Strategi for Grøn Generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Grøn Generation"

Transkript

1 Strategi for Grøn Generation

2

3 Indholdsfortengelse Forord 4 Vision og Målsætning 5 Baggrund 6 Kommunale strategier og aktiviteter 7 Igangværende indsatser 8 Prioriterede indsatsområder 9 Implementering 10 Evaluering 11

4 Forord Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Brundtlandrapporten, 1987 Hver generation har et ansvar for at beskytte jorden og dens ressourcer for egen og kommende generationers skyld. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi tilstræber vækst og fremskridt gennem bæredygtig udvikling. Dette forudsætter en indsigt i, hvordan vores adfærd påvirker den klode, vi bor på. Dernæst er det nødvendigt at kunne mobilisere innovativ kreativitet, handlekraft og mod til at finde veje, hvor vi belaster jordens ressourcer mindst muligt, samtidig med at samfundet skal fungere og udvikles. Helt fra barnsben bør vi alle lære om og medvirke til en bæredygtig måde at leve på. Derfor har vi i Høje-Taastrup Kommune udviklet en strategi til styrkelse af de yngste borgeres viden om bæredygtig udvikling. Vi kalder den Grøn Generation. Strategien sætter en overordnet ramme for, hvordan vi inddrager grøn viden i undervisningen med henblik på, at børn og unge skal blive bedre i stand til at passe på jordens ressourcer. Det kan ske på alle niveauer fra det helt basale som f.eks. at huske at slukke lyset i tomme rum eller at slukke for vandet, når man børster tænder, til at interessere sig for nye grønne måder at producere energi på. Strategien for Grøn Generation understøtter kommunens ambition om at være i front herhjemme på klima- og energiområdet. Høje-Taastrup Kommune har besluttet, at vi skal være fossilfri kommune i 2050 og som en konsekvens af vores foreløbige indsatser i er CO2-udledningen allerede reduceret med 25 %. Dette er vel at mærke sket sideløbende med, at vi har fået nye arbejdspladser i kommunen - så det nytter at gøre en indsats. Den store ambition med Grøn Generation er, at vores børn og unge etablerer et fundament af viden og kompetencer, der motiverer dem til at fortsætte indsatsen for en bæredygtig udvikling, når de ældre generationer må slippe taget. Michael Ziegler Borgmester i Høje-Taastrup Kommune 4

5 Vision og målsætning Visionen for Grøn Generation i Høje-Taastrup Kommune er, at børn og unge skal tilegne sig viden om og opnå kompetencer til at kunne deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt samfund. De skal opnå en bevidsthed om, at bæredygtighed er en kompleks udfordring, der kræver, at alle dele af samfundet påtager sig et fælles ansvar og handler derefter. Børn og unge skal gennem egne valg og prioriteringer kunne agere lokalt set i forhold til en globaliseret verden, hvor bl.a. effektiv ressourceudnyttelse, genbrug, klimaforandringer og grøn omstilling af energiforsyningen står højt på agendaen. Visionen er konkretiseret i nedenstående målsætninger for perioden frem til 2020: at lærere og pædagoger motiveres, inspireres og uddannes til at inddrage bæredygtig udvikling i undervisningen og andre aktiviteter med børn og unge at børn og unge tilbydes en aldersrelateret undervisning, der giver dem en grundlæggende viden om og forståelse for begrebet bæredygtig udvikling at børn og unge bliver motiverede og ser mulighederne for at agere lokalt og har forståelse for, at vejen mod et mere bæredygtigt samfund involverer såvel lokale som globale løsninger og adfærdsændringer Konkret handler uddannelse i bæredygtig udvikling under overskriften Grøn Generation om: at lære, hvordan naturen påvirkes af vores adfærd og ikke mindst forbrug at lære, hvordan samfundet i dag håndterer miljøproblemerne gennem lovgivning, reguleringer og tekniske såvel som praktiske løsninger at blive klædt på til at finde nye veje til en mere bæredygtig udvikling, der både omfatter social og miljømæssig bæredygtighed Alle børn og unge skal undervises ud fra det forståelsesog uddannelsesniveau, de befinder sig på. Det er således en delikat balance at introducere den alvor, hvorpå uddannelse for bæredygtig udvikling bygger, og samtidig opstille håb, motivation og handlemuligheder for børn og unge, således at de vil indgå løsningsorienteret i kampen for et mere bæredygtigt samfund. Indsatserne kan omfatte projektarbejde, værdidebatter, ekskursioner, innovationsprojekter og meget andet, som kan integreres i mange fag og områder af livet især ved at tage udgangspunkt i lokale forhold, udfordringer og muligheder. 5

6 Baggrund Ønsket om at arbejde med bæredygtighed er på ingen måde nyt stof. Det har været på verdenssamfundets agenda siden Stockholmskonferencen i 1972, videreudviklet med Brundtlandrapporten i 1987 og Rio-konferencen i 1992 og senest i 2015 med vedtagelse af både FN s 17 bæredygtighedsmål og den globale klimaaftale i Paris. Miljøemner har også været en fast bestanddel af undervisningskravene i folkeskolen og gymnasiet siden 1970 erne, ligesom der er udviklet en strøm af undervisningsmaterialer. En lang række initiativer og kampagner er blevet igangsat, herunder Klimakaravanen og den stadig igangværende Grønt Flag Grøn Skole under Friluftsrådet. Desuden er der med den seneste skolereform sat øget fokus på fællesfaglige miljøspørgsmål i naturfagene på udskolingsniveau. Høje-Taastrup Kommune er en af ni pilotkommuner i Danmark, som siden 2014 har arbejdet med projektet Grøn Generation. Projektet vil samle op på, videreføre og udvikle initiativerne fra FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ( ). Projektet skal desuden føre til, at alle de deltagende kommuner hver især udarbejder en strategi, der skal fremme uddannelse for bæredygtig udvikling hos børn og unge. Med en verdensbefolkning på vej mod de ni milliarder mennesker i år 2050 og et forbrug svarende til at vi havde to jordkloder til rådighed (ifølge WWF), står det klart for de fleste, at der er et voldsomt behov for at tænke innovativt, ændre adfærdsmønstre, recirkulere ressourcer og omlægge energiproduktionen til vedvarende ressourcer. Kort sagt; finde bæredygtige løsninger, der ikke underminerer fremtidige generationers muligheder for at få et lige så godt liv som vores. Derfor er det nødvendigt, at vi uddanner kommende generationer til ikke alene at forstå disse enorme udfordringer men også at kunne handle derefter. Fokusområderne er bl.a.: Forurening: Vi kan ikke fortynde os ud af forurening ved f.eks. at lede spildevand længere ud i havet eller grave affald længere ned. Affaldsstofferne påvirker blot andre systemer og vender før eller siden tilbage. Ressourcer: Jordens ressourcer som f.eks. vand og råstoffer findes ikke i uendelige mængder, og i en verden, hvor flere og flere heldigvis bringes ud af ekstrem fattigdom, stiger samtidig ønsket om materiel velstand og forbrug, hvilket skaber et stadigt større pres på klodens begrænsede ressourcer. Klimaforandringer: I disse år øges enigheden om, at menneskeheden er i stand til at ændre jordens klima. Ikke mindst gennem forbruget af fossile brændstoffer, men også gennem negativ påvirkning fra landbrug og skovfældning. Denne udvikling kan få uoverskuelige konsekvenser for hele kloden og har derfor en ekstraordinær prioritet. Social bæredygtighed: Ustabile og socialt belastede samfund har som oftest ekstra svært ved at håndtere deres miljøpåvirkning. Når midlerne er begrænsede, tænker man ofte mere kortsigtet og føler måske en ret til at blive bedre stillet, uanset miljøomkostningerne. 6

7 Kommunale strategier og aktiviteter Høje-Taastrup Kommune arbejder kontinuerligt med at forvalte og udvikle lokal natur og miljø, samt implementere grøn omstilling på en lang række områder. Grøn Generation skal så vidt mulig både bygge videre på og understøttes af disse politikker, strategier, planer og aktiviteter. Målsætningen er, at eleverne i højere grad skal have kendskab til de kommunale indsatser og derigennem skabe interesse for lokale initiativer til at fremme den bæredygtige udvikling. Udviklingsstrategi I april 2016 vedtog byrådet i Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategi , hvor uddannelse sammen med vækst og aktivt liv er de overordnede strategiske temaer. For temaet uddannelse er visionen, at børn og unge i Høje-Taastrup bliver uddannet til dygtige og nysgerrige mennesker, der tager ansvar for sig selv og hinanden. Åbne læringsrum er nævnt som et fokusområde, og her peges konkret på aktivt brug af de forskelligartede naturområder i undervisningen, som kan medvirke til, at børn og unge respekterer og passer på naturen. Strategisk energi- og klimaplan 2020 Visionen for Strategisk energi- og klimaplan 2020 lyder, at Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri i 2050, og vejen mod målet omfatter en reducering af CO2-udledningen med 3 % om året i kommunen som helhed. For at dette skal opnås, er alle kommunen, virksomheder, boligselskaber og ikke mindst borgere nødt til at bidrage. Også Affaldsplan , hvor målsætningen er genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 kræver, at alle borgere, unge som gamle, bliver motiverede til at bidrage. Fremtidens folkeskole naturvidenskab, teknologi og kreativitet Høje-Taastrup Kommune er optaget af at skabe en folkeskole, der matcher fremtidens udfordringer. De børn og unge, vi uddanner i dag, skal i deres voksenliv bidrage til et mere bæredygtigt samfund, hvor vækst og konkurrence balanceres med emner som klimaudfordringer og løsning af sociale problemer. Den kommende arbejdsstyrke skal kunne agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring. Høje-Taastrup Kommune ser det derfor som afgørende for vores samfund, at det er velforsynet med borgere, som har naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer. Der er behov for at gøre børn og unges møde med fag som fysik, natur og teknik sjovt og spændende i undervisningen. Der skal lægges vægt på eksperimenter og virkelighedsnære eksempler, som eleverne kan forstå og relatere sig til, og der er behov for, at børn og unge er hjemmevante i den teknologiske udvikling. I folkeskolen skal vi generelt lære på nye måder; børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal lære at lære. Det skal ske i fællesskab med mange forskellige aktører, hvor voksne og børn lærer og udvikler fremtidens nødvendige kompetencer sammen. Det skal ske med læring, der lægger vægt på eksperimenter og virkelighedsnære projekter, som eleverne kan forstå og relatere sig til, samt en hands on, praktisk og kreativ tilgang. 7

8 Igangværende indsatser Natur- og miljøundervisning har i årevis været en del af skoledagen, og kommunen har løbende søgt at støtte dette arbejde. Derudover bidrager en række politiske initiativer og prioriteringer til at understøtte et miljøfokus i folkeskolerne. I 2013 blev Høje-Taastrup Kommune en del af det kommunale netværk for Science-talenter. Elever og lærere deltager løbende i aktiviteter og kurser på A.P. Møller Science-Center i Sorø. I 2014 indførte regeringen en ny skolereform, hvor en række initiativer blev indført, herunder åben skole, hvor det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen. Høje-Taastrup Kommune har i forlængelse heraf indgået et samarbejde med en række virksomheder, ikke mindst inden for genanvendelse, energi og miljø. Under de nationale fælles mål er der på udskolingsniveauet krav om, at der skal arbejdes med mindst seks fællesfaglige fokusområder fra klassetrin, hvor der i høj grad er lagt vægt på bæredygtighedstemaer. Således er der et stort fokus på inspiration og udvikling af disse undervisningsaktiviteter. I august 2015 startede et naturfagsnetværk, hvor hver skole har udpeget en naturfagsvejleder, som bl.a. deltager i drøftelser af naturfagenes fremme og didaktik skolerne imellem. Målet er at opbygge en stærkere kultur på naturfagsområdet gennem vidensdeling og øget fokus på udvikling. Boligudviklingsprojektet NærHeden og Institutions- og Skolecentret (ISC) har iværksat et treårigt skolehaveprojekt for 9. klasser fra skolerne i Hedehusene og andre skoler i kommunen. Formålet er, at børn og unge skal få kendskab til økologiske dyrkningsprincipper, interesse for natur og fødevarer, samt erfaring i, at man selv kan være aktiv i udviklingen af sine omgivelser. Selsmoseskolen har gennem flere år opnået det Grønne Flag gennem systematisk miljøundervisning, og på Gadehaveskolen er et naturfagligt udendørsmiljø med tilhørende undervisningsforløb under opbygning. Endelig er Høje-Taastrup Kommune sammen med andre kommuner og vidensinstitutioner partner i et EU-støttet energi- og klimaprojekt, hvor uddannelse af børn og unge er et tværgående tema. 8

9 Prioriterede indsatsområder Strategien skal sætte retningen og de overordnede rammer for, at vores børn og unge opnår viden om, indsigt i og kompetencer til at fremme et bæredygtigt samfund. Det er hensigten, at de enkelte skoler og relevante institutioner skal forholde sig til indholdet og implementere strategien i henhold til forudsætningerne på de respektive skoler. På den baggrund vil Høje-Taastrup Kommune have fokus på følgende indsatsområder frem til 2020: 1. At motivere, inspirere og støtte lærere og pædagoger til at inddrage bæredygtig udvikling i deres undervisning og andet professionelt virke med børn og unge. Herunder: At det eksisterende netværk af naturfagslærere arbejder for at styrke, konkretisere og udvikle metoder og koncepter for undervisning i bæredygtig udvikling At tilbyde efteruddannelse og kurser til lærere, der ønsker at opkvalificere sig ift. at inddrage elementer omkring bæredygtig udvikling i undervisningen At eksterne virksomheder og eksperter involveres i undervisning og aktiviteter med fokus på bæredygtig udvikling 2. At udvikle undervisningsforløb og undervisningsmiljøer, der motiverer børn og unge til at tilegne sig viden om og kompetencer inden for bæredygtig udvikling. Herunder: At intensivere samarbejdet mellem skoler, andre kommunale centre og projekter samt det omgivende lokalsamfund åben skole At udnytte lokale potentialer i forhold til natur, virksomheder, grønne byrum og vidensbank (f.eks. faglig ekspertise hos TMC) aktivt i undervisningen At der ved opførelse af nye skoler eller ombygning af eksisterende indtænkes muligheder for fremme af bæredygtig udvikling både med hensyn til bygningens ressourceforbrug, det omkringliggende miljø samt de pædagogiske rammer At fortsætte og udvikle dyrkningen af skolehaver 3. At indarbejde normer og mål for bæredygtig udvikling i skolernes værdigrundlag, som herefter synliggøres. Herunder f.eks. ved: At arbejde med mål for energiforbrug, CO2-udledning, affaldshåndtering, ressourceanvendelse mv. på den enkelte skole At arbejde for at flere skoler i kommunen opnår Grønt Flag 4. Vidensdeling, formidling og debat; herunder: At synliggøre indsatsen inden for undervisning i bæredygtig udvikling samt sprede viden om de gode eksempler til andre skoler i og uden for Høje-Taastrup Kommune At fortsætte det tværkommunale samarbejde Grøn Generation At fortsætte udviklingen af IT-platforme, herunder dataindsamling, -behandling og spredning af information At indkalde pressen ved relevante events, f.eks. Energidagen i Tivoli, besøg på virksomheder mv. 9

10 Implementering Strategiens prioriterede indsatsområder implementeres over en fireårig periode fra , hvor det primære ansvar påhviler Institutions- og Skolecentret. Derudover skal Teknik- og Miljøcentret bidrage med sparring og viden inden for relevante områder. Arbejdet skal koordineres med øvrige relevante administrative områder herunder BYC/erhverv ift. lokale virksomheder og CEIS med hensyn til opførelse af nye skoler og renovering af de eksisterende, samt tilvejebringelse af forbrugsdata mv. Implementeringen af denne strategi er opdelt i to perioder, hhv og For perioden vil der være fokus på at gennemføre/igangsætte nedenstående aktiviteter under de respektive indsatsområder: I et samarbejde mellem ISC, TMC og det naturfaglige netværk udvikles metoder og koncepter for inddragelse af bæredygtig udvikling på de forskellige uddannelsestrin. Bæredygtighedselementer skal styrkes i undervisningen og naturligt indgå i elevernes læring. Efteruddannelsesforløb og kurser udvælges og tilbydes relevante lærere og pædagoger; herunder en effektiv udnyttelse af vidensbanken og det store udbud af aktiviteter under Astra. Fortsat udnyttelse af kurser på A.P. Møller Science-Center i Sorø. ISC og TMC udvikler koncepter for, hvordan relevante ekspertiser, projekter og aktiviteter i TMC kan tilknyttes i relevante undervisningsforløb. Fra efteråret 2016 til efteråret 2019 deltager Høje-Taastrup Kommune med medarbejdere fra både ISC og TMC i det EU-støttede projekt Smart City Accelerator. I samarbejde med universitetsmiljøer, herunder Malmö Högskola, bidrager projektet til at øge kompetenceniveauet og udvikle læringsmiljøer inden for energiforsyning og energiforbrug, klimapåvirkning samt anden ressourceudnyttelse. Der arbejdes hen imod, at læringsmiljøer af høj kvalitet kan fastholdes ved f.eks. etablering af et Science-læringscenter. Det aktive samarbejde med lokale virksomheder og andre eksterne miljøer, åben skole, skal styrkes. Hver skole danner selv partnerskaber med udvalgte virksomheder. Et fortsat tværkommunalt samarbejde, herunder Grøn Generation, samt en effektiv udnyttelse af vidensbanken under Astra skal gennemtænkes. Grøn Generation og uddannelse inden for bæredygtig udvikling indarbejdes i opførelsen af den nye skole i Nærheden og efterfølgeren til Selsmoseskolen, samt ved renovering af øvrige skoler. Skolerne arbejder hen imod at opnå Grønt Flag, herunder opstilles udvalgte bæredygtighedsmål for energi-, vand- og papirforbrug, affaldshåndtering og genanvendelse mv. 10

11 Evaluering Denne strategi vil evalueres løbende. I efteråret 2018 gennemføres en systematisk opsamling af gennemførte og igangsatte aktiviteter. Der udarbejdes en rapport over de opnåede resultater, udfordringer og anvendte ressourcer. Strategien justeres og opdateres. 11

12 Strategi for Grøn Generation Høje-Taastrup Kommune Endeligt vedtaget af Byrådet, Redaktion: Høje-Taastrup Kommune Institutions- og Skolecenter og Teknik- og Miljøcenter Bygaden Taastrup Foto: Høje-Taastrup Kommune Layout: Høje-Taastrup Kommune

Brundtlandrapporten, 1987

Brundtlandrapporten, 1987 Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Brundtlandrapporten, 1987 Politisk

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi for en GRØN GENERATION i Fredericia Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia kommune oktober 2016 1 Strategi for en Grøn Generation i Fredericia

Læs mere

Strategi for Grøn Generation

Strategi for Grøn Generation Strategi for Grøn Generation - fremme af bæredygtig udvikling gennem uddannelse i Sønderborg Kommune 2016 Side 2 af 6 Baggrund Grøn Generation er et udviklingsprojekt, hvis formål er at bidrage til udvikling

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling Fredericia STRATEGI FOR EN grøn generation Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling November 2016 2 FORORD Verden har i 2016 vedtaget 17 mål for at skabe en mere bæredygtig

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi GHG 2012-16. * Værdier * Vision * Strategiske mål. * Handleplaner

Strategi GHG 2012-16. * Værdier * Vision * Strategiske mål. * Handleplaner STRATEGI 2012-16 Strategi GHG 2012-16 * Værdier * Vision * Strategiske mål * Handleplaner værdier Faglighed Fællesskab Mangfoldighed Et miljø præget af høj faglighed med tilbud om udfordringer og udvikling.

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne OM Playmakerordningen Skolerne og de professionelle i foreningerne Hvilke potentialer rummer den nye folkeskolereform? OG Hvad gør vi i Aalborg for at understøtte effektueringen? OG Hvilken rolle kan foreninger

Læs mere

Den grønne læseplan. Indhold

Den grønne læseplan. Indhold Den grønne læseplan Indhold Den grønne læseplan... 2 Baggrund, motivation og mål med læseplanen... 2 Grundlag for skolen... 2 Overordnede målsætninger... 3 Læseplanen... 4 Indskoling... 4 Mellemtrin...

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

DIT OG MIT. Strategi Grøn generation

DIT OG MIT. Strategi Grøn generation DIT OG MIT Strategi Grøn generation Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES KOMMENDE GRØNNE GENERATIONER

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7 INDHOLD Forord 3 Naturfagstrategiens afsæt 5 Ambitionen 6 Mål med strategien 6 Målgruppe for naturfagstrategien 7 STEAM Strategiens faglige pejlemærker 9 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune har som ambition

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere