Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven"

Transkript

1 Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007

2 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen Indhold 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Opbygning 1.4. Afgrænsning Vandløbsloven Krydsoverensstemmelse Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse 1.5. Ejer/bruger 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten 2.2. Besigtigelse Legitimation og bemyndigelse Varsling af besigtigelsen Udendørs besigtigelser Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel Selve besigtigelsen Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Hvis ejer/bruger ikke møder op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Bevissikring Billeder mv Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Retten til ikke at inkriminere sig selv Efter besigtigelsen 3. Administrativ håndhævelse 3.1. Terminologi begrebsdefinition 3.2. Indledende sagsbehandling 3.3. Påbud Retsvirkningen af et påbud Forvaltningslovens regler Partshøring udarbejdelse af varsling Udarbejdelse af påbud Standsningmeddelelser Tinglysning af påbud Retlig eller fysisk lovliggørelse 3.4. Selvhjælpshandling Generelle regler om selvhjælpshandlinger Selvhjælpshandling som opfølgning på påbud meddelt ved dom Naturbeskyttelsesloven - overhængende fare Friluftsreklamer

3 Påbud efter byggeloven 3.5. Klage Klagemyndighed Opsættende virkning Klagefrist 3.6. Valget mellem de administrative håndhævelsesmidler 4. Politianmeldelse, efterforskning og tiltalerejsning 4.1. Strafansvar efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven 4.2. Beslutningen om at politianmelde Private anmeldelser 4.3. Udformning af politianmeldelsen 4.4. Efterforskningen og samarbejdet med politiet og anklagemyndigheden Fuldbyrdelse 4.5. Bødestørrelsen 4.6. Tvangsbøder 4.7. Anke 4.8. Tilsynsmedarbejderen som vidne i en straffesag 5. Civilretlig håndhævelse 5.1. Fogedforbud 5.2. Civilt søgsmål BILAG: Breveksempel 1: Breveksempel 2: Breveksempel 3: Breveksempel 4: Breveksempel 5: Breveksempel 6: Breveksempel 7: Breveksempel 8: Breveksempel 9: Varsel af påbud ulovlig tilbygning i landzone Varsel af påbud opfyldning og deponering af jord og byggeaffald på strandeng Påbud ulovlig tilbygning i landzone Påbud opgravning og udjævning af jord i moseområde Standsningsmeddelelse - etablering af ejendomsmæglerkontor i strid med lokalplan Standsningsmeddelelse - byggeri uden byggetilladelse Standsningsmeddelelse tilstandsændring på strandeng Politianmeldelse - reklameskilt i det åbne land Politianmeldelse byggeri uden byggetilladelse 1. Indledning 1.1 Baggrund Den 1. januar 2007 overtog kommunerne en række af de opgaver, som hidtil har ligget i amterne. Herunder en stor del af tilsynsopgaverne. Samtidig blev der etableret 7 nye decentrale statslige enheder - miljøcentrene som også skal varetage en række opgaver på natur- og miljøområdet. Det bliver en stor opgave for kommuner og miljøcentre at sætte sig ind i de mange nye sagsområder. Det er en forudsætning for, at disse - nye såvel som gamle - tilsynsmyndigheder står godt rustet, at det er muligt at finde vejledning til de forskellige opgaver. I 2005 besluttede miljøministeren, som led i et større håndhævelsesinitiativ på natur- og miljøområdet, at der skal udarbejde en ny vejledning i håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Det er således emnet for denne vejledning.

4 1.2. Formål Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer, planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, og byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. Vejledningen tager udgangspunkt i de regler, der er gældende den 1. januar 2007, det vil sige efter ikrafttrædelsestidspunktet for de lovændringer, der fulgte af kommunalreformen. Vejledningen afløser planstyrelsens vejledning fra december 1991 om fremgangsmåden i sager om håndhævelse af plan- og byggelovgivningen. Meget af tankegangen i den gamle vejledning er videreført i vejledningen. Vejledningen er dog opdateret i overensstemmelse med de lovændringer og nye regler om tilsyn og håndhævelse, der er kommet til siden Den nye vejledning omfatter som noget nyt også håndhævelse af naturbeskyttelsesloven. Håndhævelse af naturbeskyttelsesloven fremgik af den samlede vejledning om loven fra 1993, men har ikke tidligere været genstand for en selvstændig håndhævelsesvejledning. I forbindelse med at kommunerne overtager en stor del af amternes opgaver efter naturbeskyttelsesloven, er det derfor fundet hensigtsmæssigt at vejlede i håndhævelse af disse regler også. Vejledningen indeholder som noget nyt også et afsnit om tilsyn og besigtigelse. Afsnittet giver en overordnet beskrivelse af tilsynsmyndighedernes forpligtelser efter loven, og giver nogle retningslinjer for, hvordan tilsynsmyndigheden skal forberede og gennemføre besigtigelser. Der knyttes i den forbindelse en række bemærkninger til reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven), jf. lov nr. 442 af 9. juni Opbygning Vejledningens kapitel 2 giver en beskrivelse af tilsyn og besigtigelse. I kapitel 3 indeholder vejledningen en gennemgang af den administrative del af en håndhævelsessag. Kapitlet beskriver, hvilke håndhævelsesmidler tilsynsmyndigheden har til rådighed, og opstiller en række praktiske huskelister til de forskellige håndhævelsesskridt. Sammen med de vedlagte breveksempler er det hensigten, at tilsynsmyndigheden får en operationel, let tilgængelig indføring i det administrative håndhævelsessystem. I nogle håndhævelsessager er administrative midler ikke tilstrækkelige til at sørge for lovliggørelse af et ulovligt forhold. Vejledningens kapitel 4 omhandler således den strafferetlige del af en håndhævelsessag. Formålet med kapitlet er for det første at hjælpe tilsynsmyndigheden med at vurdere, om der skal foretages politianmeldelse. Derudover gives en række gode råd til udformningen af en politianmeldelse, og det videre forløb efter sagen er overdraget til politiet. Vejledningens sidste kapitel indeholder en kortfattet beskrivelse af den civilretlige håndhævelse, det vil sige fogedforbud og civile søgsmål Afgrænsning Vejledningen tager hovedsagelig sigte på regulering af fast ejendom. Naturbeskyttelsesloven indeholder også regler om andet end fast ejendom, fx reglerne om beskyttelse af dyre- og plantearter.

5 Principperne i vejledningen vil også kunne anvendes på de regler, der ikke regulerer fast ejendom, dog med de nødvendige tilpasninger efter reglernes karakter Vandløbsloven Naturbeskyttelseslovens regler om vandløb og søer lapper ind over reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om tilsyn og håndhævelse svarer stort set til reglerne i naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. 1) Denne vejledning retter sig ikke direkte mod håndhævelse af vandløbsloven. Den fremgangsmåde og de grundlæggende principper, der beskrives i vejledningen, vil dog i vidt omfang også kunne anvendes i håndhævelsessager efter vandløbsloven Krydsoverensstemmelse I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for forskellige områder, herunder miljøet. Landbrugeren skal overholde en række krav for at få den fulde støtte udbetalt. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Som noget nyt, omfatter krydsoverensstemmelse fra 2007 også enkelte støtteordninger under landdistriktsprogrammet. Direktoratet for FødevareErhverv har ansvaret for at administrere og organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark. Ansvaret for kontrollen med overholdelsen af de krav, der indgår i krydsoverensstemmelsessystemet, ligger hos de kontrolmyndigheder, der efter gældende regler er udpeget dertil. Kontrolmyndighederne skal udtage mindst 1 % af landbrugerne, der modtager direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse og kontrolmyndighederne skal indberette kontrolresultaterne til Direktoratet for FødevareErhverv Den enkelte kontrolmyndighed sikrer, at der efter hvert kontrolbesøg udfyldes en kontrolrapport, som danner grundlag for sagsbehandlingen. Konstaterer kontrolmyndigheden, at et eller flere krav ikke er overholdt, får landbrugeren herefter kontrolrapporten i høring og kan komme med sine bemærkninger til rapporten. Direktoratet for FødevareErhverv vurderer herefter, om der skal ske nedsættelse af støtten. For mere information om krydsoverensstemmelse, henvises der til Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside på Ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse Planloven indeholder i 51 a en række særlige håndhævelsesregler som skal anvendes overfor ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse. Skov- og Naturstyrelsen har vejledt kommunalbestyrelser, tilsynsråd og politimestre om reglerne ved breve af 23. december 1998, 14. juni 1999 og 18. juni 1999, som alle er tilgængelige på under lovgivning. Håndhævelsesreglerne for ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse vil ikke blive omtalt yderligere i denne vejledning.

6 1.5. Ejer/bruger Det følger direkte af de tre love, som er emnet for denne vejledning, at det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. 2) Udover ejeren kan adressaten for et håndhævelsesskridt således også være brugeren af en ejendom, hvis det ulovlige forhold består i ulovlig brug. Derfor er det valgt i vejledningen at bruge betegnelsen ejer/bruger for den fysiske eller juridiske person, der er adressaten for tilsynsmyndighedens håndhævelsesskridt. Det vil naturligvis afhænge af den konkrete sag, om adressaten er ejer, bruger eller begge. 2. Tilsyn og besigtigelse 2.1. Tilsynspligten Planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven indeholder regler om, at kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Lovene indeholder dog ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Tilsynsmyndigheden har med andre ord ikke pligt til løbende og regelmæssigt ved eftersyn i marken at undersøge om reglerne bliver overholdt. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer tilsynets tilrettelæggelse og omfang. I den forbindelse bør det indgå i overvejelserne, at tilsyn bør føres med sådanne mellemrum, at krav om retablering i forbindelse med konstatering af ulovlige forhold ikke vanskeliggøres, fordi ejer eller bruger kan siges at være i god tro eller have indstillet sig på, at myndighederne har accepteret den ulovlige tilstand. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning. 3) Et ulovligt forhold kan være overtrædelse af lovene, eller af bekendtgørelser der er udstedt i medfør af lovene. Også overtrædelser af påbud eller forbud, eller overtrædelser af vilkår i en tilladelse eller en dispensation, som er udstedt i henhold til lov eller bekendtgørelse, eller overtrædelser af lokalplaner, vil være ulovlige forhold, som tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor. Der vil dog være tilfælde, hvor et ulovligt forhold er af så underordnet betydning, at tilsynsmyndigheden ikke har pligt til at reagere. Grænsen for hvornår et forhold er af underordnet betydning ligger ikke fast, og vil variere fra sagsområde til sagsområde. Men grænsen skal trækkes snævert. Som eksempel på vurderingen af hvornår noget er af underordnet betydning, har folketingets ombudsmand vurderet, at selv en ganske beskeden overskridelse af den lovlige bygningshøjde ifølge bygningsreglementet (2,56 m i stedet for lovligt 2,50 m) krævede en formel dispensation. Dette selv om både kommunalbestyrelsen og boligministeriet efterfølgende havde accepteret overskridelsen og ikke fundet anledning til at foretage videre. 4) I en dom fra Højesteret fra ) var bygningshøjden højst overskredet med nogle få centimeter, hvorfor der ikke var grundlag for et erstatningsansvar for kommunen for ikke at håndhæve overskridelsen.

7 Pligten til at reagere gælder uanset hvordan tilsynsmyndigheden får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således pligt til at reagere, når myndigheden ved henvendelser, klager eller på anden måde blive opmærksom på, at der kan foreligge et ulovligt forhold, med mindre henvendelsen er åbenbart grundløs. Også når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på et ulovligt forhold ved tilsyn i anden anledning, skal tilsynsmyndigheden reagere på samme måde, som hvis forholdet fx var blevet anmeldt til myndigheden. Se pkt om ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen. Pligten til at reagere gælder uanset om myndigheden agter at lovliggøre forholdet retligt, så længe der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om retlig lovliggørelse. Tilsynsmyndigheden har efter lovene pligt til at reagere, men lovene siger ikke noget om, hvordan myndigheden skal reagere. Myndigheden bestemmer således i høj grad selv hvilken reaktion, der vil være passende i hver enkelt sag. Læs mere om valget mellem de forskellige håndhævelsesskridt i kapitel 3. Konsekvensen af, at tilsynsmyndigheden ikke reagerer på en ulovlighed, kan være ganske betydelig. Passivitet fra tilsynsmyndighedens side kan således medføre, at tilsynsmyndigheden ikke kan håndhæve reglerne overfor ejer/bruger. Som eksempel herpå, kan nævnes en sag fra Naturklagenævnet fra 1995, 6) hvor kommunen helt tilbage i 1986 havde påbudt ejeren af en ejendom at fjerne den ene af to indkørsler, fordi den dagældende byplanvedtægt bestemte, at der kun måtte etableres en indkørsel. I 1995 blev sagen behandlet af Naturklagenævnet. Nævnet udtalte bl.a., at kommunen ikke foretog eftersyn af, om påbuddet var blevet efterkommet. Påbuddet blev derfor heller ikke fulgt op af en politianmeldelse for manglende efterkommelse. Derfor mener nævnet, at kommunen har fortabt muligheden for at forlange den ene udkørsel sløjfet. I en anden sag fra Naturklagenævnet fra ) havde en kommune påbudt en ejer, at han skulle overholde en servitut om, at hegn ikke måtte være højere end 100 cm. Kommunen havde i 1978 henvendt sig til samtlige beboere i sommerhusområdet, og oplyst at reglerne om hegn skulle overholdes. Henvendelsen blev dog ikke fulgt op, og kommunen påtalte heller ikke forholdet, da ejendommen blev udstykket i Naturklagenævnet udtalte bl.a., at kommunen havde udvist passivitet over for hegnsforholdene i så lang tid, at kommunen nu må være afskåret fra at kræve forholdene lovliggjort. I begge de nævnte afgørelser blev resultatet, at tilsynsmyndigheden ikke kunne håndhæve reglerne, på grund af passivitet. Nævnet lægger i begge sager vægt på, at tilsynsmyndigheden ikke havde fulgt op på håndhævelsesskridt overfor ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden må således ikke være passive overfor et konstateret ulovligt forhold. Hvis tilsynsmyndigheden fx meddeler et påbud, bør myndigheden samtidig tage stilling til, hvornår der skal følges op på påbuddet, og sørge for at opfølgning rent faktisk sker. Læs mere om udarbejdelse af påbud under pkt Kommunalbestyrelsen har pligt til årligt at indsende oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen om kommunens tilsyns- og plejevirksomhed efter naturbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer og om tilsyn, som senest er ændret i forbindelse med kommunalreformen, med ikrafttræden den 1. januar 2007.

8 2.2. Besigtigelse 8) Når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at der kan være tale om en ulovlighed vil det ofte være nødvendigt at foretage en besigtigelse. Når der skal foretages en besigtigelse, er der en række spilleregler, som tilsynsmyndigheden skal følge. Dette afsnit giver derfor en introduktion til de vigtigste problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på før, under og efter besigtigelsen Legitimation og bemyndigelse Medarbejdere, der deltager i en besigtigelse, skal altid medbringe legitimationskort. Legitimationskortet skal oplyse hvilken myndighed medarbejderen repræsenterer, og indeholde oplysninger om den pågældendes identitet. Et legitimationskort skal med andre ord vise, hvem medarbejderen er, og hvilken myndighed han eller hun kommer fra. Medbring altid legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v. skal altid medbringe legitimation og bemyndigelse Medarbejderen bør vise legitimationskortet uopfordret 9) ved eksempelvis at bære kortet et synligt sted. Hvis ejer/bruger kender medarbejderen i forvejen, fx fra tidligere besigtigelser, er det ikke nødvendigt at vise legitimationskort. Eksterne konsulenter m.v., der er ansat af tilsynsmyndigheden til at udføre bestemte opgaver, skal også medbringe gyldig legitimation, fx i form af kørekort, samt skriftlig bemyndigelse til at udføre opgaverne. En ekstern konsulent kunne eksempelvis være en landinspektør, som tilsynsmyndigheden har bedt om at fastlægge ejendommens skel, eller en biolog, som skal vurdere, om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Bemyndigelsen skal være skriftlig og skal udtrykkeligt angive navn og titel på den bemyndigede. Den skal beskrive, hvilke opgaver den pågældende udfører for tilsynsmyndigheden, og om han/hun har adgang til ejendom uden retskendelse. En bemyndigelse er personlig. Den må ikke overdrages til andre, og den giver ikke den pågældende ret til at tage andre personer med på en besigtigelse, medmindre ejer/bruger udtrykkeligt har accepteret dette på forhånd. Medarbejde fra tilsynsmyndigheden må således ikke tage fx klagere, naboer, repræsentanter fra foreninger eller lignende med på besigtigelse, med mindre ejer/bruger har accepteret dette på forhånd Varsling af besigtigelsen Der gælder forskellige regler for varsling af henholdsvis udendørs og indendørs besigtigelser. I de følgende afsnit sondres derfor imellem besigtigelser, der skal foregå udendørs, og besigtigelser, som helt eller delvis skal foregå indendørs. Langt størstedelen af besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven foregår udendørs. Besigtigelse af marker, naturarealer, haver, gårdspladser, byggepladser m.v. vil være udendørs besigtigelser. Besigtigelser af lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil ligeledes være udendørs besigtigelser, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v.

9 Varsling af udendørs besigtigelser er beskrevet under afsnit Reglerne for indendørs besigtigelser er beskrevet i afsnit Udendørs besigtigelser Naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven indeholder regler om, at tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til en ejendom uden retskendelse. 10) For at sikre, at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt varsle ejer/bruger om besigtigelsen, medmindre formålet vil gå tabt ved at varsle. Der er flere fordele ved, at ejer/bruger får mulighed for at være til stede under besigtigelsen. Ejer/bruger får mulighed for at få oplyst, hvad årsagen til besigtigelsen er, og komme med sine bemærkninger til sagen. Når ejer/bruger er til stede, får tilsynsmyndigheden endvidere bedre muligheder for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål til ejer/bruger. Tilsynsmyndigheden får samtidig mulighed for at vurdere, om ejer/bruger agter at lovliggøre et evt. ulovligt forhold. Ejer/brugers tilstedeværelse har også den fordel, at ejer/bruger ikke efterfølgende vil kunne hævde, at besigtigelsen ikke har fundet sted. Der gælder ingen formelle regler om, hvordan varslingen skal ske. I nogle sager vil det være naturligt at varsle besigtigelsen telefonisk, efterfulgt af en skriftlig bekræftelse af det aftalte tidspunkt. I andre tilfælde kan det være mere passende, at varsle besigtigelsen i forbindelse med en evt. indledende orientering af ejer/bruger om sagen. I nogle tilfælde vil der være en risiko for, at formålet med besigtigelse vil gå tabt ved at varsle. I så fald bør besigtigelsen gennemføres uvarslet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis tilsynsmyndigheden får kendskab til, at der er ulovlige aktiviteter i gang, som endnu ikke er fuldført, fx hvor et byggeri eller en nedrivning er iværksat uden byggetilladelse. Besigtigelse bør endvidere gennemføres uvarslet i sager, hvor der er tale om ulovligt opstillede genstande, der let kan fjernes, fx visse reklameskilte i det åbne land, eller en bænk, der er opstillet indenfor strandbeskyttelseslinjen. Også sager, hvor der er risiko for alvorlig skade på de interesser, lovgivningen tilsigter at beskytte, kan besigtigelsen gennemføres uden forudgående varsel. Hvis fx ejer/bruger er i færd med at pløje en hede, eller hvis ejer/bruger er i gang med at nedrive en bygning omfattet af bevaringsbestemmelser i en lokalplan, vil det ikke være nødvendigt at varsle en besigtigelse. Der vil som udgangspunkt ikke være noget til hinder for, at tilsynsmyndigheden anvender oplysninger, som den har fået på et uvarslet tilsyn, eller i forbindelse med tilsyn i anden anledning, også selv om tilsynet burde have været varslet. Det er op til politiet og domstolene at vurdere, om oplysningerne vil kunne bruges i en straffesag. Hvis der er indkaldt til et møde eller en besigtigelse på initiativ fra ejeren selv eller en anden tilsynsmyndighed - er varsling normalt ikke aktuel. Det kan dog være en god idé at sende en skriftlig bekræftelse af aftalen, selv om besigtigelsen er mundtligt aftalt med ejer/bruger, så er man sikker på det aftalte tidspunkt, og formålet med besigtigelsen Indendørs besigtigelser - Retssikkerhedslovens kapitel 2 I sager, hvor besigtigelsen skal foregå indendørs, skal tilsynsmyndigheden være særligt opmærksom på reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2. 11) Reglerne gælder kun for indendørs besigtigelser.

10 Reglerne gælder derimod ikke, hvor besigtigelsen foregår udenfor, på fx byggepladser, gårdspladser, haver, marker, naturarealer og lignende. Heller ikke lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, fx butikker og restauranter, vil være at betragte som indendørs, medmindre tilsynsmyndigheden skal ind i baglokaler m.v. Retssikkerhedsloven indeholder en række krav om hvornår og hvordan der skal varsles, ligesom loven beskriver, hvornår varslingsreglerne kan fraviges helt eller delvis. Hovedreglen er, at myndigheden skal sende et skriftlig varsel mindst 14 dage før besigtigelsen. 12) I varslingen skal ejer/bruger have oplyst tid og sted, formålet med, og grundlaget for besigtigelsen. Det skal endvidere fremgå, at ejer/bruger kan lade sig repræsentere, og at ejer/bruger har ret til at gøre indsigelse mod besigtigelsen. Miljøstyrelsen udarbejdede i 2005 en vejledning om retssikkerhedsloven. 13) Vejledningen tager hovedsageligt sigte på besigtigelser efter miljøbeskyttelsesloven, men vejledning indeholder en række generelle overvejelser, der uden videre kan overføres til besigtigelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Har tilsynsmyndigheden til hensigt at gennemføre en indendørs besigtigelse, kan Miljøstyrelsens vejledning hjælpe til med at beskrive de problemstillinger, tilsynsmyndigheden skal være særligt opmærksom på. 14) Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet brevskabeloner, der kan anvendes ved varsling af tilsyn efter byggeloven. Brevskabelonerne ligger på styrelsens hjemmeside under byggeri, byggesagsbehandling og varsling af tilsyn Selve besigtigelsen En besigtigelse bør altid indledes med kort at præsentere hvem, der er til stede. Husk i den forbindelse altid at medbringe legitimationskort, jf. pkt Derudover bør man altid fortælle hvorfor besigtigelsen finder sted, eventuelt blot ved at henvise til varslingsbrevet. Tilsynsmedarbejdere bør optræde neutralt. Medarbejdere bør derfor fx ikke ankomme til besigtigelsen sammen med sagens parter. Hvis der opstår spørgsmål, der ligger uden for formålet med besigtigelsen eller uden for tilsynsmyndighedens arbejdsfelt, må tilsynsmedarbejderen give oplysningerne videre til rette vedkommende Ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen Alle de tre love, der er omfattet af denne vejledning, indeholder en ret for tilsynsmyndigheden til at skaffe sig adgang uden retskendelse. 15) Tilsynsmyndigheden har ingen magtbeføjelser, hvis ejer/bruger forhindrer adgangen til ejendommen. Hvis ejer/bruger nægter at give adgang til ejendommen eller optræder truende, skal tilsynsmedarbejderen således forlade stedet og kontakte politiet. Besigtigelsen kan derefter gennemføres med politiets hjælp. Inden tilsynsmedarbejderen kontakter politiet bør tilsynsmyndigheden sikre, at der er foretaget korrekt varsling.

11 I sager efter naturbeskyttelsesloven er det strafbart at modvirke tilsynsmyndighederne adgang til en ejendom. 16) Hvis ejer/bruger ikke møder op Hvis besigtigelsen er korrekt varslet, kan den gennemføres selv om ejeren eller brugeren ikke møder op. Man bør dog altid vente i rimelig tid på, at ejer/bruger møder op, og evt. forsøge at få fat på dem telefonisk inden besigtigelsen går i gang. Hvis besigtigelsen indebærer adgang til privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende, skal politiet tilkaldes - selv om døren står åben, jf. nedenfor afsnit om ransagning. For så vidt angår bygninger, hvortil der er offentlig adgang, fx butikslokaler, kan tilsynsmyndigheden dog gå ind, selv om ejeren/bruger ikke er mødt op Forhåndstilkendegivelser og afgørelser på stedet Deltagerne i en besigtigelse især de berørte ejere/brugere vil ofte presse på for at få tilsynsmyndighedens afgørelse eller tilkendegivelse på stedet, frem for at skulle vente på en skriftlig afgørelse. Man bør som hovedregel ikke træffe afgørelser på stedet Som hovedregel bør tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelser på stedet. Der kan dog være tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse om, hvad tilsynsmyndighedens afgørelse vil blive. Tilsynsmyndighed kan vælge at give en forhåndstilkendegivelse, hvis der ikke er andre parter eller myndigheder, som skal have lejlighed til at udtale sig, sagen er overskuelig og oplyst tilstrækkeligt, og der ikke under besigtigelsen er konstateret uforudsete faktiske eller retlige forhold. En forhåndstilkendegivelse vil kun være vejledende for parten, og skal snarest muligt følges op skriftligt, med korrekt underretning af andre parter og myndigheder, og klagevejledning. Hvis tilsynsmyndigheden er det mindste usikker på afgørelsen, eller hvis der er andre parter eller myndigheder, der skal udtale sig, bør tilsynsmyndigheden oplyse, at det ikke er til at sige noget om udfaldet af sagen endnu Andre ulovlige forhold, der konstateres under besigtigelsen Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere overfor et ulovligt forhold, som ikke er af underordnet betydning. Pligten til at reagere gælder, uanset hvordan tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på det ulovlige forhold. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden også har pligt til at reagere, når den tilfældigt bliver opmærksom på et ulovligt forhold i forbindelse med en besigtigelse, der vedrører et andet forhold. Hvis et ulovligt forhold, der konstateres under besigtigelsen, forbigås i tavshed, vil ejer/bruger meget naturligt - kunne opfatte tavsheden som en stiltiende accept af det ulovlige forhold. Hvis en ejer eller en bruger har haft besøg af tilsynsmyndigheden uden at have modtaget reaktioner på en ulovlighed, vil tilsynsmyndigheden senere have svært ved at gennemføre en lovliggørelsessag. Læs mere om passivitet fra tilsynsmyndighedens side ovenfor under pkt. 2.1, hvor der bl.a. er beskrevet et par eksempler fra Naturklagenævnets praksis. Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere hvilken reaktion, der er passende. Ofte vil der være behov for at afholde en ny besigtigelse med det formål at undersøge forholdet nærmere, især hvis ejer/bruger ikke er til stede ved besigtigelsen.

12 I andre sager af mere alvorlige sager, eller i sager hvor tilsynsmyndigheden opdager en igangværende ulovlig aktivitet, kan der være behov for at handle hurtigt og udstede et påbud eller en standsningsmeddelelse straks. Heller ikke ulovlige forhold, som hører under naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven, og som hører under en anden myndigheds tilsynsområde, bør forbigås i tavshed. Tilsynsmyndigheden bør i sådanne situationer samtidig oplyse ejeren/brugeren om, at forholdet vil blive anmeldt til rette myndighed. 17) Bevissikring Billeder mv. I håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven eller planloven vil der ofte være et stort behov for dokumentation, hovedsagelig i form af billeder af det eller de ulovlige forhold. Husk at tidsstemple billederne og sende kopi til ejer/bruger Billeder, der er taget under besigtigelsen, har en meget vigtig funktion i den videre sagsbehandling efter besigtigelsen, fordi billeder giver en beskrivelse af ejendommens udseende på et bestemt tidspunkt. Når tilsynsmyndigheden skal vurdere hvilke håndhævelsesskridt, der skal iværksættes, vil billeder af det ulovlige forhold indgå som dokumentation for, hvilke ulovlige forhold der er tale om. Billeder vil også have en stor bevisværdi i forbindelse med politianmeldelse, og i særdeleshed i forbindelse med en eventuel straffesag. Hvis billeder skal tjene som bevismiddel, bør det fremgå, hvornår billederne er taget, og hvad de forestiller. Husk derfor altid at tidsstemple billederne og beskrive hvad de forestiller. Billederne indeholder en beskrivelse af væsentlige faktiske omstændigheder, som kan have betydning for tilsynsmyndighedens afgørelse i sagen. Tilsynsmyndigheden bør derfor altid sende en kopi af de billeder, der indgår i den videre sagsbehandling til ejer/bruger. Kommer tilsynsmyndigheden i besiddelse af andre typer af beviser, som ejer/bruger ikke er bekendt med, bør kopi af materialet ligeledes sendes til ejer/bruger. Det kunne eksempelvis være landinspektørdokumenter af forskellig slags, såsom måleblade og andet kortmateriale Ransagning og forholdet til strafferetsplejen Tilsynsmyndigheden har ret til at skaffe sig adgang til ejendomme uden retskendelse. Denne ret giver dog ikke adgang til at ransage privat bopæl, sommerhuse, jagthytter, bagagerum i biler eller lignende. Hvis tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret mistanke vurderer, at der er behov for at foretage ransagning, skal politiet tilkaldes, og ransagning foretages efter retsplejelovens regler. Retssikkerhedsloven 18) indeholder regler om afgrænsningen mellem tilsynsmyndighedens og politiets kompetence. Reglerne er til for at sikre, at retsplejelovens regler om ransagning m.v. ikke bliver omgået ved, at tilsynsmyndighederne bruger administrative beføjelser i sager, der bør håndteres af politiet. Retssikkerhedslovens regler indebærer, at besigtigelse og andre tilsynsopgaver i sager hvor tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået en strafbar lovovertrædelse, skal gennemføres af politiet.

13 Tilsynsopgaverne kan dog fortsat varetages af tilsynsmyndigheden, hvis den ikke overvejer politianmeldelse, fx fordi der endnu ikke er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der skal politianmeldes. Hvis tilsynsmyndigheden kun har en mere løs mistanke, kan den fortsat bruge sine administrative beføjelser. Det afgørende er, om tilsynsmyndigheden har rimelig grund til at mistænke ejer/bruger for at have begået noget strafbart. I så fald skal politiet overtage behandlingen af sagen. Tilsynsmyndigheden skal dog have mere end en løs mistanke, før den kan siges at have rimelig grund til at mistænke. Der skal altså foreligge så konkrete oplysninger og dokumentation også om omfanget af det ulovlige forhold at tilsynsmyndighed kan udforme en politianmeldelse med et sådan indhold, at politiet vil kunne tage stilling til sagen. Tilsynsmyndigheden må således vurdere om, der er tilstrækkeligt grundlag til at foretage politianmeldelse. Efter det tidspunkt skal politiet overtage de videre undersøgelser i sagen. Selv om politiet har overtaget sagen, må tilsynsmyndigheden gerne bistå politiet. Tilsynsmyndigheden må også gerne videregive de oplysninger til politiet, som den lovligt har skaffet til brug for administrative opgaver, eller før den havde rimelig grund til mistanke. Tilsynsmyndigheden må dog herefter ikke uden politiets bistand foretage besigtigelse eller på andet måde indhente oplysninger om sagen, fx til brug for en straffesag Retten til ikke at inkriminere sig selv Retssikkerhedslovens 10 bestemmer, at tilsynsmyndigheden ikke må kræve oplysninger fra en ejer/bruger, hvis myndigheden har konkret mistanke om et strafbart forhold. Konkret mistanke kræver, at tilsynsmyndigheden har nogle objektive kendsgerninger, der med en vis sandsynlighed tyder på, at der er foregået noget strafbart, og tilsynsmyndigheden overvejer at indgive politianmeldelse. I det indledende stadie af en håndhævelsessag, vil politianmeldelse sjældent være på tale. Tilsynsmyndigheden vil ofte først forsøge at anvende de administrative håndhævelsesmidler, og derefter overveje at politianmelde. Reglerne i retssikkerhedslovens 10 finder således normalt ikke anvendelse under den administrative behandling af sagen. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er en konkret mistanke om et strafbart forhold, og den overvejer at politianmelde, indebærer reglerne i retssikkerhedsloven, at tilsynsmyndigheden enten helt bør undlade at bede ejer/bruger om yderligere oplysninger, eller vejlede om, at der ikke er pligt til at give oplysninger. Tilsynsmyndigheden må dog fortsat gerne bede om oplysninger, hvis myndigheden vurderer, at det er en sag, der ikke skal politianmeldes, eller hvis der er tale om oplysninger, der slet ikke vil kunne have betydning for straffesagen Efter besigtigelsen Når besigtigelsen er afsluttet, og tilsynsmyndigheden har overvejet hvad næste skridt i sagen skal være, bør tilsynsmyndigheden sende en skriftlig tilbagemelding til ejer/bruger. Tilbagemelding bør gives snarest muligt efter besigtigelsen, og bør indeholde: dato og tidspunkt for besigtigelsen, hvem der deltog, beskrivelse af de fysiske og faktiske forhold, der blev konstateret ved besigtigelse,

14 en beskrivelse af hvad der evt. blev tilkendegivet, aftalt, varslet eller påbudt om lovliggørelse af ulovlige forhold under besigtigelsen, besvarelse af de spørgsmål, der måtte være opstået under besigtigelsen, og beskrivelse af hvad der videre skal ske i sagen. Hvis tilbagemeldingen samtidig skal tjene som varsel om udstedelse af et påbud, skal tilbagemeldingen endvidere indeholde oplysning om, at der vil blive udstedt et påbud, en frist for at efterkomme påbuddet, og en anmodning om ejers/brugers bemærkninger inden en fastsat frist. Se nærmere om varsling af påbud under afsnit Administrativ håndhævelse Dette kapitel indeholder en gennemgang af de administrative håndhævelsesmidler, som tilsynsmyndigheden har til rådighed, og hvordan håndhævelsesmidlerne anvendes i praksis. Kapitlet indledes med en definition af de begreber (pkt. 3.1), der anvendes, og en kort beskrivelse af hvordan en håndhævelsessag indledes. Under pkt bliver de enkelte håndhævelsesmidler beskrevet i detaljer, hvorefter der følger en beskrivelse af klagesystemet (pkt. 3.5). Afslutningsvis indeholder kapitlet under pkt. 3.6 en vejledning til hvordan tilsynsmyndigheden vælger mellem de forskellige håndhævelsesmidler Terminologi begrebsdefinition Der har i den miljøretlige litteratur været anvendt forskellige terminologier, når man har beskæftiget sig med administrative håndhævelsesskridt. I denne vejledning er valgt at bruge følgende terminologi: Påbud, jf. afsnit 3.3: Ved påbud forstås i denne vejledning påbud om at bringe et etableret ulovligt forhold, eller en ulovlig aktivitet, til ophør. Et sådan påbud omtales ofte som lovliggørelsespåbud (eller et påbud om lovliggørelse). Påbud i håndhævelsessager efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven vil således gå ud på at konstatere hvad det ulovlige forhold består i, og stille krav om, at forholdet lovliggøres. Det sker som hovedregel ved fysisk at bringe ejendommen tilbage til den oprindelige tilstand, eller ved at standse den ulovlige aktivitet. Der kan alternativt ske retlig lovliggørelse, ved efterfølgende dispensation/tilladelse eller tilvejebringelse af en nødvendig lokalplan, hvor betingelserne herfor er til stede. Den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at lovliggøre et ulovligt forhold 19). Et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Selv om pligten for ejer/bruger til at lovliggøre forholdet gælder direkte i medfør af lovgivningen, vil et påbud i sig selv have væsentlig betydning for ejer/bruger. Påbud beskriver omfanget af ejer/brugers pligt, ved at meddele hvordan lovliggørelse skal ske. Ejer/bruger kan endvidere straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold, dvs. krav om forudgående partshøring, begrundelse og klagevejledning m.v. Grundlaget for at meddele et påbud kan påklages til den relevante klagemyndighed 20). Påbud, som går ud på at standse en igangværende aktivitet kaldes i denne vejledning for standsningsmeddelelser (afsnit 3.3.5). En standsningsmeddelelse kaldes også et konstaterende stands-

15 ningspåbud. En standsningsmeddelelse er således en meddele om at ejer/bruger er i gang med en ulovlig aktivitet, og omgående skal standse denne. Selvhjælpshandling, jf. afsnit 3.4: En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelsesskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug. En selvhjælpshandling består i, at tilsynsmyndigheden selv udfører eller lader udføre det arbejde, som ejer/bruger er forpligtet til for at lovliggøre et ulovligt forhold. Ejer/brugers pligt til at lovliggøre forholdet bliver derved omdannet til en pligt til at refundere tilsynsmyndighedens udgifter ved selvhjælpshandlingen. Selvhjælpshandlinger må alene anvendes i de særlige tilfælde, som er omtalt i lovgivningen. En selvhjælpshandling forudsætter som udgangspunkt en forudgående dom, medmindre der er overhængende fare for skade på de interesser lovgivningen tilsigter at beskytte. Naturbeskyttelsesloven indeholder endvidere en mulighed for at gennemføre en selvhjælpshandling uden forudgående dom i sager om friluftsreklamer i det åbne land 21) Indledende sagsbehandling Når tilsynsmyndigheden bliver bekendt med en ny håndhævelsessag, bør tilsynsmyndigheden som det første oprette en sag, journalisere de nye sagsakter, og søge tidligere sager frem. Derefter skal sagen oplyses. Tilsynsmyndigheden bør således indhente oplysninger, der kan beskrive den relevante ejendom, fx ved søgninger på relevante GIS temaer, BBR og lignende. Ejerforholdene skal også afklares, hvilket normalt sker ved søgning i tingbogen eller det kommunale Ejendomsstamregister. Derefter bør tilsynsmyndigheden orientere ejer/bruger om sagen, og bede om ejer/brugers eventuelle bemærkninger. Hvis der er grundlag for at foretage en besigtigelse, kan tilsynsmyndigheden samtidig varsle besigtigelsestidspunktet Påbud Ved at meddele et påbud giver tilsynsmyndigheden en retligt bindende afgørelse til ejer/bruger om, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Der gælder en række forvaltningsretlige regler for varsling og udarbejdelse af påbud. Disse regler, og andre relevante problemstillinger vedrørende påbud, er emnet for de følgene afsnit Retsvirkningen af et påbud Når tilsynsmyndigheden meddeler et påbud træffer den en afgørelse, der er bindende for modtageren. Hvis ejer/bruger ikke efterkommer et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold, vil han eller hun kunne straffes 22), og der vil kunne idømmes tvangsbøder indtil det ulovlige forhold er ophørt. Størstedelen af de påbud, der meddeles efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven, er lovliggørelsespåbud, dvs. påbud, der går ud på, at ejer/bruger skal lovliggøre en ulovlig tilstand på ejendommen. Det kunne eksempelvis være et påbud om enten at fjerne en bygning, der er opført uden der er søgt om de nødvendige tilladelser, eller et påbud efter naturbeskyttelsesloven om at fjerne en ulovlig opfyldning af et vandhul eller en mose, eller et påbud om, at ejer/bruger skal overholde vilkår, der er fastsat i en dispensation eller tilladelse.

16 Det fremgår af lovgivningen, at ejer/bruger har pligt til at berigtige et ulovligt forhold. Et lovliggørelsespåbud går således ikke ud på at skabe en ny forpligtelse for ejer/bruger. Pligten er der allerede. På den anden side har påbud væsentlig betydning for ejer/bruger. Ejer/bruger kan straffes og idømmes tvangsbøder, hvis påbud ikke efterkommes. Påbud betragtes derfor som afgørelser i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens krav til proces og indhold Forvaltningslovens regler Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden skal partshøre, inden den træffer afgørelse i en sag. Inden tilsynsmyndigheden meddeler et påbud, skal påbuddet derfor varsles overfor ejer/bruger. Varslingen er til for at sikre, at ejer/bruger bliver bekendt med de oplysninger, der er i sagen, og samtidig får lejlighed til at komme med en udtalelse, før påbuddet udstedes. Læs mere om, hvordan man varsler et påbud nedenfor under pkt Forvaltningsloven stiller endvidere en række krav til indholdet af tilsynsmyndighedens afgørelser. Det betyder, at et påbud skal indeholde en begrundelse og klagevejledning 23). Begrundelsen skal indeholde en præcis henvisning til de regler ejer/bruger har overtrådt. Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, skal begrundelse indeholde en beskrivelse af de vigtigste hensyn, der er lagt vægt på. På samme måde bør begrundelsen indeholde en beskrivelse af tilsynsmyndighedens fortolkning af reglerne. Hvis fx ejer/bruger har overtrådt en generel bestemmelse i en lokalplan om, at bygninger ikke må opføres i mere end 1½ etage 24), vil påbuddet skulle indeholde en beskrivelse af hvordan tilsynsmyndigheden fortolker lokalplanens bestemmelser. Begrundelsen skal efter forvaltningsloven - udover det retlige - også beskrive de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for påbuddet. Tilsynsmyndigheden skal således beskrive de faktiske forhold, der har haft væsentlig betydning for afgørelsen. Normalt vil denne del af begrundelsen gengive, hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på en besigtigelse. Forvaltningsloven stiller også krav om, at en afgørelse, der ikke giver en part fuldt medhold, skal indeholde en klagevejledning. Da der efter naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven er en ganske vist begrænset klageadgang, skal påbud indeholde en klagevejledning, der beskriver: i hvilke tilfælde der kan klages, hvem der skal klages til, dvs. klageinstansens navn og adresse, hvem der er berettiget til at klage, hvordan man klager, herunder om der skal betales klagegebyr, og hvor lang klagefristen er. Læs mere om klagebestemmelserne i de enkelte love nedenfor under pkt. 3.5 Ejer/bruger har endvidere krav på at få oplyst fristen for sagsanlæg 25). Sag om prøvelse af en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, planloven eller byggeloven skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt 26). Forvaltningsloven krav til procedure og indhold gælder for alle afgørelser. Afgørelser skal fortolkes bredt, og omfatter således i håndhævelsessager enhver for tilkendegivelse fra tilsynsmyndigheden om lovligheden af en tilstand eller en aktivitet. Det forekommer, at tilsynsmyndighederne anvender en række mere uformelle håndhævelsesskridt, som fx henstillinger, indskærpelser eller aftaler om lovliggørelse. Sådanne tilkendegivelser vil også være afgørelser i forvaltningslovens forstand, og

17 skal således opfylde samme krav til proces og indhold som påbud, dvs. forudgående partshøring, begrundelse, klagevejledning, etc Partshøring udarbejdelse af varsling Inden tilsynsmyndigheden meddeler påbud, skal der som udgangspunkt altid foretages partshøring. Dette sker ved at tilsynsmyndigheden varsler overfor ejer/bruger, at den agter at udstede et påbud om lovliggørelse. Derved får ejer/bruger mulighed for at komme med en udtalelse og samtidig sikres det, at ejer/bruger bliver bekendt med tilsynsmyndighedens oplysninger i sagen. Partshøring kan kun udelades i de undtagelsestilfælde, der omtales i forvaltningsloven 27). Hvis der er alvorlig fare for skade på mennesker, dyr eller planter kan varslingen undlades, men tilsynsmyndigheden bør altid forsøge at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig, inden der meddeles et påbud. Partshøringen vil ofte være det første formelle håndhævelsesskridt, tilsynsmyndigheden foretager, efter at der er konstateret en ulovlighed. I nogle sager bliver det aldrig aktuelt at udstede et påbud, fordi ejer/bruger sørger for at bringe forholdet i orden efter at have modtaget partshøringen. Partshøringen kan således være det, der skal til, for at ejer/bruger bringer forholdet i orden. Hvis tilsynsmyndigheden har foretaget besigtigelse, bør partshøringen indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Hvis ejer/bruger har tilkendegivet at ville bringe forholdet i orden, bør partshøringen således beskrive hvad ejer/bruger har tilkendegivet, og hvilken fremgangsmåde der eventuelt er aftalt for lovliggørelsen. Dermed sikres det, at ejer/bruger får lejlighed til at komme med sine bemærkninger til tilsynsmyndighedens fremstilling af besigtigelsen og de aftaler, der blev indgået i den forbindelse. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold, tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et varsel om påbud: Skriftlighed Et varsel kan både være skriftligt og mundtligt, men et mundtligt varsel bør altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af ejendommen Et varsel skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et varsel er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Varslingen bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Varslingen skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis varslingen skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et varsel til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal varslingen sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne

18 Beskrivelse af faktiske forhold Beskrivelse af retlige forhold Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud Valgmuligheder Resume af besigtigelsen Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. bruges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Et varsel om påbud skal naturligvis oplyse ejer/bruger om, at tilsynsmyndigheden agter at udstede et påbud om lovliggørelse. I den forbindelse bør det beskrives, hvad påbuddet vil gå ud på, herunder hvad ejer/brug skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Varslingen bør indeholde en sammenfatning af, hvad der foregik på besigtigelsen. Varslingen bør oplyse den frist, der vil blive fastsat i påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort, hvad han kunne for at efterkomme påbuddet indenfor fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler. Dispensationsadgang Hvis reglerne giver ejer/bruger mulighed for dispensation, bør varslingen indeholde vejledning om hvor, hvornår og hvordan ejer/bruger kan ansøge om dispensation. Opfordring til at udtale sig Et af de væsentligste formål med at varsle er, at give ejer/bruger lejlighed til at udtale sig om sagen, inden der meddeles påbud. Varslingen skal således altid opfordre ejer/bruger til at udtale sig indenfor en nærmere fastsat frist. Fristen bør fastsættes således, at

19 ejer/bruger har rimelig tid til at udtale sig, normalt 2-4 uger. Fristen må dog på den anden side være så kort, at det ulovlige forhold ikke forværres eller formålet med påbuddet forspildes. I bilaget til vejledningen findes et par eksempler på varslingsbreve Udarbejdelse af påbud Når varslingen er foretaget, vil ejer/bruger eventuelt komme med en udtalelse om sagen indenfor en nærmere fastsat frist. Hvis der fortsat er grundlag for at udstede et påbud, bør påbuddet udarbejdes og meddeles ejer/bruger hurtigst muligt efter fristens udløb. Et påbud skal udformes, så det opfylder forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v. Partshøringen består i, at påbuddet varsles, som beskrevet ovenfor. Opfylder påbuddet ikke forvaltningslovens krav, kan det medføre, at påbuddet er ugyldigt, og dermed ikke vil kunne danne grundlag for en senere straffesag. Hvis tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at et påbud lider af formmangler, må man derfor starte forfra, dvs. udarbejde en ny varsling efterfulgt af et nyt påbud. Mangler ved påbuddet, såsom forkert eller manglende dato, forkert adressat, forkert henvisning til lovgrundlaget o. lign. kan indebære, at ejer/bruger muligvis med rette kan hævde, at han eller hun aldrig har modtaget påbuddet, eller, at påbuddet lider af betydelige mangler, hvorefter tilsynsmyndigheden må udarbejde nyt varsel og påbud. Der er således en række krav til indholdet af et påbud, som tilsynsmyndigheden bør løbe igennem, når den står overfor at skulle udarbejde et påbud. Nedenfor følger en tjekliste med en kort gennemgang af nogle af de forhold tilsynsmyndigheden bør overveje, når der udarbejdes et påbud: Skriftlighed Et påbud bør som hovedregel være skriftligt. Påbud kan gives mundtligt, hvis der er øjeblikkelig fare for mennesker eller for uoprettelige tab af natur- eller kulturmæssige værdier. Et mundtligt påbud skal altid følges op af et brev med samme indhold. Korrekt og tydelig dato Anbefalet eller personligt Ejerforhold Identifikation af Et påbud skal altid have korrekt og tydelig dato. Hvis et påbud er udsendt med forkert eller manglende dato, kan tilsynsmyndigheden være nødsaget til at starte forfra med et nyt varsel, nyt påbud etc. Tjek derfor altid datoen inden brevet sendes af sted. Påbuddet bør sendes anbefalet, ved brev med afleveringsattest eller afleveres personligt. Påbud skal gives til rette adressat. Tjek tingbogen, hvis påbud skal gives til ejendommens ejer. Hvis der er flere ejere, skal der sendes et påbud til samtlige ejere. Hvis ejer/bruger er et selskab, skal påbuddet sendes til selskabet, og ikke personligt til fx en af ejerne, og der skal anføres selskabets CVR-nummer. Beskriv ejendommen præcist og utvetydigt. Normalt er

20 ejendommen Begrundelse faktiske forhold Begrundelse - retlige forhold Hvad skal ejer/bruger gøre for at efterkomme påbuddet Ejers/brugers eventuelle udtalelse i sagen Valgmuligheder Frist til at efterkomme påbuddet Konsekvensen af ikke at efterkomme påbuddet matr.nr. og adresse tilstrækkeligt. I nogle sager vil et kortbilag tilmed være hensigtsmæssigt for at kunne beskrive hvor på ejendommen, problemet er. Beskriv hvad tilsynsmyndigheden har konstateret på ejendommen, og hvornår man konstaterede det. Hvis der er foretaget besigtigelse, kan et referat eller en besigtigelsesrapport evt. vedlægges. Beskriv hvilke regler der er overtrådt, og forklar indholdet af reglerne. Beskrivelsen bør henvise så præcist som muligt til de relevante regler. Regler kan også være andet end love og bekendtgørelser (fx bestemmelser i en lokalplan eller en servitut). Hvis tilsynsmyndigheden har udøvet et skøn, bør påbuddet samtidig indeholde en beskrivelse af hvilke kriterier, der er inddraget i skønnet. Et påbud om lovliggørelse bør indeholde en beskrivelse af, hvad ejer/bruger skal foretage sig for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Beskrivelsen bør være så klar og utvetydig som mulig. Hvis det er uklart, hvad ejer/bruger skal foretage sig, kan påbuddet være svært at håndhæve. Hvis ejer/bruger har udtalt sig om sagen, bør påbuddet indeholde en sammenfatning af ejer/brugers synspunkter, og tilsynsmyndighedens bemærkninger til disse. Hvis lovliggørelse kan ske acceptabelt på mere end én måde, må ejer/bruger have valgfrihed. Varslingen bør indeholde en beskrivelse af de alternativer, ejer/bruger kan vælge i mellem. Påbuddet bør klart og utvetydigt oplyse en frist til at efterkomme påbuddet. Fristen bør være kort, men realistisk i forhold til det arbejde ejer/bruger skal udføre. Fristen bør kun forlænges, hvor ejer/bruger har gjort hvad han kunne for at efterkomme påbuddet inden for fristen, og selv er uden skyld i, at fristen er overskredet. Fristforlængelse bør kun gives én gang og kun når det forventes, at påbuddet vil blive efterkommet inden fristens udløb. Har det derimod været muligt for ejer/bruger at efterkomme påbuddet inden fristen, men er dette ikke sket, må myndigheden skride til strengere håndhævelsesskridt, normalt politianmeldelse. Beskriv konsekvensen af, at ejer/bruger ikke efterkommer påbuddet. Hvis konsekvensen er, at sagen vil blive politianmeldt, bør tilsynsmyndigheden henvise til strafbestemmelsen i de relevante regler.

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere