CB SIKKERHEDSDATABLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CB SIKKERHEDSDATABLAD"

Transkript

1 Side : 1 ón 2.2 : Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser. Advarsel M«1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn :, Kuldioxid N40, Kuldioxid N45, Kuldioxid N48, Lasal 2, Medicinsk Kuldioxid, Aligal 2, Carbal, Kuldioxid til køleanlæg, Kuldioxid SFC. Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter/Replaces SDS: AL018A-DK 1/3/2007 Kemikaliets navn : Kuldioxid CAS-nr. : EF-nr. : Indeksnr. :--- Kemisk formel :CO2 Registreringsnummer. : Medtaget i Bilag lv / V REACH, fritaget for registrering. Anvendelse : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug. Firmaets identifikation : Industriparken 31, Tlf Ballerup DENMARK adresse (kompetent person) : Nødtelefon : Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP) Fysiske risici : Gasser under tryk - Trykgasser - Advarsel (H280) : Ikke omtalt i Tillæg VI. Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 Ikke klassificeret som farligt materiale. EC-mærkning ikke påkrævet. Mærkningselementer Regulering af etikettering EC 1272/ 2008 (CLP) Farepiktogrammer M«

2 Side : 2 2 Fareidentifikation /... Farepiktogrammer Signalord : Advarsel Risikosætningerne : H280 : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Sikkerhedssætninger - Opbevaring : P403 : Opbevares på et godt ventileret sted. Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45 Symbol(er) R-Sætning(er) S-Sætning(er) Andre farer Andre farer : Kvælningsfare ved høje koncentrationer. 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stof / Materiale : Stof. Indholdsstoffers Indhold CAS-nr. EF-nr. Indeksnr. Klassificering Kuldioxid : 100 % NOTE Liq. Gas (H280) Indeholder ikke andre stoffer eller urenheder, som vil påvirke klassifikationen af produktet. Note 1: Medtaget i Bilag lv / V REACH, fritaget for registrering. Note 2: Registreringstidsfristen er ikke udløbet. Komplet tekst af R-sætninger se afsnit 16 4 Førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp - Indånding : Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemærker det. Lave koncentrationer (3-5%) foranlediger øget vejrtrækning og hovedpine. Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadekomne til et ikke-forurenet område. Hold den tilskadekomne varm og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning. - Hud-/øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med vand i mindst 15 minutter. I tilfælde af forfrysning skylles med vand i mindst 15 minutter. Anlæg en steril forbinding. Søg læge. - Indtagelse : Indtagelse skønnes ikke relevant. 5 Brandbekæmpelse Særlige risici : Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Farlige forbrændingsprodukter Slukningsmidler - Egnede slukningsmedier : Alle kendte slukningsmedier kan benyttes. Særlige forholdsregler : Luk for gassen, hvis det er muligt. Gå væk fra flasken og sprøjt med vand fra dækket stilling. Særligt beskyttelsesudstyr til : Benyt luftforsynet åndedrætværn i lukkede rum. brandfolk

3 Side : 3 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Oprensningsmetoder : Evakuer området. Benyt luftforsynet åndedrætværn ved indtrængen, medmindre luften er konstateret ufarlig. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. : Forsøg at stoppe udslippet. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger m.v., hvor farlig ophobning kan forekomme. : Ventiler området. 7 Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring : Undgå, at vand suges ind i beholderen. Undgå returløb i beholderen. Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dettes tryk og temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl. Der henvises til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter. : Hold flasketemperaturen under 50 C og opbevar beholderen på et godt ventileret sted. 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Personlige værnemidler : Sørg for tilstrækkelig udluftning. Grænseværdier for eksponering på : Kuldioxid : Grænserværdier (DK) (ppm) : 9000 arbejdsstedet Kuldioxid : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9000 Kuldioxid : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000 Kuldioxid : TLV -TWA [ppm] : 5000 Kuldioxid : TLV -STEL [ppm] : Kuldioxid : Grænserværdier (DK) : Fysisk-kemiske egenskaber Fysisk tilstand ved 20 C :Gas. Farve :Farveløs. Lugt : Ingen advarsel ved lugt. Massefylde :44 Smeltepunkt [ C] : -56,6 Begyndelseskogepunkt [ C] : -78,5 (s) Kritisk temperatur [ C] :30 Damptryk [20 C] : 57,3 bar Relativ massefylde, gasformigt (luft= :1,52 1) Relativ massefylde, flydende (vand= :0,82 1) Opløselighed i vand [mg/l] : 2000 Eksplosionsgrænser : Ikke brændbar. Andre data : Dampene er tungere end luft og kan ophobes i lavtliggende eller afgrænsede områder.

4 Side : 4 10 Stabilitet og reaktivitet Farlige nedbrydningsprodukter Kemisk stabilitet : Stabil under normale vilkår. 11 Toksikologiske oplysninger Toksikologiske oplysninger : Høje koncentrationer medfører forringet kredsløbsfunktion. Symptomerne er hovedpine, kvalme og opkastning med evt. påfølgende bevidstløshed. 12 Miljøoplysninger Miljøoplysninger : Store udslip kan forøge drivhuseffekten. Global opvarmningsfaktor [CO2=1] :1 13 Affaldshåndtering Alment : Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan være farlig. Til fri luft på et velventileret sted. Undgå udslip i store mængder til atmosfæren. Kontakt leverandøren, hvis vejledning behøves. 14 Transportoplysninger UN-nummer : 1013 ADR, IMDG, IATA-mærkning ón : 2.2 : Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser. Land transport ADR/RID Farenummer :20 UN-forsendelsesbetegnelse (UN : CARBONDIOXID proper shipping name) Transportfareklasse(r) :2 - ADR/RID Klassifikationskode :2 A - Packing Instruction(s) - General : P200 - Tunnel Restriction : Kørsel gennem tunneler med kategori C og D forbudt ved transport i tank. Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Sø transport - IMO-IMDG - kode Officiel godsbetegnelse : CARBONDIOXID Klasse :2.2 - Emballage gruppe IMO : P200

5 Side : 5 14 Transportoplysninger /... - Emergency Schedule (EmS) - Fire :F-C - Emergency Schedule (EmS) - :S-V Spillage - Instructions - Packing : P200 Lufttransport - ICAO/IATA - Officiel godsbetegnelse : CARBON DIOXIDE Klasse :2.2 IATA-Passenger and Cargo Aircraft : Allowed. - Packing instruction : Packing instruction : 200 Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset. Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld. Forinden transport : - Sørg for at beholderne er fastspændte. - Flaskeventilen er lukket og tæt. - Det skal sikres at evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. - Det skal sikres at evt. flaskehætte er korrekt monteret. - Sørg for tilstrækkelig ventilation. - Overensstemmelse med givne forskrifter skal sikres. 15 Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig : Overhold alle nationale/lokale forskrifter. lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Seveso regulation 96/82/EC : Ikke omfattet 16 Andre oplysninger Kvælningsfare ved høje koncentrationer. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Undgå indånding af gas. Kontakt med flydende gas kan forårsage forfrysninger. Kvælningsfaren, som ofte overses, skal indskærpes for operatøren under oplæringen af opratører. Dette Sikkerhedsdatablad er opstillet i overensstemmelse med gældende EU-direktiver og gælder alle lande, som har omsat direktiverne til deres nationale love. ANSVARSFRALÆGGELSE : Der tages ikke ansvar for eventuel skade eller uheld som opstår som følge af brug af dette dokument. Oplysningerne i denne vejledning baseres på et grundigt forarbejde og foreligger ajourført efter bedste sagkyndig viden på trykketidspunktet. Inden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør der gennemføres en kompatilitets- og risikoanalyse. Slut på dokumentet

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side : 1 / 7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter MCP199 (08.01.2008) 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere