Lokalplan nr Østerbyen. Remiseområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet"

Transkript

1 Lokalplan nr Østerbyen Remiseområdet Februar 2010

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Region Syddanmark Fotos/Illustrationer: Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, m.fl. Tryk: 100 eksemplarer, februar 2010

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Trafikale forhold Skyggediagrammer Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra 4. november til 30. december Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Lokalplankort. Bilag A...Indsat bagerst Illustrationer. Begrønning af facader. Bilag B...Indsat bagerst Snit i området. Nyt parkeringshus. Bilag C...Indsat bagerst Mulige fremtidige forhold. Bilag D....Indsat bagerst

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Østerbyen, Remiseområdet Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger på det gamle remiseområde mellem jernbanen i nordlig retning og jernbanen i østlige retning. Lokalplanområdet støder mod nord op til eksisterende kolonihaver. I lokalplanområdet er der på nuværende tidspunkt enkelte remisebygninger, der oprindeligt er opført i 1904 og et vandtårn, der er opført i Selve anlægget med drejeskiven er også tilbage. Jernbanesporene til remiseanlægget er helt fjernet. Arealerne omkring de eksisterende remisebygninger fremstår som efterladte, ikke detailplanlagte fælles grønne eller grusbelagte områder. Mod nord følger lokalplanområdet afgrænsningen af de fælles arealer. Der er dog én dyrkningshave i lokalplanområdet. Der er på nuværende tidspunkt adgang til lokalplanområdet fra Nørrebrogade til området via en mindre bro, Remisevej. 2. Baggrund Anledningen til lokalplanen er et ønske om etablering af et parkeringshus for udvidelse af parkeringskapaciteten omkring sygehuset, og et ønske om etablering af offentlige grønne arealer med fritidsaktiviteter. Side 3

6 Redegørelse Lokalplanområdet set fra nord med de tidligere remisebygninger, vandtårn m.v. 3. Lokalplanområdets disposition Lokalplanområdet er disponeret, så der bliver forskellige hovedområder. Der bliver et område omkring de nuværende remisebygninger og vandtårnet, hvor der kan foregå forskellige kultur- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med de nuværende huse og anlæg. Der kan også bygges nyt, der passer ind i det nuværende bygningsmiljø, inden for en fastlagt byggelinje. De nuværende remisebygninger skal genanvendes på en måde, som teknisk kan lade sig gøre. Der er mulighed for at fritlægge den bærende bygningskonstruktion i den sydligste remisebygning, jf. indsatte inspirationsfotos på næste side. På området syd for remisebygningerne bliver der mulighed for at opføre et parkeringshus med maksimalt 3 dæk på hele det viste byggefelt jf. lokalplankortet bagerst. På bilag C og D, indsat bagerst, er der vist snit med den mulige størrelse på parkeringshuset, og 5 visualiseringer af hvordan parkeringshuset kan komme til at se ud sammenlignet med nuværende forhold. Der er i lokalplanen stillet krav om, at parkeringshuset ikke bliver større end vist på bilag C og D, og at der skal ske en kunstnerisk bearbejdning af facaderne på parkeringshuset. Bl.a. skal facaderne begrønnes med beplantning. Der er særlige bestemmelser herom og eksempler på bilag B. Der er i lokalplanen ikke fastlagt hvilket facadematerialer der skal anvendes. Der mulighed for enten tegl, beton, metal, glas eller lign. Derfor kan både farven og materialet på facaderne på parkeringshuset blive anderledes ved et opført parkeringshus end vist Side: 4

7 Redegørelse på skitserne til fremtidige forhold, bilag D. Der er f.eks. også mulighed for at anvende jernplade med en rustik overfladebehandling, som vist på inspirationsfotoet nedenfor. Inspiration. Væg af jernplade og beplantning. Kultursted i Kolding af Dorte Mandrup Arkitekterne Inspiration. Jernskulptur af bygningsdele i park. Friedrichshain, Berlin Inspiration. Jernskulptur af bygningsdele i park. Friedrichshain, Berlin Side: 5

8 Redegørelse På området øst for remiseområdet bliver der et grønt område med offentlig adgang til, som hænger sammen med kultur- og fritidsaktiviteterne ved remisebygningerne. Området skal anlægges efter en fælles plan, som bl.a. kan indeholde bakker af jordformationer bestemte steder. Den nordlige del af det grønne område, benævnt delområde B2 på lokalplankortet, er også fælles arealer til kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Den vestlige del af B2-området kan evt. senere anvendes til kolonihaver. 4. Trafikale forhold Jf. tegning i margin bliver der offentlig vejadgang til hele lokalplanområdet for biler, gående og cyklister via en ny bro over jernbanen i Nørrebrogade i forlængelse af Haraldsgade. Endvidere bliver der en ny fodgængerbro over jernbanen til Nørrebrogade fra den sydlige del af parkeringshuset. Til kolonihaverne nord for lokalplanområdet er der fortsat adgang for biler, gående og cyklister over den eksisterende smalle bro over jernbanen, Remisevej. Remisevejsbroen indgår i Esbjerg kommunes sammenhængende cykelstinet. Der stilles krav i lokalplanen om, at denne nye vejbro skal være etableret, førend ny bebyggelse tages i brug i lokalplanområdet. Den nye fodgængerbro skal etableres ved parkeringsjhuset. Inde på lokalplanområdet skel der etableres offentlige veje til de forskellige kultur- og fritidsaktiviteter, anlæg og parkering. Adgangen til det planlagte parkeringshus og kolonihaver sker fra de offentlige anlagte veje. Der bliver adgang for service af jernbanespor mod sydøst bag ved remisebygningen i forbindelse med offentlig vej. Der skal etableres offentlige tværgående stiforbindelser i hele lokalplanområdet, så bliver sammenhæng mellem funktionerne, aktiviteterne og anlæg. Principskitse, der viser adgang til området fra Nørrebrogade Lokalplanområdet, set fra vest, mod planlagt adgangsvejen og ny bro ved Nørrebrogade i forlængelse af Haraldsgade. Side: 6

9 Redegørelse 5. Skyggediagrammer Skyggevirkningen over året som følge af det planlagte parkeringshus i lokalplanen. Parkeringshuset ses i midten og mod nord er de tilbageblevne remisebygninger og vandtårnet. Boligbebyggelsen i Nørrebrogade ses mod vest. Side: 7

10 Redegørelse 6. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Bebyggelse Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan I forbindelse med den ordinære revision af Kommuneplan ændres kommuneplanens rammer for den største del af lokalplanområdet, der ligger syd for Remisevej, benævnt område i Kommuneplanen. Den øvrige del af lokalplanområdet er en del af Kommuneplanens ramme , som er udlagt til kolonihaver. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til offentlige anlæg som trafikanlæg, tekniske anlæg og fritidsanlæg, kolonihaver, samt fælles grønne arealer i tilknytning til kolonihaverne med offentlig adgang. Det sker ved at fordele de enkelte anvendelser i 4 delområder. Det ene giver mulighed for fritidsaktiviteter. Det andet giver mulighed for bydelspark med fritidsaktiviteter. Det tredje giver mulighed for fælles grønt areal og kolonihaver. Det fjerde giver mulighed for opførelse af et parkeringshus. Kommuneplanændringen for rammeområde giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 75 % for området under ét og en bygningshøjde på maksimal 8,5 m. Bebyggelsesprocenten på 75 % udnyttes stort set med de byggemuligheder, der gives i de enkelte delområder A, B1 og C. I de tre delområder er der maksimale bebyggelsesprocenter for nybyggeri, og ved det tredje delområde er der konkrete fysiske begrænsninger for opførelse af et parkeringshus. Bygningshøjden i delområderne A, B1 og C er lavere end kommuneplanens ramme, da der ønskes en mindre maksimal bygningshøjde af hensyn til eksisterende nabobebyggelser og af hensyn til, at der ikke kommer høj bebyggelse i og op til det fælles grønne område. Kommuneplanområdet giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 10 og en bebyggelse på 1 etage, hvilket anvendes i lokalplanen. 7. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side: 8

11 Redegørelse Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje **i Bevaringsværdigt miljø 3 km kystnærhedszone Skov Der er taget hensyn til det bevaringsværdige bymiljø omkring Nørrebrogade og de eksisterende bevaringsværdige tidligere remisebygninger og anlæg samt vandtårn i lokalplanbestemmelserne. Det er sket ved krav til facadeudformning på nybyggeri ud til bl.a. Nørrebrogade og ved krav til fastholdelse af så meget af den nuværende bevaringsværdige bebyggelse og anlæg som muligt. Da der er begrænsningerne i den maksimale bygningshøjde, og da området ligger nord for havnen og bymidten, vurderes det, at der ikke er mulighed for at se nybyggeri i lokalplanområdet fra kysten. Indgår ikke i lokalplanområdet. Side: 9

12 Redegørelse Støjisolinjer Ledningstraceer Radiokædetrace Støjbindingerne er i lokalplanen fulgt op ved, at der ikke må etableres støjfølsomme anvendelser i område. Efter oplysninger på bindingskortet indgår der ikke overordnede ledninger i lokalplanområdet. Kun en mindre del af lokalplanområdet mod syd er omfattet af radiokædetracé. Der er taget hensyn hertil ved, at kun en mindre del af byggefeltet til parkeringshuset går ind i tracéet og ved, at huset kun kan få en maksimal højde på 7,8 m. 8. Forhold til gældende servitutter 9. Miljøvurdering 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Der er ikke servitutter, som kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. Der er indsat skyggediagrammer, jf. punkt 5 i redegørelsen, der viser skyggerne over året, som følge af det planlagte parkeringshus i lokalplanen. Tegningerne med generne af skyggerne viser, at boligerne i Nørrebrogade ikke påvirkes af parkeringshuset. Endvidere kan ses, at de eksisterende remisebygninger og arealerne heromkring kun i begrænset omfang bliver påvirket af gener fra skygger fra parkeringshuset. Lokalplanen er blevet screenet. På den baggrund vurderes at lokalplanen skal miljøvurderes. Ifølge miljøvurderingen har lokalplanforslaget konsekvenser for bevarelse af remisebygningerne og vandtårnet m.v., idet disse søges bevaret eller i videst muligt omfang genanvendt. Det er også vurderet, at etablering af de anlæg, som lokalplanen åbner for, kræver en regulering efter bestemmelserne i miljølovgivningen for at sikre, at påvirkningen af omgivelserne i form af støj, spildevand og jordforurening ikke overstiger gældende bestemmelser. Det er også miljøvurderingens konklusion, at disse anlæg med en sådan regulering vil kunne overholde gældende bestemmelser. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Museer skal udtale sig vedrørende de eksisterende historiske bygninger. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Museet har udtalt sig om eksisterende bygninger, og der er bevaringsbestemmelser i lokalplanen vedrørende eksisterende remisebygninger og vandtårnet samt tilhørende anlæg. Lokalplanområdet ligger i byzone. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Lokalplanområdet er kortlagt jf. Jordforureningslovens 3. Der er foretaget geotekniske boringer og forureningsanalyser i noget af delområde A og i hele delområde C, hvor der er påvist forurening. Hvis arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse, skal der søges tilladelse efter Jordforureningslovens 8. Bydelspark/fælles Side: 10

13 Redegørelse græsareal/arealer til fritidsaktiviteter kan anses for værende følsom anvendelse, hvorfor der inden arbejdet påbegyndes i område A, B1 og B2, skal foreligge en tilladelse fra Esbjerg Kommune til ændret arealanvendelse. Hvis der på et senere tidspunkt anlægges kolonihaver i en del af området kræves der en ny tilladelse efter Jordforureningslovens 8. Anlæggelsen af parkeringshuset kræver ikke tilladelse efter jordforureningslovens 8. Men der vil kunne stilles vilkår med hjemmel i byggelovens 14 om at Arbejdstilsynets afdampningskriterier kan overholdes i P-huset. Dette gælder også for de bygninger der ønskes opført i delområde A. Det fremgår af afsnit 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra 4. november til 30. december Side: 11

14

15 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Østerbyen, Remiseområdet. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at at sikre en væsentlig del af området anvendt til et offentligt grønt område med fritidsaktiviteter. sikre bevaringsværdige huse ikke nedrives. sikre ny bebyggelse indpasses arkitektonisk og funktionelt i området. sikre mulighed for etablering af et parkeringshus i området. sikre parkeringshuset indpasses på en god byarkitektonisk måde i forhold til det grønne område. sikre parkeringshusets udseende afpasses efter den bevaringsværdige boligbebyggelse langs Nørrebrogade og de bevaringsværdige remisebygninger. sikre facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektoniskkunstnerisk kvalitet. Facaderne på parkeringshuset skal begrønnes med beplantning. sikre vej- og stiforbindelser til og fra området. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Lokalplankortet, bilag A, og omfatter del af matrikelnummer 19b Rørkær, Esbjerg Jorder. 2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på lokalplankortet i delområderne A, B1, B2 og C. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Anvendelsen af området fastlægges til offentlige anlæg, som trafikanlæg, tekniske anlæg og fritidsanlæg o. lign, samt til kolonihaver. 4.2 Delområde A er til kultur- og fritidsaktiviteter. Der må opføres bygninger og anlæg i sammenhæng med kultur- og fritidsaktiviteterne og anvendelse af de fælles grønne område i delområde B1 og B2. Bygninger og faciliteter kan være cafe, restauration, udstillingslokaler, tribune, scene m.v. i tilknytning til aktiviteterne, toiletter samt bygninger og faciliteter i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse af delområderne B1 og B2. Side 11

16 Bestemmelser 4.3 I delområde A skal etableres parkeringspladser i forbindelse med fritidsaktiviteterne og anvendelser i delområde A, B1 og B2. Der er også mulighed for at etablere parkering i delområde B2 i sammenhæng med anvendelser og aktiviteter i delområde B2 samt i sammenhæng med kolonihaverne nord for lokalplanområdet. 4.4 Delområde B1 er til bydelspark med fritidsaktiviteter. Der må etableres aktivitetsanlæg til bydelsparkens anvendelse og mindre bygninger som pavilloner, toiletbygninger og skure i forbindelse med vedligeholdelse af parken m.v. 4.5 Delområde B2 er til fælles grønt område tilknyttes kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Der skal være offentlig adgang til det fælles grønne område. Der er dog mulighed for at nedlægge det fælles grønne område og nyetablere kolonihaver i området vest for den grønne kile, der er fastlagt i I kolonihaveområdet, jf. 4.5, kan opføres mindre bebyggelse. Helårsbeboelse i kolonihaverne er ikke tilladt. Natophold er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober, samt derudover kun til kortvarige ophold, ferier, weekends o. lign. Der må ikke opstilles beboelsesvogne eller lignede i kolonihaveområdet. 4.7 I hele udstrækningen af delområde B2 skal der være en nord-sydgående grøn kile op til punktet e og som er afgrænset mod øst af en linje mellem punkterne i og h. Den grønne kile skal mindst være 30 m bred undtagen de sidste 40 m af strækningen op til punkt e. Punkterne er vist på lokalplankortet. 4.8 I delområde B2 må etableres aktivitetsanlæg til det fælles grønne områdes anvendelse og mindre bygninger som pavilloner, toiletbygninger og skure i forbindelse med vedligeholdelse af området m.v. 4.9 Delområderne B1 og B2 skal planlægges som sammenhængende grønne områder med fritidsaktiviteter, hvortil der er offentlig adgang I delområde C må opføres et privat parkeringshus. Efterfølgende kan parkeringshuset helt eller delvis ændres til offentligt parkeringshus I delområde A må der opføres mindre tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift. Tekniske anlæg skal opføres indenfor byggelinjerne, så de indgår i den øvrige bebyggelse eller beplantning på en god byarkitektonisk måde. Tekniske anlæg må opføres på max 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m over eksisterende terræn I delområde B1 og B2 må der opføres mindre tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift. Tekniske anlæg må ikke være synlige og skal opføres, så de indgår i beplantningen på en god arkitektonisk måde. Tekniske anlæg må opføres på max. 30 m 2 og ikke højere end 5 m over eksisterende terræn I delområde C skal tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift såsom transformerstation, ventilationsanlæg m.v., opføres som en del af parkeringshuset. Regnvandsbassin placeres jf Side: 14

17 Bestemmelser 5. Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes med en offentlig adgangsvej fra punkt V, vist i princippet på lokalplankortet overfor T-krydset Nørrebrogade og Haraldsgade. 6.2 I delområderne A, B1 og B2 skal der etableres vejadgang som betjener delområderne A, B1 og B2 samt kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Vejadgangen til kolonihaveområdet kan enten tage udgangspunkt i punktet a, ved nuværende bro over jernbanen, Remisevej, eller udgangspunkt i punkt V og mindst forløbe til punkt c. Alle punkter vist i princippet på lokalplankortet. 6.3 Der skal etableres offentlig tilgængelige parkering for delområderne A, B1 og B2 i forbindelse med veje i delområderne A og B2. Parkeringen i B2 skal også kunne anvendes af kolonihaverne nord for lokalplanområdet. 6.4 I delområderne A, B1 og B2 skal der etableres et stinet med offentlig adgang, hvor der som minimum er forbindelse mellem punkterne V, a, c, e og d, der er vist i princippet på lokalplankortet. Det etablerede stinet kan befæstes så det kan anvendes til arbejdskørsel i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af de fælles grønne områder. 6.5 Parkeringshuset i delområde C, skal vejbetjenes med en offentlig vej fra punkt V, vist i princippet på lokalplankortet, via delområde A. Vejarealet skal i sin udformning tilpasse sig anvendelsen af delområde A. Vejen over delområde A skal mindst være 10 m fra både det eksisterende vandtårn og de eksisterende remisebygninger. 6.6 I sammenhæng med vejadgangen til parkeringshuset i delområde C skal der etableres en offentlig vejadgang på delområde A syd om de tidligere remisebygninger til mindst punkt f, i princippet vist på lokalplankortet. 6.7 Der skal være stiadgang kun for jernbanepersonale fra punkt f til jernbaneområdet sydøst for lokalplanområdet, bl.a. via af eksisterende trappenedgange på skråningen til jernbanespor. Side: 15

18 Bestemmelser Principsnit med placering af byggefelt til parkeringshus i forhold til jernbanen. 6.8 Omkring hele parkeringshuset i delområde C skal der udlægges et med græsarmering befæstet areal til brand- og redningsvej med en bredde på minimum 3 m og med et frit tilgængeligt betjeningsareal for redningsvæsenet på minimum 1 m ud fra bygningen. Til bygningen medregnes al opsætning på facaden, herunder begrønning, hvor dette er fastlagt. Afstanden fra brand- og redningsvejen til jernbaneskråningen skal være mindst på 2 m. Se principsnit i margin og afgrænsning af byggefeltet i delområde C på lokalplankortet. 6.9 Parkeringshuset i delområde C skal stibetjenes med den offentlige tilgængelige sti fra punkt V. Punktet er vist i princippet på lokalplankortet. Parkeringshuset skal desuden stibetjenes med fodgængerbro via punkt b, der ligger overfor T-krydset Nørrebrogade og Valdemarsgade, så sydlig en placering som muligt. Punkt b er vist i princippet på lokalplankortet. Placering af punkt b kan dog flyttes mod nord afhængig af den konkrete udformning af parkeringshuset. Der skal være en frihøjde under stibroen fra parkeringshuset til punkt b på minimum 3,4 m af hensyn til brand- og redningskøretøjer Henstilling af biler, busser, lastbiler, arbejdskøretøjer, campingvogne o. lign., må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i lokalplanområdet skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 7.2 Lednings- og lysanlæg skal føres i jorden. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 I delområde A skal bebyggelse placeres indenfor de afgrænsende byggelinjer, som vist på lokalplankortet. Byggelinjer følger den buede afgrænsning af bydelsparken, delområde B1, og der er en afstand til områdeafgrænsningen mod vest og nord på 20 m. Der er vist en strækning på 30 m mod sydøst, hvor der kan etableres adgang til jernbanesporene. 8.2 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 % og bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 6,5 m over eksisterende terræn. 8.3 I delområderne B1 og B2 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10 %, og bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 5 m over eksisterende terræn. 8.4 Inden for kolonihaveområdet i B2 må der på havelodderne opføres huse på maksimalt 25 m 2. Husene må ikke opføres nærmere vej, sti og nabolod end 2,5m. 8.5 I delområde C skal parkeringshus inkl. begrønning af facader og evt. skærm, stativ eller andet hertil, samt trapper, elevatortårne, overdækninger m.v. placeres indenfor det viste byggefelt på lokalplankortet. Byggefeltet er 6 m fra skel til jernbanen, 15 m fra eksisterende remisebygninger mod nordøst og en radius på 67,3 m fra midten af den eksisterende drejeskive mod nordvest. Afgrænsningen mod syd er, som vist på lokalplankortet, ud for Valdemarsgade. Side: 16

19 Bestemmelser 8.6 I delområde C må parkeringshuset højst være med 3 dæk, og bygningshøjden, inkl. tekniske anlæg, må ikke overstige 7,8 m over kote 17, Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 De oprindelige remisebygninger og vandtårnet samt tilhørende anlæg, herunder drejeskive i delområde A, som vist på lokalplankortet med en særlig signatur, skal i så stor udstrækning som muligt bevare sit arkitektoniske helhedspræg og må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse. Der må dog foretages ændringer, udskiftninger og vedligehold, hvis det sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige, arkitektonisk udtryk. På den sydligste af de eksisterende remisebygninger kan væggene helt eller delvis nedtages, så de bærende bygningskonstruktioner står frie. 9.2 Anvendelse af de tidligere remisebygninger og vandtårnet i delområde A skal knyttes til de fælles grønne områder B1 og B I delområde A skal nye bygninger og anlæg udformes og placeres med hensyntagen til det arkitektoniske udtryk af de eksisterende bevaringsværdige huse og anlæg samt områdets beplantning. 9.4 I delområde A skal skiltning og reklamering være i overensstemmelse med principperne i Esbjerg Kommunes Skiltevejledning områder uden for indre by gældende for Gl. Esbjerg Kommune. 9.5 I delområderne B1 og B2 skal bygninger, aktivitetsanlæg, belysning, skiltning og møblering m.v. udformes, indpasses og placeres med hensyntagen til områdernes funktion som offentlige grønne områder. 9.6 I delområderne B1 og B2 må kun anvendes oplysnings- og henvisningsskiltning, der udformningsmæssigt er indpasset i områdernes udformning som offentlige grønne områder. 9.7 Facader på parkeringshuset, inden for byggefeltet i delområde C, kan udføres i enten tegl, beton, metal, glas eller materialer med samme virkning som glas. Facader skal fremstå med farver dannet af hvidt eller sort eller af disse farvers blanding eller som jordfarver. Der må ikke anvendes signalfarver som lilla, turkis, højrød og lignende farver. Der kan dog gives tilladelse til brug af andre farver i begrænset omfang, såfremt farveanvendelsen er begrundet i et særligt arkitektonisk/kunstnerisk udtryk. 9.8 Facader på parkeringshuset skal begrønnes med beplantning. Begrønningen skal fordeles på en begrundet måde hen over facaden, gerne så begrønningen er samlet i felter. 9.9 Begrønningen skal enten ske ved beplantning, der klatrer direkte på facaden, eller ved begrønning på en skærm sat udenpå facaden. På bilag B, indsat bagerst, er der vist illustrationer med eksempler på mulige begrønningstyper og transparente facader hvor belysning også indgår. Begrønningen må gerne have en vis gennemsigtelighed som vist på illustrationerne bilag B Ved begrønning af facaderne skal det sikres, at planterne har tilstrækkelig med jordareal at vokse i. Side: 17

20 Bestemmelser 9.11 Omfanget af begrønningen på facaderne: Den nordlige facade mod tidligere remisebygninger skal primært fremstå helt begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 85 % af facaden. Den vestlige facade overfor husene i Nørrebrogade skal fremstå med en væsentlig del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 50 % af facaden. Den sydlige facade mod Storegade skal fremstå med en væsentlig del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 50 % af facaden. Den østlige facade mod jernbanen og kolonihaverne mod øst skal fremstå med en vis del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 30 % af facaden. Den nævnte fleksibilitet i procent begrønninger kan benyttes afhængig af, hvordan den konkrete udformning af det samlede projekt til parkeringshus opfylder målene om begrønning Parkeringshusets facader skal løbende brydes af lodrette materiale- eller detaljeskift eller lignende, der underopdeler og giver en arkitektonisk/kunstnerisk variation i facaden Den sydlige, vestlige og nordlige facade skal særlig udformes, så de fremtræder harmonisk ved valg af materialer, konstruktion og detaljer, herunder belysning, i forhold til de andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet og de bevaringsværdige huse på vestsiden af Nørrebrogade. Det fremtidige forløb af Nørrebrogade skal fremstår som en harmonisk helhed Belysning i og af parkeringshuset skal medvirke til at facaderne om aftenen får et let arkitektonisk/kunstnerisk udseende Skiltning på parkeringshuset og i hele delområde C skal indgå på en underordnet måde i forhold til facadernes arkitektoniske og kunstneriske udtryk. Der må ikke være reklamering på parkeringshuset og i hele delområde C I delområde C skal ventilationsanlæg m.v. opføres som en del af parkeringshuset og må ikke opsættes udvendigt på bygningens facade. Evt. tekniske anlæg på tagflade skal begrænses mest muligt og arkitektonisk indpasses i parkeringshuset og må ikke kunne ses nede fra de nærmeste gader til lokalplanområdet De anvendte tag og facadematerialer må ikke fremstå så blanke eller reflekterende, at den omkringliggende bebyggelse og trafikken generes herved Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlig fra nærmeste vej og sti På hver ejendom kan opsættes én antenne, der ikke må overstige facadehøjden. Antenne må ikke opsættes uden på parkeringshusets facade og må ikke være synlig fra vej og sti. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Delområde A anlægges efter en fælles plan i sammenhæng med delområderne B1 og B2. I delområde A kan etableres Side: 18

21 Bestemmelser udendørs fritidsaktiviteter også i sammenhæng med bygningerne nævnt i 4.2. Den fælles plan for delområde A skal tage udgangspunkt i de bevaringsværdige remiseanlæg og skal nærmest mod Nørrebrogade fremstå som et indbydende byrum med bevidst plante- og materialevalg af høj kvalitet Der anlægges sammenhængende grønne fælles områder med fritidsaktiviteter med offentlig adgang i delområde B1 og B2 efter en overordnet plan, hvor der indgår beplantning, belægning, belysning, skiltning, anlæg og bebyggelse Den overordnede plan for delområderne B1 og B2 skal være sammenhængende med plan for udformning af delområde A med hensyn til beplantning, belægning, belysning, skiltning, anlæg og bebyggelse Der skal udarbejdes en plejeplan for delområderne B1 og B2, som kan godkendes af Esbjerg Kommune I delområderne B1 og B2 kan jordbearbejdning og etablering af volde være en del af den fælles plan. Anlæggelse af jordvolde af lettere forurenet jord kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, se I delområde B1 kan jordvolde ikke være tættere på den syd-østlige afgrænsning end 10 m, og tættere på den nordlige afgrænsning af delområdet mellem punkterne g og h end 20 m. Der er dog en løbende nedtrapning af afstandskravet 30 m tæt på punkt h. Punkterne og afgrænsningen er angivet på lokalplankortet, herunder en særlig afstand til østlige lokalplanafgrænsning I delområde B2 må jordvolde kun etableres på arealet øst for strækningen mellem punkter h og i. Voldene må ikke være tættere på den nord-østlige afgrænsning af delområdet end 20 m. Punkterne og afgrænsningen er angivet på lokalplankortet I delområderne B1 og B2 kan volde maksimalt have en højde på 6.5 m Der kan etableres regnvandsbassin i delområde C syd for byggefelt til parkeringshus. Regnvandsbassinet skal formgives, så det passer til parkeringshusets stramme udseende. Omkring bassinet skal plantes træer, der i udvokset stand har en højde på minimum 10 m I lokalplanområdet skal der etableres et sikkerhedshegn mod jernbanen Udendørs oplagring må kun ske bag afskærmning og må ikke fremstå synligt mod omgivelserne Henstilling af campingvogne, lystbåde og lign. samt oplagring, må ikke finde sted på ubebyggede arealer Grundejerforening 11.1 Med det sigte at forestå drift og vedligeholdelse af områdets fælles veje og stier, fællesarealer og fælles beplantning skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle 1 Opstilling af campingvogn, som vil gøres til genstand for boligmæssig udnyttelse, der ikke er rent forbigående art, kræver byggetilladelse jævnfør Byggelovens 2. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet af Esbjerg Kommune. Side: 19

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen Remiseområdet Februar 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 40 020 0004 Ribe Øst. Ribelund

Lokalplan nr. 40 020 0004 Ribe Øst. Ribelund Lokalplannr.400200004 RibeØst Ribelund 26.aug.2013 Porten og murenomkringribelundblevnedrevet1962. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune, i samarbejde med ark. Helene Plet, Esbjerg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Lokalplan nr. 01-080-0003. Østerbyen, Esbjerg Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Februar 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Maj 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Lokalplan nr. 531 Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Februar 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere