Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme."

Transkript

1 Hvem tager det hele? INDHOLD: Virksomhedspant Omstrukturering Rentefi ksering mellem interesseforbundne parter... 6 Bindende svar Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark... 7 det bemærkes... 8 Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme. Alligevel er det en vending, der dukker op i den lukkede del af hjernen, når man taler om virksomhedspant. Det nye og ganske skelsættende begreb virksomhedspant er kommet for at blive - og så må vi se på for- og bagsider ved begrebet. I forhold til det nugældende pantsætningssystem i Danmark er virksomhedspant endog særdeles nyskabende. Man kan nu relativt let og uden det store papirarbejde pantsætte stort set hele sin virksomhed. Selv aktiver, der ikke er værdiansat i regnskabet, kan pantsættes. Der er ingen tvivl om, at virksomhedsejeren kan drage nytte af det nye begreb; det er nu muligt at mobilisere en sikkerhed for gæld, der er mere omfattende - og dermed måske udvide kreditrammen. Der er heller ingen tvivl om, at långiverne - typisk et pengeinstitut - bliver glade for det nye begreb; det er nu muligt at få pant i noget mere. Den anden side af medaljen kan så beskues af de kreditorer, der ikke har pant i virksomheden - er deres sikkerhed for at få pengene blevet forringet? Det kan man ikke svare entydigt på - men det har heller ikke tidligere været særlig lukrativt at få konkursdividende, og måske gør virksomhedspantet det direkte muligt for virksomheden at overleve. Alt i alt kræver etablering af virksomhedspant overvejelser for alle parter. De simple kreditorer får ikke meddelelse om etablering af virksomhedspant og må derfor søge i offentlige registre eller læse historisk regnskabsmateriale. I øvrigt kommer FACIT som sædvanlig langt omkring. Der er en artikel om forskellige former for omstrukturering, der er en opdatering vedrørende rentefi ksering - og der er et særligt afsnit for pensionister, der bor i udlandet og har sommerhus i Danmark. Endelig omtaler vi de forenklede regler for et bindende svar fra Skat, der er skattemyndighedernes nye navn. Told er faldet bort - men bindende svar fra Skat er dog ikke at ligne med ægteskabsløfter! God jul - og godt nytår!

2 Virksomhedspant En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant Forberedelse Øget mulighed for pantsætning Pant i det samlede varelager Bag på det forrige nummer af FACIT informerede vi ganske kort om vedtagelsen af de nye regler om virksomhedspant. I denne artikel vil vi uddybe reglerne, idet det allerede inden lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2006 kan have interesse at forberede eventuel etablering af virksomhedspant. Man kan gøre alle forberedelser, så det umiddelbart efter den 1. januar vil være muligt at få tinglyst et nyt virksomhedspant, der kan kobles sammen med nye fi nansieringsmuligheder. Denne artikel vil belyse nogle hovedpunkter i virksomhedspantet, men vi gør opmærksom på, at rådgivning om fordele og ulemper skal ske individuelt - og virksomhedens rådgivere bør kontaktes. Hvad er det særlige ved virksomhedspant? Virksomhedspant er en mulighed for pantsætning af virksomhedens aktiver i større grad end tidligere - og i en langt mere håndterlig form. Vil man i dag give pant i eksempelvis virksomhedens varelager, er dette kun muligt, hvis varelageret bliver låst inde, og panthaveren har nøglen. Dette bliver ofte kaldt nøglepant. Det er naturligvis ganske upraktisk, at hver gang virksomheden skal sælge en vare, skal der ringes til eksempelvis banken, der så rykker ud med en nøgle - og formentlig også vil have pengene for den solgte vare med hjem. Fremover kan der gives pant i virksomhedens samlede varelager - og der kan frit sælges af varelageret samtidig med, at nye varer på lageret gribes af det bestående virksomhedspant. Endvidere kan der på en enkel måde gives pant i stort set alle virksomhedens aktiver under ét, om end der er visse formkrav forbundet hermed. Hvad kan omfattes af virksomhedspant? Syv forskellige kategorier af virksomhedsaktiver kan pantsættes under ét virksomhedspant til én kreditor. Der er også mulighed for at give virksomhedspant i én aktivtype til én kreditor og i en anden aktivtype til en anden kreditor. Det kan ligeledes vælges kun at give virksomhedspant i nogle af de syv aktivtyper. Aktivtyperne er følgende: 1. Der kan gives virksomhedspant i virksomhedens simple fordringer, der hidrører fra salg af virksomhedens varer eller tjenesteydelser. Er der udstedt gældsbrev eller veksel, er det ikke en simpel fordring, og disse tilgodehavender kan således ikke omfattes af virksomhedspantet. Fordringer på det offentlige, eksempelvis et tilgodehavende momsbeløb, kan heller ikke omfattes af virksomhedspantet. Der skal ikke ske nogen form for meddelelse til debitorerne, der skal betale til virksomheden fuldstændig som normalt. På denne måde adskiller virksomhedspant sig således fra factoring, hvor debitor skal adviseres og kun kan betale til den, der har overtaget fordringen som led i en factoringaftale. 2. Virksomhedens varelagre (råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) kan omfattes af virksomhedspantet. Der er en vigtig undtagelse, idet brugte biler ikke kan omfattes af virksomhedspant. Dette skyldes, at der i forvejen er et velfungerende system for pantsætning af brugte biler i form af den såkaldte bilbog, hvor alle pantsætninger er registreret på den enkelte bil. Som følge af stelnumre og registreringsnumre er det muligt at holde styr på biler. 3. Biler, der aldrig har været indregistreret i Centralregisteret, kan man ikke på samme måde holde styr på. Fabriksnye biler kan derfor omfattes af et virksomhedspant. 2

3 4. Driftsinventar og driftsmateriel kan omfattes af virksomhedspantet. Hidtil har man udelukkende kunnet løsørepantsætte disse aktiver, hvilket betød, at ejeren ikke kunne sælge driftsinventar og løsøre uden panthaverens tilsagn. Det kan nu lade sig gøre. Sælger virksomheden sin gamle maskine og køber en ny og mere moderne, udgår den gamle maskine blot af virksomhedspantet, og den nye omfattes automatisk af virksomhedspantet. Der er her nogle særlige problemstillinger i relation til aktiver, som på grund af deres særlige beskaffenhed vil blive omfattet af tinglyst gæld i fast ejendom. Køber virksomheden en ny maskine med ejendomsforbehold fra sælgeren (eksempelvis på en købekontrakt), vil dette også skulle aftales nærmere med virksomhedspanthaveren. 5. Drivmidler og andre hjælpestoffer, der eksempelvis omfatter beholdninger af brændsel eller foder, kan lægges ind under virksomhedspantet. 6. Et landbrug, en minkfarm, et dambrug eller andre virksomheder med dyr som aktiv kan tinglyse et virksomhedspant i besætningen. Det er underordnet, om der er tale om en stambesætning eller en salgsbesætning. 7. Virksomhedens immaterialrettigheder kan virksomhedspantsættes. Dette gælder eksempelvis goodwill, patentrettigheder, varemærker og mange andre typer. Hvad kan ikke omfattes af virksomhedspantet? Inden for de ovenstående kategorier er der en del aktiver, der ikke kan omfattes af et virksomhedspant: Aktiver, der omfattes af pant i fast ejendom (tilbehør) Andelsboligaktiver Apotekers inventar og varelagre Biler, der ikke er indregistrerede, men kører rundt Skibe med en bruttotonnage på fem eller derover Luftfartøjer Varelager af brugte biler Biler, der ikke er indregistrerede, kører eksempelvis rundt i lufthavne. Der henvises til omtalen af varelager af brugte biler ovenfor. Øvrige forhold Alle pantsætninger efter reglerne om virksomhedspant fi nder sted ved anvendelse af en speciel formular og anmeldes ét sted (Retten i Århus). Det vil fremgå af registeret, hvilke aktivtyper en virksomhed har virksomhedspantsat. Registreringen sker under virksomhedens CVRnummer, for personer dog ved anvendelse af CPR-nummeret. Det skal bemærkes, at det skadesløsbrev, som en virksomhedspantsætning hviler på, ikke kan overdrages. Skifter man således panthaver - eksempelvis ved fl ytning til et andet pengeinstitut - udløses der ikke stempelomkostninger. Virksomhedspanthaveren påtager sig en særlig forpligtelse til at dække op til kr. i omkostninger ved skyldnerens eventuelle konkurs. Denne bestemmelse skal ses i lyset af, at al dividende ved virksomhedspant ofte tilfalder én kreditor. Der gælder særlige omstødelsesregler ved virksomhedspant, og det bemærkes, at der kan foretages udlæg på ganske normal vis i de aktiver, der i forvejen er givet virksomhedspant i. Udlægshaveren skal inden for tre dage informere virksomhedspanthaveren, der herefter har tre måneder til at beslutte, om der skal begæres en konkurs. I tilfælde af konkursbegæring eller betalingsstandsning inden for tre måneder efter udlæggets foretagelse, falder udlægget bort ved omstødelse. Ud over virksomhedspantet er der også mulighed for at lave et såkaldt fordringspant, der er en pantsætning af virksomhedens simple fordringer - såsom debitorer - på samme måde som ved virksomhedspant. Der er enkelte forskelle mellem virksomhedspant og fordringspant, blandt andet skal panthaveren ikke dække omkostninger ved konkurs som nævnt ovenfor, pantet viger ikke for udlæg, og der er ikke særlige omstødelsesregler. Særlig formular Omstødelse Fordringspant 3

4 Fordele ved virksomhedspant Det er ikke muligt at have både virksomhedspant og fordringspant i den samme virksomhed - men der kan godt afgives virksomhedspant til fl ere forskellige panthavere, der så får pant i hver deres aktivgrupper, eksempelvis tilgodehavender. Overveje virksomhedspant? Der kan være tre umiddelbare fordele ved at etablere virksomhedspant: Sikring af et bestående låneforhold Reduktion af renten som følge af bedre sikkerhedsstillelse Udvidelse af kreditmuligheden som følge af fl ere sikkerheder Virksomheder i kraftig vækst, iværksættere og kriseramte virksomheder kan have en særlig interesse i disse nye bestemmelser. Ligeledes kan det tænkes, at generationsskifter og virksomhedshandler lettere kan gennemføres. Vi rådgiver som revisorer gerne om muligheder og ulemper ved virksomhedspant - som tidligere anført er det yderst individuelt. Omstrukturering Overvejelser om skat - herunder etablering af holdingselskab Valg af virksomhedsform er forbundet med en lang række overvejelser af såvel juridisk, økonomisk som skattemæssig karakter. Det samme kan siges om omstrukturering af en eksisterende virksomhed eller koncern. Nærværende artikel indeholder en kort orientering om mulighederne for skattefri omstrukturering og sætter fokus på fordelene ved etablering af holdingselskab. ejer aktiverne og gælden i det oprindelige selskab. Aktierne i de nye selskaber bliver herefter fordelt mellem de oprindelige aktionærer. Denne fordeling skal foretages på en sådan måde, at værdien af de modtagne og værdien af de afståede aktier er lige stor. Fire hovedtyper Skattefri omstruktureringer De danske regler for omstruktureringer inden for selskabsstrukturer er indført som følge af fælles EU-regler, der har til hensigt at forenkle og lette koncernomstruktureringer. Reglerne medfører, at en række transaktioner efter ansøgning kan gennemføres skattefrit. Reglerne, der som udgangspunkt også kan anvendes af hovedaktionærer, omfatter følgende fi re hovedtyper af transaktioner: Skattefri fusion Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri aktieombytning En skattefri fusion går kort fortalt ud på at lægge to eller fl ere selskaber sammen uden at udløse skat af de værdireguleringer, der fi nder sted vedrørende aktiverne i selskaberne. En skattefri spaltning går ud på at opdele et selskab i fl ere selskaber, der hver for sig tilsammen Ved en skattefri tilførsel af aktiver fl ytter man en virksomhed fra et selskab til et andet uden at udløse skat af den eventuelle fortjeneste på værdireguleringer. En skattefri aktieombytning går ud på at skyde et ekstra selskab ind mellem en person og et selskab eller mellem to selskaber. Når det sker mellem en person og et selskab, er det ofte for at kunne trække (skattefrit) udbytte op i det nye holdingselskab for at risikobegrænse driftsselskabets midler, men der kan være mange andre årsager til, at det er hensigtsmæssigt at ændre strukturen. Aktieombytninger er forbeholdt selskaber, der er eller bliver ejere af den stemmemæssige majoritet i datterselskabet. 4

5 Fælles for ovenstående regler er, at skattefriheden forudsætter vederlæggelse med aktier eller anparter i det modtagende selskab. Hvis en omstrukturering bliver vederlagt helt eller delvist med andre værdier, eksempelvis kontanter, vil denne del af overdragelsen blive beskattet. Det er også fælles for de fl este af de skattefrie transaktioner, at de kræver forhåndsgodkendelse hos skattemyndighederne for at sikre, at transaktionen er båret af forretningsmæssige hensyn. Fusioner kan dog ofte gennemføres uden forhåndsgodkendelse, hvis de holder sig inden for bestemte rammer. Personer, der har startet deres virksomhed i personligt regi og har fortrudt, kan tillige anvende reglerne i Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Denne lov omhandler overdragelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab, uden at sælger skal betale skat af en eventuel avance. Skatten af en eventuel avance bliver udskudt til senere og bliver delvist overvæltet på selskabet. Beslutningen om, hvorvidt en omstrukturering skal foretages som skattefri eller skattepligtig, afhænger af en lang række faktorer. Det er derfor vigtigt, at omstruktureringsmodellen tilpasses de konkrete forhold. Holdingselskaber Etablering af holdingselskab i forbindelse med opstart af virksomhed eller omstrukturering af en eksisterende virksomhed er forbundet med en række fordele. Et sådant holdingselskab er et ganske almindeligt anparts- eller aktieselskab, hvor formålsparagraffen i vedtægterne indeholder formålet om investering i aktier og/eller anparter. Der er ingen særlige selskabsretlige krav til holdingselskaber, der således er omfattet af de almindelige bestemmelser om virksomhedskapital, ledelse og revision. En af fordelene ved at eje aktier og anparter gennem et selskab er, at et selskab kan sælge aktier og anparter med fortjeneste skattefrit, når ejertiden overstiger 3 år. Herudover kan selskaber modtage skattefrit udbytte fra danske og de fl este udenlandske selskaber, når udbyttet bliver udloddet inden for en periode, hvori ejertiden overstiger 12 måneder, og hvor ejerandelen udgør mindst 20 %. Fra 1. januar 2007 falder kravet til ejerandel til 15 %, og 1. januar 2009 falder det til 10 %. I modsætning til selskaber skal personer altid betale skat, når der realiseres fortjeneste ved salg af aktier, bortset fra de overgangsregler, der eksisterer for fortjeneste på små beholdninger vedrørende salg af børsnoterede aktier. Personer kan ikke modtage skattefrit udbytte. Holdingselskabsmodellen er derfor som udgangspunkt fordelagtig alene ud fra et skattemæssigt synspunkt, når man kan overholde de nævnte grænser for ejerandel og ejertid. Af andre fordele ved en holdingselskabskonstruktion skal fremhæves: Risikobegrænsning i driftsselskabet. Udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet kan optimeres, således at driftsselskabets egenkapital blot lever op til lovgivningens krav til minimumskapital. Derved kan det sikres, at et eventuelt tab som følge af driftsselskabets konkurs minimeres til den indskudte virksomhedskapital. Med reglerne om ekstraordinært udbytte, som blev indført i sommeren 2004, er der yderligere mulighed for at optimere driftsselskabets kapitalstruktur. Konfl iktløsning i driftsselskaber med fl ere ejere. I driftsselskaber med mere end én ejer kan der være uenighed i ejerkredsen om størrelsen af det udbytte, der ønskes udloddet. Såfremt ejerne af driftsselskabet etablerer hver sit holdingselskab, kan driftsselskabet udlodde skattefrit udbytte til hvert af holdingselskaberne. Herefter er det op til ejerne af de enkelte holdingselskaber at beslutte, om der skal udloddes udbytte til den personlige ejer og derved udløses skat, eller udbyttet skal forblive i holdingselskabet. Forbliver udbyttet i holdingselskabet, fungerer dette som en opsparing, der oven i købet frit kan anvendes til nye investeringer - vel at mærke for ubeskattede midler. Betingede fordele Risikobegrænsning Konfliktløsning 5

6 Rentefiksering mellem interesseforbundne parter Kontrolbegrebet har været prøvet ved Landsskatteretten Uafhængige parter Siden begyndelsen af 2002 har der været lovhjemmel til at beskatte vederlag for transaktioner mellem en hovedaktionær og et selskab i overensstemmelse med de priser og vilkår, der ville gælde mellem uafhængige parter. Reglerne, der fi ndes i Ligningslovens 2, har givet anledning til en række skattesager. Der har blandt andet været strid om, hvornår reglerne gælder. Som ved uafhængige parter Det fremgår af lovteksten, at skattepligtige, der kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, skal anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad kunne være opnået mellem uafhængige parter. Der skal således være tale om kontrol for at reglerne træder i kraft. Landsskatteretten har haft lejlighed til at tage stilling til kontrolbegrebet i en sag offentliggjort i oktober i år. Selskabet havde 2 ejere, der hver ejede 50 %, og den ene ejer kunne udpege både direktion og bestyrelsesformand. Ligningsmyndigheden mente derfor i dette tilfælde, at der forelå de facto-kontrol, og at transaktioner mellem denne ejer og selskabet skulle opgøres efter ligningslovens 2. Landsskatteretten var enig med skatteyder i, at der skal foreligge en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 50 % af aktierne eller kontrol i form af mere end 50 % af stemmerne, for at Ligningslovens 2 er gældende. Skattemyndighederne kunne derfor ikke forhøje selskabets indkomst med forskellen mellem den rente, der var opkrævet af gældsforholdet mellem parterne, og den markedsrente, der kan fastsættes efter Ligningslovens 2. Denne udgør diskontoen på tidspunktet for lånets oprettelse med tillæg af 4 %, medmindre selskabet kan godtgøre, at markedsrenten afviger herfra. Bindende svar Nye regler betyder, at to eksisterende regelsæt samles til ét Populære regler De eksisterende regler om bindende ligningssvar og bindende forhåndsbesked bliver nu samlet i ét fælles regelsæt. Fremover hedder det et bindende svar, og retsvirkningen er den samme som hidtil. Herefter kan man få et bindende svar på spørgsmål vedrørende virkningen på indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af en disposition, som spørgeren påtænker at gennemføre. De hidtidige regler har været meget populære, idet de fl este mennesker er interesserede i at afklare fl est mulige usikkerheder, når det gælder den skattemæssige konsekvens af en handling, der ligger ud over det sædvanlige. Som rådgivere kan vi bakke op om dette, og vi er altid til rådighed med assistance i forbindelse med ansøgning om et bindende svar. De nye regler ligger mest på linie med de hidtidige regler om bindende ligningssvar, idet man kan søge svar på den skattemæssige konsekvens af hændelser, der er realiseret i løbet af et indkomstår helt indtil udgangen af måneden efter indkomstårets udløb. Hvis man har kalenderårsregnskab, kan man altså opnå svar på spørgsmål stillet indtil udgangen af januar vedrørende hændelser i kalenderåret forud. Det kunne man ikke i de hidtidige regler om bindende forhåndsbesked. Efter de gamle regler skulle man her spørge forud for gennemførelsen af en transaktion. Det medførte i praksis ofte, at der ikke blev spurgt, idet der sjældent er tid til at vente på et svar, der kan ligge mange måneder ude i fremtiden. 6

7 Spørgsmål vedrørende gave- og arveafgift samt vedrørende pensionsforhold kan også indsendes indtil en måned efter afgiftsperiodens udløb. Svarfristen for bindende svar har hidtil normalt været en måned. Skatteforvaltningen modtager og gennemgår de fl este anmodninger om bindende ligningssvar. Anmodninger om svar vedrørende forhold, der kan få betydning for et større antal skattepligtige, forelægges Skatterådet. Det samme gælder svar vedrørende større økonomiske værdier og vedrørende fortolkning af ny lovgivning, sager der rækker ind over EUretlig spørgsmål og sager, der har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse. Skatteforvaltningen kan fortsat afvise at besvare spørgsmål, hvor de ikke kan svare med fornøden sikkerhed. Dette er også tilfældet, hvis andre hensyn taler imod en besvarelse. Spørgsmål kan afvises Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark Sommerhus i Danmark kan blive en dyr fornøjelse for pensionister, der flytter sydpå Danske pensionister, der emigrerer, risikerer at få et alvorligt skattesmæk, hvis de vælger at beholde et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan nemlig betyde, at de trods udfl ytningen fortsat er fuldt skattepligtige til Danmark, og så bliver pensionen beskattet med de danske satser i stedet for mere gunstige satser sydpå. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten. Sagen vil formentlig ramme fl ere pensionister, men der er stor forskel på de skattemæssige konsekvenser. Som udgangspunkt kommer pensionisten i den konkrete sag til at betale både spansk og dansk skat, men i den danske skat bliver den skat, som allerede er betalt i Spanien, i det mindste trukket fra. Den aktuelle afgørelse omhandler et ægtepar, der er fl yttet til Spanien. Da de forlader Danmark, sørger de for at sælge deres hus. Det er normal praksis, for den fulde skattepligt til Danmark forsvinder først, når man enten udlejer huset uopsigeligt i tre år eller sælger det, så udfl ytterne ikke længere har nogen bopæl i Danmark. Sommerhuse tæller i denne forbindelse ikke med som bopæl, så udfl yttere kan normalt beholde et sommerhus i Danmark uden skattemæssige konsekvenser. De vil alene være begrænset skattepligtige for så vidt angår sommerhuset og de nettoindtægter, der er forbundet hermed. Pensionistægteparret havner alligevel i en fælde med deres sommerhus, der ligger midt i et større sommerhusområde. Planloven siger, at når en ejer af et sommerhus er mere end 60 år gammel og har ejet sommerhuset i mere end otte år, må ejeren gerne bo i sommerhuset hele året rundt. Så er der tale om helårsbeboelse, hvorved der kan statueres bopæl i Danmark. Den pågældende sag er anket til Landsretten, og såfremt denne når frem til samme resultat som Landsskatteretten, vil nogle sommerhusejere over 60 år være i en situation, hvor de nødvendigvis må overveje at skille sig af med deres danske sommerhus. For fuldstændighedens skyld skal det pointeres, at længden af opholdet i Spanien kan godtgøre, at centrum for livsinteresser er i Spanien, hvorefter den fulde danske skattepligt bortfalder. Mulige konsekvenser 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 30. december 2005 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Bemærk, at pengeinstitutter holder lukket og ikke formidler betalinger den 31. december Sidste bankdag i 2005 er den 30. december. Sidste frist for at anmode om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret januar 2006 Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2005 ud over kr. 15. marts 2006 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2 % af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2005 udgør 3 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2005 udgør 2 % p.a. Diskonto: ,50 % ,25 % ,75 % ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % Befordringssatser 2006 Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2006 er fastsat således: 0-24 km inklusive: Intet fradrag km inklusive: 1,78 kr. pr. km Over 100 km: 0,89 kr. pr. km For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,78 kr. pr. km. Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2006 fastsat således: Kørsel til og med km årligt: 3,30 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt: 1,78 kr. pr. km For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil. For kørsel til og med km er der i forhold til 2005-satsen tale om en forøgelse på 20 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over km årligt er øget med 10 øre pr. km. Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km. Told og Skattestyrelsen er blevet til SKAT Siden 1. november har vi kunnet sige Hej Skat, når vi henvender os til den del af det offentlige, der tager sig af skatter og afgifter. Samtidig er de kommunale skatteforvaltninger fusioneret med de statslige, så ligningen fremover er statslig. Den nye hjemmeside hedder dk og telefonnummeret er På hjemmesiden kan man blandt andet fi nde en vejledning i borgerbetjening og en oversigt over opgavefordelingen fordelt på de enkelte instanser. Herudover kan man selvfølgelig fi nde al skatte- og afgiftslovgivning med mere. Ligningsrådet er blevet afl øst af Skatterådet. Her skal man tage sig af vurderingen af landets ejendomme og afgøre sager, som skatteforvaltningen forelægger rådet til afgørelse, herunder bindende svar. Skatteankenævnene, vurderingsankenævnene og Landsskatteretten vil fungere næsten som i dag. Der bliver dog indført en light-version af Landsskatterettens afgørelser, hvor der ikke deltager folkevalgte retsmedlemmer. December 2005 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen København Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 10. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere