HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST"

Transkript

1 HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

2 GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for det rekreative område mellem den nordlige og sydlige bydel i Hillerød øst. Hillerød byråd har den 31. august 1978 godkendt en rammeplan, "Illustrationsplan af 24, januar 1978" samt et skriftligt "Oplæg til ændring af byplanerne for et område i Hillerød øst" som grundlag for udarbejdelsen af de lokalplaner, som skal afløse de tinglyste byplanvedtægter. Rammeplanen er gældende for området begrænset af Nordbanen, Isterødvejen, Skansevej og Birkehaven. Nærværende lokalplan er en af de 4 lokalplaner, som ved deres endelige godkendelse vil erstatte dele af byplanvedtægterne nr.e 29, 30 og 31 samt hele byplanvedtægt nr. 28.

3

4 Status for området før planen Afgrænsning Det område, som lokalplanen omfatter, afgrænses af byplanvedtægterne 30 og 31 (disse byplanvedtægter ophæves delvis ved nærværende lokalplans vedtagelse), de nye lokalplaner 130 og 132 samt Isterødvejen. Terræn og beplantning området er karakteristisk ved et meget kuperet terræn med højdedrag og lavninger i en markant hovedretning nord-syd. I området findes nogle mindre søer, som er omkranset af beplantning, i det væsentlige pil. Den eksisterende beplantning har en meget varieret sammensætning og består i det væsentlige af høje træer. I områdets nordlige del ligger en ca. 1 ha stor skov med blandet træbevoksning. I skellene for de gamle landbrugslodder forefindes levende hegn og på enkelte af lodderne står træer fra en tidligere plantagedrift. Den omfattende eksisterende beplantning - i samspillet med det kuperede terræn - gør lokalplanområdet til et meget spændende og smukt område. Eksisterende bebyggelse I lokalplanområdet ligger 6 af hinanden uafhængige bygningsanlæg. De 5 af disse bygningsanlæg er tænkt bevaret og udnyttet i forbindelse med områdets funktion, som "bydelsfælled". Trafikforhold Privat kørsel med bil i lokalplanområdet er kun tilladt frem til de ovennævnte ejendomme. Gennemfart er ikke tilladt. Birkehaven fungerer i dag som en kombineret busvej og sti. Byggelinier I henhold til naturfredningsloven gælder følgende Byggelinie 150 fra Isterødvejens vejbyggelinie.

5

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Dispositionsplan Lokalplanområdet er i kommunens dispositionsplan udlagt til fælles friareal for de omliggende boligområder. 15 Rammer og de tinglyste byplanvedtægter Nærværende lokalplan kan rummes inden for den godkendte 15-ramme, idet lokalplanen principielt er i overensstemmelse med hovedstrukturen i de hidtil gældende byplanvedtægter. Der er ved lokalplanens udarbejdelse fastlagt en omdisponering af arealer til rekreativt formål i forhold til de hidtil gældende planer. De nye afgrænsninger baserer sig på en vurdering af det eksisterende landskab og dets værdier. Naturfredningsmyndighederne Den bydelsplan, som dannede grundlaget for de tinglyste byplanvedtægter, har været forelagt naturfredningsmyndighederne til godkendelse, da "Østbyen" er beliggende mellem "Store Dyrehave" og "Stenbolt Vang", og da området omkring "Skansebakken" er pålagt en privat fredning. Rammeplanen for den ændrede udbygning og den ændrede afgrænsning af det sammenhængende rekreative område i bydelens centrale del har derfor også været forelagt naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige kreds, og nævnet har med anbefaling fra hovedstadsrådet tilsluttet sig, at rammeplanen danner grundlag for nye lokalplaner i denne del af østbyområdet. Fredningsstyrelsen vil sideløbende med lokalplanens færdiggørelse blive ansøgt om ophævelse af naturfredningslovens vejbyggelinie, som gælder i en afstand af 150 m fra Isterødvejen.

7

8 Lokalplanens idemæssige indhold Den oprindelige bydelsplan for Hillerød øst indeholdt et stort sammenhængende offentligt friareal. Dette areal udgøres af "Den grønne kile", som over Skansebakkeområdet er forbundet med Skansedalen, som fører ned til Store Dyrehave. "Den grønne kile" blev fastlagt i en byplanvedtægt nr. 31, som blev tinglyst på arealerne. Ved udbygningen af Hillerød øst efter de tinglyste planer, blev det byrådet klart, at realiseringen af planerne medførte voldsomme terrænarbejder og i de fleste tilfælde betød en total rydning af eksisterende beplantning. Ud over de store landskabsmæssige værdier, der herved er gået tabt, er det ikke ønskeligt at anvende ressourcer til en sådan aktivitet, såfremt det kan undgås. Hillerød byråd besluttede på denne baggrund at udarbejde nye planer for det endnu ikke udnyttede område. Afgrænsningen af "Den grønne kile" er i nærværende lokalplan fastlagt ud fra en landskabsmæssig vurdering, og kilen har således fået en mere fliget afgrænsning. I forhold til de oprindelige planer er der sket en konvertering af visse arealers anvendelse, således at der stort set er udlagt arealer til rekreativt formål og boligformål i samme omfang som tidligere. "Den grønne kile" skal fungere som offentligt friareal til hele den ny bydel. Karakteren af det eksisterende område ønskes fastholdt således, at skov, hegnsplantninger og søer bevares, og således at de tidligere marker kommer til at henligge som åbne græsarealer.. Området skal henligge som et naturområde, og vedligeholdelsen af området skal have det hovedformål at holde beplantningen sund, at sikre områdets små søer mod tilgroning og pleje de åbne arealer, idet græsset dog kun slås de steder, hvor det af aktivitetshensyn er nødvendigt.

9 Området skal kunne udnyttes til aktiviteter som: Leg, opsætning af drage, boldspil, tage solbad, gå tur, løbe, ride, fælles friluftsaktiviteter (f.eks. Sankt Hansbål). De ovennævnte aktiviteter er kun nævnt som eksempler på, hvad området kan anvendes til. Generelt kan det siges, at området skal tjene som fritidsområde. De eksisterende bygningsanlæg er tænkt udnyttet til sådanne offentlige formål, som naturligt kan indpasses ind i området.

10 LOKALPLANEN I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge et område i Hillerød øst til rekreativt formål og at sikre de eksisterende naturværdier i området. Det er endvidere formålet at fastlægge nogle af de boligområder, der ligger direkte ud til det rekreative område, og at fastlægge vej- og stiføringer samt en busvej over det grønne område. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag A og omfatter matr. nr.e: 38 a, 39 b, 41 s, 42 a, 80, del af 82 b, 84 c, 84 e, 84 f, 86 a, del af 86 b, 86 c, del af 87 a, del af 90 a, del af 95 a, del af 141 a, 141 g, 216 b, del af 217 b, 234, del af 265, del af 267, 268, 269, 270, del af 271, 272 og del af 273, alle af Hillerød overdrev, samt parceller, der efter den 1, november 198o er udstykket fra de nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i 6 delområder som vist på kortbilag A. Delområde 1 omfatter matr.nr.e: 38 a, 39 b, 41 s, del af 42 a, del af 80, del af 82 b, del af 86 b, del af 87 a, del af 90 a, del af 95 a, del af 141 a, 216 b, del af 217 b, del af 234, del af 265, del af 267, 268, del af 269, 270, del af 271, 272 og del af 273, alle af Hillerød overdrev. Delområde 2 omfatter matr.nr.e:

11 141 g, del af 271 og del af 273, alle af Hillerød overdrev. Delområde 3 omfatter del af matr.nr. 86 a Hillerød overdrev. Delområde 4 omfatter matr.nr. del af 234 af Hillerød overdrev. Delområde 5 omfatter matr.nr.e: del af 80, del af 86 b, del af 87 a, og del af 269, alle af Hillerød overdrev. Delområde 6 omfatter matr.nr.e: del af 42 a, 84 c, 84 e, 84 f, 86 a, del af 86 b og 86 c, alle af Hillerød overdrev Området fastholdes i byzone. 3 Områdets anvendelse Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (rekreativt grønt område). De på kortbilag A angivne zoner må anvendes til: zone 1 a - idrætsanlæg, zone 1 b - fritids- og ungdomsklub, zone 1 c - forenings- og klublokaler, zone 1 d - sparebassin zone 1 e - tjenestebolig for een familie, (for opsynsmand eller skole pedel), zone 1 f - kommunal lejrskole, forenings eller klublokaler, zone 1 g - forenings- eller klublokaler, selskabslokaler. Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (skole, børneinstitution).

12 Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (børneinstitution). Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af gårdhusbebyggelse, og bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet på illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Der må maksimalt opføres og indrettes 13 boliger i delområde 4. Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må udformes som grupper af sammenbyggede huse i 1 og 2 etager, og bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet på illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Der må maksimalt opføres og indrettes 120 boliger i delområde 5. Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,

13 at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Udlejning af værelser må kun ske efter byrådets nærmere godkendelse. 4 Udstykninger I delområderne 1, 2 og 3 må udstykning ikke finde sted I delområderne 4 og 5 kan udstykning tillades, således at der kan udstedes skøde på hver enkelt bolig (det bebyggede areal samt have), samt på en andel af fællesarealerne I delområde 6 må kun udstykkes efter de retningslinier, som fremgår af kortbilag A, og ingen grund må udstykkes med et areal mindre end 800 m2. 5 Vej- og stiforhold +) Veje Der udlægges areal til følgende nye veje med udformning og beliggenhed som vist på kortbilag A. +) Opmærksomheden henledes på, at der langs "Isterødvejen", landevej 27, i henhold til vejbestyrelseslovens 41, stk. 1 er pålagt de til vejen tilgrænsende ejendom a me byggelinier. Byggelinien er beliggende 20 m fra vejmidten. I tilfælde af højdeforskelle på over 40 cm mellem kørebanemidte og terræn ved bebyggelse, forøges med 1 m + 1,5 x højdeforskellen, jfr. samme loves 40, stk. 4.

14 Vejen A-B udlægges i en bredde af l0 m gennem Kulsvierskolens parkeringsplads. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 6 m, og der anlægges langs vejen fortove i en bredde af 2 m i et omfang som angivet på kortbilag A Vejen C-D udlægges i en bredde af 11 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 7 m og en fortovsbredde på 2 m. Vejstrækningen er en forlægning af Jespervej Vejen E-F udlægges i en bredde af 8 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 6 m Vejen G-H udlægges i en bredde af l0 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 5 m. I vejens nordlige side anlægges en 2,5 m bred græsarmeret rabat for gæsteparkering. I vejens sydlige side anlægges et fortov med en bredde af 2 m. Vejen afsluttes i en vendeplads som angivet på kortbilag A Vejen J-K udlægges med en kørebanebredde på 7 m. Vejstrækningen er en del af forbindelsesvejen mellem Prinsens Vænge og Kongens Vænge Vejen L-M udlægges i en bredde af 8 m. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 5 m.

15 Busvej Der udlægges areal til busvejen N-O i en bredde af 6 m med en udformning og beliggenhed som vist på kortbilag A. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 4 m. Vejen N-O forbeholdes kørsel med busser. Den nødvendige kørsel til de offentlige ejendomme i zonerne 1 c, 1 d og 1 e skal ske nord fra. Busbom På vejen A-B opsættes en busbom med den på kortbilag A angivne placering mærket B På busvejen N-O opsættes en busbom med den på kortbilag A angivne placering mærket B 2 umiddelbart nord for skolestien ved Skanseskolen. Færdselsret Til- og frakørsel til ejendommen i zone 1 f skal fastlægges ad vejen L-M over parkeringsanlægget i zone I g Når vejen L-M er etableret, skal færdselsretten til ejendommene i zone 1 g og i zone 1 f med kørende adgang ad Texasvej ophæves og erstattes med færdselsret ad vejen L-M. Ændringen i vejadgangen vil ske efter reglerne herom i vejlovgivningen. Overkørsler Til de enkelte ejendomme i lokalplanområdet fastlægges overkørsler som angivet på kortbilag A. Stier Der udlægges areal til stier med udformning og beliggenhed som principielt angivet på kortbilag A:

16 Stierne a-b, c-d, e-f, g-h, j-k, 1-m, n-o, p-q og t-u i en bredde af 4 m. Stierne anlægges med befæstelse i en bredde af 2,5 m Det med skravering angivne areal på vejen E-F (Højager), hvor stien a-b krydser den nævnte vej i niveau, skal udformes således, at det ved udstyr og valg af belægning har en hastighedsdæmpende virkning og sikrer krydsning for gående og cyklende Stien r-s i en bredde af 6 m. Stien anlægges med befæstelse i en bredde af 4 m. Stien skal godkendes som adgangsvej for brandkøretøjer Stierne v-x og y-z i en bredde af 4 m. Stierne befæstes som ridesti. Stien y-z skal føres ned til forbindelse med den eksisterende tunnel under Isterødvejen. Parkering delområde Der skal i delområde 1 i zonerne 1 b, 1 c, 1 f og 1 g anlægges det efter byrådets skøn nødvendige antal parkeringspladser. I zone 1 e skal anlægges 2 parkeringspladser. Parkeringspladsen ved Kulsvierskolen skal anlægges efter de retningslinier som er angivet på kortbilag A. Der kan således etableres: Ca. 270 parkeringspladser med tilkørsel fra henholdsvis Højager og Jespervej. Parkeringspladsen skal være adskilt, således at kørsel mellem Højager og Jespervej til daglig ikke er mulig. Ved større arrangementer på skolen skal

17 pladsen kunne fungere under eet ved at bommen mærket B 1 åbnes. delområde Delområde 2 er en del af Skanseskolekomplekset og parkering til bygningsanlæg i delområde 2 vil indgå som en del af skolens fællesparkering. Der skal således ikke etableres parkeringspladser i delområde 2. delområde Der skal i delområde 3 anlægges det efter byrådets skøn nødvendige antal parkeringspladser. delområde I delområde 4 skal udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges inden for den angivne byggezone. delområde I delområde 5 skal udlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges inden for den angivne byggezone. delområde I delområde 6 skal på hver grund udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser. For hele lokalplanområdet Der må ikke henstilles eller parkeres campingvogne, lystbåde eller lastbiler på områdets parkeringspladser eller veje. byggelinier I delområde 6 fastlægges byggelinier som vist på kortbilag A i de angivne afstande fra vejskel.

18 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag A angivne byggefelter Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Tagene skal udføres, således at tagfladens hældning med vandret plan er mellem 30 og Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage. Delområde Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage Bebyggelsesprocenten i delområde 2 må ikke overstige Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Bebyggelsen skal i højder, proportioner, facadeudtryk og materialevalg udformes således, at den sammen med Skanseskolen danner en arkitektonisk helhed Tagene skal udføres, således at tagfladens hældning med vandret plan opfylder lovens krav til minimumshældning.

19 Delområde Bebyggelsesprocenten for delområde 3 må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end een etage Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkel med vandret plan er mellem 25 og 30. Delområde Bebyggelsen må kun opføres inden for den på kortbilag A angivne byggezone. Bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet i illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Bebyggelsesprocenten for delområde 4 må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage Bebyggelsen må udformes med sammenbyggede huse, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende lysforhold i den enkelte boligs opholdsrum, og såfremt den enkelte bolig er sikret mod indbliksgener Stuegulvskoten for den enkelte bolig fastsættes af bygningsmyndigheden. Stuegulvets højde over færdigreguleret terræn må ikke overstige 20 cm. Der henvises i øvrigt til

20 Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkedl med vandret plan er mellem 25 og 30, dog kan carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Tagvand må kun føres ned i eget haveareal eller i fællesarealet. Delområde Bebyggelsen må kun opføres inden for den på kortbilag A angivne byggezone. Bebyggelsen skal udformes efter de principper, som er angivet i illustrationsplanen, lokalplanens kortbilag B Bebyggelsesprocenten for delområde 5 må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsen skal udformes således, at maksimalt 2/5 af det samlede bruttoetageareal ligger i 1.sals højde Bebyggelsen må udformes med sammenbyggede huse, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende lysforhold i den enkelte boligs opholdsrum, og såfremt den enkelte bolig er sikret mod indbliksgener Stuegulvskoten for den enkelte bolig fastsættes af bygningsmyndigheden. Stuegulvets højde over færdigreguleret terræn må ikke overstige 20 cm. Der henvises i øvrigt til Tagene skal udføres således, at tagfladers vinkel med vandret plan er mellem

21 250 og 30, dog kan carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Tagvand må kun føres ned i eget haveareal eller i fællesarealet. Delområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Tagene skal udføres således, at tagfladernes vinkel med vandret plan er mellem 25 og 50, dog kan garager og carporte tillades opført med den i bygningsreglementet angivne minimumshældning Stuegulvskoten fastsættes af bygningsmyndigheden Garager, carporte og pergolaer må ikke opføres nærmere skel mod vej end 5 m og må ikke placeres i koteletben. For hele lokalplanområdet 6.7. Permanent opstilling (i et tidsrum på mere end 1 måned inden for en periode på 12 måneder) af campingvogne og lystbåde på fællesarealer og i private havearealer må kun ske med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Såfremt der i lokalplanområdet skal etableres nye transformerstationer, skal placering, udformning og tilladelig højde fastsættes af bygningsmyndigheden.

22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden For hele lokalplanområdet Ydervægge må kun fremtræde som blank eller skuret teglstensvæg eller som pudset mur. Dog kan gavltrekanter og ydervægge i 1.sals højde tillades udført med bræddebeklædning Såfremt der skal ske indfarvning eller bemaling af ydervægge skal farven godkendes af bygningsmyndigheden Tage må kun beklædes med enten - tagsten i rød, brun, okker eller sort farve, eller - 2 fods bølgeplader eller "skiferplader" i brun eller sort indfarvning eller - naturskifer - herudover tillades i delområde 1, at tagene udføres som stråtag, og i del område 2 tillades tagene udført som built-up tag Der må ikke anvendes brugte byggematerialer eller brugte bygningsdele på synlige overflader Tilbygninger og garager må kun opføres med ydervægge og tag i samme materialer og med samme farver som ejendommens beboelsesbygning. Tilbygninger og garager skal udformes således, at bebyggelsen på en ejendom fremtræder med en god helhedsvirkning Carporte må opføres i tømmerkonstruktion med bræddebeklædning og med en tagbeklædning af tagpap eller plastprofilplader.

23 Nærværende bestemmelse gælder uanset bestemmelserne i 7.1.1, og Der må kun efter byrådets nærmere godkendelse opsættes solfangere på tagflader Skiltning må kun opsættes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reklamering må ikke finde sted. 8 Ubebyggede arealer Beplantning m.v. Delområde Der skal for delområde 1 udarbejdes en plan for beplantning og vedligeholdelse af det samlede område i overensstemmelse med retningslinierne i lokalplanens illustrationsplan, kortbilag B I delområde 1 udlægges areal til en støjvold, som skal skærme boligerne i delområde 4 mod trafikstøj fra Isterødvejen. Delområde Der skal for delområde 2 udarbejdes en samlet plan, der skal redegøre for adgangsforhold, tilkørsel med brandkøretøjer, opholds- og legearealer og eventuelle beplantninger. Delområde 4 og Udearealerne inden for byggezonen skal anlægges efter en af byrådet nærmere godkendt plan, som skal redegøre for adgangsforhold til de enkelte boliger, placering af de udlagte parkeringspladser, tilkørsel med brandkøretøjer, opholds- og legearealer, befæstelser og beplantninger. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse

24 med de retningslinier, som er angivet i lokalplanens illustrationsplan, kortbilag B Arealerne uden for byggezonen skal henligge som åbne græsarealer og må kun tilplantes i de på kortbilag A angivne beplantningsbælter efter en nærmere. godkendelse af beplantningens sammensætning Etablering og vedligeholdelse af de i henhold til og godkendte anlæg påhviler ejerne i hver af de nævnte delområder i fællesskab. For hele lokalplanområdet De på kortbilag A angivne eksisterende beplantninger skal bevares. Fældning må kun ske med byrådets nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde Terrænreguleringer må kun foretages efter en af Hillerød byråd nærmere godkendt terrænreguleringsplan. Der henvises til og Hegning Delområde 1 og Der må i delområderne 1 og 2 kun opsættes hegn med den på kortbilag A angivne placering. De angivne hegn skal etableres som trådhegn i forbindelse med levende hegn. Der må udover de angivne steder ikke hegnes. Delområde 3 og Hegning omkring de enkelte grunde må kun etableres som levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn. De levende hegn skal enten ved plantningsafstanden til skel eller ved klipning holdes således, at vej- og stiarealer stedse er friholdt.

25 Delområde 4 og De havearealer, som hører til de enkelte boliger, må kun hegnes mod nabohaver og fællesarealer med levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn. Hegnet må ikke have en højde over 1,8 m målt fra færdigreguleret terræn , Ved rækkehuse må der opføres en læmur mod nabohaverne i en længde af 5 m ud fra facaden og i en højde på max. 2,0 m. Belysning For hele lokalplanområdet Belysning af lokalplanområdets boligveje skal etableres ved lynmaster med en maximal lyspunktshøjde på 5 m Belysning af lokalplanområdets stier samt parkeringspladser og fællesarealer i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 må kun udføres som parkbelysning med en maximat lyspunktshøjde på 4 m. 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse i delområderne 4 og 5 må ikke tages i brug før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den i krævede plan for fællesarealerne De udlagte parkeringspladser skal anlægges i et omfang, som krævet ved byggetilladelsens udstedelse Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted.

26 Bebyggelse i delområde 4 må ikke tages i brug, før den i udlagte støjvold er etableret. 10 Grundejerforening Der skal i hvert af delområderne 4 og 5 oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af boliger i det pågældende delområde Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50% af boligerne er solgt, eller når Hillerød byråd kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i , , og nævnte fællesarealer og fælles anlæg Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Hillerød byråd. 11 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Der kan ikke uden fredningsnævnets godkendelse udstedes byggetilladelser til bebyggelse inden for en afstand af 150 m fra Isterødvejens byggelinie, før fredningsstyrelsens ophævelse af naturfredningslovens byggelinie på 150 m fra Isterødvejen foreligger. 12 Ophævelse af eksisterende byplanvedtægter Den under den 30. december 1969 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 28 for "østbyens sydlige del, det tætte lave boligområde", den under den 30. december 1969 af boligministeriet

27 godkendte byplanvedtægt nr. 29 for "Skole- og haveboligområdet i østbyens sydlige del", den under den 24. marts 1971 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 30 for "Skole- og have boligområdet i Østbyens nordlige del" og den under den 2. juli 197o af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 31 for "Den grønne kile i østbyen" ophæves for de i 2 nævnte ejendomme og dele af ejendomme. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hillerød byråd til offentlig fremlæggelse. Hillerød, den 18. juni 1981 T. Stokholm /Svend Erik Aaen

28 I henhold til 27 i "lov om kommuneplaner" vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hillerød den T. Stokholm /Svend Erik Aaen Tinglyst den 8. juli 1982.

29

30

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere