1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser"

Transkript

1 Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og nødvendige foranstaltninger 3 Bilforhandler i betalingsstandsning - importørens retsstilling

2 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger Af advokat Jacob Ørskov Rasmussen og advokat Nina Boserup Ved konsignation forstås en salgsform, hvor sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen er betalt, men hvor køber samtidig i modsætning til et almindeligt salg med ejendomsforbehold har ret til at videresælge det købte. Salgsformen anvendes alene mellem erhvervsdrivende og er meget udbredt i bilbranchen, hvor mange bilimportører sælger fabriksnye biler til deres forhandlere i konsignation. I tilfælde af forhandlerens konkurs kan bilimportøren alene tage biler tilbage, hvis der for så vidt angår disse er etableret et gyldigt konsignationsforhold mellem importøren og forhandleren. Hvis dette ikke er tilfældet, vil importøren være henvist til at anmelde sit krav på betaling for de pågældende biler som et simpelt krav i boet - og boet vil oppebære den fulde fortjeneste ved salget af bilerne. Da importørens krav i så fald typisk alene dækkes med en meget lav dividende - om overhovedet nogen - er det særdeles vigtigt, at importøren behørigt sikrer sin ret til at tilbagetage de biler, der er omfattet af konsignationen, i tilfælde af forhandlerens konkurs. Som udgangspunkt skal ejendomsforbehold i biler i henhold til tinglysningsloven tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse mod forhandlerens kreditorer, herunder et konkursbo. Tinglysningsloven fastslår imidlertid, at ejendomsforbehold i fabriksnye biler hverken kan eller skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod kreditorer. Uanset den manglende tinglysning, skal konsignationsforholdet mellem bilimportøren og dennes forhandler af fabriksnye biler således respekteres af forhandlerens konkursbo - dog alene hvis konsignationsforholdet er gyldigt etableret. Denne artikel gennemgår alene betingelserne for opretholdelse af konsignationsforholdet for fabriksnye biler og de nødvendige foranstaltninger, bilimportøren bør foretage med henblik på at sikre muligheden for tilbagetagelse af bilerne ved forhandlerens konkurs. Konsignationssalg af indregistrerede biler og løsøre behandles således ikke. Gyldighedsbetingelser for konsignation Betingelserne for et konsignationsforholds gyldighed er i vidt omfang ulovregulerede. På baggrund af praksis kan der dog opstilles en række betingelser, som skal være opfyldt, for at aftalen om konsignation er gyldig mellem parterne og dermed også skal respekteres af forhandlerens konkursbo.

3 For det første skal de almindelige betingelser for ejendomsforbehold i erhvervsforhold være opfyldt, hvorefter Der skal være indgået en aftale om ejendomsforbehold Denne aftale skal være indgået senest ved overgivelsen af det købte til køberen Det samlede beløb, der skal betales, skal overstige kr og Kreditkøbet skal ikke være sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb. Disse betingelser suppleres dernæst ved konsignation med krav om, At de solgte varer lader sig klart adskille fra andre varer At der sker afregning til konsignationssælger At afregningen sker i takt med videresalget af de af konsignationen omfattede varer og At der føres en vis kontrol med afregningen og med varernes tilstedeværelse. Reglerne har til formål at sikre forhandlerens kreditorer mod misbrug og kreditorbesvigelser, sådan at forhandleren og/eller importøren ikke efter aftaleindgåelse og leverance af de biler, der er omfattet af konsignationen, egenhændigt og til skade for kreditorerne har mulighed for at beslutte, hvilke af disse der er omfattet af importørens ejendomsforbehold. Nødvendige foranstaltninger Det har i praksis vist sig, at importøren kan få problemer med at dokumentere den korrekte opfyldelse af visse af ovenstående betingelser. Nedenfor følger derfor en kort beskrivelse af det nærmere indhold af disse og en gennemgang af, hvordan forholdene kan håndteres i praksis for at undgå problemer med ejendomsforbeholdets opretholdelse i forhold til forhandlerens konkursbo. Det skal dog understreges, at importørens procedurer i forbindelse med konsignationssalg bør afstemmes nøje med forhandlerkontraktens bestemmelser, hvorfor de nedenfor anførte forhold alene kan tjene som eksempler på den praktiske håndtering af et konsignationsforhold. Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af bilen Det ses typisk, at en aftale om ejendomsforbehold fremgår af forhandlerkontrakten. En sådan aftale beskriver imidlertid ikke, hvilke biler der rent konkret er omfattet af et ejendomsforbehold. Der bør derfor i forbindelse med levering af hver enkelt konsignationsbil derudover udstedes en konsignationsnota eller lignende, hvoraf det klart og tydeligt fremgår, at den pågældende bil er omfattet af parternes aftale om ejendomsforbehold. Notaen bør indeholde tilstrækkelige oplysninger til brug for identifikation af bilen, f.eks. ved angivelse af bilens mærke, model, farve og chassisnummer. Notaen bør udstedes til og underskrives af forhandleren, inden bilen overgives til denne. Det kan herved dokumenteres, at ejendomsforbeholdet for så vidt angår den enkelte bil er aftalt senest ved overgivelse heraf til forhandleren. Hvis importøren forsømmer at sikre sig dokumentation for, at der ved hvert enkelt salg af en bil er aftalt et ejendomsforbehold med forhandleren, vil importøren løbe en risiko for, at ejendomsforbeholdet for så vidt angår den enkelte bil, hvor dokumentationen mangler, ikke kan gøres gældende i forhold til forhandlerens konkursbo. Forhandlerens afregning til importøren skal ske i takt med videresalget Opretholdelsen af importørens ejendomsforbehold i forhold til forhandlerens konkursbo forudsætter, at konsignationsforholdet inden konkursen har været administreret sådan, at forhandleren løbende har foretaget afregning af provenuet fra salg af konsignationsbiler til importøren i takt med videresalget heraf. I henhold til praksis er det dog ikke nødvendigt, at købesummen straks afregnes til importøren, når blot afregningen sker løbende, f.eks. en gang om måneden. I praksis aftales det dog ofte, at afregning af købesummen skal ske straks i forbindelse med forhandlerens salg af konsignationsbilen til slutbrugeren. Hvis afregning ikke sker i takt med videresalget, vil hele konsignationsforholdet risikere at blive tilsidesat, sådan at ingen af de biler, der er omfattet af forholdet, kan kræves udleveret af importøren ved forhandlerens konkurs. Det er således løbende nødvendigt at sikre sig efterlevelse af kravet om, at afregning til importøren sker i takt med forhandlerens videresalg. Importøren skal føre kontrol med afregningen og varernes tilstedeværelse Den praktiske gennemførelse af kontrollen med afregningerne må nødvendigvis afhænge af, hvordan forhand-

4 leren i henhold til det aftalte skal afregne købesummen for konsignationsbilerne til importøren. Hvis afregningen skal ske straks i forbindelse med salget af konsignationsbilen, må importøren etablere en procedure, der sikrer, at denne afregning sker, f.eks. ved tilbageholdelse af bilens papirer indtil modtagelse af købesummen, jf. herom nedenfor. Hvis afregning skal ske f.eks. hver uge eller måned, må kontrolproceduren tage højde herfor, f.eks. ved krav om forhandlerens løbende udarbejdelse og fremsendelse af et konsignationsregnskab til importøren. mellem parterne m.v., kan fastslås, i hvilket omfang der skal føres kontrol med bilens tilstedeværelse for at sikre importørens ret til bilerne i forhold til forhandlerens eventuelle konkursbo. For så vidt angår den fysiske kontrol med varernes tilstedeværelse lægges i praksis vægt på, om ordningen, sådan som den reelt udføres, udgør en tilstrækkelig kontrol og ikke har indeholdt fare for misbrug til skade for kreditorerne. Dette skyldes, at kontrollen netop skal begrænse forhandlerens frie dispositionsret i forhold til importøren, da importørens ret til bilerne ellers ikke kan legitimeres i forhold til de øvrige kreditorer. En enkelt dom synes at efterlade det indtryk, at importørens besiddelse af bilens papirer i sig selv udgør en effektiv kontrol med bilernes tilstedeværelse, idet salg af bilerne i realiteten ikke er mulig, før importøren (evt. mod modtagelse af købesummen for bilen) udleverer bilens papirer til forhandleren. Det anbefales dog, at importøren - udover en fremgangsmåde med udlevering af bilens papirer efter modtagelse af købesummen - også foretager en selvstændig og løbende periodisk fysisk kontrol med, at de af konsignationsforholdet omfattede biler rent faktisk stedse befinder sig hos forhandleren. Det kan ikke af praksis udledes, hvor ofte kontrollen med varernes tilstedeværelse bør føres. Det må således antages, at det alene på baggrund af en konkret vurdering, herunder af parternes forhold i øvrigt, tidligere praksis Opsummering På baggrund af ovennævnte forhold må det konkluderes, at det er særdeles vigtigt, at procedurerne i forbindelse med og den praktiske håndtering af konsignationssalg af fabriksnye biler, herunder særligt kontrolforanstaltningerne i forhold til afregning og varernes tilstedeværelse, med jævne mellemrum gennemgås af importøren. Det skal herved sikres, at betingelserne for at håndhæve ejendomsforbeholdet i nævnte biler til stadighed er opfyldt, sådan at ejendomsforbeholdet kan opretholdes overfor forhandlerens konkursbo.

5 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og nødvendige foranstaltninger Af advokat Andreas Kærsgaard Mylin og advokat Nina Boserup I 2006 blev det muligt for erhvervsdrivende at give pant i alt, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant), herunder blandt andet i kundefordringer, varelagre, fabriksnye biler og driftsmidler m.v. Virksomhedspantet etableres ved et skadesløsbrev med en fast beløbsgrænse for størrelsen af det krav, pantet yder sikkerhed for, og det skal tinglyses i pantsætters personbog for at få virkning over for kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Indtil videre er det typisk de erhvervsdrivendes bankforbindelser, der har etableret virksomhedspant til sikkerhed for deres bankengagement. Det er dog i princippet muligt at tilbyde et virksomhedspant som sikkerhed over for alle kreditorer, dog ikke over for nærstående. Ved nærstående forstås blandt andet pantsætters ægtefælle og nærmeste slægtninge, selskaber tilhørende disse, pantsætters moderselskab eller selskaber tilhørende pantsætters ejer/moderselskab. Med indførelsen af reglerne om virksomhedspant er der nu risiko for, at konsignationssælgerens ret til at tage fabriksnye biler tilbage fra bilforhandleren, f.eks. i tilfældet af dennes konkurs, i visse tilfælde må vige for et senere (men før konkursen) stillet virksomhedspant i samme aktiver. Virksomhedspanthaveren er typisk den eneste kreditor, der modtager hel eller delvis dækning for sit tilgodehavende ved virksomhedspantsætters konkurs. Det er således af afgørende betydning for en konsignationssælgers sikring af sit krav på betaling af købesummen for fabriksnye biler, at risikoen for, at konsignationssælgerens ret bliver ekstingveret (fortrængt), så vidt muligt imødegås, jf. herom nedenfor. Baggrund Det følger af tinglysningslovens 42d, stk. 2, at ejendomsforbehold i fabriksnye biler hverken kan eller skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod kreditorer. Konsignationsforholdet mellem en bilimportør og dennes forhandlere af fabriksnye biler skal således uanset den manglende tinglysning respekteres af forhandleres kreditorer, herunder et konkursbo, hvis konsignationsforholdet er gyldigt etableret mellem importøren og forhandleren. I modsætning hertil kan godtroende aftaleerhververe (købere eller panthavere) ekstingvere importørens ejendomsforbehold i de fabriksnye konsignationsbiler, hvis de almindelige ekstinktionsbetingelser er opfyldt. Det er således et kendt problem i bilbranchen, at en godtroende køber af en konsignationsbil vil vinde ret til bilen i forhold til konsignationssælgeren, trods et tidligere taget ejendomsforbehold i bilen. Som et værn mod denne problemstilling etableres i praksis et system med løbende håndtering af bilens dokumenter og afregning fra forhandleren til importøren, importørens kontrol med salget af biler og den løbende afregning m.v. Konsignationssælgeren skal også som hidtil respektere, hvis konsignationskøberen giver pant i en konsignationsbil til en godtroende aftaleerhverver. Virksomhedspant - pantsætningsforbud Etablering af virksomhedspant og kolliderende rettigheder Et virksomhedspant, hvorved en kreditor til sikkerhed for et på forhånd fastsat beløb f.eks. opnår pant i kundefordringer, varelager, fabriksnye biler og driftsmidler m.v., skal tinglyses i personbogen for at opnå gyldighed i forhold til kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Efter indførelsen af reglerne om virksomhedspant viger konsignationssælgerens ret til fabriksnye konsignationsbiler nu også for virksomhedspanthavers ret, hvis forhandleren efter købet af fabriksnye biler i konsignation giver virksomhedspant i disse til en godtroende aftaleerhverver. Det er således nu muligt for forhandleren at give virksomhedspant i blandt andet fabriksnye biler, ligesom det er muligt, at der i skadesløsbrevet ved såkaldt relaksation kan undtages særlige bilmærker fra pantet, f.eks. de af konsignationssælgeren førte. Konsignationssælgeren skal dog være opmærksom på, at en sådan bestemmelse jo ikke hindrer, at der senere kan komme et fuldt virksomhedspant, som så vil omfatte også de af konsignationssælgeren solgte bilmærker.

6 Virksomhedspant gives som anført indtil videre typisk til banker. Som professionel långiver vil bankerne i visse tilfælde kunne siges at være bekendt med det forhold, at bilforhandlernes finansiering af købet af fabriksnye biler typisk sker ved køb på konsignationsvilkår. I visse tilfælde er det således muligt, at banken kan anses for at være i ond tro om konsignationssælgerens ejendomsforbehold i de fabriksnye biler hos forhandleren, og i så fald viger konsignationssælgerens ret til de under konsignation solgte fabriksnye biler ikke for bankens tinglyste virksomhedspant. Imidlertid er der en risiko for, at en virksomhedspanthaver, der var i ond tro om konsignationssælgerens ret til de fabriksnye biler hos forhandleren på tidspunktet for tinglysningen af virksomhedspantet heri, vil gøre gældende, at de fabriksnye biler, der leveres i konsignation efter tinglysningen af virksomhedspantet, vil blive grebet af virksomhedspantet, selvom panthaver på tidspunktet for tinglysning heraf var i ond tro. Hvis virksomhedspanthaver får medhold i et sådant synspunkt, vil virksomhedspanthaveren i tilfælde af forhandlerens konkurs vinde ret til de fabriksnye biler, der er leveret til forhandleren efter tidspunktet for tinglysning af virksomhedspantet. For at imødegå risikoen for at blive fortrængt af en godtroende virksomhedspanthaver - og eventuelt også en virksomhedspanthaver i ond tro i forhold til biler leveret efter tinglysning af virksomhedspantet - bør konsignationssælgeren af fabriksnye biler sikre sig, at forhandleren hverken helt eller delvist tinglyser et virksomhedspant i bilaktiver, der kolliderer med de bilmærker, man ønsker at sælge i konsignation. Eksempel på nødvendig foranstaltning De nævnte risici kan imødegås ved, at konsignationssælgeren sikrer sig, at bilforhandleren i personbogen tinglyser et pantsætningsforbud (også kaldet en negativerklæring) vedrørende de fabriksnye biler, med konsignationssælgeren som påtaleberettiget. For at sikre muligheden for at forhindre tinglysningen af et efterfølgende stillet virksomhedspant, skal konsignationssælgeren være opmærksom på, at vedkommende anføres som påtaleberettiget - uanset om flere forskellige kreditorer har samme interesse i et pantsætningsforbud. Når et pantsætningsforbud er tinglyst i forhandlerens personbog, vil det ikke være muligt efterfølgende at få tinglyst et virksomhedspant omfattende disse aktiver, medmindre konsignationssælgeren giver samtykke hertil. Der er formulartvang ved tinglysning af pantsætningsforbudet, og der stilles således visse formelle krav til udformningen af erklæringen. Afgiften for tinglysning heraf udgør kr , uanset hvor mange typer af aktiver pantsætningsforbudet vedrører. Biler der er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer Som hidtil skal ejendomsforbehold (herunder konsignation) og underpant i biler, der er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer ("CRM"), tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse over for kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Det er ikke muligt at etablere virksomhedspant i biler, der er registreret i CRM, eller som tidligere har været registreret i CRM eller i et tilsvarende udenlandsk bilregister. Der kan således ikke opstå en kollision mellem konsignationssælgerens rettigheder over en indregistreret bil, der er lyst i bilbogen, og virksomhedspanthavernes rettigheder, der lyses i personbogen. Konsignationssælgere af biler, der er registreret i CRM, skal således som hidtil sikre sig, at deres ret over den solgte bil tinglyses i bilbogen. Konklusion Ovennævnte forhold bør give anledning til, at procedurerne i forbindelse med, og den praktiske håndtering af, konsignationssalg af fabriksnye biler med mellemrum gennemgås med henblik på at sikre, at betingelserne for at håndhæve ejendomsforbeholdet i nævnte biler til stadighed kan opretholdes overfor købers kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Det bør samtidig sikres, at ejendomsforbeholdet i forhold til reglerne om virksomhedspant ikke reelt udhules. For at imødegå risikoen for at blive fortrængt af en godtroende virksomhedspanthaver - og eventuelt også en virksomhedspanthaver i ond tro i forhold til biler leveret efter tinglysning af virksomhedspantet - bør konsignationssælgeren af fabriksnye biler således sikre sig, at forhandleren får tinglyst et pantsætningsforbud i personbogen med konsignationssælgeren som påtaleberettiget.

7 3 Bilforhandler i betalingsstandsning - importørens retsstilling Af advokat Andreas Kærsgaard Mylin og advokat Nina Boserup I gensidigt bebyrdende aftaler om løbende retsforhold ses ofte indsat en bestemmelse om, at den ene parts betalingsstandsning eller konkurs anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af aftalen. Bestemmelser af denne karakter ses også typisk i bilbranchens forhandleraftaler og har til formål at sikre importøren mod at lide (yderligere) tab, idet handel med en forhandler, der er under betalingsstandsning eller konkurs, ikke giver importøren sikkerhed for rettidig og fuld betaling ved forfaldstid. Importøren vil derfor typisk have et ønske om at hæve forhandleraftalen på så tidligt et tidspunkt som muligt for derved for eksempel at få mulighed for at tilbagetage biler, som måtte være solgt i konsignation, og for at undgå risikoen for, at der gennem yderligere samhandel bliver oparbejdet et usikret tilgodehavende hos forhandleren. Det er imidlertid almindeligt antaget i dansk ret, at et konkursdekret over den ene part i sig selv ikke berettiger den anden part til at ophæve parternes aftale. Dette skyldes, at reglerne i konkursloven ufravigeligt medfører, at den konkursramte parts konkursbo som hovedregel har ret til at indtræde i de kontrakter, boet måtte ønske at fortsætte. Konkurslovens 55, stk. 1, lyder "Boet kan indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt bebyrdende aftaler." Konkurslovens 56 lyder "Indtræder boet i aftalen, bliver det berettiget og forpligtet på aftalens vilkår. Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse til skyldneren, bliver boet ved sin indtræden forpligtet til at udrede vederlaget for tiden efter konkursdekretets afsigelse som massekrav." Det kan derfor ikke med virkning for forhandlerens konkursbo på forhånd aftales, at forhandlerens konkurs uden videre berettiger importøren til at hæve forhandleraftalen, idet en sådan bestemmelse ville udhule boets mulighed for at indtræde i aftalen. Samtidig ligger det fast, at hvis forhandleren inden konkursdekretets afsigelse har misligholdt forhandleraftalen væsentligt, vil importøren uanset forhandlerens konkurs have ret til at hæve forhandleraftalen. Konkurslovens 58, stk. 2, lyder "Medkontrahenten kan [ ] hæve aftalen, såfremt han bortset fra konkursen havde adgang hertil." De citerede regler fra konkursloven er efter deres ordlyd og placering i konkursloven ikke direkte anvendelige på forhandlerens betalingsstandsning. I det følgende gennemgås derfor importørens retsstilling i tilfælde af forhandlerens betalingsstandsning, herunder mulighed for at hæve forhandleraftalen og tvangsfuldbyrdelse af kravet mod forhandleren. Betalingsstandsning Generelt En insolvent forhandler - og kun forhandleren selv - kan i henhold til konkurslovens regler anmelde betalingsstandsning til skifteretten, som samtidig med modtagelse af anmeldelsen udpeger et tilsyn. Tilsynet, som typisk er en advokat, skal føre tilsyn med forhandlerens virksomhed under betalingsstandsningen og give samtykke til væsentlige dispositioner. Virkningen af tilsynets samtykke til en disposition, f.eks. køb i henhold til en forhandleraftale, er, at importørens krav får fortrinsstilling i forhold til en række andre kreditorer efter konkurslovens 94 i tilfælde af forhandlerens efterfølgende konkurs. Samtidig bevirker tilsynets samtykke, at dispositionen i tilfælde af forhandlerens efterfølgende konkurs ikke kan omstødes i henhold til konkurslovens 72, medmindre tilsynet ved samtykket åbenbart har overskredet sine beføjelser. Forhandlerens ledelse bevarer rådigheden over forhandlerens aktiver under betalingsstandsningen. I forbindelse med en anmeldelse af betalingsstandsning sker der således ikke - som i forbindelse med afsigelsen af et konkursdekret - en ændring af forhandlerens juridiske person, som er den samme både før og efter anmeldelsen af en betalingsstandsning.

8 En forhandlers generelle betalingsudeblivelse i forhold til alle kreditorer, eller hvor forhandleren vælger ikke at betale enkelte kreditorer, sidestilles i praksis med en betalingsstandsning, som dermed altså ikke nødvendigvis anmeldes til skifteretten. En sådan betalingsstandsning benævnes ofte en "stille" betalingsstandsning, og det nedenfor anførte om muligheden for at hæve forhandleraftalen i forbindelse med forhandlerens betalingsstandsning vil således som udgangspunkt også gælde en sådan. Den stille betalingsstandsning er - i modsætning til den anmeldte - som udgangspunkt ikke omfattet af konkurslovens regler. Dette betyder blandt andet, at der ikke er noget tilsyn, der kan give samtykke til dispositioner under betalingsstandsningen. Importøren vil således under en stille betalingsstandsning ikke kunne opnå fortrinsstilling for sit krav efter konkurslovens 94, ligesom importøren ikke kan sikre sig mod omstødelse af en disposition efter konkurslovens 72. Derudover gælder de nedenfor omtalte regler om tvangsfuldbyrdelse ikke under en stille betalingsstandsning, jf. nærmere herom nedenfor. Importørens mulighed for at hæve forhandleraftalen i forbindelse med forhandlerens betalingsstandsning Der ses ikke at foreligge trykt retspraksis, hvor der tages stilling til, om importøren kan støtte ret på en bestemmelse om, at forhandlerens betalingsstandsning i sig selv kan anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse, og teorien på området er bestemt ikke entydig. På den ene side er det gjort gældende, at det for importøren er mindre indgribende, at forhandleren anmelder betalingsstandsning, end at han tages under konkursbehandling. Da afsigelsen af et konkursdekret i sig selv ikke kan betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, jf. ovenfor, kan anmeldelse af betalingsstandsning herefter som det mindre i det mere heller ikke anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af aftalen. Hertil kommer, at konkurslovens regler om boets indtrædelsesret i betydeligt omfang kunne undergraves, hvis en bestemmelse om, at anmeldt betalingsstandsning kan anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse, kan håndhæves, når nu en tilsvarende bestemmelse om konkurs ikke er gyldig. Ud fra dette synspunkt vil importøren således ikke kunne håndhæve en bestemmelse i forhandleraftalen om, at forhandlerens betalingsstandsning i sig selv anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse. På den anden side sker der som anført modsat konkurssituationen - ikke nogen ændring af skyldners juridiske person i forbindelse med dennes betalingsstandsning. Som følge heraf er der ikke nogen ny juridisk person, der skal overveje, om den skal indtræde i forhandleraftalen under forhandlerens betalingsstandsning. Hertil kommer, at reglerne om boets indtrædelsesret står i den del af konkursloven, der vedrører skyldners konkurs - og ikke er gentaget i afsnittet vedrørende anmeldt betalingsstandsning. Reglerne om indtrædelse finder derfor som nævnt ikke direkte anvendelse under betalingsstandsning. Ud fra disse synspunkter er der ikke noget til hinder for, at importøren og forhandleren på forhånd aftaler, at forhandlernes anmeldelse af betalingsstandsning i sig selv udgør en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftalen. Der ses som nævnt ikke at foreligge trykt praksis om, hvorvidt importøren kan støtte ret på en bestemmelse i forhandleraftalen om, at forhandlerens anmeldelse af betalingsstandsning i sig selv kan anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af aftalen. Der er dog meget, der ud fra en formålsfortolkning af konkursloven taler for, at parterne ikke kan udhule den ret, et even-

9 tuelt kommende konkursbo som udgangspunkt må siges at have til at indtræde i forhandleraftalen ved i denne aftale at bestemme, at forhandlerens anmeldte betalingsstandsning i sig selv kan udgøre en hævebegrundende misligholdelse. Da forholdet ikke er endeligt afklaret, bør bestemmelser af nævnte karakter dog (fortsat) udgøre en del af i forhandleraftalerne. Omvendt er der i teorien enighed om, at importøren - ligesom i tilfælde af forhandlerens konkurs - efter al sandsynlighed vil være berettiget til at hæve forhandleraftalen, hvis importøren uanset betalingsstandsningen ville være berettiget hertil. Hvorvidt importøren har en sådan ret til at hæve forhandleraftalen må i så tilfælde bero på en konkret vurdering. Det bør derfor overvejes, om formuleringer om, i hvilket omfang forhandleraftalen kan anses for misligholdt eller ej, i yderligere grad bør tilpasses aftalens parter og de omstændigheder, aftalen i øvrigt skal regulere. Der vil formentlig herved i højere grad kunne opnås det resultat, at importøren kan støtte ret på forhandleraftalens formulering af, hvornår der foreligger en hævebegrundende misligholdelse fra forhandlerens side - i modsætning til det tilfælde, hvor misligholdelse (alene) defineres standardmæssigt, f.eks. således at forhandlerens betalingsstandsning og konkurs (etc.) i sig selv anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftalen. Mulighed for tvangsfuldbyrdelse Det følger af konkursloven, at kreditorerne efter skyldners anmeldelse af betalingsstandsning som udgangspunkt ikke kan foretage udlæg i skyldners aktiver. Efter forhandlerens anmeldelse af betalingsstandsning kan importøren således ikke sikre et eventuelt usikret tilgodehavende hos forhandleren ved foretagelse af udlæg via fogedretten. Da konkursloven som ovenfor anført ikke gælder stille betalingsstandsninger, vil importøren under en sådan fortsat kunne foretage udlæg i forhandlerens aktiver. Kreditorernes ret til at få gennemført en umiddelbar fogedforretning berøres dog ikke af betalingsstandsningen - hvad enten denne er anmeldt til skifteretten eller ej. Hvis importøren har solgt biler til en forhandler i konsignation, vil importøren således også efter forhandlerens betalingsstandsning - hvis forhandleraftalen berettiger hertil, f.eks. fordi forhandleraftalen er ophørt - kunne tilbagetage de af konsignationen omfattede biler, og om nødvendigt også med fogedrettens hjælp. Standsningsret og sikkerhedsstillelse (i) Salgsgenstanden er ikke leveret til den betalingsstandsningsramte forhandler En forhandlers betalingsstandsning vil som nævnt ikke nødvendigvis i sig selv kunne anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftalen, og en bestemmelse herom i forhandleraftalen vil muligvis kunne tilsidesættes. På trods heraf vil importøren formentlig kunne anse forhandlerens betalingsstandsning for at udgøre såkaldt anticiperet misligholdelse af forhandleraftalen. Forhandlerens anmeldte eller stille betalingsstandsning vil derfor i visse situationer berettige importøren til at holde salgsgenstanden (f.eks. biler og reservedele) tilbage, eller, hvis salgsgenstanden allerede er afsendt, at hindre dens overgivelse til forhandleren, indtil denne stiller sikkerhed for betaling herfor. Købelovens 39 lyder "Kommer køberen efter købets afslutning under konkurs [ ], har sælgeren, skønt der er givet henstand med betalingen, ret til at holde salgsgenstanden tilbage eller, hvis den er forsendt fra leveringsstedet, at hindre dens overgivelse til boet, indtil betryggende sikkerhed stilles for købesummens betaling til forfaldstid. Er tiden for leveringen kommet, og boet ikke på sælgerens opfordring stiller sådan sikkerhed, kan han hæve købet. Stk. 2. Disse bestemmelser kommer også til anvendelse, hvis efter købets afslutning køberen [ ] har standset sine betalinger, eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at han må antages at ville være ude af stand til at betale købesummen, når den forfalder. Muligheden for at udnytte ovennævnte standsningsret og kræve sikkerhedsstillelse for betaling af salgsgenstanden gælder dog kun, hvis importøren ikke åbenbart er sikret overfor forhandlerens kreditorer, herunder evt. kommende konkursbo, på en betryggende måde. I de tilfælde, hvor importøren ikke har anden sikkerhed for betaling af købesummen, f.eks. ved salg af reservedele på kredit, vil importøren i tilfælde af forhandlerens betalingsstandsning kunne hindre overgivelsen heraf til forhandleren og kræve sikkerhed for betalingen herfor. Hvis nævnte sikkerhed ikke stilles, er det muligt, at importøren er berettiget til at hæve hele forhandleraftalen,

10 i det omfang dennes bestemmelser må anses for at være indbyrdes afhængige af hinanden. (ii) Salgsgenstanden er leveret til den betalingsstandsningsramte forhandler efter betalingsstandsningens indtræden Konkurslovens 16c, stk. 1, lyder "Er en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag, overgivet til skyldneren efter, at skifteretten har modtaget anmeldelse om betalingsstandsning, kan ydelsen kræves tilbage, medmindre tilsynet tiltræder aftalen. Er forfaldstid for modydelsen ikke kommet, skal der på opfordring stilles sikkerhed for denne." Bestemmelsen gælder alene anmeldt betalingsstandsning og finder anvendelse på de situationer, hvor salgsgenstanden er overdraget til forhandleren efter dennes anmeldelse af betalingsstandsning, og hvis importøren på tidspunktet for leveringen ikke var klar over forhandlerens betalingsstandsning. I sådanne situationer vil importøren - med mindre tilsynet tiltræder forhandleraftalen - kunne kræve de leverede genstande retur. Hvis tilsynet tiltræder forhandleraftalen, vil importøren formentlig kunne kræve sikkerhedsstillelse for betaling af købesummen for de leverede salgsgenstande - i hvert fald i det omfang, importøren ikke herudover kan siges at have sikkerhed for betaling af købesummen for disse aktiver. Konklusion Som det fremgår ovenfor, har forhandlerens betalingsstandsning i flere sammenhænge stor betydning for importørens retsstilling uanset om betalingsstandsningen er anmeldt til skifteretten eller ikke. Det vil endvidere i forhold til f.eks. importørens eventuelle standsningsret være afgørende, at importøren reagerer hurtigt på en oplysning om, at forhandleren befinder sig i en situation, der har karakter af betalingsstandsning. Forhandlerens betalingsstandsning vil dog ikke nødvendigvis i sig selv give importøren ret til at hæve forhandleraftalen - uanset om importøren i forhandleraftalen er tillagt en sådan ret. Da retstilstanden ikke er fuldstændig klar, anbefales det dog, at forhandleraftaler (også fremover) indeholder en bestemmelse om, at forhandlerens (anmeldelse af) betalingsstandsning skal anses for at udgøre en hævebegrundende misligholdelse af aftalen, men at forhandleraftalen i øvrigt søges tilpasset parterne og de omstændigheder, aftalen i øvrigt skal regulere. Der bør herved tilstræbes en større mulighed for, at aftalens bestemmelser ikke kan tilsidesættes. I det omfang forhandleraftalen ikke ophører eller er ophørt af andre grunde, må det endvidere anbefales, at det i forbindelse med en forhandlers betalingsstandsning overvejes, i hvilket omfang der kan og bør stilles krav om sikkerhed for betaling af de salgsgenstande, der i medfør af forhandleraftalen leveres til forhandleren. I det omfang nævnte sikkerhed ikke stilles, eller hvis importøren også før betalingsstandsningen var berettiget hertil, bør importøren - hvis de kommercielle overvejelser måtte føre til samme resultat ophæve forhandleraftalen. Herved kan importøren sikre sig mod oparbejdelse af yderligere usikrede tilgodehavender hos forhandleren og få mulighed for straks at tilbagetage aktiver solgt i konsignation. Det bemærkes endelig, at Konkursrådet har afgivet en betænkning om rekonstruktion mv. (Bet. 1512/2009), som lægger op til en vis form for modernisering af betalingsstandsningsinstituttet, herunder visse af ovennævnte forhold. Justitsministeren har nu den 26. marts 2010 i Folketinget fremsat lovforslag om nye rekonstruktionsregler (lovforslag nr. 199 i 2010). Hvis loven vedtages, forventes det, at reglerne senest træder i kraft 1. marts Reglernes betydning for bilbranchen vil blive gennemgået nærmere i et kommende nyhedsbrev, når loven er vedtaget.

11 Kontakt Jacob Christensen advokat, partner Hans Hedegaard advokat, partner Jacob Ørskov Rasmussen advokat, juniorpartner Christian Bojsen-Møller advokat, partner Gitte Holtsø advokat, partner Tom Kári Kristjánsson advokat, partner Jakob Schou Midtgaard advokat, partner Andreas Kærsgaard Mylin advokat, associeret partner Lene Hartvigsen advokat Nina Boserup advokat

12 Jakob Røddik Thøgersen advokat Martin Andreas Gravengaard advokat Frederik Lassen advokat Søren Toft Bjerreskov advokat De ovennævnte advokater kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet stab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Nyere domspraksis om kreditkonsignation

Nyere domspraksis om kreditkonsignation Nyere domspraksis om kreditkonsignation af Professor Hans Viggo Godsk Pedersen Indledning Ejendomsforbehold i genstande, der er beregnet til videresalg, er fortsat i det væsentlige ulovreguleret. Den manglende

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere