Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS."

Transkript

1 Ideer til indsatser der kan søges penge til fra Puljen til løft af ældreområdet Indledning Dette notat indeholder ideer til indsatser, der kan søges om penge til fra Puljen til løft af ældreområdet. Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS. Lidt om Puljen til løft af ældreområdet og kriterier for udvælgelse af ideer Valg af ideer skal selvfølgelig ske med udgangspunkt i de temaer og kriterier for tildeling, som findes i selve materialet om Puljen til løft af ældreområdet. I materialet nævnes også, at man med fordel kan lade sig inspirere af Hjemmehjælpskommissionen og Ældrekommissionens rapporter og anbefalinger. Og så skal man nok også lægge vægt på at søge til flest mulige varme hænder /det der kommer de ældre borgere direkte til gavn, jf. samtale med Socialstyrelsen. De 4 temaer, som kommunerne kan søge inden for, er følgende: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Midlerne kan anvendes til at understøtte den omlægning af hjemmehjælpen, der er i gang i kommunerne, hvor fokus i stigende grad er på borgernes egne ressourcer og på at give hjælp til selvhjælp med henblik på at borgeren kan genvinde funktionsevnen og leve et selvstændigt liv. Hjemmehjælpskommissionen anbefaler bl.a., at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet ud fra en bred forståelsesramme, hvor både den fysiske, psykiske og sociale dimension indgår. Indsatsen bør ifølge Hjemmehjælpskommissionen baseres på følgende grundprincipper: o Borgerens aktive deltagelse i forløbet o Individuel og fleksibel tilrettelæggelse med afsæt i borgeren behov og ressourcer o Helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samelede livssituation o Målorientering og tidsperspektiv o Tværfagligt og tværsektorielt o Koordinering o Planlægning o Vidensbasering og kvalitet Kommunerne kan endvidere vælge at arbejde med en udvidelse af målgruppen, således at ligeledes borgere med komplekse behov, herunder borgere på plejehjem enten kan tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb eller hjælp med et rehabiliterende sigte. Herudover kan kommunerne fx anvende ressourcer til at styrke medarbejdernes kompetencer indenfor rehabilitering mv. Kommunerne kan desuden bruge midlerne til at nedbringe ventetiden på genoptræning. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 1

2 Vælg en eller flere fra listen. Styrke rehabiliteringsindsatsen Styrke genoptræningsindsatsen Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Midlerne kan anvendes til serviceforbedringer indenfor personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice i form af eksempelvis flere bade eller mere rengøring til de ældre, der har behov. Kommunerne kan også vælge at støtte borgerne i brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger eller bruge midlerne til at styrke den sociale dimension i plejen ved at modvirke ensomhed og social isolation, bl.a. ved at hjemmeplejen støtter socialt isolerede borgere i at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den ældre både i forhold til helbred og trivsel, og undersøgelser viser, at ældre borgere, der modtager meget hjemmehjælp, er betydeligt mere ensomme end andre ældre borgere. Kommunerne kan endvidere vælge at fokusere på at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med komplekse behov ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som Hjemmehjælpskommissionen bl.a. har anbefalet. Desuden kan kommunerne styrke forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen ved, fx ved at implementere eksisterende effektive værktøjer til tidlig opsporing sygdomstegn og funktionsnedsættelse hos ældre borgere. Midlerne kan også anvendes til efteruddannelse af det eksisterende personale i forhold til fx sundhed og forebyggelse, velfærdsteknologi, mere komplekse plejeopgaver eller hvordan man indarbejder en social dimension i leveringen af hjælpen. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Vælg en eller flere fra listen. Øge serviceniveauet på praktisk hjælp Øge serviceniveauet på personlig pleje Øge serviceniveauet indenfor madservice Styrke den sociale dimension i plejen Velfærdsteknologiske løsninger Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 3. Bedre, fx på plejehjem Midlerne kan anvendes på forskellig måde til at forbedre forholdene for de svageste ældre og dermed forbedre deres livskvalitet og trivsel. Det kan fx være ved en bedre indretning af plejecentrenes fællesarealer, så de bedre imødekommer fællesaktiviteter og 2

3 tager højde for stigningen i antallet af demente beboere. Kommunerne kan også vælge at styrke plejen af mennesker med demens, kontinensplejen eller den palliative pleje. De kan implementere velfærdsteknologiske løsninger, der kan øge graden af selvhjulpenhed og forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger. Kommunerne kan vælge at implementere eksisterende redskaber til den gode indflytning på plejehjem, fx ved brug af livshistorier, som Ældrekommissionen har foreslået. Eller de kan foretage en opnormering af personalet, således at der eksempelvis er mulighed for flere aktiviteter i ydertimerne, som ofte efterspørges. Midlerne kan endvidere anvendes til flere aktiviteter for de svage ældre, til aflastning af pårørende til demente i eget hjem eller til efteruddannelsesinitiativer for personalet, fx i forhold til pleje af mennesker med demens eller en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte komplekse indsatser på ældreområdet. 3. Bedre fx på plejehjem Vælg en eller flere fra listen. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Styrket kontinensindsats Velfærdsteknologiske løsninger Bedre palliativ indsats Flere sociale aktiviteter Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Andet På de følgende sider følger en oversigt over alle de ideer til indsatser, der er indkommet den seneste tid. 3

4 Oversigt over indkomne ideer til indsatser Skemaet neden for indeholder de ideer til indsatser, der er formuleret af forskellige parter, jf. først i notatet. De er forsøgt sat ind i en sammenhæng med ældrepuljens temaer 1,2,3,4 jf. først i notatet. Derudover har jeg forsøgt at angive i skemaets højre kolonne, om den enkelte ide til indsats også indgår i hhv. Ældrekommissionens anbefalinger (vedr. borgernes livskvalitet på plejecentrene) og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger vedr. hjemmeplejen. Dette sidste er gjort, fordi det i materialet til ældrepuljen skrives at man med fordel kan tage udgangspunkt i disse kommissioners anbefalinger. I højre kolonne er brugt Æ for Ældrekommissionen og H for Hjemmehjælpskommissionen. I midterste kolonne har jeg forsøgt at vurdere om den enkelte ide til indsats ligger inden for ældrepuljens temaer. Ide til indsats Er ideen inden for puljetema 1, 2, 3? Er ideen omfattet af anbefalinger fra Ældrekommission eller Hjemmehjælpskommissi on? 1. Opkvalificering af medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, med generel kompetenceudvikling af frontmedarbejdere. Der er endvidere behov for fremadrettet at have de rette kompetencer til at kunne løfte opgaverne i forbindelse med Det nære Sundhedsvæsen. Derfor er der behov for ansættelse af flere frontmedarbejdere med højere kvalifikationer, som går fra Social og Sundhedshjælpere til Social- og Sundhedsassistenter og sygeplejersker. Forslaget er for uklart til at vurdere, om det ligger inden for puljens temaer. Men kompetenceudvi kling med eksempler på emneområder indgår i puljetema 1,2,3 Æ=Ældrekommission H=Hjemmehjælpskommission Nej men Æ anb.37 anbefaler opkvalificering af medarbejdere i plejecentre i kliniske kompetencer. Nej men H anb. 4 anbefaler kompetenceudvikling af medarbejderne i hjemmeplejen inden for forebyggelse. Anb. 26 anbefaler at medarbejderne er klædt på til at håndtere velfærdsteknologi og til at 4

5 2. Ansætte træningsassistenter der bla. skal lave bækkenbundstræning og aktiviteter for ældre, f.eks. samværsgrupper som en del af den vedligeholdende træning. 3. Flere medarbejdere om natten på plejecentrene og hjemmeplejen. Modellen kan være, at der ansættes flere sygeplejersker og assistenter i hjemmeplejen om natten, og som så kan tage ud og assistere nattevagten på plejecentre. Opnormering af hjemmeplejens nattevagter, vil kunne give mulighed for rundering på plejecentrene, for herigennem at støtte de faste nattevagter ved sundhedsfaglige problemstillinger. Herunder støtte ved indflytning af demente eller borgere med særlige behov. 4. Tilbud om transport af flere hjemmeboende borgere til mere vedligeholdelsestræning. Der har tidligere været en økonomisk reduktion af kørsel for hjemmeboende borgere, hvorved der er borgere der nuværende oftest trænes i hjemmet. Antallet af borgere der får vedligeholdelsestræning er hermed mindsket. 5. Større investeringer i indkøb af velfærdsteknologi. Center for Social og Sundhed har i investeret i indkøb af Virtuel genoptræning, som fra 2014 bl.a. vil blive anvendt på genoptræningspladserne på Plejecenter Lindehaven. Der indgår en strategi om at der skal indkøbes flere skærme til anvendelse i borgernes eget hjem som en naturlig forlængelse af bl.a. udskrivelse fra genoptræningspladserne. Det ville være ønskeligt at der kunne anskaffes flere skærme. Ja, puljetema 3 Måske puljetema 1 og 2 Ved ikke om kørsel indgår i puljetema 1,2,3 Måske puljetema 1 introducere det for borgerne. Ja, Æ anb. 15 hvis indsatsen omfatter mere end bækkenbundstræning. Kontinens. 5

6 6. Mulighed for anvendelse af diætist i et større omfang end i dag. Der er i dag ikke ansat en diætist i hjemmeplejen eller plejecentrene. Personen ville være et godt supplement til sundheds- ældre- handicap- og psykiatriområdet. Hermed skabes større fokus på borgere der er i risiko for underernæring. Ressourcer til flere medarbejdere omkring det gode måltid. Det er bevist, at borgere der får et roligt måltid, med personaler der sidder omkring bordet i længere perioder oplever en højere livskvalitet ved større indtagelse af mad. Borgeren opnår større mulighed for skabelse af gode sociale relationer, hvor specielt demente borgere som har et stort behov for faste og rolige rammer omkring måltidet, kan profitere af dette. Bemærkninger fra den hurtigtarbejdende arbejdsgruppe: Diætistkompetencer kan tænkes ind i kompetenceudvikling af personalet (sbe). Forslaget skal kaldes Medarbejdere omkring det gode måltid, og være på flere niveauer. Kræver at medarbejderne på de 7 plejecentre kan få tid til at sidde med beboerne og spise. Pædagogisk tilgang til det gode måltid. En der kan undervise i at sammensætte et godt måltid plus rådgive borgerne og f.eks. gennemgå varerne med borgeren. 7. Tildeling af flere ressourcer til cafeerne på plejecentrene. Hermed vil Køkken Ballerup kunne ansætte egne medarbejdere til at stå i cafeerne. Nuværende drives cafeerne i et samarbejde mellem Køkken Ballerup og medarbejdere i plejecentrene. En øget standardisering af cafeernes åbningsdage og tider på plejecentrene vil kunne iværksættes. Muligt større variation i tilbuddene til borgerne, ved flere ressourcer til Køkken Ballerup Ansættelse af udsatte borgere til at betjene cafeerne, med Formentlig puljetema 2 og 3 Ved ikke Ja Æ anb. 5-8 om Det gode måltid. Der er andet i det end at øge personalenormeringen ifm. spisning. H anb. 4 at kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen, herunder sikrer kompetenceudvikling af medarbejderne inden for forebyggelse. 6

7 udgangspunkt bl.a. i Bibliotekscafeen i Centrumgaden, i samarbejde med jobcenteret og handicap og psykiatriområdet. Bemærkninger fra den hurtigtarbejdende arbejdsgruppe: Skrives ind i en sammenhæng med det gode ældreliv. Løftes op til forebyggelse. 8. Tilførsel af økonomi til drift af bl.a. rehabiliteringspladser på Lindehaven med mulighed for større frikøb af nogle af dem. Investeringer i flere kort-tidsboliger og genoptræningspladser som skal indgå i den samlede strategi for Det Nære Sundhedsvæsen. 9. (krp) I et forsøg på at se de IT i sundhedsvæsenet (2 mio) og ældrepuljen (9,1 mio) i en sammenhæng OG understøtte budgetoverholdelse på konto 6 ifm. nyoprettet fundraiserfunktion, vil jeg foreslå at følgende forslag indgår i prioritering af midlerne. Jeg har noteret mig at der ifm. materialet til ældrepuljen henvises til hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, hvorfor jeg foreslår at vi også læner os op ad disse i vores ansøgning: 1. Til understøttelse af hjemmehjælpskommissionens anbefalinger #21 og #22 vedr. kvalitet i dokumentation og anvendelse af ITløsninger der giver mulighed for tværfaglig og tværsektoriel informationsudveksling + konkret ældrepuljens punkt 2: bedre praktisk hjælp og personlig pleje og herunder: styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats + kompetenceudvikling af medarbejdere ) eller evt. som eget forslag (med reference til hjemmehjælps kommissionens anbefalinger!) under ældrepuljens pkt. 4: andre initiativer. 2 midlertidige centralt placerede stillinger: 1 Måske puljetema 1 Nok puljetema 2 og/eller puljetema 4 om Andre initiativer H

8 datamanager og 1 IT-projektleder. Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt 1,4 mio. kr. Frikøb af medarbejdere primært i plejen til planlægning + kompetenceudvikling. Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt tus. kr. Øgede driftsudgifter CARE pga. flere integrationer (bl.a. FMK). Finansiering af ældrepulje (da vi ikke må bruge SundhedsITmidlerne til at finanisere drift!). Årligt kr. La2: kan se ideen i at styrke dokumentationsindsatsen. Ved at fokusere mere på genanvendelse af dokumentation på tværs af centret, vil borgeren opnå en sammenhæng i de handlinger, vi gør, da vi kan bygge på hinandens viden og erfaringer hos borgeren. Det kræver desuden, at der afsættes midler til at kompetenceudvikle de decentrale medarbejdere i dokumentation generelt og en konsensustænkning konkret af dokumentationshåndteringen. 10. (krp) Til understøttelse af hjemmehjælpskommissionens anbefaling #23 vedr. udnyttelse af potentialer ved velfærdsteknologi + konkret ældrepuljens punkt 1: styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats herunder alle tre underpunkter + punkt 2 bedre praktisk hjælp og personlig pleje og pkt. 3: bedre fx på plejehjem og herunder: velfærdsteknologiske løsninger og kompetenceudvikling af medarbejdere : Opnormering af velfærdsteknologikoordinator. Puljetema 1,2,3 H anb. 23 8

9 Finansiering deles 50/50 i 2014 af ældrepulje og sundhedsitmidler. Årligt i alt kr. Investeringer i velfærdsteknologi. Finansiering af ældrepulje. Årligt i alt?? tus. kr. (kan nok bedst vurderes af P&R evt. med sparring fra Elisabeth) Frikøb af medarbejdere primært i plejen til planlægning + kompetenceudvikling. Finansiering af ældrepulje. Årligt i alt?? tus. kr. (kan nok bedst vurderes af P&R evt. med sparring fra Elisabeth) 11. (krp) Understøttelse af dokumentation, administration og udviklingstiltag forbundet med ældrepuljen: 3% af den ansøgte ældrepulje: årligt kr. 12.(Sbe) Ledsagelse af de svageste ældre på plejecentrene, f.eks. demente, til hospitaler. 13.(Sbe) Kompetenceudvikling af basispersonalet på plejecentrene og hjemmeplejen i hverdagsrehabilitering. 14.(Drf) Overgang til livet på plejecenter. En indflytningskoordinator som skal følge borgeren fra ledig bolig til indflytning hvor plejecentret tager over. Der er i hæftet kapitel 4 beskrevet de store opgaver, som ligger for borgeren ved en flytning inklusiv, at det er en meget voldsom oplevelse. Samtidig er det en proces, som tager split sekunder for os at beslutte og effektuere. Den Ikke en indsats men udgifter der skal indgå i ansøgningen? Puljetema 1 Puljetema 3 Ja, Æ anb for plejecentrene. H anb.ikke direkte kompetenceudvikling, men der er en række anb. om at omlægge hjælpen til rehabiliterende indsats. Æ nævner ikke en indflytningskoordinator. Men der er et helt kapitel om Overgang til livet på plejehjem med en række anbefalinger. 9

10 modsætning kunne understøttes af en sådan person. Der er ca indflytninger om måneden til alle plejeboliger og denne person vil kunne have andre funktioner lagt ind for at løfte seniorlivet på plejecentrene. Der er i starten også materiale og vejledninger, som skal udarbejdes til fælles brug for myndighed, borger og leverandør. 15.(Drf) Geriatere til plejecentrene nærmere på Lindehaven. Det ligger i kap. 9. Dette forslag kan evt. erstattes af eller supplere med en fremtidig beslutning om, at der skal tilknyttes faste læger på plejecentrene. 16.(La2) Kompetencer inden for psykiatri i hjemmeplejen mhp. at kunne håndtere psykisk syge hjemmehjælpsmodtagere (ikke nødvendigvis ældre, men yngre). Anvendelse af geriater kunne være en løsning. Puljetema 3 Ikke inden for puljens anvendelsesomr åde. Æ anb. 33 om en fast tilknyttet læge med speciale i ældres vilkår som erstatning for praktiserende læge. Nej 17.(La2) den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen. Puljetema 1, H anb men obs på den brede og systematiske tilgang 18.(La2) Ibrugtagning/implementering af Borgerportal (er indkøbt), hvor borgeren kan booke tider til f.eks. hjemmehjælp selv. Forslaget kan også ses ift. Katrine Riisgaards forslag om IT. Puljetema 2 H anf (lisbeth Jørgensen) Ballerup kommune er en gammel indvandringskommune med mange kommende ældre fra især Tyrkiet og Balkanområdet. Det forlyder, at ældre med anden etnisk baggrund end dansk generelt ikke er repræsenterede på Plejecentrene endnu. Vi hører ofte, at den unge generation ikke forventer at bo sammen med de ældre på længere sigt. Omvendt kan flere Nej 10

11 ældre heller ikke se sig selv boende i den unge travle familie. Der kunne være behov for en kortlægning af, hvor mange ældre det i de kommende år kunne dreje sig om? Hvordan kunne der orienteres bedst muligt om bolig- og leveforhold i alderdommen? En information målrettet de ældre med begrænset dansk sprog. Hvordan takles tilflytning til/ indretning af Plejecentre/ skærmede enheder i andre kommuner. Fx besøg på det multikulturelle plejecenter i København. Demensproblematik har for borgere med anden etnisk baggrund særlige dimensioner i forhold til orientering af pårørende og den dimension at det tillærte sprog forsvinder først, så alene modersmål er tilbage (også en dimension for ikke-demente ældre). Handler altså om kortlægningsopgaver og opgaver der vedr. identificering af allerede velfungerende metoder. Der vil kunne sparres med integrationsrådsmedlemmer, bydelsmødre, sundhedsformidlere og borgere, tilknyttet Jelenas integrationsaktiviter og de respektive baglande og således bygges ovenpå disse indsatser. 20.(Sla) Formål Etablering af GSM-baserede elektroniske låseenheder, der kan betjenes med nøglekort til individuel adgang hos borgerne. Derved kan borgerens hoveddør oplåses og aflåses af hjemmeplejens personale, udvalgte leverandører, f.eks. leverandør af madservice med udbringning og borgeren selv. Endvidere kan borgerens hoveddør fjernoplåses fra en web- Måske puljetema 2? 11

12 portal for at give f.eks. lægen, paramedicineren eller andet relevant sundhedspersonale adgang efter telefonisk aftale. Systemet skal erstatte et system med nøgleboks og fysisk nøgle til borgerens hoveddør, ligesom der vil ske en logning af anvendelse af låseenhederne, således at der er dokumentation for, hvem der har haft adgang til borgerens bolig. De planlagte aktiviteter Indkøb af låseenheder, uddannelse af personale og etablering af en vagtordning til fjernbetjening af låseenhederne. Endvidere udstedelse af nøglekort til personalet og borgerne og vedligeholdelse af adgangskriterierne. Initiativets målgruppe Målgruppen er de svageste ældre borgere, der ikke selv kan sørge for oplukning af hoveddøren for hjemmeplejens personale, leverandører, læge og paramedicinere. Endvidere borgere, der på grund af funktionsnedsættelse ikke eller kun med vanskeligheder kan oplåse og låse hoveddøren. Målgruppen omfatter alle borgere med nødkaldeanlæg samt borgere, der på grund af en funktionsnedsættelse (f.eks. gigt) har vanskeligheder med at betjene en alm. nøgle. Økonomi Der påregnes etablering af 300 låseenheder og skønnet 60 enheder til overstyring af porttelefonanlæg. Udgiften hertil er i henhold til tilbud fra leverandøren 1,45 mio. kr. 21. (Sbe) Ansætte en aktivitetsmedarbejder i hvert plejecenter til varetagelse af samværsgrupper, arrangementer og det sociale liv. Ansætte en træningsassistent i hvert plejecenter for at understøtte hverdagsrehabiliteringen, udfylde ventetiden på genoptræning, kvalificere samværsgrupperne Puljetema 3 (vedr. flere aktiviteter) Æ anb. 9 vedr. varieret udbud af aktiviteter til beboerne og for begge køn. Her nævnes ikke træningsassistent. 12

13 osv. (sektorudv.)styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Puljetema 1 Samme som ide nr Midler til uddannelse af medarbejdere til rehabilitering. (set som samfundsperspektiv er det et stort behov fremadrettet.) (sektorudv.)styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 23. Opnormering/ fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter: -Opnormering i forhold til aktiviteter (eks: gå-ture, som vil styrke borgernes bevægeapparat og forebygge sygdom) -Fleksibilitet i forhold til, hvis en borger har brug for andet hjælp end det der er planlagt (som det er i dag er det ikke muligt at lave andet end det som borgeren er visiteret til. Og køretiden fra den ene borger til næste er ikke lagt til.!!!) (sektorudv.) Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 23.Hovedrengøring genindført. Det vil give stor livskvalitet hos mange, idet der kun gøres rent hver 14 dag. (Grunden til det blev afskaffet i sin tid var at borgerne fik gjort rent hver uge) Puljetema 3, måske også puljetema 2 Puljetema 2 Æ anb. 9 for plejecentrene. (sektorudv.)bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre forhold for de svageste ældre Puljetema 3 24.Uddannelse af flere demensvejledere. Der bliver flere og 13

14 flere demente og en faglig styrkelse her er relevant. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 25.Midler til et projekt Gå-ture, evt minimum 2-3 gange ugentlig. (Det burde være en menneskeret at komme ud i luften dagligt. Dette er desværre ikke virkeligheden, og vi syntes det kunne være interessant at lave et projekt på dette. Dels vil det stimulere den enkelte beboer at eks. mærke årstiden, de impulser det vil give, vil være med til at modvirke isolation og ensomhed. Vi skal dog være opmærksomme på at tilføre ressourcer for at dette kan lade sig gøre. Yderligere vil det øge arbejdsglæden hos medarbejderne og fornemmelsen af at gøre en forskel. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre Puljetema 3 og nok også puljetema 2 Puljetema 3 Æ anb. 9 for plejecentrene. 26.Sanserum på plejecentrerne til at berolige dement beboere. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 27. Video-ting (ved ikke hvad det hedder, men det findes.), der kan skærme og berolige beboere samt hjælpe personalet i situationer hvor beboeren skal sove F.eks.Billede/video på døren af en hjælper (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre? uklart forslag? uklart forslag 14

15 28.Mindre dokumentation/bedre redskaber til dokumentation. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 29.PC er /IPAD på samtlige stuer på plejecentre, så personalet kan dokumentere sammen med beboeren og ikke stå på nakken af sine kolleger, for at få en ledig PC. Det kunne også frigive tid til andre opgaver. Findes allerede på hospitalsafdelinger. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre Ikke inden for puljens anvendelsesomr åde Uklart forslag 30.Opskoling af social- og sundhedshjælperne. Det vil hæve den faglige kvalitet i forhold til komplekse borgere. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 31.Efteruddannelse indenfor rehabilitering + sundhedforebyggelse. Terminalpleje: særligt korrekt smertelindring, beroligende midler mm. Puljetema 1, 2,3 Æ anb rehabilitering på plejecentrene Æ anb. 37 om kliniske kompetencer medarb. på plejecentre. Æ anf. 43 om medar. kompetencer i palliativ pleje. H anb. 4 at kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen, herunder: implementerer værktøjer til tidlig opsporing hos ældre og sikrer kompetenceudvikling af 15

16 (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 32.Udvidet medicinkursus til alle social- og sundhedsassistenter. (sektorudv.) Bedre praktisk hjælp og personlig pleje/bedre 33.Opnormering i forhold til større tværfaglighed (Fys, Ergo og pædagoger ude på plejecentrene igen..) Ved ikke Uklart forslag medarbejderne inden for forebyggelse. (sektorudvalg) Digitale løsninger til at understøtte ældre i eget Ja? hjem (sektorudvalg) Opsøgende indsats ift. ensomme ældre Ja? (ton) Genoptræning i weekends i dagtimerne (for borgere på genoptræningsophold) Ja Nej 16

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen "samlet oversigt".

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen samlet oversigt. Der skal benyttes samme udgiftsposter som i det godkendte budget. De enkelte indsatsers specificerede Udgiftsposter tastes på de respektive faner. Regnskabsperiode: 05.03.14-31.12.14 Samlet regnskab for

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 25-09-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Ældremilliard 2015 Side 2 af 5 Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2014 Sag nr. 1 1.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Anbefalinger Ældres måltider

Anbefalinger Ældres måltider Anbefalinger Ældres måltider Forord Mad og måltider er en undervurderet del af ældres trivsel og helbred. Derfor er det helt afgørende, at vi skifter fokus: Mad og måltider er ikke en serviceydelse det

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 10:45 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat Referat Mødetidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Plejecenter Møllebo, Jasminvej 23, 8763 Rask Mølle Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere