HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST"

Transkript

1 HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

2 GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for det rekreative område mellem den nordlige og sydlige bydel i Hillerød øst. Hillerød byråd har den 31. august 1978 godkendt en rammeplan, "Illustrationsplan af 24, januar 1978" samt et skriftligt "Oplæg til ændring af byplanerne for et område i Hillerød øst" som grundlag for udarbejdelsen af de lokalplaner, som skal afløse de tinglyste byplanvedtægter. Rammeplanen er gældende for området begrænset af Nordbanen, Isterødvejen, Skansevej og Birkehaven. Nærværende lokalplan er en af de 4 lokalplaner, som ved deres endelige godkendelse vil erstatte dele af byplanvedtægterne nr.e 29, 30 og 31 samt hele byplanvedtægt nr. 28.

3

4 Status for området før planen Afgrænsning Det område, som lokalplanen omfatter, afgrænses af byplanvedtægterne 30 og 31 (disse byplanvedtægter ophæves delvis ved nærværende lokalplans vedtagelse), de nye lokalplaner 130 og 132 samt Isterødvejen. Terræn og beplantning området er karakteristisk ved et meget kuperet terræn med højdedrag og lavninger i en markant hovedretning nord-syd. I området findes nogle mindre søer, som er omkranset af beplantning, i det væsentlige pil. Den eksisterende beplantning har en meget varieret sammensætning og består i det væsentlige af høje træer. I områdets nordlige del ligger en ca. 1 ha stor skov med blandet træbevoksning. I skellene for de gamle landbrugslodder forefindes levende hegn og på enkelte af lodderne står træer fra en tidligere plantagedrift. Den omfattende eksisterende beplantning - i samspillet med det kuperede terræn - gør lokalplanområdet til et meget spændende og smukt område. Eksisterende bebyggelse I lokalplanområdet ligger 6 af hinanden uafhængige bygningsanlæg. De 5 af disse bygningsanlæg er tænkt bevaret og udnyttet i forbindelse med områdets funktion, som "bydelsfælled". Trafikforhold Privat kørsel med bil i lokalplanområdet er kun tilladt frem til de ovennævnte ejendomme. Gennemfart er ikke tilladt. Birkehaven fungerer i dag som en kombineret busvej og sti. Byggelinier I henhold til naturfredningsloven gælder følgende Byggelinie 150 fra Isterødvejens vejbyggelinie.

5

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Dispositionsplan Lokalplanområdet er i kommunens dispositionsplan udlagt til fælles friareal for de omliggende boligområder. 15 Rammer og de tinglyste byplanvedtægter Nærværende lokalplan kan rummes inden for den godkendte 15-ramme, idet lokalplanen principielt er i overensstemmelse med hovedstrukturen i de hidtil gældende byplanvedtægter. Der er ved lokalplanens udarbejdelse fastlagt en omdisponering af arealer til rekreativt formål i forhold til de hidtil gældende planer. De nye afgrænsninger baserer sig på en vurdering af det eksisterende landskab og dets værdier. Naturfredningsmyndighederne Den bydelsplan, som dannede grundlaget for de tinglyste byplanvedtægter, har været forelagt naturfredningsmyndighederne til godkendelse, da "Østbyen" er beliggende mellem "Store Dyrehave" og "Stenbolt Vang", og da området omkring "Skansebakken" er pålagt en privat fredning. Rammeplanen for den ændrede udbygning og den ændrede afgrænsning af det sammenhængende rekreative område i bydelens centrale del har derfor også været forelagt naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige kreds, og nævnet har med anbefaling fra hovedstadsrådet tilsluttet sig, at rammeplanen danner grundlag for nye lokalplaner i denne del af østbyområdet. Fredningsstyrelsen vil sideløbende med lokalplanens færdiggørelse blive ansøgt om ophævelse af naturfredningslovens vejbyggelinie, som gælder i en afstand af 150 m fra Isterødvejen.

7

8 Lokalplanens idemæssige indhold Den oprindelige bydelsplan for Hillerød øst indeholdt et stort sammenhængende offentligt friareal. Dette areal udgøres af "Den grønne kile", som over Skansebakkeområdet er forbundet med Skansedalen, som fører ned til Store Dyrehave. "Den grønne kile" blev fastlagt i en byplanvedtægt nr. 31, som blev tinglyst på arealerne. Ved udbygningen af Hillerød øst efter de tinglyste planer, blev det byrådet klart, at realiseringen af planerne medførte voldsomme terrænarbejder og i de fleste tilfælde betød en total rydning af eksisterende beplantning. Ud over de store landskabsmæssige værdier, der herved er gået tabt, er det ikke ønskeligt at anvende ressourcer til en sådan aktivitet, såfremt det kan undgås. Hillerød byråd besluttede på denne baggrund at udarbejde nye planer for det endnu ikke udnyttede område. Afgrænsningen af "Den grønne kile" er i nærværende lokalplan fastlagt ud fra en landskabsmæssig vurdering, og kilen har således fået en mere fliget afgrænsning. I forhold til de oprindelige planer er der sket en konvertering af visse arealers anvendelse, således at der stort set er udlagt arealer til rekreativt formål og boligformål i samme omfang som tidligere. "Den grønne kile" skal fungere som offentligt friareal til hele den ny bydel. Karakteren af det eksisterende område ønskes fastholdt således, at skov, hegnsplantninger og søer bevares, og således at de tidligere marker kommer til at henligge som åbne græsarealer.. Området skal henligge som et naturområde, og vedligeholdelsen af området skal have det hovedformål at holde beplantningen sund, at sikre områdets små søer mod tilgroning og pleje de åbne arealer, idet græsset dog kun slås de steder, hvor det af aktivitetshensyn er nødvendigt.

9 Området skal kunne udnyttes til aktiviteter som: Leg, opsætning af drage, boldspil, tage solbad, gå tur, løbe, ride, fælles friluftsaktiviteter (f.eks. Sankt Hansbål). De ovennævnte aktiviteter er kun nævnt som eksempler på, hvad området kan anvendes til. Generelt kan det siges, at området skal tjene som fritidsområde. De eksisterende bygningsanlæg er tænkt udnyttet til sådanne offentlige formål, som naturligt kan indpasses ind i området.

10 LOKALPLANEN I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge et område i Hillerød øst til rekreativt formål og at sikre de eksisterende naturværdier i området. Det er endvidere formålet at fastlægge nogle af de boligområder, der ligger direkte ud til det rekreative område, og at fastlægge vej- og stiføringer samt en busvej over det grønne område. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag A og omfatter matr. nr.e: 38 a, 39 b, 41 s, 42 a, 80, del af 82 b, 84 c, 84 e, 84 f, 86 a, del af 86 b, 86 c, del af 87 a, del af 90 a, del af 95 a, del af 141 a, 141 g, 216 b, del af 217 b, 234, del af 265, del af 267, 268, 269, 270, del af 271, 272 og del af 273, alle af Hillerød overdrev, samt parceller, der efter den 1, november 198o er udstykket fra de nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i 6 delområder som vist på kortbilag A. Delområde 1 omfatter matr.nr.e: 38 a, 39 b, 41 s, del af 42 a, del af 80, del af 82 b, del af 86 b, del af 87 a, del af 90 a, del af 95 a, del af 141 a, 216 b, del af 217 b, del af 234, del af 265, del af 267, 268, del af 269, 270, del af 271, 272 og del af 273, alle af Hillerød overdrev. Delområde 2 omfatter matr.nr.e:

11 141 g, del af 271 og del af 273, alle af Hillerød overdrev. Delområde 3 omfatter del af matr.nr. 86 a Hillerød overdrev. Delområde 4 omfatter matr.nr. del af 234 af Hillerød overdrev. Delområde 5 omfatter matr.nr.e: del af 80, del af 86 b, del af 87 a, og del af 269, alle af Hillerød overdrev. Delområde 6 omfatter matr.nr.e: del af 42 a, 84 c, 84 e, 84 f, 86 a, del af 86 b og 86 c, alle af Hillerød overdrev Området fastholdes i byzone. 3 Områdets anvendelse Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (rekreativt grønt område). De på kortbilag A angivne zoner må anvendes til: zone 1 a - idrætsanlæg, zone 1 b - fritids- og ungdomsklub, zone 1 c - forenings- og klublokaler, zone 1 d - sparebassin zone 1 e - tjenestebolig for een familie, (for opsynsmand eller skole pedel), zone 1 f - kommunal lejrskole, forenings eller klublokaler, zone 1 g - forenings- eller klublokaler, selskabslokaler. Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (skole, børneinstitution).

12 Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (børneinstitution). Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af gårdhusbebyggelse, og bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet på illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Der må maksimalt opføres og indrettes 13 boliger i delområde 4. Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må udformes som grupper af sammenbyggede huse i 1 og 2 etager, og bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet på illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Der må maksimalt opføres og indrettes 120 boliger i delområde 5. Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,

13 at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Udlejning af værelser må kun ske efter byrådets nærmere godkendelse. 4 Udstykninger I delområderne 1, 2 og 3 må udstykning ikke finde sted I delområderne 4 og 5 kan udstykning tillades, således at der kan udstedes skøde på hver enkelt bolig (det bebyggede areal samt have), samt på en andel af fællesarealerne I delområde 6 må kun udstykkes efter de retningslinier, som fremgår af kortbilag A, og ingen grund må udstykkes med et areal mindre end 800 m2. 5 Vej- og stiforhold +) Veje Der udlægges areal til følgende nye veje med udformning og beliggenhed som vist på kortbilag A. +) Opmærksomheden henledes på, at der langs "Isterødvejen", landevej 27, i henhold til vejbestyrelseslovens 41, stk. 1 er pålagt de til vejen tilgrænsende ejendom a me byggelinier. Byggelinien er beliggende 20 m fra vejmidten. I tilfælde af højdeforskelle på over 40 cm mellem kørebanemidte og terræn ved bebyggelse, forøges med 1 m + 1,5 x højdeforskellen, jfr. samme loves 40, stk. 4.

14 Vejen A-B udlægges i en bredde af l0 m gennem Kulsvierskolens parkeringsplads. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 6 m, og der anlægges langs vejen fortove i en bredde af 2 m i et omfang som angivet på kortbilag A Vejen C-D udlægges i en bredde af 11 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 7 m og en fortovsbredde på 2 m. Vejstrækningen er en forlægning af Jespervej Vejen E-F udlægges i en bredde af 8 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 6 m Vejen G-H udlægges i en bredde af l0 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 5 m. I vejens nordlige side anlægges en 2,5 m bred græsarmeret rabat for gæsteparkering. I vejens sydlige side anlægges et fortov med en bredde af 2 m. Vejen afsluttes i en vendeplads som angivet på kortbilag A Vejen J-K udlægges med en kørebanebredde på 7 m. Vejstrækningen er en del af forbindelsesvejen mellem Prinsens Vænge og Kongens Vænge Vejen L-M udlægges i en bredde af 8 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 5 m.

15 Busvej Der udlægges areal til busvejen N-O i en bredde af 6 m med en udformning og beliggenhed som vist på kortbilag A. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 4 m. Vejen N-O forbeholdes kørsel med busser. Den nødvendige kørsel til de offentlige ejendomme i zonerne 1 c, 1 d og 1 e skal ske nord fra. Busbom På vejen A-B opsættes en busbom med den på kortbilag A angivne placering mærket B På busvejen N-O opsættes en busbom med den på kortbilag A angivne placering mærket B 2 umiddelbart nord for skolestien ved Skanseskolen. Færdselsret Til- og frakørsel til ejendommen i zone 1 f skal fastlægges ad vejen L-M over parkeringsanlægget i zone I g Når vejen L-M er etableret, skal færdselsretten til ejendommene i zone 1 g og i zone 1 f med kørende adgang ad Texasvej ophæves og erstattes med færdselsret ad vejen L-M. Ændringen i vejadgangen vil ske efter reglerne herom i vejlovgivningen. Overkørsler Til de enkelte ejendomme i lokalplanområdet fastlægges overkørsler som angivet på kortbilag A. Stier Der udlægges areal til stier med udformning og beliggenhed som principielt angivet på kortbilag A:

16 Stierne a-b, c-d, e-f, g-h, j-k, 1-m, n-o, p-q og t-u i en bredde af 4 m. Stierne anlægges med befæstelse i en bredde af 2,5 m Det med skravering angivne areal på vejen E-F (Højager), hvor stien a-b krydser den nævnte vej i niveau, skal udformes således, at det ved udstyr og valg af belægning har en hastighedsdæmpende virkning og sikrer krydsning for gående og cyklende Stien r-s i en bredde af 6 m. Stien anlægges med befæstelse i en bredde af 4 m. Stien skal godkendes som adgangsvej for brandkøretøjer Stierne v-x og y-z i en bredde af 4 m. Stierne befæstes som ridesti. Stien y-z skal føres ned til forbindelse med den eksisterende tunnel under Isterødvejen. Parkering delområde Der skal i delområde 1 i zonerne 1 b, 1 c, 1 f og 1 g anlægges det efter byrådets skøn nødvendige antal parkeringspladser. I zone 1 e skal anlægges 2 parkeringspladser. Parkeringspladsen ved Kulsvierskolen skal anlægges efter de retningslinier som er angivet på kortbilag A. Der kan således etableres: Ca. 270 parkeringspladser med tilkørsel fra henholdsvis Højager og Jespervej. Parkeringspladsen skal være adskilt, således at kørsel mellem Højager og Jespervej til daglig ikke er mulig. Ved større arrangementer på skolen skal

17 pladsen kunne fungere under eet ved at bommen mærket B 1 åbnes. delområde Delområde 2 er en del af Skanseskolekomplekset og parkering til bygningsanlæg i delområde 2 vil indgå som en del af skolens fællesparkering. Der skal således ikke etableres parkeringspladser i delområde 2. delområde Der skal i delområde 3 anlægges det efter byrådets skøn nødvendige antal parkeringspladser. delområde I delområde 4 skal udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges inden for den angivne byggezone. delområde I delområde 5 skal udlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges inden for den angivne byggezone. delområde I delområde 6 skal på hver grund udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser. For hele lokalplanområdet Der må ikke henstilles eller parkeres campingvogne, lystbåde eller lastbiler på områdets parkeringspladser eller veje. byggelinier I delområde 6 fastlægges byggelinier som vist på kortbilag A i de angivne afstande fra vejskel.

18 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag A angivne byggefelter Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Tagene skal udføres, således at tagfladens hældning med vandret plan er mellem 30 og Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage. Delområde Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage Bebyggelsesprocenten i delområde 2 må ikke overstige Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Bebyggelsen skal i højder, proportioner, facadeudtryk og materialevalg udformes således, at den sammen med Skanseskolen danner en arkitektonisk helhed Tagene skal udføres, således at tagfladens hældning med vandret plan opfylder lovens krav til minimumshældning.

19 Delområde Bebyggelsesprocenten for delområde 3 må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end een etage Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkel med vandret plan er mellem 25 og 30. Delområde Bebyggelsen må kun opføres inden for den på kortbilag A angivne byggezone. Bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet i illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Bebyggelsesprocenten for delområde 4 må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage Bebyggelsen må udformes med sammenbyggede huse, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende lysforhold i den enkelte boligs opholdsrum, og såfremt den enkelte bolig er sikret mod indbliksgener Stuegulvskoten for den enkelte bolig fastsættes af bygningsmyndigheden. Stuegulvets højde over færdigreguleret terræn må ikke overstige 20 cm. Der henvises i øvrigt til

20 Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkedl med vandret plan er mellem 25 og 30, dog kan carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Tagvand må kun føres ned i eget haveareal eller i fællesarealet. Delområde Bebyggelsen må kun opføres inden for den på kortbilag A angivne byggezone. Bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet i illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Bebyggelsesprocenten for delområde 5 må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsen skal udformes således, at maksimalt 2/5 af det samlede bruttoetageareal ligger i 1.sals højde Bebyggelsen må udformes med sammenbyggede huse, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende lysforhold i den enkelte boligs opholdsrum, og såfremt den enkelte bolig er sikret mod indbliksgener Stuegulvskoten for den enkelte bolig fastsættes af bygningsmyndigheden. Stuegulvets højde over færdigreguleret terræn må ikke overstige 20 cm. Der henvises i øvrigt til Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkel med vandret plan er mellem

21 250 og 30, dog kan carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Tagvand må kun føres ned i eget haveareal eller i fællesarealet. Delområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Tagene skal udføres således, at tagfladernes vinkel med vandret plan er mellem 25 og 50, dog kan garager og carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Garager, carporte og pergolaer må ikke opføres nærmere skel mod vej end 5 m og må ikke placeres i koteletben. For hele lokalplanområdet 6.7. Permanent opstilling (i et tidsrum på mere end 1 måned inden for en periode på 12 måneder) af campingvogne og lystbåde på fællesarealer og i private havearealer må kun ske med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Såfremt der i lokalplanområdet skal etableres nye transformerstationer, skal placering, udformning og tilladelig højde fastsættes af bygningsmyndigheden.

22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden For hele lokalplanområdet Ydervægge må kun fremtræde som blank eller skuret teglstensvæg eller som pudset mur. Dog kan gavltrekanter og ydervægge i 1.sals højde tillades udført med bræddebeklædning Såfremt der skal ske indfarvning eller bemaling af ydervægge skal farven godkendes af bygningsmyndigheden Tage må kun beklædes med enten - tagsten i rød, brun, okker eller sort farve, eller - 2 fods bølgeplader eller "skiferplader" i brun eller sort indfarvning eller - naturskifer - herudover tillades i delområde 1, at tagene udføres som stråtag, og i del område 2 tillades tagene udført som built-up tag Der må ikke anvendes brugte byggematerialer eller brugte bygningsdele på synlige overflader Tilbygninger og garager må kun opføres med ydervægge og tag i samme materialer og med samme farver som ejendommens beboelsesbygning. Tilbygninger og garager skal udformes således, at bebyggelsen på en ejendom fremtræder med en god helhedsvirkning Carporte må opføres i tømmerkonstruktion med bræddebeklædning og med en tagbeklædning af tagpap eller plastprofilplader.

23 Nærværende bestemmelse gælder uanset bestemmelserne i 7.1.1, og Der må kun efter byrådets nærmere godkendelse opsættes solfangere på tagflader Skiltning må kun opsættes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reklamering må ikke finde sted. 8 Ubebyggede arealer Beplantning m.v. Delområde Der skal for delområde 1 udarbejdes en plan for beplantning og vedligeholdelse af det samlede område i overensstemmelse med retningslinierne i lokalplanens illustrationsplan, kortbilag B I delområde 1 udlægges areal til en støjvold, som skal skærme boligerne i delområde 4 mod trafikstøj fra Isterødvejen. Delområde Der skal for delområde 2 udarbejdes en samlet plan, der skal redegøre for adgangsforhold, tilkørsel med brandkøretøjer, opholds- og legearealer og eventuelle beplantninger. Delområde 4 og Udearealerne inden for byggezonen skal anlægges efter en af byrådet nærmere godkendt plan, som skal redegøre for adgangsforhold til de enkelte boliger, placering af de udlagte parkeringspladser, tilkørsel med brandkøretøjer, opholds- og legearealer, befæstelser og beplantninger. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse

24 med de retningslinier, som er angivet i lokalplanens illustrationsplan, kortbilag B Arealerne uden for byggezonen skal henligge som åbne græsarealer og må kun tilplantes i de på kortbilag A angivne beplantningsbælter efter en nærmere. godkendelse af beplantningens sammensætning Etablering og vedligeholdelse af de i henhold til og godkendte anlæg påhviler ejerne i hver af de nævnte delområder i fællesskab. For hele lokalplanområdet De på kortbilag A angivne eksisterende beplantninger skal bevares. Fældning må kun ske med byrådets nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde Terrænreguleringer må kun foretages efter en af Hillerød byråd nærmere godkendt terrænreguleringsplan. Der henvises til og Hegning Delområde 1 og Der må i delområderne 1 og 2 kun opsættes hegn med den på kortbilag A angivne placering. De angivne hegn skal etableres som trådhegn i forbindelse med levende hegn. Der må udover de angivne steder ikke hegnes. Delområde 3 og Hegning omkring de enkelte grunde må kun etableres som levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn. De levende hegn skal enten ved plantningsafstanden til skel eller ved klipning holdes således, at vej- og stiarealer stedse er friholdt.

25 Delområde 4 og De havearealer, som hører til de enkelte boliger, må kun hegnes mod nabohaver og fællesarealer med levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn. Hegnet må ikke have en højde over 1,8 m målt fra færdigreguleret terræn , Ved rækkehuse må der opføres en læmur mod nabohaverne i en længde af 5 m ud fra facaden og i en højde på max. 2,0 m. Belysning For hele lokalplanområdet Belysning af lokalplanområdets boligveje skal etableres ved lynmaster med en maximal lyspunktshøjde på 5 m Belysning af lokalplanområdets stier samt parkeringspladser og fællesarealer i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 må kun udføres som parkbelysning med en maximat lyspunktshøjde på 4 m. 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse i delområderne 4 og 5 må ikke tages i brug før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den i krævede plan for fællesarealerne De udlagte parkeringspladser skal anlægges i et omfang, som krævet ved byggetilladelsens udstedelse Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted.

26 Bebyggelse i delområde 4 må ikke tages i brug, før den i udlagte støjvold er etableret. 10 Grundejerforening Der skal i hvert af delområderne 4 og 5 oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af boliger i det pågældende delområde Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50% af boligerne er solgt, eller når Hillerød byråd kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i , , og nævnte fællesarealer og fælles anlæg Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Hillerød byråd. 11 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Der kan ikke uden fredningsnævnets godkendelse udstedes byggetilladelser til bebyggelse inden for en afstand af 150 m fra Isterødvejens byggelinie, før fredningsstyrelsens ophævelse af naturfredningslovens byggelinie på 150 m fra Isterødvejen foreligger. 12 Ophævelse af eksisterende byplanvedtægter Den under den 30. december 1969 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 28 for "østbyens sydlige del, det tætte lave boligområde", den under den 30. december 1969 af boligministeriet

27 godkendte byplanvedtægt nr. 29 for "Skole- og haveboligområdet i østbyens sydlige del", den under den 24. marts 1971 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 30 for "Skole- og have boligområdet i Østbyens nordlige del" og den under den 2. juli 197o af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 31 for "Den grønne kile i østbyen" ophæves for de i 2 nævnte ejendomme og dele af ejendomme. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hillerød byråd til offentlig fremlæggelse. Hillerød, den 18. juni 1981 T. Stokholm /Svend Erik Aaen

28 I henhold til 27 i "lov om kommuneplaner" vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hillerød den T. Stokholm /Svend Erik Aaen Tinglyst den 8. juli 1982.

29

30

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151. Johannesskolen i Lille Dyrehavevang. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 151. Johannesskolen i Lille Dyrehavevang. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 151 Johannesskolen i Lille Dyrehavevang Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 184 For et område ved Solbakken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr. 51

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 12 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT. 1978 8LSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 12 for et område beliggende syd for Frederikssundsvej (landevej nr. 522) og vest for Ring Syd,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Dronninglund kommune Lokalplan nr P16/ Anvendelse af et areal ved Bytoften i Flauenskjold til boiigform3i

Dronninglund kommune Lokalplan nr P16/ Anvendelse af et areal ved Bytoften i Flauenskjold til boiigform3i 4 Del af matr.nr. 8ag Vestengården fjerdinq Anmelder: Dronninglund kommune Rådhusgade 5 9330 Dronninglund Dronninglund kommune Lokalplan nr. 01.02.05P16/07-07 for: Anvendelse af et areal ved Bytoften i

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere