Generalforsamling 2012 Nyt medlem i DLF bestyrelsen Forkert tørring koster avlerne penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2012 Nyt medlem i DLF bestyrelsen Forkert tørring koster avlerne penge"

Transkript

1 Frøavl T i d s s k r i f t f o r D E C E M B E R J A N U A R I Nr. 3 I 101. å r g a ng Generalforsamling 2012 Nyt medlem i DLF bestyrelsen Forkert tørring koster avlerne penge

2 2 Indhold 3 Lederen 4 Bestyrelsens beretning 13 Rabobank foredrag 14 Regnskabsgennemgang 15 Regnskabsberetning 4 16 Referat af debatten 18 DLF informerer 19 Nyt om navne Frøavl T I D s s k R I f T f o R D E C E M B E R - J A N U A R I N R. 3 I å R g A N g Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Svendborg Tryk Artiklerne må gengives med kildeangivelse Redaktion Stig Oddershede (ansvarshavende) Tlf.: Fax: Mobil.: Hovedkontor: Ny Østergade 9, 4000 Roskilde, Tel: , Generalforsamling 2011 Nyt medlem i DLF bestyrelsen Forkert tørring koster avlerne penge Frømarkerne er hjem for mange levende væsner. Her har edderkopper i efteråret 2012 spundet en frømark ind i det fineste spind. Et sandt mesterværk af de små spindlere. I 2012 blev der høstet hvidkløver, som var udlagt i byg. Kløveren er bortsprøjtet efter høst. I 2013 og 2014 høstes der engrapgræs i marken. Redaktionsudvalg Godsejer Benny Kirkebække Christensen Gårdejer Peter Bagge Hansen Gårdejer Anders Frandsen Gårdejer Lars Erik Garder Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Planteavlskonsulent Lars Møller-Christensen Vestjysk Landboforening Specialkonsulent Barthold Feidenhans l Videncenter for Landbrug

3 3 Truels Damsgaard Adm. direktør Lagrene forventes fortsat at blive reduceret i 2013 Med forventning om et lille høstareal i EU til 2013 og en betydelig nedgang i importen fra USA i denne sæson tror vi på, at EU-lagrene vil være mindre den 30. juni 2013, end de var på samme tidspunkt i år. Den forventede lagerreduktion er drevet af en tilpasning af frøforsyningen og et ikke stigende forbrug. Tværtimod er udsigterne for vækst i græsfrøforbruget i EU ringe for indeværende år, og de er ikke meget bedre for de kommende år. Det er med baggrund i et frømarked i god balance med udsigt til fortsat faste frøpriser, at vi i denne tid planlægger vores 2014 frøhøst, der skal afsættes og leveres i Markedsforholdene tillader, at vi samlet set kan planlægge en mindre udvidelse af vores frøproduktion i Vi havde naturligvis gerne set et bedre efterårsforbrug i 2012, da det havde givet et stærkere fundament for en udvidelse af produktionen i Forbruget i efteråret var reelt set ganske skidt i flere områder, men forbrugsnedgangen tolker vi var et udtryk for ekstremt vejr i mange vigtige markeder snarere end en strukturel tilbagegang. Oktober måned druknede i regn i bl.a. UK og Frankrig, og mange steder er det dårlige vejr fortsat i november. For indeværende sæson øger det lille efterårsforbrug behovet for frø i foråret, og det giver anledning til at tro på et normalt forårssalg til trods for en lav bygge- og anlægsaktivitet og en presset økonomisk situation i Sydeuropa. Et Vesteuropa uden vækst betyder, at vi i stigende grad retter fokus mod andre markeder med større vækstpotentiale. Det gælder en række markeder i Central- og Østeuropa samt Rusland, som kan bidrage til at skaffe afsætningsfremgang de kommende år. På disse markeder synes efterspørgsel og forbrug at øges. Amerikansk og europæisk frø konkurrerer intenst på en række internationale markeder. Det gælder eksempelvis i Kina. I de senere år har der været overskud af frø i USA, som man har eksporteret billigt. Vi oplever nu, at dette overskud er spist. Samtidig stiger kostpriserne. Derfor er det realistisk, at europæisk frø vil kunne tage markedsandele fra USA i bl.a. Kina og Sydamerika. Stigende eksport fra EU og faldende import til EU har den sideeffekt, at det medvirker til at stabilisere det interne marked i EU. Kløver- og græsfrøproduktionen indskrænkes i mange lande, hvor udbytterne i frø ikke er konkurrencedygtige med de nuværende høje korn- og rapspriser. Når man først har lagt en frøproduktion ned, er den vanskelig at genstarte, da ekspertisen er gået tabt, og man skal genetablere og investere i kapacitet til forarbejdningsprocesserne. Der er efterhånden næsten ingen frøanlæg tilbage i UK eller Frankrig. Det er klart til dansk frøs fordel. På årets avlermøder i december vil vi uddybe vores vurdering af frømarkedet, og fortælle om frøpriserne og vores planer for udlæg i de enkelte arter. Vi glæder os til en god dialog og håber på et stort fremmøde på avlermøderne! Et Vesteuropa uden vækst betyder, at vi i stigende grad retter fokus mod andre markeder med større vækstpotentiale

4 Bestyrelsens beretning 4 Privat ejendomsret, afvanding og gødskning er fundamentet for både bonden og Danmark Traditionen tro havde DLFs formand Benny Kirkebække Christensen landmandskasketten på i første del af sin beretning til selskabets generalforsamling, der blev holdt i Nyborg den 30. oktober. Formanden startede, som han sagde, lidt tilbage i tiden: En ufattelig stor præstation gennemført på 30 år I følge Danmarks første folketælling i 1735 var vi dengang godt og vel indbyggere i Danmark. Indtil da havde skovene været landets vigtigste råstof og energikilde. Når der rigtig er brug for det, hænder det ofte, at der vises handlekraft. Fire tiltag ændrede Danmark: 1) Man satte alt ind på at stoppe sandflugten 2) Energiforsyningen blev omlagt 3) Gennem en kolossal indsats lykkedes det at styre vandstanden på markerne og i jorden 4) Der blev indført spansk kløver og dermed tilført kvælstof til markerne Bestyrelsesformand Benny Kirkebække Christensen indleder generalforsamlingen Bønderne udviklede Danmark, staten drev rovdrift på naturen Vi har i Danmark haft agerbrug i cirka år. Det begyndte med en ægte 100 pct. økologisk produktion. Et stykke skov blev fældet og træet brændt, hvorefter der blev sået og høstet, indtil marken efter nogle år gav for lidt. Så blev der fældet et nyt stykke skov og så videre vel nærmest idealsamfundet for ministrene Ida Auken og Mette Gjerskov. Landbruget udviklede sig stille og roligt frem til vikingetiden. Man lærte af forfædrene, og de stærkeste overlevede. Sædskiftet var græs, korn, jagt, fiskeri, husdyrhold, skibsfart, krige og plyndringer. Det var et sædskifte, der virkelig styrkede udøverne, og det var da også bønderne fra Norden, der underkastede sig England det var ikke embedsmænd. De selvsamme bønder udnyttede et gunstigt klima og videreudviklede agerbruget. Mere og mere jord blev opdyrket. Også dengang øgede staten sit ressourceforbrug. Jordbruget blev presset til at fælde skovene. Der skulle produceres flere fødevarer til en voksende befolkning. I 1750 var der fældet så meget, at kun 10 pct. af landet var skovdækket. Der var udbredt sandflugt, udpinte marker og våde, forsurede jorder. Ressourcerne var brugt. I mange, mange år havde man taget fra jorden og kun tilført den lidt tang, lyng og husdyrgødning. Resultatet var en økologisk krise med stor fødevaremangel til følge. Følgevirkningen var en voldsom økonomisk depression. Sandflugten, der med skovfældningen havde taget sin begyndelse allerede i 1500-årene, stoppede mange naturlige vandløb med ødelæggelse af agerjord til følge. Bønderne måtte, for at rette op på statens overgreb mod naturen, i deres ansigts sved grave km hoved- og bigrøfter for at få vandet væk fra markerne. Det havde den gavnlige følgevirkning, at jordtemperaturen blev øget og vækstsæsonen udvidet fra 100 til dage. En evolution var startet. Det imponerende arbejde blev udført på kun godt 30 år. Det var en ufattelig stor præstation, hvis omfang næppe mange i dag kan forestille sig. Miljø- og fødevareministrene kan beviseligt ikke. De er nok også revnende ligeglade. I er ved at skrotte kulturtekniske investeringer foretaget af danske landmænd gennem mere end 10 generationer De fleste politikere forstår ikke naturens gang og krav Kampen for at bortlede vand har varet lige siden. I dag ligger der under det danske agerland mere end én million km drænrør. Kampen må aldrig stoppe! Det er vandreguleringen af Danmarks jord, der er grundlaget for Danmarks velstand. Det skal regne, ja. Men det er lige så vigtigt, at for megen regn kan ledes bort. Det har politikerne efterhånden forstået, når det gælder oversvømmelser i byerne. Hvorfor kan de ikke fatte, at det dyrebareste vi har, afgrøderne altså maden på markerne, også kan drukne og rådne? I stedet for at producere fødevarer vil de bestemmende politikere fremme miljøet for fluer, myg og skrubtudser. Kravet om et højere vandspejl og flere vådområder medfører uundgåeligt tilbagevendende oversvømmelser og afgrøder, der rådner op. Sidste år var det tilfældet i det sydøstlige Danmark, i år i den vestlige del af landet og

5 5 DLFs generalforsamling 2012 det er endda før vandplanernes ikrafttræden! Hvis der ikke radikalt ændres holdning til bræmmer og endnu vigtigere til oprensning af grøfter, bække og åer så mister Danmark høsten ikke blot fra de hektar med bræmmer, men fra yderligere mindst hektar. Parat til at lade mad til fire millioner mennesker rådne På danske heltidsbedrifter fremstilles fødevarer til 16 millioner mennesker. I en verden, hvor der stadig er sult, er regeringen parat til at lade mad til fire millioner mennesker rådne op. Den er aktivt gået i gang med at nedlægge en fjerdedel af al dansk fødevareproduktion. Det betyder samtidig tab af titusinder af arbejdspladser i fødevareindustrien samt i eksport- og andre følgeerhverv. Det giver færre skattekroner og et mindre budget til at betale for undervisning, social- og sundhedsvæsen, ferierejser, import af biler og ny veje. Forstå det dog miljøminister fru Ida Auken og fødevareminister fru Mette Gjerskov. I er ved at skrotte kulturtekniske investeringer foretaget af danske landmænd gennem mere end 10 generationer. Vi kan ikke gøre jer juridisk og personligt økonomisk ansvarlige for jeres kynisme og misgerning. Men det moralske ansvar, det har I og det vil eftertiden dømme jer på. Det er mit håb, at nutiden vil dømme jer ved førstkommende lejlighed/valg. Mødes med lovbrydere, ikke med en hædersmand Skiftende regeringer har i de seneste 40 år ikke holdt sig for gode til at forhandle med besætterne på Christiania, altså lovbrydere. Miljøminister Ida Auken har foreløbig to gange nægtet at tage møde med tidligere bestyrelsesmedlem i DLF, hædersmanden Flemming Fuglede, som i dag er formand for Bæredygtigt Landbrug og repræsenterer flere tusinde landmænd. Årsagen er en af Flemmings medarbejdere på en traktor fotograferet mere end 10 meter væk fra åbent vand. Flemming Fugledes kommentar hertil, at han gør brug af den sunde fornuft. Måske er det tanken herom, der har skræmt ministeren fra at mødes... men hvordan skal hun blive oplyst, blive klogere, når hun nægter at tale med folk, der ved noget om tingene? Det er en fornærmelse, også mod mig som landmand. Hvad bilder hun sig ind? Galopheste og elskerinder I 1973 skrev professor og socialdemokrat Jørgen S. Dich bogen Den herskende Klasse. Den vakte megen vrede især i den herskende klasse og specielt blandt hans egne partifæller. Man kunne ikke lide, han skrev, at den herskende klasse ved brug af såkaldte eksperter holder ministre på samme måde, som franske grever tidligere holdt galopheste og elskerinder. De havde det til fælles, at de var ivrige efter at nå målet, hvorfor de bød sig til. Beskrivelsen passer på mange af vore dages politikere. De ville aldrig kunne iværksætte bedrifter som gravning af km grøfter til gavn for samfundet og dermed redde befolkningen fra sult og fattigdom. Fra økologisk katastrofe til fremdrift og målrettet udvikling Med vandstandssænkning ud over det danske agerland blev det muligt at dyrke spansk kløver, altså en kvælstoffikserende foderplante. Herefter kunne bønderne næsten fordoble høstudbyttet, og i løbet af få år steg kløverarealet eksplosivt. Den vigtigste landbrugsinnovation siden oldtiden, blev der sagt. På kun 50 år blev landet vredet ud af en økologisk katastrofe. I 1788 kom bøndernes frigørelse. Historien siden burde være kendt af de fleste. I dag er vi nået dertil, at vi på ét år på verdensplan bruger lige så megen energi, som kloden har været 1,5 millioner år om at producere i kultiden. Samtidig lyder den politiske målsætning, at vi i Danmark på samme tid skal øge den økologiske produktion og reducere CO2-udslippet. Begge dele kan imidlertid ikke lade sig gøre. Hver gang, der omlægges en hektar fra konventionel til økologisk drift, sker der ganske vist en CO2-udlednings-reduktion men målt pr. produceret enhed er det modsat! Et kg høstet økologisk korn udleder mere CO2 end et kg høstet konventionelt korn. Og vi skal vel have mad til alle mennesker! Eller finder regeringen det i orden, at de fattigste skal sulte for økologiens skyld? I 1850 var vi én milliard mennesker på jorden, i dag syv milliarder. Forbruget er mange gange større end i Det kan kun lade sig gøre, fordi vi bruger energi fra fortidens produktion, bruger kunstgødning og har reguleret vandstanden gennem dræning og projekter, såsom Lammefjorden og Kolindsund i øvrigt alt sammen noget, som vores regering er imod.

6 Bestyrelsens beretning 6 Christian Høegh-Andersen, næstformand i bestyrelsen, var dirigent Plovfure for plovfure fra Nordsøen til Østersøen Det sidder i rygraden hos enhver landmand, at hvis du vil overleve og bevare din ejendom, må du passe på din afvanding og holde øje med dine dræn. Det er en fundamental viden, nedarvet gennem generationer. Ejendomsretten, retten til at gødske og retten til henholdsvis at tildele og bortlede vand er de tre fundamentale forhold, som aldrig var til debat fra vikingetiden og til udgangen af det andet årtusinde. At pille ved disse rettigheder er at gøre skade på fundamentet for såvel landmandens som landets succes. Det er vores eksport, også DLFs eksport, der skaffer udenlandske varer og råstoffer til industrien. Landbruget er et pligtopfyldende erhverv. Vi har som stand formet Danmark, har kultiveret landet plovfure for plovfure fra Nordsøen til Østersøen. Selvom vi i dag er så få, at vi dårligt kan sætte et mandat i folketinget, så bidrager vi med over 60 pct. af nettooverskuddet på betalingsbalancen og lander for hele 2012 formentlig på 70 pct. Det ville være et fantastisk fremskridt, hvis politikerne holdt op med at lovgive efter deres mavefornemmelser og i stedet for begyndte at bruge hovedet Køber Kina dansk viden eller frø, svinekød og mink? Fødevaresektoren beskæftiger , heraf i selve landbruget. Det svarer til henholdsvis godt fem pct. og to pct. af den samlede beskæftigelse. Jeg fristes til at spørge: Hvad laver de øvrige 95 pct. i grunden? Jeg tænker på de såkaldt kloge hoveder, vi har satset milliarder på at uddanne og holde liv i dem, der altid taler om, at Danmark skal leve af at sælge viden! Dem der taler for vidensindustri og vidensbeskæftigelse. Hvor mange penge sælger de viden for? Har de mon øget beskæftigelsen? Passer det slet ikke, når vi hører, at krisen foreløbig har kostet mindst produktionsarbejdspladser i Danmark? Adm. direktør Triels Damsgaard kigger ud over forsamlingen under bestyrelsens beretning Hvad er det, verdens mest fremadstormende land Kina ønsker at købe fra Danmark? Viden-modeller? Nej, det er noget så enkelt som frø, svinekød og ikke mindst mink med den merværdi, vi bønder har indarbejdet i vore produkter. Hvad er det, de laver, alle vore på-vej-tilat-blive akademisk uddannede mennesker i regeringen? De sælger i hvert fald ikke viden, og de har meget få forudsætninger for at drive forretning. De er til gengæld effektive, når det gælder om at producere bekymringer og utryghed. De jagter popularitet og stemmer. Deres værktøjer er følelser, tro og mavefornemmelser. Det ville være et fantastisk fremskridt, hvis politikerne holdt op med at lovgive på grund af deres mavefornemmelser og i stedet for begyndte at bruge hovedet. Ingen respekt for grundloven, tillader simpelt tyveri Det burde være strafbart at ødelægge det Danmark, som generation efter generation har bygget op. Man burde kunne dømmes for at skade Danmarks interesser og økonomi. Flertallet af lovgiverne er upåvirkede af, at deres love ikke virker, og de respekterer ikke grundlovens ord om ejendomsrettens ukrænkelighed. De agerer uden at kunne pålægges ansvar og uden risiko for egen økonomi. Spørgsmålet er, om man skal forhandle med tyven, der ikke blot stjæler vores jord, men også truer os med al landsens ulykker. Ministrene forventer samarbejdsvillighed, siger de. Samarbejdsvillig det var manden i guillotinen, der i første omgang beholdt hovedet, fordi faldkniven satte sig fast. Han var så samarbejdsvillig, at han forklarede bødlen, at spærrebolten i faldskinnen skulle tages ud. Vore lovgivere forventer en tilsvarende samarbejdsvillighed. Personligt synes jeg, det er lige i overkanten af, hvad man kan forvente af os. Når de boglærde uden saglig begrundelse beslutter at fratage landbruget hektar til bræmmer og indimellem vil sætte 10 gange så stort et areal under vand, så er der tale om simpelt tyveri. Holland må prise sig lykkelig for ikke at blive udsat for lignende tåbeligheder. Store dele af landet ville forsvinde natten over. Køb dog landbrug op og start en jordfordeling Når det gælder CO2-kvoter, kan de købes i Usbekistan og andre lignende eksotiske steder. Romerkirkens afladssystem har fundet dets afløser. Hvorfor ikke etablere et lignende fup- og bræmmehandels-

7 7 kontor i Usbekistan? Landbruget kan ikke, som industrien, flytte udenlands. Vi er, fordi jorden ikke er flytbar, bundet til at arbejde under et af verdens højeste omkostningsniveauer. Samtidig skal vi i modsætning til folk i offentlig forsørgelse og beskæftigelse sælge vore varer i bl.a. Kina i konkurrence med kolleger, der har helt andre rammebetingelser. Det er en udfordring, som minister Mette Gjerskov og hendes kollega Ida Auken ikke har mærket på egen krop, og det skal de være rigtig glade for. Vi har kun ét råstof i Danmark, jorden. At inddrage den til mere end tvivlsomme formål er en hån mod landmændene og tidligere generationer. Når politikerne arbejder med det, de kalder miljø, når de forærer brugsretten til jorden til den øvrige befolkning, så glemmer de at fortælle, at intet er gratis. Andre må betale her og nu, og alle kommer til det på sigt. For hele Danmark bliver fattigere af at produktionen reduceres og lagkagen til fordeling bliver mindre. Prøv at spørge den enkelte borger, om han eller hun er parat til at betale tusinde kroner om måneden for at få bynker, tidsler, bræmmer og skrubtudser? Svaret vil helt sikkert medføre markant mindre miljøkrav uden at miljøet skades af den grund. Hvis staten alligevel vil have det, som dens bestyrere kalder for natur, så køb dog gårde op og start en jordfordeling. Staten kan så beholde alt skrub og ukurante arealer, mens den gode robuste agerjord overlades til landmanden. Så vil alle være glade. Det er nemt gjort, for der er masser af landbrug til salg og billigt. Vi kan skabe jobs og værdier, hvis lovgiverne ikke går i vejen Jeg har i tidligere beretninger sagt, at de fundamentale udsigter for at drive landbrug i Danmark er lyse. Det gælder stadig. Samtidig er vore problemer i endnu højere grad end tidligere politiker- og selvskabte. Jeg er sikker på, at Danmark om 500 år stadig er et landbrugsland. Tager jeg fejl, er I mere end velkomne til at klage til den tid. Der synes dog trods alt at brede sig en forståelse for, at vore konkurrenceforhold skal bedres. Jeg er så naiv at tro, landbrugets flotte tal på betalingsbalancen gør indtryk. I hvert fald nogle på Christiansborg kan godt se, at de skal lade være med at gå i vejen for produktionen. I det forløbne år har landbruget flere gange været stærkt positivt omtalt i medierne. Det er ikke sket i mange, mange år. Selv jeg kan nærmest ikke huske noget tilsvarende. Jeg vil nævne nogle eksempler. Jyllands-Posten havde en fantastisk leder den 12. marts 2012 under overskriften Tak! et stort ord med kun tre bogstaver. Lederen går på landbruget som et førende erhverv i Danmark, og der rettes en stor tak til erhvervet for dets økonomiske bidrag til samfundet. Børsen har i en leder skrevet, at Det miljømæssige, énøjede præsteskab ikke bør få adgang til at smadre landbruget. Det fortælles, at Danmark fra tidernes morgen har været et landbrugsland, og at dette erhverv skabte velstanden til befolkningen. Også fra fagbevægelsen har der lydt positive røster, nemlig om at Danmark ved at investere i landbrug kan skabe arbejdspladser i fødevaresektoren. Sådanne udmeldinger er uvurderlige. Jeg tror, de er resultat af, at nogle i landbruget er begyndt at sige fra overfor de boglærdes evindelige nedgøring af os og krav om oversvømmelser og et godt skrubtudsemiljø på bekostning af produktion og arbejdspladser. Det er på tide, vi lukker flinkeskolen og kontant tager dialogen ud fra praktisk viden. Dét er vejen til at give menigmand forståelse for, at landbrugets interesse er identisk med hele samfundets interesse. Det er jo også menigmands job og indtjening, der er i fare, når landbruget bliver gjort til unge politikeres og grønne organisationers sandkasse. Alle i landbruget må sige fra, når vi møder usagligheden i læserindlæg, artikler og elektroniske medier. Vi må igen og igen fortælle om landbrugets nyttevirkning og erhvervets samlede indtjening til samfundet. Ny formand skal kæmpe for interesser, holdninger og landbrugets kultur Landbrug & Fødevarer skal igen have ny formand. Den, der vælges, får en ualmindelig stor opgave, som er mere end svær at løse. Jeg håber, han ikke blot vil kæmpe for erhvervets interesser, men også for de holdninger og kulturer, som landbruget indeholder, og som har skabt det Danmark, vi kender. Jeg håber, han vil være god til at forhandle vores sag og at han engang imellem vil have styrke til at sige nej, når kravene er håbløse. Smukke blomster og god stemning på generalforsamlingen Jeg vil håbe, at Landbrug & Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug sammen kan arbejde konstruktivt mod nogle gode mål, og at de to foreninger som minimum kan lade være med at gå i vejen for hinanden. Målet for begge er vel det samme, nemlig de bedst mulige rammevilkår. Jeg vil ønske held og lykke til den kommende formand for Landbrug & Fødevarer samt Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug, med den kæmpe opgave, det er at skaffe landbruget rimelige arbejdsbetingelser, og jeg vil takke for en kæmpe indsats indtil nu.

8 Bestyrelsens beretning /12 blev for DLF et særdeles godt år I sidste års beretning forudsagde jeg om det da igangværende driftsår, at det ville være præget af et sundt marked til trods for købstilbageholdenhed, når det gjaldt plænegræs. I indledningen til beretningen i dag kunne jeg oplyse, at 2011/12 gav os det bedste driftsresultat nogen sinde. I bestyrelsen bruger vi betegnelsen særdeles godt om regnskabet, som DLFs administrerende direktør om lidt vil gennemgå for os. Jeg vil her nøjes med at nævne nogle hovedtal: Omsætningen steg med 144 millioner kroner til millioner kroner. Efter skattebetaling på 54 millioner kroner og otte millioner kroner til selskabets mindretalsaktionærer er der tilbage på bundlinjen 134 millioner kroner mod 44 millioner kroner året før altså en tredobling. Egenkapitalen blev øget med 121 millioner kroner til 826 millioner kroner svarende til 55 pct. af vore samlede bogførte aktiver. Flere forhold har været afgørende for det fornemme resultat: Vi har haft et højt prisniveau. Vi har reduceret varelagrene. DLF er et meget veldrevet frøfirma. Resultaterne er skabt af rigtig mange dygtige medarbejdere rundt om i hele verden. Det hele er gået op i en højere enhed dygtigt styret af en meget dygtig direktion med Truels Damsgaard i spidsen. Tak for det! Overfører 85 millioner kroner til medlemmernes konti Pr. dags dato har vi til avlerne betalt de største priser på frø nogensinde. Derudover indstiller bestyrelsen, at der fra selskabets frie reserver overføres 85 millioner kroner til medlemmernes personlige konti. Driftsfond på 20 pct. af egenkapitalen Ved årets start var avlernes driftsfond på 95 millioner kroner svarende til 12 pct. af selskabets egenkapital. Der er i årets løb udbetalt 23,5 millioner kroner til avlerne og samtidig fra avlerne tilbageholdt 12,1 millioner kroner til indsættelse på andelskonti. Herudover har udtrådte medlemmer fået udbetalt 1,7 millioner kroner. Bestyrelsen foreslår, at der fra reservefonden overføres 85 millioner kroner til driftsfonden, så den ved årets slutning er på 166 millioner kroner, svarende til 20 pct. af egenkapitalen. Pr. 30. juni havde danske landmænd driftsfondsindestående i DLF mod et år tidligere avlere havde pr. 1. oktober tegnet frøavlskontrakt med selskabet mod året før. Landbrugets interesse er identisk med hele samfundets interesse Høsten Kløverfrøarealet i EU blev igen i 2011 reduceret med 15 pct. til hektar. Også græsfrøarealet faldt, men dog kun med tre pct., til hektar. I Danmark høstede vi kløver på knap hektar og græsfrø på godt hektar, henholdvis 16 og 2 pct. mindre end året før. I mængder faldt høsten af kløver og bælgfrø med hele 51 pct., mens græsfrøudbytterne samlet blev 15 pct. mindre end året før. DLF modtog tons kløver- og græsfrø, svarende til 86,4 pct. af den danske frøhøst. Heraf var ton eller tre procent økologisk frø. Set over alle arter var de danske frøudbytter i 2011 på niveau med 10 års gennemsnitstallene. Vi høstede kg græsfrø pr. hektar mod kg året før. I gennemsnit over de seneste 10 år er der høstet kg. pr. hektar. Markedet DLFs bedste resultat og de højeste frøpriser nogen sinde blev nået i et marked, hvor hverken vejrliget eller den samfundsøkonomiske udvikling var med os. På flere af vore vigtigste markeder faldt forbruget, men samtidig kunne vi notere højere kornpriser og lagerreduktion af frø. Ud herfra formåede vore sælgere at hjemtage betydelige prisstigninger. DLFs stærke sortsportefølje, vore brands og selskabets tekniske formåen samt logistiske effektivitet er andre vigtige elementer bag rekordresultatet. Vort selskab er med en global markedsandel på mere end 20 pct. verdens førende kløver- og græsfrøproducent og repræsenteret i 70 lande ud over kloden. Det er en position, vi ønsker at fastholde, hvilket bl.a. ses af, at hver tiende af vore 649 medarbejdere arbejder med forskning og udvikling.

9 9 Sådan gik det DLF i koncernselskaberne I den udsendte DLF-årsrapport berettes om vore datterselskaber og salgskontorer i Danmark og ud over verden. Jeg vil nævne følgende om de enkelte virksomheder: Rekordhøjt resultat i Holland Innoseeds B.V. i Holland forsyner primært Benelux og Sydeuropa. En salgstilbagegang her som følge af et ugunstigt vejrlig i såtiden blev opvejet af mersalg på øvrige markeder, så rekordsalget i mængder fra året før blev fastholdt. Innoseeds står for halvdelen af græsfrøarealet i Holland. Højere priser og som altid vores direktør Gert van Straalens dygtige ledelse sikrede selskabet et rekordhøjt resultat. Rekordhøjt resultat i UK Også DLF-TRIFOLIUM Ltd., som er UKs største græsfrøselskab og markedsleder, fik et rekordhøjt resultat under Laurence Scowens ledelse. Fra UK betjener DLF på engrosbasis også Irland. Til trods for økonomiske stramninger og et koldt forår i England, blev salget tilfredsstillende, både når det gælder plænesegmentet og på foderområdet. Samtidig nød vi godt af stigende salgspriser. Ved OL i London blev rigtig mange guld-, sølv- og bronzemedaljer hentet hjem til nationer kloden over på DLF-græs. Vores position som verdens største kløver- og græsfrøselskab ses også af, at flere og flere store sportsarenaer er dækket af DLF-græs. Positivt resultat i Frankrig DLF France S.A.S. i Frankrig mærkede endnu engang et presset sydeuropæisk marked, hertil kom offentlige nedskæringer på det franske hjemmemarked. Alligevel udviklede salget af plænegræsser sig positivt, bl.a. takket være et øget salg i detailsektoren gennem samarbejdspartneren Vilmorin Jardin. Den samlede omsætning blev øget, men dækningsgraden reduceret. Et positivt resultat som året før blev sikret takket være stram styring af omkostningerne. Godt salg via Tyskland Med base i Hannover betjener DLF-TRIFOLIUM Deutschland selskabets engroskunder i Tyskland, Østrig, Polen, Belgien og Luxembourg under stærk ledelse af Hans-Joachim Buck. Det tyske marked var præget af et godt vejrlig, en god økonomi og et højt forbrug samt stigende engrospriser. Flere konkurrenter måtte melde udsolgt af anbefalede sorter, som DLF kunne levere. Også i salgskontorets øvrige dækningsområde var der fornuftige afsætningsforhold til fornuftige priser. Kontoret i Hannover står for en meget betydelig del af DLFs salg, og DLF er områdets største grossist. Alle leverancer effektueres fra Danmark. Markant placering i Rusland DLF-TRIFOLIUM Rusland har øget positionen på det russiske marked og står nu for to tredjedele af landets import af græsfrø. Vi har et salg direkte til store landbrug, bl.a. til en af Ruslands største kødproducenter, et selskab med moderkøer. På plænesiden er der afsætning til halvdelen af fodboldklubberne i Ruslands førende liga, bl.a. til sidste års mester fra Sct. Petersborg. Der er etableret forædlings- og testfaciliteter i Rusland, hvor vi overvejer at iværksætte egen frøproduktion. Størst leverandør til Kina Kinas forbrug af såvel foder- som plænegræs faldt i det forløbne år, bl.a. som følge af tørke. DLF har valgt at satse på kvalitet på det store marked, og vi har fastholdt positionen som den klart største leverandør af importeret kløver og græsfrø. Fordobling i New Zealand DLF Seeds New Zealand fordoblede afsætningen i det forløbne år og kom ud med et mindre, positivt resultat. Selskabet forsyner også markedet i Australien og har et eksportsalg til Europa. Vi har etableret forsøgsarealer og demonstrationsparceller fem steder i New Zealand og tre i Australien. Der er på markedet down under også interesse for DLFs foderroeprogram. På vej i Sydamerika DLF-TRIFOLIUM South America med hjemsted i Argentina er stadig i indkøringsfasen. Vi bruger ressourcer på at undersøge og beskrive et spændende marked, som vi har forventninger til. Sammen med lokale distributører sælger vi frø, hovedsageligt fodergræsser, i 10 lande i Sydamerika. Vi kan samtidig glæde os over at have fået etableret et pænt salg af sportsgræs i både Brasilien, Argentina og Chile. Rekordresultat i USA DLF International Seeds USA noterede stigende omsætning og en fordobling af resultatet, som blev rekordstort. Vi producerer og sælger frø i Nordamerika og har fra USA også eksport til Kina og Sydamerika. I et marked med stigende priser har vi ageret rettidigt. Vi forestår i USA en betydelig forædling af fodergræsser med endofytter. Det sker i samarbejde med vort selskab i New Zealand. Betydelig vækst i Tjekkiet DLF-TRIFOLIUM Hladké Zivotice i Tjekkiet melder om betydelig vækst i salget til et landbrug, der er præget af optimisme, et stabilt salg til plænesektoren, men tilbagegang i offentlige anlæg. Resultatet blev rekordstort.

Bestyrelsens beretning ved formanden. Benny Kirkebække Christensen. til generalforsamlingen. i DLF AmbA. 25. oktober 2011

Bestyrelsens beretning ved formanden. Benny Kirkebække Christensen. til generalforsamlingen. i DLF AmbA. 25. oktober 2011 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 25. oktober 2011 Kommunikationschef Stig Oddershede Tlf: +45 46 330 371 Mobil: +45 4030 3248 E-mail:

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland

Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland Frøavl T i d s s k r i f t f o r D E C E M B E R 2 0 1 4 - J A N U A R 2 0 1 5 I N r. 3 I 1 0 3. å r g a n g Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland 2 Indhold

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

December - Januar 2005/2006 nr. 3

December - Januar 2005/2006 nr. 3 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000

Læs mere

Krisen er selvforskyldt

Krisen er selvforskyldt Krisen er selvforskyldt Det er fremtidsudsigterne, vi skal rette ind efter. Et selskab som DLF må hele tiden have det økonomiske klima både i Danmark og i de mange lande, vi eksporterer til, for øje. Sådan

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014 Bestyrelsens beretning ved formanden Christian Høegh-Andersen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2014 Beretning til DLFs generalforsamling Nyborg, tirsdag d. 28. oktober 2014 - ved formanden

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09 DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09 2 DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM koncernen er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma. Vi er ejede af DLF AmbA, der har godt 4.600 danske kløver- og græsfrøavlere

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange. Dansk Landbrug. Oktober 2007 BERETNING Danske Deltidslandmænds årsmøde Lørdag den 27. oktober på Munkebjerg i Vejle. Indledning: I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere