Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS."

Transkript

1 Ideer til indsatser der kan søges penge til fra Puljen til løft af ældreområdet Indledning Dette notat indeholder ideer til indsatser, der kan søges om penge til fra Puljen til løft af ældreområdet. Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS. Lidt om Puljen til løft af ældreområdet og kriterier for udvælgelse af ideer Valg af ideer skal selvfølgelig ske med udgangspunkt i de temaer og kriterier for tildeling, som findes i selve materialet om Puljen til løft af ældreområdet. I materialet nævnes også, at man med fordel kan lade sig inspirere af Hjemmehjælpskommissionen og Ældrekommissionens rapporter og anbefalinger. Og så skal man nok også lægge vægt på at søge til flest mulige varme hænder /det der kommer de ældre borgere direkte til gavn, jf. samtale med Socialstyrelsen. De 4 temaer, som kommunerne kan søge inden for, er følgende: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Midlerne kan anvendes til at understøtte den omlægning af hjemmehjælpen, der er i gang i kommunerne, hvor fokus i stigende grad er på borgernes egne ressourcer og på at give hjælp til selvhjælp med henblik på at borgeren kan genvinde funktionsevnen og leve et selvstændigt liv. Hjemmehjælpskommissionen anbefaler bl.a., at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet ud fra en bred forståelsesramme, hvor både den fysiske, psykiske og sociale dimension indgår. Indsatsen bør ifølge Hjemmehjælpskommissionen baseres på følgende grundprincipper: o Borgerens aktive deltagelse i forløbet o Individuel og fleksibel tilrettelæggelse med afsæt i borgeren behov og ressourcer o Helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samelede livssituation o Målorientering og tidsperspektiv o Tværfagligt og tværsektorielt o Koordinering o Planlægning o Vidensbasering og kvalitet Kommunerne kan endvidere vælge at arbejde med en udvidelse af målgruppen, således at ligeledes borgere med komplekse behov, herunder borgere på plejehjem enten kan tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb eller hjælp med et rehabiliterende sigte. Herudover kan kommunerne fx anvende ressourcer til at styrke medarbejdernes kompetencer indenfor rehabilitering mv. Kommunerne kan desuden bruge midlerne til at nedbringe ventetiden på genoptræning. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 1

2 Vælg en eller flere fra listen. Styrke rehabiliteringsindsatsen Styrke genoptræningsindsatsen Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Midlerne kan anvendes til serviceforbedringer indenfor personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice i form af eksempelvis flere bade eller mere rengøring til de ældre, der har behov. Kommunerne kan også vælge at støtte borgerne i brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger eller bruge midlerne til at styrke den sociale dimension i plejen ved at modvirke ensomhed og social isolation, bl.a. ved at hjemmeplejen støtter socialt isolerede borgere i at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den ældre både i forhold til helbred og trivsel, og undersøgelser viser, at ældre borgere, der modtager meget hjemmehjælp, er betydeligt mere ensomme end andre ældre borgere. Kommunerne kan endvidere vælge at fokusere på at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med komplekse behov ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som Hjemmehjælpskommissionen bl.a. har anbefalet. Desuden kan kommunerne styrke forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen ved, fx ved at implementere eksisterende effektive værktøjer til tidlig opsporing sygdomstegn og funktionsnedsættelse hos ældre borgere. Midlerne kan også anvendes til efteruddannelse af det eksisterende personale i forhold til fx sundhed og forebyggelse, velfærdsteknologi, mere komplekse plejeopgaver eller hvordan man indarbejder en social dimension i leveringen af hjælpen. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Vælg en eller flere fra listen. Øge serviceniveauet på praktisk hjælp Øge serviceniveauet på personlig pleje Øge serviceniveauet indenfor madservice Styrke den sociale dimension i plejen Velfærdsteknologiske løsninger Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 3. Bedre, fx på plejehjem Midlerne kan anvendes på forskellig måde til at forbedre forholdene for de svageste ældre og dermed forbedre deres livskvalitet og trivsel. Det kan fx være ved en bedre indretning af plejecentrenes fællesarealer, så de bedre imødekommer fællesaktiviteter og 2

3 tager højde for stigningen i antallet af demente beboere. Kommunerne kan også vælge at styrke plejen af mennesker med demens, kontinensplejen eller den palliative pleje. De kan implementere velfærdsteknologiske løsninger, der kan øge graden af selvhjulpenhed og forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger. Kommunerne kan vælge at implementere eksisterende redskaber til den gode indflytning på plejehjem, fx ved brug af livshistorier, som Ældrekommissionen har foreslået. Eller de kan foretage en opnormering af personalet, således at der eksempelvis er mulighed for flere aktiviteter i ydertimerne, som ofte efterspørges. Midlerne kan endvidere anvendes til flere aktiviteter for de svage ældre, til aflastning af pårørende til demente i eget hjem eller til efteruddannelsesinitiativer for personalet, fx i forhold til pleje af mennesker med demens eller en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte komplekse indsatser på ældreområdet. 3. Bedre fx på plejehjem Vælg en eller flere fra listen. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Styrket kontinensindsats Velfærdsteknologiske løsninger Bedre palliativ indsats Flere sociale aktiviteter Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Andet På de følgende sider følger en oversigt over alle de ideer til indsatser, der er indkommet den seneste tid. 3

4 Oversigt over indkomne ideer til indsatser Skemaet neden for indeholder de ideer til indsatser, der er formuleret af forskellige parter, jf. først i notatet. De er forsøgt sat ind i en sammenhæng med ældrepuljens temaer 1,2,3,4 jf. først i notatet. Derudover har jeg forsøgt at angive i skemaets højre kolonne, om den enkelte ide til indsats også indgår i hhv. Ældrekommissionens anbefalinger (vedr. borgernes livskvalitet på plejecentrene) og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger vedr. hjemmeplejen. Dette sidste er gjort, fordi det i materialet til ældrepuljen skrives at man med fordel kan tage udgangspunkt i disse kommissioners anbefalinger. I højre kolonne er brugt Æ for Ældrekommissionen og H for Hjemmehjælpskommissionen. I midterste kolonne har jeg forsøgt at vurdere om den enkelte ide til indsats ligger inden for ældrepuljens temaer. Ide til indsats Er ideen inden for puljetema 1, 2, 3? Er ideen omfattet af anbefalinger fra Ældrekommission eller Hjemmehjælpskommissi on? 1. Opkvalificering af medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, med generel kompetenceudvikling af frontmedarbejdere. Der er endvidere behov for fremadrettet at have de rette kompetencer til at kunne løfte opgaverne i forbindelse med Det nære Sundhedsvæsen. Derfor er der behov for ansættelse af flere frontmedarbejdere med højere kvalifikationer, som går fra Social og Sundhedshjælpere til Social- og Sundhedsassistenter og sygeplejersker. Forslaget er for uklart til at vurdere, om det ligger inden for puljens temaer. Men kompetenceudvi kling med eksempler på emneområder indgår i puljetema 1,2,3 Æ=Ældrekommission H=Hjemmehjælpskommission Nej men Æ anb.37 anbefaler opkvalificering af medarbejdere i plejecentre i kliniske kompetencer. Nej men H anb. 4 anbefaler kompetenceudvikling af medarbejderne i hjemmeplejen inden for forebyggelse. Anb. 26 anbefaler at medarbejderne er klædt på til at håndtere velfærdsteknologi og til at 4

5 2. Ansætte træningsassistenter der bla. skal lave bækkenbundstræning og aktiviteter for ældre, f.eks. samværsgrupper som en del af den vedligeholdende træning. 3. Flere medarbejdere om natten på plejecentrene og hjemmeplejen. Modellen kan være, at der ansættes flere sygeplejersker og assistenter i hjemmeplejen om natten, og som så kan tage ud og assistere nattevagten på plejecentre. Opnormering af hjemmeplejens nattevagter, vil kunne give mulighed for rundering på plejecentrene, for herigennem at støtte de faste nattevagter ved sundhedsfaglige problemstillinger. Herunder støtte ved indflytning af demente eller borgere med særlige behov. 4. Tilbud om transport af flere hjemmeboende borgere til mere vedligeholdelsestræning. Der har tidligere været en økonomisk reduktion af kørsel for hjemmeboende borgere, hvorved der er borgere der nuværende oftest trænes i hjemmet. Antallet af borgere der får vedligeholdelsestræning er hermed mindsket. 5. Større investeringer i indkøb af velfærdsteknologi. Center for Social og Sundhed har i investeret i indkøb af Virtuel genoptræning, som fra 2014 bl.a. vil blive anvendt på genoptræningspladserne på Plejecenter Lindehaven. Der indgår en strategi om at der skal indkøbes flere skærme til anvendelse i borgernes eget hjem som en naturlig forlængelse af bl.a. udskrivelse fra genoptræningspladserne. Det ville være ønskeligt at der kunne anskaffes flere skærme. Ja, puljetema 3 Måske puljetema 1 og 2 Ved ikke om kørsel indgår i puljetema 1,2,3 Måske puljetema 1 introducere det for borgerne. Ja, Æ anb. 15 hvis indsatsen omfatter mere end bækkenbundstræning. Kontinens. 5

6 6. Mulighed for anvendelse af diætist i et større omfang end i dag. Der er i dag ikke ansat en diætist i hjemmeplejen eller plejecentrene. Personen ville være et godt supplement til sundheds- ældre- handicap- og psykiatriområdet. Hermed skabes større fokus på borgere der er i risiko for underernæring. Ressourcer til flere medarbejdere omkring det gode måltid. Det er bevist, at borgere der får et roligt måltid, med personaler der sidder omkring bordet i længere perioder oplever en højere livskvalitet ved større indtagelse af mad. Borgeren opnår større mulighed for skabelse af gode sociale relationer, hvor specielt demente borgere som har et stort behov for faste og rolige rammer omkring måltidet, kan profitere af dette. Bemærkninger fra den hurtigtarbejdende arbejdsgruppe: Diætistkompetencer kan tænkes ind i kompetenceudvikling af personalet (sbe). Forslaget skal kaldes Medarbejdere omkring det gode måltid, og være på flere niveauer. Kræver at medarbejderne på de 7 plejecentre kan få tid til at sidde med beboerne og spise. Pædagogisk tilgang til det gode måltid. En der kan undervise i at sammensætte et godt måltid plus rådgive borgerne og f.eks. gennemgå varerne med borgeren. 7. Tildeling af flere ressourcer til cafeerne på plejecentrene. Hermed vil Køkken Ballerup kunne ansætte egne medarbejdere til at stå i cafeerne. Nuværende drives cafeerne i et samarbejde mellem Køkken Ballerup og medarbejdere i plejecentrene. En øget standardisering af cafeernes åbningsdage og tider på plejecentrene vil kunne iværksættes. Muligt større variation i tilbuddene til borgerne, ved flere ressourcer til Køkken Ballerup Ansættelse af udsatte borgere til at betjene cafeerne, med Formentlig puljetema 2 og 3 Ved ikke Ja Æ anb. 5-8 om Det gode måltid. Der er andet i det end at øge personalenormeringen ifm. spisning. H anb. 4 at kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen, herunder sikrer kompetenceudvikling af medarbejderne inden for forebyggelse. 6

7 udgangspunkt bl.a. i Bibliotekscafeen i Centrumgaden, i samarbejde med jobcenteret og handicap og psykiatriområdet. Bemærkninger fra den hurtigtarbejdende arbejdsgruppe: Skrives ind i en sammenhæng med det gode ældreliv. Løftes op til forebyggelse. 8. Tilførsel af økonomi til drift af bl.a. rehabiliteringspladser på Lindehaven med mulighed for større frikøb af nogle af dem. Investeringer i flere kort-tidsboliger og genoptræningspladser som skal indgå i den samlede strategi for Det Nære Sundhedsvæsen. 9. (krp) I et forsøg på at se de IT i sundhedsvæsenet (2 mio) og ældrepuljen (9,1 mio) i en sammenhæng OG understøtte budgetoverholdelse på konto 6 ifm. nyoprettet fundraiserfunktion, vil jeg foreslå at følgende forslag indgår i prioritering af midlerne. Jeg har noteret mig at der ifm. materialet til ældrepuljen henvises til hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, hvorfor jeg foreslår at vi også læner os op ad disse i vores ansøgning: 1. Til understøttelse af hjemmehjælpskommissionens anbefalinger #21 og #22 vedr. kvalitet i dokumentation og anvendelse af ITløsninger der giver mulighed for tværfaglig og tværsektoriel informationsudveksling + konkret ældrepuljens punkt 2: bedre praktisk hjælp og personlig pleje og herunder: styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats + kompetenceudvikling af medarbejdere ) eller evt. som eget forslag (med reference til hjemmehjælps kommissionens anbefalinger!) under ældrepuljens pkt. 4: andre initiativer. 2 midlertidige centralt placerede stillinger: 1 Måske puljetema 1 Nok puljetema 2 og/eller puljetema 4 om Andre initiativer H

8 datamanager og 1 IT-projektleder. Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt 1,4 mio. kr. Frikøb af medarbejdere primært i plejen til planlægning + kompetenceudvikling. Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt tus. kr. Øgede driftsudgifter CARE pga. flere integrationer (bl.a. FMK). Finansiering af ældrepulje (da vi ikke må bruge SundhedsITmidlerne til at finanisere drift!). Årligt kr. La2: kan se ideen i at styrke dokumentationsindsatsen. Ved at fokusere mere på genanvendelse af dokumentation på tværs af centret, vil borgeren opnå en sammenhæng i de handlinger, vi gør, da vi kan bygge på hinandens viden og erfaringer hos borgeren. Det kræver desuden, at der afsættes midler til at kompetenceudvikle de decentrale medarbejdere i dokumentation generelt og en konsensustænkning konkret af dokumentationshåndteringen. 10. (krp) Til understøttelse af hjemmehjælpskommissionens anbefaling #23 vedr. udnyttelse af potentialer ved velfærdsteknologi + konkret ældrepuljens punkt 1: styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats herunder alle tre underpunkter + punkt 2 bedre praktisk hjælp og personlig pleje og pkt. 3: bedre fx på plejehjem og herunder: velfærdsteknologiske løsninger og kompetenceudvikling af medarbejdere : Opnormering af velfærdsteknologikoordinator. Puljetema 1,2,3 H anb. 23 8

9 Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt kr. Investeringer i velfærdsteknologi. Finansiering af ældrepulje. Årligt i alt?? tus. kr. (kan nok bedst vurderes af P&R evt. med sparring fra Elisabeth) Frikøb af medarbejdere primært i plejen til planlægning + kompetenceudvikling. Finansiering af ældrepulje. Årligt i alt?? tus. kr. (kan nok bedst vurderes af P&R evt. med sparring fra Elisabeth) 11. (krp) Understøttelse af dokumentation, administration og udviklingstiltag forbundet med ældrepuljen: 3% af den ansøgte ældrepulje: årligt kr. 12.(Sbe) Ledsagelse af de svageste ældre på plejecentrene, f.eks. demente, til hospitaler. 13.(Sbe) Kompetenceudvikling af basispersonalet på plejecentrene og hjemmeplejen i hverdagsrehabilitering. 14.(Drf) Overgang til livet på plejecenter. En indflytningskoordinator som skal følge borgeren fra ledig bolig til indflytning hvor plejecentret tager over. Der er i hæftet kapitel 4 beskrevet de store opgaver, som ligger for borgeren ved en flytning inklusiv, at det er en meget voldsom oplevelse. Samtidig er det en proces, som tager split sekunder for os at beslutte og effektuere. Den Ikke en indsats men udgifter der skal indgå i ansøgningen? Puljetema 1 Puljetema 3 Ja, Æ anb for plejecentrene. H anb.ikke direkte kompetenceudvikling, men der er en række anb. om at omlægge hjælpen til rehabiliterende indsats. Æ nævner ikke en indflytningskoordinator. Men der er et helt kapitel om Overgang til livet på plejehjem med en række anbefalinger. 9

10 modsætning kunne understøttes af en sådan person. Der er ca indflytninger om måneden til alle plejeboliger og denne person vil kunne have andre funktioner lagt ind for at løfte seniorlivet på plejecentrene. Der er i starten også materiale og vejledninger, som skal udarbejdes til fælles brug for myndighed, borger og leverandør. 15.(Drf) Geriatere til plejecentrene nærmere på Lindehaven. Det ligger i kap. 9. Dette forslag kan evt. erstattes af eller supplere med en fremtidig beslutning om, at der skal tilknyttes faste læger på plejecentrene. 16.(La2) Kompetencer inden for psykiatri i hjemmeplejen mhp. at kunne håndtere psykisk syge hjemmehjælpsmodtagere (ikke nødvendigvis ældre, men yngre). Anvendelse af geriater kunne være en løsning. Puljetema 3 Ikke inden for puljens anvendelsesomr åde. Æ anb. 33 om en fast tilknyttet læge med speciale i ældres vilkår som erstatning for praktiserende læge. Nej 17.(La2) den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen. Puljetema 1, H anb men obs på den brede og systematiske tilgang 18.(La2) Ibrugtagning/implementering af Borgerportal (er indkøbt), hvor borgeren kan booke tider til f.eks. hjemmehjælp selv. Forslaget kan også ses ift. Katrine Riisgaards forslag om IT. Puljetema 2 H anf (lisbeth Jørgensen) Ballerup kommune er en gammel indvandringskommune med mange kommende ældre fra især Tyrkiet og Balkanområdet. Det forlyder, at ældre med anden etnisk baggrund end dansk generelt ikke er repræsenterede på Plejecentrene endnu. Vi hører ofte, at den unge generation ikke forventer at bo sammen med de ældre på længere sigt. Omvendt kan flere Nej 10

11 ældre heller ikke se sig selv boende i den unge travle familie. Der kunne være behov for en kortlægning af, hvor mange ældre det i de kommende år kunne dreje sig om? Hvordan kunne der orienteres bedst muligt om bolig- og leveforhold i alderdommen? En information målrettet de ældre med begrænset dansk sprog. Hvordan takles tilflytning til/ indretning af Plejecentre/ skærmede enheder i andre kommuner. Fx besøg på det multikulturelle plejecenter i København. Demensproblematik har for borgere med anden etnisk baggrund særlige dimensioner i forhold til orientering af pårørende og den dimension at det tillærte sprog forsvinder først, så alene modersmål er tilbage (også en dimension for ikke-demente ældre). Handler altså om kortlægningsopgaver og opgaver der vedr. identificering af allerede velfungerende metoder. Der vil kunne sparres med integrationsrådsmedlemmer, bydelsmødre, sundhedsformidlere og borgere, tilknyttet Jelenas integrationsaktiviter og de respektive baglande og således bygges ovenpå disse indsatser. 20.(Sla) Formål Etablering af GSM-baserede elektroniske låseenheder, der kan betjenes med nøglekort til individuel adgang hos borgerne. Derved kan borgerens hoveddør oplåses og aflåses af hjemmeplejens personale, udvalgte leverandører, f.eks. leverandør af madservice med udbringning og borgeren selv. Endvidere kan borgerens hoveddør fjernoplåses fra en web- Måske puljetema 2? 11

12 portal for at give f.eks. lægen, paramedicineren eller andet relevant sundhedspersonale adgang efter telefonisk aftale. Systemet skal erstatte et system med nøgleboks og fysisk nøgle til borgerens hoveddør, ligesom der vil ske en logning af anvendelse af låseenhederne, således at der er dokumentation for, hvem der har haft adgang til borgerens bolig. De planlagte aktiviteter Indkøb af låseenheder, uddannelse af personale og etablering af en vagtordning til fjernbetjening af låseenhederne. Endvidere udstedelse af nøglekort til personalet og borgerne og vedligeholdelse af adgangskriterierne. Initiativets målgruppe Målgruppen er de svageste ældre borgere, der ikke selv kan sørge for oplukning af hoveddøren for hjemmeplejens personale, leverandører, læge og paramedicinere. Endvidere borgere, der på grund af funktionsnedsættelse ikke eller kun med vanskeligheder kan oplåse og låse hoveddøren. Målgruppen omfatter alle borgere med nødkaldeanlæg samt borgere, der på grund af en funktionsnedsættelse (f.eks. gigt) har vanskeligheder med at betjene en alm. nøgle. Økonomi Der påregnes etablering af 300 låseenheder og skønnet 60 enheder til overstyring af porttelefonanlæg. Udgiften hertil er i henhold til tilbud fra leverandøren 1,45 mio. kr. 21. (Sbe) Ansætte en aktivitetsmedarbejder i hvert plejecenter til varetagelse af samværsgrupper, arrangementer og det sociale liv. Ansætte en træningsassistent i hvert plejecenter for at understøtte hverdagsrehabiliteringen, udfylde ventetiden på genoptræning, kvalificere samværsgrupperne Puljetema 3 (vedr. flere aktiviteter) Æ anb. 9 vedr. varieret udbud af aktiviteter til beboerne og for begge køn. Her nævnes ikke træningsassistent. 12

13 osv. (sektorudv.)styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Puljetema 1 Samme som ide nr Midler til uddannelse af medarbejdere til rehabilitering. (set som samfundsperspektiv er det et stort behov fremadrettet.) (sektorudv.)styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 23. Opnormering/ fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter: -Opnormering i forhold til aktiviteter (eks: gå-ture, som vil styrke borgernes bevægeapparat og forebygge sygdom) -Fleksibilitet i forhold til, hvis en borger har brug for andet hjælp end det der er planlagt (som det er i dag er det ikke muligt at lave andet end det som borgeren er visiteret til. Og køretiden fra den ene borger til næste er ikke lagt til.!!!) (sektorudv.) Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 23.Hovedrengøring genindført. Det vil give stor livskvalitet hos mange, idet der kun gøres rent hver 14 dag. (Grunden til det blev afskaffet i sin tid var at borgerne fik gjort rent hver uge) Puljetema 3, måske også puljetema 2 Puljetema 2 Æ anb. 9 for plejecentrene. (sektorudv.)bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre forhold for de svageste ældre Puljetema 3 24.Uddannelse af flere demensvejledere. Der bliver flere og 13

14 flere demente og en faglig styrkelse her er relevant. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 25.Midler til et projekt Gå-ture, evt minimum 2-3 gange ugentlig. (Det burde være en menneskeret at komme ud i luften dagligt. Dette er desværre ikke virkeligheden, og vi syntes det kunne være interessant at lave et projekt på dette. Dels vil det stimulere den enkelte beboer at eks. mærke årstiden, de impulser det vil give, vil være med til at modvirke isolation og ensomhed. Vi skal dog være opmærksomme på at tilføre ressourcer for at dette kan lade sig gøre. Yderligere vil det øge arbejdsglæden hos medarbejderne og fornemmelsen af at gøre en forskel. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre Puljetema 3 og nok også puljetema 2 Puljetema 3 Æ anb. 9 for plejecentrene. 26.Sanserum på plejecentrerne til at berolige dement beboere. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 27. Video-ting (ved ikke hvad det hedder, men det findes.), der kan skærme og berolige beboere samt hjælpe personalet i situationer hvor beboeren skal sove F.eks.Billede/video på døren af en hjælper (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre? uklart forslag? uklart forslag 14

15 28.Mindre dokumentation/bedre redskaber til dokumentation. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 29.PC er /IPAD på samtlige stuer på plejecentre, så personalet kan dokumentere sammen med beboeren og ikke stå på nakken af sine kolleger, for at få en ledig PC. Det kunne også frigive tid til andre opgaver. Findes allerede på hospitalsafdelinger. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre Ikke inden for puljens anvendelsesomr åde Uklart forslag 30.Opskoling af social- og sundhedshjælperne. Det vil hæve den faglige kvalitet i forhold til komplekse borgere. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 31.Efteruddannelse indenfor rehabilitering + sundhedforebyggelse. Terminalpleje: særligt korrekt smertelindring, beroligende midler mm. Puljetema 1, 2,3 Æ anb rehabilitering på plejecentrene Æ anb. 37 om kliniske kompetencer medarb. på plejecentre. Æ anf. 43 om medar. kompetencer i palliativ pleje. H anb. 4 at kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen, herunder: implementerer værktøjer til tidlig opsporing hos ældre og sikrer kompetenceudvikling af 15

16 (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 32.Udvidet medicinkursus til alle social- og sundhedsassistenter. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 33.Opnormering i forhold til større tværfaglighed (Fys, Ergo og pædagoger ude på plejecentrene igen..) Ved ikke Uklart forslag medarbejderne inden for forebyggelse. (sektorudvalg) Digitale løsninger til at understøtte ældre i eget Ja? hjem (sektorudvalg) Opsøgende indsats ift. ensomme ældre Ja? (ton) Genoptræning i weekends i dagtimerne (for borgere på genoptræningsophold) Ja Nej 16

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Sag: 13/11077 Dok: 110767-13 August 2013 / SAMO Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Resume Folketinget nedsatte i juni 2012 en Hjemmehjælpskommission, der har haft til opgave at beskrive udfordringerne

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet

From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet Venlig hilsen Anne-Marie Gregersen Overassistent Svendborg Kommune Direktionssekretariatet Ramsherred

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kommentarer til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger

Kommentarer til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger er til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger Folketinget besluttede i juni 2012, at nedsætte en Hjemmehjælpskommission, hvis opgave var at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Indsatser Effekt og holdbarhed af rehabilitering Konsolidering af genoptræningsindsatsen 1.

Indsatser Effekt og holdbarhed af rehabilitering Konsolidering af genoptræningsindsatsen 1. Indsatser 2014 2015 2016 2017 1.1 Effekt og holdbarhed af rehabilitering 1.500 2.100 2.100 2.100 1.2 Konsolidering af genoptræningsindsatsen 1.800 2.700 2.700 2.700 1.3 Social rehabilitering 2.667 3.500

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler ifm.

Læs mere

Drøftelse af ansøgning

Drøftelse af ansøgning Drøftelse af ansøgning Oversigt over indsatser Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Kompetenceudvikling af medarbejdere Demens - demenspakker, kompetenceudvikling og tidlig opsporing Styrket

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr.

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr. Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Notat. Det endelige forslag er udarbejdet efter et dialogmøde mellem Seniorrådet og Soc i- al- og Sundhedsudvalget den 2. september 2014.

Notat. Det endelige forslag er udarbejdet efter et dialogmøde mellem Seniorrådet og Soc i- al- og Sundhedsudvalget den 2. september 2014. SOCIAL OG SUNDHE D Træning & Aktivitet Dato: 11. september 2014 Tlf. dir.: 4477 2894 E-mail: trr@balk.dk Kontakt: Trine Rosdahl Sagsnr.: 27.36.00-Ø34-3-14 Notat Anbefalede indsatser til videreførelse ældrepuljen

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Indsatser Interval for ydelse Effekt og holdbarhed af rehabilitering 2,0-3,0 mio. kr

Indsatser Interval for ydelse Effekt og holdbarhed af rehabilitering 2,0-3,0 mio. kr Indsatser Interval for ydelse 2014 2015 2016 2017 1.1 Effekt og holdbarhed af rehabilitering 2,0-3,0 mio. kr. 1.500 2.100 2.100 2.100 1.2 Konsolidering af genoptræningsindsatsen 2,7-4,7 mio. kr. 1.800

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Værdier for fremtidens hjemmehjælp: værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed.

Værdier for fremtidens hjemmehjælp: værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed. Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats Hjemmehjælpskommissionens 29 anbefalinger Hvor langt er vi i Aalborg Kommune? Hjemmehjælpskommissionen har eksisteret siden

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet februar 2014 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere