Hvad er en lokalplan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en lokalplan?"

Transkript

1

2 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offentliggørelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden påser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider imod overordnede planlægningsinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder, at forslaget først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som følge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om større ændringer skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgores offentligt, og der gives underretning til bl.a. grundejere og til de, der har fremsat indsigelser. Indhold En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan desuden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om areglanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om placering, omfang og rmning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsymed friarealer og fællesanlæg. 2 Glostrup Kommune

3

4

5

6 Redegørelse ; lokalplanens indhold - Forebyggelse af kriminalitet. - Levende bymiljø. - Bmgerindflydelse. - Boligtilbud, der supplerer udbudet i Glostrup og tilgodeser efterspørgslen. - Hqj trafiksikkerhed. Lokalplanens rummelighed Lokalplanen omfatter et areal på ca. 12 ha og fastlægger områdets anvendelse til boligformål, tæt lav bebyggelse og åbent lav bebyggelse (parcelhuse). Planen opdeler området i 4 storparceller med et samlet boligtal på mellem 190 og afhængig af bebyggelsestype. Lokalplanen skal sikre, at (le kommende boligområder såvel arkitektonisk som funktionelt fremstår som velplanlagte med en harmonisk indbyrdes sammenhæng. Derfor er lokalplanen relativt detaljeret med byggefelter, der fastlægger bygningernes indbyrdes placering og med påbudte byggelinier for den bebyggelse, der danner front mod de grønne kiler. Lokalplanens enkelte storparceller indeholder fleksibilitet, idet de tre østligste enten kan bebygges med en blanding af tæt lav og åben lav bebyggelse, eller kan bebygges alene med tæt lav bebyggelse. A-områder B-områder C-områder. Parcelhuse Række/ længehuse etc. Max. Åben lav bebyg. Tæt lav bebyggelse Bebyg- ny Eks Boligtal i 1-1 1/ /2 2-21/2 gelses- bebyggelse rækkehuse bebyggelse storparceller etage etage etage procent ialt 2 elager ialt 1 Al 11 B Cl A2 8 B C A3 6 B A4 16 B ialt

7

8

9

10

11

12

13 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Kom m u n e p I a n e n s ram m e r Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområder HG2, HG3 og HB 1, der i Kommuneplan er udlagt til tæt lavt og åbent lavt boligbyggeri samt afskærmningsformål. For område HG2 - afskærmningsbælte vest for Hvissinge mod Ndr. Ringvej, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til afskærmningsformål, volde, beplantning og lignende, b: at området beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan, c: at området ikke bebygges. For område HG3- fælles friareal for bebyggelsen ved Bystien og Fuglestien, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal for den tilstødende tætte lave boligbebyggelse, b: at området ikke bebygges, c: at området beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan. For område HB 1 - boligområder i Hvissinge, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beboerlokaler og lignende, b: at der sikres arealer til adgangsveje, vej forlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg, c: at der sikres adgang til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven, d: at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40, for områderne HB 1, HO 1, H02, og HC 1 som helhed e: at bebyggelse højst må opføres med 3 etager. Ved variende bygningshøjder skal den højeste del af bebyggelsen fortrinsvis placeres nærmest Bystien. Det skal tilstræbes, at bebyggelsen mod Vestskoven fortrinsvis opføres med 1-1 i/2 etage, dog højst 2 1/2 etager, f: at der i de grønne områder harmonisk og landskabeligt kan indpasses aktiviteter, under hensyntagen til de omkringliggende boligområder. Lokalplanen afviger ikke fra Kommuneplanens rammer. I rn / I I I 1 1 \ \ \ Komrniineplanens rummeinddeling i Hvissinge bydel. Lokalplan HL 4, Hviscinge Vest - oktober

14 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan , byøkologi og ressourcer I Kommuneplan indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbesty - relsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. omgang er det intmtionen at prioritere: elbesparelser; lavenergibyggeri, vandbesparelser; udbygning af affaldssortering og genanvendelse samt miljørigtig projektering og Økologiske byggematerialer: Lokalplanen lægger op til etablering af varierende grønne områder; herunder et nyt vådområde med en SØ. Desuden plunlægges anlagt artsrige beplantningsbælter og et antal nyttehaver: Lokalplanen giver således mulighed for; at de generelle målsa?tninger kan føres ud i virkeligheden. Kommuneplan , temaplan for boligområdet I forbindelse med kommuneplanarbejdet har kommunalbestyrelsen vedtaget en boligtemaplan. Her analyseres hele boligområdet og der udstikkes nærmere retningslinier for det fremtidige boligbyggeri m.m. Temaplanens overordnede principper er indarbejdet i kommuneplanen. I temaplanen angives for Hvissinge Vest et boligbyggeprogram, der er anderledes end den udbygningstakt som regnes med i lokalplan HL 4. I temaplanens boligbyggeprogram er skitseret en boligrummelighed på 37 parcelhuse og 150 tæt/lave boliger, hvoraf de 75 tæt/lave boliger først forventes opført efter år Ud fra Økonomiske hensyn i forbindelse med byggemodningen har kommunalbestyrelsen imidlertid besluttet at udbygge området på en gang over en kortere årrække end beskrevet i kommuneplanen. Byplanvedtægter, lokalplaner og byggelinier Lokalplanområdet er omfattet af - Lokalplan GL 45, som er en rammelokalplan for et område ved Byparkvej, Skovsletten, Paul BergsØes Vej og Fraligsvej, tinglyst 1. maj Lokalplanen fastlægger anvendelsen af arealer og vejanlæg i hele det nordlige Hvissinge. - Lokalplan GL 45.11, som er en lokalplan for Skovbørnehaven i Hvissinge, vedtaget 9. august Lokalplanen udlægger areal til en skovbørnehave i Skovslettens forlængelse. Institutionen må flyttes, når Skovsletten skal forlænges. - Byplanvedtægt G 37, som er en ældre plan for et område syd for Skovsletten og vest for Byparkvej, tinglyst 28. september Byplanvedtægten udlægger området til offentlige formål samt boligformål i form af tæt, lav bebyggelse eller etagebebyggelse. Byplanvedtægten og de to lokalplaner ophæves for de områder; der er omfattet af lokalplanen. 14 Glostrup Kommune

15 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Desuden er lokalplanområdet omfattet af : - Lokalplan FL1, som er en teknisk temalokalpian, tinglyst på området i Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen i området tilsluttes et fællesantenneanlæg, og at der ikke må opsættes udendørs antenner. Denne lokalplan er fortsat gældende for området. - En vejbyggelinie langs Nordre Ringvej beliggende 25 m fra vejmidte og tinglyst den 24. maj Vejbyggelinien vil fortsat være gældende for området, - En deklaration på matrikel 3b, 3 f m.fl., hvor der er der nedlagt en råvandsledning tinglyst af Københavns vandforsyning den 25. januar Deklarationen er fortsat gældende og skal respekteres ved den kommende bebyggelse. -Fredskov. Matr. nr. 7d ejes af Miljø- og Energiministeriet og er fredskov. Det vil kræve en tilladelse i henhold til skovloven at anlægge st4jvold på arealet. - En skovbyggelinie tinglyst af Københavns Skovdistrikt på sydsiden af råvandsledningen. Det er en forudsætning for lokalplanen, at der gives dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen, for den gældende skovbyggelinie. Eksisterende og planlagte trafikale forhold Lokalplanområdet skal betjenes - hvad angår den kørende trafik - fra øst, idet vejadgangen udelukkende skal ske fra Skovsletten. Kommunalbestyrelsen har bestemt, at Skovsletten ikke som tidligere planlagt skal videreføres til Nordre Ringvej. Hvissinge byområde øst og syd for lokalplanområdet er i dag forsynet med en række stier (bl.a. Fuglestien) - hovedsagelig orienteret nordhyd - der på forskellig vis fører op til bydelens hovedsti: Bystien. Bystien planlægges at forbinde Vestenceinten via Hvissinge Centeret (med butikker, skoler og institutioner) med stibroen over Nordre Ringvej. Som et resultat af arkitektkonkurrencen Ønsker kommunalbestyrelsen Fuglestien fra syd forbundet til Vestskoven, hvorfra der er forbindelse af et net af stier til Oxbjerget og haveforeningerne. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse beslutninger på trafikområdet. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

16 Redegørelse; lokalplanens forhold til anden planlægning Forslag til Agenda 21 plan for Glostrup Kommune vedtog kommunalblestyrelsen en principbeslutning om at tilslutte sig tankerne med Agenda 2 1, herunder at kommunalbestyrelsen generelt arbejder ud fra Agenda 2 1 -principper. i forlængelse heraf er en lokal Agenda 2 1 -plan for Glostrup Kommune under udarbejdelse. Lokalplanen er i overensslemmelse med disse beslutninger; som desuden vil blive fulgt op i den kommende bymodnings- og landskabsplan for Hvissinge Vest området. Varme p la n Området er udlagt til forsyning med kraftvarme fra Glostrup kommunale varmeforsyning. Lokalplanen pålægger ny bebyggelse tilslutningspligt. Lokalplanen sikrer med et sæt bestemmelser, at området kan forsynes med fjernvarme. Affaldsregulativ Der er i 1997 udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald i Glostrup Kommune. Regulativet indeholder en række krav til placering af affaldsstativer samt affaldssortering mv. i de nye boligområder og giver derved mulighed for, at de enkelte husstande hjemmekomposterer deres vegetabilske affald og haveaffald. Fælleskompostering for mere end l O husstande skal godkendes af kommunen. Bygherrerne kan - i stedet for individuelle renovationsstativer ved de enkelte husstande etable - re affaldsøer med miniconitainere til husholdningsaffald dækkende flere husstande. Lokalplanen sikrer med el sæt bestemmelser; at området kan leve op til det vedtagne affaldsregulativ. Afløbsforhold Hvissinge Vest er omfattet af kommunens spildevandsplan og udlagt for seperat kloakering, (selvstændige ledninger for regn- og spildevand), med tilslutningspligt til den offentlige kloakforsyning. Kommunen opfordrer gemrelt til, at regnvand opsamles til,formål, hvor det kan erstatte ledningsvand. Vand fo rs y n i n g sf or h oi I d Området er omfattet af kalmmunens vandforsyningsplan og forsynes fra den offentlige vandfcirsyning. Lokulplanen sikrer at der skal etableres vundbesparende anlæg i den enkelte bygningsenhed. Byggelovens 5 10a I denne paragraf hedder det, at når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en e-jendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. For at sikre denne udstykrzingsmulighed for en samlet tæt lav boligbebyggelse indeholder lokalplanen en bestemmelsc i pkt. 4.2 og 4.3, der sikre en matrikuhr opdeling. Desuden findes en bestemmelse i pkt , der delvist fortrmger bygningsreglementets almindelige bestemmelser om bygningers afstand til naboskel for så vidt angår nye interne skel i de enkelte storparceller: 16 Glostrup Kommune

17 Redegørelse; lokalplanens midlertidige retsvirkninger Energiforhold Lokalplanen sikrer; at bebyggelsen skal udfires som lavenergibyggeri med elbesparende an- Læg. GRUNDE JERFORENING I HVISSINGE VEST Der skal oprettes en fælles grundejerforening, med medlemspligt for samtlige ejere af de enkelte bebyggelser. Lokalplan HL 4 pålægger ny bebyggelse inden for lokalplanområdet medlemspligt til denne forening. Den fælles grundejerforening skal vedligeholde og drive lokalplanområdets fælles friarealer (de grønne kiler, skovsletten og søområdet mv.) i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt drifts- og plejeplan, og administrere fællesanlæg herunder fælleshus, tv-antenneanlæg m.v. som naturligt hører med til bebyggelsens fællesskab. Indenfor de enkelte storparceller skal der etableres et grundejer-/vejlaug. Lokalplanen indeholder bestemmelser om og dens fremtidige pligter. Indholdet vil blive yderligere præciseret i salgsmaterialet for bebyggelsen, herunder deklaration vedr: grundejerjoreninghejlaug. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

18 18 Glostrup Kommune

19 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER HVISSINGE VEST, LOKALPLAN HL 4 for et byudviklingsområde i Glostrup kommune 1 henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at sikre, - at der skabes et boligområde, hvor der bliver mulighed for dels at opføre traditionelle enfamiliehuse, dels at skabe et markant tættere byggeri i forbindelse med de grønne kiler, - at der i de tre østligste storparcellers vestlige skel bygges i etager med bymæssig karakter omkring torve- og strædedannelser, som en sluttet række- og længehusbebyggelse, og i de østlige dele opføres parcelhusbebyggelser på relativt smalle grunde, - at der i den vestligste storparcel ud mod Nordre Ringvej og op mod Vestskoven bygges åben lav bebyggelse (parcelhuse) i 1 i/2-2 etager på skovparcellcr mellem solitære træer, samt tæt lav bebyggelse i 2 etager med tæt relation til den nye sø, - at boligkvarterene fremstår som attraktive og levende boligområder med stor variation af boligtyper og med stor variation i bebyggelsen som helhed og i arkitektonisk udtryk, - at bebyggelsens udformning iøvrigt giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser som basis for uformel kontakt mellem beboerne, - at områdets landskabelige friarealer indgår som en integreret del af Vestskoven og fastholdes som en del af et tydeligt landskabstræk på tværs af Bystien, - at området udbygges ud fra bæredygtige holdninger, såvel miljømæsssigt, og socialt, - at der ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer, skal vælges byøkologiske løsninger og ske miljørigtig projektering al de nye bebyggelser, - at området vejbetjenes i Skovslettens forlængelse med en parkvej, der giver adgang til dels en række boligadgangsveje og dels til et fælleshus, en skovbørnehave og et net af stiforbindelser til eksisterende bykvarterer, - at der etableres offentlig adgang til den nye sø og overdrevet op mod Vestskoven, samt til de sammenhængende grønne kiler mellem storparcellerne, - at der etableres en støjvold langs Nordre Ringvej. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 3b, 3f, del af 4a, 4k, 4 bi 7d og vejareal litra y samt dele af vejarealer litra ab og v al1e Hvissinge by, Glostrup samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

20 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. Områdets anvendelse, pkt. 3: Hensigten er etablering uf et bykvarter; der hænger sammen med det Øvrige Hvissinge med hensyn til bymæssighed og funktionalitet, men som ønskes udbygget i en mere gren havebykaruktctr- betinget af nærheden til Vestskoven. Området afieksler mellem åbne, landskabelige %friarealer (D-områder) og tættere, beboelsesomrcider med bolignære friarealer (A, B- og C-områder). Indenfor byggeområderne A udlægges godt 40 parcelhusgrunde, mens der i B områderne udlægges svarende til ca. I50 boliger som tæt lav bebyggelse - altså iult ca. 190 boliger: AI, A2 og A3 kun alternativt bebygges med tæt lav boligbebyggelse, indenfor rammerne uf den valgte hovedstruktur; Sker det, vil det samlede boligtal blive ca D-områderne består af områder til offentlige formål eller af private arealer med offentlig tilgangelighed. DI ejes af Glostrup Kommune og skal kunne rumme~forskellige,falles formål.fi.~r hele bydelen bl.a. anlæg, der naturligt kan indpasses, $eks. nyttehaver; genbrugsstation m.v. 04 ejes også af Glostrup Kommune, men det er tanken i forbindelse med omdannelsen til oiwrdrrv at udleje arealet til Skovvæsenet, der ejer og driver den Øvrige del uf overdrevet som ligger i Vestskoven. Der reserveres areal til en skovbørnehuve i 04 i områdets østlige del, så trafikgener minimeres. 02 skul gøres til et privatejet, men oflentligt tilgængeligt-friareal, som skal drives af den kommende grundeje$orening og de fire ejerlaug.. Område 0 3 er offentligt ejet idag og rummer en boldbane, og skal jorblive sådan som en na turlig del uf det samlede friarealudbud for bydelen. Område D.5 og 06 ejes og administreres af Skovvæsenet og skal forblive som sådan, men del skal træffes uftule om etublering af støjvolden og om den fremtidige driftsform som skov, Note vedr. C-områderne, pkt. 3.1: Bebyggelsen, som er en del af (Glostrup Boligselskub), afd. 26 i Hvissinge, opretholdes i sin nuvarende form med private havearealer; mens de øvrige bolignære friarealer for leg og ophold integreres i de fremtidige storparceller I og 2. Indgangene til disse boliger; som idag vender mod hhv. Bystien og mod vest, skal ved en passende lejlighed (renovering el. lign.) søges vendt mod boligstræderne i storparcellerne. Det er forudset, at boligparkeringen til disse boliger naturligt vil rykke op nord,for Bystien, som en del uf parkeringen i de nye storparceller: 1 denne sammenhang skul der indledes samarbejde med Boligselskabet om arealoverførsler (bytninger) med henblik på den fremtidige situation. 20 Glostrup Kommune

21 ~ Lokalplanens bestemmelser 2.2 Lokalplanområdet skal ejermæssigt deles i to områder, som det fremgår af kortbilag 2 og 3. 1: Boligformål - indeholdende 4 storparceller (A, B og C-områder) med grønne kiler, en skovslette med en sø (D2) og mulighed for placering af bebyggelse til fælles formål (fælleshus). 11: Offentlige formål - et overdrevsområde op mod Vestskoven (D4) med plads til en skovbørnehave, et offentlig grønt område mod syd (D3, boldbane) og en grøn kile (Dl) til forskellige fælles formål, samt områder til afstands- og støjbælte (D5 og D6) længst mod vest, 2.3 Området har byzonestatus OMRÅDETS ANVENDELSE Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål, lokale fællesanlæg og friarealer, opdelt som angivet på kortbilag 2 og 3: A-områder: Åben lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg i form af boligveje. Hvis særlige forhold gør det nødvendigt kan dele af eller hele A-områder bebygges med tæt lav boligbebyggelse. B-områder: Tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg og bolignære friarealer, samt mulighed for indpasning af offentlige formål. A- og B-områder: Indenfor de på kortbilag 4 viste områder mærket P kan der etableres fælles indsamling af flasker, papir m.v. C-områder: Eksisterende tæt lav boligbebyggelse i 2 etager, med tilhørende fællesanlæg (eksisterende fælleshus v/ Bystien) og bolignære friarealer, som integreres i de kommende storparceller 1 og 2. D-områder: Forskellige typer af offentlige formål og offentligt tilgængelige fælles formål, som f.eks. grønne kiler, skov, støjvold, fælleshus (mrk. F ), nyttehaver, dyrefolde, græsningsarealer, naturlegepladser, fælles kompostering og anlæg til fritidsformål, institutionsformål el. lign. (mrk. S ), anlæg, der naturligt kan indpasses i området (f.eks. genbrugsstation) samt landskabelige friarealer og sø. 3.2 I forbindelse med de enkelte boliger i områderne A, B og C kan kommunalbestyrelsen tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommen ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom En zone på indtil 3 m fra den sluttede boligbebyggelse i B-områderne, placeret i skel mod vest i de grønne kiler, kan benyttes som privat opholdsareal for de tilgrænsende boliger. Arealet må befæstes med fliser, og må hegnes vinkelret på bygninger, men må ikke hegnes ud mod grønningerne. Der skal sikres areal til et fælleshus for den nye bebyggelse, placeret i område D2 Alle boliger i A-områder og B-områder skal have andel i et fælleshus. Alle boliger i C-områderne skal have mulighed for andel i et fælleshus. Der kan evt. etableres supplerende lokale fælleshuse i storparcellerne, integreret i bebyggelserne, efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

22 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. udstykning, pkt. 4: Smalle grundbredder tilstrebes med henblik på at minimere gadelængder og forsyningsanlæg i overensstemmelse med ønsket om miljømæssig og Økonomisk bæredygtighed, og endvidere for at styrke bymæssigheden og variationen i gadebilledet. Note vedr. vej-, sti- og parkeringsforhold, pkt. 5: For at styrke sammenhængen i det fremtidige bykvarter skal veje, torve og stræder ved belegning, beplantning og gadeinventar gives et passende udtryk afstemt med den havebykarakter henholdsvis bymæssighed som hvert af områderne representerer: Boligadgarzgsveje, tome og stræder skal udformes efer de retningslinie6 der er gældende i af Færdselslovens 40. I lokalplanen er boligadgangsvejen i storparcel 1, 2 og 3 udlagt i skellet mellem beplantningsbdtet og parcelhusbebyggelsen. Herfra leder korte stikveje ind langs parcelhusene til den talt lave bebyggelse, Dette princip er valgt for at styrke den lokale interaktion mellem boligtyperne. Detaljerede retningslinier for gader og stræders udformning og materialevalg herunder (belysning) fastlægges i forbindelse med den kommende bymudnings- og landskabsplan. 22 Glostrup Kommune

23 Lokalplanens bestemmelser 3.5 I overdrevets østlige del (mrk. S ) kan der opføres en bygning til en børneinstitution (skovbørnehave) med adgang fra Parkvejen. Der må kun etableres begrænsede vej- og parkeringsanlæg til institutionen - ud over hvad sikker aflevering og afhentning af børn nødvendiggør. 3.6 I den østligste grønne kile (DI) kan der opføres anlæg, der naturligt kan indpasses i området efter kommunalbestyrelsens godkendelse, f.eks. en genbrugsstation UDSTYKNING Udstykninger må kun foretages på grundlag af en, af kommunalbestyrelsen godkendt, samlet plan for et delområde (en storparcel, et byggeområde, et byggefelt) og efter følgende retningslinier: A-områder: Grunde skal udstykkes på mindst 500 m2, og med en griindbredde på max. 20 m. B-områder: Grunde kan udstykkes på mellem 250 og 500 m2. Grundbredden mod torve og stræder skal være mellem 6,5 og 10 m. Hvor særlige forhold, f.eks. hensynet til en hensigtsmæssig udstykning af et enderækkehus taler herfor, kan andre grundbredder godkendes En matrikulær opdeling af de enkelte boligbebyggelser, der indebærer, at hver bolig med tilhørende grundstykke udstykkes til en selvstændig ejendom, må kun finde sted efter en samlet plan, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Denne bestemmelse fortrænger Byggelovens 8 6A. Hvis de enkelte boligbebyggelser udstykkes til boliger med tilhørende grundstykke, jf. Q 4.2, må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes en bolig VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Parkvejen - hovedadgangsvejen til den nye bydel udlægges i en bredde af 10 m med kørebane på ca. 6 m, i et kurvet forløb i princippet som vist på kortbilag 2, 3 og 4. Boligadgangsveje skal i princippet udlægges i et system som vist på bilag 4 for hver storparcel og udformes efter de retningslinier, der er gældende for stilleveje i medfør af Færdselslovens Boligadgangsveje udlægges i en bredde af 8 m med ca. 5 m kørebane og på visse strækninger med selvstændigt fortov i den ene side af vejen. Tværprofil og tilslutninger udføres i princippet som vist på illustrationer side Der skal udlægges torve og stræder til bl.a. ophold, med forbindelse til Bystien i princippet som vist på bilag 4. Torve og stræder udlægges i en bredde af mindst 6 m mellem bebyggelse og private udearealer. Gader udformes iøvrigt som som lege-/opholdsarealer i medfør af Færdselslovens $ 40. Der kan ud over de i pkt. 5.3 nævnte fodgængerarealer, etableres andre stier (lokalstierkrampestier) i området, efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Bystien indgår i sin nuværende form i lokalplanforslaget. Der sker ingen ændringer i stiens status og udformning, bortset fra, at der skal sikres tilslutning for et antal nye stræder og lokalstier langs nordsiden, som angivet i princippet på kortbilag 4. Valg af belægning, belysning og beplantning skal afspejle de forskellige færdselsarealers karakter; boligadgangsveje, p-pladser, torve og stræder, lokalstier, grusstier etc. *),fodnote: Detaljerede retningslinier for gaders og streders udformning og materialevalg herunder (belysning) fustlagges i jorbindelse med den kommende bymodnings- og landskabsplan. Lokalplan HL 4, Hvissinge Vest - oktober

24 Lokalplanens bestemmelser Note vedr. miljgforhold, pkt. 6: Denne paragraf er for at samle nogle af de emner som de miljømmsige forhold i lokalplunen. En række forudsætninger skal være opjjddt og nogle vigtige hensigter kan koordineres her: Hovedvægten på de byokohgiske tiltag i området vil være: Elbesparelsel; lavenergibyggeri, vandbespare Isel; udbygning af affaldssortering og genanvendelse, miljgrigtig projektering og Økologiske byggematerialer: Ved materialevalg skal der tages hensyn til materialernes livscyklus, herunder energifbrbrug til materialernes fremstilling, afgasning samt generelle hensyn til sundhed og velvære, samt til den eferfølgende bygningsvedligeholdelse. Det kan anbefales at projektere efter vejledningen Miljarigtig Projektering, der er udgivet af SBI. 24 Glostrup Kommune

25 Lokalplanens bestemmelser 5.7 Der skal udlægges areal til parkering: 2 p-pladser pr. parcelhus, 1 p-plads pr. 100m2 t:et-lav bebyggelse og 1 p-plads pr. 21/2 ungdoms- eller ældrebolig. Til parcelhuse skal parkeringen placeres på den enkelte ejendom. Der må kun etableres en overkørsel på ca. 3 m's bredde pr. ejendom. Der skal før ibrugtagning af bebyggelse være anlagt mindst: 70% af p-pladserne til tæt/lav-, rækkehusbebyggelse, I p-plads pr. parcelhus, 100% af p-pladserne til ungdoms- eller ældreboliger. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange udlagte parkeringsarealer anlagt Langtids- og natparkering af lastbiler og større varevogne med en totalvægt over 3500 kg, eller en højde over 2,2 m, samt af campingvogne og lystbåde er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet. Til rækkehuse, tæt/lav bebyggelse skal parkering fortrinvis udlægges i små enheder, der kan indpasses uden at slå huller i bebyggelsen og som kan overvåges fra de omkringliggende boliger. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at dele af parkeringspladserne overdækkes med lette tagkonstruktioner eller pergolaer (if. pkt. 8.8). Det gælder for parkeringsanlæggene, at de skal således indgå i den bygningsmæssige eller havemæssige struktur f.eks. etableret bag lave mur, hække, trænekke eller kombineret med placering af affalds- eller redskabsskure bag bevoksede skærmvægge etc. Til parkeringspladser etableres overkørsel på max. 4 m's bredde Ved mærket "F' på kortbilag 3 (fælleshus) skal anlægges parkeringsareal svarende til 20 p-pladser* Ved mærket "S" på kortbilag 3 (skovbørnehave) skal anlægges parketingsareal svarende til max. 4 pladser". Parkeringspladser ved fælleshus og skovbørnehave skal have naturprzg og belaegninger skal fortrinsvis bestå af armeret græs MILJØFORHOLD Inden for lokalplanområdet skal der etableres de støjafskærmninger, som er nødvendige, for at støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 55 db(a) fra vejtrafik på de primære opholdsarealer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984: "Trafikstøj i boligområder". Der skal etableres støjafskærnining på arealet mellem storparcel nr. 4 og Nordre Ringvej. Der skal etableres fælles opsamling og afledning af regnvand i de enkelte storparceller eller boliggrupper. Regnvand skal eventuelt nedsives inden for lokalområdet eller ledes til eksisterende vådområder ved den nye sø. Regnvand, der ledes videre til større vådområder, skal hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt ledes i åbne grøfter for at synliggøre kredsløbet"". Før regnvand fra befæstede vejarealer kan ledes ud i eksisterende vådområder, skal der søges om tilladelse herom hos amtet. *)fodnote: Det begransede antal ppladser ved filleshus og skovbqhxehave skal ses i lyset af at til disse anlqp skal begrenses mest muligt. **) fodnote: Principper for ufianding i de enkelte.storparceller vil blive rzn.rmere,fustlugt i,forbindelse med den kommende bymodnings- og landskubsplan. Lokalplan HL 4, Hviccinge Vest - oktober

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere