladser etableres overkørsel på max. 4 m's bredde Ved mærket "F' på kortbilag 3 (fælleshus) skal anlægges parkeringsareal svarende til 20 p-pladser* Ved mærket "S" på kortbilag 3 (skovbørnehave) skal anlægges parketingsareal svarende til max. 4 pladser". Parkeringspladser ved fælleshus og skovbørnehave skal have naturprzg og belaegninger skal fortrinsvis bestå af armeret græs MILJØFORHOLD Inden for lokalplanområdet skal der etableres de støjafskærmninger, som er nødvendige, for at støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 55 db(a) fra vejtrafik på de primære opholdsarealer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984: "Trafikstøj i boligområder". Der skal etableres støjafskærnining på arealet mellem storparcel nr. 4 og Nordre Ringvej. Der skal etableres fælles opsamling og afledning af regnvand i de enkelte storparceller eller boliggrupper. Regnvand skal eventuelt nedsives inden for lokalområdet eller ledes til eksisterende vådområder ved den nye sø. Regnvand, der ledes videre til større vådområder, skal hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt ledes i åbne grøfter for at synliggøre kredsløbet"". Før regnvand fra befæstede vejarealer kan ledes ud i eksisterende vådområder, skal der søges om tilladelse herom hos amtet. *)fodnote: Det begransede antal ppladser ved filleshus og skovbqhxehave skal ses i lyset af at til disse anlqp skal begrenses mest muligt. **) fodnote: Principper for ufianding i de enkelte.storparceller vil blive rzn.rmere,fustlugt i,forbindelse med den kommende bymodnings- og landskubsplan. Lokalplan HL 4, Hviccinge Vest - oktober

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.04c Lokalplan Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej.

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2009 SEPTEMBER 2000 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON

LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON MARTS 1999 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 120. For boligområdet "Bøgeparken" i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 120. For boligområdet Bøgeparken i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 120 For boligområdet "Bøgeparken" i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE. TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Lokalplanens retsvirkninger Tillæg nr. 2 til lokalplan GL 45 1 2 3 Kortbilag

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Boligområde ved Citronvej i Resen i.. Teknisk forvaltning 1987 LOKALPLAN NR. 4.1 - BOLIGOMRÅDE VED CITRONVEJ I RESEN.... INDHOLD. Indledning... side 3 Kortbilag 2...

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere