Gaver mellem ægtefæller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaver mellem ægtefæller"

Transkript

1 - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden og blandt fagfolk. Hustruen havde krævet ca. 150 mio. kr. af den tidligere ægtefælle, som hun mente var ugyldige gaver til manden. Ved Østre Landsret fik hun medhold i, at hun havde krav på at få en del af pengene retur, nemlig 35 mio. kr. Sagen har givet anledning til flere spørgsmål om, hvorvidt det kan være rigtigt, at gaver til ægtefællen kan kræves tilbage. I så fald kan man jo lige så godt være meget rundhåndet: Kommer der en skilsmisse, er der jo elastik i gaven. Så hvorfor ikke give store gaver? Også i forhold til den såkaldte konefinte, hvor den konkurstruede mand overfører væsentlige formueaktiver til hustruen, har sagen vakt en vis interesse. Det selvfølgelig lidt trist at overføre hele sin formue til hustruen for at bringe den i sikkerhed for kreditorerne, hvis hustruen herefter forlader den synkende skude med familieformuen. Lovens udgangspunkt Udgangspunktet for vurdering af sagen fra Østre Landsret - og i øvrigt alle andre sager - er, at ægtefæller kan indgå aftaler med hinanden helt på samme måde som en aftale med naboen eller kollegaen på arbejdspladsen. Ofte ses den opfattelse, at ægtefæller ejer familieformuen i fællesskab, og at ægtefællerne hver især har rådighed over den samlede formue. En sådan opfattelse er måske også

2 - 2 både naturlig og nærliggende, hvis ægtefællerne har været gift i mange år og gennem et langt liv ved fælles hjælp har samlet en formue sammen - stor eller lille. Men juridisk set har hver ægtefælle som udgangspunkt sin egen formue, og hver ægtefælle kan kun råde over egen formue. På samme vis hæfter hver ægtefælle som det klare udgangspunkt kun for egen gæld, dvs. gæld, der er stiftet af ægtefællen selv. Men ægtefællerne kan indgå aftaler med hinanden, f.eks. om køb af et hus sammen, om pengeudlån fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle, om den ene ægtefælles kaution for den anden ægtefælles gæld etc. Sådanne aftaler er fuldt ud gyldige, helt på samme måde som hvis aftalen blev indgået med naboen. Det betyder videre, at den ene ægtefælle kan kræve aftalen opfyldt ved domstolene. Hustruen kan f.eks. sagsøge manden med henblik på tilbagebetaling af penge, som hun har udlånt til ham. En ægtefælle kan endda blive erstatningsansvarlig overfor den anden ægtefælle for skade, som er påført den anden ægtefællen. Når hustruen svinger forhammeren over mandens nyindkøbte 55 - fladskærm til VM i fodbold, fordi pengene skulle have været brugt til en familieferie til Mallorca, kan manden altså principielt kræve skærmen erstattet af hustruen. Gaver mellem ægtefæller Helt i tråd med det netop anførte kan ægtefællerne give hinanden gaver. Eksempelvis står det som udgangspunkt manden frit for at overføre endog betydelige gaver til hustruen, hvis manden ellers er solvent - og omvendt. Når bortset fra bl.a. sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. sædvanlige jule- og fødselsdagsgaver, gælder der dog netop for gaver mellem ægtefæller særlige regler om aftalens gyldighed. Gaver mellem ægtefæller er således kun gyldige, hvis gaveoverdragelsen foretages ved en gaveægtepagt, dvs. en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om en konkret gaveoverdragelse. Og det er videre en gyldighedsbetingelse, at denne aftale tinglyses i bil- og

3 - 3 personbogen. Normalt er tinglysning ikke en betingelse for at anse en aftale som gyldig. Man kan således i princippet udmærket indgå en aftale om køb af en fast ejendom, og undlade at tinglyse aftalen i mange år. Det skyldes, at tinglysningen tjener til beskyttelse af køberen, f.eks. mod sælgerens uretmæssige dobbeltsalg eller pantsætning af ejendommen. En køber vil normalt ønske denne beskyttelse ved tinglysning, men tinglysningen er som nævnt ikke en betingelse for at anse aftalen mellem sælger og køber som gyldig. Særligt for gaveoverdragelser mellem ægtefæller er tinglysning imidlertid en gyldighedsbetingelse. Og som noget helt specielt for ægtefæller gælder kravet om oprettelse af en tinglyst ægtepagt både i forhold til giverægtefællens kreditorer og i det indbyrdes forhold mellem ægtefællerne. Har ægtefællerne ikke oprettet en skriftlig, tinglyst ægtepagt om en konkret gave, er gaveoverdragelse således ikke gyldig. I så fald kan ikke blot giverægtefællens kreditorer, f.eks. giverægtefællens konkursbo, kræve gaven tilbageført til giveren. Også giverægtefællen selv kan kræve gaven tilbageført. Sædvanlige gaver m.v. Som allerede nævnt gælder der enkelte undtagelser fra det strikse krav om oprettelse af en tinglyst ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller. Undtaget fra ægtepagtskravet er således bl.a. sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til giverens kår. Typeeksempelet på sådanne sædvanlige gaver er jule- og fødselsdagsgaver, men der behøver ikke at foreligge en særlig anledning for at anse en gave for undtaget fra kravet om oprettelse af ægtepagt. Om gaven står i misforhold til giverens kår er et lidt vanskeligere spørgsmål, men beror i første række på en konkret vurdering af giverens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet. Endvidere kan en ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, overdrage den anden ægtefælle indtil halvdelen af overskuddet inden udløbet af det følgende år uden oprettelse af ægtepagt. Denne regel kaldes i fagsproget tantiemereglen.

4 - 4 Når bortset fra bl.a. disse undtagelser er kravet om oprettelse af ægtepagt ufravigeligt for gaver mellem ægtefæller. Sagen ved Østre Landsret Om der forelå gyldige gaver, var netop omdrejningspunktet i den sag ved Østre Landsret, der blev afgjort i denne uge. Hustruen havde her gennem en længere årrække overført betydelige beløb til manden. Til sammen havde hustruen opgjort overførslerne til ca. 150 mio. kr., som hun havde betalt, medens de var gift. Der var tale om udgiftsposter af meget forskellig karakter, men den væsentligste post omfattede årlige betalinger for brug af mandens ejendomme, der for en periode på 15 år var løbet op i 72 mio. kr. Hertil kom bl.a. en enkeltbetaling på 15 mio. kr. som tak for juridisk bistand samt et beløb på ca. 16 mio. kr., som hustruen havde afholdt til istandsættelse og forbedring af mandens ejendomme. Hustruen mente nu, at disse betydelige overførsler til manden måtte anses som ugyldige gaver til ham, da der ikke var oprettet ægtepagt. Hun mente derfor at have krav på at få beløbene betalt tilbage. Manden anførte heroverfor bl.a., dels at hustruens tilbagesøgningskrav var forældede, og dels at overførslerne af de enkelte beløb slet ikke krævede ægtepagt, idet der efter mandens opfattelse var tale om sædvanlige gaver - hvilket nok må forstås som sædvanlige gaver, når henses til netop disse ægtefællers formueforhold. Østre Landsrets dom Landsretten tog ved sagens afgørelse stilling til de enkelte krav, og nåede frem til, at engangsbeløbet på 15 mio. kr. og udgifterne på ca. 16 mio. kr. til istandsættelse og forbedring af mandens ejendomme var overførsler, der krævede gaveægtepagt. Selv om hustruens formue var betydelig, var der efter landsrettens opfattelse ikke tale om over-

5 - 5 førsler, som kunne anses for sædvanlige gaver. Efter landsrettens opfattelse var endvidere én af de årlige overførsler fra hustruen til manden for brug af mandens ejendomme så betydelig, at 4 mio. kr. af det overførte beløb krævede ægtepagt. Manden blev herefter dømt til at tilbagebetale disse 35 mio. kr. til hustruen. Lige så interessant er det dog samtidig, at et vederlag på 4½ mio. kr. årligt for brug af ejendomme ikke gav grundlag for tilbagebetaling til hustruen. Klare aftaler mellem ægtefæller Der kan være mange grunde til, at ægtefæller finder det betimeligt at overføre større beløb mellem hinanden. Selv om givne overførsler eller overdragelser måtte være velbegrundet, eksempelvis i ægtefællernes forretningsmæssige forhold, er det hensigtsmæssigt løbende at sikre, at formalia er overholdt. Er der tale om udlån af større beløb, må det anbefales at indgå en skriftlig aftale om udlånet og vilkårene herfor, ikke blot af hensyn til ægtefællernes respektive kreditorer, men også af hensyn til ægtefællerne selv, således at begge ægtefæller er på det rene med baggrunden og vilkårene for overførslen. Og særligt kan peges på, at udarbejder ægtefællerne personlige regnskaber, bør der i påtegningen på regnskabet anføres, at den formueopdeling, der er anført i regnskaber, herunder vedrørende mellemregningskonti, er udtryk for ægtefællernes opfattelse af formuefordelingen. Det samme gælder opdelingen i formuefællesskab og særeje. Det forsømmes ofte i praksis. Er der tale om en gave, bør formalia i form af en tinglyst ægtepagt selvsagt iagttages. Retssager vedrørende det økonomiske opgør mellem ægtefæller i anledning af skilsmisse eller konkurs er en belastning for alle involverede parter, og måske mest af alt for ægtefællerne selv. Og særligt beklageligt er det naturligvis, hvis en retssag kunne have været undgået ved klare aftaler mellem ægtefællerne på det tidspunkt, hvor ægtefællerne disponerer. o

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere