Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven"

Transkript

1 Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007

2 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen Indhold 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Opbygning 1.4. Afgrænsning Vandløbsloven Krydsoverensstemmelse Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse 1.5. Ejer/bruger 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten 2.2. Besigtigelse Legitimation og bemyndigelse Varsling af besigtigelsen Udendørs besigtigelser Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel Selve besigtigelsen Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Hvis ejer/bruger ikke møder op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Bevissikring Billeder mv Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Retten til ikke at inkriminere sig selv Efter besigtigelsen 3. Administrativ håndhævelse 3.1. Terminologi begrebsdefinition 3.2. Indledende sagsbehandling 3.3. Påbud Retsvirkningen af et påbud Forvaltningslovens regler Partshøring udarbejdelse af varsling Udarbejdelse af påbud Standsningmeddelelser Tinglysning af påbud Retlig eller fysisk lovliggørelse 3.4. Selvhjælpshandling Generelle regler om selvhjælpshandlinger Selvhjælpshandling som opfølgning på påbud meddelt ved dom Naturbeskyttelsesloven - overhængende fare Friluftsreklamer

3 Påbud efter byggeloven 3.5. Klage Klagemyndighed Opsættende virkning Klagefrist 3.6. Valget mellem de administrative håndhævelsesmidler 4. Politianmeldelse, efterforskning og tiltalerejsning 4.1. Strafansvar efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven 4.2. Beslutningen om at politianmelde Private anmeldelser 4.3. Udformning af politianmeldelsen 4.4. Efterforskningen og samarbejdet med politiet og anklagemyndigheden Fuldbyrdelse 4.5. Bødestørrelsen 4.6. Tvangsbøder 4.7. Anke 4.8. Tilsynsmedarbejderen som vidne i en straffesag 5. Civilretlig håndhævelse 5.1. Fogedforbud 5.2. Civilt søgsmål BILAG: Breveksempel 1: Breveksempel 2: Breveksempel 3: Breveksempel 4: Breveksempel 5: Breveksempel 6: Breveksempel 7: Breveksempel 8: Breveksempel 9: Varsel af påbud ulovlig tilbygning i landzone Varsel af påbud opfyldning og deponering af jord og byggeaffald på strandeng Påbud ulovlig tilbygning i landzone Påbud opgravning og udjævning af jord i moseområde Standsningsmeddelelse - etablering af ejendomsmæglerkontor i strid med lokalplan Standsningsmeddelelse - byggeri uden byggetilladelse Standsningsmeddelelse tilstandsændring på strandeng Politianmeldelse - reklameskilt i det åbne land Politianmeldelse byggeri uden byggetilladelse 1. Indledning 1.1 Baggrund Den 1. januar 2007 overtog kommunerne en række af de opgaver, som hidtil har ligget i amterne. Herunder en stor del af tilsynsopgaverne. Samtidig blev der etableret 7 nye decentrale statslige enheder - miljøcentrene som også skal varetage en række opgaver på natur- og miljøområdet. Det bliver en stor opgave for kommuner og miljøcentre at sætte sig ind i de mange nye sagsområder. Det er en forudsætning for, at disse - nye såvel som gamle - tilsynsmyndigheder står godt rustet, at det er muligt at finde vejledning til de forskellige opgaver. I 2005 besluttede miljøministeren, som led i et større håndhævelsesinitiativ på natur- og miljøområdet, at der skal udarbejde en ny vejledning i håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Det er således emnet for denne vejledning.

4 1.2. Formål Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer, planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, og byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. Vejledningen tager udgangspunkt i de regler, der er gældende den 1. januar 2007, det vil sige efter ikrafttrædelsestidspunktet for de lovændringer, der fulgte af kommunalreformen. Vejledningen afløser planstyrelsens vejledning fra december 1991 om fremgangsmåden i sager om håndhævelse af plan- og byggelovgivningen. Meget af tankegangen i den gamle vejledning er videreført i vejledningen. Vejledningen er dog opdateret i overensstemmelse med de lovændringer og nye regler om tilsyn og håndhævelse, der er kommet til siden Den nye vejledning omfatter som noget nyt også håndhævelse af naturbeskyttelsesloven. Håndhævelse af naturbeskyttelsesloven fremgik af den samlede vejledning om loven fra 1993, men har ikke tidligere været genstand for en selvstændig håndhævelsesvejledning. I forbindelse med at kommunerne overtager en stor del af amternes opgaver efter naturbeskyttelsesloven, er det derfor fundet hensigtsmæssigt at vejlede i håndhævelse af disse regler også. Vejledningen indeholder som noget nyt også et afsnit om tilsyn og besigtigelse. Afsnittet giver en overordnet beskrivelse af tilsynsmyndighedernes forpligtelser efter loven, og giver nogle retningslinjer for, hvordan tilsynsmyndigheden skal forberede og gennemføre besigtigelser. Der knyttes i den forbindelse en række bemærkninger til reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven), jf. lov nr. 442 af 9. juni Opbygning Vejledningens kapitel 2 giver en beskrivelse af tilsyn og besigtigelse. I kapitel 3 indeholder vejledningen en gennemgang af den administrative del af en håndhævelsessag. Kapitlet beskriver, hvilke håndhævelsesmidler tilsynsmyndigheden har til rådighed, og opstiller en række praktiske huskelister til de forskellige håndhævelsesskridt. Sammen med de vedlagte breveksempler er det hensigten, at tilsynsmyndigheden får en operationel, let tilgængelig indføring i det administrative håndhævelsessystem. I nogle håndhævelsessager er administrative midler ikke tilstrækkelige til at sørge for lovliggørelse af et ulovligt forhold. Vejledningens kapitel 4 omhandler således den strafferetlige del af en håndhævelsessag. Formålet med kapitlet er for det første at hjælpe tilsynsmyndigheden med at vurdere, om der skal foretages politianmeldelse. Derudover gives en række gode råd til udformningen af en politianmeldelse, og det videre forløb efter sagen er overdraget til politiet. Vejledningens sidste kapitel indeholder en kortfattet beskrivelse af den civilretlige håndhævelse, det vil sige fogedforbud og civile søgsmål Afgrænsning Vejledningen tager hovedsagelig sigte på regulering af fast ejendom. Naturbeskyttelsesloven indeholder også regler om andet end fast ejendom, fx reglerne om beskyttelse af dyre- og plantearter.

5 Principperne i vejledningen vil også kunne anvendes på de regler, der ikke regulerer fast ejendom, dog med de nødvendige tilpasninger efter reglernes karakter Vandløbsloven Naturbeskyttelseslovens regler om vandløb og søer lapper ind over reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om tilsyn og håndhævelse svarer stort set til reglerne i naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. 1) Denne vejledning retter sig ikke direkte mod håndhævelse af vandløbsloven. Den fremgangsmåde og de grundlæggende principper, der beskrives i vejledningen, vil dog i vidt omfang også kunne anvendes i håndhævelsessager efter vandløbsloven Krydsoverensstemmelse I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for forskellige områder, herunder miljøet. Landbrugeren skal overholde en række krav for at få den fulde støtte udbetalt. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Som noget nyt, omfatter krydsoverensstemmelse fra 2007 også enkelte støtteordninger under landdistriktsprogrammet. Direktoratet for FødevareErhverv har ansvaret for at administrere og organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark. Ansvaret for kontrollen med overholdelsen af de krav, der indgår i krydsoverensstemmelsessystemet, ligger hos de kontrolmyndigheder, der efter gældende regler er udpeget dertil. Kontrolmyndighederne skal udtage mindst 1 % af landbrugerne, der modtager direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse og kontrolmyndighederne skal indberette kontrolresultaterne til Direktoratet for FødevareErhverv Den enkelte kontrolmyndighed sikrer, at der efter hvert kontrolbesøg udfyldes en kontrolrapport, som danner grundlag for sagsbehandlingen. Konstaterer kontrolmyndigheden, at et eller flere krav ikke er overholdt, får landbrugeren herefter kontrolrapporten i høring og kan komme med sine bemærkninger til rapporten. Direktoratet for FødevareErhverv vurderer herefter, om der skal ske nedsættelse af støtten. For mere information om krydsoverensstemmelse, henvises der til Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside på Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse Planloven indeholder i 51 a en række særlige håndhævelsesregler som skal anvendes overfor ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse. Skov- og Naturstyrelsen har vejledt kommunalbestyrelser, tilsynsråd og politimestre om reglerne ved breve af 23. december 1998, 14. juni 1999 og 18. juni 1999, som alle er tilgængelige på under lovgivning. Håndhævelsesreglerne for ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse vil ikke blive omtalt yderligere i denne vejledning.

6 1.5. Ejer/bruger Det følger direkte af de tre love, som er emnet for denne vejledning, at det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. 2) Udover ejeren kan adressaten for et håndhævelsesskridt således også være brugeren af en ejendom, hvis det ulovlige forhold består i ulovlig brug. Derfor er det valgt i vejledningen at bruge betegnelsen ejer/bruger for den fysiske eller juridiske person, der er adressaten for tilsynsmyndighedens håndhævelsesskridt. Det vil naturligvis afhænge af den konkrete sag, om adressaten er ejer, bruger eller begge. 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten Planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven indeholder regler om, at kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Lovene indeholder dog ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Tilsynsmyndigheden har med andre ord ikke pligt til løbende og regelmæssigt ved eftersyn i marken at undersøge om reglerne bliver overholdt. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer tilsynets tilrettelæggelse og omfang. I den forbindelse bør det indgå i overvejelserne, at tilsyn bør føres med sådanne mellemrum, at krav om retablering i forbindelse med konstatering af ulovlige forhold ikke vanskeliggøres, fordi ejer eller bruger kan siges at være i god tro eller have indstillet sig på, at myndighederne har accepteret den ulovlige tilstand. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning. 3) Et ulovligt forhold kan være overtrædelse af lovene, eller af bekendtgørelser der er udstedt i medfør af lovene. Også overtrædelser af påbud eller forbud, eller overtrædelser af vilkår i en tilladelse eller en dispensation, som er udstedt i henhold til lov eller bekendtgørelse, eller overtrædelser af lokalplaner, vil være ulovlige forhold, som tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor. Der vil dog være tilfælde, hvor et ulovligt forhold er af så underordnet betydning, at tilsynsmyndigheden ikke har pligt til at reagere. Grænsen for hvornår et forhold er af underordnet betydning ligger ikke fast, og vil variere fra sagsområde til sagsområde. Men grænsen skal trækkes snævert. Som eksempel på vurderingen af hvornår noget er af underordnet betydning, har folketingets ombudsmand vurderet, at selv en ganske beskeden overskridelse af den lovlige bygningshøjde ifølge bygningsreglementet (2,56 m i stedet for lovligt 2,50 m) krævede en formel dispensation. Dette selv om både kommunalbestyrelsen og boligministeriet efterfølgende havde accepteret overskridelsen og ikke fundet anledning til at foretage videre. 4) I en dom fra Højesteret fra ) var bygningshøjden højst overskredet med nogle få centimeter, hvorfor der ikke var grundlag for et erstatningsansvar for kommunen for ikke at håndhæve overskridelsen.

7 Pligten til at reagere gælder uanset hvordan tilsynsmyndigheden får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således pligt til at reagere, når myndigheden ved henvendelser, klager eller på anden måde blive opmærksom på, at der kan foreligge et ulovligt forhold, med mindre henvendelsen er åbenbart grundløs. Også når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på et ulovligt forhold ved tilsyn i anden anledning, skal tilsynsmyndigheden reagere på samme måde, som hvis forholdet fx var blevet anmeldt til myndigheden. Se pkt om ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen. Pligten til at reagere gælder uanset om myndigheden agter at lovliggøre forholdet retligt, så længe der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om retlig lovliggørelse. Tilsynsmyndigheden har efter lovene pligt til at reagere, men lovene siger ikke noget om, hvordan myndigheden skal reagere. Myndigheden bestemmer således i høj grad selv hvilken reaktion, der vil være passende i hver enkelt sag. Læs mere om valget mellem de forskellige håndhævelsesskridt i kapitel 3. Konsekvensen af, at tilsynsmyndigheden ikke reagerer på en ulovlighed, kan være ganske betydelig. Passivitet fra tilsynsmyndighedens side kan således medføre, at tilsynsmyndigheden ikke kan håndhæve reglerne overfor ejer/bruger. Som eksempel herpå, kan nævnes en sag fra Naturklagenævnet fra 1995, 6) hvor kommunen helt tilbage i 1986 havde påbudt ejeren af en ejendom at fjerne den ene af to indkørsler, fordi den dagældende byplanvedtægt bestemte, at der kun måtte etableres en indkørsel. I 1995 blev sagen behandlet af Naturklagenævnet. Nævnet udtalte bl.a., at kommunen ikke foretog eftersyn af, om påbuddet var blevet efterkommet. Påbuddet blev derfor heller ikke fulgt op af en politianmeldelse for manglende efterkommelse. Derfor mener nævnet, at kommunen har fortabt muligheden for at forlange den ene udkørsel sløjfet. I en anden sag fra Naturklagenævnet fra ) havde en kommune påbudt en ejer, at han skulle overholde en servitut om, at hegn ikke måtte være højere end 100 cm. Kommunen havde i 1978 henvendt sig til samtlige beboere i sommerhusområdet, og oplyst at reglerne om hegn skulle overholdes. Henvendelsen blev dog ikke fulgt op, og kommunen påtalte heller ikke forholdet, da ejendommen blev udstykket i Naturklagenævnet udtalte bl.a., at kommunen havde udvist passivitet over for hegnsforholdene i så lang tid, at kommunen nu må være afskåret fra at kræve forholdene lovliggjort. I begge de nævnte afgørelser blev resultatet, at tilsynsmyndigheden ikke kunne håndhæve reglerne, på grund af passivitet. Nævnet lægger i begge sager vægt på, at tilsynsmyndigheden ikke havde fulgt op på håndhævelsesskridt overfor ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden må således ikke være passive overfor et konstateret ulovligt forhold. Hvis tilsynsmyndigheden fx meddeler et påbud, bør myndigheden samtidig tage stilling til, hvornår der skal følges op på påbuddet, og sørge for at opfølgning rent faktisk sker. Læs mere om udarbejdelse af påbud under pkt Kommunalbestyrelsen har pligt til årligt at indsende oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen om kommunens tilsyns- og plejevirksomhed efter naturbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer og om tilsyn, som senest er ændret i forbindelse med kommunalreformen, med ikrafttræden den 1. januar 2007.

8 2.2. Besigtigelse 8) Når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at der kan være tale om en ulovlighed vil det ofte være nødvendigt at foretage en besigtigelse. Når der skal foretages en besigtigelse, er der en række spilleregler, som tilsynsmyndigheden skal følge. Dette afsnit giver derfor en introduktion til de vigtigste problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på før, under og efter besigtigelsen Legitimation og bemyndigelse Medarbejdere, der deltager i en besigtigelse, skal altid medbringe legitimationskort. Legitimationskortet skal oplyse hvilken myndighed medarbejderen repræsenterer, og indeholde oplysninger om den pågældendes identitet. Et legitimationskort skal med andre ord vise, hvem medarbejderen er, og hvilken myndighed han eller hun kommer fra. Medbring altid legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v. skal altid medbringe legitimation og bemyndigelse Medarbejderen bør vise legitimationskortet uopfordret 9) ved eksempelvis at bære kortet et synligt sted. Hvis ejer/bruger kender medarbejderen i forvejen, fx fra tidligere besigtigelser, er det ikke nødvendigt at vise legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v., der er ansat af tilsynsmyndigheden til at udføre bestemte opgaver, skal også medbringe gyldig legitimation, fx i form af kørekort, samt skriftlig bemyndigelse til at udføre opgaverne. En ekstern konsulent kunne eksempelvis være en landinspektør, som tilsynsmyndigheden har bedt om at fastlægge ejendommens skel, eller en biolog, som skal vurdere, om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Bemyndigelsen skal være skriftlig og skal udtrykkeligt angive navn og titel på den bemyndigede. Den skal beskrive, hvilke opgaver den pågældende udfører for tilsynsmyndigheden, og om han/hun har adgang til ejendom uden retskendelse. En bemyndigelse er personlig. Den må ikke overdrages til andre, og den giver ikke den pågældende ret til at tage andre personer med på en besigtigelse, medmindre ejer/bruger udtrykkeligt har accepteret dette på forhånd. Medarbejde fra tilsynsmyndigheden må således ikke tage fx klagere, naboer, repræsentanter fra foreninger eller lignende med på besigtigelse, med mindre ejer/bruger har accepteret dette på forhånd Varsling af besigtigelsen Der gælder forskellige regler for varsling af henholdsvis udendørs og indendørs besigtigelser. I de følgende afsnit sondres derfor imellem besigtigelser, der skal foregå udendørs, og besigtigelser, som helt eller delvis skal foregå indendørs. Langt størstedelen af besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven foregår udendørs. Besigtigelse af marker, naturarealer, haver, gårdspladser, byggepladser m.v. vil være udendørs besigtigelser. Besigtigelser af lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil ligeledes være udendørs besigtigelser, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v.

9 Varsling af udendørs besigtigelser er beskrevet under afsnit Reglerne for indendørs besigtigelser er beskrevet i afsnit Udendørs besigtigelser Naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven indeholder regler om, at tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til en ejendom uden retskendelse. 10) For at sikre, at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt varsle ejer/bruger om besigtigelsen, medmindre formålet vil gå tabt ved at varsle. Der er flere fordele ved, at ejer/bruger får mulighed for at være til stede under besigtigelsen. Ejer/bruger får mulighed for at få oplyst, hvad årsagen til besigtigelsen er, og komme med sine bemærkninger til sagen. Når ejer/bruger er til stede, får tilsynsmyndigheden endvidere bedre muligheder for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål til ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden får samtidig mulighed for at vurdere, om ejer/bruger agter at lovliggøre et evt. ulovligt forhold. Ejer/brugers tilstedeværelse har også den fordel, at ejer/bruger ikke efterfølgende vil kunne hævde, at besigtigelsen ikke har fundet sted. Der gælder ingen formelle regler om, hvordan varslingen skal ske. I nogle sager vil det være naturligt at varsle besigtigelsen telefonisk, efterfulgt af en skriftlig bekræftelse af det aftalte tidspunkt. I andre tilfælde kan det være mere passende, at varsle besigtigelsen i forbindelse med en evt. indledende orientering af ejer/bruger om sagen. I nogle tilfælde vil der være en risiko for, at formålet med besigtigelse vil gå tabt ved at varsle. I så fald bør besigtigelsen gennemføres uvarslet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis tilsynsmyndigheden får kendskab til, at der er ulovlige aktiviteter i gang, som endnu ikke er fuldført, fx hvor et byggeri eller en nedrivning er iværksat uden byggetilladelse. Besigtigelse bør endvidere gennemføres uvarslet i sager, hvor der er tale om ulovligt opstillede genstande, der let kan fjernes, fx visse reklameskilte i det åbne land, eller en bænk, der er opstillet indenfor strandbeskyttelseslinjen. Også sager, hvor der er risiko for alvorlig skade på de interesser, lovgivningen tilsigter at beskytte, kan besigtigelsen gennemføres uden forudgående varsel. Hvis fx ejer/bruger er i færd med at pløje en hede, eller hvis ejer/bruger er i gang med at nedrive en bygning omfattet af bevaringsbestemmelser i en lokalplan, vil det ikke være nødvendigt at varsle en besigtigelse. Der vil som udgangspunkt ikke være noget til hinder for, at tilsynsmyndigheden anvender oplysninger, som den har fået på et uvarslet tilsyn, eller i forbindelse med tilsyn i anden anledning, også selv om tilsynet burde have været varslet. Det er op til politiet og domstolene at vurdere, om oplysningerne vil kunne bruges i en straffesag. Hvis der er indkaldt til et møde eller en besigtigelse på initiativ fra ejeren selv eller en anden tilsynsmyndighed - er varsling normalt ikke aktuel. Det kan dog være en god idé at sende en skriftlig bekræftelse af aftalen, selv om besigtigelsen er mundtligt aftalt med ejer/bruger, så er man sikker på det aftalte tidspunkt, og formålet med besigtigelsen Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel 2 I sager, hvor besigtigelsen skal foregå indendørs, skal tilsynsmyndigheden være særligt opmærksom på reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2. 11) Reglerne gælder kun for indendørs besigtigelser.

10 Reglerne gælder derimod ikke, hvor besigtigelsen foregår udenfor, på fx byggepladser, gårdspladser, haver, marker, naturarealer og lignende. Heller ikke lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil være at betragte som indendørs, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v. Retssikkerhedsloven indeholder en række krav om hvornår og hvordan der skal varsles, ligesom loven beskriver, hvornår varslingsreglerne kan fraviges helt eller delvis. Hovedreglen er, at myndigheden skal sende et skriftlig varsel mindst 14 dage før besigtigelsen. 12) I varslingen skal ejer/bruger have oplyst tid og sted, formålet med, og grundlaget for besigtigelsen. Det skal endvidere fremgå, at ejer/bruger kan lade sig repræsentere, og at ejer/bruger har ret til at gøre indsigelse mod besigtigelsen. Miljøstyrelsen udarbejdede i 2005 en vejledning om retssikkerhedsloven. 13) Vejledningen tager hovedsageligt sigte på besigtigelser efter miljøbeskyttelsesloven, men vejledning indeholder en række generelle overvejelser, der uden videre kan overføres til besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Har tilsynsmyndigheden til hensigt at gennemføre en indendørs besigtigelse, kan Miljøstyrelsens vejledning hjælpe til med at beskrive de problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være særligt opmærksom på. 14) Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet brevskabeloner, der kan anvendes ved varsling af tilsyn efter byggeloven. Brevskabelonerne ligger på styrelsens hjemmeside under byggeri, byggesagsbehandling og varsling af tilsyn Selve besigtigelsen En besigtigelse bør altid indledes med kort at præsentere hvem, der er til stede. Husk i den forbindelse altid at medbringe legitimationskort, jf. pkt Derudover bør man altid fortælle hvorfor besigtigelsen finder sted, eventuelt blot ved at henvise til varslingsbrevet. Tilsynsmedarbejdere bør optræde neutralt. Medarbejdere bør derfor fx ikke ankomme til besigtigelsen sammen med sagens parter. Hvis der opstår spørgsmål, der ligger uden for formålet med besigtigelsen eller uden for tilsynsmyndighedens arbejdsfelt, må tilsynsmedarbejderen give oplysningerne videre til rette vedkommende Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Alle de tre love, der er omfattet af denne vejledning, indeholder en ret for tilsynsmyndigheden til at skaffe sig adgang uden retskendelse. 15) Tilsynsmyndigheden har ingen magtbeføjelser, hvis ejer/bruger forhindrer adgangen til ejendommen. Hvis ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen eller optræder truende, skal tilsynsmedarbejderen således forlade stedet og kontakte politiet. Besigtigelsen kan derefter gennemføres med politiets hjælp. Inden tilsynsmedarbejderen kontakter politiet bør tilsynsmyndigheden sikre, at der er foretaget korrekt varsling.

11 I sager efter naturbeskyttelsesloven er det strafbart at modvirke tilsynsmyndighederne adgang til en ejendom. 16) Hvis ejer/bruger ikke møder op Hvis besigtigelsen er korrekt varslet, kan den gennemføres selv om ejeren eller brugeren ikke møder op. Man bør dog altid vente i rimelig tid på, at ejer/bruger møder op, og evt. forsøge at få fat på dem telefonisk inden besigtigelsen går i gang. Hvis besigtigelsen indebærer adgang til privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende, skal politiet tilkaldes - selv om døren står åben, jf. nedenfor afsnit om ransagning. For så vidt angår bygninger, hvortil der er offentlig adgang, fx butikslokaler, kan tilsynsmyndigheden dog gå ind, selv om ejeren/bruger ikke er mødt op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Deltagerne i en besigtigelse især de berørte ejere/brugere vil ofte presse på for at få tilsynsmyndighedens afgørelse eller tilkendegivelse på stedet, frem for at skulle vente på en skriftlig afgørelse. Man bør som hovedregel ikke træffe afgørelser på stedet Som hovedregel bør tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelser på stedet. Der kan dog være tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse om, hvad tilsynsmyndighedens afgørelse vil blive. Tilsynsmyndighed kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse, hvis der ikke er andre parter eller myndigheder, som skal have lejlighed til at udtale sig, sagen er overskuelig og oplyst tilstrækkeligt, og der ikke under besigtigelsen er konstateret uforudsete faktiske eller retlige forhold. En forhåndstilkendegivelse vil kun være vejledende for parten, og skal snarest muligt følges op skriftligt, med korrekt underretning af andre parter og myndigheder, og klagevejledning. Hvis tilsynsmyndigheden er det mindste usikker på afgørelsen, eller hvis der er andre parter eller myndigheder, der skal udtale sig, bør tilsynsmyndigheden oplyse, at det ikke er til at sige noget om udfaldet af sagen endnu Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor et ulovligt forhold, som ikke er af underordnet betydning. Pligten til at reagere gælder, uanset hvordan tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på det ulovlige forhold. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden også har pligt til at reagere, når den tilfældigt bliver opmærksom på et ulovligt forhold i forbindelse med en besigtigelse, der vedrører et andet forhold. Hvis et ulovligt forhold, der konstateres under besigtigelsen, forbigås i tavshed, vil ejer/bruger meget naturligt - kunne opfatte tavsheden som en stiltiende accept af det ulovlige forhold. Hvis en ejer eller en bruger har haft besøg af tilsynsmyndigheden uden at have modtaget reaktioner på en ulovlighed, vil tilsynsmyndigheden senere have svært ved at gennemføre en lovliggørelsessag. Læs mere om passivitet fra tilsynsmyndighedens side ovenfor under pkt. 2.1, hvor der bl.a. er beskrevet et par eksempler fra Naturklagenævnets praksis. Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere hvilken reaktion, der er passende. Ofte vil der være behov for at afholde en ny besigtigelse med det formål at undersøge forholdet nærmere, især hvis ejer/bruger ikke er til stede ved besigtigelsen.

12 I andre sager af mere alvorlige sager, eller i sager hvor tilsynsmyndigheden opdager en igangværende ulovlig aktivitet, kan der være behov for at handle hurtigt og udstede et påbud eller en standsningsmeddelelse straks. Heller ikke ulovlige forhold, som hører under naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven, og som hører under en anden myndigheds tilsynsområde, bør forbigås i tavshed. Tilsynsmyndigheden bør i sådanne situationer samtidig oplyse ejeren/brugeren om, at forholdet vil blive anmeldt til rette myndighed. 17) Bevissikring Billeder mv. I håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven eller planloven vil der ofte være et stort behov for dokumentation, hovedsagelig i form af billeder af det eller de ulovlige forhold. Husk at tidsstemple billederne og sende kopi til ejer/bruger Billeder, der er taget under besigtigelsen, har en meget vigtig funktion i den videre sagsbehandling efter besigtigelsen, fordi billeder giver en beskrivelse af ejendommens udseende på et bestemt tidspunkt. Når tilsynsmyndigheden skal vurdere hvilke håndhævelsesskridt, der skal iværksættes, vil billeder af det ulovlige forhold indgå som dokumentation for, hvilke ulovlige forhold der er tale om. Billeder vil også have en stor bevisværdi i forbindelse med politianmeldelse, og i særdeleshed i forbindelse med en eventuel straffesag. Hvis billeder skal tjene som bevismiddel, bør det fremgå, hvornår billederne er taget, og hvad de forestiller. Husk derfor altid at tidsstemple billederne og beskrive hvad de forestiller. Billederne indeholder en beskrivelse af væsentlige faktiske omstændigheder, som kan have betydning for tilsynsmyndighedens afgørelse i sagen. Tilsynsmyndigheden bør derfor altid sende en kopi af de billeder, der indgår i den videre sagsbehandling til ejer/bruger. Kommer tilsynsmyndigheden i besiddelse af andre typer af beviser, som ejer/bruger ikke er bekendt med, bør kopi af materialet ligeledes sendes til ejer/bruger. Det kunne eksempelvis være landinspektørdokumenter af forskellig slags, såsom måleblade og andet kortmateriale Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til ejendomme uden retskendelse. Denne ret giver dog ikke adgang til at ransage privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende. Hvis tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret mistanke vurderer, at der er behov for at foretage ransagning, skal politiet tilkaldes, og ransagning foretages efter retsplejelovens regler. Retssikkerhedsloven 18) indeholder regler om afgrænsningen mellem tilsynsmyndighedens og politiets kompetence. Reglerne er til for at sikre, at retsplejelovens regler om ransagning m.v. ikke bliver omgået ved, at tilsynsmyndighederne bruger administrative beføjelser i sager, der bør håndteres af politiet. Retssikkerhedslovens regler indebærer, at besigtigelse og andre tilsynsopgaver i sager hvor tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået en strafbar lovovertrædelse, skal gennemføres af politiet.

13 Tilsynsopgaverne kan dog fortsat varetages af tilsynsmyndigheden, hvis den ikke overvejer politianmeldelse, fx fordi der endnu ikke er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der skal politianmeldes. Hvis tilsynsmyndigheden kun har en mere løs mistanke, kan den fortsat bruge sine administrative beføjelser. Det afgørende er, om tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået noget strafbart. I så fald skal politiet overtage behandlingen af sagen. Tilsynsmyndigheden skal dog have mere end en løs mistanke, før den kan siges at have rimelig grund til at mistænke. Der skal altså foreligge så konkrete oplysninger og dokumentation også om omfanget af det ulovlige forhold at tilsynsmyndighed kan udforme en politianmeldelse med et sådan indhold, at politiet vil kunne tage stilling til sagen. Tilsynsmyndigheden må således vurdere om, der er tilstrækkeligt grundlag til at foretage politianmeldelse. Efter det tidspunkt skal politiet overtage de videre undersøgelser i sagen. Selv om politiet har overtaget sagen, må tilsynsmyndigheden gerne bistå politiet. Tilsynsmyndigheden må også gerne videregive de oplysninger til politiet, som den lovligt har skaffet til brug for administrative opgaver, eller før den havde rimelig grund til mistanke. Tilsynsmyndigheden må dog herefter ikke uden politiets bistand foretage besigtigelse eller på andet måde indhente oplysninger om sagen, fx til brug for en straffesag Retten til ikke at inkriminere sig selv Retssikkerhedslovens 10 bestemmer, at tilsynsmyndigheden ikke må kræve oplysninger fra en ejer/bruger, hvis myndigheden har konkret mistanke om et strafbart forhold. Konkret mistanke kræver, at tilsynsmyndigheden har nogle objektive kendsgerninger, der med en vis sandsynlighed tyder på, at der er foregået noget strafbart, og tilsynsmyndigheden overvejer at indgive politianmeldelse. I det indledende stadie af en håndhævelsessag, vil politianmeldelse sjældent være på tale. Tilsynsmyndigheden vil ofte først forsøge at anvende de administrative håndhævelsesmidler, og derefter overveje at politianmelde. Reglerne i retssikkerhedslovens 10 finder således normalt ikke anvendelse under den administrative behandling af sagen. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er en konkret mistanke om et strafbart forhold, og den overvejer at politianmelde, indebærer reglerne i retssikkerhedsloven, at tilsynsmyndigheden enten helt bør undlade at bede ejer/bruger om yderligere oplysninger, eller vejlede om, at der ikke er pligt til at give oplysninger. Tilsynsmyndigheden må dog fortsat gerne bede om oplysninger, hvis myndigheden vurderer, at det er en sag, der ikke skal politianmeldes, eller hvis der er tale om oplysninger, der slet ikke vil kunne have betydning for straffesagen Efter besigtigelsen Når besigtigelsen er afsluttet, og tilsynsmyndigheden har overvejet hvad næste skridt i sagen skal være, bør tilsynsmyndigheden sende en skriftlig tilbagemelding til ejer/bruger. Tilbagemelding bør gives snarest muligt efter besigtigelsen, og bør indeholde: dato og tidspunkt for besigtigelsen, hvem der deltog, beskrivelse af de fysiske og faktiske forhold, der blev konstateret ved besigtigelse,

14 en beskrivelse af hvad der evt. blev tilkendegivet, aftalt, varslet eller påbudt om lovliggørelse af ulovlige forhold under besigtigelsen, besvarelse af de spørgsmål, der måtte være opstået under besigtigelsen, og beskrivelse af hvad der videre skal ske i sagen. Hvis tilbagemeldingen samtidig skal tjene som varsel om udstedelse af et påbud, skal tilbagemeldingen endvidere indeholde oplysning om, at der vil blive udstedt et påbud, en frist for at efterkomme påbuddet, og en anmodning om ejers/brugers bemærkninger inden en fastsat frist. Se nærmere om varsling af påbud under afsnit Administrativ håndhævelse Dette kapitel indeholder en gennemgang af de administrative håndhævelsesmidler, som tilsynsmyndigheden har til rådighed, og hvordan håndhævelsesmidlerne anvendes i praksis. Kapitlet indledes med en definition af de begreber (pkt. 3.1), der anvendes, og en kort beskrivelse af hvordan en håndhævelsessag indledes. Under pkt bliver de enkelte håndhævelsesmidler beskrevet i detaljer, hvorefter der følger en beskrivelse af klagesystemet (pkt. 3.5). Afslutningsvis indeholder kapitlet under pkt. 3.6 en vejledning til hvordan tilsynsmyndigheden vælger mellem de forskellige håndhævelsesmidler Terminologi begrebsdefinition Der har i den miljøretlige litteratur været anvendt forskellige terminologier, når man har beskæftiget sig med administrative håndhævelsesskridt. I denne vejledning er valgt at bruge følgende terminologi: Påbud, jf. afsnit 3.3: Ved påbud forstås i denne vejledning påbud om at bringe et etableret ulovligt forhold, eller en ulovlig aktivitet, til ophør. Et sådan påbud omtales ofte som lovliggørelsespåbud (eller et påbud om lovliggørelse). Påbud i håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven vil således gå ud på at konstatere hvad det ulovlige forhold består i, og stille krav om, at forholdet lovliggøres. Det sker som hovedregel ved fysisk at bringe ejendommen tilbage til den oprindelige tilstand, eller ved at standse den ulovlige aktivitet. Der kan alternativt ske retlig lovliggørelse, ved efterfølgende dispensation/tilladelse eller tilvejebringelse af en nødvendig lokalplan, hvor betingelserne herfor er til stede. Den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at lovliggøre et ulovligt forhold 19). Et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Selv om pligten for ejer/bruger til at lovliggøre forholdet gælder direkte i medfør af lovgivningen, vil et påbud i sig selv have væsentlig betydning for ejer/bruger. Påbud beskriver omfanget af ejer/brugers pligt, ved at meddele hvordan lovliggørelse skal ske. Ejer/bruger kan endvidere straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold, dvs. krav om forudgående partshøring, begrundelse og klagevejledning m.v. Grundlaget for at meddele et påbud kan påklages til den relevante klagemyndighed 20). Påbud, som går ud på at standse en igangværende aktivitet kaldes i denne vejledning for standsningsmeddelelser (afsnit 3.3.5). En standsningsmeddelelse kaldes også et konstaterende stands-

15 ningspåbud. En standsningsmeddelelse er således en meddele om at ejer/bruger er i gang med en ulovlig aktivitet, og omgående skal standse denne. Selvhjælpshandling, jf. afsnit 3.4: En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelsesskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug. En selvhjælpshandling består i, at tilsynsmyndigheden selv udfører eller lader udføre det arbejde, som ejer/bruger er forpligtet til for at lovliggøre et ulovligt forhold. Ejer/brugers pligt til at lovliggøre forholdet bliver derved omdannet til en pligt til at refundere tilsynsmyndighedens udgifter ved selvhjælpshandlingen. Selvhjælpshandlinger må alene anvendes i de særlige tilfælde, som er omtalt i lovgivningen. En selvhjælpshandling forudsætter som udgangspunkt en forudgående dom, medmindre der er overhængende fare for skade på de interesser lovgivningen tilsigter at beskytte. Naturbeskyttelsesloven indeholder endvidere en mulighed for at gennemføre en selvhjælpshandling uden forudgående dom i sager om friluftsreklamer i det åbne land 21) Indledende sagsbehandling Når tilsynsmyndigheden bliver bekendt med en ny håndhævelsessag, bør tilsynsmyndigheden som det første oprette en sag, journalisere de nye sagsakter, og søge tidligere sager frem. Derefter skal sagen oplyses. Tilsynsmyndigheden bør således indhente oplysninger, der kan beskrive den relevante ejendom, fx ved søgninger på relevante GIS temaer, BBR og lignende. Ejerforholdene skal også afklares, hvilket normalt sker ved søgning i tingbogen eller det kommunale Ejendomsstamregister. Derefter bør tilsynsmyndigheden orientere ejer/bruger om sagen, og bede om ejer/brugers eventuelle bemærkninger. Hvis der er grundlag for at foretage en besigtigelse, kan tilsynsmyndigheden samtidig varsle besigtigelsestidspunktet Påbud Ved at meddele et påbud giver tilsynsmyndigheden en retligt bindende afgørelse til ejer/bruger om, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Der gælder en række forvaltningsretlige regler for varsling og udarbejdelse af påbud. Disse regler, og andre relevante problemstillinger vedrørende påbud, er emnet for de følgene afsnit Retsvirkningen af et påbud Når tilsynsmyndigheden meddeler et påbud træffer den en afgørelse, der er bindende for modtageren. Hvis ejer/bruger ikke efterkommer et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold, vil han eller hun kunne straffes 22), og der vil kunne idømmes tvangsbøder indtil det ulovlige forhold er ophørt. Størstedelen af de påbud, der meddeles efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven, er lovliggørelsespåbud, dvs. påbud, der går ud på, at ejer/bruger skal lovliggøre en ulovlig tilstand på ejendommen. Det kunne eksempelvis være et påbud om enten at fjerne en bygning, der er opført uden der er søgt om de nødvendige tilladelser, eller et påbud efter naturbeskyttelsesloven om at fjerne en ulovlig opfyldning af et vandhul eller en mose, eller et påbud om, at ejer/bruger skal overholde vilkår, der er fastsat i en dispensation eller tilladelse.

16 Det fremgår af lovgivningen, at ejer/bruger har pligt til at berigtige et ulovligt forhold. Et lovliggørelsespåbud går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Pligten er der allerede. På den anden side har påbud væsentlig betydning for ejer/bruger. Ejer/bruger kan straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold Forvaltningslovens regler Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden skal partshøre, inden den træffer afgørelse i en sag. Inden tilsynsmyndigheden meddeler et påbud, skal påbuddet derfor varsles overfor ejer/bruger. Varslingen er til for at sikre, at ejer/bruger bliver bekendt med de oplysninger, der er i sagen, og samtidig får lejlighed til at komme med en udtalelse, før påbuddet udstedes. Læs mere om, hvordan man varsler et påbud nedenfor under pkt Forvaltningsloven stiller endvidere en række krav til indholdet af tilsynsmyndighedens afgørelser. Det betyder, at et påbud skal indeholde en begrundelse og klagevejledning 23). Begrundelsen skal indeholde en præcis henvisning til de regler ejer/bruger har overtrådt. Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, skal begrundelse indeholde en beskrivelse af de vigtigste hensyn, der er lagt vægt på. På samme måde bør begrundelsen indeholde en beskrivelse af tilsynsmyndighedens fortolkning af reglerne. Hvis fx ejer/bruger har overtrådt en generel bestemmelse i en lokalplan om, at bygninger ikke må opføres i mere end 1½ etage 24), vil påbuddet skulle indeholde en beskrivelse af hvordan tilsynsmyndigheden fortolker lokalplanens bestemmelser. Begrundelsen skal efter forvaltningsloven - udover det retlige - også beskrive de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for påbuddet. Tilsynsmyndigheden skal således beskrive de faktiske forhold, der har haft væsentlig betydning for afgørelsen. Normalt vil denne del af begrundelsen gengive, hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på en besigtigelse. Forvaltningsloven stiller også krav om, at en afgørelse, der ikke giver en part fuldt medhold, skal indeholde en klagevejledning. Da der efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven er en ganske vist begrænset klageadgang, skal påbud indeholde en klagevejledning, der beskriver: i hvilke tilfælde der kan klages, hvem der skal klages til, dvs. klageinstansens navn og adresse, hvem der er berettiget til at klage, hvordan man klager, herunder om der skal betales klagegebyr, og hvor lang klagefristen er. Læs mere om klagebestemmelserne i de enkelte love nedenfor under pkt. 3.5 Ejer/bruger har endvidere krav på at få oplyst fristen for sagsanlæg 25). Sag om prøvelse af en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt 26). Forvaltningsloven krav til procedure og indhold gælder for alle afgørelser. Afgørelser skal fortolkes bredt, og omfatter således i håndhævelsessager enhver for tilkendegivelse fra tilsynsmyndigheden om lovligheden af en tilstand eller en aktivitet. Det forekommer, at tilsynsmyndighederne anvender en række mere uformelle håndhævelsesskridt, som fx henstillinger, indskærpelser eller aftaler om lovliggørelse. Sådanne tilkendegivelser vil også være afgørelser i forvaltningslovens forstand, og

17 skal således opfylde samme krav til proces og indhold som påbud, dvs. forudgående partshøring, begrundelse, klagevejledning, etc Partshøring udarbejdelse af varsling Inden tilsynsmyndigheden meddeler påbud, skal der som udgangspunkt altid foretages partshøring. Dette sker ved at tilsynsmyndigheden varsler overfor ejer/bruger, at den agter at udstede et påbud om lovliggørelse. Derved får ejer/bruger mulighed for at komme med en udtalelse og samtidig sikres det, at ejer/bruger bliver bekendt med tilsynsmyndighedens oplysninger i sagen. Partshøring kan kun udelades i de undtagelsestilfælde, der omtales i forvaltningsloven 27). Hvis der er alvorlig fare for skade på mennesker, dyr eller planter kan varslingen undlades, men tilsynsmyndigheden bør altid forsøge at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig, inden der meddeles et påbud. Partshøringen vil ofte være det første formelle håndhævelsesskridt, tilsynsmyndigheden foretager, efter at der er konstateret en ulovlighed. I nogle sager bliver det aldrig aktuelt at udstede et påbud, fordi ejer/bruger sørger for at bringe forholdet i orden efter at have modtaget partshøringen. Partshøringen kan således være det, der skal til, for at ejer/bruger bringer forholdet i orden. Hvis tilsynsmyndigheden har foretaget besigtigelse, bør partshøringen indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Hvis ejer/bruger har tilkendegivet at ville bringe forholdet i orden, bør partshøringen således beskrive hvad ejer/bruger har tilkendegivet, og hvilken fremgangsmåde der eventuelt er aftalt for lovliggørelsen. Dermed sikres det, at ejer/bruger får lejlighed til at komme med sine bemærkninger til tilsynsmyndighedens fremstilling af besigtigelsen og de aftaler, der blev indgået i den forbindelse. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold, tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et varsel om påbud: Skriftlighed Et varsel kan både være skriftligt og mundtligt, men et mundtligt varsel bør altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af ejendommen Et varsel skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et varsel er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Varslingen bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Varslingen skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis varslingen skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et varsel til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal varslingen sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne

18 Beskrivelse af faktiske forhold Beskrivelse af retlige forhold Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud Valgmuligheder Resume af besigtigelsen Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. bruges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Et varsel om påbud skal naturligvis oplyse ejer/bruger om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud om lovliggørelse. I den forbindelse bør det beskrives, hvad påbuddet vil gå ud på, herunder hvad ejer/brug skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Varslingen bør indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Varslingen bør oplyse den frist, der vil blive fastsat i påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort, hvad han kunne for at efterkomme påbuddet indenfor fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler. Dispensationsadgang Hvis reglerne giver ejer/bruger mulighed for dispensation, bør varslingen indeholde vejledning om hvor, hvornår og hvordan ejer/bruger kan ansøge om dispensation. Opfordring til at udtale sig Et af de væsentligste formål med at varsle er, at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig om sagen, inden der meddeles påbud. Varslingen skal således altid opfordre ejer/bruger til at udtale sig indenfor en nærmere fastsat frist. Fristen bør fastsættes således, at

19 ejer/bruger har rimelig tid til at udtale sig, normalt 2-4 uger. Fristen må dog på den anden side være så kort, at det ulovlige forhold ikke forværres eller formålet med påbuddet forspildes. I bilaget til vejledningen findes et par eksempler på varslingsbreve Udarbejdelse af påbud Når varslingen er foretaget, vil ejer/bruger eventuelt komme med en udtalelse om sagen indenfor en nærmere fastsat frist. Hvis der fortsat er grundlag for at udstede et påbud, bør påbuddet udarbejdes og meddeles ejer/bruger hurtigst muligt efter fristens udløb. Et påbud skal udformes, så det opfylder forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v. Partshøringen består i, at påbuddet varsles, som beskrevet ovenfor. Opfylder påbuddet ikke forvaltningslovens krav, kan det medføre, at påbuddet er ugyldigt, og dermed ikke vil kunne danne grundlag for en senere straffesag. Hvis tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at et påbud lider af formmangler, må man derfor starte forfra, dvs. udarbejde en ny varsling efterfulgt af et nyt påbud. Mangler ved påbuddet, såsom forkert eller manglende dato, forkert adressat, forkert henvisning til lovgrundlaget o. lign. kan indebære, at ejer/bruger muligvis med rette kan hævde, at han eller hun aldrig har modtaget påbuddet, eller, at påbuddet lider af betydelige mangler, hvorefter tilsynsmyndigheden må udarbejde nyt varsel og påbud. Der er således en række krav til indholdet af et påbud, som tilsynsmyndigheden bør løbe igennem, når den står overfor at skulle udarbejde et påbud. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et påbud: Skriftlighed Et påbud bør som hovedregel være skriftligt. Påbud kan gives mundtligt, hvis der er øjeblikkelig fare for mennesker eller for uoprettelige tab af natur- eller kulturmæssige værdier. Et mundtligt påbud skal altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af Et påbud skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et påbud er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Påbuddet bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Påbud skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis påbud skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et påbud til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal påbuddet sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er

20 ejendommen Begrundelse faktiske forhold Begrundelse - retlige forhold Hvad skal ejer/bruger gøre for at efterkomme påbuddet Ejers/brugers eventuelle udtalelse i sagen Valgmuligheder Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. vedlægges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, bør påbuddet samtidig indeholde en beskrivelse af hvilke kriterier, der er inddraget i skønnet. Et påbud om lovliggørelse bør indeholde en beskrivelse af, hvad ejer/bruger skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Beskrivelsen bør være så klar og utvetydig som mulig. Hvis det er uklart, hvad ejer/bruger skal foretage sig, kan påbuddet være svært at håndhæve. Hvis ejer/bruger har udtalt sig om sagen, bør påbuddet indeholde en sammenfatning af ejer/brugers synspunkter, og tilsynsmyndighedens bemærkninger til disse. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Påbuddet bør klart og utvetydigt oplyse en frist til at efterkomme påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort hvad han kunne for at efterkomme påbuddet inden for fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Fristforlængelse bør kun gives én gang og kun når det forventes, at påbuddet vil blive efterkommet inden fristens udløb. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler.

Aino Catja Baasch. Sagen vedhæftes i bilag 1 2 samt bilag 3. Med venlig hilsen Palle Flebo-Hansen

Aino Catja Baasch. Sagen vedhæftes i bilag 1 2 samt bilag 3. Med venlig hilsen Palle Flebo-Hansen Aino Catja Baasch Fra: Jytte Nielsen på vegne af Teknik og Miljø Sendt: 3. september 2012 08:24 Til: Plan og Byg (Afdelingspostkasse) Emne: VS: Ulovligt byggeri i haveforening under - Kolonihaveforbundet

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Teknik og Miljø. Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse

Teknik og Miljø. Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 31/1 2012 Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse 1 Indhold i administrationsgrundlaget 2 2 Lovgrundlag 2 3 Myndighedens rolle 2 3.1 Det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen VVM-pligt og VVM-tilladelse Tilladelsens indhold og håndhævelse Andre tilladelser, 9 Holdbarhed og fornyelse Krav Et

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge

Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge Juli 2017 Journalnummer: 2017-6247 2/20 Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge... 1 1. Indledning...

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder udkast af 23. juni 2009 2 1. Indledning 1.1 Baggrund Det 70 år gamle forbud mod helårsbeboelse i

Læs mere

Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse. v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse. v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Disposition Den retlige ramme for tilsyn og håndhævelse Miljøbeskyttelsesloven og miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder 8. september 2009, rettet den 18. september 2009 2 1. Indledning 1.1 Baggrund Det 70 år gamle forbud

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

Vejledning om Skovloven 51 - Påbud

Vejledning om Skovloven 51 - Påbud Dette notat er senest ændret den 1. oktober 2004 Vejledning om Skovloven 51 - Påbud Indhold 1. Ulovlige forhold skal lovliggøres 2. Afgørelser, henstillinger, påbud 3. Konstatering af lovovertrædelse 3.1.

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 blevet bedt om at arbejde videre med en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Der oprettes et nyt projekt 1.3.1: Besigtigelse af beskyttede sten- og jorddiger

Der oprettes et nyt projekt 1.3.1: Besigtigelse af beskyttede sten- og jorddiger BILAG 5-2-6 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-55207 Dato: 07-12-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Drachmann Advokater I/S, som advokat for ejeren af Kirsebærbakken 13, over Helsingør

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail Center for Plan og Miljø Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene 67 4736 Karrebæksminde Sendt via doc2mail Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Hans Georg Kemper Hortensienstrasse 17 A 40474 Düsseldorf Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. marts 2015 J. nr. 02.34.00K08-0141

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a.

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a. Gerda Ry Post Aptrupvej 75 Aptrup 8450 Hammel Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afslag til at nedlægge vej og påbud om at reetablere

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus Det store overblik en ambitiøs titel Arrangørernes mål: At alle tilstedeværende

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere