Tid og sted: Lørdag, den 28. marts 2015 på Bygholm landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og sted: Lørdag, den 28. marts 2015 på Bygholm landbrugsskole"

Transkript

1 Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: Lørdag, den 28. marts 2015 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Frandsen, Hammel Tilstede: 43 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning fra landsledelse, udvalg og sekretariat 4. Drøftelse af beretninger 5. Regnskab Orientering om budget Drøftelser af regnskab og budget 8. Valg - Formand - Næstformand - Statsautoriseret revisor Deloitte 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt. Dansk Fåreavl Axelborg 4. sal Vesterbrogade 4A 1620 København V Telefon Fax

2 - 2 - Ad punkt 1. Valg af dirigent Vagn Frandsen blev valgt som dirigent Ad punkt 2. Valg af stemmetællere Inga Stamphøj og Randi Worm blev valgt som stemmetællere Ad punkt 3. Beretning fra Landsledelse, udvalg og sekretariat Beretningen blev fremlagt som formandens beretning, af formand Richard Andersen, da den ikke forud var præsenteret og godkendt af Landsledelsen. Vi har haft et kritisk år for organisationen Dansk Fåreavl, præget af stridigheder i forbindelse med kritiske forhold vedr. driften af Fåreafgiftsfonden. En sådan uro sætter præg på hele opbakningen til foreningen, så landsledelsesmedlemmer fra distrikt 1, 4 og 7 har valgt at stoppe i landsledelsen i løbet af året og meldt fra til generalforsamlingen i dag. Vores medlemstilslutning lider også af vores interne stridigheder. Vi har pr. 26. marts registreret 487 medlemmer og det er en nedgang i forhold til sidste år på 10 pct. lidt større end den har været tidligere år. Dertil hører at 108 af de 487 medlemmer er i restance og flere af dem har indikeret enten over for mig eller andre, at de afventer resultatet af generalforsamlingen i dag, om de vil betale kontingentet. Jeg har i blad nr. 2 redegjort for forløbet siden generalforsamlingen sidste år, hvor der blevet stillet kritiske røster til administrationen af Fåreafgiftsfoden. En advokat undersøgelse blev sat i værk og den førte til et tilbagebetalingskrav fra Fåreafgiftsfonden på kr. Vi valgte en forhandlingsløsning med Landbrug og Fødevare i stedet på at køre en sag ved voldgift. Forhandlingen førte til at Landbrug og Fødevare, sammen med revisionen har påtaget sig at dække de kr. Resten af tilbagebetalingskravet skal Dansk Fåreavl selv dække. En del af det beløb burde Danske Lammeproducenter betale, men den forening har ikke pengene til at betale, så et krav fra os fører ikke penge med sig. Vi skal her lægge mærke til at advokatundersøgelsen ikke stiller kritiske spørgsmål til den faglige kvalitet af det arbejde, som er finansieret via Fåreafgiftsfonden. Der stilles kun kritiske spørgsmål til habilitet og til regnskabsmæssige forhold. Dansk Fåreavls mission, som en forening, der varetager alle fåreavleres fælles interesser er dermed for alvor kommet under pres med den medlemsudvikling. Der skal forandring til, for ambitionsniveauet svarer ikke til opbakningen. Alene vores udgiften til at producere og udsende vores gode blad FÅR koster i dag omkring 100 kr. pr. blad og den modsvarer jo ikke vores medlemsindtægter. Jeg vil slutte her med min korte beretning og opfordre til at vi lægger det forgangne års stridighederne bag os og ser fremad. Beretning af udvalgene Sundhed Bjarne Wohlfahrt fortalte at udvalget har haft 3 møder i det forløbne år. Et hovedemne har været klovsyge, fordi Dyrskueudvalget har lavet nye regler for Landsskuet. Og det har ført til at de lokale skuer nu ikke længere følger de generelle regler for sundhed i DF, men derimod Landsskuets reg-

3 - 3 - ler for sundhed, herunder klovsyge test. Sundhedsudvalget anbefaler fortsættelse af hidtidige procedurer og dem følger de også på skuet i Roskilde. Endvidere har udvalget for genskabt god kontakt med Dansk Gedeunion om sundhedsarbejdet. Beretning af udvalgene Avlsudvalget Henning Nielsen. I Avlsudvalget har vi haft gode traditionelle møder med raceforeningerne. Og vi har videreført kårings og scanningsarbejdet af avlsdyr- dog må vi notere en tilbagegang på antal scanninger. Vores fast scanner gennem mange år er jo stoppet, men vi har fundet en ny person, men mangler nu af få købt udstyret. Vædderlamsskuet blev desværre aflyst. Avlsudvalget kan få opdaterede oplysninger fra dataregistreringen 2 gange årligt gratis. Vi havde en god Fagmøde i november med fokus på avlsarbejdet. Indlæg fra fagmødet findes i Får nr. 2, Vi har planer om et møde vedr. inseminering. Beretning fra udvalgene Blad, PR og Afsætningsudvalget Erik Lindegaard. Vi har et godt blad. Vi er ud i verdenen, når vi søger det faglige indhold og udveksler tidskrifter med andre lande. Så jeg opfordrer jer til at holde fast i bladet. Vedr. hjemmeside, så bliver vi nødt til at få den tilpasset tablet formatet. Det viser sig i tal fra Google, at 60 pct. af alle søgninger sker fra tablets og mobiltelefoner. Så det er vigtig at vi fremover også har med i Googles søgeoptimeringer Beretning af udvalgene. Produktionsudvalget Ingen beretning. Ad pkt. 4. Drøftelser af beretninger Bjarne Wohlfahrt. Formandens beretning er ikke godkendt af Landsledelsen. Poul Erik Jensen. Jeg foreslår at vi debatterer og stemmer om det, som formanden her har fremlagt. Preben Albin. Vi får jo ikke ryddet op med den valgte forhandlingsaftale med Landbrug og Fødevare. Kunne vi ikke i stedet for have påklaget advokatundersøgens rapport. Og var forretningsudvalget for øvrigt involveret i beslutningen. Richard Andersen. Jeg havde med hjælp fra en advokat fået skrevet klagebrevet, men valgte efter en samtale med formand Martin Merrild, Landbrug og Fødevarer, ikke at sende den. Dels at en klage ikke havde opsættende virkning for tilbagebetalingskravet, dels at Martin Merrild gjorde det klart, at en klage var ensbetydende med at al forhandling herefter ville ske via en voldgiftsret. Jeg havde 30 minutter til den beslutning og var overhovedet ikke i tvivl om, at det var den rigtige jeg traf. Preben Albin. Hvorfor skal Danske Lammeproducenter ikke betale deres andel af kravet fra Fåreafgiftsfonden.

4 - 4 - Richard Andersen. Vi har ikke juridisk dækning for at kræve pengene tilbage, fordi de er kommet til dem via et projekt, som Dansk Fåreavl står noteret for i Fåreafgiftsfonden. I forbindelse med den forsinkede behandling af ansøgningerne for 2013 fik danske lammeproducenter deres bevillinger som ekstra bevillinger oven på bevillinger til Dansk Fåreavl, Den forsinkede behandling skyldes uro om valg af bestyrelsesmedlemmer til fonden. Bjarne Wohlfahrt. Hvorfor følger formanden ikke opfordringen fra Landsledelsen om at få inddrevet pengene fra Danske Lammeproducenter. Der var 4 medlemmer i Landsledelsen, som gav indsigelser mod, at der i referatet fra mødet ikke stod, hvad vi skulle gøre, men at der kun stod en opfordring til at formanden skulle undersøge muligheder for at få pengene inddrevet. Harald Jepsen. Det er en tanke værd, at alle de tre Landsledelsesmedlemmer, som ikke er repræsenteret her i dag, alle tre har tilknytning til Danske Lammeproducenter. Og det er tankevækkende at forretningsudvalget ikke har været involveret i en nærmere drøftelse herom. Flemming Pedersen. På Landsledelsesmødet, hvor vi drøftede opfølgningen, blev der besluttet at vi skulle gå efter at få pengene fra Danske Lammeproducenter, men ikke hvordan. Derfor nytter det ikke noget, at flere af Landsledelsesmedlemmerne, herunder Bjarne Wohlfahrt efterfølgende mener, der skulle være besluttet noget andet og laver indsigelser. Man kan ikke med indsigelser ændre på beslutninger i det møde. Anne Nymann. En kommentar. Jeg har varetaget et Fåreafgiftsfondsprojekt fra Danske Lammeproducenter og på den baggrund opfordrer jeg Dansk Fåreavl til at sende et krav om tilbagebetaling til Danske Lammeproducenter. For de kan jo sende kravet videre til os modtagere af pengene. Cato Barslund. Jeg er registreret som projektleder for et af de nævnte projekter i Danske Lammeproducenter, som der er krav om tilbagebetaling, men jeg har ikke selv fået udbetalt penge, de er alle formidlet videre til personer, som har udført arbejde i projektet. Jeg vil også gerne påpege, at Fåreafgiftsfonden betyder, at vi kan få udført gode projekter til gavn for dansk fåreavl. Og de tilbageførte penge, dem kan vi jo søge igen. Richard Andersen. Til Anne Nymann vil jeg sige, at vi ikke skal belaste projektudøverne med krav, når der nu ikke kan stilles faglige kritik af måden projekterne er forvaltet på. Vi må fastholde, at advokatundersøgelsen kun taler om proceduremæssige ting til regnskabet og om problematiske inhabilitetsforhold i bevillingsprocessen. Bjarne Wohlfahrt. Jeg vil gerne præcisere, at kravene fra Fåreafgiftsfonden vedrørende forkert periodificering af beløb i regnskabet er betalt via den andel, som Landbrug og Fødevares har taget ansvaret for som ansvarlige for regnskabsføringen. Derfor må vi kræve at Danske Lammeproducenter og andre betaler tilbage, hvad de har fået uretmæssigt af andre årsager. Poul Erik Jensen. Jeg opfatter det Bjarne Wohlfahrt siger, som kværulanteri. Vi skal holde fast i at der ikke er kritik af det faglige arbejde udført for Fåreafgiftsmidlerne. Problemet vi står med er udelukkende kommet, fordi nogen internt hos os har kritiseret procedurerne og det har så ført til en advokatundersøgelse. Der er ingen finger at sætte på, om pengene er blevet brugt rigtigt i forhold til formålet det er de. Preben Albin. Hvem vidste at bestyrelsen for Fåreafgiftsfonden brød med reglerne, på den måde man omgik ansøgningsproceduren i 2012 og gav penge til Danske Lammeproducenter via ansøgning fra Dansk Fåreavl.

5 - 5 - Richard Andersen. Alle i Fåreafgiftsfodens bestyrelsen var vidne om, hvad der forgik. Og vi skal også bemærke, at Fåreafgiftsfonden jo er en offentlig fond, hvor regnskabet er godkendt af såvel Statsautoriseret revision som Fødevarestyrelsens egen interne kontrol. Anne Nykvist. Lad os holde fast ved, at fondsmidlerne ikke er misbrugt. Det betyder, at vi skal gå efter bolden og ikke de personer, som har søgt at gøre deres bedste i en presset situation, for at finde en praktisk løsning. Formandens beretning blev godkendt. Der var 26 stemmer for og 2 imod, 18 undlod at stemme. Debat om beretninger fra udvalgene Gitte Kobberø. Kan vi selv få lov at opdateret vores foreningsinformationer på hjemmesiden. Erik Lindegaard. Der er givet penge til at få gjort klar til at alle foreninger kan lægge referater, billeder og aktiviteter/nyheder ind på deres hjemmeside. Men der er endnu ikke åbnet for adgangen, fordi Dansk Fåreavl ønsker at kunne hjælpe brugerne med det, så hjemmesiden fortsat kan fremstå med en ensartet pænt udseende. Finansiering af den opgave har vi ikke fået midler til. Vagn Frandsen. Jeg synes at udvalget bør gøre mere for, at alle udvalgene lægger referater af deres møder ud på hjemmesiden. Ad pkt. 5. Fremlæggelse af regnskab 2014 Richard Andersen fremlagde regnskabets hovedtal. Regnskabet er efter opfordring fra generalforsamling 2014 nu opstillet efter en model som Bjarne Wohlfahrt har foreslået, således at foreningens regnskab kommer først og derefter poster i fonden. Camilla Pedersen. Hvorfor har Landsledelsen ikke fulgt opfordringen fra Generalforsamling 2014 til at finde et billigere revisionsselskab. Preben Albin. Jeg synes vores beløb på kr. til administration af Fåreafgiftsfonden er stort. Richard Andersen. Det er et lovkrav, at erhvervet selv betaler for administrationen af fonden. Samme regel gælder også for de øvrige landbrugsfonde, som dansk landbrug har. Og det aktuelle beløb har vi forhandlet os frem til med Landbrug og Fødevarer, som løser opgaven. Vi må erkende at det er en større administrationsopgave, som ikke kun handler om at uddele penge, men også om at få pengene inddrevet fra de mange slagtermestere rundt omkring i landet. Endvidere er der en opgave i at sikre, at udbetalinger følger EU regler. Vi har i Landsledelsen lavet en vedtagelse om, at administrationsudgiften fremover skal deles mellem de foreninger, som får penge fra fonden. Angående Revision. Vi har arbejdet på at finde et nyt og billigere revisionsselskab. Problemet er, at vi skal have en statsautoriseret, så længe vi har administrationen af Fåreafgiftsfonden. Men kan vi finde en model, hvor vi får adskilt foreningen fra administrationen af Fåreafgiftsfonden, så er jeg sikker på, at vi kan få løst opgaven billigere.

6 - 6 - Lene Wohlfahrt. Vi kan løse flere foreningsopgaver med frivillig arbejdskraft, bl.a. medlemskartotek, internetopdatering mv. Ad den vej kan vi billigøre foreningens drift. Anne Nykvist. Jeg er ikke enig i den kritik, som flere har fremført vedr. manglende underskrifter på regnskab fra Landsledelsesmedlemmer. Revisionsreglerne siger, at det afgørende er, at revisionen har underskrevet. Og jeg har også set, at der ikke i regnskabets revisionsprotokol er anmærkninger fra revisionen. Så på den baggrund kan generalforsamlingen være helt tryg ved, at regnskabet giver et dækkende billede af foreningens økonomiske forhold. Afstemning. Rengskabet blev godkendt med 31 stemmer for og 8 imod. Der var 5 blanke stemmer. Ad pkt. 6. Orientering om budget 2015 Richard Andersen præsenterede Landsledelsens budget med en omsætning på kr. inklusiv Fåreafgiftsfondens bevilliger. Der er budgetteret med et underskud på kr. Morten Jakobsen. Det undrer mig at Landsledelsen anbefaler at vi fortsætter vejen mod afgrunden med underskud på driften. Anne Nymann. Hvorfor er der afsat færre midler til møder i Landsledelsen end sidste år. Og hvorfor hæver vi ikke kontingentet. Vi har jo en god forening og et godt blad. Bjarne Wohlfahrt. Jeg mener, vi er nødt til at stramme mere op og reducere på udgifterne i foreningen. Det kan vi gøre med brug af mere frivilligt arbejde Camilla Pedersen. Med min erfaring i baghovedet fra andre foreninger med flere medlemmer end Dansk Fåreavl, så er det mit indtryk, at vi bruger for mange penge på udført arbejde. Flemming Pedersen. Vi har allerede besluttet i Landsledelsen at få set på, hvordan vi kan sænke sekretariatsudgifterne. Dirigenten afsluttede drøftelsen med at opfordre den nye landsledelse til fremover at få lavet en grundigere drøftelse af budget, så det er en samlet Landsledelse, som kan stå bag fremlæggelsen på generalforsamlingen. Ad pkt. 8. Valg Richard Andersen blev valgt som formand. Der var 21 stemmer for Richard og 19 stemmer for valget af Bjarne Wohlfahrt. 2 sedler var blanke. Bjarne Wohlfahrt blev valgt som næstformand. Han fik 21 stemmer. Modkandidaten Camilla Pedersen fik 15 stemmer og 3 sedler var blanke. Revision Der blev ikke valgt ny revision. Landsledelsen skal undersøge flere alternativer. Ad pkt. 9. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag at behandle.

7 Ad pkt. 10. Eventuelt Preben Albin. Vi har skudt efter dig her i dag, Richard, og det skyldes nok at du ofte overtrumfer os som landsledelsesmedlemmer. Vi ved, at du gør dit arbejde i den bedste ånd og det er sådan du skal opfatte vores kritik. Richard Andersen. Tak for valget. Jeg ser det som min fornemste opgave i det kommende år hurtigt at få lavet en ny foreningsstruktur, så vi får et nyt grundlag at videreføre de landsdækkende opgaver, som danske fåreavlere har brug for at få løst. Næste skridt er derfor at jeg sammen med ny Landsledelse får lavet et grundlag for at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Der var flere medlemmer, som kommenterede på den geografiske placering af generalforsamlingen. Nogle ønskede den på Sjælland, andre rundt i distrikterne på skift og en foreslog Fyn som det mest centrale sted i landet. Enkelte mente også at tidspunktet midt i læmmesæsonen er helt forkert. Forsamlingen takkede Vagn Frandsen for veludført arbejde, trods vanskelige vilkår. Tak til afgående Landsledelsesmedlemmer. Richard Andersen uddelte en hyrdestav til afgående medlemmer. Anders Sørensen, distrikt 1 Erik Lindegaard, distrikt 3 Jørgen Storgaard, distrikt 4 Erik Faudel, distrikt 7 Flemming Pedersen, distrikt 9 Generalforsamlingen sluttede kl

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere