Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)"

Transkript

1 Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec :14 offentliggørelse Til Sagsnummer Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl. Folketinget har den 18. december 2008 vedtaget lovforslag L24 af 8. oktober 2008 om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. Lovændringerne betyder bl.a. at der ved eksport skal foretages toldsyn af mere end 10 år gamle biler at SKAT skal foretage opslag i Bilbogen ved tilbagebetaling af registreringsafgift i forbindelse med eksport af et køretøj at der indføres papegøjenummerplader til varebiler, der må bruges privat. Folketinget har ligeledes vedtaget lovforslag L22 af 8. oktober 2008 om bl.a. ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler og dagsafgift for privat benyttelse af varebiler). L 24 Lovforslag L 24 Folketinget har den 18. december 2008 vedtaget lovforslag L 24 af 8. oktober 2008 om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. I registreringsafgiftsloven foretages følgende ændringer: El-drevne motorkøretøjer Begrænsningen på afgiftsfritagelsen for eldrevne motorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 2 tons fjernes, således at afgiftsfritagelsen gælder alle el-drevne motorkøretøjer uanset tilladt totalvægt. Motorcykel med sidevogn En registreret motorcykel, der monteres med en sidevogn, mister ikke dermed sin afgiftsmæssige identitet. Der skal således ikke betales ny registreringsafgift ved en sådan ombygning af en motorcykel. Det samme gælder en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen afmonteres. Eksport Toldsyn

2 Page 2 of 5 Der skal foretages syn af køretøjer, der eksporteres, hvis der søges om godtgørelse af restværdien af registreringsafgiften i køretøjet. Bestemmelsen gælder alle biler, der er 10 år eller ældre. For biler, der er under 10 år gamle, samt for motorcykler (uanset alder) kan SKAT kræve køretøjet synet af en synsvirksomhed før udbetaling af godtgørelse. Det syn, der skal foretages, består af to dele. For det første en prøvelse af, om bilen er i registreringsklar stand. For det andet en vurdering af bilens stand handelsmæssigt. Sidstnævnte er samme syn som det, der foretages af importerede køretøjer. Synsrapporten, der indgår ved SKATs værdiansættelse af køretøjet, må ikke være mere end 4 uger gammel, regnet fra indgivelsen af anmodningen om godtgørelsen. Eksportøren kompenseres for det gebyr, der kræves af synsvirksomheder for syn af et køretøj, ved en forhøjelse at godtgørelsesbeløbet med 30 Ekspeditionsgebyr Det nuværende ekspeditionsgebyr ved eksport på 18 bortfalder. Udbetaling Godtgørelsen udbetales til køretøjets ejer. Ejeren er den, der er registreret som ejer af køretøjet, medmindre andet bevises for SKAT. Er der flere ejere, udbetales godtgørelsen først, når ejerne over for SKAT har erklæret sig enige om, hvem udbetalingen skal ske til. Bilbogen SKAT skal ved udbetaling af godtgørelse respektere pant eller ejendomsforbehold i køretøjet, der er tinglyst i Bilbogen. Med tinglyst pant sidestilles tinglyst udlæg. På den anden side skal SKAT ikke afgøre, hvem blandt flere rettighedshavere, der har fortrinsstilling til godtgørelsen. Derfor skal SKAT, hvis der er tinglyst pant eller ejendomsforbehold i køretøjet på udbetalingstidspunktet, blot tilbageholde udbetalingen, indtil der ikke mere er tinglyst pant eller ejendomsforbehold i køretøjet. Hvis der kun er én tinglyst ret, og ejeren af køretøjet fuldt ud har overdraget retten til godtgørelsen til denne rettighedshaver, kan SKAT udbetale godtgørelsen til denne, selv om retten over køretøjer ikke er aflyst. Godtgørelse udbetales ikke, hvis ejeren kun har overdraget en del af godtgørelsen til indehaveren af den tinglyste ret, medmindre rettighedshaveren har meddelt SKAT, at restbeløbet kan udbetales til ejeren. Varebiler 95% afgift Der kan nu også udbetales godtgørelse af registreringsafgift af varebiler, der har betalt 95 % afgift efter de særlige regler for nedvejede varebiler (registreringsafgiftslovens 29 og 29a). Kontrol Føreren af et køretøj skal efter anmodning identificere sig over for SKAT og oplyse, hvem der er ejer af køretøjet. Føreren skal endvidere oplyse om forhold af betydning for vurderingen af, om køretøjet er afgiftsberigtiget korrekt. I lov om registrering af køretøjer foretages bl.a. følgende ændringer:

3 Page 3 of 5 Papegøjeplader Fra 1. januar 2009 skal varebiler, der indregistreres til privat anvendelse, herunder blandet erhvervsmæssigt/privat forsynes med særlige nummerplader ("Papegøjeplader"). Prisen for papegøjenummerplader bliver som udgangspunkt som prisen for almindelige nummerplader. Det er 1.18 for et sæt nummerplader og 59 for en enkelt nummerplade (en erstatningsnummerplade). I de tilfælde, hvor det i dag er gratis at omregistrere en varebil til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, skal der i disse tilfælde alene betales for de generelle omkostninger ved at producere og udlevere et sæt papegøjenummerplader eller et sæt gule nummerplader. Denne pris er vurderet til En varebil, der er registreret første gang før den 1. januar 2009, men efter den 2. juni 1998, og som senere første gang omregistreres til anden anvendelse Omregistrering fra - til Fra erhvervsmæssig til privat brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader) Fra erhvervsmæssig til blandet brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader) Fra blandet til privat brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader) Fra blandet til erhvervsmæssig brug (gule nummerplader bibeholdes) Fra privat til erhvervsmæssig brug (gule nummerplader bibeholdes) Fra privat til blandet brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader) Pris En varebil, der er registreret første gang den 1. januar 2009 eller senere, eller er registreret første gang før den 1. januar 2009, omregistret til anden anvendelse i 2009 eller senere, samt derefter anden eller følgende gange omregistreres til anden anvendelse. Omregistrering fra - til Pris Fra erhvervsmæssig til privat brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader Fra erhvervsmæssig til blandet brug (fra gule nummerplader til papegøjenummerplader) Fra blandet til privat brug (papegøjenummerplader bibeholdes) Fra blandet til erhvervsmæssig brug (fra papegøjenummerplader til gule nummerplader) Fra privat til erhvervsmæssig brug (fra papegøjenummerplader til gule nummerplader) Fra privat til blandet brug (papegøjenummerplader bibeholdes) Prisen på gælder således ikke for varebiler, der indregistreres første gang til privat eller til blandet privat eller erhvervsmæssig brug den 1. januar 2009 eller senere. Hvis en varebil, der i dag er indregistreret til privat eller blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse, og som derfor er forsynet med mærkat, ønskes forsynet med papegøjeplader i stedet for mærkaten, skal der betales normal pris for de nye nummerplader, dvs Færdselsloven - Fritagelse for registrering Skatteministeren kan fritage køretøjer, der benyttes i forbindelse med visse større officielle arrangementer, for registrering. Hermed fritages køretøjerne også for registreringsafgift og andre afgifter. Bemyndigelsen vil bl.a. kunne bruges i forbindelse med Klimatopmødet sidst i Ikrafttrædelse af L 24 Lovændringerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i lovtidende. Lovændringerne forventes offentliggjort i Lovtidende inden jul, således at ændringerne i praksis kan få virkning senest fra årsskiftet. L 22 Lovforslag L 22

4 Page 4 of 5 Ikrafttrædelse af L 22 Folketinget har ligeledes vedtaget lovforslag L 22 af 8. oktober 2008 om bl.a. ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler og dagsafgift for privat benyttelse af varebiler). Registreringsafgiftsloven - Ledsagebiler Lovændringen betyder, at der i registreringsafgiftslovens 5, stk. 10. indsættes en bestemmelse om, de almindelige regler for afgiftsberigtigelse af varebiler med 30 pct. afgift finder tilsvarende anvendelse for biler med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 ton, og indrettet med fast soveplads, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter, jf. bekendtgørelse om særtransport. Bilerne må ikke anvendes privat. Vægtafgiftsloven For biler specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter, jf. ovenfor, betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Ledsagebiler kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse. Dagsafgift for privat benyttelse af varebiler, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Der gives mulighed for at betale afgift pr. dag ved at ændre vægtafgiftsloven således, at det bliver muligt at betale for samtlige skatte- og afgiftsmæssige krav, som følger af den private anvendelse af og rådighed over varebilen, for én dag ad gangen i op til 20 dage årligt pr. bil. Køretøjet anses fortsat som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Ordningen gælder for vare- og lastbiler med tilladt totalvægt indtil 4 tons. Afgiften for privat benyttelse af køretøjet udgør på 225 kr. pr. dag, hvor køretøjet anvendes privat i indtil 20 dage pr. kalenderår. Der udstedes bevis for betalingen, som skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag og på forlangende forevises politiet eller SKAT. Ordningen gælder ikke for motorkøretøjer, der er fritaget for afgift efter vægtafgiftsloven eller fritaget for registreringsafgift efter 2 i registreringsafgiftsloven. Der vil i forbindelse med ikrafttrædelsen blive etableret en facilitet på SKATs internetside, således at dagsbevis kun kan bestilles og købes via elektroniske adgang. Lovændringen om ledsagebiler har virkning fra og med den 1. januar 2009, hvorimod lovændringen om dagsafgift for privat benyttelse af varebiler først træder i kraft på et senere tidspunkt. Yderligere spørgsmål Har De spørgsmål, bedes De kontakte SKAT. Husk at tilmelde Dem automatisk mail om nyheder fra SKAT via - virksomheder, nyhedsmail.

5 Page 5 of 5 Henvendelse rettes til Henvisning Punktafgiftsvejledningen

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 Sag 94/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere