Og hvorfor lukke en børnehave når det er en kortsigtet spare manøvrer der på sigt vil underminere kvaliteten og økonomien i kommunen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og hvorfor lukke en børnehave når det er en kortsigtet spare manøvrer der på sigt vil underminere kvaliteten og økonomien i kommunen?"

Transkript

1 Budget 2015 Ændringsforslag Enhedslisten. Vi skal bruge skatteborgernes penge så vi undgår spild og skaber synergier der på sigt sparer flere penge og skaber billigere og bedre løsninger frem for dyrere og dårligere - Både KFUMs indsats i udkanten der med haver og mad som socialt omdrejningspunkt løfter beskæftigelsesindsatsen for de svageste kontanthjælpsgrupper og Kbhs Madhus, der omlægger kommunale køkkener til økologi har forretningsstrategier der er bæredygtige og fremtidssikrede. - Samtidig med at livskvaliteten, attraktiviteten og økonomien i kommunen højnes. Så hvorfor bruge på at starte fra bunden med en discountløsning når vi kan omlægge 1 million fra beskæftigelsesindsats og allerede eksisterende puljer og få et bedre socialt tilbud og på sigt spare flere millioner på overførsler og skabe større skattegrundlag ved at få de allermest udsatte til at blive selvforsørgende? Og hvorfor lukke en børnehave når det er en kortsigtet spare manøvrer der på sigt vil underminere kvaliteten og økonomien i kommunen? Og hvorfor sparer på inklusionen ude på skolerne ved at ansætte specialvejledere, der ikke har deres daglige gang ude på skolerne hvor opgaven med vores børn skal løses hver eneste dag også efter at konsulenterne er draget videre til nye skoler og børn? Vi vil ikke være med til at bruge millioner på byggesagshåndtering samtidig med at vi sparer på børnepasning og folkeskoler. Der er ikke flere der bygger i vores kommune af den grund - for det er ikke en afgørende parameter for at virksomheder og private vælger at bygge. Vi skal lytte til borgerne i vores kommune og sørge for at de helt grundlæggende kerneydelser som børnepasning i lokalområdet, skoler og ældrepleje har en kvalitet der gør at virksomheder og private finder det attraktivt at bosætte sig i Norddjurs Kommune. 1. Voldby børnehave skal ikke lukkes. Processen omkring lukningen af Voldby Børnehave har været præget af uklar kommunikation og oplysninger om børnetal og om Voldby Børnehave er en integreret institution med målgruppen 0-6 år eller ej. Desuden er det hele foregået meget hurtigt og virker mest af alt som en smart manøvre til at undgå at udmønte den vedtagne renovering af børnehaven og samtidig få lidt luft i driften. Der er i de mange høringssvar peget på mange muligheder for at bibeholde et pasningstilbud i Voldby og på hvor vigtigt det er for sammenholdet og attraktiviteten som bosætningslokalitet for børnefamilier og på den risiko det har for byens butikker at lukke børnehaven. En så drastisk beslutning for et lokalområde i vores kommune kan Enhedslisten ikke være med til at træffe på et så uoplyst og kontroversielt grundlag. 2. Vi skal ikke bruge millioner på at afskaffe byggesagsgebyrer både for almindelige boliger og erhvervsbyggeri samtidig med at vi sparer på de helt grundlæggende kerneydelser som

2 børnepasning i lokalområdet og på vores skoler, der står med en kæmpe opgave i forvejen pga. af inklusionsindsatsen og folkeskolereformen. 3. vi skal ikke ansætte 3 specialvejledere permanent og Inklusionseffekten er en skjult besparelse vi ikke kan ind for. Sidemandsoplæring, supervision og vejledning er en opgave der varetages af vores fagligt dygtige ansatte på skolerne og i de sværeste tilfælde i bl.a. PPR-regi. Stort set alle høringssvar fra skoler og PPR er meget kritiske over for de her skjulte besparelser og udsigt til flere konsulenter på bekostning af inklusionen på de enkelte skoler. Vi kan i Enhedslisten ikke gå med til at bruge skatteborgernes penge på flere konsulenter og specialundervisningsvejledere. Vi går ind for færre konsulenter på velfærdsområdet og flere pædagoger og lærere på institutionerne hvor børnene er -Vi mener at PPR og de enkelte pædagogiske teams i forvejen løfter den vejledning der er brug for Vi tror ikke på at flere ledelseslag og topstyret vejledning vil skabe mere kvalitet særligt når konsekvensen er at der bliver ansat færre varme hænder og dårlig kvalificeret personale i diverse tidsafgrænsede praktikker og løntilskudsordniinger - Flere kolde hænder er helt grundlæggende imod vores politik i Enhedslisten. Dette harmonerer med høringssvar fra bl.a. Kattegatskolen og PPR; Under punktet: færre udgifter til specialundervisning kan man læse, at der skal fastansættes specialvejledere på forvaltningen, der kan være med til at begrænse udgifterne til specialundervisning. Vi har ikke noget imod specialister, men har den holdning, at vi har brug for hænder ude på skolerne, ikke på forvaltningen. Og hænder til arbejdet med eleverne, ikke til arbejdet med lærerne. Vi er meget i tvivl om den økonomiske gevinst ved at ansætte flere vejledere og konsulenter i forvaltningen. I forhold til specialvejlederne undres vi endvidere over, at man ønsker at få tilført specialvejledning på det sproglige og motoriske område; begge er områder som PPR har kompetencer indenfor og som PPR, med tilførsel af tilsvarende midler, vil kunne dække også på skoleområdet. Det er med beklagelse, at vi konstaterer, at budgetforslaget fortsat udelader en prisfremskrivning,da dette er med til at udhule lønbudgettet på PPR og dermed mulighed for at bistå institutionernes inklusionsarbejde og skolernes arbejde med målstyret undervisning. 4. Omlægge midler fra beskæftigelsesindsats til Social Cafe i Grenå i KFUMs regi Vi foreslår at vi flytter de svageste kontanthjælpsmodtagere fra eksterne aktører som Markmanns og bruge midler fra eksisterende puljer som fx social formål arbejdsmarkedsafdelingen til at bruge 1 million på at oprette en Social Cafe i KFUM regi. KFUM er en erfaren nonprofit aktør indenfor arbejdsmarkedsrettet indsats og har stor succes med de svageste grupper - det ville lette og effektivisere Markmann der kunne koncentrere sig om den gruppe der er nærmest beskæftigelse. At lade KFUM stå for beskæftigelsesindsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere vil på sigt være en god investering fordi KFUM er bedre til at gøre denne målgruppe selvforsørgende. Dette forslag vil desuden kunne spare DFs forslag om til undersøgelse af værested til kaffe og en snak, da KFUMs arbejdsmarkedsrettede indsats indeholder den funktion.

3 Der er på sigt et omfattende sparepotentiale på beskæftigelsesområdet i at indlede et samarbejde med KFUM - da deres beskæftigelsesprojekter både tjener deres egne penge, indeholder sociale funktioner og vejledning der inddrager frivillige og skaber lokale iværksættere og dermed også et bedre skattegrundlag. Målet er en socialøkonomisk virksomhed med fokus på fællesskabsskabende aktiviteter og arbejdsmarkedsafklaring af særligt socialt udsatte borgere målet er at støtte den enkelte til at afhjælpe problematikker, der forhindrer øget livskvalitet og selvforsørgelse. Der involveres frivillige i form af ansvarlige for aktivitetstilbud, drift og styregruppe det er afgørende for stedets succes at lokalsamfundet vil støtte caféen. Der kan være tale om genbrugsbutik med værksted, catering, integreret sprogskole med nye spændende undervisningsformer, havebrug, folkedans og madlavning fødevareproduktion, samt samarbejde med STU, rådgivning om juridiske og gældsspørgsmål, sundhedsfremmende aktiviteter, frivilligdrevet aktiviteter, mødregrupper, delecentral og meget mere. KFUM's Sociale Arbejde har mere end 10 års erfaring med arbejdsmarkedsafklaring af udsatte borgere, hvor de i deres nuværende beskæftigelsesprojekt, Indsats i Udkanten ved udgangen af 2013 har støttet 66,3% af 365 udsatte borgere i arbejde og uddannelse heraf 1/3 under 30 år og 21% med anden etnisk baggrund end dansk. Indsats i Udkanten er fordelt på 8 sociale caféer og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Enhedslisten ser Kulturhuset Pavillonen, som et oplagt sted for en social kultur café. Der er adgang langs åen fra hele Grenå. Der er lokaler til små og større arrangementer - der er mulighed for samarbejde med mange foreninger. Der kan skabes synergi mellem kulturhusarrangementer og caféarrangementer. Hele området omkring med Åen og de grønne områder kunne løftes i et socialt haveprojekt, og cafeen kunne bygge på et grønt koncept "fra jord til bord" Social beskæftigelsesindsats i samarbejde med KFUM ville styrkes af beliggenheden tæt på Rehabiliteringscenter Posthaven, VUC og Vestre Skole. Ligesom området, hvor mange unge, ældre og børn færdes, ville styrkes af et socialt kvarterløft i samarbejde med KFUM's Sociale Arbejde, der har gode erfaringer med at ressourceudvikle de mest udsatte, og i det samarbejde skabe forskønnelse og liv. 5. Stoppe brug af intern lægekonsulent og mindske brugen af eksterne lægekonsulenter. Norddjurs kommunes lægekonsulenter er i mange sager blevet til en barriere for en hurtig afklaring og handler ofte i strid med gældende lovgivning og bliver brugt på en uigennemsigtig måde, som skader borgernes retssikkerhed og muligheden for at få en sagsbehandling på et faglig og sagligt grundlag. På trods af at lovgivningen om førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013, beskriver at den sundhedsfaglige rådgivning i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension fremover skal komme fra regionslægen i kommunes tværfaglige rehabiliteringsteam og at man har vedtaget en lignende konstruktion i lovforslaget om reform af sygedagpenge, der trådte i kraft den 1. juli 2014, så har Norddjurs kommune opnormeret brugen af lægekonsulenter. Så vi regner med at

4 bruge i stedet for i 2013 på et lægekonsulentfirma bosiddende i København samtidig med at vi også har en intern lægekonsulent 1 dag om ugen. Vi vil rigtig gerne, at det som en del af budget 2015 lykkes, at få flyttet lægekonsulentordningen fra kommunalt til regionalt regi, således at Norddjurs kommune fremadrettet benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands Speciallægeenhed. 6. Forsikring mod kommunale arbejdsskader. I stedet for at være selvforsikret så mener Enhedslisten at vi skal være forsikret hos et forsikringsselskab. Enhedslisten er bekymret for at mange af kommunens ansatte, der er kommet ud for en arbejdsskade, har problemer med at blive afklaret og få afsluttet deres arbejdsskadesag. Enhedslisten er bekendt med 4 sager, der mellem 4 og 7 år efter arbejdsskaden er sket er endt på kontanthjælp og stadig ikke er afklaret selv om de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet på normale vilkår pga. af deres arbejdsskade hos kommunen. Enhedslisten er også bekymret for at vi efter mange år som selvforsikrede har en pukkel af kommunalt ansatte der stadig ikke har fået færdiggjort deres sag om arbejdsskadeerstatning fordi kommunen sparer mange penge på ikke at afklare disse sager. I år regner man med at spare 1,1 million på arbejdsskader. Både nuværende og tidligere ansatte skal have fuld tillid til at de bliver behandlet ordenligt hvis de kommer ud for en arbejdsulykke og det kan vi kun sikre ved ikke at være selvforsikrede. Tillid og tryghed er vigtigt for vores medarbejderes trivsel og for arbejdsmiljøet i kommunens enheder. 7. Tilbagebetaling af kontanthjælp pga. af ugyldige afgørelser i forbindelse med implementeringen af gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Ankestyrelsens kom den med en ny principafgørelse der fastlægger retspraksis for hvordan kommunerne skal træffe afgørelser om gensidig forsørgelsespligt og samleverstatus for at de er gyldige. Af Principafgørelsen fremgår det, at kommunerne ikke må pålægge gensidig forsørgerpligt, uden en konkret, individuel vurdering og en partshøring af de oplysninger der har ligget til grund for afgørelsen og afgørelser sendt til begge parter. Citat fra principafgørelsen; Ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse Kommunen skal træffe afgørelse om samliv både overfor ansøgeren og overfor samboen.

5 Det fremgår af aktivlovens 2 c. Kommunen kan først træffe afgørelse om samliv, når parterne skriftligt er gjort bekendt med hvilke oplysninger, kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af. Kommunen har pligt til at journalisere partshøringsbrevet på personsagen. Det følger af god forvaltningsskik og lov om offentlighed i forvaltningen. Norddjurs vil ikke behandle klagerne over ugyldige afgørelser selv fordi klagefristen er overskredet og derfor risikerer vi, at der går lang tid før der bliver rettet op på det, hvis der er ugyldige afgørelser. For hver dag Norddjurs kommune venter på at klagesager bliver behandlet i Ankestyrelsen jo større bliver en eventuel tilbagebetaling fordi man jo først efter Ankestyrelsens håndtering af klagen kan lave en ny gyldig afgørelse. I værste tilfælde kan det gå over 1 år før der kommer en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvilket vil sige at dem der har fået ugyldige afgørelser skal have penge tilbage for over 1 år ekstra fordi vi ikke med det samme laver nye gyldige afgørelser, der overholder loven om partshøring og begrundelse. 8 Enhedslisten foreslår at kommunen indleder et samarbejde med Københavns Madhus for at undersøge mulighederne i omlægning af Djursmad til lokal kommunal økologi til rådgivning i forbindelse med Djursmad omlægning til økologi og lokale råvarer / ældrehaver En kommune med fokus på omlægning til økologi i skoler ældre og sociale institutioner signalerer en væsentlig værdi for de ressourcestærke borgere og de videns virksomheder vi gerne vil tiltrække - Attraktive ældrecentre vil skabe en attraktiv bosættelseskommune og være attraktivt for de virksomheder der har brug for højt kvalificerede medarbejdere- Ingen siger Djursmad skal nedlægges men omlægges til økologi og indstilles til større brug af lokale råvarer - Københavns Madhus omlægger til økologi indenfor det budget der er i forvejen - ved at bruge råvarer smartere, undgå madspild, effektivisere og inddrage socialøkonomi Københavns Madhus er en afgørende aktør i kommunernes omlægning til økologi. De har en omfattende erfaring med både barrierer og muligheder hvorfor de er det oplagte valg som rådgiver. Københavns Madhus - Rådgivning Københavns Madhus er et forandringsagentur. Vores speciale er viden om og udvikling og forbedring af den offentlige mad og måltidskultur i gryder og hoveder fra jord til bord. Vi tilbyder Rådgivning til alle, både enkelte institutioner, forvaltninger og kommuner. Mad til ældre I 2013 lancerede Københavns Kommune den nok mest ambitiøse mad- og måltidspolitikpå ældreområdet i Danmark. Den bidrager Københavns Madhus til at realisere. Hjemmelavede måltider og mellemmåltider lavet af friske, økologiske råvarer, tilberedt af køkkenfaglige medarbejdere og serveret i rammer, der sikrer respekt for måltidet og de spisende er vores opskrift på, hvordan der skabes en sundere og mere livsglad spisekultur for vores ældre. Køkkenhaver. Københavns Madhus tilbyder rådgivning i forhold til at planlægge og anlægge køkkenhaver og sansehaver for forskellige typer af institutioner med børn, unge, voksne og ældre. Vi tager

6 udgangspunkt i institutionens udendørsområde, i institutionens ønsker til, hvordan området skal bruges, og i hvordan køkkenhaven kan hænge sammen med den daglige madproduktion i køkkenet. 9) Nedsætte den ugentlige arbejdstid for nyttejob fra 37 timer til 25 timer. Som det er lige nu skal borgere i vores kommune, der kommer ud i nyttejob, arbejde 37 timer om ugen. For en kontanthjælpsmodtager under 30 år svarer det til en timeløn på 43 kroner. Enhedslisten stiller forslag om at vi nedsætter timetallet for nyttejob til 25 timer om ugen så timelønnen bliver på 64 kroner i stedet. Det er stadig en meget ringe timeløn, men lidt har også ret og det vil desuden frigive tid til at borgere i nyttejob også har tid til at søge job ved siden af nyttejobbet. Forslaget er omkostningsneutral fordi vi stadig får 50% refusion fra staten ved 25 timer om ugen.

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions-

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyen i Kødbyen EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44 Børnenes Madhus, Staldgade 74 Indhold Madbyen...

Læs mere