HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 13. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Jytte Scharling, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstande mv. Appellanten, Lasse Vognmand A/S under konkurs, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Totalbanken A/S, skal betale yderligere ,86 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 8. juni Totalbanken A/S har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse mod betaling af kr., mere subsidiært stadfæstelse mod betaling af et mindre beløb. Totalbanken har opfyldt landsrettens dom og betalt kr. med procesrente til Lasse Vognmand A/S under konkurs. Parterne er enige om, at der pr. 15. juni 2009, hvor tinglysningen af fordringspantet fandt sted, var en negativ saldo på selskabets kassekreditkonto i banken på ,68 kr. Den 14. september 2009, hvor selskabet blev erklæret konkurs, var den negative saldo reduceret til

2 ,95 kr. I perioden efter afsigelsen af konkursdekretet fortsatte indbetalingerne på kontoen, hvorved den negative saldo yderligere blev reduceret med ,91 kr. Parterne er således enige om, at nedbringelsen af selskabets gæld til Totalbanken i perioden fra tinglysningen af fordringspantet til afsigelsen af konkursdekretet beregnet efter nettometoden var på ,73 kr. ( ,68 kr ,95 kr.). Dette beløb udgør sammen med et afdrag på ,13 kr. på selskabets valutalån i banken, som banken trak på kassekreditten den 14. juli 2009, konkursboets påstandsbeløb for Højesteret, i alt ,86 kr. Parterne er endvidere enige om, at der i perioden fra indgivelsen af konkursbegæringen (fristdagen) den 9. september 2009 til den 14. september 2009 (datoen for afsigelse af konkursdekretet) skete en nedbringelse af selskabets gæld med ,24 kr. Anbringender For Højesteret er parterne enige om, at det ved sagens afgørelse kan lægges til grund, at nedbringelsen af kassekreditten skete som følge af indbetaling af fordringer, som var omfattet af bankens fordringspant. Der er endvidere enighed om, at banken ikke har krav på nogen af de indbetalinger, som fandt sted efter afsigelsen af konkursdekretet. Lasse Vognmand A/S under konkurs har for Højesteret gentaget sine anbringender om, at Totalbankens fordringspant skal omstødes principalt efter konkurslovens 70, subsidiært efter 74. I begge tilfælde kan bankens berigelse opgøres til ,86 kr., jf. konkurslovens 75, henholdsvis 76. Konkursboet gør ikke gældende, at der kan ske omstødelse efter konkurslovens 67. Spørgsmålet om omstødelse af betalingerne til banken skal afgøres efter 70 i denne situation, hvor der foreligger pant for gammel gæld, og betalingerne angår fordringer, som er omfattet af bankens fordringspant. Det kan ikke ændre på dette, at banken ikke har tiltrådt sit pant inden betalingerne og inden konkursen. Under henvisning til parternes enighed om, at fordringspantet er omstødeligt i medfør af konkurslovens 70 og deres enighed om størrelsen af den nedbragte gæld opgjort efter nettometoden i perioden fra tinglysningen af pantet til afsigelsen af konkursdekretet, gør konkursboet endvidere gældende, at det er en konsekvens af omstødelsen, at banken skal fralægge sig berigelsen på i alt ,86 kr.

3 - 3 - Subsidiært har konkursboet gjort gældende, at reduktionen af saldoen på kassekreditten i perioden efter tinglysningen af fordringspantet er en utilbørlig begunstigelse, som er omstødelig i medfør af konkurslovens 74. I hvert fald nedbringelsen af gælden med i alt ,24 kr., som fandt sted i perioden fra fristdagen den 9. september 2009 til dekretdagen den 14. september 2009, er omstødelig, jf. 74. Totalbanken A/S er enig i, at betingelserne for omstødelse af hele fordringspantet på 2 mio. kr. er opfyldt, jf. konkurslovens 70, stk. 1. Omstødelsen betyder, at banken skal stilles, som om den ikke havde modtaget fordringspantet på 2 mio. kr. og derfor skal fralægge sig den berigelse, der er opnået som følge af pantet, jf. konkurslovens 75. Dette er allerede sket, idet banken i overensstemmelse med landsrettens dom har tilbagebetalt hele det beløb, som blev indbetalt på kontoen efter konkursdekretets afsigelse. Banken skal ikke stilles ringere, end hvis den ikke havde taget pant. Totalbanken havde ikke inden afsigelsen af konkursdekretet tiltrådt sit pant, der derfor også først blev aktuelt ved afsigelsen af dekretet. Indbetalingerne forud for konkursdekretet er herefter ikke berørt af omstødelsen af fordringspantet, og omstødelse af indbetalingerne vil derfor alene kunne ske i medfør af konkurslovens 67 eller 74. Omstødelse i medfør af 67 har konkursboet ikke gjort gældende, og betingelserne for omstødelse i medfør af 74 er ikke opfyldt. Beløbet på kr. i bankens subsidiære påstand fremkommer som forskellen mellem størrelsen af fordringspantet på 2 mio. kr. og det beløb på kr., som banken modtog efter dekretets afsigelse, og som banken allerede har tilbagebetalt til konkursboet. Supplerende forklaring Erhvervskundechef Kaare Jørgensen, Totalbanken, har til brug for Højesteret supplerende forklaret bl.a., at da selskabet startede som kunde, havde det en kreditramme på 3 mio. kr. I juni 2008 blev kreditten forøget med 1 mio. kr. Dette var foranlediget af, at et uforsikret lastvognstog var brændt omkring årsskriftet Selskabet holdt sig nogenlunde inden for kreditrammen, idet selskabet dog nok i efteråret 2008 kunne mærke finanskrisen. Kortvarige overtræk, der forventedes inddækket inden for rimelig tid, blev accepteret. I december 2008

4 - 4 - havde han et møde med selskabet, der på det tidspunkt havde ekstraordinære udgifter blandt andet i forbindelse med forsikringsskiftet, ligesom debitorernes indbetalinger begyndte at være præget af finanskrisen. Banken finansierede et overtræk på 1 mio. kr. aftalt frem til midt i marts 2009, idet de på det tidspunkt kunne se regnskabet for Selskabet havde i december 2008 konstateret tab på debitorer. Kreditrammen blev ved samme lejlighed nedsat til 3,8 mio. kr., idet en lastvogn, som banken havde pant i, var blevet solgt med en indbetaling på kr. til følge. I marts 2009 havde han et møde med Lasse Sørensen i selskabet. Overtrækket blev ved den lejlighed forlænget til juni Lasse Sørensen gav udtryk for travlhed og optimisme i selskabet og for, at trækket på kreditten ville være for nedadgående hen over foråret. Den 2. juni 2009 holdt de møde igen for at drøfte afslutning af regnskab og saldo på kreditten. Trækket var ikke nedbragt som forventet, og årsagen blev oplyst at være, at finanskrisen nu kunne mærkes i selskabet. Lasse Sørensen gav udtryk for, at han ikke havde været hurtig nok til at tilpasse sig de ændrede vilkår på markedet. Mødet blev holdt hos selskabets revisor, der også deltog i mødet. Ved samme møde blev det oplyst, at der var iværksat drøftelser med samtlige leasinggivere med henblik på at forlænge løbetiden på kontrakterne, og at leasinggiverne havde givet positive tilbagemeldinger herpå. En del af dagsordenen for mødet var, om selskabet kunne fortsætte sin drift. Han hørte første gang om en eventuel konkursbegæring mod selskabet ved et møde den 3. september 2009 i banken. Den 9. september 2009 underrettede selskabets advokat, Jess Aagaard, banken om, at der var indgivet en konkursbegæring mod selskabet. Banken havde i juni bedt om at få fordringspant i erkendelse af, at finanskrisen affødte et større krav til sikkerhed, og selskabet havde givet udtryk for, at det havde likviditetsproblemer. Det var naturligt for banken at tage sikkerhed. Værdien af selskabets vognpark var faldet voldsomt, men leasinggiverne var positive over for at medvirke i en rekonstruktion. Mellem juni og september 2009 havde han ikke hørt andet end, at leasinggiverne var positive. Dette fremgik blandt andet også af mails hen over sommeren fra den økonomiske rådgiver, Henrik Riedl. Fordringspantet, som blev taget i juni måned 2009, var en betingelse for forlængelse af kreditten. Man tog de sikkerheder, man kunne få. Aktiverne i selskabet, nemlig vognparken, var forringet. Banken havde ikke pant i bilerne. Der skete ingen kreditudvidelse i forbindelse med

5 - 5 - fordringspantet, men pantet blev taget til sikring af den gæld, der allerede eksisterede som en ekstra sikkerhed, hvis selskabet gik ned. Likviditetsflowet var voldsomt i selskabet, og kreditten var gentagne gange forlænget, hvilket gav ham grund til bekymring. Omkring den 20. august 2009 skulle overtrækket være nedbragt. Hele selskabets omsætning kørte på samme konto i banken. Retsgrundlaget Tinglysningslovens 47 c om virksomhedspant indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 47 c Indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan ved anvendelse af skadesløsbrev eller ejerpantebrev underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant), jf. stk. 3 og 4. Pantsætning er ikke til hinder for, at aktiver, bortset fra fordringer, udskilles ifølge regelmæssig drift af virksomheden. Stk. 3. Virksomhedspant kan omfatte 1) simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, Tinglysningslovens 47 d, stk. 1, om fordringspant har følgende ordlyd: 47 d Indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan ved anvendelse af skadesløsbrev underpantsætte virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser (fordringspant). Konkurslovens 67, stk. 1, 70, stk. 1 og 3, og 70 a har følgende ordlyd: 67 Betaling af gæld, der er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, kan fordres omstødt, hvis betalingen er sket med usædvanlige betalingsmidler, før normal betalingstid eller med beløb, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, forudsat at betalingen ikke under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær. 70 Panteret eller anden sikkerhedsret, som ikke er tilsagt fordringshaveren ved gældens stiftelse, eller som ikke er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse, kan fordres omstødt, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før

6 - 6 - fristdagen. Fordringspant, jf. tinglysningslovens 47 d, i fordringer, som er stiftet senere end 3 måneder før fristdagen, men efter gældens stiftelse, kan endvidere fordres omstødt. Stk. 3. Et virksomhedspant, jf. tinglysningslovens 47 c, der er tinglyst senest 3 måneder før fristdagen, kan ikke omstødes efter stk a Er et virksomhedspant, jf. tinglysningslovens 47 c, tinglyst senest 3 måneder før fristdagen, kan den forøgelse af pantet, der sker ved, at aktiver senere end 3 måneder før fristdagen bliver omfattet af pantet, omstødes, medmindre forøgelsen fremtrådte som ordinær. Kan der ske omstødelse efter 1. pkt., kan omstødelse tillige ske med hensyn til efterfølgende forøgelser, uanset om disse kan anses som ordinære. Omstødelse kan dog ikke ske, i det omfang den samlede forøgelse efter 1. og 2. pkt. modsvares af en forringelse af virksomhedspantet eller nettoforøgelse af den sikrede fordring, der er indtrådt efter den i 1. pkt. nævnte forøgelse. Bestemmelserne om virksomhedspant og fordringspant blev indsat i tinglysningsloven ved lov nr. 560 af 24. juni 2005 om virksomhedspant. Samtidig blev konkurslovens 70 ændret til den gældende ordlyd, og konkurslovens 70 a blev indsat. I lovforslaget (L 162, Folketingstidende , Tillæg A, s ff.) hedder det bl.a.: Fordringspant Udvalget foreslår som supplement til virksomhedspant en mindre omfattende ordning, hvorefter indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan underpantsætte virksomhedens udestående og fremtidige kundetilgodehavender (fordringspant). Fordringspant vil kunne være mere attraktivt for mindre virksomheder. Det skyldes, at panthaveren efter udvalgets opfattelse ikke på samme måde som ved virksomhedspant bør respektere visse udlæg for offentligretlige krav. Det er efter udvalgets opfattelse endvidere ikke behov for, at fordringspanthaveren skal hæfte for omkostningerne ved behandling af pantsætterens konkursbo, jf. den foreslåede regel for så vidt angår virksomhedspant afsnit Udvalget foreslår, at fordringspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning. Det er udvalgets opfattelse, at en ordning med fordringspant vil kunne fungere sideordnet med eksisterende former for fakturabelåning efter de gældende regler i gældsbrevsloven.

7 Konkursretlige spørgsmål - Omstødelse af»pant for gammel gæld«, når pantet er et virksomhedspant Udvalget har overvejet spørgsmålet om omstødelse af sikkerhed, der ikke har udløst en tilsvarende kredit (»pant for gammel gæld«), når pantet er et virksomhedspant. Konkurslovens 70 om»pant for gammel gæld«indebærer, at panteret eller anden sikkerhedsret, som ikke er tilsagt fordringshaveren ved gældens stiftelse, eller som ikke er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældendes stiftelse, kan fordres omstødt, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. I retspraksis om konkurslovens 70 er der taget højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved eksisterende former for»flydende«pant (factoringforhold), hvor domstolene anvender den såkaldte nettometode. Nettometoden indebærer, at der foretages en helhedsbedømmelse af gæld og sikkerhedsstillelse i omstødelsesperioden således, at der lægges vægt på, om der i omstødelsesperioden er sket en nettoforøgelse af sikkerheden, der overstiger den nettoudvidelse af det sikrede engagement, der ser sket i perioden. Hvis sikkerhedsstillelsen i perioden overstiger gældsstiftelsen i perioden, kan der ske omstødelse, i det omfang dette har medført sikkerhedsstillelse for gæld, som tidligere var usikret. Konkurslovens 70 om omstødelse af»pant for gammel gæld«er imidlertid efter udvalgets opfattelse uegnet til anvendelse på virksomhedspant. Det skyldes virksomhedspants særlige karakter som et»flydende«pant, der indebærer, at den sikkerhed, der stilles for et mellemværende, kan variere over tid med eller uden panthaverens konkrete viden herom. Samtidig må det antages, at virksomhedspant ofte vil være til sikkerhed for et mellemværende, f.eks. en kassekredit, der også løbende varierer i størrelse. Det vil derfor efter udvalget opfattelse være urimeligt, hvis enhver nettoforøgelse af sikkerheden i forhold til gælden i omstødelsesperioden medfører, at forøgelsen er omstødelig. Ved omstødelse af sikkerhed bør der efter udvalgets opfattelse som udgangspunkt lægges vægt på, om der er sket udsving i sikkerhedens værdi i forhold til den sikrede fordring til fordel for panthaveren på en sådan måde, at den udækkede del af den sikrede fordring er blevet formindsket. Udvalget finder således, at det bør være uden betydning, om sikkerheden er øget relativt mere eller faldet relativt mindre i værdi end den sikrede fordring, blot der er sket en nettoforøgelse af sikkerheden senere end 3 måneder før fristdagen. I givet fald bør denne forøgelse være omstødelig, medmindre panthaveren kan godtgøre, at forøgelsen er ordinær. Panthaveren bør således have mulighed for at føre bevis for, at forøgelsen fremtrådte som ordinær, dvs. at de ydre for omverdenen kendelige faktorer pegede på, at nettoforøgelsen af sikkerheden ikke var af ekstraordinær karakter. Det svarer til, hvad der gælder for konkurslovens 67 om omstødelige betalinger. Udvalget foreslår således en særlig omstødelsesregel for virksomhedspant. Det foreslås, at den forøgelse af et virksomhedspant, der sker ved, at aktiver senere end 3 måneder før fristdagen bliver omfattet af pantet, kan omstødes, medmindre forøgelsen fremtrådte

8 - 8 - som ordinær. Hvis der er tale om en ikke-ordinær forøgelse, bør omstødelse tillige kunne ske med hensyn til efterfølgende forøgelser, uanset om disse kan anses som ordinære. Omstødelse bør dog ikke kunne ske, i det omfang den samlede forøgelse modsvares af en forringelse af virksomhedspantet eller nettoforøgelse af den sikrede fordring, der er indtrådt efter den nævnte forøgelse. Reglen vil have den betydning, at en nettoforøgelse af sikkerheden i et virksomhedspant senere end 3 måneder før fristdagen kan omstødes, medmindre forøgelsen fremtrådte som ordinær. - Omstødelse af»pant for gammel gæld«, når pantet er et fordringspant Udvalget har endvidere overvejet spørgsmålet om omstødelse af sikkerhed, der ikke har udløst en tilsvarende kredit (»pant for gammel gæld«), når pantet er et fordringspant. En ny ordning med fordringspant vil være et alternativ til eksisterende former for fakturabelåningsarrangementer, hvor sikringsakten er meddelelse til skyldner, jf. gældsbrevslovens 31, idet panteretten omfatter de samme aktivtyper. Udvalget finder det på den baggrund afgørende, at finansieringskildens eventuelle omstødelsesmæssige overvejelser ikke bør øve indflydelse på en virksomheds valg af den mest hensigtsmæssige finansieringsform. Udvalget er således af den opfattelse, at den gældende regel i konkurslovens 70 som udgangspunkt også bør finde anvendelse på spørgsmålet om omstødelse af»pant for gammel gæld«, hvor pantet udgøres af et fordringspant. Som det fremgår ovenfor, er udvalget af den opfattelse, at det for så vidt angår omstødelse af virksomhedspant bør gælde, at nettoforøgelser af sikkerheden, der fremtræder som ordinære, ikke omstødes. Udvalget har overvejet, om der på samme måde bør gælde en regel om ordinære nettoforøgelser af et fordringspant, men har fundet, at det ikke bør være tilfældet. Det skyldes, at det efter udvalgets opfattelse er væsentligt, at der gælder de samme omstødelsesregler for en ordning med fordringspant som for eksisterende former for fakturabelåningsarrangementer, hvor der i retspraksis ikke antages at gælde en sådan undtagelse for ordinære nettoforøgelser af sikkerheden. Udvalget foreslår på den baggrund, at der tilføjes et 2. pkt. til konkurslovens 70, stk. 1, hvorefter fordringspant i fordringer, som er stiftet senere end 3 måneder før fristdagen, men efter gældens stiftelse, kan fordres omstødt efter den gældende regel i 70, stk. 1, 1. pkt. Reglen vil indebære, at en nettoforøgelse af sikkerheden i et fordringspant, der indtræder senere end 3 måneder før fristdagen, kan omstødes. Der henvises til betænkningen side Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets synspunkter og forslag, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Til 70, stk. 1

9 Det følger af den gældende regel i konkurslovens 70, stk. 1, at en panteret, som ikke er tilsagt ved gældens stiftelse, eller som ikke er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse, kan fordres omstødt, hvis sikringsakten er foretaget senere end 3 måneder før fristdagen. Reglen giver således mulighed for at omstøde»pant for gammel gæld«, herunder i de tilfælde, hvor både gælden og den samlede sikkerhed i den til enhver tid værende fordringsmasse varierer (fakturabelåningsarrangementer mv.). I retspraksis om konkurslovens 70 er der taget højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved omstødelse af»pant for gammel gæld«i sådanne arrangementer. Det følger således af retspraksis om nettometoden, at i en sag med såvel vekslende kredit som vekslende sikkerhedsstillelse må omstødelsesperioden betragtes som en enhed, således at udviklingen i den samlede gæld og sikkerhedsstillelse i perioden sammenlignes. Kun i det omfang kreditor inden for omstødelsesfristen har modtaget sikkerhed, der overstiger den samtidige gældsstiftelse, kan sikkerheden anses for tilsagt for gammel gæld. Beregningen heraf må ske på grundlag af kredittens og sikkerhedens størrelse ved omstødelsesperiodens begyndelse og slutning. Selvom der indsættes en særlig regel om omstødelse af fordringspant i konkursloven, kan den gældende regel i 70, stk. 1 (1. pkt.), finde uændret anvendelse på fordringspant, jf. tinglysningslovens 47 d, der er tilsagt og tinglyst senere end 3 måneder før fristdagen. Det betyder, at fordringspantet vil kunne omstødes, hvis der er tale om»pant for gammel gæld«, eller hvis fordringspantet ikke er tinglyst uden unødigt ophold efter gældens stiftelse. Såfremt en aftale om fordringspant indgås inden for omstødelsesfristen, og den omfatter allerede stiftede fordringer, må det antages, at det for disse fordringers vedkommende ikke er stiftelsestidspunktet, der er afgørende ved anvendelse af nettometoden ved omstødelse efter konkurslovens 70, men tidspunktet for foretagelse af sikringsakten. Til 70, stk. 3 Den foreslåede regel i stk. 3 indebærer, at et virksomhedspant, jf. tinglysningslovens 47 c, der er tinglyst senest 3 måneder før fristdagen, ikke kan omstødes efter 70, stk. 1. Det følger heraf, at et virksomhedspant i relation til omstødelse som hovedregel vil blive bedømt efter den foreslåede bestemmelse i konkurslovens 70 a, jf. lovforslagets 2, nr. 6. Et virksomhedspant, der er tinglyst senere end 3 måneder før fristdagen, skal derimod i relation til omstødelse bedømmes efter den gældende regel i konkurslovens 70, stk. 1, 1. pkt. Såfremt der efter den nettometode, der anvendes i retspraksis, foreligger en nettoforøgelse af sikkerheden efter sikringsaktens foretagelse, kan der i disse tilfælde ske omstødelse efter konkurslovens 70, stk. 1. Til 70 a

10 Virksomhedspanthaverens (f.eks. pengeinstituttets) risikoformindskelse ved indbetalinger på pantsætterens kassekredit kan som udgangspunkt omstødes efter konkurslovens 67 om omstødelige betalinger eller efter den foreslåede 70 a om omstødelig sikkerhed. Er en pantsat fordring på kr. ophørt ved indbetaling på den kassekredit, som er sikret ved pantet, reducerer dette som udgangspunkt den forøgelse af panteretten, der kan omstødes efter 70 a, 1. og 2. pkt. Nedbringelsen af kassekreditten vil imidlertid kunne omstødes efter 67, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, herunder navnlig om pantsætteren på indbetalingstidspunktet havde fri rådighed over kassekreditten. Sker indbetalingen som et led i panthaverens tiltrædelse af pantet, f.eks. i sammenhæng med at panthaveren nedsætter trækningsrammen på kassekreditten, vil spørgsmålet om omstødelse i stedet skulle bedømmes efter den foreslåede regel i konkurslovens 70 a. Det fremgår heraf, at det afgørende for, om spørgsmålet om omstødelse af indbetalinger på den pantsikrede kassekredit i omstødelsesperioden skal bedømmes efter 67 eller 70 a, vil være, om panthaveren må anses for at have tiltrådt sit pant i forbindelse med indbetalingen af den pantsatte fordring på kontoen. Den foreslåede regel i 70 a adskiller sig herved formentlig fra den måde, hvorpå reglen i konkurslovens 70 i retspraksis er blevet afgrænset over for reglen i 67. Var fordringen i eksemplet først blevet indfriet, efter at panthaveren tiltrådte pantet, skal indfrielsen ikke tages i betragtning ved anvendelse af 70 a, 3. pkt., da forholdet må anses som en fyldestgørelse via pantet, og ikke som en reduktion af pantet. I dette tilfælde foreligger der således ikke en forringelse af pantet efter 1. led, ligesom der ved beregningen af nettokreditudvidelsen af pantet efter 2. led skal bortses fra den nedbringelse af kassekreditten, der er sket ved indfrielsen af fordringen. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1459/2005 afgivet af et udvalg om virksomhedspant. Med henblik på at overveje en række spørgsmål vedrørende omstødelse af pant for gammel gæld nedsatte udvalget i samarbejde med Konkursrådet en arbejdsgruppe, som afgav et notat af 15. januar 2005 om omstødelse af pant for gammel gæld medtaget som bilag III til betænkningen. I betænkningen har udvalget tilsluttet sig arbejdsgruppens synspunkter og forslag. I arbejdsgruppens notat af 15. januar 2005 hedder det bl.a.: Det er således efter en samlet vurdering arbejdsgruppens opfattelse, at muligheden for at omstøde et virksomhedspant bør begrænses til den risikoformindskelse, der ikke fremtræder som ordinær. Det er på baggrund af det foregående arbejdsgruppens opfattelse, at konkurslovens 70 ikke uden ændringer er egnet til at regulere spørgsmålet om omstødelse af virksomhedspant. Det falder imidlertid uden for denne arbejdsgruppes arbejde at overveje, om konkurslovens 70 der uden væsentlige ændringer er videreført fra en bestemmelse i konkurs-

11 loven af 1872 mere generelt er egnet til at regulere spørgsmålet om omstødelse i forbindelse med de finansieringsformer, der anvendes i dag. Arbejdsgruppen foreslår på denne baggrund, at omstødelse af et virksomhedspant efter den model, som i udkastet benævnes virksomhedspant, behandles i en særlig bestemmelse herom 70 a. Et virksomhedspant, der er tinglyst senere end 3 måneder før fristdagen, bør dog omstødelsesmæssigt behandles efter konkurslovens 70, stk. 1. Et virksomhedspant vil formentlig som oftest blive etableret på et tidligt tidspunkt, idet det vil sikre den løbende driftskredit. Et virksomhedspant, der først sikres inden for omstødelsesfristen, fremtræder derfor ikke som ordinært. Dette markeres gennem henførelsen til konkurslovens 70, stk. 1. Arbejdsgruppen foreslår tilsvarende, at et virksomhedspant efter den model, som i udkastet benævnes fordringspant, skal omstødes efter konkurslovens 70, stk. 1. Retstekniske grunde tilsiger efter arbejdsgruppens opfattelse, at den omstødelsesregel, dér i givet fald skal finde anvendelse, er den samme, uanset om der er tale om et traditionelt factoringarrangement eller et fordringspant. Det ville således være uheldigt, hvis panthaverens overvejelser om i givet fald at skulle underkaste sig den for panthaveren lempeligste omstødelsesregel ville øve indflydelse på virksomhedens (pantsætterens) mulighed for at vælge den mest hensigtsmæssige finansieringsstruktur. Dette medfører i forhold til omstødelse en forskellig retsstilling for et virksomhedspant, der er begrænset til virksomhedens fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, og et fordringspant. Dette er som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt, men det får efter arbejdsgruppens opfattelse næppe nogen praktisk betydning, bl a. fordi det kun er et virksomhedspant, der efter forslaget til konkurslovens 27, stk. 3, hæfter for de med konkursbehandlingen forbundne omkostninger. Såfremt en panthaver alene ønsker pant i virksomhedens fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, vil det således i praksis blive et valg mellem en traditionel factoringordning og et fordringspant. Arbejdsgruppen foreslår, at bestemmelsen i 1. pkt. om, at sikringsakten skal være foretaget senere end 3 måneder før fristdagen, for at omstødelsesregel finder anvendelse, ikke bør gælde for fordringspant. Det følger endvidere af retspraksis om omstødelse af eksisterende former for fakturabelåningsarrangementer efter konkurslovens 70, at sikkerheden i den enkelte fordring i almindelighed tidligst anses for tilsagt ved fordringens stiftelse, jf. Højesterets dom af 8. oktober 2004 (sag 153/2003, 1. afdeling Harlekin Legetøj ApS). Med den foreslåede regel vil den gældende retspraksis om omstødelse af eksisterende former for fakturabelåningsarrangementer således kunne finde anvendelse uændret på fordringspant, jf. U H (nettometoden). Er en pantsat fordring på kr. ophørt ved indbetaling på den kassekredit, som er sikret ved pantet, reducerer dette den forøgelse af panteretten, der kan omstødes efter 1. og 2. pkt. Indbetalingen på kassekreditten indebærer en nedbringelse af kassekreditten, der i stedet kan omstødes efter 67, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

12 Nedbringelsen er sket inden panthavers tiltrædelse af pantet og må derfor anses for en betaling snarere end en fyldestgørelse via pantet. 70 a adskiller sig på dette punkt formentlig fra den måde, hvorpå 70 i retspraksis er blevet afgrænset over for 67. Forskellen på 70 og 70 a på dette punkt skal imidlertid ses i lyset af, at panthaver ved traditionelt pant typisk foretager rådighedsberøvelse som led i sikringsakten, hvorfor fyldestgørelse må anses som fyldestgørelse via pantet (og ikke som en betaling), mens en virksomhedspanthaver formentlig som udgangspunkt ikke foretager rådighedsberøvelse af de pantsatte fordringer, hvorfor fyldestgørelse må anses som en betaling, så længe panthaver ikke har tiltrådt pantet. Var fordringen i eksemplet først blevet indfriet efter at panthaveren tiltrådte pantet, skal indfrielsen ikke tages i betragtning ved anvendelse af 70 a, 3. pkt., da forholdet må anses som en fyldestgørelse via pantet, jf. ovenfor, og ikke som en reduktion af pantet. I dette tilfælde foreligger der således ikke en forringelse af pantet efter 1. led, ligesom der ved beregningen af nettokreditudvidelsen af pantet efter 2. led skal bortses fra den nedbringelse af kassekreditten, der er sket ved indfrielsen af fordringen. Det følger af det ovenfor anførte, at man ved afgrænsningen af 67 over for 70 a. må lægge vægt på, om fyldestgørelse er sket før eller efter, at panthaveren har tiltrådt pantet. En nettoreduktion af den sikrede fordring, der er sket inden panthaveren har tiltrådt pantet, kan ikke omstødes efter 70 a, men vil derimod kunne omstødes efter eksempelvis 67 eller 74, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår i første række omstødelse af pant for gammel gæld efter konkurslovens 70, stk. 1, 1. pkt., hvorefter pant for gammel gæld kan fordres omstødt, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Spørgsmålet er, om indbetalinger på en kassekredit sikret ved fordringspant, jf. tinglysningslovens 47 d, gribes af omstødelse af fordringspantet efter konkurslovens 70, stk. 1, når indbetalingerne hidrører fra fordringer omfattet af fordringspantet og er sket i omstødelsesperioden. I anden række er spørgsmålet, om indbetalingerne kan omstødes efter konkurslovens 74, hvis de ikke gribes af omstødelsen af fordringspantet efter 70. I den foreliggende sag fik Totalbanken A/S den 15. juni 2009 tinglyst et fordringspant på 2 mio. kr. til sikkerhed for Lasse Vognmand A/S gæld, herunder selskabets kassekredit. Lasse Vognmand A/S blev erklæret konkurs den 14. september 2009 (dekretdag) efter indgivelse af konkursbegæring den 9. september 2009 (fristdag). Tinglysningen fandt således sted mindre

13 end tre måneder før fristdagen, og parterne er enige om, at der foreligger pant for gammel gæld, som kan omstødes efter konkurslovens 70, stk. 1. I perioden fra tinglysningen af pantet til dekretdagen skete der en nettonedbringelse af kassekreditten med ,73 kr. som følge af betaling af fordringer omfattet af fordringspantet, ligesom banken i perioden på kassekreditten trak et beløb på ,13 kr. til betaling af et afdrag på selskabets valutalån i banken. Spørgsmålet er, om Totalbanken i forbindelse med omstødelse af fordringspantet skal betale det samlede beløb på ,86 kr. til konkursboet. Tre dommere Børge Dahl, Jytte Scharling og Lars Apostoli udtaler herefter: Omstødelse af et fordringspant for gammel gæld efter konkurslovens 70, stk. 1, indebærer, at pant i udestående fordringer falder bort. Omstødelse indebærer endvidere efter vores opfattelse, at banken skal fralægge sig den nettonedbringelse af den pantsikrede gæld, som har fundet sted i omstødelsesperioden ved indfrielse af pantsikrede fordringer. Efter sammenhængen mellem gælden til banken, sikkerheden i fordringerne og disses indbetaling til banken finder vi det bedst stemmende med omstødelsesreglens formål at anse gældens nettonedbringelse for en fordel, som gribes af omstødelsen af pantet. Forholdet mellem konkurslovens 67 og den særlige regel i konkurslovens 70 a om virksomhedspant tinglyst senest tre måneder før fristdagen kan således efter vores opfattelse ikke tillægges betydning for forståelsen af 70, stk. 1, om pant for gammel gæld sikret senere end tre måneder før fristdagen, jf. herved også Folketingstidende , Tillæg A, s Særligt for så vidt angår fordringspant fremgår det af forarbejderne til reglerne i tinglysningsloven og konkursloven om virksomhedspant og fordringspant, at det er tillagt afgørende betydning, at finansieringskildens eventuelle omstødelsesmæssige overvejelser ikke bør øve indflydelse på en virksomheds valg af den mest hensigtsmæssige finansieringsform, jf. Folketingstidende , Tillæg A, s Det fremgår, at der tilsigtes en ordning, som sidestiller fordringspant med traditionelle fakturabelåningsarrangementer. Ved pant i form af traditionel fakturabelåning er nettonedbringelse af den pantsikrede gæld, som har fundet sted i omstødelsesperioden, i praksis anset for omfattet af omstødelsesreglen i 70, når sikringsakten har fundet sted senere end tre måneder før fristdagen. Nedbringelsen af den samlede pantsikrede gæld i omstødelsesperioden opgjort efter nettometoden udgør ,86 kr., og det beløb kan rummes i fordringspantet på 2 mio. kr. I kon-

14 sekvens af omstødelsen af fordringspantet efter konkurslovens 70 skal Totalbanken herefter fralægge sig beløbet på ,86 kr., selv om banken ikke havde tiltrådt sit pant inden konkursdekretet. Det er i den forbindelse uden betydning, at yderligere indbetalinger på kassekreditten fandt sted efter konkursdekretet. På denne baggrund stemmer vi for at tage konkursboets påstand til følge. Dommerne Michael Rekling og Oliver Talevski udtaler: Det fremgår af konkurslovens 67, at Betaling af gæld under visse omstændigheder kan fordres omstødt. Det fremgår af konkurslovens 70, stk. 1, at en Panteret eller anden sikkerhedsret kan fordres omstødt under visse omstændigheder. Vi finder, at en nedbringelse af en kassekredit med betalinger hidrørende fra fordringer pantsat til sikkerhed for kreditten ikke automatisk skal omstødes efter 70, stk. 1, blot fordi panteretten/sikkerhedsretten er omstødelig efter denne bestemmelse. Ved afgrænsningen af, om en sådan nedbringelse er udtryk for betaling af gæld, jf. 67, eller for fyldestgørelse gennem pantet, jf. 70, må det efter vores opfattelse generelt være afgørende, om panthaver må anses for at have tiltrådt sit pant. Kun i så fald kan 70 finde anvendelse. Spørgsmålet er herefter, om de særlige bestemmelser om virksomhedspant og fordringspant, der blev indført samtidigt ved lov nr. 560 af 24. juni 2005, kan føre til et andet resultat med hensyn til fordringspant. Ved bedømmelsen heraf tillægger vi det vægt, at det ikke fremgår af ordlyden i konkurslovens 70 som ændret ved den nævnte lov, at lovgivningsmagten for så vidt angår fordringspant har tilsigtet en ændring af den nævnte retstilstand, hvorefter tiltrædelse af pantet er afgørende for omstødelse efter blev da heller ikke ændret i den forbindelse. Et fordringspant er et flydende pant, der indebærer, at fordringerne gribes af panteretten, efterhånden som de stiftes, og udgår af panteretten ved ophør, typisk ved indfrielse, herunder modregning, eller forældelse. Et fordringspant har således betydelig lighed med virksomhedspant i fordringer, hvorved bemærkes, at ordlyden af tinglysningslovens 47 c, stk. 1, og stk. 3, nr. 1, og 47 d også i det væsentlige er identisk. Vi finder derfor, at der må gælde et udgangspunkt om, at virksomhedspant i fordringer og fordringspant må behandles ens ved afgrænsningen af, om en nedbringelse af en kassekredit med betalinger hidrørende fra fordrin-

15 ger pantsat til sikkerhed for kreditten er udtryk for betaling af gæld eller for fyldestgørelse gennem pantet. Efter forarbejderne er der efter vores opfattelse sikre holdepunkter for, at lovgivningsmagten i forbindelse med indførelsen af konkurslovens 70 a om omstødelse af virksomhedspant har tilsigtet, at indbetalinger på den sikrede kassekredit i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne generelle afgrænsning af 67 over for 70 skal bedømmes efter 67, hvis betalingerne er sket inden virksomhedspantets tiltrædelse. Begrundelsen herfor er, at en virksomhedspanthaver som udgangspunkt ikke foretager rådighedsberøvelse af de pantsatte fordringer, hvorfor fyldestgørelse må anses som en betaling, så længe panthaver ikke har tiltrådt pantet. De hensyn, der efter forarbejderne ligger bag afgrænsningen af 67 over for 70 a, gør sig efter vores opfattelse tilsvarende gældende vedrørende fordringspant, og vi finder, at der ikke foreligger tilstrækkeligt sikre holdepunkter i forarbejderne for at antage, at der skal gælde en anden afgrænsning mellem 67 og 70 for så vidt angår fordringspant. Det bemærkes herved, at den måde, som 67 efter vores opfattelse generelt skal afgrænses over for 70 på, indebærer, at eventuelle omstødelsesmæssige overvejelser ikke bør øve indflydelse på valget mellem fordringspant og traditionelle fakturabelåningsarrangementer, når der skal træffes bestemmelse om finansieringsform. Herefter finder vi, at i en situation, hvor panthaveren ikke kan siges at have tiltrådt sit fordringspant med den virkning, at skadesløsbrevets ramme forbruges, må nedbringelsen af kassekreditten med betalinger hidrørende fra de pantsatte fordringer anses for at være betalinger som led i den almindelige belåning og ikke som en fyldestgørelse gennem pantet. Det er ubestridt, at Totalbanken ikke før konkursen havde tiltrådt sit fordringspant med den virkning, at banken ved nedbringelsen af kassekreditten forbrugte af rammen på 2 mio. kr. i skadesløsbrevet. Vi bemærker herved, at det også i den omtvistede periode fra tinglysningen af fordringspantet den 15. juni 2009 til dekretdagen den 14. september 2009 var naturligt for Lasse Vognmand A/S at anbringe de penge, der kom ind ved, at virksomhedens kunder betalte for modtagne ydelser, på kassekreditten. Vi bemærker videre, at det ikke er bestridt, at Lasse Vognmand A/S også i den omtvistede periode frit kunne trække på kassekreditten og dermed råde over betalingerne fra de pantsatte fordringer.

16 Nedbringelsen af kassekreditten i omstødelsesperioden og betalingen af afdraget på valutalånet gennem træk på kassekreditten kan således ikke omstødes efter 70. Vi kan derfor ikke følge konkursboets standpunkt om, at det påståede beløb skal betales til konkursboet i medfør af konkurslovens 70, jf. 75. Konkursboet har i anden række gjort gældende, at betalingerne skal omstødes efter konkurslovens 74. Efter bevisførelsen finder vi, at det ikke er godtgjort, at betalingerne gennemført før fristdagen den 9. september 2009 var utilbørlige i 74 s forstand. Derimod lægger vi til grund, at Totalbanken den 9. september 2009 blev bekendt med, at der var indgivet konkursbegæring mod Lasse Vognmand A/S. I lyset af bankens forudgående viden om Lasse Vognmand A/S økonomiske problemer og om forsøgene på at rekonstruere virksomheden finder vi, at nettonedbringelsen af kassekreditten i perioden fra den 9. september til den 14. september 2009 var utilbørlig, og at de øvrige betingelser for omstødelse i konkurslovens 74 også var opfyldt for så vidt angår denne nedbringelse. På denne baggrund stemmer vi for at tage konkursboets påstand til følge med ,24 kr. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at konkursboets påstand tages til følge. Sagsomkostninger for landsret og Højesteret er fastsat til dækning af advokatudgift med kr. og af retsafgift med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Totalbanken A/S skal til Lasse Vognmand A/S under konkurs betale ,86 kr. med procesrente fra den 8. juni I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Totalbanken A/S til Lasse Vognmand A/S under konkurs betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Virksomhedspant aktuelle emner Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Tre aktuelle emner I. Prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og factoring II. Virksomhedspant

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: kontorchef Lennart Houmann, Formueretskontoret Evaluering af virksomhedspanteordningen 1. september 2008 Justitsministeriet har i brev af 6. maj 2008 bedt om Finans og Leasings

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Virksomhedshedspant i konkurs

Virksomhedshedspant i konkurs Virksomhedshedspant i konkurs En retlig analyse af kurators angrebsmuligheder med særlig henblik på omstødelse og skjult tiltrædelse A legal analysis of a bankruptcy trustee s possibilities of contesting

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere