i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI"

Transkript

1 Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens område. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter matr. numrene: 27 b, 27 c, 27 d, 27 e, 27 f og 27 g og dele af 21 a og 27 a af Ballerup by og sogn, samt alle parceller, der efter den 11. december 1974 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Områdets anvendelse. 1. Området må med de i stk. 2 nævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse bestående af fritliggende parcelhuse. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig for en familie. 2. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, og der må således ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form. for erhvervsmæssig udlejning. 3. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for den omliggende bebyggelse. 4. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

3 3. Vejforhold. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje med beliggenhed som vist på kortbilaget: Vej A-R i en bredde af Vej B-G i en bredde af Vej S-D i en bredde af Vej E-F i en bredde af Vej T-H i en bredde af Vej J-K i en bredde af Vej L-M i en bredde af Vej N-P i en bredde af Vej O-Q i en bredde af 12,5 m 10,0 m 10,0 m 8,0 m 8,0 m 8,0 m 8,0 m 10,0 m 10,0 m De blinde adgangsveje skal forsynes med vendepladser, som vist på kortbilaget. Adgangsarealer til de grunde, der ikke har direkte adgang (jfr. også stk. 2) til de ovennævnte udlagte veje, udlægges i 9 m's bredde. Der udlægges areal til stier med beliggenhed i princippet som vist på kortbilaget og med de anførte udlægsbredder. 2. Til følgende vejstrækninger må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsede ejendomme: Øst- og nordsiden af vej A-R Vej B-C *) Østsiden af vej S-D Nordsiden af vej Q-0 Vestsiden af vej N-P 3. Oldamsvej nedlægges mellem G og vedtægtsområdets østgrænse og mellem C og vedtægtsområdets vestgrænse. Nedlæggelserne vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 4. Der pålægges byggelinie langs vej A-R i 10 m's afstand fra skel og langs øvrige veje i 2,5 m afstand fra skel som vist på kortbilaget. **) 4. Udstykninger. 1. Udstykningen skal foretages som vist på kortbilaget, og ingen grund må udstykkes med mindre nettoareal end 550 m² 2. De med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men skal udlægges til fælles friarealer for bebyggelsen. *) Kommunalbestyrelsen agter i medfør af vejlovgivningen at regulere adgangsforholdene langs vejstrækning C-G, således at de tilgrænsede ejendomme kun får adgang fra boligveje. **)Ved B og N vil blive fastlagt oversigtslinier i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders vejregler.

4 5. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. 1. På hver grund må opføres et bruttoetageareal på indtil 170 m² 2. Bygninger må kun opføres med en etage og højst have gulvet beliggende 0,20 m over terræn (niveauplan). Bygningshøjden må ikke overstige 3,2 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). De i 1. og 2. punktum nævnte højder regnes fra naturligt terræn eller fra niveauplan, hvor et sådant er fastlagt. Tage skal udformes som flade tage eller sadeltage med hældning. På grunde der grænser op til vej A-R skal alle huse dog forsynes med symmetriske sadeltage med hældning. 3. Beboelsesbygningerne skal opføres indenfor de på kortbilaget viste byggefelter med facade parallel med feltets lange side. Hvor et byggefelt ligger nærmere skel til anden byggegrund end 2,5 m, skal tagudhæng holdes indenfor feltet. Beboelsesbygningerne langs vestsiden af vejene S-D og sydsiden af vej O-Q skal dog opføres med facade i byggefelternes begrænsning mod de nævnte veje. Bygningerne kan i øvrigt placeres frit indenfor byggefelterne, når blot bestemmelserne i stk. 2 overholdes. Der kan uanset de angivne byggefelter tillades opført sidebygninger, som træder indtil 12 m frem fra husfacaden, såfremt bygningsreglementets almindelige afstands- og højdebestemmelser overholdes. Langs de grønne områder og stier i disse må garager og udhuse ikke opføres nærmere skel end 1,5 m. 4. Der kan tillades opført redskabshus og lignende mindre fælles bygning på friarealet. 5. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. 6. Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 7. Hegn mod veje og grønne områder skal være levende hegn. Langs vestsiden af vej S-D og sydsiden af vej O-Q må ikke hegnes foran byggelinien.

5 6. Byplanvedtægt overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten. 7. Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 8. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Herlev kommunalbestyrelse. 9. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer, i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med miljøministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Herlev kommunalbestyrelse, den 11. december Bedringer vedtaget den 13. august P.k.v. Ib Juul /H. Iversen

6 7.kt.j.nr. B Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970). Miljøministeriet, d. 25. september P.M.V E. B. sign. Birger Christensen fuldm. EL/jw TF.1816 T Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på samtlige berørte ejendomme, idet dog bemærkes, at nævnte matr. nr. 27 b, 27 c, 27 d, 27 e, 27 f og 27 g og dele af 21 a og 27 a, Ballerup by og sogn, nu er sammenlagt og overført til Herlev som matr. nr. 71, Herlev by, Lindehøj sogn, jfr. landbrugsministeriets skrivelse af 15. august 1975 (U.J. 2576/1975). Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 10. oktober 1975 P. k. v. sign. Ib Juul/sign. H. Iversen INDFØRT I DAGBOGEN DEN 13. OKTOBER 1975 FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst på matr. 71, Herlev By Lindehøj Sogn. sign. Jenny Søresen retsassessor /sign. E. Farestveit sign. Mikkelsen

7 LOKALPLAN NR. XXXI-1 Tillæg nr. 1 til byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune

8 Lokalplanens indhold. Lokalplanen vedrører kun bebyggelsens afstand fra Stokholtbuen for 4 grunde inden for byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 198o-1992 for enkeltområde B 9, hvor der bl.a. står, at områdets anvendelse skal fastlægges til boligformål. Lokalplanen lemper bestemmelsen i byplanvedtægt for byplanområde XXXI om, at bebyggelse skal holdes i en afstand af lo m fra Stokholtbuen, idet den tillader, at der uanset byggelinien kan opføres sidebygninger til beboelsesbygningerne, hvis de ikke træder mere end 5 m frem fra husfacaden. Årsagen til lempelsen er, at byggelinien på nogle grunde kun giver mulighed for sidebygninger med en længde på ca. 2,5o m - hvilket ikke giver sidebygningen en rimelig størrelse -. Endvidere vil en mindre overskridelse af byggelinien ikke væsenligt forringe det synsmæssige indtryk man har ønsket at opnå, ved at holde bebyggelsen rykket tilbage fra vejen. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

9 HERLEV KOMMUNE Lokalplan XXXI-l, tillæg nr. 1 til byplanvedtægt for byplanområde XXXI, vedrører de 4 ejendomme inden for byplanområdet som ligger ud til Stokholtbuen og vest for udmundingen af Sidevolden. I henhold til kommuneplanloven - lovbekendtgørelse nr. 687 af 28. december 1984 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Formål. Lokalplanen har til formål: at lempe bestemmelsen i byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune, for byggelinien langs Stokholtbuen, således at muligheden for at bygge en sidebygning på beboelseshuse forbedres. 2. Område. Lokalplanen vedrører matr. nr. 71, aq 71 ar, 71 as, og 71 at, Herlev by, Lindehøj. 3. Områdets anvendelse. Uanset bestemmelsen i 3, stk. 4 i byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune (tinglyst den lo. oktober 1975) må sidebygningen på beboelseshuset træde indtil 5 m frem fra husfacaden jvf. byplanvedtægtens 5, stk. 3. Således vedtaget af HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 15. maj P.k.v. Ib Juul/ Erik Juel Grønberg I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 11. september P.k.v. Ib Juul/ Erik Juel Grønberg EL/jw TF G01 Fremsendes til Tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på ejendommene. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den P.k.v. Ib Juul/ Erik Juel Grønberg INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 11 OKT LYST Anni Ipsen

10 Skab K Nr. 682 Matr. nr. 71, 26. Jan x Herlev by, Lindehøj sogn. Anmelder: HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE Stempeltakst kr , Københavns Amt, den 13/ sign: Grethe Lüders Ass. D E K L A R A T I 0 N for byplanområde XXXI. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område omfattende matr. nr. 71 af Herlev by, Lindehøj sogn i Herlev kommune pålægger herved området følgende servitutter, som også har gyldighed for parceller, der efter den 10. december 1975 udstykkes inden for området fra ejendommen. Grundejerforening. 1. Den til enhver tid værende ejer af en parcelhusgrund inden for deklarationsområdet skal være medlem af en grundejerforening. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 2. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 50 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 25 % af de udstykkede grunde er solgt, og kommunalbestyrelsen kræver det. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. 4. Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingentet, kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. I øvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne, med hvilket flertal en beslutning skal vedtages. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i nærværende deklaration. 5. Grundejerforeningen kan udfærdige at ordensreglement. 6. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål.

11 Stier og fællesarealer 7. Grundejerforeningen har pligt til, efter påkrav fra kommunalbestyrelsen, at tage skøde på private sti- og fællesarealer indenfor deklarationsområdet. 8. Kommunen skal være berettiget til vederlagsfrit at overtage de 6 m brede stier som offentlige på anfordring. Grundejerforeningen og de enkelte grundejere må vederlagsfrit tåle gener ved anlæg af stierne i anden udformning i forbindelse med kommunens overtagelse og ved evt. etablering af niveaufri skæringer med Stokholtbuen. 9. Grundejerforeningen er kun berettiget til at spærre for færdsel på stierne med kommunalbestyrelsens samtykke. 10. Fra punkt L kan kommunen etablere stiforbindelse til området nord for deklarationsområdet. 11. Eventuel belysning af stier og fællesarealer skal udformes som luftledningsfri belysning og i øvrigt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 12. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelsen af fællesarealer De fælles friarealer skal dog bevares som grønne områder. 13. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne. 14. Fællesarealerne overtages af grundejerforeningen med eksisterende bevoksning og besået med græs. Fældning af den oprindelige træbevoksning må kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke. 15. Grundejerforeningen vedligeholder stierne og fællesarealernes beplantning og udstyr. Dyrehold. 16. Udover enkelte hunde og katte samt fugle og mindre kæledyr må dyrehold, som kan være til gene for de omboende, f.eks. høns, duer og bier, kun haves med grundejerforeningens samtykke. Parkering. 17. På hver grund skal anlægges parkeringsareal til mindst to biler, dog kun til én, hvis der opføres garage eller carport. Overkørsel til grundene må kun etableres over de med punkteret linie markerede dele af grundenes vejskel. 18. Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, fragtbiler a. lign. Samt langtidsparkering af campingvogne er forbudt på eller ud for grundene. Både udover mindre joller o. lign. må ikke anbringes på grundene. Grund ejerforeningen kan dag med 2/3 flertal lempe denne bestemmelse for campingvogne, både a. lign. under forudsætning af, at de ikke placeres til væsentlig gene for naboerne.

12 Teknisk forsyning. 19. Grundejerforeningen vedligeholder fælles ledninger, i det omfang de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af en offentlig myndighed. Vedligeholdelse af stikledninger påhviler vedkommende grundejer. 20. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grund ejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art. 21. Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. Disse skal dag så vidt muligt gives et passende varsel inden arbejdets iværksættelse. Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, kan ikke kræves erstattet. 22. Der etableres et fælles antenneanlæg for deklarationsområdet. Grund ejerforeningen forestår dets drift og vedligeholdelse, samt overtager forpligtelserne overfor post- og telegrafvæsenet. Indtil grundejerforeningen er etableret, påhviler samtlige forpligtelser de tilsluttede brugere in solidum. Der må ikke etableres udendørs antenner på de enkelte grunde. Niveauplaner. 23. Beboelsesbygningens gulvkote og bygningshøjde skal regnes fra, de på vedhæftede bilag anførte niveauplaner for de enkelte grunde. Bygningens stuegulv må ikke være beliggende under niveauplan. Niveauplan for en evt. sidebygning, som overskrider byggefeltet, vil blive fastsat af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Garager, carporte og udhuse. 24. Opførelse af garager, carporte og udhuse i naboskel og stiskel skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ " Bestemmelser for placering af garager, carporte og udhuse i naboskel og stiskel ". 25. Garager, carporte og udhuse, som ikke opføres i naboskel eller sti skel skal rykkes mindst 1,0 m tilbage fra skellet. 26. Garager, carporte og udhuse, der ikke indrettes under samme tag som beboelsesbygningen, skal opføres med flade tage ( max taghældning 5 ). 27. Garager må ikke indrettes i kælderetagen Terrænreguleringer. 28. Terrænreguleringer må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ansøgning om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end 1,0 m kan dog finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

13 Hegn. *) 29. Langs de på kortbilaget med priksignatur viste vejskel skal 25 cm bag skellinien plantes hække af stedsegrøn liguster. Hækkene må ikke ned klippes til under 1 m. 30. Langs Stokholtbuen og den øst-vestgående del af Randvolden skal 30 cm bag skellinien etableres 1 m høje trådhegn, der hindrer gående adgang. 31. Langs de grønne områder og 6 m brede stier skal plantes levende hegn. Hegnene kan forstærkes med maksimalt 1,4 m høje trådhegn opsat mindst 20 cm bag skellet. 32. Mure, plankeværker a. lign. faste hegn må ikke opsættes nærmere skal mod veje og grønne områder end 1,0 m. Hække o.a. levende hegn må ikke plantes nærmere skel end 25 cm. Langs vestsiden af vejene S-D og sydsiden af vej O-Q må dog ikke hegnes foran byggelinien, og arealerne mellem vejskel og byggelinie skal fremtræde som græsplæne med spredte træer og buske. 33. Hække og trådhegn skal etableres ved grundejernes foranstaltning. Vedligeholdelse. 34. Den ubebyggede del af grunden skal være vel vedligeholdt. 35. Hegn mod veje og stier og fælles grønne områder skal vedligeholdes af de pågældende grundejere, og levende hegn skal ved klipning holdes bag skellinien. 36. På parcellerne må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne. 37. Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundejernes regning. 38. De foranstående bestemmelser om hegn og vedligeholdelse vedrører ikke kommunen som grundsælger. Påtaleret. 39. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Herlev kommunalbestyrelse. 40. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 41. Ved overtrædelse af deklarationen kan grundejerforeningen udøve påtaleretten, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 3 måneder efter at være blevet opfordret hertil har udøvet påtaleretten eller tilkendegivet, at den agter at gøre det. Dispensation. 42. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser, såfremt samtykke dertil i hvert enkelt tilfælde gives af grundejerforeningen og de af dispensationsforholdet berørte personer. *) Afsnittet omhandler kun hegn ved skel mod vej, sti og grønne områder.

14 Tinglysning. 43. Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på ejendommen. 44. Bestemmelserne i deklarationens punkt 13, 20 og 37 begæres tillige lyst pantstiftende for et beløb på kr på hver parcel. 45. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Værnetingsbestemmelser. 46. Alle sager vedrørende værende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 23. januar P.k.v. sign: Ib Juul sign: / Olaf Hansen INDFØRT I DAGBOGEN den 26. jan FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst. servitut- og pantstiftende på matr. nr. 71 a -71 bk, hvori matr. nr. 71 er udstykket i henh. t. L.M.'s skr. af 23/ sign: Jenny Sørensen retsassessor

15

16

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere