Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere."

Transkript

1 Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser for pensionsordningen - 1. maj 2009

2 Pensionsregulativet indeholder de betingelser, der gælder for pensionsordningen. Indhold 1 Indmeldelse...3 Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Optagelse i 3 i 1 Livspension 2 Beregningsgrundlag, bonus, afkast mv....5 Princip for gruppelivsforsikring Gennemsnitsrenteprincip Markedsrenteprincip Princip for eget investeringsvalg (Linkpension) 3 Pensionsordningens opbygning...8 Basispension Valgpension Linkpension Frivillig pension 4 Præmiens anvendelse...10 A. Fordeling af præmien B. Valg af pensioner C. Andre reguleringer 5 Pensionsordningens virkemåde...13 Fælles betingelser A. Udbetaling ved alderspensionering B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab C. Udbetaling ved visse kritiske sygdomme D. Udbetaling ved død 6 Begunstigelse Helbredsbetingelser...27 Klausul Generel begrænsning 8 Præmiens betaling...30 Præmie Reguleringer 9 Præmieophør...31 A. Fratrædelse B. Orlov C. Andre årsager 10 Ikrafttrædelse

3 Pensionsregulativ 1 Indmeldelse Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Dette pensionsregulativ for 3 i 1 Livspension gælder for personer, der er optaget i pensionsordningen i henhold til pensionsaftale mellem Kommunernes Pensionsforsikring a/s og aftaleparterne Kommunernes Landsforening, Regionernes Lønningsog Takstnævn og Bibliotekarforbundet for bibliotekarer ansat i kommuner og regioner, samt pensionsaftale mellem Kommunernes Pensionsforsikring a/s (i det følgende KP) og Bibliotekarforbundet for bibliotekarer ansat i staten. Pensionsregulativet fastsætter rettigheder og pligter for forsikrede (i det følgende medarbejderen) og KP. Følgende medarbejdere, som skal pensionsforsikres i KP, er berettiget til 3 i 1 Livspension efter dette pensionsregulativ: 1. Medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen 1. januar 2009 eller senere. Medarbejderen er dog ikke berettiget til 3 i 1 Livspension, hvis medarbejderen ved optagelse i pensionsordningen, A. er ansat i et fleksjob, B. er ansat i øvrige stillinger, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, C. er tilkendt offentlig førtidspension eller har en rejst sag om tilkendelse af offentlig førtidspension, og/eller D. er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP. 2. Medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen i perioden 1. maj 2007 til 31. december Medarbejderen er dog ikke berettiget til 3 i 1 Livspension, hvis medarbejderen ved optagelse i pensionsordningen, A. er ansat i en stilling, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, fx fleksjob, og/eller B. er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP. 3. Medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen før 1. maj 2007, og som efter 1. januar 2009 har valgt at overgå til 3 i 1 Livspension i henhold til betingelserne i tilbud fra KP. Medarbejderen er dog ikke berettiget til 3 i 1 Livspension efter dette pensionsregulativ, hvis medarbejderen ved overgangen til 3 i 1 Livspension, A. er ansat i et fleksjob, 3

4 B. er ansat i øvrige stillinger, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, C. er tilkendt offentlig førtidspension eller har en rejst sag om tilkendelse af offentlig førtidspension, D. er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP, eller senere tilkendes med virkning fra overgangsdatoen eller tidligere, og/eller E. modtager udbetaling af alderspension fra pensionsordningen. Medarbejdere, der ikke er berettiget til 3 i 1 Livspension i henhold til undtagelserne i pkt. 1. A-D og 2. A-B, skal i stedet for optages i 3 i 1 Opsparing. Det er medarbejderens eget ansvar at gøre KP opmærksom på manglende berettigelse til optagelse i 3 i 1 Livspension. Hvis det efterfølgende konstateres, at medarbejderen ikke er berettiget til 3 i 1 Livspension i henhold til undtagelserne i pkt. 3. A-E, vil medarbejderen få annulleret overgangen til 3 i 1 Livspension efter dette pensionsregulativ. Overgang til 3 i 1 Livspension, jf. pkt. 3, kan gøres betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, jf. 7. Hvis der i denne forbindelse er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, vil medarbejderen få annulleret overgangen til 3 i 1 Livspension efter dette pensionsregulativ. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder KP's forsikringsbetingelser, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. Gruppelivsforsikringen oprettes gennem KP i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv. Gruppelivsforsikringen er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige forsikringsbetingelser for gruppeliv med tilhørende forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. KP kan vælge at oprette gruppelivsforsikringen i et andet selskab. KP har overdraget administrationen af pensionsordningen til SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (i det følgende SAMPENSION). SAMPENSION behandler derfor de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for at administrere pensionsordningen. KP kan vælge anden administrator. Pensionsordningen er omfattet af gældende dansk lovgivning, herunder forsikringsaftaleloven. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Der gælder særlige regler om dækning ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. regulativ for krigsrisiko. 4

5 Klager fra medarbejderen eller fra andre berettigede i henhold til dette pensionsregulativ skal rettes til SAMPENSION, der på vegne af KP behandler klager. KP er endvidere medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager, som kan rejses af medarbejderen eller andre berettigede, som ikke er enige i selskabets afgørelser. De i pensionsregulativet nævnte aldersgrænser, jf. 3, 4, 5 og 8, kan ændres af selskabet efter aftale med aftaleparterne. Ændringen vil have den konsekvens, at alle pensioner kan nedsættes eller forhøjes. Optagelse i 3 i 1 Livspension Pensionsordningen oprettes på grundlag af oplysninger om alder, indberettet pensionsgivende løn, helbredsforhold mv., som medarbejderen selv, dennes arbejdsgiver eller andre, såsom læger, hospitaler eller lignende, afgiver. KP bestemmer, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne skal afgives. Medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen i henhold til 1 pkt. 1 eller 2 optages i pensionsordningen pr. en dato, som KP fastsætter på baggrund af de modtagne oplysninger fra arbejdsgiveren. Medarbejderen optages i 3 i 1 Livspension. Optagelsesdatoen vil fremgå af det materiale, som fremsendes til medarbejderen. For medarbejdere, der er optaget i henhold til 1 pkt. 3, vil overgangen til 3 i 1 Livspension ske pr. en dato, som KP fastsætter på baggrund af tidspunktet for modtagelsen af accepten af tilbuddet. For disse medarbejdere fastsættes optagelsesdatoen i 3 i 1 Livspension som datoen for overgang til 3 i 1 Livspension. Optagelsesdatoen i pensionsordningen er den oprindelige dato, hvor pensionsordningen blev etableret i KP. Medmindre andet er aftalt, indtræder KP's ansvar den dag, KP kan fastsætte vilkårene for pensionsordningen. Disse vilkår kan bestemmes når: KP har modtaget anmeldelse fra arbejdsgiver om, at medarbejderen skal optages i pensionsordningen, og medarbejderen har afgivet de nødvendige oplysninger i henhold til 1 og 7. 2 Beregningsgrundlag, bonus, afkast mv. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder det tekniske grundlag, herunder teknisk grundlag for gruppelivsforsikringen, som KP til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet. Pensionerne er ugaranterede og kan derfor nedsættes. Ændring af pensionerne sker i henhold til det til enhver tid af KP's bestyrelse godkendte og til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag mv. Pensioner i gruppelivsforsikringen reguleres efter princip for gruppelivsforsikring, mens øvrige pensioner reguleres enten efter et gennemsnitsrenteprincip, et markedsrenteprincip eller efter et princip for eget investeringsvalg (Linkpension). 5

6 Princip for gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen gælder for den gruppe af medarbejdere, som fremgår af gruppelivsaftalen. Det er gruppelivsaftalens aftaleparter, der løbende fastsætter hvilke pensioner, der indgår i gruppelivsforsikringen, samt størrelsen af disse pensioner. Præmien beregnes efter solidariske principper, hvilket betyder, at de omfattede medarbejdere betaler den samme præmie for den samme ydelse uanset alder. Pensioner, der reguleres efter princippet for gruppelivsforsikring, får beregnet bonus en gang årligt som andele af det overskud/underskud, som kan henføres til det forsikringstekniske beregningsgrundlags forudsætninger om rente-, risiko- og omkostningselementer. Beregningen sker i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ for gruppelivsforsikringen. Bonus udbetales til pensionsordningens bonusreguleringskonto i KP og anvendes efter aftale med gruppelivsaftalens aftaleparter. Gennemsnitsrenteprincip Pensioner, der reguleres efter gennemsnitsrenteprincippet, får beregnet bonus månedligt. Bonus beregnes som andele af det overskud/underskud, som kan henføres til det forsikringstekniske beregningsgrundlags forudsætninger om rente-, risiko- og omkostningselementer. Beregningen sker i henhold til KP's til enhver tid gældende "Regulativ for beregning af bonus og markedsafkast". Bonus kan være både positiv og negativ (fx som følge af modregning af omkostninger). Bonus anvendes i henhold til de af KP til enhver tid fastsatte regler. Indtil videre anvendes bonus månedligt til regulering af pensionernes størrelse. For pensioner, som er under udbetaling som en månedlig pension, gælder dog som hovedregel, at bonus indtil videre anvendes årligt til regulering af pensionernes størrelse. For gennemsnitsrenteprincippet gælder, at KP løbende fastsætter en depotrente efter kollektive principper, hvorved forrentningen udjævnes over tid og imellem de forsikrede. Følgende pensioner reguleres efter gennemsnitsrenteprincippet: Invalidepension, jf. 5 B Individuel børnepension, jf. 5 D Dødsfaldssum, jf. 5 D Ratepension ved død, jf. 5 D Livsvarig og ophørende ægtefælle- og samleverpension, jf. 5 D. Aftaleparterne kan senere beslutte, at en eller flere af ovennævnte pensioner reguleres efter gruppelivs- eller markedsrenteprincippet i stedet for efter gennemsnitsrenteprincippet. 6

7 Markedsrenteprincip Pensioner, der reguleres efter markedsrenteprincippet, får beregnet bonus månedligt. Bonus beregnes som andele af det overskud/underskud, som kan henføres til det forsikringstekniske beregningsgrundlags forudsætninger om risiko- og omkostningselementer. Beregningen sker i henhold til KP's til enhver tid gældende "Regulativ for beregning af bonus og markedsafkast". Bonus kan være både positiv og negativ (fx som følge af modregning af omkostninger). Bonus anvendes i henhold til de af KP til enhver tid fastsatte regler. Indtil videre anvendes bonus månedligt til regulering af pensionernes størrelse. For pensioner, som er under udbetaling som en månedlig pension, gælder dog som hovedregel, at bonus indtil videre anvendes årligt til regulering af pensionernes størrelse. Pensioner, der reguleres efter markedsrenteprincippet, forrentes ved, at pensionernes værdi løbende placeres i en række investeringspuljer, bestående af forskellige aktivklasser, p.t. aktier, obligationer og alternative investeringer i form af fx ejendomme, skove og unoterede aktier. I puljerne kan der også være likvider. Afkastet fra investeringspuljerne beregnes kollektivt på baggrund af nettopengestrømmen for samtlige kunder i samme investeringspulje og følger udviklingen i markedsværdien af de underliggende aktiver i investeringspuljerne. Afkastet fratrækkes pensionsafkastskat eller anden beskatning og investeringsog forvaltningsomkostninger. Afkastet kan være både positivt og negativt. Afkast anvendes i henhold til de af KP til enhver tid fastsatte regler. Indtil videre anvendes afkastet månedligt til fastsættelse af pensionernes størrelse. Det er KP, der til enhver tid bestemmer sammensætningen af aktiver i de enkelte investeringspuljer. Sammensætningen sker som udgangspunkt under hensyntagen til medarbejderens alder og investeringsrisikoen. Det er KP, der ejer aktiverne i investeringspuljerne. KP tilpasser løbende aktivsammensætningen på medarbejdernes vegne for at optimere afkastet i de enkelte investeringspuljer. Indbetalinger og overførsler forrentes som hovedregel fra den 1. i måneden efter den måned, hvor indbetalingen modtages. Pensioner, der kan komme til udbetaling ved alderspensionering, jf. 5 A, reguleres efter markedsrenteprincippet, når der ikke er tilknyttet eget investeringsvalg (Linkpension) til pensionen. Princip for eget investeringsvalg (Linkpension) Pensioner, der reguleres efter princippet for eget investeringsvalg, får beregnet bonus månedligt. Bonus beregnes som andele af det overskud/underskud, som kan henføres til det forsikringstekniske beregningsgrundlags forudsætninger om risiko- og omkostningselementer. Beregningen sker i henhold til KP's til enhver tid gældende "Regulativ for beregning af bonus og markedsafkast". Bonus kan være både positiv og negativ (fx som følge af modregning af omkostninger). Bonus anvendes i henhold til de af KP til enhver tid fastsatte regler. Indtil videre anvendes bonus månedligt til regulering af pensionernes størrelse. 7

8 For pensioner, der reguleres efter princippet for eget investeringsvalg, er forrentningen baseret på afkast af fonde, som medarbejderen selv vælger blandt de fonde, som KP stiller til rådighed. Det fremgår af 3, hvilke pensioner medarbejderen kan tilknytte eget investeringsvalg. Pensioner, der er reguleret efter princippet for eget investeringsvalg, er omfattet af særlige betingelser for Linkpension. 3 Pensionsordningens opbygning Pensionsordningen er sammensat af 3 dele: Basispension, som består af et antal obligatoriske pensioner Valgpension, som består af en række valgfrie pensioner Linkpension, som består af valgfrie alderspensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Den præmie, der ikke er anvendt til de obligatoriske pensioner i Basispension, kan medarbejderen anvende i Valgpension og Linkpension. Medarbejderen vælger selv, om Linkpension skal indgå i ordningen. Der er begrænsninger i medarbejderens mulighed for at vælge pensioner jf. bestemmelser herom i 4 og 5. Der kan til alderssum, alderssum med sikring ved død og dødsfaldssum samlet anvendes maksimalt halvdelen af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension. Denne begrænsning gælder dog ikke Frivillig pension. Pensioner, som kommer til udbetaling ved medarbejderens erhvervsevnetab eller død, jf. 5 pkt. B og D, og som er fastsat som en procentdel af lønnen, bliver beregnet på baggrund af en gennemsnitlig pensionsgivende løn. Den gennemsnitlige pensionsgivende løn findes som 1/12 af summen af de 12 senest indberettede månedlige pensionsgivende lønninger indenfor de sidste 24 måneder. Hvis der ikke er indberettet præmie i 12 måneder, fastsættes den gennemsnitlige pensionsgivende løn ud fra det antal måneder, hvor der er indberettet præmie. For medarbejdere, som er overgået til 3 i 1 Livspension, jf. 1 pkt. 3, anvendes der ikke indberettede pensionsgivende lønninger forud for overgangen til 3 i 1 Livspension. Basispension I Basispension indgår følgende obligatoriske pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 5 A Livsvarig alderspension. Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 5 B Invalidesum fra gruppelivsforsikringen 8

9 Invaliderente fra gruppelivsforsikringen på 40 % af den gennemsnitlige pensionsgivende løn. Den årlige invaliderente fra gruppelivsforsikringen kan maksimalt udgøre kr. (pr. 1. januar 2009). Hvis medarbejderen er fratrådt før 1. januar 2009 eller er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab med virkning fra 1. januar 2009 eller tidligere, udgør invaliderente fra gruppelivsforsikringen dog kun: 20 % af den gennemsnitlige pensionsgivende løn, hvis medarbejderen dagen inden optagelsen i 3 i 1 Livspension ikke var fyldt 50 år. Den årlige invaliderente fra gruppelivsforsikringen kan maksimalt udgøre kr. (pr. 1. januar 2008). 10 % af den gennemsnitlige pensionsgivende løn, hvis medarbejderen dagen inden optagelsen i 3 i 1 Livspension var fyldt 50 år men ikke 60 år. Den årlige invaliderente fra gruppelivsforsikringen kan maksimalt udgøre kr. (pr. 1. januar 2008). 0 kr., hvis medarbejderen dagen inden optagelsen i 3 i 1 Livspension var fyldt 60 år. Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Pension som udbetales ved visse kritiske sygdomme, jf. 5 C Sum ved visse kritiske sygdomme fra gruppelivsforsikringen. Pension som udbetales ved død, jf. 5 D Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Børnerente fra gruppelivsforsikringen. Størrelsen af pensioner i gruppelivsforsikringen fastsættes løbende. I Basispension anvendes præmien i prioriteret rækkefølge til: 1. Gruppelivsforsikringen 2. Livsvarig alderspension. Er der ikke tilstrækkelig præmie til pensionerne i Basispension, nedsættes eller bortfalder pensionerne i omvendt prioriteret rækkefølge. Gruppelivsforsikringen opretholdes dog altid, så længe der indbetales præmie til pensionsordningen. Valgpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Linkpension, kan medarbejderen vælge følgende pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 5 A Livsvarig alderspension Ophørende alderspension Ratepension Ratepension med sikring ved død 9

10 Alderssum Alderssum med sikring ved død. Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 5 B Invalidepension. Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Pension som udbetales ved død, jf. 5 D Individuel børnepension på op til 25 % af den gennemsnitlige pensionsgivende løn inkl. børnerenten fra gruppelivsforsikringen Dødsfaldssum Ratepension ved død Ratepension med sikring ved død Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Der gælder særlige betingelser for Linkpension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger pensioner i Linkpension. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Frivillig pension Vælger medarbejderen at foretage en frivillig indbetaling til pensionsordningen, vil denne blive anvendt til særskilte pensioner i Frivillig pension. Medarbejderen kan anvende frivillig indbetaling til valgfrie pensioner, herunder Linkpension, som er nærmere beskrevet i særlige betingelser for Frivillig pension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger at foretage frivillig indbetaling til pensionsordningen. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Alderssum med sikring ved død Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension. Linkpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Valgpension, har medarbejderen mulighed for at vælge pensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Der kan vælges mellem følgende pensioner: Livsvarig alderspension Ophørende alderspension Ratepension med sikring ved død Alderssum med sikring ved død. 4 Præmiens anvendelse A. Fordeling af præmien Præmien vil efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt andre skatter og afgifter blive anvendt med 2/3 til obligatoriske pensioner i Basispension og med 1/3 til valgfrie pensioner i Valgpension og/eller i Linkpension. Såfremt præmien til gruppelivsforsikringen overstiger præmien til Basispension, ændres delingsforholdet. Præmien til Valgpension/Linkpension kan herved nedsættes eller bortfalde. 10

11 I Basispension anvendes præmien først til betaling for gruppelivsforsikringen og dernæst, hvis der er præmie tilovers, til betaling for øvrige pensioner. I Valgpension og/eller i Linkpension anvendes præmien til betaling af pensioner efter medarbejderens eget valg og prioritering, i det omfang præmien rækker. Frivillig indbetaling anvendes efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. til Frivillig pension. B. Valg af pensioner For medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen 1. januar 2006 eller senere, anvendes den præmie, som ikke er anvendt i Basispension, til ratepension med sikring ved død i Valgpension. For medarbejdere, som dagen inden optagelsen i pensionsordningen er fyldt 60 år, anvendes den præmie, som ikke er anvendt i Basispension, dog til en livsvarig alderspension. For medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2006, anvendes den præmie, som ikke er anvendt i Basispension, til en livsvarig alderspension. Medarbejderen kan til enhver tid vælge andre pensioner i Valgpension og/eller Linkpension. Medarbejderens accept af et tilbud om at overgå til 3 i 1 Livspension, jf. 1 pkt. 3, betragtes ligeledes som et valg af andre pensioner i Valgpension. Er der efter medarbejderens valg fortsat præmie, som ikke er anvendt, vil restpræmien blive anvendt i henhold til ovenstående. KP kan fastsætte begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner. Der kan ikke vælges om blandt pensionerne, efter at der er sket udbetaling eller ydet præmiefritagelse, jf. 5 pkt. A, B eller D. Medarbejderens valg af pensioner er gældende, når medarbejderen skriftligt har meddelt dette, og KP har accepteret valget. Valgpension I Valgpension kan størrelsen af pensioner, som kommer til udbetaling ved medarbejderens erhvervsevnetab eller død, vælges fastsat som et fast beløb en procentdel af medarbejderens gennemsnitlige pensionsgivende løn. Pensioner, som kommer til udbetaling ved alderspensionering, fastsættes på basis af aftale om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som et fast beløb en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension 11

12 en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension maksimum til pensionerne alderssum, alderssum med sikring ved død og dødsfaldssum under hensyn til KP's regler for indbetaling på kapitalpensioner. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing i Valgpension, der skal anvendes på pensioner, der kommer til udbetaling ved alderspensionering. KP er berettiget til at fastsætte visse yderligere begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner, der kommer til udbetaling ved erhvervsevnetab og død. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing i Valgpension, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. C. Andre reguleringer Der kan gælde begrænsninger for præmiens anvendelse. Begrænsningerne kan fremgå af lovgivningen bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet selskabsspecifikke bestemmelser pensionsaftalen. Linkpension I Linkpension fastsættes pensioner på basis af aftale om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som et fast beløb en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension maksimum til pensionen alderssum med sikring ved død under hensyn til KP's regler for indbetaling på kapitalpensioner. Beregning af pensioner foretages efter de af selskabet til enhver tid fastlagte regler. Som hovedregel forbliver opsparingen på den enkelte pension. Det kan medføre, at visse pensioner bliver større end fastsat i pensionsaftalen eller valgt af medarbejderen. Indskud og overførsler fra anden pensionsordning anvendes som hovedregel på den eksisterende pensionsordning i Valgpension. Ved overførsler bevares gældende skattekoder på de overførte værdier, hvilket kan betyde, at der for dele af en overførsel etableres pensioner, som medarbejderen ikke selv har valgt. Med respekt for skatteregler kan medarbejderen 12

13 fravælge disse pensioner til fordel for andre pensioner. Der kan gælde særlige bestemmelser om overførsler mellem pensionsordninger i KP. Regulering af pensionerne foretages under hensyn til medarbejderens valg og prioritering, men der kan forekomme beregningstekniske situationer, hvor valg og prioritering ikke kan overholdes. I pensionsordninger med flere forsikringstekniske beregningsgrundlag foretages regulering af pensionerne under hensyn til disse. Der kan endvidere opstå beregningstekniske situationer, hvor de enkelte pensionsbeløb kan ændre sig, også i nedadgående retning. 5 Pensionsordningens virkemåde Fælles betingelser Hvis der indtræffer en begivenhed, som kan føre til udbetaling/præmiefritagelse, skal medarbejderen eller dennes efterladte hurtigst muligt anmelde sit krav til KP. For alle udbetalinger gælder, at udbetalingen tidligst kan påbegyndes, når KP har modtaget den for selskabet nødvendige dokumentation. Pensioner forfalder til udbetaling med udgangen af den måned, hvorfra de har virkning. Udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme fra gruppelivsforsikringen forfalder dog til udbetaling, når KP har modtaget den fornødne dokumentation. Pensionsordningens dækningsomfang fremgår pr. en given statusdato af den forsikringsoversigt, der sendes til medarbejderen. Pensioner af ringe størrelse kan af KP kapitaliseres og udbetales med frigørende virkning for KP. Det betyder, at KP kan ophæve og udbetale hele pensionsordningen eller dele heraf som et éngangsbeløb. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ for 3 i 1 Livspension ligestillet med ægteskab, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis der ved optagelsen i 3 i 1 Livspension er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, som vedrører pkt. 1. A-D eller pkt. 2. A-B i 1, og det efterfølgende konstateres, at medarbejderen uberettiget er optaget i 3 i 1 Livspension, ophæves pensionsordningen 3 i 1 Livspension og en eventuel værdi overføres til 3 i 1 Opsparing. Hvis der i øvrigt ved optagelse i pensionsordningen eller senere er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, er KP ikke bundet af pensionsordningen, jf. lovgivningens regler herom. Pensionsordningen vil i den situation blive behandlet, som om de nævnte oplysninger var afgivet korrekt overfor selskabet på det rette tidspunkt. Det kan betyde, at pensionsordningen vil blive behandlet som en klausuleret forsikring, jf. bestemmelser herom i 7. 13

14 A. Udbetaling ved alderspensionering En medarbejder kan vælge, at alle alderspensioner skal udbetales fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Tidligste og seneste pensioneringstidspunkt Hvis medarbejderen fratræder stillingen før det normale pensioneringstidspunkt, er der mulighed for førtidsudbetaling efter følgende retningslinjer: Normalt pensioneringstidspunkt Normalt pensioneringstidspunkt for denne pensionsordning er den 1. i måneden efter medarbejderens 67. år. Det betyder, at udbetaling af medarbejderens pensioner ved alderspensionering har virkning fra dette tidspunkt, hvis medarbejderen er i live og fratrådt sin stilling. a) For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen før 1. maj 2007, kan førtidsudbetaling af pensioner tidligst ske med virkning fra den 1. i måneden efter det 60. år. b) For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen 1. maj 2007 eller senere, kan førtidsudbetaling af pensioner tidligst ske med virkning fra den 1. i måneden efter tidligste pensioneringstidspunkt, som afhænger af, hvornår medarbejderen er født, jf. nedenstående skema. Medarbejdere har tidligste har seneste der er født pensioneringstidspunkt pensioneringstidspunkt før 1. januar år 70 år 1. januar juni ½ år 70½ år 1. juli december år 71 år 1. januar juni ½ år 71½ år 1. juli december år 72 år 1. januar 1963 eller senere 62 år *) 72 år *) *) Tidligste og seneste pensioneringstidspunkt kan forhøjes yderligere for medarbejdere født 1. januar 1963 eller senere. 14

15 Udbetaling kan dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor medarbejderen anmoder herom. Hvis medarbejderen ikke fratræder sin stilling ved det normale pensioneringstidspunkt, udsættes udbetalingen, indtil medarbejderen fratræder. Udbetalingen kan også udsættes, hvis medarbejderen efter fratrædelsen ikke ønsker udbetaling. Udbetalingen kan længst udsættes, så den får virkning fra den 1. i måneden 10 år efter, at medarbejderen har opnået tidligste pensioneringstidspunkt, jf. ovenstående pkt. a og b. En medarbejder, som til denne ordning overfører værdien fra en pensionsordning, som er oprettet før 1. maj 2007, bliver for hele ordningen uanset ovenstående omfattet af et tidligste pensioneringstidspunkt 60 år og et seneste pensioneringstidspunkt 70 år. Medarbejdere født 1. januar 1959 eller senere kan dog i forbindelse med overførslen inden for en af KP fastsat tidsfrist vælge, at der for hele ordningen skal gælde et tidligste og seneste pensioneringstidspunkt i overensstemmelse med ovenstående skema. Ovenstående muligheder er med respekt for gældende skatteregler. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner bortfalder en ikraftværende gruppelivsforsikring med virkning fra pensioneringstidspunktet. Samtidig bortfalder dækningen ved erhvervsevnetab på øvrige pensioner. Dette gælder dog ikke, hvis der forinden udbetalingen af alderspension er sket tilkendelse af udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. I så fald bevares udbetalingen/præmiefritagelsen ved erhvervsevnetab i henhold til 5 B på de pensioner, som ikke er omfattet af alderspensioneringen. Livsvarig alderspension skattekode 1: (Basispension, Valgpension, Linkpension) Livsvarig alderspension udbetales som en månedlig pension med virkning fra pensioneringstidspunktet til og med den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ophørende alderspension skattekode 1: (Valgpension, Linkpension) Ophørende alderspension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år med virkning fra pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen i den 10-årige udbetalingsperiode, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. 15

16 Ratepension skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt", oprette ratepension. Ratepension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år med virkning fra pensioneringstidspunktet. Ved overgang til alderspensionering kan medarbejderen med respekt for gældende skatteregler vælge at forlænge udbetalingsperioden. Hvis medarbejderen er i live i hele udbetalingsperioden, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater som en månedlig pension til den/de begunstigede, jf. 6. Udbetaling sker med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. Udbetaling af ratepension til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt", oprette ratepension med sikring ved død. Ratepension med sikring ved død udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år med virkning fra pensioneringstidspunktet. Ved overgang til alderspensionering kan medarbejderen med respekt for gældende skatteregler vælge at forlænge udbetalingsperioden. Hvis medarbejderen er i live i hele udbetalingsperioden, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater som en månedlig pension til den/de begunstigede, jf. 6. Udbetaling sker med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Regler om udbetaling af ratepension med sikring ved død, hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet ratepension med sikring ved død. Udbetaling af ratepension med sikring ved død til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. 16

17 KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 7. Alderssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt", oprette alderssum. Alderssum udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen med virkning fra pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen, udbetales alderssum til den/de begunstigede, jf. 6. Udbetaling sker med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er sket førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssum. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt", oprette alderssum med sikring ved død. Alderssum med sikring ved død udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen med virkning fra pensioneringstidspunktet. Regler om udbetaling af alderssum med sikring ved død, hvis medarbejderen dør, før udbetaling har fundet sted, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet alderssum med sikring ved død. KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssum med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 7. B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Betingelser for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Medarbejderen opnår ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, når den generelle erhvervsevne* er varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne før 1. januar 2009 og/eller den generelle erhvervsevne* er varigt nedsat med halvdelen eller mere af den fulde erhvervsevne 1. januar 2009 eller senere, og erhvervsevnen i forsikringstiden er nedsat af helbredsmæssige årsager på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, som ikke er fremkaldt med forsæt, og medarbejderen er fratrådt sin stilling, og lønudbetaling er ophørt. 17

18 *) Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i et erhverv. For at opnå og fastholde retten til udbetaling/præmiefritagelse før 1. januar 2009 må medarbejderen efter fratrædelse ikke have større arbejdsindtægt end 1/3 af den løn, medarbejderen tjente, før erhvervsevnen blev nedsat. For at opnå og fastholde retten til udbetaling/præmiefritagelse fra 1. januar 2009 og senere må medarbejderen efter fratrædelse ikke have større arbejdsindtægt end halvdelen af den løn, medarbejderen tjente, før erhvervsevnen blev nedsat. Indtægt fra ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende indgår på lige fod med lønindtægt. Endvidere må medarbejderens arbejdstid før 1. januar 2009 efter fratrædelse som udgangspunkt heller ikke udgøre mere end 1/3 af arbejdstiden, før erhvervsevnen blev nedsat, mens den som udgangspunkt ikke må udgøre mere end halvdelen fra 1. januar 2009 og senere. Det er KP, der vurderer, om betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse er opfyldt. KP er ikke forpligtet til at følge kendelser om førtidspension og tilsvarende afgivet af det offentlige. Nedsat erhvervsevne vurderes af selskabet ud fra objektive kriterier om helbred, og ud fra medarbejderens muligheder for via omskoling, genoptræning og revalidering at blive i stand til at udføre arbejde. Subjektive klager over smerter, gener og lignende giver ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse, medmindre der ved lægelig eller anden helbredsmæssig undersøgelse kan påvises objektive tegn på, at erhvervsevnen er nedsat i tilstrækkelig grad. Det er en betingelse for udbetaling/præmiefritagelse, at medarbejderen overholder lægelige råd og anvisninger samt foretager, hvad der med rimelighed forlanges af KP for at afhjælpe erhvervsevnenedsættelsen, fx deltager i helbredsfremmende behandling, herunder genoptræning. 18

19 Medarbejderen er efter anmodning fra KP forpligtet til hurtigst muligt at fremskaffe eller medvirke til at fremskaffe den efter KP's vurdering nødvendige dokumentation for nedsættelse af erhvervsevnen. Udbetaling til medarbejderen sker med virkning fra den 1. i måneden efter den dag nedsættelsen af den generelle erhvervsevne har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst med virkning fra den dag medarbejderen er fratrådt og lønudbetalingen er ophørt. Ret til præmiefritagelse indtræder fra samme tidspunkt. Efter tilkendelsen kan KP til enhver tid kræve dokumentation for, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. Såfremt den udbedte dokumentation ikke modtages, vil udbetaling/præmiefritagelse ophøre. Efter det tidspunkt, hvorfra tilkendelsen har virkning, kan der ikke indbetales til denne pensionsordning. Genvinder medarbejderen erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling ikke længere er til stede, ophører udbetalingen/præmiefritagelsen. Medarbejderen har pligt til straks at give KP meddelelse herom. Invalidesum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Invalidesum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb med virkning fra den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt. Betingelserne skal være opfyldt inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Invalidesum fra gruppelivsforsikringen udbetales til medarbejderen. Er medarbejderen afgået ved døden, før udbetaling har fundet sted, bortfalder retten til udbetaling. Dette gælder dog ikke, hvis KP forinden dødsfaldet skriftligt har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling, og medarbejderen inden dødsfaldet opfyldte betingelserne for udbetaling, jf. forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikringen. Efter udbetaling af invalidesum fra gruppelivsforsikringen bortfalder pensionen. Udbetales invalidesum fra gruppelivsforsikringen, nedsættes dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb. 19

20 Invaliderente fra gruppelivsforsikringen skattekode 1: (Basispension) Invaliderente fra gruppelivsforsikringen udbetales som en månedlig pension med virkning fra den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt. Betingelserne skal være opfyldt før den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Invaliderente fra gruppelivsforsikringen udbetales til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Der udbetales dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen dør, eller hvor betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt. Invalidepension skattekode 1: (Valgpension) Invalidepension udbetales som en månedlig pension med virkning fra den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt. Betingelserne skal være opfyldt før den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Invalidepension udbetales til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Der udbetales dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen dør, eller hvor betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt. Præmiefritagelse på alderspensioner (Basispension, Valgpension) Der ydes et tilskud til de pensioner, der kan komme til udbetaling ved alderspensionering, jf. 5 A. Tilskuddet svarer til kapitalværdien af nettopræmierne (præmierne fratrukket omkostninger) beregnet fra det tidspunkt, hvor der er opnået ret til præmiefritagelse og frem til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Ved beregningen anvendes størrelsen af de nettopræmier, der er gældende på de enkelte alderspensioner på det tidspunkt, hvorfra præmiefritagelsen har virkning. Hvis betingelserne for præmiefritagelse ikke længere er opfyldt, tilbageføres kapitalværdien af nettopræmierne fra det tidspunkt, hvorfra ophøret af præmiefritagelsen har virkning og frem til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. De enkelte alderspensioner vil blive nedsat tilsvarende. Vælger medarbejderen førtidsudbetaling af en eller flere alderspensioner, jf. 5 A, tilbageføres kapitalværdien af nettopræmierne på de pågældende alderspensioner fra pensioneringstidspunktet og frem til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. De enkelte alderspensioner vil blive nedsat tilsvarende. 20

21 Ved medarbejderens død tilbageføres kapitalværdien af nettopræmierne på ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død og frem til og med den måned, hvor medarbejderen ville være fyldt 67 år. Den opsparede værdi på ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død vil blive nedsat svarende til den tilbageførte kapitalværdi af nettopræmierne, inden der sker udbetaling af den opsparede værdi (sikringen ved død), jf. 5 D. Kapitalværdien af nettopræmierne opgøres på det af KP til enhver tid anmeldte tekniske grundlag. Præmiefritagelse på gruppelivsforsikringen (Basispension) Størrelsen af pensionerne i gruppelivsforsikringen bevares længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Sum ved visse kritiske sygdomme bevares dog kun i indtil 3 år og længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Hvis præmiefritagelsen ved erhvervsevnetab, har virkning fra 1. januar 2009 eller tidligere eller hvis medarbejderen er fratrådt før 1. januar 2009, bevares sum ved visse kritiske sygdomme dog kun i indtil 3 år og længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Pensionerne i gruppelivsforsikringen bevares længst til og med den måned, hvor betingelserne for præmiefritagelse ikke længere er opfyldt. Pensionerne i gruppelivsforsikringen opretholdes med de rettigheder, der var gældende dagen inden den dato, hvorfra præmiefritagelsen/udbetalingen ved erhvervsevnetab har virkning fra. Præmiefritagelse på øvrige pensioner (Valgpension) Pensioner, der kan udbetales ved død (bortset fra ratepension med sikring ved død, alderssum med sikring ved død og pensioner i gruppelivsforsikringen), jf. 5 D, opretholdes uden præmiebetaling til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år, hvis betingelserne for præmiefritagelse ved erhvervsevnetab er opfyldt. Pensionerne opretholdes længst til og med den måned, hvor betingelserne for præmiefritagelse ikke længere er opfyldt. Præmiefritagelse (Linkpension) Der gælder særlige regler for præmiefritagelse, beskrevet i betingelser for Linkpension. 21

22 C. Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Sum ved visse kritiske sygdomme fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb, hvis der i forsikringstiden, efter optagelsen i 3 i 1 Livspension og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år, diagnosticeres en lidelse, der er defineret som en kritisk sygdom i forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme. Hvis diagnosen er stillet inden 1. januar 2009 eller hvis medarbejderen er fratrådt før 1. januar 2009, kan der dog kun ske udbetaling, hvis diagnosen er stillet inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales til medarbejderen. Er medarbejderen afgået ved døden, før udbetaling har fundet sted, bortfalder retten til udbetaling. Dette gælder dog ikke, hvis KP forinden dødsfaldet skriftligt har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling, og medarbejderen inden dødsfaldet opfyldte betingelserne for udbetaling, jf. forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme. Efter udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme er der begrænsninger i dækningen, jf. forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme. Udbetales sum ved visse kritiske sygdomme, nedsættes dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb, hvis medarbejderen dør inden 3 måneder efter den dato, hvor diagnosen på kritisk sygdom er stillet. D. Udbetaling ved død Efter medarbejderens død udbetales de pensioner, som har til formål at sikre medarbejderens efterladte. Endvidere kan den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død og ratepension med sikring ved død komme til udbetaling ved medarbejderens død før pensioneringstidspunktet. Udbetaling sker med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Udbetaling vil ske til "Nærmeste pårørende" eller særligt begunstigede, jf. 6, medmindre andet fremgår af de enkelte pensioners virkemåde. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge begunstigelsen "Nærmeste pårørende", ifølge en særlig begunstigelse, i henhold til testamente eller i henhold til arvelovens bestemmelser. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. 22

23 Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales til den/de begunstigede, jf. 6. Børnerente fra gruppelivsforsikringen skattekode 1: (Basispension) Børnerente fra gruppelivsforsikringen udbetales som en månedlig pension med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Børnerente fra gruppelivsforsikringen udbetales til hvert af medarbejderens børn, herunder adoptivbørn og stedbørn, som endnu ikke er fyldt 21 år den 1. i måneden efter medarbejderens død. Børnerente fra gruppelivsforsikringen udbetales til og med den måned, hvor det enkelte barn fylder 21 år. Hvis det enkelte barn dør før det fyldte 21. år, ophører udbetalingen dog med udgangen af den måned, hvor barnet dør. På denne pension defineres stedbørn som en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen dør. Individuel børnepension skattekode 1: (Valgpension) Individuel børnepension udbetales som en månedlig pension med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Individuel børnepension udbetales til hvert af de børn, som medarbejderen har valgt skal være dækket, herunder adoptivbørn og stedbørn, som endnu ikke er fyldt 21 år den 1. i måneden efter medarbejderens død. Børnepensionen udbetales til og med den måned, hvor det enkelte barn fylder 21 år. Hvis det enkelte barn dør før det fyldte 21. år, ophører udbetalingen dog ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. På denne pension defineres stedbørn som en nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn. Hvis det medforsikrede barn dør før medarbejderen, bortfalder pensionen og værdien af denne. 23

24 Dødsfaldssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt" i 5 A, oprette dødsfaldssum. Dødsfaldssum udbetales som et éngangsbeløb med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssum udbetales til den/de begunstigede, jf. 6. Ratepension ved død skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt" i 5 A, oprette ratepension ved død. Ratepension ved død udbetales som en månedlig pension i 10 år med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Ratepension ved død udbetales til den/de begunstigede, jf. 6. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt" i 5 A, oprette ratepension med sikring ved død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) som en månedlig pension i 10 år med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) udbetales til den/de begunstigede, jf. 6. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det tidligste pensioneringstidspunkt, jf. afsnittet "tidligste og seneste pensioneringstidspunkt" i 5 A, oprette alderssum med sikring ved død. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, udbetales den opsparede værdi på alderssummen (sikringen ved død) til den/de begunstigede, jf. 6, med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. 24

25 Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension skattekode 1: (Valgpension) Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension udbetales som en månedlig pension med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderens død til den medforsikrede, hvis denne er i live. Som medforsikret kan indsættes medarbejderens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller én samlever. Den medforsikrede skal være fyldt 18 år ved indsættelsen. På disse pensioner kan som samlever indsættes enhver person, som har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet. Der kan kun indsættes én samlever, og indsættelsen af en samlever er først gyldig, når den er noteret hos KP med navn og CPR-nummer. Hvis medforsikrede dør før medarbejderen, bortfalder pensionen og værdien af denne. Der kan gælde begrænset ret til at fravælge pensionen ved separation og skilsmisse. Livsvarig ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Ophørende ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Udbetaling af pension ophører dog senest ved udgangen af den måned, hvor medforsikrede fylder 67 år. 6 Begunstigelse Når det under de enkelte pensioner i 5 fremgår, at udbetalingen vil ske til den/de begunstigede, betyder det, at udbetalingen vil ske til "Nærmeste pårørende", medmindre der er indsat særligt begunstigede. Nærmeste pårørende For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2008, betyder begunstigelsen "Nærmeste pårørende", at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1. medarbejderens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 2. medarbejderens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger - hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 3. medarbejderens arvinger i henhold til testamente - hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til i henhold til testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 4. medarbejderens arvinger i henhold til arveloven - hver for den andel arveloven tildeler dem. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen den 1. januar 2008 eller senere, betyder begunstigelsen "Nærmeste pårørende", at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 25

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere