E-tinglysning og landinspektørarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-tinglysning og landinspektørarbejde"

Transkript

1 - Problematikken ved stedfæstelse af servitutter Program komponent Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Afgangsprojekt 2008 Sune Waagner Hansen

2 Aalborg Universitet 2008

3 Projekttitel E-tinglysning og landinspektørarbejde - Problematikken ved stedfæstelse af servitutter Projekttema Afgangsprojekt Projektperiode 1. februar 11. juni 2008 Projektgruppe L10LM-04 Deltager Sune Waagner Hansen Vejleder Esben Munk Sørensen Oplagsantal 3 Sideantal 88 Bilagsantal: 2 Forsideillustration [KMS 2, 2008, s. 83] Synopsis Denne rapport er resultatet af et projektarbejde på landinspektørstudiets 10. semester. Rapporten behandler problemstillinger der er opstået i forbindelse med ændringerne i Tinglysningsloven, hvor der stilles nye krav til tinglysning mht. geografisk stedfæstelse af nye servitutter og eksisterende servitutter. Fokus for projektet har ligget på hvorvidt disse ændringer har indflydelse på landinspektørens daglige arbejde samt i hvilket omfang. Projektet er blevet gennemført som et studie af eksisterende litteratur og procedurer på det landinspektørfaglige område indenfor problemfeltet. Litteraturstudiet gennemføres for at opbygge baggrundsviden og belyse områder, der vil være interessante at bearbejde yderligere i et casestudie. Casestudiet gennemføres på baggrund af et interview med LE 34 Århus samt krav til flowet, for behandlingen af nye og eksisterende servitutter, fra udbudsmaterialet til SFDB. Rapporten giver samlet set en forståelse for hvorledes udviklingen inden for e-tinglysning er forløbet de seneste år, samt hvorledes eksperter indenfor det landinspektørfaglige område har betragtet denne udvikling. I besvarelsen af problemstillingen samles der op på rapportens argumenter og det konkluderes hvordan og i hvilket omfang udviklingen vil påvirke fremtidens landinspektørvirke i udstykningssager. Aalborg Universitet 2008

4 Aalborg Universitet 2008

5 Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet og afrapporteret af studerende Sune Waagner Hansen på landinspektørstudiets 10. semester under det Ingeniør- Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Afgangsprojektet udgør afslutningen på uddannelsen. Projektet udformes derfor med henblik på at dokumentere, at studiets formålsparagraf/de centrale kompetencemål, jf. studieordningen er opfyldt. Rapportens omdrejningspunkt er stedfæstelse af servitutter, et område inden for tinglysningssystemet. Der fokuseres i rapporten primært på de problemstillinger, der pålægges landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse af opdateringen af stedfæstelsesdatabasen. Rapporten har karakter af en problematisering af de arbejdsbyrder, som opdateringen forventes at medføre i forbindelse med servitut- og stedfæstelseshåndteringen i e-tinglysningen. Kildehenvisninger er angivet ifølge Harvard-metoden, og litteraturlisten er at finde sidst i rapporten. Kilder der knytter sig til én bestemt sætning er placeret før punktum, mens kilder der vedrører et afsnit placeres efter sidste sætnings punktum. Citater angives med kursiv og sættes i anførselstegn. En stor tak rettes til følgende personer: Hanne Stigaard Kjeldsen fra LE 34 Århus, for hendes hjælp med at klarlægge, hvorledes procedurerne for en udstykningssag hidtil er foretaget. Sune Waagner Hansen Aalborg Universitet 2008

6 Forkortelser Gennem denne rapport vil læseren møde en række forkortelser og der gives derfor her en oversigt over anvendte forkortelser i alfabetisk rækkefølge. Forkortelse AAU DdL DSS e-tl GIS GML KMS LER Lsp. MIA minimaks PLF RUP SFAG SFDB SFPG TL UL WFS WMS Ord Aalborg Universitet Den danske Landinspektørforening Domstolsstyrelsen Elektronisk tinglysning Geografisk Informationssystem Geographic Markup Language Kort & Matrikelstyrelsen Ledningsejerregistret Landinspektør Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem Nyt matrikulær ajourførings- og kvalitetssikringssystem, der skal indføres i Kort & Matrikelstyrelsen Praktiserende Landinspektørers Forening Rational Unified Process Stedfæstelsesarbejdsgruppen Stedfæstelsesdatabasen Stedfæstelsesprojektgruppen Tinglysningsloven Udstykningsloven Web Feature Service Web Map Service Aalborg Universitet 2008

7 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING INITIERENDE PROBLEMFORMULERING PROBLEMINDFØRING TINGLYSNINGENS FORMÅL OG HISTORIE PROBLEMFORMULERING STRUKTUR- OG METODEBESKRIVELSE PROJEKTSTRUKTUR METODEBESKRIVELSE LITTERATURSTUDIE OG JURIDISK ANALYSE LITTERATURSTUDIE JURIDISK ANALYSE OPSAMLING DELKONKLUSION CASESTUDIE PROCEDURER HIDTIL NYE SERVITUTTER EKSISTERENDE SERVITUTTER NY PROCEDURE OPSAMLING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Bilag 1 - Flowdiagram for udstykningssag hos LE 34 - Århus Bilag 2 - Flowdiagram for udstykningssag ved e-tl Aalborg Universitet 2008

8 Aalborg Universitet 2008

9 1 Indledning Den papirbaserede tinglysning af rettigheder over fast ejendom, som har været styrende for matrikulærarbejde i Danmark gennem årtier, har i de seneste år været gennem store forandringer i organisationen og måden, hvorpå tinglysningsprocessen skal gennemføres. Der har i årevis været et ønske om at gennemføre en modernisering af tinglysningssystemet, hvilket bl.a. har betydet et flerårigt arbejde af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg, hvor mulighederne for indførelse af digital tinglysning er blevet vurderet. På baggrund af udvalgets rapporter omfattende forskellige betænkninger med hensyn til e-tl vedtog Folketinget i 2006 LOV nr. 539 af 08/06/2006 Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love. Med ændringerne i bl.a. 10, 19 og 22, blev det definitivt slået fast at den papirbaserede tinglysning, som vi har kendt den hidtil, eksisterer på lånt tid. Målet med en ny tinglysningsordning er at automatisere prøvelsen af anmeldelser, og herved at gøre sagsbehandlingen lettere og hurtigere fremover. Når det nye system og datagrundlag er etableret og implementeret vil det give mulighed for en billigere, bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af tinglysningsarbejdet, og de samlede omkostninger i forbindelse med tinglysningen kan derfor reduceres. Igangværende initiativer med hensyn til udvikling og implementering af et digitalt tinglysningskoncept samt ændringerne i Tinglysningsloven vil i fremtiden stille nye krav til tingbogsoplysningerne og de aktører, der skal bidrage til etablering og vedligeholdelse af tingbogsoplysninger og et tilhørende geografisk stedfæstet datagrundlag. Lovændringerne medfører en række procedureændringer, som stiller nye og ekstra krav til landinspektørens fremtidige arbejde. Med tiden forventes disse ændringer dog at forenkle landinspektørens arbejde. Hidtil har den praktiserende landinspektør fungeret som aktør i forhold til byrderubrikken ved gennemførelsen af det daglige matrikulære arbejde. Han har taget hensyn til de rettigheder, offentligretlige og som privatretlige, der hviler på de pågældende ejendomme som byrde og i den forbindelse påset at servitutforhold var korrekte med hensyn til udrensning og fordeling. Håndteringen af byrder Aalborg Universitet

10 fremover er interessant for det landinspektørfaglige område med hensyn til udformningen og specielt den geografiske stedfæstelse af servitutter. Problematikken med hensyn til stedfæstelsen af servitutter på ejerlejligheder er ydermere et område der nødvendigvis må tages stilling til, da nuværende kortgrundlag ikke er tilstrækkeligt til visualiseringen af sådanne, hvilket vil kræve en form for 3D-visualiseringsmulighed. Denne problemstilling vil der dog ikke blive arbejdet med i nærværende projekt. Kravet om stedfæstelse af servitutter rejser spændende problemstillinger med hensyn til hvordan stedfæstelsen skal foregå fremover, og hvordan de eksisterende servitutter skal håndteres i relation til kravet om stedfæstelse. Det er begge spørgsmål, der kan få stor indflydelse på den praktiserende landinspektørs fremtidige servitutarbejde. 1.1 Initierende Problemformulering Jeg ønsker med denne rapport at dokumentere mit arbejde med at klarlægge og analysere problemstillinger jeg ser i omlægningen til e-tl. Det indledende arbejde tager udgangspunkt i følgende initierende problemformulering: Hvilken indflydelse har e-tl og ændringerne i TL på landinspektørens arbejde i fremtiden? Denne initierende problemstilling dækker et meget bredt område, hvor e-tl både kan tilføre nye arbejdsområder og medføre tab af eksisterende. Jeg vil med det efterfølgende kapitel 2 Problemindføring give en historisk problemindføring samt en klarlægning af den tilgængelige litteratur på området. Problemindføringen foretages på baggrund af et overordnet litteraturstudie, hvor tilgængelig litteratur fremlægges for at give en forståelse for de mange tiltag der er foretaget på området. Der vil blive foretaget en mere uddybende præsentation af relevant litteratur med hensyn til tiltag og formål, i kapitel 5 Litteraturstudie og juridisk analyse. Den endelige problemformulering vil blive udformet på baggrund af problemindføringen og personlig interesse. Beskrivelse af den samlede rapportstruktur og projektets metoder foretages i kapitel 4 Strukturog metodebeskrivelse. Aalborg Universitet

11 2 Problemindføring Denne problemindføring giver en gennemgang af den historie og litteratur, som beskriver situationen inden for emneområdet. Dette omfatter historien bag den papirbaserede tinglysning, en belysning af arbejdet frem til omstilling til e-tl, samt hvad der fungerede som katalysator for processen. Formålet med kapitlet er at give læseren forståelse for tinglysningens formål og historiske udvikling samt hvorfor tinglysningen ønskes ændret. Desuden belyses de problemstillinger og betænkninger, der har ligget forud for e-tl. Kapitlet beskriver først overordnet tinglysningens formål og historie, efterfølgende uddybes formålet med den digitale udvikling. Kapitlet afrundes med en beskrivelse af den litteratur, der de seneste 10 år er blevet offentliggjort på det landinspektørfaglige område med henblik på at udvikle og forbedre tinglysningen, samt et kort oplæg til den endelige problemformulering. Gennemgangen af litteraturen vil i første omgang udelukkende være beskrivende, såfremt der er behov derfor vil der blive draget paralleller til enkelte tekster i kapitel 5 Litteraturstudie og juridisk analyse. 2.1 Tinglysningens formål og historie Det tinglysningssystem vi har kendt indtil i dag byggede på tinglysningsloven af 1926, hvilket har aner i en form for lovfæstet tinglysning i dansk ret der kan dateres helt tilbage midt i 1200-tallet, om end omfanget og systematiseringen har været væsentligt ringere på den tid. [Mortensen, 2007, s. 21] Tinglysning og dens formål Tinglysningen er en sikringsakt, hvormed man kan beskytte en ret over en fast ejendom fra at blive fortrængt af andre, der senere opnår konkurrerende rettigheder over den samme ejendom. Denne sikring sker vha. følgende tre hovedpunkter: Prioritetskonstateringen - regnes fra tidspunktet hvor rettigheden er anmeldt til tinglysning, hvilket også er tilfældet med retsvirkningen, jf. TL 14, stk. 1. Denne sikring beskytter rettighedshaveren mod konkurrerende rettighedshavere, fx en kreditor, ved at have stiftet sin ret først i tid. Retten opnås ved at man tinglyser sin ret over ejendommen på dennes blad i den elektroniske tingbog. Tingbogen virker desuden offentliggørende (da de indførte rettigheder er offentligt tilgængelige via edb-registret) og rådighedsberøvende (da rettigheder kan virke indirekte rådighedsberøvende, idet der ikke må foretages dispositioner, der strider mod eksisterende tinglyste rettigheder) Aalborg Universitet

12 Gyldighedsvirkningen 1 - består i, at når en erhverver af rettigheder over ejendommen i god tro har anmeldt eller fået sin ret tinglyst, vil han ikke mødes med indsigelser mod nævnte dokuments gyldighed, jf. TL, 27. Dette betyder at svage indsigelser mod en tinglyst rettighed ikke vil blive gjort gældende overfor den erhverver der i god tro har lyst sin rettighed. Såfremt der forekommer stærke ugyldighedsgrunde kan disse gøres gældende, hvilket efter situationen kan udløse erstatning for evt. tab til den godtroende erhverver, jf. TL, 31. Legitimationsvirkningen 2 - sikrer, at det kun er personer, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over den pågældende ret, som kan få tinglyst rettigheder på en ejendom. [Mortensen 2007, s ] Fra 1241 til 1926 På trods af at metoderne for tinglysning er ændret gennem tiderne, har det overordnede mål hele tiden været det samme nemlig at skabe offentlighed omkring handel med og ejendomsret over fast ejendom for derigennem at sikre retten til ejendommen. Hvorledes behovet for den tids tinglysning er opstået kan man kun gisne om, men svindel ved handel med fast ejendom kan have været en medvirkende faktor. I Jyske lov af står der skrevet: På tinge skal man jord skøde og ej andetsteds. Salg af jord skulle altså offentliggøres på tingstedet, hvilket er det første tegn på tinglysningen i dansk lovgivning. [Mortensen, 2007, s. 21] Denne form for skødning af ejendomme foregik således på tinge i flere hundrede år, men bortfaldt efterhånden som skriftsproget blev mere udbredt. Midt i 1500-tallet blev det tilladt at "enhver adelsmand må sælge sit gods med brev og segl og gode mænds vidnesbyrd", hvilket betød at de adelige nu selv kunne udfærdige salgsdokumenter og deres underskrift var sammen med vidnernes - tilstrækkeligt bevis for dokumenternes gyldighed. I løbet af 1600-tallet blev det af flere omgange påbudt, at skøder og ændrede forhold, som fx pantsætning i ejendom, skulle læses på tinge for at få gyldighed overfor andre tinglæste rettigheder. Dette var resultatet af en problematisk periode hvor pantsætninger ikke nåede til tinge. [Illum, 1994, s. 21] 1 TL 27 2 TL 10, 12 og 29 Aalborg Universitet

13 Det, at noget blev læst på tinge, betød helt konkret, at dommeren læste de relevante dokumenter højt, sådan at de tilstedeværende kunne høre, hvad der var handlet og dermed være klar over ejerforholdene. Denne højtlæsning blev bibeholdt, helt indtil tinglysningsloven trådte i kraft i [Illum, 1994, s. 23] Indførelsen af tingbøger i 1551 og krav om at de skulle føres, var en afgørende forandring i tinglysningssystemet. Der blev ikke alene noteret om sager vedrørende fast ejendom, men også straffesager osv., hvilket på den tid har gjort det besværligt at danne sig et overblik over, hvordan ejer- eller pantforhold på en bestemt ejendom var. Dette blev dog forbedret ved indførelsen af realregistre iht. Danske Lov fra Realregistre var inddelt alfabetisk efter ejendommenes navn og ikke efter personer, som de havde været tidligere. [Mortensen, 2007, s. 22] Pantsætningen i fast ejendom betød, at det i 1632 blev lovfæstet, at der ved alle ting skulle føres særlige panteprotokoller. Da der var meget få handler blandt den almindelige befolkning, blev denne regel ikke overholdt ved undertingene. I flere omgange blev det forsøgt at slå anvendelsen panteprotokollerne fast, men det lykkedes først få styr på det i 1805, hvor al tinglæsning også for adelen blev flyttet til underretterne. Protokollerne blev ført efter ejendommenes navn og var ordnet alfabetisk. I København blev der dog i 1759 indført et matrikelsystem, og herefter blev protokollerne i hovedstaden opdelt i henhold til matriklen. [Illum, 1994, s ] En lignende opdeling for resten af landet blev først påbudt i 1845, efter at udskiftningen af landbrugsjorden i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet havde gjort det nødvendigt at indføre den nye matrikel, der trådte i kraft i 1844 og i øvrigt fortsat er gældende [Ramhøj, 1998, s. 2]. I 1845 blev der vedtaget nye regler for proceduren ved tinglæsning, hvor skøder og øvrige dokumenter nu kunne udarbejdes i forbindelse med handel eller pantsætning i fast ejendom gennemføres privat mellem parterne, hvorefter dokumenterne skulle sendes til en domstol til oplæsning og indførelse i de relevante protokoller. [Mortensen, 2007, s. 22] Denne oplæsning blev med tiden en unødvendig arbejdsbyrde for domstolene, og ofte foregik dommernes oplæsning for en tom sal, hvilket gjorde oplæsningen ligegyldig. Desuden var tyngdepunktet i tinglysningsakten ikke længere oplæsningen, men indførelsen af dokumenterne i protokollerne. Indtil tinglysningslovens ikrafttræden i 1927 var oplæsningen dog et uundgåeligt besvær, idet dokumenterne ikke var gyldige uden oplæsning. Således var et dokument stadig gyldigt, hvis det var læst og derefter bortkommet inden regi- Aalborg Universitet

14 streringen i protokollen. De sidste år var oplæsningen blot formalia da den blev den foretaget en gang ugentligt og uden tilhørere. [Illum, 1994, s ] I slutningen af 1800-tallet blev der iværksat flere undersøgelser at tinglysningssystemet med henblik på forbedringer. Disse undersøgelser førte i første omgang dog ikke til ændringer i lovgivningen på daværende tidspunkt. Det var først i 1923 da Fr. Vinding Kruse skrev afhandlingen "Tinglysning samt nogle spørgsmål i vores realkredit", at der blev taget initiativ til lovændringer. På baggrund af afhandlingen blev Lov om tinglysning nr. 111 af 1. marts 1926 vedtaget, og den trådte i kraft 1. april [Illum, 1994, s. 23] Med den nye tinglysningslov blev proceduren med tinglæsningen afskaffet, og registreringsproceduren for de anmeldte dokumenter blev ændret. Det blev bestemt at genparter af sagsdokumenter, i stedet for den tidskrævende indskrivning i forskellige protokoller, skulle placeres i en mappe sammen med diverse dokumenter vedrørende den pågældende ejendom. Parterne var selv forpligtigede til at fremstille sådanne genparter, hvorved dommerkontorernes arbejdsbyrde blev reduceret. Denne samling af ejendomsdokumenter gjorde det desuden lettere at skabe sig et overblik over ejer- og panteforhold på en ejendom, da der nu blot skulle søges et sted. [Illum, 1994, s. 23] Efter tinglysningsloven Der er kun tilføjet ganske få ændringer i tinglysningsloven siden loven trådte i kraft i For størstedelens vedkommende har disse ændringer været ret ubetydelige, men af markante ændringer kan nævnes ændringen af lovens virkeområde med lov nr. 281 af 29. april 1992 om indførelse af edb i tinglysningen. Det blev fra dette tidspunkt muligt at føre tingbogen og dagbogen digitalt. Den endelige konvertering af tingbøgerne færdiggjordes i år 2000, hvorefter tingbogen føres digitalt i hele landet, de enkelte dokumenter arkiveres dog stadigt analogt med aktmapper i arkivskabe på de lokale tinglysningskontorer. Aalborg Universitet

15 1992 april 1992 Vedtagelse af Lov nr. 281 af 29. april 1992 om edb i tinglysningen Omlægning af tinglysningsregistret til edb 1996 Tinglysningsudvalget vurdere mulighed for fuldstændig papirløs tinglysning 2000 Offentliggørelse af Betænkning nr. 1394/2000 om papirløs tinglysning 2003 august 2003 Offentliggørelse af Betænkning nr. 1394/2000 om papirløs tinglysning august 2003 Offentliggørelse af Betænkning nr. 1394/2000 om papirløs tinglysning Deloitte Consulting marts april udarbejder maj juni konsulentanalyser 2005 vedrørende 2004 tinglysning Arbejdsgruppen Nedsættelse Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. servitutter Offentliggørelse af en af vedr. projektgruppe Betænkning servitutter Deloitte Consulting nr. aflevere vedr. 1461/2005 IT-løsningen rapport udarbejder om varetagelse konsulentanalyser af vedrørende tinglysning juni 2006 tinglysningsopgaven juni 2006 marts 2005 Offentliggørelse Varetagelse af Lov af Kravspecifikation nr. november 539 februar af Nedsættelse juni af 2006 til 2007 en e-tl arbejdsgruppe om digital tinglysning vedr. servitutter Offentliggørelse Kontrakt Nedsættelse om udarbejdelsen af af Betænkning stedfæstelsesprojektgruppen af nr. e-tl 1471/2006 underskrives om ang. digital med håndtering tinglysning CSC af stedfæstelse af servitutter og bygninger marts april på 2005 lejet grund Oprindelig KMS Offentliggørelse udbyder fastsat Stedfæstelsesdatabasen af Anbefalinger Arbejdsgruppen til håndtering vedr. servitutter af stedfæstelse aflevere af rapport servitutter november dato for 2008 overgang til digital tinglysning og bygninger på lejet maj grund 2005 Ny dato for overgang til Nedsættelse digital tinglysning af en projektgruppe vedr. IT-løsningen juni 2005 Offentliggørelse af Betænkning nr. 1461/2005 om varetagelse af tinglysningsopgaven februar 2006 Offentliggørelse af Betænkning nr. 1471/2006 om digital tinglysning juni 2006 Varetagelse af Lov nr. 539 af 8. juni 2006 om digital tinglysning juni 2006 Offentliggørelse af Kravspecifikation til e-tl november 2006 Kontrakt om udarbejdelsen af e-tl underskrives med CSC Nedsættelse af stedfæstelsesprojektgruppen ang. håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund 2008 Offentliggørelse af Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund 25. februar 2008 KMS udbyder Stedfæstelsesdatabasen marts 2008 Oprindelig fastsat dato for overgang til digital tinglysning november 2008 Ny dato for overgang til digital tinglysning Figur 2.1: Tidslinie, der illustrerer arbejdet mod fuldstændig papirløs tinglysning. Modificeret udgave på baggrund af [Brogaard et al., 2006, s. 6] og [Schaarup et al., 2007, s. 91]. Aalborg Universitet

16 Figur 2.1 viser de forskellige faser og tiltag der er foretaget i forbindelse med overgangen fra den papirbaserede tinglysning til den papirløse tinglysning, hvilket har strakt sig over en periode på mere end 15 år. Det ses desuden af figuren at aktivitetsniveauet på området har været størst de sidste fem år med hensyn til nedsættelse af arbejdsgrupper, litterære udgivelser og lovændringer. Den videre beskrivelse af litteratur og tiltag på området sker på baggrund af tidslinjen i figur 2.1. Kapitlet afrundes med en overordnet beskrivelse af litteratur, der retter sig direkte til det landinspektørfaglige område. Tinglysningen kunne i slutningen af 1990 erne til en vis forstand betragtes som papirløst, da der med vedtagelsen af lov nr. 281 af 29. april 1992 om edb i tinglysningen blev skabt et grundlag for en modernisering af sagsbehandlingen på tinglysningskontoret, hvorunder de papirbaserede journaler, som tinglysningsdommerne hidtil havde benyttet ved tinglysning af rettigheder. Disse journaler kunne omdannes til edb-sagsbehandlingssystemer. Lovændringen blev gennemført på baggrund af et omfattende udvalgsarbejde, der blev afsluttet med afgivelsen af betænkning nr. 1093/1987 om edb i tinglysningen, betænkning nr. 1177/1989 om edb-tinglysning på landsplan og betænkning nr. 1190/1990 om skjult gæld i biler. Den praktiske indførelse af edb i sagsbehandlingen er med udgangen af år 2000 gennemført ved alle tinglysningskontorer. Selv om en stor del af sagsbehandlingen på tinglysningskontorerne således allerede foregår på edb, indtager papiret stadig en central rolle i tinglysningen. Tinglysning af en rettighed kan fortsat kun ske, hvis der indleveres et papirdokument til dommerkontoret, og meddelelser fra tinglysningsdommeren til den, der har anmeldt en rettighed til tinglysning, sendes også fortsat på papir. I 1996 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der fik til opgave at vurdere mulighederne for at indføre papirløs tinglysning. Udvalgets overvejelser omkring indførelse af et elektronisk anmeldelsessystem skulle ske på grundlag af den gældende tinglysningsordning, idet der som udgangspunkt ikke skulle ske ændringer i tinglysningslovens grundlæggende materielle regler. Endvidere skulle udvalget lægge til grund, at tinglysningen fortsat skulle varetages af landets 82 byretter. Aalborg Universitet

17 Justitsministeriets udvalg anførte i betænkning nr. 1394/2000 (side 8f), at den bedste løsning blev betragtet som værende en komplet papirløs tinglysningsordning, hvor den manuelle underskrift på papir blev afløst af en digital signatur. Udvalget fandt det imidlertid ikke teknisk og retligt muligt at indføre en sådan ordning på daværende tidspunkt. Dette ville kræve ændringer der lå uden for udvalgets arbejdsrammer, da de ikke blot omfattede en omstilling fra det analoge medie til digitale meddelelser. Såfremt den papirløse tinglysningsordning skulle indrettes efter samme grundlæggende principper som den hidtil kendte ordning, vurderede udvalget, at det ville kræve indførelsen af en elektronisk udstederidentifikation som fx, en digital signatur. Dette skulle godtgøre at evt. dokumenter stammer fra den pågældende rettighedshaver, samt sikre at meddelelser ikke efterfølgende var blevet ændret. Udvalget pegede desuden i betænkningen på, at den digitale signatur som indebærer, at digitale meddelelser forsynes med et matematisk kendetegn, der opfylder samme funktioner som en manuel underskrift var under udvikling og at den, med udviklingen inden for elektronisk kommunikation, kunne forventes færdig inden for den nærmeste fremtid. Da det imidlertid kunne forudses at ville tage væsentligt længere tid end forventet at få de praktiske og lovgivningsmæssige rammer for brugen af digital signatur på plads, valgte udvalget i stedet at afslutte sit arbejde med fremlæggelse af en midlertidig løsning, der ville indebære, at alene ikke negotiable realkredit- og pengeinstitutpantebreve med pant i fast ejendom ville kunne tinglyses papirløst, og at papirløs tinglysning alene ville kunne foretages af særligt godkendte anmeldere gennem lukkede netforbindelser til tinglysningskontorerne. Udvalget vurderede at en sådan anmelderordning ikke ville give en så høj grad af sikkerhed, og at ordningen burde omfatte tinglysning af bl.a. skøder og negotiable pantebreve, og udvalget fremhævede i øvrigt, at hvis man ønsker at indføre regler om papirløs tinglysning af negotiable dokumenter, må det forudsætte ændringer af de materielle regler om stiftelse af sådanne rettigheder, sikringsakt mv. [Bet. 1471, s ] Bearbejdningen af problemstillingen angående identifikationen af rettighedshaver påbegyndes i 1996, hvor Forskningsministeriet anmoder IT-Sikkerhedsrådet iværksætte en udredning og udforme et sæt anbefalinger om klassifikation af sikkerhedsniveauer i forbindelse med brug af kryptering og praktisk digital signatur. [Forskning, 2000] På baggrund af dette arbejde indgik TDC og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2003 en aftale om udstedelse af OCES-certifikater. Aalborg Universitet

18 Der er dog en lang række problemer, der skal løses, inden papirløs tinglysning kan blive en realitet. På baggrund af dette nedsatte Justitsministeriet i 2003 endnu et udvalg, der fik til opgave at komme med forslag til en samlet modernisering og effektivisering af tinglysningen. De skulle komme med forslag til en ny og optimeret papirløs tinglysning, samt fremlægge overvejelser om varetagelsen af tinglysningsopgaven kunne organiseres på en mere effektiv måde. I 2005 offentliggøres rapporten Betænkning 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven, hvor med Tinglysningsudvalgets redegør for deres arbejde med hensyn til fremtidens tinglysningsordning og tinglysningens fremtidige organisation [Bet. 1461, s. 5-7]. Tinglysningsudvalget anbefalede at tinglysningsopgaven skulle centraliseres i forbindelse med overgangen til papirløs tinglysning. Ydermere blev det anbefalet, at en papirløs tinglysningsordning burde organiseres i en offentligprivat samarbejdsmodel, hvilket indebar, at diverse private aktører i videst mulig omfang skulle inddrages i relation til udvikling, drift og vedligeholdelse af de it-løsninger, der er en forudsætning for et papirløst tinglysningssystem. Selve tinglysningen skulle dog forblive en myndighedsopgave varetaget af domstolene, hvilket bl.a. betyder at ansvaret for tinglysningssystemet, i forhold til brugerne, fortsat bør ligge hos domstolene. Udvalgets arbejde vedrørende servitutter blev ligeledes dokumenteret i denne rapport, hvilket omfatter en kortlægning af byrderubrikkens nuværende indhold og funktion samt tinglysnings betydning for byrderubrikken. Udvalgets arbejde med servitutter vil blive gennemgået mere detaljeret i det uddybede afsnit 5.1 Litteraturstudie. På baggrund af Betænkning 1461 blev der nedsat et nyt Tinglysningsudvalg der fik til opgave at behandle de spørgsmål af retslig, praktisk og teknisk karakter, som en evt. gennemførelse af digital tinglysning kunne give anledning til. Dette resultat offentliggøres i 2006 med rapporten Betænkning 1471 Om digital tinglysning. Tinglysningsudvalget dokumenterer med denne redegørelse deres overvejelser med hensyn til udformningen af den fremtidige tinglysningsmodel, betydningen af anvendelsen af digitale dokumenter, krav til anvendelsen af digital signatur til signering af digitale dokumenter samt indgangen til den digitale tinglysning. Udvalget gjorde sig desuden overvejelser om diverse regler og konsekvenser for anden lovgivning samt en række afgiftsmæssige spørgsmål. Der blev ydermere udformet et forslag til ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love. [Bet. 1471] Aalborg Universitet

19 Den 1. marts 2006 fremsætter justitsministeren lovforslag nr. L. 168 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform), hvilket indirekte var startskuddet for omlægning til e-tl. Lovforslaget indebar den største samlede reform af politiets og domstolenes forhold i nyere tid, hvor det centrale mål var at styrke og udvikle politiets og domstolenes evne til at varetage deres opgaver i overensstemmelse med nye krav og muligheder. Lov nr. 538 Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, som trådte i kraft d. 8. juni 2006, medførte større politikredse og byretter, hvilket skulle skabe det nødvendige ressourcemæssige grundlag for, at mere reel beslutningskompetence og flere opgaver kan flyttes til det lokale niveau, dvs. til politikredsene og til byretterne. Med loven blev der foretaget en sammenlægning af de hidtidige 54 politikredse til 12 nye politikredse og de hidtidige 82 byretter til 24 nye byretter. Desuden samles alle tinglysningsfunktionerne i Hobro. [folketinget, 2008] Reformen af domstolene var katalysatoren for omlægningen til e-tl, hvilket skete på baggrund af den digitale udvikling og ovenstående betænkninger. Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love 3, medførte den mest gennemgribende ændring af tinglysningen i nyere tid. Ved indførelsen denne lov, med planlagt virkning fra 2008, og ændringen af tinglysningsmodellen, ser jeg nødvendigheden i en afdækning af konsekvenser for de, der anvender tinglysning i det daglige arbejde, heriblandt landinspektørerne. Det er på baggrund af dette behov at der i afsnit 2.1 Litteratur på det landinspektørfaglige område kort analyseres på den litteratur, der behandler problemstillingen. For at begrænse emneområdet vil der udelukkende blive arbejdet med litteratur fra de seneste 10 år, der betragtes som værende landinspektørfagligt. Litteratur der mere specifikt behandler problemfeltet vil blive behandlet mere dybdegående i afsnit 5.1 Litteraturstudie. Digital forvaltning I knapt 15 år er der arbejdet intenst med at gøre den offentlige forvaltning digital, hvilket skal ske for at fremme omstillingen på tværs af den offentlige sektor. Regeringen har iværksat i samarbejde med kommuner og amter i 2001, et projekt under navnet "Projekt Digital Forvaltning". Med projektet ønskedes det at realisere en ny digital model for den offentlige sektor, hvilket bl.a. indbefatter en 3 Lov nr. 539 af 08/06/2006 Aalborg Universitet

20 revurdering af tinglysningssystemet. I 2007 besluttede de involverede parter at viderefører Projekt Digital Forvaltnings arbejde frem til 2010, hvor projektgruppens fem hovedmål er at: sekretariatsbetjene styregruppen, herunder at koordinere mødeforberedelse og fremlægge beslutningsforslag til rejste problemfelter. koordinere, undersøge og monitorere fremdrift for digitale projekter i den offentlige sektor. sikre gennemførelse af styregruppens initiativer. opdatere og følge op på strategien for digital forvaltning i den offentlige sektor. vedligeholde videncenterfunktionen og hjemmesiden [modernisering.dk, 1] Projekt Digital Forvaltning arbejder overordnet og skaber rammerne for den digitale udvikling i den offentlige forvaltning. I november 2007 udkom modellen for FORM, hvilket er et centralt redskab i strategien for digitalisering af den offentlige sektor Projektgruppen vil etablere en samlet forretningsarkitektur, der kan være retningsgivende for modernisering og digitalisering af en sammenhængende, borgervendt og effektiv offentlig sektor. Som et hovedelement i dette initiativ har Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde iværksat etablering af en fællesoffentlig forretningsreferencemodel gennem FORM-projektet, der er forankret i Den Digitale Taskforce. [modernisering.dk, 2] Projektgruppens arbejde har pga. den overordnede karakter ikke direkte indflydelse på den digitale tinglysnings virkning og processerne der forbundet hermed, blot hvorledes dette skal indgå i den offentlige struktur. På trods af dette viser projektgruppens arbejde den velvilje der er til at gennemføre en komplet digital forvaltning i den offentlige sektor. Den offentlige informationsserver Offentlige Informations Server (OIS) startede i august 2001 med to formål: 1. At give borgerne adgang til oplysninger, som staten, regionerne og kommunerne har registreret om hver enkelt ejendom. 2. At videregive ejendomsdata til erhverv der benytter sig af disse. Aalborg Universitet

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant:

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: http://www.xara.com/news/october06/img/pencil37.png Titel: Stedfæstelse af servitutter Tema: - en problematisering og vurdering

Læs mere

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst Tlf.: 96 35 80 80 Landinspektøruddannelsens 9. semester (Land Management) Titel: Synopsis Tema: Faglig

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Claus L. Karlsen Søren A. Hansen Thomas Skouenborg Stedfæstelse af servitutter Håndtering af digital tinglysning i praksis Dette afgangsprojekt på landinspektøruddannelsen, Land Management, omhandler hvorledes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Betænkning om digital tinglysning

Betænkning om digital tinglysning Betænkning om digital tinglysning BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning 1458 Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling

Læs mere

Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen. Servitutregistrering. ind i det 21. århundrede

Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen. Servitutregistrering. ind i det 21. århundrede Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen Servitutregistrering ind i det 21. århundrede Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

OPTIMERING AF TINGBOGENS BYRDERUBRIK AFGANGSPROJEKT

OPTIMERING AF TINGBOGENS BYRDERUBRIK AFGANGSPROJEKT OPTIMERING AF TINGBOGENS BYRDERUBRIK AFGANGSPROJEKT AALBORG UNIVERSITET 2015 LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN - LAND MANAGEMENT ANNEMETTE MICHEELSEN, JAKOB THOMSEN & NANNA BIRK LARSEN Optimering af Tingbogens

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

- i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem

- i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem Thomas Brogård Kim Oberg Jessen Maria L.H. Pedersen - i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem 6af 6ag 6ar 5,50m Perikumvej 6p 6o 9,00m 6aq 6au 061-04-000009-009 6n 6q Lyngvej 6e 6b 6s 6m 6c Aalborg

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 (15. marts 2013, version 2.7) Ændringer fra 25. juni 2010 er markeret med rødt Ændringer fra 15. marts 2013 er martkeret

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter

Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter KASPER KORNERUP THYGESEN, LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN, LAND MANAGEMENT, 9. SEMESTER, INSTITUT FOR PLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter -Problemer

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2008-7010-0088 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

publikation.txt Betænkning om papirløs tinglysning Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning

publikation.txt Betænkning om papirløs tinglysning Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning Betænkning om papirløs tinglysning Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning Overskrift niveau 1: KAPITEL 1. INDLEDNING Overskrift niveau 2: 1.1. Udvalgets nedsættelse og

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Justitsministeriet. Udkast til tale. til brug ved besvarelse af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Finansudvalg den 4.

Justitsministeriet. Udkast til tale. til brug ved besvarelse af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Finansudvalg den 4. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 1. februar 2010 Dok.: TRM40721 Sagnr.: 2010-792-1189 Udkast til tale til brug ved besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 23. april 2010. Klagen angår

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter - en opgave i e-tinglysning, marts 2010 Lars Storgaard Kort & Matrikelstyrelsen laers@kms.dk 1 Indhold 10.00 til 12.00 E-tinglysning og stedfæstelsesdatabasen - procedurer for

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere