LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

2 Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 103 i Strøby Egede. Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape 1, omfatter et område på ca. 7,3ha på del af jorderne til den nuværende Stolpegård. Arealet, der er en del af ejendommen matr.nr. 8a, Strøby by, Strøby, ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at der kan opføres et nyt boligområde med nem adgang til grønne områder inden for bebyggelsen og i nærheden af marker og strand. Boligområdet vil bestå af både parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for del 1. Delområde 2 er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt yderligere bestemmelser for område 2 i forbindelse med en lokalplan for denne del. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Hårlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune og Mølbak Landinspektører A/S. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Forhold til anden lovgivning og planlægning...8 Eksisterende lokalplaner...8 Kommuneplan for Vallø Kommune Regionplan 2005 og Fingerplan Anden lovgivning og planlægning...9 Miljøforhold/Lokal Agenda Miljøvurdering Servitutter LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Bilag 1: Matrikel/afgrænsning Bilag 2: Delområder Bilag 3: Principiel udstykningsplan Bilag 4: Farveskala Bilag 5: Egnskarakteristisk beplantning Bilag 6: Miljøscreening Bilag 7: Støjrapport 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplan 103 er udarbejdet for at kunne virkeliggøre kommunens vision om at udvikle Strøby Egede med nye boliger primært familieboliger i grønne omgivelser. Det nye boligområde vil henvende sig til både den lille og store familie samt seniorer og vil bestå af en blanding af parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse. De overordnede rammer for Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape I, er fastlagt i Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan Vallø I rammerne er der fastlagt en udbygningstakt, og rammeområdet er inddelt i Etape I og Etape II. Arealet skal primært anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse, fritliggende parcelhuse, med en forholdsmæssig andel af tæt lav bebyggelse på maksimalt 1/3 af det samlede byggeri. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for Etape I. Etape II er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt bestemmelser for Etape II i forbindelse med en lokalplan for denne del. Etape I rummer ifølge Kommuneplantillæg nr. 6 ca. 60 boliger, plus 2 eksisterende boliger og udbygges i perioden Etape II rummer ca. 55 boliger og udbygges i perioden Grænsen mellem de to etaper og dermed fordelingen af boliger er ændret i forhold til kommuneplantillægget uden at det får væsentlig betydning for rækkefølgeprincippet. Der vil således kunne opføres mellem 60 og 70 boliger i Etape I. Formålet med lokalplanen er samtidig at bevare værdifuld beplantning, særligt alléen, frugttræerne i skellet mod vest samt bevaringsværdig beplantning i gårdens have og tillige at bevare søen nordøst for gården. Den overordnede disponering af arealanvendelsen og bevaringsværdig beplantning fremgår af omstående illustrationsskitse. 4

5 Illustrationsskitse over planen for hele området, samt bevaringsværdig beplantning 5

6 Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er på ca. 7,3ha og anvendes i dag til landbrugsformål, mens ejendommen ved Stevnsvej anvendes til bolig, og Stolpegården anvendes til bolig og erhverv i form af rådgivningsvirksomhed. Disponering og anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder, jf. Kortbilag 2. Anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse. Delområde A og A1 udlægges til åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse. Delområde B udlægges til tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg, hvor gården enten helt eller delvist kan ombygges til flere boliger eller liberalt erhverv med fælles gårdsplads eller en blanding heraf. Delområderne C og C2 udlægges til grønne fællesarealer, der skal friholdes for bebyggelse, men med mulighed for etablering af legepladser, opholdsarealer og lignende. Søen i delområde A betegnes C1 og skal bevares. Der kan opføres følgende antal boliger: Delområde A: 42 åben lav boligbebyggelse Delområde A1: 1 åben lav boligbebyggelse Delområde B: ca tæt lav boligbebyggelse Bebyggelse Åben lav boligbebyggelse i delområde A kan opføres i 1 eller 1½ etager eventuelt med trempel med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 750m 2, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. 6

7 Allébeplantningen set fra Stevnsvej mod Stolpegaarden Lokalplanen åbner i delområde B mulighed for, at gården enten kan bevares helt eller delvist og ombygges til boliger eller liberalt erhverv, suppleret med ny tæt lav boligbebyggelse. Den anden mulighed er, at gården nedrives, og området anvendes til tæt lav boligbebyggelse. Alléen, frugttræerne og anden værdifuld beplantning skal bevares. Tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg i delområde B kan opføres i 1, 1½ eller 2 etager med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 300m 2 inklusiv en vis andel i fællesarealet, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. Trafik Vejbetjeningen til lokalplanområdet sker for kørende trafik via en ny adgangsvej, som skal etableres som en sidevej til Stevnsvej. Den gamle medhjælperbolig i delområde A1 skal vejbetjenes fra den nye sidevej til Stevnsvej. Udførelse og udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af den nye adgangsvej er forhold, som reguleres af vejlovgivningen. Fra adgangsvejen etableres boligveje ind i området. Boligvejene anlægges med en fast kørebredde på 5m i et slynget forløb, med en rabat anlagt som en flisebelægning eller med græs i samme niveau som kørebanen. De enkelte grunde 7

8 vejbetjenes via stikveje fra boligvejen, med en kørebanebredde på 4m. Enkelte grunde får direkte overkørsel til boligvejen. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Stier Det er intentionen, at færdsel i lokalplanområdet skal ske på de gåendes præmisser. Boligvejen er således udlagt i en bredde på mellem 6 og 22m, der inkluderer mulighed for færdsel for gående og cyklende. Samtidig er det lokalplanens intention, at stiforløbet ved at følge vejens forløb i højere grad vil medvirke til en roligere færdsel på de gåendes præmisser, end hvis stiforløbet udgjorde et langt lige forløb. Det er ikke intentionen, at der skal anlægges en sti ind over det grønne areal/forten, men at denne i stedet kan friholdes til andre rekreative formål. Langs lokalplanområdets sydvestlige grænse er der en eksisterende offentlig sti for gående og cyklende færdsel, som blandt andet fører til skolen (denne stiadgang kan først benyttes, når Etape II er fuldført). Som alternativ adgang for lokalplanområdets beboere, er der på strækningen (x 1 -x 2 ) reserveret et areal til en stiforbindelse til skolen. I delområde A er der ligeledes reserveret et areal(y 1 -y 2 ), som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. Langs Stevnsvej skal der etableres en jordvold med beplantning, et stengærde eller lignende, der skal fungere som støjafskærmning mod støj fra trafikken på Stevnsvej. Lokalplanområdet forbindes via sti, der underføres støjafskærmningen, til det offentlige stinet, der har adgang til skolen, ådalen og det nærliggende bysamfund. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner Der foreligger ikke nogen lokalplan for området. Kommuneplan for Vallø Kommune 2016 Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplantillæg nr.6 til Vallø 2016, kommuneplan for Vallø kommune, Rammeområderne 2 B10 og 2 B11. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har det været drøftet, hvorledes ordlyden i Kommuneplantillæg nr. 6 skal tolkes. I Kommuneplantillæg nr. 6 er bl.a. anvendt følgende formulering: 8

9 "... suppleret med tæt-lav bebyggelse, hvor antallet af tæt-lav bebyggelse som hovedregel ikke må udgøre mere end en tredjedel af det samlede antal boliger". Det er besluttet, at kommuneplantillæggets udtryk som hovedregel tolkes således, at forholdet mellem tæt-lave og det samlede antal boliger højst må være 0,38. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Regionplan 2005 og Fingerplan 2007 Lokalplanen er beliggende inden for det i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen udpegede byvækstområde i Strøby Egede og er i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3km ind i landet. Det vurderes, at området, som ved denne lokalplan udlægges til boliger i 1 2 etager, ikke forringer kystens naturmæssige, landskabsmæssige eller rekreative værdier og dermed er uden indflydelse på kystlandskabet. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Der er ikke foretaget undersøgelser af området. Museumslovens bestemmelser betyder, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold Der er en årsdøgntrafik på Stevnsvej på For at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støjbelastning på indendørs og primære udendørs opholdsarealer på henholdsvis 30 db(a) og 55 db(a), er det nødvendigt at etablere en støjafskærmning langs Stevnsvej med en højde på minimum 1,50m. Der er udarbejdet en støjrapport herom, se bilag 10. Vandforsyning, grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Strøby Egede Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Strøby Egede Vandværk har indvindingsboringer nær lokalplanområdet, hvorfor kloakering skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i DS 442, således at ledninger og brønde i såvel det fælles kloakanlæg som i kloakanlæggene på de private parceller, tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i DIF s norm for tæthed af afløbssystemer i jord (DS 455). 9

10 For at beskytte grundvandet i anlægsfasen (byggemodning mv.) skal der træffes foranstaltninger såsom at undgå oplag af forurenende stoffer i nærheden af boringerne, ukrudt skal klippes og ikke bekæmpes kemisk. I det hele taget skal der oplyses om områdets sårbarhed i forbindelse med byggemodningsarbejdet. Når bebyggelsen er etableret, vil grundejerforeningen blive opfordret til at informere om, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for forurening. Som supplement til den information, der skal gives til entreprenør og grundejerforening, vil der blive tinglyst en deklaration på alle ejendomme om, at der ikke må benyttes pesticider o.lign. i haver og på andre arealer i lokalplanområdet. Jordforurening Arealet har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. Der er ikke registreret forurening i området. Spildevandsplan Bebyggelsen er omfattet af Vallø Kommunes spildevandsplan og skal udlægges som et kloakopland med separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Det er ikke umiddelbart tilladt at nedsive regnvand i området, da grundvandspotentialet ligger i terrænkoten. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks indvindingsboringer kan der ikke tillades indrettet faskiner til regnvandsafledning. 10

11 Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Vallø Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse 1998(Punkt i Bygningsreglement 2008). Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Der skal efter ansøgning meddeles dispensation fra tilslutningspligten til folkepensionister. Der gøres opmærksom på, at det i henhold til olietankbekendtgørelsen ikke er tilladt at opsætte/nedgrave olietanke inden for en radius af 50m fra boringerne. Dette indebærer, at der ikke kan anvendes oliefyr til boligopvarmning i dette område. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks boringer kan der ikke gives tilladelser til jordvarmeanlæg i området. Landbrugsloven Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten vil blive ophævet i forbindelse med, at lokalplanområdet udstykkes fra den landbrugsejendom, hvorunder den hører. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. 11

12 Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med råd og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan blevet screenet. Miljøscreeningen findes som Bilag 9. Lokalplanområdet ligger i kildepladszonen for Strøby Egede Vandværk. Det er anbefalet, at man tinglyser en deklaration, der forbyder brug af pesticider på arealet eller udarbejder en aftale om ikke at bruge pesticider på arealet. Det vurderes at kunne beskytte kildepladsen mod forurening. Screeningen har været fremsendt til ekstern høring hos Strøby Egede Vandværk og hos Miljøcenter Roskilde. Strøby Egede Vandværk har svaret, bl.a.: Det er efter vandværkets opfattelse yderst hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en deklaration, der forbyder anvendelse af ukrudtbekæmpelses- samt insektbekæmpelsesmidler. Miljøcenter Roskilde har ikke fremsendt bemærkninger. På denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Nr. Lyst Beløb og rente Dok om arvefæsteskøde fra Universitetet Vedr. 8 a. Aktnr: X Dok om vej mv 12

13 Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: C Vedr. 8 eq Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om byggeretsligt skel m.v Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: T Vedr. 8 a Dok om ret til ophold badning mv Dok om ret til adgang til og ophold på strandareal Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1424 Vedr. 8 a Dok om adgangsbegrænsning mv Aktnr: T Vedr. 8 a Landv nævns kendelse Vedr. 8 a Lokalplan nr 5-03 Aktnr: T

14 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 103 Boligområde Stolpegården, Etape I. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. Formålet med lokalplanen er at: 1. Lokalplanens formål - skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger i form af parcelhuse og tæt lave boliger - sikre at boligbebyggelsen opføres med grønne rekreative områder - sikre at alléen, den bevaringsværdige beplantning og søen nordøst for gården bevares - sikre vej- og stiforbindelser til og fra lokalplanområdet. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus a. Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 8a Strøby by, Strøby, samt alle parceller, der efter den 6. marts 2008 udstykkes herfra. b. Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres arealet fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til helårsbeboelse. Området opdeles i delområderne A, A1, B, C, C1 og C2. a. Område A og A1 må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse. b. Område B må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager med lodrette lejlighedsskel eller etageboligbebyggelse i 2 etager med vandrette lejlighedsskel. Dog kan selve gården helt eller delvist anvendes til liberalt erhverv. c. Inden for lokalplanområdet kan der udføres sådanne erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets karakter. d. Områderne C og C2 må kun anvendes til fælles fri- og opholdsarealer og skal friholdes for bebyggelse og anlæg med mulighed for etablering af legepladser og lignende. I det sydøstlige område, C2, kan kloakforsyningen placere en pumpestation. 15

16 4. Områdets udstykning a. Der må ikke ske yderligere udstykning af Etape II, før der foreligger en ny lokalplan for dette område. b. Udstykninger skal ske i overensstemmelse med den på Kortbilag 3 viste principielle illustrationsplan. c. I område A må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 750m². d. I område A1 må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 1000m 2. e. I område B må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 300m² inklusiv en andel i delområdets friarealer. Denne andel må højst udgøre 1/3 af grundens areal. Ved indretning af boliger i de eksisterende gårdlænger er mindstegrundstørrelsen 300m 2 inklusive andel i delområdets friarealer. Område A åben lav boligbebyggelse: 5. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelse må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. b. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. d. Ingen bebyggelse må placeres nærmere skel til boligveje og stikveje end 5m. Område A1- åben lav boligbebyggelse: e. Bebyggelsen må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. f. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m. g. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. Område B tæt lav boligbebyggelse: h. Gården kan helt eller delvist ombygges til boligbebyggelse og/eller liberalt erhverv med lodrette eller vandrette lejlighedsskel eller kan, helt eller delvist nedrives og bebygges med boliger. Øvrige driftsbygninger, maskinhus m.v. skal nedrives ved delområdets overgang til boligformål. i. Ny bebyggelse må opføres i 1, 1½ eller 2 etager, med lodrette lejlighedsskel, med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. 16

17 j. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35, beregnet ud fra grundens areal inklusive andel i fælles friareal. k. Der må pr. bolig opføres én garage/carport på 3x5m og ét udhus på maksimalt 10m 2. Generelle bestemmelser: l. Garager, carporte og udhuse kan opføres i skelbræmmen med en maksimal højde på 2,50m i skel, stigende til en højde på 3,5m i en afstand af 2,5m fra skellet. Generelt: 6. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Udvendige bygningssider skal udføres som blankt murværk eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet. b. Mindre bygningsdele (maks. 10 % af bygningskroppen) kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. c. Til udvendige bygningssider må kun anvendes klassiske jordfarver som angivet på Bilag 4. d. Taghældningen skal være mellem 20 og 50 grader. Ved ensidig og asymmetrisk taghældning kan der tillades en taghældning ned til 15 grader. e. Tagflader skal dækkes med ikke-reflekterende materiale som tegl, betontagsten med facon som vingetegl, tagpap med trekantslister eller skifer. Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte. f. Vinduer skal udføres i træ men kan etableres med udvendig klimaskærm af aluminium. g. Mindre bygninger f.eks. udhuse, haveskure og carporte kan udføres med andre facadematerialer end nævnt i 6, litra a, f.eks. træ, zink eller glas, samt med anden taghældning end nævnt i 6, litra e, dog ikke mindre end 7 grader. h. Ingen former for skiltning og reklamering må finde sted uden tilladelse fra Stevns Kommune, Teknik og Miljø. i. Solfangere, solceller o.lign. kan tillades, når de fremtræder som en integreret del af tagfladen. For tæt lav bebyggelse gælder: j. Boliger inden for det enkelte område skal opføres med ens materiale- og farveholdning, hvilket også omfatter småbygninger, som skal godkendes efter et samlet hele, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse. 17

18 For åben lav boligbebyggelse gælder. k. Bygningskroppen skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning a. De fælles friarealer, C + C2, skal friholdes for bebyggelse. Søen, benævnt C1, skal bevares. b. De fælles friarealer skal beplantes med egnskarakteristiske buske og træer, som f.eks. ask, hassel, bøg, fuglekirsebær, navr, hunderose, æblerode, slåen, rød kornel, hvidtjørn, pil og røn. Liste over de egnskarakteristiske buske og træer ses i Bilag 5. c. I områder med åben lav bebyggelse må hegn mod vej og sti kun etableres som levende hegn med en højde på maks. 1,2m. I områder med tæt lav bebyggelse må hegn kun etableres som levende hegn, dog kan tillades fast hegn mellem boligenhederne, i en højde af 1,8m og en længde på 2,5m vinkelret ud fra facaden. Trådhegn må kun etableres i forbindelse med levende hegn og skal placeres på indersiden mod haven og ikke højere end hækken. d. Langs lokalplanafgrænsningen mod nordvest op til den nye adgangsvej kan der etableres støjdæmpende foranstaltninger. e. Bevaringsværdig beplantning, angivet på Kortbilagene, ved søen og langs alléen samt frugttræerne i område C2, skal bevares og sikres ved genplantning. Enkelte træer langs alléen ud for delområde A1 kan dog beskæres eller fjernes helt, af hensyn til lysindfald og vedligeholdelse af bebyggelsen. f. Træer og buske skal plantes i en afstand af mindst 5m fra søens vandspejl. g. Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5 m skal godkendes af Teknik og Miljø. h. Udendørs oplag og oplag, der giver risiko for forurening af grundvandet må ikke forekomme. i. Parkering og opstilling af større køretøjer over 3500kg samt lystbåde og campingvogne eller lign. må ligeledes ikke forekomme. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold a. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Stevnsvej via en ny adgangsvej nordvest for lokalplanområdet, som vist i princippet på Kortbilag 3. b. Vejadgang til område A1 sker fra ny adgangsvej fra Stevnsvej. 18

19 c. Alle veje i lokalplanområdet udlægges og anlægges som private fællesveje. d. Fælles adgangs- og parkeringsarealer til samlede bebyggelser (tæt lav) i område B udlægges og anlægges som private fællesveje. e. Ved fritliggende enfamiliehuse skal parkering ske på egen grund. Der skal anlægges min. 2 parkeringspladser. f. Der skal etableres min. 2 parkeringspladser pr. tæt lav bolig. g. Boligveje udføres som lege-, opholdsareal efter anvisninger i Vejreglerne. Vejen udlægges i en bredde mellem 6 og 22m og kørebaneareal med fast belægning i en bredde af 5m i et slynget forløb, mens rabatten kan anlægges med enten flisebelægning eller græs i samme niveau som kørebanen, efter principperne på nedenstående illustration af vejprofil. h. I rabatten, langs boligvejen, kan der anlægges parkeringspladser til gæsteparkering. Såfremt der skal kunne parkeres i rabatterne, skal dette skiltes. i. Stikveje udlægges i en bredde på 5m og anlægges i minimum 4m bredde. j. Detailprojekt for de private fællesveje og stierne skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed og med samtykke fra politiet, før anlæg og ibrugtagen af disse. k. Der etableres en sti i 3m bredde i slotsgrus langs strækningen x 1 og x 2. Stien skal anlægges i princip som vist på Kortbilag 2. Den resterende del af stien skal indgå som en del af boligvejen, hvor færdselen sker efter reglerne i vejloven for lege- og opholdsarealer. Strækningen y 1 y 2 reserveres til stiareal, som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. 19

20 l. Direkte overkørsler fra boligvej til de enkelte parceller skal placeres som angivet på Kortbilag Tekniske anlæg a. El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. b. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. c. Stibelysningen må kun udføres som lav pullertbelysning. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. d. Der må ikke opføres udvendige antenneanlæg. Dog kan mindre digitale antenner opsættes efter tilladelse fra Teknik og Miljø. 10. Miljø a. Der skal etableres støjafskærmning langs Stevnsvej i en højde på minimum 1,50m og maks. 1,75m i form af et naturgærde, en jordvold med beplantning eller lignende, se støjrapport, Bilag 7. Støjafskærmningens udformning skal godkendes af Teknik og Miljø. b. Indendørs og udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænser i Miljøministeriets vejledning for støj i boligområder på henholdsvis maks. 30 db(indendørs opholdsarealer) og 55 db (Primære udendørs opholdsarealer). 11. Grundejerforening a. Der skal oprettes én grundejerforening for hele lokalplanområdet, med medlemspligt for alle grundejere. b. Grundejerforeningen er pligtig at optage fremtidige grundejere i området som medlemmer. c. Grundejerforeningen skal oprettes senest 2 måneder efter, at Stevns Kommunalbestyrelse har fremsat krav herom, eller når 1/3 del af boligerne er ibrugtaget. Grundejerforeningens vedtægter, og senere ændringer heraf, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. d. Grundejerforeningen har ansvaret for og skal forestå drift og vedligeholdelse af de private fællesveje, stier og øvrige fælles fri- og opholdsarealer samt fællesanlæg inden for lokalplanområdet. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. e. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere