Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme."

Transkript

1 Hvem tager det hele? INDHOLD: Virksomhedspant Omstrukturering Rentefi ksering mellem interesseforbundne parter... 6 Bindende svar Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark... 7 det bemærkes... 8 Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme. Alligevel er det en vending, der dukker op i den lukkede del af hjernen, når man taler om virksomhedspant. Det nye og ganske skelsættende begreb virksomhedspant er kommet for at blive - og så må vi se på for- og bagsider ved begrebet. I forhold til det nugældende pantsætningssystem i Danmark er virksomhedspant endog særdeles nyskabende. Man kan nu relativt let og uden det store papirarbejde pantsætte stort set hele sin virksomhed. Selv aktiver, der ikke er værdiansat i regnskabet, kan pantsættes. Der er ingen tvivl om, at virksomhedsejeren kan drage nytte af det nye begreb; det er nu muligt at mobilisere en sikkerhed for gæld, der er mere omfattende - og dermed måske udvide kreditrammen. Der er heller ingen tvivl om, at långiverne - typisk et pengeinstitut - bliver glade for det nye begreb; det er nu muligt at få pant i noget mere. Den anden side af medaljen kan så beskues af de kreditorer, der ikke har pant i virksomheden - er deres sikkerhed for at få pengene blevet forringet? Det kan man ikke svare entydigt på - men det har heller ikke tidligere været særlig lukrativt at få konkursdividende, og måske gør virksomhedspantet det direkte muligt for virksomheden at overleve. Alt i alt kræver etablering af virksomhedspant overvejelser for alle parter. De simple kreditorer får ikke meddelelse om etablering af virksomhedspant og må derfor søge i offentlige registre eller læse historisk regnskabsmateriale. I øvrigt kommer FACIT som sædvanlig langt omkring. Der er en artikel om forskellige former for omstrukturering, der er en opdatering vedrørende rentefi ksering - og der er et særligt afsnit for pensionister, der bor i udlandet og har sommerhus i Danmark. Endelig omtaler vi de forenklede regler for et bindende svar fra Skat, der er skattemyndighedernes nye navn. Told er faldet bort - men bindende svar fra Skat er dog ikke at ligne med ægteskabsløfter! God jul - og godt nytår!

2 Virksomhedspant En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant Forberedelse Øget mulighed for pantsætning Pant i det samlede varelager Bag på det forrige nummer af FACIT informerede vi ganske kort om vedtagelsen af de nye regler om virksomhedspant. I denne artikel vil vi uddybe reglerne, idet det allerede inden lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2006 kan have interesse at forberede eventuel etablering af virksomhedspant. Man kan gøre alle forberedelser, så det umiddelbart efter den 1. januar vil være muligt at få tinglyst et nyt virksomhedspant, der kan kobles sammen med nye fi nansieringsmuligheder. Denne artikel vil belyse nogle hovedpunkter i virksomhedspantet, men vi gør opmærksom på, at rådgivning om fordele og ulemper skal ske individuelt - og virksomhedens rådgivere bør kontaktes. Hvad er det særlige ved virksomhedspant? Virksomhedspant er en mulighed for pantsætning af virksomhedens aktiver i større grad end tidligere - og i en langt mere håndterlig form. Vil man i dag give pant i eksempelvis virksomhedens varelager, er dette kun muligt, hvis varelageret bliver låst inde, og panthaveren har nøglen. Dette bliver ofte kaldt nøglepant. Det er naturligvis ganske upraktisk, at hver gang virksomheden skal sælge en vare, skal der ringes til eksempelvis banken, der så rykker ud med en nøgle - og formentlig også vil have pengene for den solgte vare med hjem. Fremover kan der gives pant i virksomhedens samlede varelager - og der kan frit sælges af varelageret samtidig med, at nye varer på lageret gribes af det bestående virksomhedspant. Endvidere kan der på en enkel måde gives pant i stort set alle virksomhedens aktiver under ét, om end der er visse formkrav forbundet hermed. Hvad kan omfattes af virksomhedspant? Syv forskellige kategorier af virksomhedsaktiver kan pantsættes under ét virksomhedspant til én kreditor. Der er også mulighed for at give virksomhedspant i én aktivtype til én kreditor og i en anden aktivtype til en anden kreditor. Det kan ligeledes vælges kun at give virksomhedspant i nogle af de syv aktivtyper. Aktivtyperne er følgende: 1. Der kan gives virksomhedspant i virksomhedens simple fordringer, der hidrører fra salg af virksomhedens varer eller tjenesteydelser. Er der udstedt gældsbrev eller veksel, er det ikke en simpel fordring, og disse tilgodehavender kan således ikke omfattes af virksomhedspantet. Fordringer på det offentlige, eksempelvis et tilgodehavende momsbeløb, kan heller ikke omfattes af virksomhedspantet. Der skal ikke ske nogen form for meddelelse til debitorerne, der skal betale til virksomheden fuldstændig som normalt. På denne måde adskiller virksomhedspant sig således fra factoring, hvor debitor skal adviseres og kun kan betale til den, der har overtaget fordringen som led i en factoringaftale. 2. Virksomhedens varelagre (råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) kan omfattes af virksomhedspantet. Der er en vigtig undtagelse, idet brugte biler ikke kan omfattes af virksomhedspant. Dette skyldes, at der i forvejen er et velfungerende system for pantsætning af brugte biler i form af den såkaldte bilbog, hvor alle pantsætninger er registreret på den enkelte bil. Som følge af stelnumre og registreringsnumre er det muligt at holde styr på biler. 3. Biler, der aldrig har været indregistreret i Centralregisteret, kan man ikke på samme måde holde styr på. Fabriksnye biler kan derfor omfattes af et virksomhedspant. 2

3 4. Driftsinventar og driftsmateriel kan omfattes af virksomhedspantet. Hidtil har man udelukkende kunnet løsørepantsætte disse aktiver, hvilket betød, at ejeren ikke kunne sælge driftsinventar og løsøre uden panthaverens tilsagn. Det kan nu lade sig gøre. Sælger virksomheden sin gamle maskine og køber en ny og mere moderne, udgår den gamle maskine blot af virksomhedspantet, og den nye omfattes automatisk af virksomhedspantet. Der er her nogle særlige problemstillinger i relation til aktiver, som på grund af deres særlige beskaffenhed vil blive omfattet af tinglyst gæld i fast ejendom. Køber virksomheden en ny maskine med ejendomsforbehold fra sælgeren (eksempelvis på en købekontrakt), vil dette også skulle aftales nærmere med virksomhedspanthaveren. 5. Drivmidler og andre hjælpestoffer, der eksempelvis omfatter beholdninger af brændsel eller foder, kan lægges ind under virksomhedspantet. 6. Et landbrug, en minkfarm, et dambrug eller andre virksomheder med dyr som aktiv kan tinglyse et virksomhedspant i besætningen. Det er underordnet, om der er tale om en stambesætning eller en salgsbesætning. 7. Virksomhedens immaterialrettigheder kan virksomhedspantsættes. Dette gælder eksempelvis goodwill, patentrettigheder, varemærker og mange andre typer. Hvad kan ikke omfattes af virksomhedspantet? Inden for de ovenstående kategorier er der en del aktiver, der ikke kan omfattes af et virksomhedspant: Aktiver, der omfattes af pant i fast ejendom (tilbehør) Andelsboligaktiver Apotekers inventar og varelagre Biler, der ikke er indregistrerede, men kører rundt Skibe med en bruttotonnage på fem eller derover Luftfartøjer Varelager af brugte biler Biler, der ikke er indregistrerede, kører eksempelvis rundt i lufthavne. Der henvises til omtalen af varelager af brugte biler ovenfor. Øvrige forhold Alle pantsætninger efter reglerne om virksomhedspant fi nder sted ved anvendelse af en speciel formular og anmeldes ét sted (Retten i Århus). Det vil fremgå af registeret, hvilke aktivtyper en virksomhed har virksomhedspantsat. Registreringen sker under virksomhedens CVRnummer, for personer dog ved anvendelse af CPR-nummeret. Det skal bemærkes, at det skadesløsbrev, som en virksomhedspantsætning hviler på, ikke kan overdrages. Skifter man således panthaver - eksempelvis ved fl ytning til et andet pengeinstitut - udløses der ikke stempelomkostninger. Virksomhedspanthaveren påtager sig en særlig forpligtelse til at dække op til kr. i omkostninger ved skyldnerens eventuelle konkurs. Denne bestemmelse skal ses i lyset af, at al dividende ved virksomhedspant ofte tilfalder én kreditor. Der gælder særlige omstødelsesregler ved virksomhedspant, og det bemærkes, at der kan foretages udlæg på ganske normal vis i de aktiver, der i forvejen er givet virksomhedspant i. Udlægshaveren skal inden for tre dage informere virksomhedspanthaveren, der herefter har tre måneder til at beslutte, om der skal begæres en konkurs. I tilfælde af konkursbegæring eller betalingsstandsning inden for tre måneder efter udlæggets foretagelse, falder udlægget bort ved omstødelse. Ud over virksomhedspantet er der også mulighed for at lave et såkaldt fordringspant, der er en pantsætning af virksomhedens simple fordringer - såsom debitorer - på samme måde som ved virksomhedspant. Der er enkelte forskelle mellem virksomhedspant og fordringspant, blandt andet skal panthaveren ikke dække omkostninger ved konkurs som nævnt ovenfor, pantet viger ikke for udlæg, og der er ikke særlige omstødelsesregler. Særlig formular Omstødelse Fordringspant 3

4 Fordele ved virksomhedspant Det er ikke muligt at have både virksomhedspant og fordringspant i den samme virksomhed - men der kan godt afgives virksomhedspant til fl ere forskellige panthavere, der så får pant i hver deres aktivgrupper, eksempelvis tilgodehavender. Overveje virksomhedspant? Der kan være tre umiddelbare fordele ved at etablere virksomhedspant: Sikring af et bestående låneforhold Reduktion af renten som følge af bedre sikkerhedsstillelse Udvidelse af kreditmuligheden som følge af fl ere sikkerheder Virksomheder i kraftig vækst, iværksættere og kriseramte virksomheder kan have en særlig interesse i disse nye bestemmelser. Ligeledes kan det tænkes, at generationsskifter og virksomhedshandler lettere kan gennemføres. Vi rådgiver som revisorer gerne om muligheder og ulemper ved virksomhedspant - som tidligere anført er det yderst individuelt. Omstrukturering Overvejelser om skat - herunder etablering af holdingselskab Valg af virksomhedsform er forbundet med en lang række overvejelser af såvel juridisk, økonomisk som skattemæssig karakter. Det samme kan siges om omstrukturering af en eksisterende virksomhed eller koncern. Nærværende artikel indeholder en kort orientering om mulighederne for skattefri omstrukturering og sætter fokus på fordelene ved etablering af holdingselskab. ejer aktiverne og gælden i det oprindelige selskab. Aktierne i de nye selskaber bliver herefter fordelt mellem de oprindelige aktionærer. Denne fordeling skal foretages på en sådan måde, at værdien af de modtagne og værdien af de afståede aktier er lige stor. Fire hovedtyper Skattefri omstruktureringer De danske regler for omstruktureringer inden for selskabsstrukturer er indført som følge af fælles EU-regler, der har til hensigt at forenkle og lette koncernomstruktureringer. Reglerne medfører, at en række transaktioner efter ansøgning kan gennemføres skattefrit. Reglerne, der som udgangspunkt også kan anvendes af hovedaktionærer, omfatter følgende fi re hovedtyper af transaktioner: Skattefri fusion Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri aktieombytning En skattefri fusion går kort fortalt ud på at lægge to eller fl ere selskaber sammen uden at udløse skat af de værdireguleringer, der fi nder sted vedrørende aktiverne i selskaberne. En skattefri spaltning går ud på at opdele et selskab i fl ere selskaber, der hver for sig tilsammen Ved en skattefri tilførsel af aktiver fl ytter man en virksomhed fra et selskab til et andet uden at udløse skat af den eventuelle fortjeneste på værdireguleringer. En skattefri aktieombytning går ud på at skyde et ekstra selskab ind mellem en person og et selskab eller mellem to selskaber. Når det sker mellem en person og et selskab, er det ofte for at kunne trække (skattefrit) udbytte op i det nye holdingselskab for at risikobegrænse driftsselskabets midler, men der kan være mange andre årsager til, at det er hensigtsmæssigt at ændre strukturen. Aktieombytninger er forbeholdt selskaber, der er eller bliver ejere af den stemmemæssige majoritet i datterselskabet. 4

5 Fælles for ovenstående regler er, at skattefriheden forudsætter vederlæggelse med aktier eller anparter i det modtagende selskab. Hvis en omstrukturering bliver vederlagt helt eller delvist med andre værdier, eksempelvis kontanter, vil denne del af overdragelsen blive beskattet. Det er også fælles for de fl este af de skattefrie transaktioner, at de kræver forhåndsgodkendelse hos skattemyndighederne for at sikre, at transaktionen er båret af forretningsmæssige hensyn. Fusioner kan dog ofte gennemføres uden forhåndsgodkendelse, hvis de holder sig inden for bestemte rammer. Personer, der har startet deres virksomhed i personligt regi og har fortrudt, kan tillige anvende reglerne i Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Denne lov omhandler overdragelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab, uden at sælger skal betale skat af en eventuel avance. Skatten af en eventuel avance bliver udskudt til senere og bliver delvist overvæltet på selskabet. Beslutningen om, hvorvidt en omstrukturering skal foretages som skattefri eller skattepligtig, afhænger af en lang række faktorer. Det er derfor vigtigt, at omstruktureringsmodellen tilpasses de konkrete forhold. Holdingselskaber Etablering af holdingselskab i forbindelse med opstart af virksomhed eller omstrukturering af en eksisterende virksomhed er forbundet med en række fordele. Et sådant holdingselskab er et ganske almindeligt anparts- eller aktieselskab, hvor formålsparagraffen i vedtægterne indeholder formålet om investering i aktier og/eller anparter. Der er ingen særlige selskabsretlige krav til holdingselskaber, der således er omfattet af de almindelige bestemmelser om virksomhedskapital, ledelse og revision. En af fordelene ved at eje aktier og anparter gennem et selskab er, at et selskab kan sælge aktier og anparter med fortjeneste skattefrit, når ejertiden overstiger 3 år. Herudover kan selskaber modtage skattefrit udbytte fra danske og de fl este udenlandske selskaber, når udbyttet bliver udloddet inden for en periode, hvori ejertiden overstiger 12 måneder, og hvor ejerandelen udgør mindst 20 %. Fra 1. januar 2007 falder kravet til ejerandel til 15 %, og 1. januar 2009 falder det til 10 %. I modsætning til selskaber skal personer altid betale skat, når der realiseres fortjeneste ved salg af aktier, bortset fra de overgangsregler, der eksisterer for fortjeneste på små beholdninger vedrørende salg af børsnoterede aktier. Personer kan ikke modtage skattefrit udbytte. Holdingselskabsmodellen er derfor som udgangspunkt fordelagtig alene ud fra et skattemæssigt synspunkt, når man kan overholde de nævnte grænser for ejerandel og ejertid. Af andre fordele ved en holdingselskabskonstruktion skal fremhæves: Risikobegrænsning i driftsselskabet. Udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet kan optimeres, således at driftsselskabets egenkapital blot lever op til lovgivningens krav til minimumskapital. Derved kan det sikres, at et eventuelt tab som følge af driftsselskabets konkurs minimeres til den indskudte virksomhedskapital. Med reglerne om ekstraordinært udbytte, som blev indført i sommeren 2004, er der yderligere mulighed for at optimere driftsselskabets kapitalstruktur. Konfl iktløsning i driftsselskaber med fl ere ejere. I driftsselskaber med mere end én ejer kan der være uenighed i ejerkredsen om størrelsen af det udbytte, der ønskes udloddet. Såfremt ejerne af driftsselskabet etablerer hver sit holdingselskab, kan driftsselskabet udlodde skattefrit udbytte til hvert af holdingselskaberne. Herefter er det op til ejerne af de enkelte holdingselskaber at beslutte, om der skal udloddes udbytte til den personlige ejer og derved udløses skat, eller udbyttet skal forblive i holdingselskabet. Forbliver udbyttet i holdingselskabet, fungerer dette som en opsparing, der oven i købet frit kan anvendes til nye investeringer - vel at mærke for ubeskattede midler. Betingede fordele Risikobegrænsning Konfliktløsning 5

6 Rentefiksering mellem interesseforbundne parter Kontrolbegrebet har været prøvet ved Landsskatteretten Uafhængige parter Siden begyndelsen af 2002 har der været lovhjemmel til at beskatte vederlag for transaktioner mellem en hovedaktionær og et selskab i overensstemmelse med de priser og vilkår, der ville gælde mellem uafhængige parter. Reglerne, der fi ndes i Ligningslovens 2, har givet anledning til en række skattesager. Der har blandt andet været strid om, hvornår reglerne gælder. Som ved uafhængige parter Det fremgår af lovteksten, at skattepligtige, der kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, skal anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad kunne være opnået mellem uafhængige parter. Der skal således være tale om kontrol for at reglerne træder i kraft. Landsskatteretten har haft lejlighed til at tage stilling til kontrolbegrebet i en sag offentliggjort i oktober i år. Selskabet havde 2 ejere, der hver ejede 50 %, og den ene ejer kunne udpege både direktion og bestyrelsesformand. Ligningsmyndigheden mente derfor i dette tilfælde, at der forelå de facto-kontrol, og at transaktioner mellem denne ejer og selskabet skulle opgøres efter ligningslovens 2. Landsskatteretten var enig med skatteyder i, at der skal foreligge en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 50 % af aktierne eller kontrol i form af mere end 50 % af stemmerne, for at Ligningslovens 2 er gældende. Skattemyndighederne kunne derfor ikke forhøje selskabets indkomst med forskellen mellem den rente, der var opkrævet af gældsforholdet mellem parterne, og den markedsrente, der kan fastsættes efter Ligningslovens 2. Denne udgør diskontoen på tidspunktet for lånets oprettelse med tillæg af 4 %, medmindre selskabet kan godtgøre, at markedsrenten afviger herfra. Bindende svar Nye regler betyder, at to eksisterende regelsæt samles til ét Populære regler De eksisterende regler om bindende ligningssvar og bindende forhåndsbesked bliver nu samlet i ét fælles regelsæt. Fremover hedder det et bindende svar, og retsvirkningen er den samme som hidtil. Herefter kan man få et bindende svar på spørgsmål vedrørende virkningen på indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af en disposition, som spørgeren påtænker at gennemføre. De hidtidige regler har været meget populære, idet de fl este mennesker er interesserede i at afklare fl est mulige usikkerheder, når det gælder den skattemæssige konsekvens af en handling, der ligger ud over det sædvanlige. Som rådgivere kan vi bakke op om dette, og vi er altid til rådighed med assistance i forbindelse med ansøgning om et bindende svar. De nye regler ligger mest på linie med de hidtidige regler om bindende ligningssvar, idet man kan søge svar på den skattemæssige konsekvens af hændelser, der er realiseret i løbet af et indkomstår helt indtil udgangen af måneden efter indkomstårets udløb. Hvis man har kalenderårsregnskab, kan man altså opnå svar på spørgsmål stillet indtil udgangen af januar vedrørende hændelser i kalenderåret forud. Det kunne man ikke i de hidtidige regler om bindende forhåndsbesked. Efter de gamle regler skulle man her spørge forud for gennemførelsen af en transaktion. Det medførte i praksis ofte, at der ikke blev spurgt, idet der sjældent er tid til at vente på et svar, der kan ligge mange måneder ude i fremtiden. 6

7 Spørgsmål vedrørende gave- og arveafgift samt vedrørende pensionsforhold kan også indsendes indtil en måned efter afgiftsperiodens udløb. Svarfristen for bindende svar har hidtil normalt været en måned. Skatteforvaltningen modtager og gennemgår de fl este anmodninger om bindende ligningssvar. Anmodninger om svar vedrørende forhold, der kan få betydning for et større antal skattepligtige, forelægges Skatterådet. Det samme gælder svar vedrørende større økonomiske værdier og vedrørende fortolkning af ny lovgivning, sager der rækker ind over EUretlig spørgsmål og sager, der har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse. Skatteforvaltningen kan fortsat afvise at besvare spørgsmål, hvor de ikke kan svare med fornøden sikkerhed. Dette er også tilfældet, hvis andre hensyn taler imod en besvarelse. Spørgsmål kan afvises Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark Sommerhus i Danmark kan blive en dyr fornøjelse for pensionister, der flytter sydpå Danske pensionister, der emigrerer, risikerer at få et alvorligt skattesmæk, hvis de vælger at beholde et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan nemlig betyde, at de trods udfl ytningen fortsat er fuldt skattepligtige til Danmark, og så bliver pensionen beskattet med de danske satser i stedet for mere gunstige satser sydpå. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten. Sagen vil formentlig ramme fl ere pensionister, men der er stor forskel på de skattemæssige konsekvenser. Som udgangspunkt kommer pensionisten i den konkrete sag til at betale både spansk og dansk skat, men i den danske skat bliver den skat, som allerede er betalt i Spanien, i det mindste trukket fra. Den aktuelle afgørelse omhandler et ægtepar, der er fl yttet til Spanien. Da de forlader Danmark, sørger de for at sælge deres hus. Det er normal praksis, for den fulde skattepligt til Danmark forsvinder først, når man enten udlejer huset uopsigeligt i tre år eller sælger det, så udfl ytterne ikke længere har nogen bopæl i Danmark. Sommerhuse tæller i denne forbindelse ikke med som bopæl, så udfl yttere kan normalt beholde et sommerhus i Danmark uden skattemæssige konsekvenser. De vil alene være begrænset skattepligtige for så vidt angår sommerhuset og de nettoindtægter, der er forbundet hermed. Pensionistægteparret havner alligevel i en fælde med deres sommerhus, der ligger midt i et større sommerhusområde. Planloven siger, at når en ejer af et sommerhus er mere end 60 år gammel og har ejet sommerhuset i mere end otte år, må ejeren gerne bo i sommerhuset hele året rundt. Så er der tale om helårsbeboelse, hvorved der kan statueres bopæl i Danmark. Den pågældende sag er anket til Landsretten, og såfremt denne når frem til samme resultat som Landsskatteretten, vil nogle sommerhusejere over 60 år være i en situation, hvor de nødvendigvis må overveje at skille sig af med deres danske sommerhus. For fuldstændighedens skyld skal det pointeres, at længden af opholdet i Spanien kan godtgøre, at centrum for livsinteresser er i Spanien, hvorefter den fulde danske skattepligt bortfalder. Mulige konsekvenser 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 30. december 2005 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Bemærk, at pengeinstitutter holder lukket og ikke formidler betalinger den 31. december Sidste bankdag i 2005 er den 30. december. Sidste frist for at anmode om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret januar 2006 Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2005 ud over kr. 15. marts 2006 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2 % af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2005 udgør 3 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2005 udgør 2 % p.a. Diskonto: ,50 % ,25 % ,75 % ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % Befordringssatser 2006 Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2006 er fastsat således: 0-24 km inklusive: Intet fradrag km inklusive: 1,78 kr. pr. km Over 100 km: 0,89 kr. pr. km For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,78 kr. pr. km. Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2006 fastsat således: Kørsel til og med km årligt: 3,30 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt: 1,78 kr. pr. km For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil. For kørsel til og med km er der i forhold til 2005-satsen tale om en forøgelse på 20 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over km årligt er øget med 10 øre pr. km. Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km. Told og Skattestyrelsen er blevet til SKAT Siden 1. november har vi kunnet sige Hej Skat, når vi henvender os til den del af det offentlige, der tager sig af skatter og afgifter. Samtidig er de kommunale skatteforvaltninger fusioneret med de statslige, så ligningen fremover er statslig. Den nye hjemmeside hedder dk og telefonnummeret er På hjemmesiden kan man blandt andet fi nde en vejledning i borgerbetjening og en oversigt over opgavefordelingen fordelt på de enkelte instanser. Herudover kan man selvfølgelig fi nde al skatte- og afgiftslovgivning med mere. Ligningsrådet er blevet afl øst af Skatterådet. Her skal man tage sig af vurderingen af landets ejendomme og afgøre sager, som skatteforvaltningen forelægger rådet til afgørelse, herunder bindende svar. Skatteankenævnene, vurderingsankenævnene og Landsskatteretten vil fungere næsten som i dag. Der bliver dog indført en light-version af Landsskatterettens afgørelser, hvor der ikke deltager folkevalgte retsmedlemmer. December 2005 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen København Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 10. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen 2003... 2-3 Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport... 4-5 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning...

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet... 2-3 Nye faktureringsregler... 3-5 Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret... 6-7

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side 10-11 Det

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere