UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen."

Transkript

1 UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik på opførelse af nybyggeri til særlig pladskrævende detailhandel, videnserhverv (herunder kontor), offentlige formål (offentlig service og offentlig administration), boliger, konference- og hoteldrift, P-hus og tekniske anlæg. Ejendommen annonceres til salg i Børsen og Licitationen samt på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (www.ltk.dk/aktu-elleudbud). Ejendommen er ubebygget og består af en del af den af kommunen tilhørende ejendom, jf. bilag 7, matr. nr.: - 10 ar, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Matriklen 10 ar har et tinglyst areal på m². Det udbudte areal udgør ca m², hvilket er omtrentligt, indtil endelig opmåling og udstykning har fundet sted. Ejendommen vil kunne bebygges med maksimalt etagemeter, heraf kan etagemeter alene anvendes til P-hus. 1. Udbuddet Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om: At modtage tilbud på køb af hele den udbudte ejendom i form af udfyldt tilbudsblanket. Der kan kun afgives tilbud på hele arealet. Tilbudsblanket (bilag 1) skal benyttes. At tilbudsblanketten vedlægges 2. Udstykning o tilbudsgivers skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau, jf. nærmere nedenfor. Kommunen foranlediger arealet udstykket uden omkostning for tilbudsgiver. 3. Planmæssige forhold De nuværende planmæssige bindinger (mulige anvendelser, max-højde på byggeri mv.) på arealet udgøres af kommuneplanrammen Lundtoftegårdsvej, som er en del af Kommuneplan Der findes ingen lokalplan for området. 1

2 Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 25. juni 2015 at sende forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen i offentlig høring i 10 uger i juli/august/september Forslaget til kommuneplantillæg omfatter den udbudte ejendom. Grundlaget for byudviklingen i området er kommunalbestyrelsens beslutning fra juni 2014 om at igangsætte arealudvikling på dele af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Forud herfor blev der i perioden fra 10. april til 15. maj 2014 gennemført en forhøring af offentligheden jf. planlovens 23 c om indkaldelse af idéer og forslag. Planlægningen omfatter byudvikling med mulighed for bebyggelse både vest og øst for motorvejen samt åbne arealer på den resterende og største del af Dyrehavegårds Jorder med mulighed for rekreative anvendelser. Den udbudte ejendom er beliggende i ramme Langs Helsingørmotorvejen Syd af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 (bilag 6b). Forslaget til kommuneplantillæg forventes pt. endeligt vedtaget inden udgangen af I forbindelse med den endelige vedtagelse vil der bl.a. som følge af indsigelsesbehandling kunne forekomme ændringer i kommuneplantillægget. Den udbudte ejendom er i henhold til ramme foreslået anvendt til videnserhverv (herunder kontor), detailhandel (butikker, der alene forhandler særlige pladskrævende varer: biler, både og campingvogne), offentlige formål (offentlig service og offentlig administration), boliger, konference- og hoteldrift, P-hus og tekniske anlæg. Detailhandel begrænses til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne (ikke-trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, hvis disse formål har sekundær karakter. Der kan forventes mulighed for én butik på den udbudte ejendom. Butikkens salgsareal må højst være m 2. Ved salgsareal forstås butiksareal, hvortil der er adgang for kunder. Der er ikke på forhånd taget stilling til, om ramme skal indeholde alle de nævnte anvendelser, eller hvor stor en andel de enkelte anvendelser skal udgøre. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger, fx cykelskure eller overdækninger, opføres i mindre end 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelse i hele Tracéet er fastlagt til 28 m, hvori medregnes evt. tekniketager og teknik på tag. Som det fremgår af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013, vil ejendommen kunne udnyttes og bebygges på mange forskellige måder. Derfor skal tilbudsgiver sammen med tilbudsblanketten aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau. Skitseprojektet bør forholde sig til bl.a. følgende: Bebyggelsens omfang i etagemeter. Bruttoetagearealet til detailhandel samt omfang af salgsareal. Arealets placering og sammenhæng med omgivelserne, herunder særligt i forhold til Helsingørmotorvejen, Lundtoftegårdsvej, letbanen, letbanestationen, DTU, mv. 2

3 Disponering og størrelse af arealet i forhold til bebyggelse, byrum/friarealer, antal parkeringspladser mv. Adgangsveje, interne veje og stiforbindelser, der sikrer offentlig adgang. Der skal etableres én fælles adgang fra Lundtoftegårdsvej til den udbudte ejendom og arealet syd for. Facadeudtryk mod omgivelserne samt anvendte materialer i bebyggelse og byrum/friarealer/parkering. Etablering af færdigt terræn, herunder hvordan bygninger og/eller terræn optager niveauforskellen mod letbanen. Som bilag 5b vedlægges kort, der viser nuværende terræn (højdekurver), idet de endelige koter for letbanen ikke kendes. Integration af klimatilpasningstiltag, jf. kommunens retningslinjer om klimatilpasning, som fx: Afvanding ved afstrømning på overfladen, nedsivning til grundvandet gennem grønne arealer, vådområder, kanaler, permeable belægninger, faskiner og beplantninger, etablering af bassiner og lignende til forsinkelse af regnvandet, etablering af grønne tage og terrænregulering (sådanne tiltag forudsætter et tæt samarbejde med kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning). Der kan hentes inspiration til ovenstående i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013. I forbindelse med ovennævnte skitseprojekt kan der med fordel gøres rede for, hvordan arealanvendelsen kan bidrage til realiseringen af strategien Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, der kan ses på Strategien sætter en fælles og ambitiøs by- og erhvervsstrategisk retning med vision om bl.a. at være en af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse, og et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv. En kommende lokalplan for den udbudte ejendom vil skulle leve op til krav i Kommuneplantillæg 14/2013, jf. ovenfor. Følgende bestemmelser forventes optaget i den fremtidige lokalplan for den udbudte ejendom: Bebyggelsesprocent, bebyggelsens omfang og maksimal bygningshøjde. Bebyggelse skal udføres i materialer af høj kvalitet. Bebyggelse skal forholde sig til bebyggelserne i nærheden, med særlig fokus på skygge- og udsynsforhold for boligbebyggelserne på Lundtoftegårdsvej umiddelbart overfor arealet. Bebyggelse skal forholde sig til de omgivende veje (både Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen). Parkeringsbehov, efter en konkret vurdering. Skiltning på bygninger og i området i øvrigt, herunder at skilte bør integreres i bygningens helhed (facade). Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Bebyggelse og byrum/friarealer skal integrere klimatilpasningstiltag, jf. de retningslinjer, som fremgår af kommuneplan Afledning af regnvand fra veje og parkeringspladser i terræn skal ske gennem kontrolleret afledning af hensyn til beskyttelse af grundvandet. 3

4 Støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Det skal tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Disse forhold skal derfor indgå i de skitseforslag, som tilbudsgiver fremsender. I forbindelse med lokalplanlægningen, og som forudsætning for bebyggelse, skal der udarbejdes tillæg til kommunens spildevandsplan. Lokalplanlægningen vil ske under iagttagelse af den gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser. 4. Byrder Med hensyn til byrder henvises til vedlagt servitutredegørelse (bilag 8) med tilhørende servitutter (bilag 9). Kommunen vil foranledige eventuelt nødvendige servitutter vedrørende ledninger på arealet tinglyst. Der henvises i øvrigt til kort over nuværende beliggenhed af ledninger (bilag 5a). Det følger af servitut tinglyst 5. marts 1958, at arealet ikke må bebygges uden samtykke fra Københavns Kommune (bilag 9). Lyngby-Taarbæk Kommune har på forhånd været i dialog med Københavns Kommune herom og vil indhente samtykke til byggeriet uden omkostning for tilbudsgiver. Denne deklaration tinglyst 5. marts 1958 (bilag 9) vil i øvrigt blive erstattet af en deklaration om tillægskøbesum ved eventuel bebyggelse af ejendommen udover de i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 og nærværende udbudsvilkår angivne rammer (bilag 13), som tilbudsgiver skal respektere. Det følger heraf, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal betale et tillæg til købesummen til Lyngby-Taarbæk Kommune, som kommunen skal dele i et nærmere angivet forhold med Københavns Kommune, hvis ejendommen bliver bebygget ud over de angivne rammer, eller såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget tilladte anvendelse. Der henvises nærmere til selve deklarationsteksten (bilag 13). Der forventes ikke byggeri udover det i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 og nærværende udbudsvilkår angivne rammer. I nord-sydgående retning ligger en 325 mm naturgasledning over den udbudte ejendom. Placeringen heraf fremgår af tinglyst deklaration af 23. april 1985, jf. bilag 9, samt bilag 5a. Der må ikke bygges indenfor et 10 meter bredt bælte omkring ledningens midte, jf. deklarationen i bilag 9. Ved en eventuel flytning af naturgasledningen skal ledningsejeren, HMN Naturgas I/S, holdes fri for omkostninger, jf. nærmere om forholdet til HMN Naturgas I/S i dennes skrivelse af 9. juni 2015 (bilag 17). Tilbudsgiver skal ikke afholde omkostninger til eventuel flytning af naturgasledningen. Tilbudsgiver bedes angive i skitseprojektet, om tilbudsgivers byggeri kan tilrettelægges på en sådan måde, at omlægning af naturgasledningen kan undgås. Langs den udbudte ejendoms vestlige side (mod Lundtoftegårdsvej) er der i tidligere vejareal anbragt et underjordisk kabelanlæg for 50 kv. Placeringen fremgår af tinglyst deklaration af 7. oktober 1997, jf. bilag 9. Der må som udgangspunkt ikke bygges m.v. på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1 meter til begge sider fra kabelanlæggets midte, svarende til en samlet bredde på 2 meter. Tilbudsgiver bedes angive i skitseprojektet, om tilbuds- 4

5 givers byggeri kan tilrettelægges på en sådan måde, at omlægning af kabelanlægget kan undgås. Langs den udbudte ejendoms østlige side (mod Helsingørmotorvejen) er der anbragt et 132 kv kabelanlæg samt et lyslederkabelanlæg med fornødent tilbehør. Placeringen fremgår af tinglyst deklaration af 5. januar 2007, jf. bilag 9, samt bilag 5a. Der må ikke opføres bygninger, etableres veje og foretages terrænændringer inden for et areal på 1 meter til begge sider fra kabelanlæggets midte, svarende til en samlet bredde på 2 meter. Kabelanlægget er beliggende på den del af matr.nr. 10 ar, der skal udlægges til letbanetracé. Som angivet på bilag 5a vil der i den østlige side af den udbudte ejendom (umiddelbart vest for det kommende letbanetracé) formentlig blive deklareret et servitutbælte, hvortil bl.a. dette kabelanlæg flyttes. Med henblik på at sikre fremtidig mulighed for vejudvidelse m.v. vil der blive tinglyst en vejbyggelinje på 17 m fra eksisterende vejmidte. Inden for byggelinjerne må der ikke opføres bebyggelse uden forudgående aftale med vejmyndigheden. Byggeri, der går over eller placeres i nærhed af det kommende letbanetracé, skal forventeligt drøftes med og godkendes af Hovedstandens Letbane. Køber er bekendt med, at der i forbindelse med forventet anlæg af letbane eventuelt vil blive tinglyst deklaration om bl.a. respektafstand samt adgang til letbanearealet. Det forventes pt., at anlægsloven vedtages i Tag- og overfladevand skal føres til et kommende offentligt LAR-anlæg. Såfremt LARanlægget ikke etableres eller ikke er etableret inden bebyggelse, skal tag- og overfladevand i stedet føres til hovedregnvandssystemet eller håndteres på egen grund. Kommunen foranlediger, at en eventuel nødvendig deklaration vedrørende regnvandsanlæg bliver tinglyst på ejendommen. Der er indhentet udtalelse fra Kroppedal Museum vedr. arkæologiske interesser i forbindelse med fremtidigt bebyggelse, jf. bilag Trafikale forhold og parkering Letbanen Planerne om etablering af letbane betyder, at der reserveres areal til anlæg af selve letbanen samt relaterede ledninger, stationer, terrænændringer mv. Omfanget af disse arealreservationer er endnu ikke fuldt afklaret, men i Tracéet forventer Letbaneselskabet, at letbanen etableres længst muligt mod øst. Der skal være plads til eventuel fremtidig letbanestation på det lige stykke af letbanen, som er planlagt umiddelbart nord for den udbudte ejendom. Vejbyggelinjer for Helsingørmotorvejen Der er vejbyggelinjer på begge sider af Helsingørmotorvejen på ca. 50 m fra vejmidten. Byggelinjerne er illustreret i bilag 5a, og der henvises blandt andet til deklarationer af den 8. november 1977 og 13. juli 2000 (bilag 9). Inden for byggelinjerne må der ikke opføres bebyggelse uden forudgående aftale med den statslige vejmyndighed (Vejdirektoratet). 5

6 Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 indeholder bestemmelser om, at planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. ViaTrafik har udarbejdet en trafikanalyse med vurdering af den fremtidige trafikbelastning, og med forslag til mulige trafikanlæg til løsning af dette. Trafikanalysen og tilhørende bilag hertil kan findes på Der skal etableres en fælles adgang fra Lundtoftegårdsvej til den udbudte ejendom og arealet syd for. Den fælles adgangsvej anlægges i den sydligste del af den udbudte ejendom. Stier, der forbinder flere områder/rammer, skal udlægges som private fællesstier og skal være offentlige tilgængelige. Der skal oprettes en grundejerforening for hele ramme med medlemspligt for samtlige ejere inden for rammeområdet. Grundejerforeningen skal blandt andet have til formål at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, der skal etableres i vestøstgående retning for at sikre adgang fra Lundtoftegårdsvej til henholdsvis den udbudte ejendom og arealet syd for, samt eventuelle private fællesstier, der skal forbinde den udbudte ejendom og arealet syd for. Kommunen tinglyser deklaration om grundejerforening på ejendommen (bilag 15). Øvrige veje indenfor den udbudte ejendom anlægges af grundejeren som private veje, der renholdes, vedligeholdes og istandsættes af grundejeren selv. Parkering Parkeringsnormen for biler på området er jf. Kommuneplan 2013 følgende: Åben-lav 2 p-pladser/bolig Tæt-lav 2 p-pladser/bolig Etageboliger 1,5 p-plads/bolig, dog 1 p-plads/1 og 2-rumsbolig Kontor 1 p-plads/50m 2 etageareal Ungdoms-, ældreboliger og lignende Parkeringskravet vurderes I forbindelse med anvendelsen pladskrævende detailhandel vil parkeringsnormen for biler blive fastsat efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Bilparkering inden for området kan placeres på terræn, i konstruktion i kælder eller i parkeringshus. Bilparkering på terræn skal have et gennemgående grønt udtryk. For cykelparkering gælder følgende parkeringsnormer i området: Etageboliger 2,5 cykel-p-plads/bolig Ungdomsboliger 1 cykel-p-plads/bolig Kontorerhverv 1 cykel-p-plads/40 m² 6

7 Liberalt erhverv 1 cykel-p-plads/40 m² I forbindelse med anvendelsen pladskrævende detailhandel vil cykelparkeringsnormen blive fastsat efter en konkret vurdering af byggeriets behov. 6. Forurening/fundering Arealet er beliggende i byzone og anvendes til landbrug/materielplads. Der er ikke konstateret forurening på selve arealet omfattet af udbuddet, men visse nærtliggende arealer er kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden, jf. bilag 18. Da ejendommen er beliggende i byzone, er den områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Grontmij har foretaget geotekniske undersøgelser på arealet, og der henvises til den vedlagte rapport (bilag 12). I henhold til museumslovens 25 er der indhentet udtalelse om risiko for mulige fortidsminder på arealet og dermed arkæologisk interesse, jf. vedlagte brev af 9. december 2014 fra Kroppedal Museum (bilag 19). Arealet sælges, som det er og forefindes, uden ansvar for Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbudsgiver/tilbudsgivere kan derfor ikke rejse krav mod kommunen som følge af forurening eller jordbundsforholdenes beskaffenhed, hverken for så vidt angår fortidsminder eller eventuel nødvendig pilotering samt ekstrafundering. 7. Byggepligt Det vil påhvile tilbudsgiveren at opføre bebyggelse på ejendommen i overensstemmelse med skitseprojektet og den forventelige vedtagne lokalplan for ejendommen. Bebyggelsen af grunden, herunder støbning af fundament, skal være påbegyndt senest 2 år efter datoen for endelig vedtagelse af den lokalplan, som er nødvendig for nybyggeriet. I modsat fald kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til sig alene mod godtgørelse af den oprindelige købesum. Omkostningerne ved tilbageskødning påhviler tilbageskøderen. Endvidere gælder det, at ejendommen ikke uden Lyngby-Taarbæk Kommunes samtykke må videresælges, forinden projektet, herunder byggeriet, er færdiggjort i henhold til tilbudsgivers skitseprojekt og den vedtagne lokalplan. Samtykke hertil kan kun forventes, hvis tilbudsgiver/sælger betaler Lyngby-Taarbæk Kommune 95 % af differencen mellem salgssummen og den købesum, der er betalt til Lyngby-Taarbæk Kommune for ejendommen, hvis førstnævnte er højere. Kommunen vil i forbindelse med salget tinglyse deklaration om tilbudsgivers byggepligt og forbud mod videresalg, jf. bilag 14. Der henvises til de nærmere vilkår i deklarationen. 7

8 8. Øvrige hovedvilkår Datoen for ejendommens overtagelse, der er skæringsdag for tilbudsgivers overtagelse af de omkostninger, der påhviler ejendommen, fastsættes til den 1. i måneden efter endelig vedtagelse af lokalplan, eventuelt en tidligere dato, hvis tilbudsgiver har ønske herom. Senest en uge efter at have modtaget meddelelse om, at kommunen indstiller en tilbudsgivers tilbud til godkendelse, skal tilbudsgiver stille en bankgaranti for foreløbig opfyldelse af sine forpligtelser. Garantien skal stilles på de vilkår, der fremgår af bilag 3a, og for et beløb på kr. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke godkender tilbuddet returneres garantien uden unødigt ophold til tilbudsgiver. Senest 2 uger efter kommunens accept af købstilbud skal tilbudsgiver til sikkerhed for betaling af købesummen stille bankgaranti svarende til tilbudssummen med tillæg af moms på de vilkår, der fremgår af bilag 3b. Den foreløbige garanti på kr. (bilag 3a) frigives uden unødigt ophold efter, at tilbudsgiver har stillet sikkerhed for betaling af den fulde købesum. Bankgarantien skal erstattes af købesummens kontante deponering senest 3 hverdage efter endelig vedtagelse af lokalplanen. Købesummen frigives til kommunen på kommunens konto i Danske Bank A/S (reg.nr. 1471, kontonr ), når der foreligger endeligt anmærkningsfrit skøde. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, der berigtiges kontant. Tinglysningsafgiften betales af køber. Kommunens advokat berigtiger handlen. 9. Købstilbud Købstilbud skal afgives på en særlig tilbudsblanket (bilag 1) og sendes til Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, Juridisk Kontor, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby med de udbedte bilag. Tilbudsblanketten med bilag bedes samtidig fremsendt i elektronisk form til Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktdetaljer på tilbudsgivers hovedbankforbindelse. De modtagne købstilbud forventes forelagt kommunalbestyrelsen den 14. september 2015, hvorfor tilbud skal være kommunen i hænde senest mandag den 24. august 2015 kl Der henvises nærmere til den foreløbige tidsplan nedenfor. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste samtlige indkomne tilbud. Kommunen forbeholder sig herunder ret til at sælge ejendommen til den eller de tilbudsgivere, hvis tilbud ud fra en samlet vurdering bedst skønnes at tilsikre opfyldelse af kommunens interesser. I den vurdering indgår grundkøbesummens størrelse, det fremlagte skitseprojekt, samt sammenhængen mellem de enkelte tilbud. Hvis tilbud afgives af flere juridiske enheder, der indgår i et konsortium eller lignende, vil deltagerne heri hæfte solidarisk for opfyldelsen af forpligtelser over for kommunen. 8

9 Salget er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse. I øvrigt gælder vilkårene i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Såfremt De ønsker at afgive købstilbud, kan De på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk/aktuelleudbud), ved til telefonisk henvendelse ( eller ) eller via rekvirere tilbudsblanket og andet relevant udbudsmateriale, jf. vedlagte Liste over supplerende udbudsmateriale. Tilbudsblanketten og andet relevant udbudsmateriale vil være offentligt tilgængeligt på Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, Juridisk Kontor. Eventuelle spørgsmål i relation til udbudsmaterialet fremsendes til adressen Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside således at alle tilbudsgivere har de samme informationer til rådighed. Følgende tidsplan er foreløbigt gældende: Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes senest den 7. august 2015 Spørgsmål besvares senest den 17. august 2015 Tilbudsafgivelse senest den 24. august 2015 kl Tilbudsgivere indkaldes til eventuelle afklarende møder i perioden 28. august 2015 til 2. september 2015 Tilbud forventes accepteret eller forkastet senest primo oktober

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr. 196435 - HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere