LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

2 Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 103 i Strøby Egede. Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape 1, omfatter et område på ca. 7,3ha på del af jorderne til den nuværende Stolpegård. Arealet, der er en del af ejendommen matr.nr. 8a, Strøby by, Strøby, ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at der kan opføres et nyt boligområde med nem adgang til grønne områder inden for bebyggelsen og i nærheden af marker og strand. Boligområdet vil bestå af både parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for del 1. Delområde 2 er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt yderligere bestemmelser for område 2 i forbindelse med en lokalplan for denne del. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Hårlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune og Mølbak Landinspektører A/S. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Forhold til anden lovgivning og planlægning...8 Eksisterende lokalplaner...8 Kommuneplan for Vallø Kommune Regionplan 2005 og Fingerplan Anden lovgivning og planlægning...9 Miljøforhold/Lokal Agenda Miljøvurdering Servitutter LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Bilag 1: Matrikel/afgrænsning Bilag 2: Delområder Bilag 3: Principiel udstykningsplan Bilag 4: Farveskala Bilag 5: Egnskarakteristisk beplantning Bilag 6: Miljøscreening Bilag 7: Støjrapport 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplan 103 er udarbejdet for at kunne virkeliggøre kommunens vision om at udvikle Strøby Egede med nye boliger primært familieboliger i grønne omgivelser. Det nye boligområde vil henvende sig til både den lille og store familie samt seniorer og vil bestå af en blanding af parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse. De overordnede rammer for Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape I, er fastlagt i Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan Vallø I rammerne er der fastlagt en udbygningstakt, og rammeområdet er inddelt i Etape I og Etape II. Arealet skal primært anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse, fritliggende parcelhuse, med en forholdsmæssig andel af tæt lav bebyggelse på maksimalt 1/3 af det samlede byggeri. Der er udarbejdet en overordnet plan for hele området, hvoraf der er fastsat detaljerede bestemmelser for Etape I. Etape II er kun overordnet rammefastlagt. Der vil senere blive fastlagt bestemmelser for Etape II i forbindelse med en lokalplan for denne del. Etape I rummer ifølge Kommuneplantillæg nr. 6 ca. 60 boliger, plus 2 eksisterende boliger og udbygges i perioden Etape II rummer ca. 55 boliger og udbygges i perioden Grænsen mellem de to etaper og dermed fordelingen af boliger er ændret i forhold til kommuneplantillægget uden at det får væsentlig betydning for rækkefølgeprincippet. Der vil således kunne opføres mellem 60 og 70 boliger i Etape I. Formålet med lokalplanen er samtidig at bevare værdifuld beplantning, særligt alléen, frugttræerne i skellet mod vest samt bevaringsværdig beplantning i gårdens have og tillige at bevare søen nordøst for gården. Den overordnede disponering af arealanvendelsen og bevaringsværdig beplantning fremgår af omstående illustrationsskitse. 4

5 Illustrationsskitse over planen for hele området, samt bevaringsværdig beplantning 5

6 Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Tryggevælde ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø-skovene. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et plejehjem. Mod nordøst er der åbent land, der dyrkes som landbrug, mod sydøst ligger Strøbyskolen med sportsplads, og mod sydvest afgrænses området af Stevnsvej. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er på ca. 7,3ha og anvendes i dag til landbrugsformål, mens ejendommen ved Stevnsvej anvendes til bolig, og Stolpegården anvendes til bolig og erhverv i form af rådgivningsvirksomhed. Disponering og anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder, jf. Kortbilag 2. Anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse. Delområde A og A1 udlægges til åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse. Delområde B udlægges til tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg, hvor gården enten helt eller delvist kan ombygges til flere boliger eller liberalt erhverv med fælles gårdsplads eller en blanding heraf. Delområderne C og C2 udlægges til grønne fællesarealer, der skal friholdes for bebyggelse, men med mulighed for etablering af legepladser, opholdsarealer og lignende. Søen i delområde A betegnes C1 og skal bevares. Der kan opføres følgende antal boliger: Delområde A: 42 åben lav boligbebyggelse Delområde A1: 1 åben lav boligbebyggelse Delområde B: ca tæt lav boligbebyggelse Bebyggelse Åben lav boligbebyggelse i delområde A kan opføres i 1 eller 1½ etager eventuelt med trempel med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 750m 2, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. 6

7 Allébeplantningen set fra Stevnsvej mod Stolpegaarden Lokalplanen åbner i delområde B mulighed for, at gården enten kan bevares helt eller delvist og ombygges til boliger eller liberalt erhverv, suppleret med ny tæt lav boligbebyggelse. Den anden mulighed er, at gården nedrives, og området anvendes til tæt lav boligbebyggelse. Alléen, frugttræerne og anden værdifuld beplantning skal bevares. Tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg i delområde B kan opføres i 1, 1½ eller 2 etager med en maksimal højde på 8,50m. Grundstørrelsen er fastlagt til min. 300m 2 inklusiv en vis andel i fællesarealet, og bebyggelsen skal opføres som muret byggeri. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Tage kan beklædes med tegl, betontagsten, tagpap med trekantlister eller skifer. Trafik Vejbetjeningen til lokalplanområdet sker for kørende trafik via en ny adgangsvej, som skal etableres som en sidevej til Stevnsvej. Den gamle medhjælperbolig i delområde A1 skal vejbetjenes fra den nye sidevej til Stevnsvej. Udførelse og udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af den nye adgangsvej er forhold, som reguleres af vejlovgivningen. Fra adgangsvejen etableres boligveje ind i området. Boligvejene anlægges med en fast kørebredde på 5m i et slynget forløb, med en rabat anlagt som en flisebelægning eller med græs i samme niveau som kørebanen. De enkelte grunde 7

8 vejbetjenes via stikveje fra boligvejen, med en kørebanebredde på 4m. Enkelte grunde får direkte overkørsel til boligvejen. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Stier Det er intentionen, at færdsel i lokalplanområdet skal ske på de gåendes præmisser. Boligvejen er således udlagt i en bredde på mellem 6 og 22m, der inkluderer mulighed for færdsel for gående og cyklende. Samtidig er det lokalplanens intention, at stiforløbet ved at følge vejens forløb i højere grad vil medvirke til en roligere færdsel på de gåendes præmisser, end hvis stiforløbet udgjorde et langt lige forløb. Det er ikke intentionen, at der skal anlægges en sti ind over det grønne areal/forten, men at denne i stedet kan friholdes til andre rekreative formål. Langs lokalplanområdets sydvestlige grænse er der en eksisterende offentlig sti for gående og cyklende færdsel, som blandt andet fører til skolen (denne stiadgang kan først benyttes, når Etape II er fuldført). Som alternativ adgang for lokalplanområdets beboere, er der på strækningen (x 1 -x 2 ) reserveret et areal til en stiforbindelse til skolen. I delområde A er der ligeledes reserveret et areal(y 1 -y 2 ), som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. Langs Stevnsvej skal der etableres en jordvold med beplantning, et stengærde eller lignende, der skal fungere som støjafskærmning mod støj fra trafikken på Stevnsvej. Lokalplanområdet forbindes via sti, der underføres støjafskærmningen, til det offentlige stinet, der har adgang til skolen, ådalen og det nærliggende bysamfund. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner Der foreligger ikke nogen lokalplan for området. Kommuneplan for Vallø Kommune 2016 Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplantillæg nr.6 til Vallø 2016, kommuneplan for Vallø kommune, Rammeområderne 2 B10 og 2 B11. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har det været drøftet, hvorledes ordlyden i Kommuneplantillæg nr. 6 skal tolkes. I Kommuneplantillæg nr. 6 er bl.a. anvendt følgende formulering: 8

9 "... suppleret med tæt-lav bebyggelse, hvor antallet af tæt-lav bebyggelse som hovedregel ikke må udgøre mere end en tredjedel af det samlede antal boliger". Det er besluttet, at kommuneplantillæggets udtryk som hovedregel tolkes således, at forholdet mellem tæt-lave og det samlede antal boliger højst må være 0,38. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Regionplan 2005 og Fingerplan 2007 Lokalplanen er beliggende inden for det i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen udpegede byvækstområde i Strøby Egede og er i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3km ind i landet. Det vurderes, at området, som ved denne lokalplan udlægges til boliger i 1 2 etager, ikke forringer kystens naturmæssige, landskabsmæssige eller rekreative værdier og dermed er uden indflydelse på kystlandskabet. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Der er ikke foretaget undersøgelser af området. Museumslovens bestemmelser betyder, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold Der er en årsdøgntrafik på Stevnsvej på For at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støjbelastning på indendørs og primære udendørs opholdsarealer på henholdsvis 30 db(a) og 55 db(a), er det nødvendigt at etablere en støjafskærmning langs Stevnsvej med en højde på minimum 1,50m. Der er udarbejdet en støjrapport herom, se bilag 10. Vandforsyning, grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Strøby Egede Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Strøby Egede Vandværk har indvindingsboringer nær lokalplanområdet, hvorfor kloakering skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i DS 442, således at ledninger og brønde i såvel det fælles kloakanlæg som i kloakanlæggene på de private parceller, tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i DIF s norm for tæthed af afløbssystemer i jord (DS 455). 9

10 For at beskytte grundvandet i anlægsfasen (byggemodning mv.) skal der træffes foranstaltninger såsom at undgå oplag af forurenende stoffer i nærheden af boringerne, ukrudt skal klippes og ikke bekæmpes kemisk. I det hele taget skal der oplyses om områdets sårbarhed i forbindelse med byggemodningsarbejdet. Når bebyggelsen er etableret, vil grundejerforeningen blive opfordret til at informere om, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for forurening. Som supplement til den information, der skal gives til entreprenør og grundejerforening, vil der blive tinglyst en deklaration på alle ejendomme om, at der ikke må benyttes pesticider o.lign. i haver og på andre arealer i lokalplanområdet. Jordforurening Arealet har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. Der er ikke registreret forurening i området. Spildevandsplan Bebyggelsen er omfattet af Vallø Kommunes spildevandsplan og skal udlægges som et kloakopland med separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Det er ikke umiddelbart tilladt at nedsive regnvand i området, da grundvandspotentialet ligger i terrænkoten. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks indvindingsboringer kan der ikke tillades indrettet faskiner til regnvandsafledning. 10

11 Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Vallø Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse 1998(Punkt i Bygningsreglement 2008). Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Der skal efter ansøgning meddeles dispensation fra tilslutningspligten til folkepensionister. Der gøres opmærksom på, at det i henhold til olietankbekendtgørelsen ikke er tilladt at opsætte/nedgrave olietanke inden for en radius af 50m fra boringerne. Dette indebærer, at der ikke kan anvendes oliefyr til boligopvarmning i dette område. På grund af lokalplanområdets beliggenhed tæt ved Strøby Egede Vandværks boringer kan der ikke gives tilladelser til jordvarmeanlæg i området. Landbrugsloven Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten vil blive ophævet i forbindelse med, at lokalplanområdet udstykkes fra den landbrugsejendom, hvorunder den hører. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. 11

12 Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med råd og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan blevet screenet. Miljøscreeningen findes som Bilag 9. Lokalplanområdet ligger i kildepladszonen for Strøby Egede Vandværk. Det er anbefalet, at man tinglyser en deklaration, der forbyder brug af pesticider på arealet eller udarbejder en aftale om ikke at bruge pesticider på arealet. Det vurderes at kunne beskytte kildepladsen mod forurening. Screeningen har været fremsendt til ekstern høring hos Strøby Egede Vandværk og hos Miljøcenter Roskilde. Strøby Egede Vandværk har svaret, bl.a.: Det er efter vandværkets opfattelse yderst hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en deklaration, der forbyder anvendelse af ukrudtbekæmpelses- samt insektbekæmpelsesmidler. Miljøcenter Roskilde har ikke fremsendt bemærkninger. På denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Nr. Lyst Beløb og rente Dok om arvefæsteskøde fra Universitetet Vedr. 8 a. Aktnr: X Dok om vej mv 12

13 Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om vej mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: C Vedr. 8 eq Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om byggeretsligt skel m.v Vedr. 8 a Dok om færdselsret mv Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv Vedr. 8 a Dok om byggelinier mv Aktnr: T Vedr. 8 a Dok om ret til ophold badning mv Dok om ret til adgang til og ophold på strandareal Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Vedr. 8 a Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1424 Vedr. 8 a Dok om adgangsbegrænsning mv Aktnr: T Vedr. 8 a Landv nævns kendelse Vedr. 8 a Lokalplan nr 5-03 Aktnr: T

14 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 103 Boligområde Stolpegården, Etape I. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. Formålet med lokalplanen er at: 1. Lokalplanens formål - skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger i form af parcelhuse og tæt lave boliger - sikre at boligbebyggelsen opføres med grønne rekreative områder - sikre at alléen, den bevaringsværdige beplantning og søen nordøst for gården bevares - sikre vej- og stiforbindelser til og fra lokalplanområdet. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus a. Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 8a Strøby by, Strøby, samt alle parceller, der efter den 6. marts 2008 udstykkes herfra. b. Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres arealet fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til helårsbeboelse. Området opdeles i delområderne A, A1, B, C, C1 og C2. a. Område A og A1 må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse. b. Område B må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager med lodrette lejlighedsskel eller etageboligbebyggelse i 2 etager med vandrette lejlighedsskel. Dog kan selve gården helt eller delvist anvendes til liberalt erhverv. c. Inden for lokalplanområdet kan der udføres sådanne erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets karakter. d. Områderne C og C2 må kun anvendes til fælles fri- og opholdsarealer og skal friholdes for bebyggelse og anlæg med mulighed for etablering af legepladser og lignende. I det sydøstlige område, C2, kan kloakforsyningen placere en pumpestation. 15

16 4. Områdets udstykning a. Der må ikke ske yderligere udstykning af Etape II, før der foreligger en ny lokalplan for dette område. b. Udstykninger skal ske i overensstemmelse med den på Kortbilag 3 viste principielle illustrationsplan. c. I område A må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 750m². d. I område A1 må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 1000m 2. e. I område B må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 300m² inklusiv en andel i delområdets friarealer. Denne andel må højst udgøre 1/3 af grundens areal. Ved indretning af boliger i de eksisterende gårdlænger er mindstegrundstørrelsen 300m 2 inklusive andel i delområdets friarealer. Område A åben lav boligbebyggelse: 5. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelse må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. b. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. d. Ingen bebyggelse må placeres nærmere skel til boligveje og stikveje end 5m. Område A1- åben lav boligbebyggelse: e. Bebyggelsen må opføres i 1 eller 1½ etager evt. med trempel med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. f. Facadehøjden afstanden fra terræn til tag må højst være 4,1m. g. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. Område B tæt lav boligbebyggelse: h. Gården kan helt eller delvist ombygges til boligbebyggelse og/eller liberalt erhverv med lodrette eller vandrette lejlighedsskel eller kan, helt eller delvist nedrives og bebygges med boliger. Øvrige driftsbygninger, maskinhus m.v. skal nedrives ved delområdets overgang til boligformål. i. Ny bebyggelse må opføres i 1, 1½ eller 2 etager, med lodrette lejlighedsskel, med en maksimal bygningshøjde på 8,5m. 16

17 j. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35, beregnet ud fra grundens areal inklusive andel i fælles friareal. k. Der må pr. bolig opføres én garage/carport på 3x5m og ét udhus på maksimalt 10m 2. Generelle bestemmelser: l. Garager, carporte og udhuse kan opføres i skelbræmmen med en maksimal højde på 2,50m i skel, stigende til en højde på 3,5m i en afstand af 2,5m fra skellet. Generelt: 6. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Udvendige bygningssider skal udføres som blankt murværk eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet. b. Mindre bygningsdele (maks. 10 % af bygningskroppen) kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. c. Til udvendige bygningssider må kun anvendes klassiske jordfarver som angivet på Bilag 4. d. Taghældningen skal være mellem 20 og 50 grader. Ved ensidig og asymmetrisk taghældning kan der tillades en taghældning ned til 15 grader. e. Tagflader skal dækkes med ikke-reflekterende materiale som tegl, betontagsten med facon som vingetegl, tagpap med trekantslister eller skifer. Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte. f. Vinduer skal udføres i træ men kan etableres med udvendig klimaskærm af aluminium. g. Mindre bygninger f.eks. udhuse, haveskure og carporte kan udføres med andre facadematerialer end nævnt i 6, litra a, f.eks. træ, zink eller glas, samt med anden taghældning end nævnt i 6, litra e, dog ikke mindre end 7 grader. h. Ingen former for skiltning og reklamering må finde sted uden tilladelse fra Stevns Kommune, Teknik og Miljø. i. Solfangere, solceller o.lign. kan tillades, når de fremtræder som en integreret del af tagfladen. For tæt lav bebyggelse gælder: j. Boliger inden for det enkelte område skal opføres med ens materiale- og farveholdning, hvilket også omfatter småbygninger, som skal godkendes efter et samlet hele, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse. 17

18 For åben lav boligbebyggelse gælder. k. Bygningskroppen skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning a. De fælles friarealer, C + C2, skal friholdes for bebyggelse. Søen, benævnt C1, skal bevares. b. De fælles friarealer skal beplantes med egnskarakteristiske buske og træer, som f.eks. ask, hassel, bøg, fuglekirsebær, navr, hunderose, æblerode, slåen, rød kornel, hvidtjørn, pil og røn. Liste over de egnskarakteristiske buske og træer ses i Bilag 5. c. I områder med åben lav bebyggelse må hegn mod vej og sti kun etableres som levende hegn med en højde på maks. 1,2m. I områder med tæt lav bebyggelse må hegn kun etableres som levende hegn, dog kan tillades fast hegn mellem boligenhederne, i en højde af 1,8m og en længde på 2,5m vinkelret ud fra facaden. Trådhegn må kun etableres i forbindelse med levende hegn og skal placeres på indersiden mod haven og ikke højere end hækken. d. Langs lokalplanafgrænsningen mod nordvest op til den nye adgangsvej kan der etableres støjdæmpende foranstaltninger. e. Bevaringsværdig beplantning, angivet på Kortbilagene, ved søen og langs alléen samt frugttræerne i område C2, skal bevares og sikres ved genplantning. Enkelte træer langs alléen ud for delområde A1 kan dog beskæres eller fjernes helt, af hensyn til lysindfald og vedligeholdelse af bebyggelsen. f. Træer og buske skal plantes i en afstand af mindst 5m fra søens vandspejl. g. Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5 m skal godkendes af Teknik og Miljø. h. Udendørs oplag og oplag, der giver risiko for forurening af grundvandet må ikke forekomme. i. Parkering og opstilling af større køretøjer over 3500kg samt lystbåde og campingvogne eller lign. må ligeledes ikke forekomme. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold a. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Stevnsvej via en ny adgangsvej nordvest for lokalplanområdet, som vist i princippet på Kortbilag 3. b. Vejadgang til område A1 sker fra ny adgangsvej fra Stevnsvej. 18

19 c. Alle veje i lokalplanområdet udlægges og anlægges som private fællesveje. d. Fælles adgangs- og parkeringsarealer til samlede bebyggelser (tæt lav) i område B udlægges og anlægges som private fællesveje. e. Ved fritliggende enfamiliehuse skal parkering ske på egen grund. Der skal anlægges min. 2 parkeringspladser. f. Der skal etableres min. 2 parkeringspladser pr. tæt lav bolig. g. Boligveje udføres som lege-, opholdsareal efter anvisninger i Vejreglerne. Vejen udlægges i en bredde mellem 6 og 22m og kørebaneareal med fast belægning i en bredde af 5m i et slynget forløb, mens rabatten kan anlægges med enten flisebelægning eller græs i samme niveau som kørebanen, efter principperne på nedenstående illustration af vejprofil. h. I rabatten, langs boligvejen, kan der anlægges parkeringspladser til gæsteparkering. Såfremt der skal kunne parkeres i rabatterne, skal dette skiltes. i. Stikveje udlægges i en bredde på 5m og anlægges i minimum 4m bredde. j. Detailprojekt for de private fællesveje og stierne skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed og med samtykke fra politiet, før anlæg og ibrugtagen af disse. k. Der etableres en sti i 3m bredde i slotsgrus langs strækningen x 1 og x 2. Stien skal anlægges i princip som vist på Kortbilag 2. Den resterende del af stien skal indgå som en del af boligvejen, hvor færdselen sker efter reglerne i vejloven for lege- og opholdsarealer. Strækningen y 1 y 2 reserveres til stiareal, som mulig fremtidig stiadgang til eventuelle fremtidige boligområder nordøst for lokalplanområdet. 19

20 l. Direkte overkørsler fra boligvej til de enkelte parceller skal placeres som angivet på Kortbilag Tekniske anlæg a. El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. b. Vejbelysning skal udføres som punktbelysning, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med svagere skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 3,50m. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. c. Stibelysningen må kun udføres som lav pullertbelysning. Armaturer og placering skal godkendes af Teknik og Miljø. d. Der må ikke opføres udvendige antenneanlæg. Dog kan mindre digitale antenner opsættes efter tilladelse fra Teknik og Miljø. 10. Miljø a. Der skal etableres støjafskærmning langs Stevnsvej i en højde på minimum 1,50m og maks. 1,75m i form af et naturgærde, en jordvold med beplantning eller lignende, se støjrapport, Bilag 7. Støjafskærmningens udformning skal godkendes af Teknik og Miljø. b. Indendørs og udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænser i Miljøministeriets vejledning for støj i boligområder på henholdsvis maks. 30 db(indendørs opholdsarealer) og 55 db (Primære udendørs opholdsarealer). 11. Grundejerforening a. Der skal oprettes én grundejerforening for hele lokalplanområdet, med medlemspligt for alle grundejere. b. Grundejerforeningen er pligtig at optage fremtidige grundejere i området som medlemmer. c. Grundejerforeningen skal oprettes senest 2 måneder efter, at Stevns Kommunalbestyrelse har fremsat krav herom, eller når 1/3 del af boligerne er ibrugtaget. Grundejerforeningens vedtægter, og senere ændringer heraf, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. d. Grundejerforeningen har ansvaret for og skal forestå drift og vedligeholdelse af de private fællesveje, stier og øvrige fælles fri- og opholdsarealer samt fællesanlæg inden for lokalplanområdet. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. e. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 20

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere