Lokalplan nr Østerbyen. Remiseområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet"

Transkript

1 Lokalplan nr Østerbyen Remiseområdet Februar 2010

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Region Syddanmark Fotos/Illustrationer: Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, m.fl. Tryk: 100 eksemplarer, februar 2010

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Trafikale forhold Skyggediagrammer Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra 4. november til 30. december Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Lokalplankort. Bilag A...Indsat bagerst Illustrationer. Begrønning af facader. Bilag B...Indsat bagerst Snit i området. Nyt parkeringshus. Bilag C...Indsat bagerst Mulige fremtidige forhold. Bilag D....Indsat bagerst

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Østerbyen, Remiseområdet Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger på det gamle remiseområde mellem jernbanen i nordlig retning og jernbanen i østlige retning. Lokalplanområdet støder mod nord op til eksisterende kolonihaver. I lokalplanområdet er der på nuværende tidspunkt enkelte remisebygninger, der oprindeligt er opført i 1904 og et vandtårn, der er opført i Selve anlægget med drejeskiven er også tilbage. Jernbanesporene til remiseanlægget er helt fjernet. Arealerne omkring de eksisterende remisebygninger fremstår som efterladte, ikke detailplanlagte fælles grønne eller grusbelagte områder. Mod nord følger lokalplanområdet afgrænsningen af de fælles arealer. Der er dog én dyrkningshave i lokalplanområdet. Der er på nuværende tidspunkt adgang til lokalplanområdet fra Nørrebrogade til området via en mindre bro, Remisevej. 2. Baggrund Anledningen til lokalplanen er et ønske om etablering af et parkeringshus for udvidelse af parkeringskapaciteten omkring sygehuset, og et ønske om etablering af offentlige grønne arealer med fritidsaktiviteter. Side 3

6 Redegørelse Lokalplanområdet set fra nord med de tidligere remisebygninger, vandtårn m.v. 3. Lokalplanområdets disposition Lokalplanområdet er disponeret, så der bliver forskellige hovedområder. Der bliver et område omkring de nuværende remisebygninger og vandtårnet, hvor der kan foregå forskellige kultur- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med de nuværende huse og anlæg. Der kan også bygges nyt, der passer ind i det nuværende bygningsmiljø, inden for en fastlagt byggelinje. De nuværende remisebygninger skal genanvendes på en måde, som teknisk kan lade sig gøre. Der er mulighed for at fritlægge den bærende bygningskonstruktion i den sydligste remisebygning, jf. indsatte inspirationsfotos på næste side. På området syd for remisebygningerne bliver der mulighed for at opføre et parkeringshus med maksimalt 3 dæk på hele det viste byggefelt jf. lokalplankortet bagerst. På bilag C og D, indsat bagerst, er der vist snit med den mulige størrelse på parkeringshuset, og 5 visualiseringer af hvordan parkeringshuset kan komme til at se ud sammenlignet med nuværende forhold. Der er i lokalplanen stillet krav om, at parkeringshuset ikke bliver større end vist på bilag C og D, og at der skal ske en kunstnerisk bearbejdning af facaderne på parkeringshuset. Bl.a. skal facaderne begrønnes med beplantning. Der er særlige bestemmelser herom og eksempler på bilag B. Der er i lokalplanen ikke fastlagt hvilket facadematerialer der skal anvendes. Der mulighed for enten tegl, beton, metal, glas eller lign. Derfor kan både farven og materialet på facaderne på parkeringshuset blive anderledes ved et opført parkeringshus end vist Side: 4

7 Redegørelse på skitserne til fremtidige forhold, bilag D. Der er f.eks. også mulighed for at anvende jernplade med en rustik overfladebehandling, som vist på inspirationsfotoet nedenfor. Inspiration. Væg af jernplade og beplantning. Kultursted i Kolding af Dorte Mandrup Arkitekterne Inspiration. Jernskulptur af bygningsdele i park. Friedrichshain, Berlin Inspiration. Jernskulptur af bygningsdele i park. Friedrichshain, Berlin Side: 5

8 Redegørelse På området øst for remiseområdet bliver der et grønt område med offentlig adgang til, som hænger sammen med kultur- og fritidsaktiviteterne ved remisebygningerne. Området skal anlægges efter en fælles plan, som bl.a. kan indeholde bakker af jordformationer bestemte steder. Den nordlige del af det grønne område, benævnt delområde B2 på lokalplankortet, er også fælles arealer til kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Den vestlige del af B2-området kan evt. senere anvendes til kolonihaver. 4. Trafikale forhold Jf. tegning i margin bliver der offentlig vejadgang til hele lokalplanområdet for biler, gående og cyklister via en ny bro over jernbanen i Nørrebrogade i forlængelse af Haraldsgade. Endvidere bliver der en ny fodgængerbro over jernbanen til Nørrebrogade fra den sydlige del af parkeringshuset. Til kolonihaverne nord for lokalplanområdet er der fortsat adgang for biler, gående og cyklister over den eksisterende smalle bro over jernbanen, Remisevej. Remisevejsbroen indgår i Esbjerg kommunes sammenhængende cykelstinet. Der stilles krav i lokalplanen om, at denne nye vejbro skal være etableret, førend ny bebyggelse tages i brug i lokalplanområdet. Den nye fodgængerbro skal etableres ved parkeringsjhuset. Inde på lokalplanområdet skel der etableres offentlige veje til de forskellige kultur- og fritidsaktiviteter, anlæg og parkering. Adgangen til det planlagte parkeringshus og kolonihaver sker fra de offentlige anlagte veje. Der bliver adgang for service af jernbanespor mod sydøst bag ved remisebygningen i forbindelse med offentlig vej. Der skal etableres offentlige tværgående stiforbindelser i hele lokalplanområdet, så bliver sammenhæng mellem funktionerne, aktiviteterne og anlæg. Principskitse, der viser adgang til området fra Nørrebrogade Lokalplanområdet, set fra vest, mod planlagt adgangsvejen og ny bro ved Nørrebrogade i forlængelse af Haraldsgade. Side: 6

9 Redegørelse 5. Skyggediagrammer Skyggevirkningen over året som følge af det planlagte parkeringshus i lokalplanen. Parkeringshuset ses i midten og mod nord er de tilbageblevne remisebygninger og vandtårnet. Boligbebyggelsen i Nørrebrogade ses mod vest. Side: 7

10 Redegørelse 6. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Bebyggelse Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan I forbindelse med den ordinære revision af Kommuneplan ændres kommuneplanens rammer for den største del af lokalplanområdet, der ligger syd for Remisevej, benævnt område i Kommuneplanen. Den øvrige del af lokalplanområdet er en del af Kommuneplanens ramme , som er udlagt til kolonihaver. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til offentlige anlæg som trafikanlæg, tekniske anlæg og fritidsanlæg, kolonihaver, samt fælles grønne arealer i tilknytning til kolonihaverne med offentlig adgang. Det sker ved at fordele de enkelte anvendelser i 4 delområder. Det ene giver mulighed for fritidsaktiviteter. Det andet giver mulighed for bydelspark med fritidsaktiviteter. Det tredje giver mulighed for fælles grønt areal og kolonihaver. Det fjerde giver mulighed for opførelse af et parkeringshus. Kommuneplanændringen for rammeområde giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 75 % for området under ét og en bygningshøjde på maksimal 8,5 m. Bebyggelsesprocenten på 75 % udnyttes stort set med de byggemuligheder, der gives i de enkelte delområder A, B1 og C. I de tre delområder er der maksimale bebyggelsesprocenter for nybyggeri, og ved det tredje delområde er der konkrete fysiske begrænsninger for opførelse af et parkeringshus. Bygningshøjden i delområderne A, B1 og C er lavere end kommuneplanens ramme, da der ønskes en mindre maksimal bygningshøjde af hensyn til eksisterende nabobebyggelser og af hensyn til, at der ikke kommer høj bebyggelse i og op til det fælles grønne område. Kommuneplanområdet giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 10 og en bebyggelse på 1 etage, hvilket anvendes i lokalplanen. 7. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side: 8

11 Redegørelse Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje **i Bevaringsværdigt miljø 3 km kystnærhedszone Skov Der er taget hensyn til det bevaringsværdige bymiljø omkring Nørrebrogade og de eksisterende bevaringsværdige tidligere remisebygninger og anlæg samt vandtårn i lokalplanbestemmelserne. Det er sket ved krav til facadeudformning på nybyggeri ud til bl.a. Nørrebrogade og ved krav til fastholdelse af så meget af den nuværende bevaringsværdige bebyggelse og anlæg som muligt. Da der er begrænsningerne i den maksimale bygningshøjde, og da området ligger nord for havnen og bymidten, vurderes det, at der ikke er mulighed for at se nybyggeri i lokalplanområdet fra kysten. Indgår ikke i lokalplanområdet. Side: 9

12 Redegørelse Støjisolinjer Ledningstraceer Radiokædetrace Støjbindingerne er i lokalplanen fulgt op ved, at der ikke må etableres støjfølsomme anvendelser i område. Efter oplysninger på bindingskortet indgår der ikke overordnede ledninger i lokalplanområdet. Kun en mindre del af lokalplanområdet mod syd er omfattet af radiokædetracé. Der er taget hensyn hertil ved, at kun en mindre del af byggefeltet til parkeringshuset går ind i tracéet og ved, at huset kun kan få en maksimal højde på 7,8 m. 8. Forhold til gældende servitutter 9. Miljøvurdering 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Der er ikke servitutter, som kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. Der er indsat skyggediagrammer, jf. punkt 5 i redegørelsen, der viser skyggerne over året, som følge af det planlagte parkeringshus i lokalplanen. Tegningerne med generne af skyggerne viser, at boligerne i Nørrebrogade ikke påvirkes af parkeringshuset. Endvidere kan ses, at de eksisterende remisebygninger og arealerne heromkring kun i begrænset omfang bliver påvirket af gener fra skygger fra parkeringshuset. Lokalplanen er blevet screenet. På den baggrund vurderes at lokalplanen skal miljøvurderes. Ifølge miljøvurderingen har lokalplanforslaget konsekvenser for bevarelse af remisebygningerne og vandtårnet m.v., idet disse søges bevaret eller i videst muligt omfang genanvendt. Det er også vurderet, at etablering af de anlæg, som lokalplanen åbner for, kræver en regulering efter bestemmelserne i miljølovgivningen for at sikre, at påvirkningen af omgivelserne i form af støj, spildevand og jordforurening ikke overstiger gældende bestemmelser. Det er også miljøvurderingens konklusion, at disse anlæg med en sådan regulering vil kunne overholde gældende bestemmelser. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Museer skal udtale sig vedrørende de eksisterende historiske bygninger. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Museet har udtalt sig om eksisterende bygninger, og der er bevaringsbestemmelser i lokalplanen vedrørende eksisterende remisebygninger og vandtårnet samt tilhørende anlæg. Lokalplanområdet ligger i byzone. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Lokalplanområdet er kortlagt jf. Jordforureningslovens 3. Der er foretaget geotekniske boringer og forureningsanalyser i noget af delområde A og i hele delområde C, hvor der er påvist forurening. Hvis arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse, skal der søges tilladelse efter Jordforureningslovens 8. Bydelspark/fælles Side: 10

13 Redegørelse græsareal/arealer til fritidsaktiviteter kan anses for værende følsom anvendelse, hvorfor der inden arbejdet påbegyndes i område A, B1 og B2, skal foreligge en tilladelse fra Esbjerg Kommune til ændret arealanvendelse. Hvis der på et senere tidspunkt anlægges kolonihaver i en del af området kræves der en ny tilladelse efter Jordforureningslovens 8. Anlæggelsen af parkeringshuset kræver ikke tilladelse efter jordforureningslovens 8. Men der vil kunne stilles vilkår med hjemmel i byggelovens 14 om at Arbejdstilsynets afdampningskriterier kan overholdes i P-huset. Dette gælder også for de bygninger der ønskes opført i delområde A. Det fremgår af afsnit 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra 4. november til 30. december Side: 11

14

15 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Østerbyen, Remiseområdet. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at at sikre en væsentlig del af området anvendt til et offentligt grønt område med fritidsaktiviteter. sikre bevaringsværdige huse ikke nedrives. sikre ny bebyggelse indpasses arkitektonisk og funktionelt i området. sikre mulighed for etablering af et parkeringshus i området. sikre parkeringshuset indpasses på en god byarkitektonisk måde i forhold til det grønne område. sikre parkeringshusets udseende afpasses efter den bevaringsværdige boligbebyggelse langs Nørrebrogade og de bevaringsværdige remisebygninger. sikre facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektoniskkunstnerisk kvalitet. Facaderne på parkeringshuset skal begrønnes med beplantning. sikre vej- og stiforbindelser til og fra området. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Lokalplankortet, bilag A, og omfatter del af matrikelnummer 19b Rørkær, Esbjerg Jorder. 2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på lokalplankortet i delområderne A, B1, B2 og C. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Anvendelsen af området fastlægges til offentlige anlæg, som trafikanlæg, tekniske anlæg og fritidsanlæg o. lign, samt til kolonihaver. 4.2 Delområde A er til kultur- og fritidsaktiviteter. Der må opføres bygninger og anlæg i sammenhæng med kultur- og fritidsaktiviteterne og anvendelse af de fælles grønne område i delområde B1 og B2. Bygninger og faciliteter kan være cafe, restauration, udstillingslokaler, tribune, scene m.v. i tilknytning til aktiviteterne, toiletter samt bygninger og faciliteter i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse af delområderne B1 og B2. Side 11

16 Bestemmelser 4.3 I delområde A skal etableres parkeringspladser i forbindelse med fritidsaktiviteterne og anvendelser i delområde A, B1 og B2. Der er også mulighed for at etablere parkering i delområde B2 i sammenhæng med anvendelser og aktiviteter i delområde B2 samt i sammenhæng med kolonihaverne nord for lokalplanområdet. 4.4 Delområde B1 er til bydelspark med fritidsaktiviteter. Der må etableres aktivitetsanlæg til bydelsparkens anvendelse og mindre bygninger som pavilloner, toiletbygninger og skure i forbindelse med vedligeholdelse af parken m.v. 4.5 Delområde B2 er til fælles grønt område tilknyttes kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Der skal være offentlig adgang til det fælles grønne område. Der er dog mulighed for at nedlægge det fælles grønne område og nyetablere kolonihaver i området vest for den grønne kile, der er fastlagt i I kolonihaveområdet, jf. 4.5, kan opføres mindre bebyggelse. Helårsbeboelse i kolonihaverne er ikke tilladt. Natophold er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober, samt derudover kun til kortvarige ophold, ferier, weekends o. lign. Der må ikke opstilles beboelsesvogne eller lignede i kolonihaveområdet. 4.7 I hele udstrækningen af delområde B2 skal der være en nord-sydgående grøn kile op til punktet e og som er afgrænset mod øst af en linje mellem punkterne i og h. Den grønne kile skal mindst være 30 m bred undtagen de sidste 40 m af strækningen op til punkt e. Punkterne er vist på lokalplankortet. 4.8 I delområde B2 må etableres aktivitetsanlæg til det fælles grønne områdes anvendelse og mindre bygninger som pavilloner, toiletbygninger og skure i forbindelse med vedligeholdelse af området m.v. 4.9 Delområderne B1 og B2 skal planlægges som sammenhængende grønne områder med fritidsaktiviteter, hvortil der er offentlig adgang I delområde C må opføres et privat parkeringshus. Efterfølgende kan parkeringshuset helt eller delvis ændres til offentligt parkeringshus I delområde A må der opføres mindre tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift. Tekniske anlæg skal opføres indenfor byggelinjerne, så de indgår i den øvrige bebyggelse eller beplantning på en god byarkitektonisk måde. Tekniske anlæg må opføres på max 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m over eksisterende terræn I delområde B1 og B2 må der opføres mindre tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift. Tekniske anlæg må ikke være synlige og skal opføres, så de indgår i beplantningen på en god arkitektonisk måde. Tekniske anlæg må opføres på max. 30 m 2 og ikke højere end 5 m over eksisterende terræn I delområde C skal tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift såsom transformerstation, ventilationsanlæg m.v., opføres som en del af parkeringshuset. Regnvandsbassin placeres jf Side: 14

17 Bestemmelser 5. Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes med en offentlig adgangsvej fra punkt V, vist i princippet på lokalplankortet overfor T-krydset Nørrebrogade og Haraldsgade. 6.2 I delområderne A, B1 og B2 skal der etableres vejadgang som betjener delområderne A, B1 og B2 samt kolonihaverne nord for lokalplanområdet. Vejadgangen til kolonihaveområdet kan enten tage udgangspunkt i punktet a, ved nuværende bro over jernbanen, Remisevej, eller udgangspunkt i punkt V og mindst forløbe til punkt c. Alle punkter vist i princippet på lokalplankortet. 6.3 Der skal etableres offentlig tilgængelige parkering for delområderne A, B1 og B2 i forbindelse med veje i delområderne A og B2. Parkeringen i B2 skal også kunne anvendes af kolonihaverne nord for lokalplanområdet. 6.4 I delområderne A, B1 og B2 skal der etableres et stinet med offentlig adgang, hvor der som minimum er forbindelse mellem punkterne V, a, c, e og d, der er vist i princippet på lokalplankortet. Det etablerede stinet kan befæstes så det kan anvendes til arbejdskørsel i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af de fælles grønne områder. 6.5 Parkeringshuset i delområde C, skal vejbetjenes med en offentlig vej fra punkt V, vist i princippet på lokalplankortet, via delområde A. Vejarealet skal i sin udformning tilpasse sig anvendelsen af delområde A. Vejen over delområde A skal mindst være 10 m fra både det eksisterende vandtårn og de eksisterende remisebygninger. 6.6 I sammenhæng med vejadgangen til parkeringshuset i delområde C skal der etableres en offentlig vejadgang på delområde A syd om de tidligere remisebygninger til mindst punkt f, i princippet vist på lokalplankortet. 6.7 Der skal være stiadgang kun for jernbanepersonale fra punkt f til jernbaneområdet sydøst for lokalplanområdet, bl.a. via af eksisterende trappenedgange på skråningen til jernbanespor. Side: 15

18 Bestemmelser Principsnit med placering af byggefelt til parkeringshus i forhold til jernbanen. 6.8 Omkring hele parkeringshuset i delområde C skal der udlægges et med græsarmering befæstet areal til brand- og redningsvej med en bredde på minimum 3 m og med et frit tilgængeligt betjeningsareal for redningsvæsenet på minimum 1 m ud fra bygningen. Til bygningen medregnes al opsætning på facaden, herunder begrønning, hvor dette er fastlagt. Afstanden fra brand- og redningsvejen til jernbaneskråningen skal være mindst på 2 m. Se principsnit i margin og afgrænsning af byggefeltet i delområde C på lokalplankortet. 6.9 Parkeringshuset i delområde C skal stibetjenes med den offentlige tilgængelige sti fra punkt V. Punktet er vist i princippet på lokalplankortet. Parkeringshuset skal desuden stibetjenes med fodgængerbro via punkt b, der ligger overfor T-krydset Nørrebrogade og Valdemarsgade, så sydlig en placering som muligt. Punkt b er vist i princippet på lokalplankortet. Placering af punkt b kan dog flyttes mod nord afhængig af den konkrete udformning af parkeringshuset. Der skal være en frihøjde under stibroen fra parkeringshuset til punkt b på minimum 3,4 m af hensyn til brand- og redningskøretøjer Henstilling af biler, busser, lastbiler, arbejdskøretøjer, campingvogne o. lign., må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i lokalplanområdet skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 7.2 Lednings- og lysanlæg skal føres i jorden. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 I delområde A skal bebyggelse placeres indenfor de afgrænsende byggelinjer, som vist på lokalplankortet. Byggelinjer følger den buede afgrænsning af bydelsparken, delområde B1, og der er en afstand til områdeafgrænsningen mod vest og nord på 20 m. Der er vist en strækning på 30 m mod sydøst, hvor der kan etableres adgang til jernbanesporene. 8.2 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 % og bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 6,5 m over eksisterende terræn. 8.3 I delområderne B1 og B2 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10 %, og bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 5 m over eksisterende terræn. 8.4 Inden for kolonihaveområdet i B2 må der på havelodderne opføres huse på maksimalt 25 m 2. Husene må ikke opføres nærmere vej, sti og nabolod end 2,5m. 8.5 I delområde C skal parkeringshus inkl. begrønning af facader og evt. skærm, stativ eller andet hertil, samt trapper, elevatortårne, overdækninger m.v. placeres indenfor det viste byggefelt på lokalplankortet. Byggefeltet er 6 m fra skel til jernbanen, 15 m fra eksisterende remisebygninger mod nordøst og en radius på 67,3 m fra midten af den eksisterende drejeskive mod nordvest. Afgrænsningen mod syd er, som vist på lokalplankortet, ud for Valdemarsgade. Side: 16

19 Bestemmelser 8.6 I delområde C må parkeringshuset højst være med 3 dæk, og bygningshøjden, inkl. tekniske anlæg, må ikke overstige 7,8 m over kote 17, Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 De oprindelige remisebygninger og vandtårnet samt tilhørende anlæg, herunder drejeskive i delområde A, som vist på lokalplankortet med en særlig signatur, skal i så stor udstrækning som muligt bevare sit arkitektoniske helhedspræg og må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse. Der må dog foretages ændringer, udskiftninger og vedligehold, hvis det sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige, arkitektonisk udtryk. På den sydligste af de eksisterende remisebygninger kan væggene helt eller delvis nedtages, så de bærende bygningskonstruktioner står frie. 9.2 Anvendelse af de tidligere remisebygninger og vandtårnet i delområde A skal knyttes til de fælles grønne områder B1 og B I delområde A skal nye bygninger og anlæg udformes og placeres med hensyntagen til det arkitektoniske udtryk af de eksisterende bevaringsværdige huse og anlæg samt områdets beplantning. 9.4 I delområde A skal skiltning og reklamering være i overensstemmelse med principperne i Esbjerg Kommunes Skiltevejledning områder uden for indre by gældende for Gl. Esbjerg Kommune. 9.5 I delområderne B1 og B2 skal bygninger, aktivitetsanlæg, belysning, skiltning og møblering m.v. udformes, indpasses og placeres med hensyntagen til områdernes funktion som offentlige grønne områder. 9.6 I delområderne B1 og B2 må kun anvendes oplysnings- og henvisningsskiltning, der udformningsmæssigt er indpasset i områdernes udformning som offentlige grønne områder. 9.7 Facader på parkeringshuset, inden for byggefeltet i delområde C, kan udføres i enten tegl, beton, metal, glas eller materialer med samme virkning som glas. Facader skal fremstå med farver dannet af hvidt eller sort eller af disse farvers blanding eller som jordfarver. Der må ikke anvendes signalfarver som lilla, turkis, højrød og lignende farver. Der kan dog gives tilladelse til brug af andre farver i begrænset omfang, såfremt farveanvendelsen er begrundet i et særligt arkitektonisk/kunstnerisk udtryk. 9.8 Facader på parkeringshuset skal begrønnes med beplantning. Begrønningen skal fordeles på en begrundet måde hen over facaden, gerne så begrønningen er samlet i felter. 9.9 Begrønningen skal enten ske ved beplantning, der klatrer direkte på facaden, eller ved begrønning på en skærm sat udenpå facaden. På bilag B, indsat bagerst, er der vist illustrationer med eksempler på mulige begrønningstyper og transparente facader hvor belysning også indgår. Begrønningen må gerne have en vis gennemsigtelighed som vist på illustrationerne bilag B Ved begrønning af facaderne skal det sikres, at planterne har tilstrækkelig med jordareal at vokse i. Side: 17

20 Bestemmelser 9.11 Omfanget af begrønningen på facaderne: Den nordlige facade mod tidligere remisebygninger skal primært fremstå helt begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 85 % af facaden. Den vestlige facade overfor husene i Nørrebrogade skal fremstå med en væsentlig del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 50 % af facaden. Den sydlige facade mod Storegade skal fremstå med en væsentlig del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 50 % af facaden. Den østlige facade mod jernbanen og kolonihaverne mod øst skal fremstå med en vis del af facaden begrønnet, svarende til en begrønning på ca. 30 % af facaden. Den nævnte fleksibilitet i procent begrønninger kan benyttes afhængig af, hvordan den konkrete udformning af det samlede projekt til parkeringshus opfylder målene om begrønning Parkeringshusets facader skal løbende brydes af lodrette materiale- eller detaljeskift eller lignende, der underopdeler og giver en arkitektonisk/kunstnerisk variation i facaden Den sydlige, vestlige og nordlige facade skal særlig udformes, så de fremtræder harmonisk ved valg af materialer, konstruktion og detaljer, herunder belysning, i forhold til de andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet og de bevaringsværdige huse på vestsiden af Nørrebrogade. Det fremtidige forløb af Nørrebrogade skal fremstår som en harmonisk helhed Belysning i og af parkeringshuset skal medvirke til at facaderne om aftenen får et let arkitektonisk/kunstnerisk udseende Skiltning på parkeringshuset og i hele delområde C skal indgå på en underordnet måde i forhold til facadernes arkitektoniske og kunstneriske udtryk. Der må ikke være reklamering på parkeringshuset og i hele delområde C I delområde C skal ventilationsanlæg m.v. opføres som en del af parkeringshuset og må ikke opsættes udvendigt på bygningens facade. Evt. tekniske anlæg på tagflade skal begrænses mest muligt og arkitektonisk indpasses i parkeringshuset og må ikke kunne ses nede fra de nærmeste gader til lokalplanområdet De anvendte tag og facadematerialer må ikke fremstå så blanke eller reflekterende, at den omkringliggende bebyggelse og trafikken generes herved Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlig fra nærmeste vej og sti På hver ejendom kan opsættes én antenne, der ikke må overstige facadehøjden. Antenne må ikke opsættes uden på parkeringshusets facade og må ikke være synlig fra vej og sti. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Delområde A anlægges efter en fælles plan i sammenhæng med delområderne B1 og B2. I delområde A kan etableres Side: 18

21 Bestemmelser udendørs fritidsaktiviteter også i sammenhæng med bygningerne nævnt i 4.2. Den fælles plan for delområde A skal tage udgangspunkt i de bevaringsværdige remiseanlæg og skal nærmest mod Nørrebrogade fremstå som et indbydende byrum med bevidst plante- og materialevalg af høj kvalitet Der anlægges sammenhængende grønne fælles områder med fritidsaktiviteter med offentlig adgang i delområde B1 og B2 efter en overordnet plan, hvor der indgår beplantning, belægning, belysning, skiltning, anlæg og bebyggelse Den overordnede plan for delområderne B1 og B2 skal være sammenhængende med plan for udformning af delområde A med hensyn til beplantning, belægning, belysning, skiltning, anlæg og bebyggelse Der skal udarbejdes en plejeplan for delområderne B1 og B2, som kan godkendes af Esbjerg Kommune I delområderne B1 og B2 kan jordbearbejdning og etablering af volde være en del af den fælles plan. Anlæggelse af jordvolde af lettere forurenet jord kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, se I delområde B1 kan jordvolde ikke være tættere på den syd-østlige afgrænsning end 10 m, og tættere på den nordlige afgrænsning af delområdet mellem punkterne g og h end 20 m. Der er dog en løbende nedtrapning af afstandskravet 30 m tæt på punkt h. Punkterne og afgrænsningen er angivet på lokalplankortet, herunder en særlig afstand til østlige lokalplanafgrænsning I delområde B2 må jordvolde kun etableres på arealet øst for strækningen mellem punkter h og i. Voldene må ikke være tættere på den nord-østlige afgrænsning af delområdet end 20 m. Punkterne og afgrænsningen er angivet på lokalplankortet I delområderne B1 og B2 kan volde maksimalt have en højde på 6.5 m Der kan etableres regnvandsbassin i delområde C syd for byggefelt til parkeringshus. Regnvandsbassinet skal formgives, så det passer til parkeringshusets stramme udseende. Omkring bassinet skal plantes træer, der i udvokset stand har en højde på minimum 10 m I lokalplanområdet skal der etableres et sikkerhedshegn mod jernbanen Udendørs oplagring må kun ske bag afskærmning og må ikke fremstå synligt mod omgivelserne Henstilling af campingvogne, lystbåde og lign. samt oplagring, må ikke finde sted på ubebyggede arealer Grundejerforening 11.1 Med det sigte at forestå drift og vedligeholdelse af områdets fælles veje og stier, fællesarealer og fælles beplantning skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle 1 Opstilling af campingvogn, som vil gøres til genstand for boligmæssig udnyttelse, der ikke er rent forbigående art, kræver byggetilladelse jævnfør Byggelovens 2. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet af Esbjerg Kommune. Side: 19

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade Lokalplan nr. 431 For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade 24. juni 2002 RESUMÈ AF LOKALPLANENS INDHOLD Ê Ú Bykort med lokalplanområdets markering Foto af eksisterende hotel set ind over Torvet Bygningsproportioner

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere