LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

2 Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 103 i Strøby Egede. Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape 1, omfatter et område på ca. 7,3ha på del af jorderne til den nuværende Stolpegård. Arealet, der er en del af ejendommen matr.nr. 8a, Strøby by, Strøby, ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at der kan opføres et nyt boligområde med nem adgang til grønne områder inden for bebyggelsen og i nærheden af marker og strand. Boligområdet vil bestå af både parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for del 1. Delområde 2 er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt yderligere bestemmelser for område 2 i forbindelse med en lokalplan for denne del. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Hårlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune og Mølbak Landinspektører A/S. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Forhold til anden lovgivning og planlægning...8 Eksisterende lokalplaner...8 Kommuneplan for Vallø Kommune Regionplan 2005 og Fingerplan Anden lovgivning og planlægning...9 Miljøforhold/Lokal Agenda Miljøvurdering Servitutter LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Bilag 1: Matrikel/afgrænsning Bilag 2: Delområder Bilag 3: Principiel udstykningsplan Bilag 4: Farveskala Bilag 5: Egnskarakteristisk beplantning Bilag 6: Miljøscreening Bilag 7: Støjrapport 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplan 103 er udarbejdet for at kunne virkeliggøre kommunens vision om at udvikle Strøby Egede med nye boliger primært familieboliger i grønne omgivelser. Det nye boligområde vil henvende sig til både den lille og store familie samt seniorer og vil bestå af en blanding af parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse. De overordnede rammer for Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape I, er fastlagt i Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan Vallø I rammerne er der fastlagt en udbygningstakt, og rammeområdet er inddelt i Etape I og Etape II. Arealet skal primært anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse, fritliggende parcelhuse, med en forholdsmæssig andel af tæt lav bebyggelse på maksimalt 1/3 af det samlede byggeri. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for Etape I. Etape II er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt bestemmelser for Etape II i forbindelse med en lokalplan for denne del. Etape I rummer ifølge Kommuneplantillæg nr. 6 ca. 60 boliger, plus 2 eksisterende boliger og udbygges i perioden Etape II rummer ca. 55 boliger og udbygges i perioden Grænsen mellem de to etaper og dermed fordelingen af boliger er ændret i forhold til kommuneplantillægget uden at det får væsentlig betydning for rækkefølgeprincippet. Der vil således kunne opføres mellem 60 og 70 boliger i Etape I. Formålet med lokalplanen er samtidig at bevare værdifuld beplantning, særligt alléen, frugttræerne i skellet mod vest samt bevaringsværdig beplantning i gårdens have og tillige at bevare søen nordøst for gården. Den overordnede disponering af arealanvendelsen og bevaringsværdig beplantning fremgår af omstående illustrationsskitse. 4

5 Illustrationsskitse over planen for hele området, samt bevaringsværdig beplantning 5

6 Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er på ca. 7,3ha og anvendes i dag til landbrugsformål, mens ejendommen ved Stevnsvej anvendes til bolig, og Stolpegården anvendes til bolig og erhverv i form af rådgivningsvirksomhed. Disponering og anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder, jf. Kortbilag 2. Anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse. Delområde A og A1 udlægges til åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse. Delområde B udlægges til tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg, hvor gården enten helt eller delvist kan ombygges til flere boliger eller liberalt erhverv med fælles gårdsplads eller en blanding heraf. Delområderne C og C2 udlægges til grønne fællesarealer, der skal friholdes for bebyggelse, men med mulighed for etablering af legepladser, opholdsarealer og lignende. Søen i delområde A betegnes C1 og skal bevares. Der kan opføres følgende antal boliger: Delområde A: 42 åben lav boligbebyggelse Delområde A1: 1 åben lav boligbebyggelse Delområde B: ca tæt lav boligbebyggelse Bebyggelse Åben lav boligbebyggelse i delområde A kan opføres i 1 eller 1½ etager eventuelt med trempel med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 750m 2, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. 6

7 Allébeplantningen set fra Stevnsvej mod Stolpegaarden Lokalplanen åbner i delområde B mulighed for, at gården enten kan bevares helt eller delvist og ombygges til boliger eller liberalt erhverv, suppleret med ny tæt lav boligbebyggelse. Den anden mulighed er, at gården nedrives, og området anvendes til tæt lav boligbebyggelse. Alléen, frugttræerne og anden værdifuld beplantning skal bevares. Tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg i delområde B kan opføres i 1, 1½ eller 2 etager med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 300m 2 inklusiv en vis andel i fællesarealet, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. Trafik Vejbetjeningen til lokalplanområdet sker for kørende trafik via en ny adgangsvej, som skal etableres som en sidevej til Stevnsvej. Den gamle medhjælperbolig i delområde A1 skal vejbetjenes fra den nye sidevej til Stevnsvej. Udførelse og udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af den nye adgangsvej er forhold, som reguleres af vejlovgivningen. Fra adgangsvejen etableres boligveje ind i området. Boligvejene anlægges med en fast kørebredde på 5m i et slynget forløb, med en rabat anlagt som en flisebelægning eller med græs i samme niveau som kørebanen. De enkelte grunde 7

8 vejbetjenes via stikveje fra boligvejen, med en kørebanebredde på 4m. Enkelte grunde får direkte overkørsel til boligvejen. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Stier Det er intentionen, at færdsel i lokalplanområdet skal ske på de gåendes præmisser. Boligvejen er således udlagt i en bredde på mellem 6 og 22m, der inkluderer mulighed for færdsel for gående og cyklende. Samtidig er det lokalplanens intention, at stiforløbet ved at følge vejens forløb i højere grad vil medvirke til en roligere færdsel på de gåendes præmisser, end hvis stiforløbet udgjorde et langt lige forløb. Det er ikke intentionen, at der skal anlægges en sti ind over det grønne areal/forten, men at denne i stedet kan friholdes til andre rekreative formål. Langs lokalplanområdets sydvestlige grænse er der en eksisterende offentlig sti for gående og cyklende færdsel, som blandt andet fører til skolen (denne stiadgang kan først benyttes, når Etape II er fuldført). Som alternativ adgang for lokalplanområdets beboere, er der på strækningen (x 1 -x 2 ) reserveret et areal til en stiforbindelse til skolen. I delområde A er der ligeledes reserveret et areal(y 1 -y 2 ), som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. Langs Stevnsvej skal der etableres en jordvold med beplantning, et stengærde eller lignende, der skal fungere som støjafskærmning mod støj fra trafikken på Stevnsvej. Lokalplanområdet forbindes via sti, der underføres støjafskærmningen, til det offentlige stinet, der har adgang til skolen, ådalen og det nærliggende bysamfund. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner Der foreligger ikke nogen lokalplan for området. Kommuneplan for Vallø Kommune 2016 Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplantillæg nr.6 til Vallø 2016, kommuneplan for Vallø kommune, Rammeområderne 2 B10 og 2 B11. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har det været drøftet, hvorledes ordlyden i Kommuneplantillæg nr. 6 skal tolkes. I Kommuneplantillæg nr. 6 er bl.a. anvendt følgende formulering: 8

9 "... suppleret med tæt-lav bebyggelse, hvor antallet af tæt-lav bebyggelse som hovedregel ikke må udgøre mere end en tredjedel af det samlede antal boliger". Det er besluttet, at kommuneplantillæggets udtryk som hovedregel tolkes således, at forholdet mellem tæt-lave og det samlede antal boliger højst må være 0,38. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Regionplan 2005 og Fingerplan 2007 Lokalplanen er beliggende inden for det i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen udpegede byvækstområde i Strøby Egede og er i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3km ind i landet. Det vurderes, at området, som ved denne lokalplan udlægges til boliger i 1 2 etager, ikke forringer kystens naturmæssige, landskabsmæssige eller rekreative værdier og dermed er uden indflydelse på kystlandskabet. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Der er ikke foretaget undersøgelser af området. Museumslovens bestemmelser betyder, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold Der er en årsdøgntrafik på Stevnsvej på For at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støjbelastning på indendørs og primære udendørs opholdsarealer på henholdsvis 30 db(a) og 55 db(a), er det nødvendigt at etablere en støjafskærmning langs Stevnsvej med en højde på minimum 1,50m. Der er udarbejdet en støjrapport herom, se bilag 10. Vandforsyning, grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Strøby Egede Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Strøby Egede Vandværk har indvindingsboringer nær lokalplanområdet, hvorfor kloakering skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i DS 442, således at ledninger og brønde i såvel det fælles kloakanlæg som i kloakanlæggene på de private parceller, tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i DIF s norm for tæthed af afløbssystemer i jord (DS 455). 9

10 For at beskytte grundvandet i anlægsfasen (byggemodning mv.) skal der træffes foranstaltninger såsom at undgå oplag af forurenende stoffer i nærheden af boringerne, ukrudt skal klippes og ikke bekæmpes kemisk. I det hele taget skal der oplyses om områdets sårbarhed i forbindelse med byggemodningsarbejdet. Når bebyggelsen er etableret, vil grundejerforeningen blive opfordret til at informere om, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for forurening. Som supplement til den information, der skal gives til entreprenør og grundejerforening, vil der blive tinglyst en deklaration på alle ejendomme om, at der ikke må benyttes pesticider o.lign. i haver og på andre arealer i lokalplanområdet. Jordforurening Arealet har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. Der er ikke registreret forurening i området. Spildevandsplan Bebyggelsen er omfattet af Vallø Kommunes spildevandsplan og skal udlægges som et kloakopland med separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Det er ikke umiddelbart tilladt at nedsive regnvand i området, da grundvandspotentialet ligger i terrænkoten. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks indvindingsboringer kan der ikke tillades indrettet faskiner til regnvandsafledning. 10

11 Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Vallø Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse 1998(Punkt i Bygningsreglement 2008). Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Der skal efter ansøgning meddeles dispensation fra tilslutningspligten til folkepensionister. Der gøres opmærksom på, at det i henhold til olietankbekendtgørelsen ikke er tilladt at opsætte/nedgrave olietanke inden for en radius af 50m fra boringerne. Dette indebærer, at der ikke kan anvendes oliefyr til boligopvarmning i dette område. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks boringer kan der ikke gives tilladelser til jordvarmeanlæg i området. Landbrugsloven Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten vil blive ophævet i forbindelse med, at lokalplanområdet udstykkes fra den landbrugsejendom, hvorunder den hører. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. 11

12 Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med råd og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan blevet screenet. Miljøscreeningen findes som Bilag 9. Lokalplanområdet ligger i kildepladszonen for Strøby Egede Vandværk. Det er anbefalet, at man tinglyser en deklaration, der forbyder brug af pesticider på arealet eller udarbejder en aftale om ikke at bruge pesticider på arealet. Det vurderes at kunne beskytte kildepladsen mod forurening. Screeningen har været fremsendt til ekstern høring hos Strøby Egede Vandværk og hos Miljøcenter Roskilde. Strøby Egede Vandværk har svaret, bl.a.: Det er efter vandværkets opfattelse yderst hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en deklaration, der forbyder anvendelse af ukrudtbekæmpelses- samt insektbekæmpelsesmidler. Miljøcenter Roskilde har ikke fremsendt bemærkninger. På denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Nr. Lyst Beløb og rente Dok om arvefæsteskøde fra Universitetet Vedr. 8 a. Aktnr: X Dok om vej mv 12

13 Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: C Vedr. 8 eq Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om byggeretsligt skel m.v Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: T Vedr. 8 a Dok om ret til ophold badning mv Dok om ret til adgang til og ophold på strandareal Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1424 Vedr. 8 a Dok om adgangsbegrænsning mv Aktnr: T Vedr. 8 a Landv nævns kendelse Vedr. 8 a Lokalplan nr 5-03 Aktnr: T

14 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 103 Boligområde Stolpegården, Etape I. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. Formålet med lokalplanen er at: 1. Lokalplanens formål - skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger i form af parcelhuse og tæt lave boliger - sikre at boligbebyggelsen opføres med grønne rekreative områder - sikre at alléen, den bevaringsværdige beplantning og søen nordøst for gården bevares - sikre vej- og stiforbindelser til og fra lokalplanområdet. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus a. Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 8a Strøby by, Strøby, samt alle parceller, der efter den 6. marts 2008 udstykkes herfra. b. Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres arealet fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til helårsbeboelse. Området opdeles i delområderne A, A1, B, C, C1 og C2. a. Område A og A1 må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse. b. Område B må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager med lodrette lejlighedsskel eller etageboligbebyggelse i 2 etager med vandrette lejlighedsskel. Dog kan selve gården helt eller delvist anvendes til liberalt erhverv. c. Inden for lokalplanområdet kan der udføres sådanne erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets karakter. d. Områderne C og C2 må kun anvendes til fælles fri- og opholdsarealer og skal friholdes for bebyggelse og anlæg med mulighed for etablering af legepladser og lignende. I det sydøstlige område, C2, kan kloakforsyningen placere en pumpestation. 15

16 4. Områdets udstykning a. Der må ikke ske yderligere udstykning af Etape II, før der foreligger en ny lokalplan for dette område. b. Udstykninger skal ske i overensstemmelse med den på Kortbilag 3 viste principielle illustrationsplan. c. I område A må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 750m². d. I område A1 må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 1000m 2. e. I område B må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 300m² inklusiv en andel i delområdets friarealer. Denne andel må højst udgøre 1/3 af grundens areal. Ved indretning af boliger i de eksisterende gårdlænger er mindstegrundstørrelsen 300m 2 inklusive andel i delområdets friarealer. Område A åben lav boligbebyggelse: 5. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelse må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. b. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. d. Ingen bebyggelse må placeres nærmere skel til boligveje og stikveje end 5m. Område A1- åben lav boligbebyggelse: e. Bebyggelsen må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. f. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m. g. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. Område B tæt lav boligbebyggelse: h. Gården kan helt eller delvist ombygges til boligbebyggelse og/eller liberalt erhverv med lodrette eller vandrette lejlighedsskel eller kan, helt eller delvist nedrives og bebygges med boliger. Øvrige driftsbygninger, maskinhus m.v. skal nedrives ved delområdets overgang til boligformål. i. Ny bebyggelse må opføres i 1, 1½ eller 2 etager, med lodrette lejlighedsskel, med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. 16

17 j. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35, beregnet ud fra grundens areal inklusive andel i fælles friareal. k. Der må pr. bolig opføres én garage/carport på 3x5m og ét udhus på maksimalt 10m 2. Generelle bestemmelser: l. Garager, carporte og udhuse kan opføres i skelbræmmen med en maksimal højde på 2,50m i skel, stigende til en højde på 3,5m i en afstand af 2,5m fra skellet. Generelt: 6. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Udvendige bygningssider skal udføres som blankt murværk eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet. b. Mindre bygningsdele (maks. 10 % af bygningskroppen) kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. c. Til udvendige bygningssider må kun anvendes klassiske jordfarver som angivet på Bilag 4. d. Taghældningen skal være mellem 20 og 50 grader. Ved ensidig og asymmetrisk taghældning kan der tillades en taghældning ned til 15 grader. e. Tagflader skal dækkes med ikke-reflekterende materiale som tegl, betontagsten med facon som vingetegl, tagpap med trekantslister eller skifer. Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte. f. Vinduer skal udføres i træ men kan etableres med udvendig klimaskærm af aluminium. g. Mindre bygninger f.eks. udhuse, haveskure og carporte kan udføres med andre facadematerialer end nævnt i 6, litra a, f.eks. træ, zink eller glas, samt med anden taghældning end nævnt i 6, litra e, dog ikke mindre end 7 grader. h. Ingen former for skiltning og reklamering må finde sted uden tilladelse fra Stevns Kommune, Teknik og Miljø. i. Solfangere, solceller o.lign. kan tillades, når de fremtræder som en integreret del af tagfladen. For tæt lav bebyggelse gælder: j. Boliger inden for det enkelte område skal opføres med ens materiale- og farveholdning, hvilket også omfatter småbygninger, som skal godkendes efter et samlet hele, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse. 17

18 For åben lav boligbebyggelse gælder. k. Bygningskroppen skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning a. De fælles friarealer, C + C2, skal friholdes for bebyggelse. Søen, benævnt C1, skal bevares. b. De fælles friarealer skal beplantes med egnskarakteristiske buske og træer, som f.eks. ask, hassel, bøg, fuglekirsebær, navr, hunderose, æblerode, slåen, rød kornel, hvidtjørn, pil og røn. Liste over de egnskarakteristiske buske og træer ses i Bilag 5. c. I områder med åben lav bebyggelse må hegn mod vej og sti kun etableres som levende hegn med en højde på maks. 1,2m. I områder med tæt lav bebyggelse må hegn kun etableres som levende hegn, dog kan tillades fast hegn mellem boligenhederne, i en højde af 1,8m og en længde på 2,5m vinkelret ud fra facaden. Trådhegn må kun etableres i forbindelse med levende hegn og skal placeres på indersiden mod haven og ikke højere end hækken. d. Langs lokalplanafgrænsningen mod nordvest op til den nye adgangsvej kan der etableres støjdæmpende foranstaltninger. e. Bevaringsværdig beplantning, angivet på Kortbilagene, ved søen og langs alléen samt frugttræerne i område C2, skal bevares og sikres ved genplantning. Enkelte træer langs alléen ud for delområde A1 kan dog beskæres eller fjernes helt, af hensyn til lysindfald og vedligeholdelse af bebyggelsen. f. Træer og buske skal plantes i en afstand af mindst 5m fra søens vandspejl. g. Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5 m skal godkendes af Teknik og Miljø. h. Udendørs oplag og oplag, der giver risiko for forurening af grundvandet må ikke forekomme. i. Parkering og opstilling af større køretøjer over 3500kg samt lystbåde og campingvogne eller lign. må ligeledes ikke forekomme. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold a. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Stevnsvej via en ny adgangsvej nordvest for lokalplanområdet, som vist i princippet på Kortbilag 3. b. Vejadgang til område A1 sker fra ny adgangsvej fra Stevnsvej. 18

19 c. Alle veje i lokalplanområdet udlægges og anlægges som private fællesveje. d. Fælles adgangs- og parkeringsarealer til samlede bebyggelser (tæt lav) i område B udlægges og anlægges som private fællesveje. e. Ved fritliggende enfamiliehuse skal parkering ske på egen grund. Der skal anlægges min. 2 parkeringspladser. f. Der skal etableres min. 2 parkeringspladser pr. tæt lav bolig. g. Boligveje udføres som lege-, opholdsareal efter anvisninger i Vejreglerne. Vejen udlægges i en bredde mellem 6 og 22m og kørebaneareal med fast belægning i en bredde af 5m i et slynget forløb, mens rabatten kan anlægges med enten flisebelægning eller græs i samme niveau som kørebanen, efter principperne på nedenstående illustration af vejprofil. h. I rabatten, langs boligvejen, kan der anlægges parkeringspladser til gæsteparkering. Såfremt der skal kunne parkeres i rabatterne, skal dette skiltes. i. Stikveje udlægges i en bredde på 5m og anlægges i minimum 4m bredde. j. Detailprojekt for de private fællesveje og stierne skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed og med samtykke fra politiet, før anlæg og ibrugtagen af disse. k. Der etableres en sti i 3m bredde i slotsgrus langs strækningen x 1 og x 2. Stien skal anlægges i princip som vist på Kortbilag 2. Den resterende del af stien skal indgå som en del af boligvejen, hvor færdselen sker efter reglerne i vejloven for lege- og opholdsarealer. Strækningen y 1 y 2 reserveres til stiareal, som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. 19

20 l. Direkte overkørsler fra boligvej til de enkelte parceller skal placeres som angivet på Kortbilag Tekniske anlæg a. El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. b. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. c. Stibelysningen må kun udføres som lav pullertbelysning. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. d. Der må ikke opføres udvendige antenneanlæg. Dog kan mindre digitale antenner opsættes efter tilladelse fra Teknik og Miljø. 10. Miljø a. Der skal etableres støjafskærmning langs Stevnsvej i en højde på minimum 1,50m og maks. 1,75m i form af et naturgærde, en jordvold med beplantning eller lignende, se støjrapport, Bilag 7. Støjafskærmningens udformning skal godkendes af Teknik og Miljø. b. Indendørs og udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænser i Miljøministeriets vejledning for støj i boligområder på henholdsvis maks. 30 db(indendørs opholdsarealer) og 55 db (Primære udendørs opholdsarealer). 11. Grundejerforening a. Der skal oprettes én grundejerforening for hele lokalplanområdet, med medlemspligt for alle grundejere. b. Grundejerforeningen er pligtig at optage fremtidige grundejere i området som medlemmer. c. Grundejerforeningen skal oprettes senest 2 måneder efter, at Stevns Kommunalbestyrelse har fremsat krav herom, eller når 1/3 del af boligerne er ibrugtaget. Grundejerforeningens vedtægter, og senere ændringer heraf, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. d. Grundejerforeningen har ansvaret for og skal forestå drift og vedligeholdelse af de private fællesveje, stier og øvrige fælles fri- og opholdsarealer samt fællesanlæg inden for lokalplanområdet. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. e. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 20

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE FORSLAG LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for Friskolen, Rødvig

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I Stevns Kommune Lokalplan 102 Hårlev Nord 1 Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. august 2007 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 102 i Hårlev, Stevns Kommune.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG Billede/kort LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 26. maj 2008 TIL OG MED 20. juli 2008 Stevns Kommune Lokalplan 112 Super Brugsen Hårlev Indledning Hårlev Brugsforening

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 101 Boligområde på Nimgårdens Jorder i Strøby Egede, del 1

LOKALPLAN NR. 101 Boligområde på Nimgårdens Jorder i Strøby Egede, del 1 LOKALPLAN NR. 101 Boligområde på Nimgårdens Jorder i Strøby Egede, del 1 Stevns Kommune Lokalplan 101 Boligområde på Nimgårdens jorder i Strøby Egede, del 1 Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96. Boligområde nord for Friskolen, Rødvig. Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007

LOKALPLAN NR. 96. Boligområde nord for Friskolen, Rødvig. Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007 LOKALPLAN NR. 96 Boligområde nord for Friskolen, Rødvig Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007 Teknik & Miljø, STEVNS KOMMUNE 2007 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan 3-07 Inkl. Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplan Vallø Område til boliger i Valløby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan 3-07 Inkl. Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplan Vallø Område til boliger i Valløby VALLØ KOMMUNE Lokalplan 3-07 Inkl. Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplan Vallø 2016 Område til boliger i Valløby Vallø Kommune lokalplan 3-07 Område til boliger i Valløby Indledning Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere