Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven"

Transkript

1 Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007

2 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen Indhold 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Opbygning 1.4. Afgrænsning Vandløbsloven Krydsoverensstemmelse Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse 1.5. Ejer/bruger 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten 2.2. Besigtigelse Legitimation og bemyndigelse Varsling af besigtigelsen Udendørs besigtigelser Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel Selve besigtigelsen Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Hvis ejer/bruger ikke møder op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Bevissikring Billeder mv Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Retten til ikke at inkriminere sig selv Efter besigtigelsen 3. Administrativ håndhævelse 3.1. Terminologi begrebsdefinition 3.2. Indledende sagsbehandling 3.3. Påbud Retsvirkningen af et påbud Forvaltningslovens regler Partshøring udarbejdelse af varsling Udarbejdelse af påbud Standsningmeddelelser Tinglysning af påbud Retlig eller fysisk lovliggørelse 3.4. Selvhjælpshandling Generelle regler om selvhjælpshandlinger Selvhjælpshandling som opfølgning på påbud meddelt ved dom Naturbeskyttelsesloven - overhængende fare Friluftsreklamer

3 Påbud efter byggeloven 3.5. Klage Klagemyndighed Opsættende virkning Klagefrist 3.6. Valget mellem de administrative håndhævelsesmidler 4. Politianmeldelse, efterforskning og tiltalerejsning 4.1. Strafansvar efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven 4.2. Beslutningen om at politianmelde Private anmeldelser 4.3. Udformning af politianmeldelsen 4.4. Efterforskningen og samarbejdet med politiet og anklagemyndigheden Fuldbyrdelse 4.5. Bødestørrelsen 4.6. Tvangsbøder 4.7. Anke 4.8. Tilsynsmedarbejderen som vidne i en straffesag 5. Civilretlig håndhævelse 5.1. Fogedforbud 5.2. Civilt søgsmål BILAG: Breveksempel 1: Breveksempel 2: Breveksempel 3: Breveksempel 4: Breveksempel 5: Breveksempel 6: Breveksempel 7: Breveksempel 8: Breveksempel 9: Varsel af påbud ulovlig tilbygning i landzone Varsel af påbud opfyldning og deponering af jord og byggeaffald på strandeng Påbud ulovlig tilbygning i landzone Påbud opgravning og udjævning af jord i moseområde Standsningsmeddelelse - etablering af ejendomsmæglerkontor i strid med lokalplan Standsningsmeddelelse - byggeri uden byggetilladelse Standsningsmeddelelse tilstandsændring på strandeng Politianmeldelse - reklameskilt i det åbne land Politianmeldelse byggeri uden byggetilladelse 1. Indledning 1.1 Baggrund Den 1. januar 2007 overtog kommunerne en række af de opgaver, som hidtil har ligget i amterne. Herunder en stor del af tilsynsopgaverne. Samtidig blev der etableret 7 nye decentrale statslige enheder - miljøcentrene som også skal varetage en række opgaver på natur- og miljøområdet. Det bliver en stor opgave for kommuner og miljøcentre at sætte sig ind i de mange nye sagsområder. Det er en forudsætning for, at disse - nye såvel som gamle - tilsynsmyndigheder står godt rustet, at det er muligt at finde vejledning til de forskellige opgaver. I 2005 besluttede miljøministeren, som led i et større håndhævelsesinitiativ på natur- og miljøområdet, at der skal udarbejde en ny vejledning i håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Det er således emnet for denne vejledning.

4 1.2. Formål Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer, planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, og byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. Vejledningen tager udgangspunkt i de regler, der er gældende den 1. januar 2007, det vil sige efter ikrafttrædelsestidspunktet for de lovændringer, der fulgte af kommunalreformen. Vejledningen afløser planstyrelsens vejledning fra december 1991 om fremgangsmåden i sager om håndhævelse af plan- og byggelovgivningen. Meget af tankegangen i den gamle vejledning er videreført i vejledningen. Vejledningen er dog opdateret i overensstemmelse med de lovændringer og nye regler om tilsyn og håndhævelse, der er kommet til siden Den nye vejledning omfatter som noget nyt også håndhævelse af naturbeskyttelsesloven. Håndhævelse af naturbeskyttelsesloven fremgik af den samlede vejledning om loven fra 1993, men har ikke tidligere været genstand for en selvstændig håndhævelsesvejledning. I forbindelse med at kommunerne overtager en stor del af amternes opgaver efter naturbeskyttelsesloven, er det derfor fundet hensigtsmæssigt at vejlede i håndhævelse af disse regler også. Vejledningen indeholder som noget nyt også et afsnit om tilsyn og besigtigelse. Afsnittet giver en overordnet beskrivelse af tilsynsmyndighedernes forpligtelser efter loven, og giver nogle retningslinjer for, hvordan tilsynsmyndigheden skal forberede og gennemføre besigtigelser. Der knyttes i den forbindelse en række bemærkninger til reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven), jf. lov nr. 442 af 9. juni Opbygning Vejledningens kapitel 2 giver en beskrivelse af tilsyn og besigtigelse. I kapitel 3 indeholder vejledningen en gennemgang af den administrative del af en håndhævelsessag. Kapitlet beskriver, hvilke håndhævelsesmidler tilsynsmyndigheden har til rådighed, og opstiller en række praktiske huskelister til de forskellige håndhævelsesskridt. Sammen med de vedlagte breveksempler er det hensigten, at tilsynsmyndigheden får en operationel, let tilgængelig indføring i det administrative håndhævelsessystem. I nogle håndhævelsessager er administrative midler ikke tilstrækkelige til at sørge for lovliggørelse af et ulovligt forhold. Vejledningens kapitel 4 omhandler således den strafferetlige del af en håndhævelsessag. Formålet med kapitlet er for det første at hjælpe tilsynsmyndigheden med at vurdere, om der skal foretages politianmeldelse. Derudover gives en række gode råd til udformningen af en politianmeldelse, og det videre forløb efter sagen er overdraget til politiet. Vejledningens sidste kapitel indeholder en kortfattet beskrivelse af den civilretlige håndhævelse, det vil sige fogedforbud og civile søgsmål Afgrænsning Vejledningen tager hovedsagelig sigte på regulering af fast ejendom. Naturbeskyttelsesloven indeholder også regler om andet end fast ejendom, fx reglerne om beskyttelse af dyre- og plantearter.

5 Principperne i vejledningen vil også kunne anvendes på de regler, der ikke regulerer fast ejendom, dog med de nødvendige tilpasninger efter reglernes karakter Vandløbsloven Naturbeskyttelseslovens regler om vandløb og søer lapper ind over reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om tilsyn og håndhævelse svarer stort set til reglerne i naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. 1) Denne vejledning retter sig ikke direkte mod håndhævelse af vandløbsloven. Den fremgangsmåde og de grundlæggende principper, der beskrives i vejledningen, vil dog i vidt omfang også kunne anvendes i håndhævelsessager efter vandløbsloven Krydsoverensstemmelse I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for forskellige områder, herunder miljøet. Landbrugeren skal overholde en række krav for at få den fulde støtte udbetalt. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Som noget nyt, omfatter krydsoverensstemmelse fra 2007 også enkelte støtteordninger under landdistriktsprogrammet. Direktoratet for FødevareErhverv har ansvaret for at administrere og organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark. Ansvaret for kontrollen med overholdelsen af de krav, der indgår i krydsoverensstemmelsessystemet, ligger hos de kontrolmyndigheder, der efter gældende regler er udpeget dertil. Kontrolmyndighederne skal udtage mindst 1 % af landbrugerne, der modtager direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse og kontrolmyndighederne skal indberette kontrolresultaterne til Direktoratet for FødevareErhverv Den enkelte kontrolmyndighed sikrer, at der efter hvert kontrolbesøg udfyldes en kontrolrapport, som danner grundlag for sagsbehandlingen. Konstaterer kontrolmyndigheden, at et eller flere krav ikke er overholdt, får landbrugeren herefter kontrolrapporten i høring og kan komme med sine bemærkninger til rapporten. Direktoratet for FødevareErhverv vurderer herefter, om der skal ske nedsættelse af støtten. For mere information om krydsoverensstemmelse, henvises der til Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside på Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse Planloven indeholder i 51 a en række særlige håndhævelsesregler som skal anvendes overfor ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse. Skov- og Naturstyrelsen har vejledt kommunalbestyrelser, tilsynsråd og politimestre om reglerne ved breve af 23. december 1998, 14. juni 1999 og 18. juni 1999, som alle er tilgængelige på under lovgivning. Håndhævelsesreglerne for ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse vil ikke blive omtalt yderligere i denne vejledning.

6 1.5. Ejer/bruger Det følger direkte af de tre love, som er emnet for denne vejledning, at det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. 2) Udover ejeren kan adressaten for et håndhævelsesskridt således også være brugeren af en ejendom, hvis det ulovlige forhold består i ulovlig brug. Derfor er det valgt i vejledningen at bruge betegnelsen ejer/bruger for den fysiske eller juridiske person, der er adressaten for tilsynsmyndighedens håndhævelsesskridt. Det vil naturligvis afhænge af den konkrete sag, om adressaten er ejer, bruger eller begge. 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten Planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven indeholder regler om, at kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Lovene indeholder dog ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Tilsynsmyndigheden har med andre ord ikke pligt til løbende og regelmæssigt ved eftersyn i marken at undersøge om reglerne bliver overholdt. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer tilsynets tilrettelæggelse og omfang. I den forbindelse bør det indgå i overvejelserne, at tilsyn bør føres med sådanne mellemrum, at krav om retablering i forbindelse med konstatering af ulovlige forhold ikke vanskeliggøres, fordi ejer eller bruger kan siges at være i god tro eller have indstillet sig på, at myndighederne har accepteret den ulovlige tilstand. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning. 3) Et ulovligt forhold kan være overtrædelse af lovene, eller af bekendtgørelser der er udstedt i medfør af lovene. Også overtrædelser af påbud eller forbud, eller overtrædelser af vilkår i en tilladelse eller en dispensation, som er udstedt i henhold til lov eller bekendtgørelse, eller overtrædelser af lokalplaner, vil være ulovlige forhold, som tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor. Der vil dog være tilfælde, hvor et ulovligt forhold er af så underordnet betydning, at tilsynsmyndigheden ikke har pligt til at reagere. Grænsen for hvornår et forhold er af underordnet betydning ligger ikke fast, og vil variere fra sagsområde til sagsområde. Men grænsen skal trækkes snævert. Som eksempel på vurderingen af hvornår noget er af underordnet betydning, har folketingets ombudsmand vurderet, at selv en ganske beskeden overskridelse af den lovlige bygningshøjde ifølge bygningsreglementet (2,56 m i stedet for lovligt 2,50 m) krævede en formel dispensation. Dette selv om både kommunalbestyrelsen og boligministeriet efterfølgende havde accepteret overskridelsen og ikke fundet anledning til at foretage videre. 4) I en dom fra Højesteret fra ) var bygningshøjden højst overskredet med nogle få centimeter, hvorfor der ikke var grundlag for et erstatningsansvar for kommunen for ikke at håndhæve overskridelsen.

7 Pligten til at reagere gælder uanset hvordan tilsynsmyndigheden får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således pligt til at reagere, når myndigheden ved henvendelser, klager eller på anden måde blive opmærksom på, at der kan foreligge et ulovligt forhold, med mindre henvendelsen er åbenbart grundløs. Også når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på et ulovligt forhold ved tilsyn i anden anledning, skal tilsynsmyndigheden reagere på samme måde, som hvis forholdet fx var blevet anmeldt til myndigheden. Se pkt om ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen. Pligten til at reagere gælder uanset om myndigheden agter at lovliggøre forholdet retligt, så længe der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om retlig lovliggørelse. Tilsynsmyndigheden har efter lovene pligt til at reagere, men lovene siger ikke noget om, hvordan myndigheden skal reagere. Myndigheden bestemmer således i høj grad selv hvilken reaktion, der vil være passende i hver enkelt sag. Læs mere om valget mellem de forskellige håndhævelsesskridt i kapitel 3. Konsekvensen af, at tilsynsmyndigheden ikke reagerer på en ulovlighed, kan være ganske betydelig. Passivitet fra tilsynsmyndighedens side kan således medføre, at tilsynsmyndigheden ikke kan håndhæve reglerne overfor ejer/bruger. Som eksempel herpå, kan nævnes en sag fra Naturklagenævnet fra 1995, 6) hvor kommunen helt tilbage i 1986 havde påbudt ejeren af en ejendom at fjerne den ene af to indkørsler, fordi den dagældende byplanvedtægt bestemte, at der kun måtte etableres en indkørsel. I 1995 blev sagen behandlet af Naturklagenævnet. Nævnet udtalte bl.a., at kommunen ikke foretog eftersyn af, om påbuddet var blevet efterkommet. Påbuddet blev derfor heller ikke fulgt op af en politianmeldelse for manglende efterkommelse. Derfor mener nævnet, at kommunen har fortabt muligheden for at forlange den ene udkørsel sløjfet. I en anden sag fra Naturklagenævnet fra ) havde en kommune påbudt en ejer, at han skulle overholde en servitut om, at hegn ikke måtte være højere end 100 cm. Kommunen havde i 1978 henvendt sig til samtlige beboere i sommerhusområdet, og oplyst at reglerne om hegn skulle overholdes. Henvendelsen blev dog ikke fulgt op, og kommunen påtalte heller ikke forholdet, da ejendommen blev udstykket i Naturklagenævnet udtalte bl.a., at kommunen havde udvist passivitet over for hegnsforholdene i så lang tid, at kommunen nu må være afskåret fra at kræve forholdene lovliggjort. I begge de nævnte afgørelser blev resultatet, at tilsynsmyndigheden ikke kunne håndhæve reglerne, på grund af passivitet. Nævnet lægger i begge sager vægt på, at tilsynsmyndigheden ikke havde fulgt op på håndhævelsesskridt overfor ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden må således ikke være passive overfor et konstateret ulovligt forhold. Hvis tilsynsmyndigheden fx meddeler et påbud, bør myndigheden samtidig tage stilling til, hvornår der skal følges op på påbuddet, og sørge for at opfølgning rent faktisk sker. Læs mere om udarbejdelse af påbud under pkt Kommunalbestyrelsen har pligt til årligt at indsende oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen om kommunens tilsyns- og plejevirksomhed efter naturbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer og om tilsyn, som senest er ændret i forbindelse med kommunalreformen, med ikrafttræden den 1. januar 2007.

8 2.2. Besigtigelse 8) Når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at der kan være tale om en ulovlighed vil det ofte være nødvendigt at foretage en besigtigelse. Når der skal foretages en besigtigelse, er der en række spilleregler, som tilsynsmyndigheden skal følge. Dette afsnit giver derfor en introduktion til de vigtigste problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på før, under og efter besigtigelsen Legitimation og bemyndigelse Medarbejdere, der deltager i en besigtigelse, skal altid medbringe legitimationskort. Legitimationskortet skal oplyse hvilken myndighed medarbejderen repræsenterer, og indeholde oplysninger om den pågældendes identitet. Et legitimationskort skal med andre ord vise, hvem medarbejderen er, og hvilken myndighed han eller hun kommer fra. Medbring altid legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v. skal altid medbringe legitimation og bemyndigelse Medarbejderen bør vise legitimationskortet uopfordret 9) ved eksempelvis at bære kortet et synligt sted. Hvis ejer/bruger kender medarbejderen i forvejen, fx fra tidligere besigtigelser, er det ikke nødvendigt at vise legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v., der er ansat af tilsynsmyndigheden til at udføre bestemte opgaver, skal også medbringe gyldig legitimation, fx i form af kørekort, samt skriftlig bemyndigelse til at udføre opgaverne. En ekstern konsulent kunne eksempelvis være en landinspektør, som tilsynsmyndigheden har bedt om at fastlægge ejendommens skel, eller en biolog, som skal vurdere, om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Bemyndigelsen skal være skriftlig og skal udtrykkeligt angive navn og titel på den bemyndigede. Den skal beskrive, hvilke opgaver den pågældende udfører for tilsynsmyndigheden, og om han/hun har adgang til ejendom uden retskendelse. En bemyndigelse er personlig. Den må ikke overdrages til andre, og den giver ikke den pågældende ret til at tage andre personer med på en besigtigelse, medmindre ejer/bruger udtrykkeligt har accepteret dette på forhånd. Medarbejde fra tilsynsmyndigheden må således ikke tage fx klagere, naboer, repræsentanter fra foreninger eller lignende med på besigtigelse, med mindre ejer/bruger har accepteret dette på forhånd Varsling af besigtigelsen Der gælder forskellige regler for varsling af henholdsvis udendørs og indendørs besigtigelser. I de følgende afsnit sondres derfor imellem besigtigelser, der skal foregå udendørs, og besigtigelser, som helt eller delvis skal foregå indendørs. Langt størstedelen af besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven foregår udendørs. Besigtigelse af marker, naturarealer, haver, gårdspladser, byggepladser m.v. vil være udendørs besigtigelser. Besigtigelser af lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil ligeledes være udendørs besigtigelser, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v.

9 Varsling af udendørs besigtigelser er beskrevet under afsnit Reglerne for indendørs besigtigelser er beskrevet i afsnit Udendørs besigtigelser Naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven indeholder regler om, at tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til en ejendom uden retskendelse. 10) For at sikre, at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt varsle ejer/bruger om besigtigelsen, medmindre formålet vil gå tabt ved at varsle. Der er flere fordele ved, at ejer/bruger får mulighed for at være til stede under besigtigelsen. Ejer/bruger får mulighed for at få oplyst, hvad årsagen til besigtigelsen er, og komme med sine bemærkninger til sagen. Når ejer/bruger er til stede, får tilsynsmyndigheden endvidere bedre muligheder for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål til ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden får samtidig mulighed for at vurdere, om ejer/bruger agter at lovliggøre et evt. ulovligt forhold. Ejer/brugers tilstedeværelse har også den fordel, at ejer/bruger ikke efterfølgende vil kunne hævde, at besigtigelsen ikke har fundet sted. Der gælder ingen formelle regler om, hvordan varslingen skal ske. I nogle sager vil det være naturligt at varsle besigtigelsen telefonisk, efterfulgt af en skriftlig bekræftelse af det aftalte tidspunkt. I andre tilfælde kan det være mere passende, at varsle besigtigelsen i forbindelse med en evt. indledende orientering af ejer/bruger om sagen. I nogle tilfælde vil der være en risiko for, at formålet med besigtigelse vil gå tabt ved at varsle. I så fald bør besigtigelsen gennemføres uvarslet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis tilsynsmyndigheden får kendskab til, at der er ulovlige aktiviteter i gang, som endnu ikke er fuldført, fx hvor et byggeri eller en nedrivning er iværksat uden byggetilladelse. Besigtigelse bør endvidere gennemføres uvarslet i sager, hvor der er tale om ulovligt opstillede genstande, der let kan fjernes, fx visse reklameskilte i det åbne land, eller en bænk, der er opstillet indenfor strandbeskyttelseslinjen. Også sager, hvor der er risiko for alvorlig skade på de interesser, lovgivningen tilsigter at beskytte, kan besigtigelsen gennemføres uden forudgående varsel. Hvis fx ejer/bruger er i færd med at pløje en hede, eller hvis ejer/bruger er i gang med at nedrive en bygning omfattet af bevaringsbestemmelser i en lokalplan, vil det ikke være nødvendigt at varsle en besigtigelse. Der vil som udgangspunkt ikke være noget til hinder for, at tilsynsmyndigheden anvender oplysninger, som den har fået på et uvarslet tilsyn, eller i forbindelse med tilsyn i anden anledning, også selv om tilsynet burde have været varslet. Det er op til politiet og domstolene at vurdere, om oplysningerne vil kunne bruges i en straffesag. Hvis der er indkaldt til et møde eller en besigtigelse på initiativ fra ejeren selv eller en anden tilsynsmyndighed - er varsling normalt ikke aktuel. Det kan dog være en god idé at sende en skriftlig bekræftelse af aftalen, selv om besigtigelsen er mundtligt aftalt med ejer/bruger, så er man sikker på det aftalte tidspunkt, og formålet med besigtigelsen Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel 2 I sager, hvor besigtigelsen skal foregå indendørs, skal tilsynsmyndigheden være særligt opmærksom på reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2. 11) Reglerne gælder kun for indendørs besigtigelser.

10 Reglerne gælder derimod ikke, hvor besigtigelsen foregår udenfor, på fx byggepladser, gårdspladser, haver, marker, naturarealer og lignende. Heller ikke lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil være at betragte som indendørs, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v. Retssikkerhedsloven indeholder en række krav om hvornår og hvordan der skal varsles, ligesom loven beskriver, hvornår varslingsreglerne kan fraviges helt eller delvis. Hovedreglen er, at myndigheden skal sende et skriftlig varsel mindst 14 dage før besigtigelsen. 12) I varslingen skal ejer/bruger have oplyst tid og sted, formålet med, og grundlaget for besigtigelsen. Det skal endvidere fremgå, at ejer/bruger kan lade sig repræsentere, og at ejer/bruger har ret til at gøre indsigelse mod besigtigelsen. Miljøstyrelsen udarbejdede i 2005 en vejledning om retssikkerhedsloven. 13) Vejledningen tager hovedsageligt sigte på besigtigelser efter miljøbeskyttelsesloven, men vejledning indeholder en række generelle overvejelser, der uden videre kan overføres til besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Har tilsynsmyndigheden til hensigt at gennemføre en indendørs besigtigelse, kan Miljøstyrelsens vejledning hjælpe til med at beskrive de problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være særligt opmærksom på. 14) Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet brevskabeloner, der kan anvendes ved varsling af tilsyn efter byggeloven. Brevskabelonerne ligger på styrelsens hjemmeside under byggeri, byggesagsbehandling og varsling af tilsyn Selve besigtigelsen En besigtigelse bør altid indledes med kort at præsentere hvem, der er til stede. Husk i den forbindelse altid at medbringe legitimationskort, jf. pkt Derudover bør man altid fortælle hvorfor besigtigelsen finder sted, eventuelt blot ved at henvise til varslingsbrevet. Tilsynsmedarbejdere bør optræde neutralt. Medarbejdere bør derfor fx ikke ankomme til besigtigelsen sammen med sagens parter. Hvis der opstår spørgsmål, der ligger uden for formålet med besigtigelsen eller uden for tilsynsmyndighedens arbejdsfelt, må tilsynsmedarbejderen give oplysningerne videre til rette vedkommende Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Alle de tre love, der er omfattet af denne vejledning, indeholder en ret for tilsynsmyndigheden til at skaffe sig adgang uden retskendelse. 15) Tilsynsmyndigheden har ingen magtbeføjelser, hvis ejer/bruger forhindrer adgangen til ejendommen. Hvis ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen eller optræder truende, skal tilsynsmedarbejderen således forlade stedet og kontakte politiet. Besigtigelsen kan derefter gennemføres med politiets hjælp. Inden tilsynsmedarbejderen kontakter politiet bør tilsynsmyndigheden sikre, at der er foretaget korrekt varsling.

11 I sager efter naturbeskyttelsesloven er det strafbart at modvirke tilsynsmyndighederne adgang til en ejendom. 16) Hvis ejer/bruger ikke møder op Hvis besigtigelsen er korrekt varslet, kan den gennemføres selv om ejeren eller brugeren ikke møder op. Man bør dog altid vente i rimelig tid på, at ejer/bruger møder op, og evt. forsøge at få fat på dem telefonisk inden besigtigelsen går i gang. Hvis besigtigelsen indebærer adgang til privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende, skal politiet tilkaldes - selv om døren står åben, jf. nedenfor afsnit om ransagning. For så vidt angår bygninger, hvortil der er offentlig adgang, fx butikslokaler, kan tilsynsmyndigheden dog gå ind, selv om ejeren/bruger ikke er mødt op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Deltagerne i en besigtigelse især de berørte ejere/brugere vil ofte presse på for at få tilsynsmyndighedens afgørelse eller tilkendegivelse på stedet, frem for at skulle vente på en skriftlig afgørelse. Man bør som hovedregel ikke træffe afgørelser på stedet Som hovedregel bør tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelser på stedet. Der kan dog være tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse om, hvad tilsynsmyndighedens afgørelse vil blive. Tilsynsmyndighed kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse, hvis der ikke er andre parter eller myndigheder, som skal have lejlighed til at udtale sig, sagen er overskuelig og oplyst tilstrækkeligt, og der ikke under besigtigelsen er konstateret uforudsete faktiske eller retlige forhold. En forhåndstilkendegivelse vil kun være vejledende for parten, og skal snarest muligt følges op skriftligt, med korrekt underretning af andre parter og myndigheder, og klagevejledning. Hvis tilsynsmyndigheden er det mindste usikker på afgørelsen, eller hvis der er andre parter eller myndigheder, der skal udtale sig, bør tilsynsmyndigheden oplyse, at det ikke er til at sige noget om udfaldet af sagen endnu Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor et ulovligt forhold, som ikke er af underordnet betydning. Pligten til at reagere gælder, uanset hvordan tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på det ulovlige forhold. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden også har pligt til at reagere, når den tilfældigt bliver opmærksom på et ulovligt forhold i forbindelse med en besigtigelse, der vedrører et andet forhold. Hvis et ulovligt forhold, der konstateres under besigtigelsen, forbigås i tavshed, vil ejer/bruger meget naturligt - kunne opfatte tavsheden som en stiltiende accept af det ulovlige forhold. Hvis en ejer eller en bruger har haft besøg af tilsynsmyndigheden uden at have modtaget reaktioner på en ulovlighed, vil tilsynsmyndigheden senere have svært ved at gennemføre en lovliggørelsessag. Læs mere om passivitet fra tilsynsmyndighedens side ovenfor under pkt. 2.1, hvor der bl.a. er beskrevet et par eksempler fra Naturklagenævnets praksis. Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere hvilken reaktion, der er passende. Ofte vil der være behov for at afholde en ny besigtigelse med det formål at undersøge forholdet nærmere, især hvis ejer/bruger ikke er til stede ved besigtigelsen.

12 I andre sager af mere alvorlige sager, eller i sager hvor tilsynsmyndigheden opdager en igangværende ulovlig aktivitet, kan der være behov for at handle hurtigt og udstede et påbud eller en standsningsmeddelelse straks. Heller ikke ulovlige forhold, som hører under naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven, og som hører under en anden myndigheds tilsynsområde, bør forbigås i tavshed. Tilsynsmyndigheden bør i sådanne situationer samtidig oplyse ejeren/brugeren om, at forholdet vil blive anmeldt til rette myndighed. 17) Bevissikring Billeder mv. I håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven eller planloven vil der ofte være et stort behov for dokumentation, hovedsagelig i form af billeder af det eller de ulovlige forhold. Husk at tidsstemple billederne og sende kopi til ejer/bruger Billeder, der er taget under besigtigelsen, har en meget vigtig funktion i den videre sagsbehandling efter besigtigelsen, fordi billeder giver en beskrivelse af ejendommens udseende på et bestemt tidspunkt. Når tilsynsmyndigheden skal vurdere hvilke håndhævelsesskridt, der skal iværksættes, vil billeder af det ulovlige forhold indgå som dokumentation for, hvilke ulovlige forhold der er tale om. Billeder vil også have en stor bevisværdi i forbindelse med politianmeldelse, og i særdeleshed i forbindelse med en eventuel straffesag. Hvis billeder skal tjene som bevismiddel, bør det fremgå, hvornår billederne er taget, og hvad de forestiller. Husk derfor altid at tidsstemple billederne og beskrive hvad de forestiller. Billederne indeholder en beskrivelse af væsentlige faktiske omstændigheder, som kan have betydning for tilsynsmyndighedens afgørelse i sagen. Tilsynsmyndigheden bør derfor altid sende en kopi af de billeder, der indgår i den videre sagsbehandling til ejer/bruger. Kommer tilsynsmyndigheden i besiddelse af andre typer af beviser, som ejer/bruger ikke er bekendt med, bør kopi af materialet ligeledes sendes til ejer/bruger. Det kunne eksempelvis være landinspektørdokumenter af forskellig slags, såsom måleblade og andet kortmateriale Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til ejendomme uden retskendelse. Denne ret giver dog ikke adgang til at ransage privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende. Hvis tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret mistanke vurderer, at der er behov for at foretage ransagning, skal politiet tilkaldes, og ransagning foretages efter retsplejelovens regler. Retssikkerhedsloven 18) indeholder regler om afgrænsningen mellem tilsynsmyndighedens og politiets kompetence. Reglerne er til for at sikre, at retsplejelovens regler om ransagning m.v. ikke bliver omgået ved, at tilsynsmyndighederne bruger administrative beføjelser i sager, der bør håndteres af politiet. Retssikkerhedslovens regler indebærer, at besigtigelse og andre tilsynsopgaver i sager hvor tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået en strafbar lovovertrædelse, skal gennemføres af politiet.

13 Tilsynsopgaverne kan dog fortsat varetages af tilsynsmyndigheden, hvis den ikke overvejer politianmeldelse, fx fordi der endnu ikke er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der skal politianmeldes. Hvis tilsynsmyndigheden kun har en mere løs mistanke, kan den fortsat bruge sine administrative beføjelser. Det afgørende er, om tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået noget strafbart. I så fald skal politiet overtage behandlingen af sagen. Tilsynsmyndigheden skal dog have mere end en løs mistanke, før den kan siges at have rimelig grund til at mistænke. Der skal altså foreligge så konkrete oplysninger og dokumentation også om omfanget af det ulovlige forhold at tilsynsmyndighed kan udforme en politianmeldelse med et sådan indhold, at politiet vil kunne tage stilling til sagen. Tilsynsmyndigheden må således vurdere om, der er tilstrækkeligt grundlag til at foretage politianmeldelse. Efter det tidspunkt skal politiet overtage de videre undersøgelser i sagen. Selv om politiet har overtaget sagen, må tilsynsmyndigheden gerne bistå politiet. Tilsynsmyndigheden må også gerne videregive de oplysninger til politiet, som den lovligt har skaffet til brug for administrative opgaver, eller før den havde rimelig grund til mistanke. Tilsynsmyndigheden må dog herefter ikke uden politiets bistand foretage besigtigelse eller på andet måde indhente oplysninger om sagen, fx til brug for en straffesag Retten til ikke at inkriminere sig selv Retssikkerhedslovens 10 bestemmer, at tilsynsmyndigheden ikke må kræve oplysninger fra en ejer/bruger, hvis myndigheden har konkret mistanke om et strafbart forhold. Konkret mistanke kræver, at tilsynsmyndigheden har nogle objektive kendsgerninger, der med en vis sandsynlighed tyder på, at der er foregået noget strafbart, og tilsynsmyndigheden overvejer at indgive politianmeldelse. I det indledende stadie af en håndhævelsessag, vil politianmeldelse sjældent være på tale. Tilsynsmyndigheden vil ofte først forsøge at anvende de administrative håndhævelsesmidler, og derefter overveje at politianmelde. Reglerne i retssikkerhedslovens 10 finder således normalt ikke anvendelse under den administrative behandling af sagen. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er en konkret mistanke om et strafbart forhold, og den overvejer at politianmelde, indebærer reglerne i retssikkerhedsloven, at tilsynsmyndigheden enten helt bør undlade at bede ejer/bruger om yderligere oplysninger, eller vejlede om, at der ikke er pligt til at give oplysninger. Tilsynsmyndigheden må dog fortsat gerne bede om oplysninger, hvis myndigheden vurderer, at det er en sag, der ikke skal politianmeldes, eller hvis der er tale om oplysninger, der slet ikke vil kunne have betydning for straffesagen Efter besigtigelsen Når besigtigelsen er afsluttet, og tilsynsmyndigheden har overvejet hvad næste skridt i sagen skal være, bør tilsynsmyndigheden sende en skriftlig tilbagemelding til ejer/bruger. Tilbagemelding bør gives snarest muligt efter besigtigelsen, og bør indeholde: dato og tidspunkt for besigtigelsen, hvem der deltog, beskrivelse af de fysiske og faktiske forhold, der blev konstateret ved besigtigelse,

14 en beskrivelse af hvad der evt. blev tilkendegivet, aftalt, varslet eller påbudt om lovliggørelse af ulovlige forhold under besigtigelsen, besvarelse af de spørgsmål, der måtte være opstået under besigtigelsen, og beskrivelse af hvad der videre skal ske i sagen. Hvis tilbagemeldingen samtidig skal tjene som varsel om udstedelse af et påbud, skal tilbagemeldingen endvidere indeholde oplysning om, at der vil blive udstedt et påbud, en frist for at efterkomme påbuddet, og en anmodning om ejers/brugers bemærkninger inden en fastsat frist. Se nærmere om varsling af påbud under afsnit Administrativ håndhævelse Dette kapitel indeholder en gennemgang af de administrative håndhævelsesmidler, som tilsynsmyndigheden har til rådighed, og hvordan håndhævelsesmidlerne anvendes i praksis. Kapitlet indledes med en definition af de begreber (pkt. 3.1), der anvendes, og en kort beskrivelse af hvordan en håndhævelsessag indledes. Under pkt bliver de enkelte håndhævelsesmidler beskrevet i detaljer, hvorefter der følger en beskrivelse af klagesystemet (pkt. 3.5). Afslutningsvis indeholder kapitlet under pkt. 3.6 en vejledning til hvordan tilsynsmyndigheden vælger mellem de forskellige håndhævelsesmidler Terminologi begrebsdefinition Der har i den miljøretlige litteratur været anvendt forskellige terminologier, når man har beskæftiget sig med administrative håndhævelsesskridt. I denne vejledning er valgt at bruge følgende terminologi: Påbud, jf. afsnit 3.3: Ved påbud forstås i denne vejledning påbud om at bringe et etableret ulovligt forhold, eller en ulovlig aktivitet, til ophør. Et sådan påbud omtales ofte som lovliggørelsespåbud (eller et påbud om lovliggørelse). Påbud i håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven vil således gå ud på at konstatere hvad det ulovlige forhold består i, og stille krav om, at forholdet lovliggøres. Det sker som hovedregel ved fysisk at bringe ejendommen tilbage til den oprindelige tilstand, eller ved at standse den ulovlige aktivitet. Der kan alternativt ske retlig lovliggørelse, ved efterfølgende dispensation/tilladelse eller tilvejebringelse af en nødvendig lokalplan, hvor betingelserne herfor er til stede. Den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at lovliggøre et ulovligt forhold 19). Et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Selv om pligten for ejer/bruger til at lovliggøre forholdet gælder direkte i medfør af lovgivningen, vil et påbud i sig selv have væsentlig betydning for ejer/bruger. Påbud beskriver omfanget af ejer/brugers pligt, ved at meddele hvordan lovliggørelse skal ske. Ejer/bruger kan endvidere straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold, dvs. krav om forudgående partshøring, begrundelse og klagevejledning m.v. Grundlaget for at meddele et påbud kan påklages til den relevante klagemyndighed 20). Påbud, som går ud på at standse en igangværende aktivitet kaldes i denne vejledning for standsningsmeddelelser (afsnit 3.3.5). En standsningsmeddelelse kaldes også et konstaterende stands-

15 ningspåbud. En standsningsmeddelelse er således en meddele om at ejer/bruger er i gang med en ulovlig aktivitet, og omgående skal standse denne. Selvhjælpshandling, jf. afsnit 3.4: En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelsesskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug. En selvhjælpshandling består i, at tilsynsmyndigheden selv udfører eller lader udføre det arbejde, som ejer/bruger er forpligtet til for at lovliggøre et ulovligt forhold. Ejer/brugers pligt til at lovliggøre forholdet bliver derved omdannet til en pligt til at refundere tilsynsmyndighedens udgifter ved selvhjælpshandlingen. Selvhjælpshandlinger må alene anvendes i de særlige tilfælde, som er omtalt i lovgivningen. En selvhjælpshandling forudsætter som udgangspunkt en forudgående dom, medmindre der er overhængende fare for skade på de interesser lovgivningen tilsigter at beskytte. Naturbeskyttelsesloven indeholder endvidere en mulighed for at gennemføre en selvhjælpshandling uden forudgående dom i sager om friluftsreklamer i det åbne land 21) Indledende sagsbehandling Når tilsynsmyndigheden bliver bekendt med en ny håndhævelsessag, bør tilsynsmyndigheden som det første oprette en sag, journalisere de nye sagsakter, og søge tidligere sager frem. Derefter skal sagen oplyses. Tilsynsmyndigheden bør således indhente oplysninger, der kan beskrive den relevante ejendom, fx ved søgninger på relevante GIS temaer, BBR og lignende. Ejerforholdene skal også afklares, hvilket normalt sker ved søgning i tingbogen eller det kommunale Ejendomsstamregister. Derefter bør tilsynsmyndigheden orientere ejer/bruger om sagen, og bede om ejer/brugers eventuelle bemærkninger. Hvis der er grundlag for at foretage en besigtigelse, kan tilsynsmyndigheden samtidig varsle besigtigelsestidspunktet Påbud Ved at meddele et påbud giver tilsynsmyndigheden en retligt bindende afgørelse til ejer/bruger om, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Der gælder en række forvaltningsretlige regler for varsling og udarbejdelse af påbud. Disse regler, og andre relevante problemstillinger vedrørende påbud, er emnet for de følgene afsnit Retsvirkningen af et påbud Når tilsynsmyndigheden meddeler et påbud træffer den en afgørelse, der er bindende for modtageren. Hvis ejer/bruger ikke efterkommer et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold, vil han eller hun kunne straffes 22), og der vil kunne idømmes tvangsbøder indtil det ulovlige forhold er ophørt. Størstedelen af de påbud, der meddeles efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven, er lovliggørelsespåbud, dvs. påbud, der går ud på, at ejer/bruger skal lovliggøre en ulovlig tilstand på ejendommen. Det kunne eksempelvis være et påbud om enten at fjerne en bygning, der er opført uden der er søgt om de nødvendige tilladelser, eller et påbud efter naturbeskyttelsesloven om at fjerne en ulovlig opfyldning af et vandhul eller en mose, eller et påbud om, at ejer/bruger skal overholde vilkår, der er fastsat i en dispensation eller tilladelse.

16 Det fremgår af lovgivningen, at ejer/bruger har pligt til at berigtige et ulovligt forhold. Et lovliggørelsespåbud går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Pligten er der allerede. På den anden side har påbud væsentlig betydning for ejer/bruger. Ejer/bruger kan straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold Forvaltningslovens regler Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden skal partshøre, inden den træffer afgørelse i en sag. Inden tilsynsmyndigheden meddeler et påbud, skal påbuddet derfor varsles overfor ejer/bruger. Varslingen er til for at sikre, at ejer/bruger bliver bekendt med de oplysninger, der er i sagen, og samtidig får lejlighed til at komme med en udtalelse, før påbuddet udstedes. Læs mere om, hvordan man varsler et påbud nedenfor under pkt Forvaltningsloven stiller endvidere en række krav til indholdet af tilsynsmyndighedens afgørelser. Det betyder, at et påbud skal indeholde en begrundelse og klagevejledning 23). Begrundelsen skal indeholde en præcis henvisning til de regler ejer/bruger har overtrådt. Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, skal begrundelse indeholde en beskrivelse af de vigtigste hensyn, der er lagt vægt på. På samme måde bør begrundelsen indeholde en beskrivelse af tilsynsmyndighedens fortolkning af reglerne. Hvis fx ejer/bruger har overtrådt en generel bestemmelse i en lokalplan om, at bygninger ikke må opføres i mere end 1½ etage 24), vil påbuddet skulle indeholde en beskrivelse af hvordan tilsynsmyndigheden fortolker lokalplanens bestemmelser. Begrundelsen skal efter forvaltningsloven - udover det retlige - også beskrive de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for påbuddet. Tilsynsmyndigheden skal således beskrive de faktiske forhold, der har haft væsentlig betydning for afgørelsen. Normalt vil denne del af begrundelsen gengive, hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på en besigtigelse. Forvaltningsloven stiller også krav om, at en afgørelse, der ikke giver en part fuldt medhold, skal indeholde en klagevejledning. Da der efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven er en ganske vist begrænset klageadgang, skal påbud indeholde en klagevejledning, der beskriver: i hvilke tilfælde der kan klages, hvem der skal klages til, dvs. klageinstansens navn og adresse, hvem der er berettiget til at klage, hvordan man klager, herunder om der skal betales klagegebyr, og hvor lang klagefristen er. Læs mere om klagebestemmelserne i de enkelte love nedenfor under pkt. 3.5 Ejer/bruger har endvidere krav på at få oplyst fristen for sagsanlæg 25). Sag om prøvelse af en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt 26). Forvaltningsloven krav til procedure og indhold gælder for alle afgørelser. Afgørelser skal fortolkes bredt, og omfatter således i håndhævelsessager enhver for tilkendegivelse fra tilsynsmyndigheden om lovligheden af en tilstand eller en aktivitet. Det forekommer, at tilsynsmyndighederne anvender en række mere uformelle håndhævelsesskridt, som fx henstillinger, indskærpelser eller aftaler om lovliggørelse. Sådanne tilkendegivelser vil også være afgørelser i forvaltningslovens forstand, og

17 skal således opfylde samme krav til proces og indhold som påbud, dvs. forudgående partshøring, begrundelse, klagevejledning, etc Partshøring udarbejdelse af varsling Inden tilsynsmyndigheden meddeler påbud, skal der som udgangspunkt altid foretages partshøring. Dette sker ved at tilsynsmyndigheden varsler overfor ejer/bruger, at den agter at udstede et påbud om lovliggørelse. Derved får ejer/bruger mulighed for at komme med en udtalelse og samtidig sikres det, at ejer/bruger bliver bekendt med tilsynsmyndighedens oplysninger i sagen. Partshøring kan kun udelades i de undtagelsestilfælde, der omtales i forvaltningsloven 27). Hvis der er alvorlig fare for skade på mennesker, dyr eller planter kan varslingen undlades, men tilsynsmyndigheden bør altid forsøge at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig, inden der meddeles et påbud. Partshøringen vil ofte være det første formelle håndhævelsesskridt, tilsynsmyndigheden foretager, efter at der er konstateret en ulovlighed. I nogle sager bliver det aldrig aktuelt at udstede et påbud, fordi ejer/bruger sørger for at bringe forholdet i orden efter at have modtaget partshøringen. Partshøringen kan således være det, der skal til, for at ejer/bruger bringer forholdet i orden. Hvis tilsynsmyndigheden har foretaget besigtigelse, bør partshøringen indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Hvis ejer/bruger har tilkendegivet at ville bringe forholdet i orden, bør partshøringen således beskrive hvad ejer/bruger har tilkendegivet, og hvilken fremgangsmåde der eventuelt er aftalt for lovliggørelsen. Dermed sikres det, at ejer/bruger får lejlighed til at komme med sine bemærkninger til tilsynsmyndighedens fremstilling af besigtigelsen og de aftaler, der blev indgået i den forbindelse. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold, tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et varsel om påbud: Skriftlighed Et varsel kan både være skriftligt og mundtligt, men et mundtligt varsel bør altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af ejendommen Et varsel skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et varsel er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Varslingen bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Varslingen skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis varslingen skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et varsel til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal varslingen sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne

18 Beskrivelse af faktiske forhold Beskrivelse af retlige forhold Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud Valgmuligheder Resume af besigtigelsen Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. bruges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Et varsel om påbud skal naturligvis oplyse ejer/bruger om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud om lovliggørelse. I den forbindelse bør det beskrives, hvad påbuddet vil gå ud på, herunder hvad ejer/brug skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Varslingen bør indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Varslingen bør oplyse den frist, der vil blive fastsat i påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort, hvad han kunne for at efterkomme påbuddet indenfor fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler. Dispensationsadgang Hvis reglerne giver ejer/bruger mulighed for dispensation, bør varslingen indeholde vejledning om hvor, hvornår og hvordan ejer/bruger kan ansøge om dispensation. Opfordring til at udtale sig Et af de væsentligste formål med at varsle er, at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig om sagen, inden der meddeles påbud. Varslingen skal således altid opfordre ejer/bruger til at udtale sig indenfor en nærmere fastsat frist. Fristen bør fastsættes således, at

19 ejer/bruger har rimelig tid til at udtale sig, normalt 2-4 uger. Fristen må dog på den anden side være så kort, at det ulovlige forhold ikke forværres eller formålet med påbuddet forspildes. I bilaget til vejledningen findes et par eksempler på varslingsbreve Udarbejdelse af påbud Når varslingen er foretaget, vil ejer/bruger eventuelt komme med en udtalelse om sagen indenfor en nærmere fastsat frist. Hvis der fortsat er grundlag for at udstede et påbud, bør påbuddet udarbejdes og meddeles ejer/bruger hurtigst muligt efter fristens udløb. Et påbud skal udformes, så det opfylder forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v. Partshøringen består i, at påbuddet varsles, som beskrevet ovenfor. Opfylder påbuddet ikke forvaltningslovens krav, kan det medføre, at påbuddet er ugyldigt, og dermed ikke vil kunne danne grundlag for en senere straffesag. Hvis tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at et påbud lider af formmangler, må man derfor starte forfra, dvs. udarbejde en ny varsling efterfulgt af et nyt påbud. Mangler ved påbuddet, såsom forkert eller manglende dato, forkert adressat, forkert henvisning til lovgrundlaget o. lign. kan indebære, at ejer/bruger muligvis med rette kan hævde, at han eller hun aldrig har modtaget påbuddet, eller, at påbuddet lider af betydelige mangler, hvorefter tilsynsmyndigheden må udarbejde nyt varsel og påbud. Der er således en række krav til indholdet af et påbud, som tilsynsmyndigheden bør løbe igennem, når den står overfor at skulle udarbejde et påbud. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et påbud: Skriftlighed Et påbud bør som hovedregel være skriftligt. Påbud kan gives mundtligt, hvis der er øjeblikkelig fare for mennesker eller for uoprettelige tab af natur- eller kulturmæssige værdier. Et mundtligt påbud skal altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af Et påbud skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et påbud er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Påbuddet bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Påbud skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis påbud skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et påbud til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal påbuddet sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er

20 ejendommen Begrundelse faktiske forhold Begrundelse - retlige forhold Hvad skal ejer/bruger gøre for at efterkomme påbuddet Ejers/brugers eventuelle udtalelse i sagen Valgmuligheder Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. vedlægges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, bør påbuddet samtidig indeholde en beskrivelse af hvilke kriterier, der er inddraget i skønnet. Et påbud om lovliggørelse bør indeholde en beskrivelse af, hvad ejer/bruger skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Beskrivelsen bør være så klar og utvetydig som mulig. Hvis det er uklart, hvad ejer/bruger skal foretage sig, kan påbuddet være svært at håndhæve. Hvis ejer/bruger har udtalt sig om sagen, bør påbuddet indeholde en sammenfatning af ejer/brugers synspunkter, og tilsynsmyndighedens bemærkninger til disse. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Påbuddet bør klart og utvetydigt oplyse en frist til at efterkomme påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort hvad han kunne for at efterkomme påbuddet inden for fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Fristforlængelse bør kun gives én gang og kun når det forventes, at påbuddet vil blive efterkommet inden fristens udløb. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler.

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere