Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation til biloplag på beskyttet natur"

Transkript

1 Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj Højby Sendt til: og Den 12. februar 2015 Dispensation til biloplag på beskyttet natur - på ejendommen matr.nr. 17ak Højby By, Højby beliggende Tinghulevej 5B, 4573 Højby i Odsherred Kommune. Natur, Miljø og Trafik Ref.: MTR/ETW Sag: Dok.: Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur, Miljø og Trafik På den nævnte ejendom, som du ejer, har kommunen konstateret, at der er etableret biloplag til opbevaring af miljøbehandlede biler på beskyttet overdrev. Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet ligger inden for beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, nr. 4. Bestemmelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i bl.a. biologiske overdrev ved for eksempel at fjerne planter eller blotlægge jorden for større områder af den beskyttede natur. Dispensation Odsherred Kommune giver hermed Højby Autoophug A/S dispensation til at beholde det biloplag, som er etableret i et beskyttet biologisk overdrev. Vilkårene for dispensationen skal overholdes, hvis virksomheden vil beholde biloplaget i sit nuværende omfang. Kommunen giver dispensationen i henhold til naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag Se i øvrigt afgørelse af samme dato i dokument nummer vedr. afregistrering af en del af det beskyttede overdrev.

2 Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. 87 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 1. Ejer/bruger skal etablere erstatningsnatur, som angivet på kortet sidst i denne afgørelse 2. Erstatningsnaturen etableres ved at rydde vedplanter, med det formål at skabe overdrev 3. Inden rydningen iværksættes skal kommunen kontaktes med henblik på en besigtigelse, hvor der på stedet angives præcis hvilke krat og vedplanter, der skal ryddes og hvordan 4. Der må ikke ryddes fra 1. april til 1. august for at undgå unødig skade på yngel af bl.a. fugle og markfirben 5. Alt ryddet plantemateriale skal fjernes fra området o Hvis det er nødvendigt kan plantematerialet afbrændes, fordi det er i forbindelse med en naturplejeaktivitet. Afbrænding må ske i perioden 1. december til 1. marts se kommunens regulativ for erhvervsaffald 15.3 Vær opmærksom på, at det kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis du ønsker at brænde af på beskyttet natur 6. Rydningsområderne skal holdes åbne, med fjernelse af opvækst hvert år i 5 på hinanden følgende år, dvs. t. o. m Vilkår nr. 1-4 skal være realiseret senest d. 1.januar 2016 Desuden vil kommunen gerne være behjælpelig med at finde og lave aftaler om afgræsning på hele områdets overdrev, uden at ejer eller bruger behøver at finde dyr eller passe dem. Ved at afgræsse overdrevet kan man sikre naturindholdet og bl.a. mindske mængden af opvækst frem til 2020 og fremefter. Tinglysning Kommunen tinglyser vilkårene på ejendommen efter klagefristens udløb. Hvis der er klaget over dispensationen, sker tinglysningen kun, hvis Natur- og Miljøklagenævnet fastholder dispensationen og dens vilkår. Dispensation fra NBL 3 2/10

3 Afgiften for tinglysningen er for tiden kr. I henhold til 66 i naturbeskyttelsesloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket. Forhold til andre myndigheder Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland, tlf Kommunen har orienteret museet om dispensationen ved kopi af dette brev. Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal Odsherred Kommune underrettes, jf. 21 i miljøbeskyttelsesloven gerne på tlf I det følgende gøres der rede for afgørelsen og for, hvad der videre kan ske i sagen. Redegørelse og vurdering Højby Autoophug A/S har anmodet om dispensation til at lovliggøre biloplaget (herefter oplagsplads øst ) i dets nuværende udstrækning og udseende. Hele virksomhedens udstrækning ligger i resterne af en gammel grusgrav. På baggrund af en fredningsdeklaration fra 29. september 1976 (fredningsnummer 28928) skal der være volde omkring virksomhedens oplagspladser, for at skærme det skrot der ligger på grunden. I 1977 gav Vestsjællands Amtskommune bl.a. zonetilladelse og virksomhedsgodkendelse for skrotplads. I ansøgningen er oplagsplads øst ikke nævnt, og er derfor ikke en del af denne zonetilladelse. På luftfoto fra 1989 er noget af oplagsplads øst brugt til opbevaring af bilskrot (se kortbilag 1). Den 6. juni 1992 træffer Vestsjællands Amtskommune en ikke-afgørelse vedr. terrænregulering lige nord for oplagsplads øst på baggrund af den oprindelige zonetilladelse fra Oplagsplads øst er ikke tegnet ind på kortet for ansøgningen til terrænreguleringen. Den 1. juli 1992 træder naturbeskyttelsesloven i kraft. Miljøgodkendelse fra 1999 omtaler ikke beskyttet natur, ej heller hvor virksomhedens biloplagspladser er placeret på matriklen. Mellem 2001 og 2004 bliver oplagsplads øst etableret, som den ser ud i dag. Se luftfoto-serie på næste side. Dispensation fra NBL 3 3/10

4 Figur 1. I denne luftfotoserie kan man se oplagsplads østs udvikling fra 1999 til Volden rundt om pladsen kan tydeligt ses på luftfoto fra 2002 og Dispensation fra NBL 3 4/10

5 Ejendommens beliggenhed er vist på Kortbilag 1, sidst i denne afgørelse, som er gengivet med tilladelse fra Geodatastyrelsen. Ansøgningen vedrører tilstandsændring af et område, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation, jf. lovens 65, stk. 3. Kommunen har første gang den 20. november 2012 besigtiget området sammen med Hans Davidsen, medejer af Højby Autoophug A/S, og konstateret, at biloplaget er etableret på bekostning af beskyttet natur med 3-5 m høje volde omkring. På grund af årstiden blev der ikke lavet en fyldestgørende floraliste. Den 26. juni 2013 kom kommunen på besigtigelse med henblik på at lave en fyldestgørende floraliste for området omkring oplagsplads øst og det resterende overdrev. En fyldestgørende floraliste kan ses i Bilag 2 i slutningen af denne afgørelse. Af væsentlige arter kan bl.a. nævnes Eng-Havre, Bakke-Soløje, Knoldet Mjødurt, Salomons Lysestage, Liden Klokke, Stor Knopurt, Bakke-Jordbær og Bakketidsel. Driftshistorie fra luftfotos: Luftfoto fra 1972 viser, at grusgraven for længst er ude af drift og området ligger ubrugt hen viser en skrotplads uden tilhørende bygninger. Der er ikke skrot, hvor oplagsplads øst ligger viser, at der er kommet en bygning i tilknytning til skrotvirksomheden. Oplagsplads øst er stadig ikke i brug viser, at der er kørselsveje (kørespor) gennem oplagsplads øst viser, at en lille del af oplagsplads øst er taget i brug til et mindre oplag af skrotbiler. Området svarer til det område som afregistreres som beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens 3) jf. dokument nummer Afgørelse om vurdering af overdrev viser en terrænregulering midtfor det nordlige skel. Volden om oplagsplads øst kan ikke erkendes på luftfoto. 1995, 96 og 99 viser alle det samme: Et lille oplag af skrotbiler på et mindre område af oplagsplads øst (se beskrivelse for luftfoto fra 1989). 1999, 2001, 02 og 04 se venligst Figur 1 på side 4. Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring. Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at det tabte overdrev var af høj botanisk værdi, at virksomheden senest siden 1989 har anvendt en del af oplagsplads øst til skrotbiler, og at områdets jordbund primært består af grus, hvilket muliggør en relativ hurtig r-/etablering af biologisk overdrev på matriklen. Store dele af det oprindelige overdrev er i dag ved at gro til med vedplanter af bl.a. tjørn og unge løvtræer. Når en myndighed giver dispensation til at nedlægge beskyttet natur, er retspraksis således, at ansøger skal etablere erstatningsnatur i størrelsesordnen 1:2, dvs. dobbelt så meget erstatningsnatur, som der er blevet nedlagt/ødelagt. Dispensation fra NBL 3 5/10

6 Natura 2000 og bilag IV-arter Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af mere end 4 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura område væsentligt. Der er meget stor sandsynlighed for, at området er et yngle- og rasteområde for markfirben, som er listet på habitatdirektivets bilag IV. Især de sydvendte skråninger med grus og spredt bevoksning kan have stor betydning for en bestand af markfirben i området. Der kan også findes flere forskellige arter af flagermus, som også er bilag IV-arter, i området. Arter listet på habitatdirektivets bilag IV kræver en streng beskyttelse. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke beskadiger eller ødelægger yngle- og rasteområder for arterne. Offentliggørelse Afgørelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside: Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Dispensation fra NBL 3 6/10

7 Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til naturteamet på tlf Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Venlig hilsen Mette Coulthard Flintholm Natursagsbehandler og biolog Dispensation fra NBL 3 7/10

8 Behandling af oplysninger I forbindelse med kommunens sagsbehandling kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at kommunen indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som oplysningerne vedrører, ret til indsigt i oplysningerne hos kommunen. Se mere om persondataloven og om andre rettigheder i henhold til loven på Juridisk baggrund og hjemmel Kommunen skal som tilsynsmyndighed i medfør af Naturbeskyttelseslovens 73, påse overholdelsen af loven og af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser. I medfør af samme, stk. 5, skal kommunen foranledige, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, med mindre forholdet har underordnet betydning. I medfør af lovens 74, stk. 1, påhviler det den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Kommunen finder ikke, at de nævnte forhold har underordnet betydning. Kommunen kan give dig et påbud om lovliggørelse af forholdene på din ejendom, jf. naturbeskyttelseslovens 73, stk. 5. Inden kommunen beslutter, om der skal udstedes påbud om lovliggørelse, foretager kommunen med dette brev den nødvendige partshøring og varsling af påbuddet jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, og forvaltningsskik. Et lovliggørelsespåbud, som kan blive kommunens næste skridt, kan ikke påklages, jf. naturbeskyttelseslovens 78, stk. 1, 2. pkt. Der kan dog i visse tilfælde klages til Naturklagenævnet, for så vidt du ønsker at gøre gældende, at forholdene er lovlige (retligt spørgsmål). Det kan ske i forbindelse med udstedelse af et lovliggørelsespåbud. Kopi sendt til: 1. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 2. Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., 3. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 4. Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred v/ komitémedlem Carl Henrik Haagensen 5. Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, 6. Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget v. Per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K, 7. Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 8. Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sjælland, 9. Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland 10. Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 11. Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, 12. Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København 13. Museum Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland. 14. Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre, Dispensation fra NBL 3 8/10

9 Kortbilag 1 Den vejledende registrering af beskyttet natur på denne matrikel er fra Den angivne erstatningsnatur er vejledende. Se vilkår nr. 3 Afgørelse vedr. afregistrering af nbl. 3. Dispensation fra NBL 3 10/11

10 Bilag 2 Artsnavn Artsscore Anemone sp. - Arve, Rød 1 Bakketidsel 5 Bjørneklo, Kæm- -1 pe- Blæresmælde 3 Blåhat 4 Blåmunke 4 Brombær sp. 0 Bunke, Bølget 3 Burre-Snerre -1 Bynke, Mark- 3 Draphavre -1 Dueurt, Glat 1 Eng-Havre 6 Fladbælg, Skov- 4 Fladstjerne, 4 Græsbladet Fløjlsgræs 2 Frytle, Mangeblomstret 4 Frytle, Mark- 4 Gederams -1 Gedeskæg sp. 2 Gulaks, Vellugtende 4 Gulerod, Vild 3 Haremad 1 Havtorn 3 Hedelyng 4 Hindbær -1 Hundegræs, Alm. 1 Hvene, Alm. 3 Hvene, Stortoppet -1 Hvidkløver -1 Hvidtjørn sp. 3 Hyld, Alm. 1 Høgeurt, Håret 4 Jordbær, Bakke- 5 Jordbær, Skov- 5 Katost, Rosen- 3 Kvik, Alm. -1 Klokke, Liden 5 Kløver, Hare- 3 Knopurt, Stor 5 Krageklo, Mark- 4 Kællingetand, 4 Alm. Kørvel, Vild -1 Lysestage, Salomons 6 Mangeløv, Alm. 4 Mjødurt, Knoldet 6 Nellikerod, Feber- 2 Nælde, Stor -1 Oksetunge, Læge- 1 Okseøje, Hvid 3 Padderok, Ager- 3 Perikon, Prikbladet 3 Pimpinelle 4 Potentil, Sølv- 3 Ranunkel, Bidende 3 Ranunkel, Lav -1 Rejnfan -1 Revling 4 Rose sp. - Rundbælg 4 Rødkløver 1 Røllike 3 Røn - Skræppe, Kruset -1 Slangehoved 3 Slåen 3 Sneglebælg, Hum- 3 le- Snerle, Ager- 2 Snerre, Gul 4 Snerre, Hvid 3 Soløje, Bakke- 7 Star, Pigget 4 Stenkløver, Hvid 0 Stenkløver, Mark- 0 Storkenæb, Blød -1 Storkenæb, Pyrenæisk 0 Svinemælk sp. -1 Syre, Alm. 3 Tjærenellike, Alm. 4 Torskemund, Alm. 2 Vejbred, Lancet- 3 Ærenpris, 3 Tveskægget Dispensation fra NBL 3 11/10

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere