UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen."

Transkript

1 UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik på opførelse af nybyggeri til særlig pladskrævende detailhandel, videnserhverv (herunder kontor), offentlige formål (offentlig service og offentlig administration), boliger, konference- og hoteldrift, P-hus og tekniske anlæg. Ejendommen annonceres til salg i Børsen og Licitationen samt på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (www.ltk.dk/aktu-elleudbud). Ejendommen er ubebygget og består af en del af den af kommunen tilhørende ejendom, jf. bilag 7, matr. nr.: - 10 ar, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Matriklen 10 ar har et tinglyst areal på m². Det udbudte areal udgør ca m², hvilket er omtrentligt, indtil endelig opmåling og udstykning har fundet sted. Ejendommen vil kunne bebygges med maksimalt etagemeter, heraf kan etagemeter alene anvendes til P-hus. 1. Udbuddet Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om: At modtage tilbud på køb af hele den udbudte ejendom i form af udfyldt tilbudsblanket. Der kan kun afgives tilbud på hele arealet. Tilbudsblanket (bilag 1) skal benyttes. At tilbudsblanketten vedlægges 2. Udstykning o tilbudsgivers skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau, jf. nærmere nedenfor. Kommunen foranlediger arealet udstykket uden omkostning for tilbudsgiver. 3. Planmæssige forhold De nuværende planmæssige bindinger (mulige anvendelser, max-højde på byggeri mv.) på arealet udgøres af kommuneplanrammen Lundtoftegårdsvej, som er en del af Kommuneplan Der findes ingen lokalplan for området. 1

2 Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 25. juni 2015 at sende forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen i offentlig høring i 10 uger i juli/august/september Forslaget til kommuneplantillæg omfatter den udbudte ejendom. Grundlaget for byudviklingen i området er kommunalbestyrelsens beslutning fra juni 2014 om at igangsætte arealudvikling på dele af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Forud herfor blev der i perioden fra 10. april til 15. maj 2014 gennemført en forhøring af offentligheden jf. planlovens 23 c om indkaldelse af idéer og forslag. Planlægningen omfatter byudvikling med mulighed for bebyggelse både vest og øst for motorvejen samt åbne arealer på den resterende og største del af Dyrehavegårds Jorder med mulighed for rekreative anvendelser. Den udbudte ejendom er beliggende i ramme Langs Helsingørmotorvejen Syd af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 (bilag 6b). Forslaget til kommuneplantillæg forventes pt. endeligt vedtaget inden udgangen af I forbindelse med den endelige vedtagelse vil der bl.a. som følge af indsigelsesbehandling kunne forekomme ændringer i kommuneplantillægget. Den udbudte ejendom er i henhold til ramme foreslået anvendt til videnserhverv (herunder kontor), detailhandel (butikker, der alene forhandler særlige pladskrævende varer: biler, både og campingvogne), offentlige formål (offentlig service og offentlig administration), boliger, konference- og hoteldrift, P-hus og tekniske anlæg. Detailhandel begrænses til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne (ikke-trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, hvis disse formål har sekundær karakter. Der kan forventes mulighed for én butik på den udbudte ejendom. Butikkens salgsareal må højst være m 2. Ved salgsareal forstås butiksareal, hvortil der er adgang for kunder. Der er ikke på forhånd taget stilling til, om ramme skal indeholde alle de nævnte anvendelser, eller hvor stor en andel de enkelte anvendelser skal udgøre. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger, fx cykelskure eller overdækninger, opføres i mindre end 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelse i hele Tracéet er fastlagt til 28 m, hvori medregnes evt. tekniketager og teknik på tag. Som det fremgår af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013, vil ejendommen kunne udnyttes og bebygges på mange forskellige måder. Derfor skal tilbudsgiver sammen med tilbudsblanketten aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau. Skitseprojektet bør forholde sig til bl.a. følgende: Bebyggelsens omfang i etagemeter. Bruttoetagearealet til detailhandel samt omfang af salgsareal. Arealets placering og sammenhæng med omgivelserne, herunder særligt i forhold til Helsingørmotorvejen, Lundtoftegårdsvej, letbanen, letbanestationen, DTU, mv. 2

3 Disponering og størrelse af arealet i forhold til bebyggelse, byrum/friarealer, antal parkeringspladser mv. Adgangsveje, interne veje og stiforbindelser, der sikrer offentlig adgang. Der skal etableres én fælles adgang fra Lundtoftegårdsvej til den udbudte ejendom og arealet syd for. Facadeudtryk mod omgivelserne samt anvendte materialer i bebyggelse og byrum/friarealer/parkering. Etablering af færdigt terræn, herunder hvordan bygninger og/eller terræn optager niveauforskellen mod letbanen. Som bilag 5b vedlægges kort, der viser nuværende terræn (højdekurver), idet de endelige koter for letbanen ikke kendes. Integration af klimatilpasningstiltag, jf. kommunens retningslinjer om klimatilpasning, som fx: Afvanding ved afstrømning på overfladen, nedsivning til grundvandet gennem grønne arealer, vådområder, kanaler, permeable belægninger, faskiner og beplantninger, etablering af bassiner og lignende til forsinkelse af regnvandet, etablering af grønne tage og terrænregulering (sådanne tiltag forudsætter et tæt samarbejde med kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning). Der kan hentes inspiration til ovenstående i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013. I forbindelse med ovennævnte skitseprojekt kan der med fordel gøres rede for, hvordan arealanvendelsen kan bidrage til realiseringen af strategien Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, der kan ses på Strategien sætter en fælles og ambitiøs by- og erhvervsstrategisk retning med vision om bl.a. at være en af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse, og et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv. En kommende lokalplan for den udbudte ejendom vil skulle leve op til krav i Kommuneplantillæg 14/2013, jf. ovenfor. Følgende bestemmelser forventes optaget i den fremtidige lokalplan for den udbudte ejendom: Bebyggelsesprocent, bebyggelsens omfang og maksimal bygningshøjde. Bebyggelse skal udføres i materialer af høj kvalitet. Bebyggelse skal forholde sig til bebyggelserne i nærheden, med særlig fokus på skygge- og udsynsforhold for boligbebyggelserne på Lundtoftegårdsvej umiddelbart overfor arealet. Bebyggelse skal forholde sig til de omgivende veje (både Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen). Parkeringsbehov, efter en konkret vurdering. Skiltning på bygninger og i området i øvrigt, herunder at skilte bør integreres i bygningens helhed (facade). Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Bebyggelse og byrum/friarealer skal integrere klimatilpasningstiltag, jf. de retningslinjer, som fremgår af kommuneplan Afledning af regnvand fra veje og parkeringspladser i terræn skal ske gennem kontrolleret afledning af hensyn til beskyttelse af grundvandet. 3

4 Støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Det skal tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Disse forhold skal derfor indgå i de skitseforslag, som tilbudsgiver fremsender. I forbindelse med lokalplanlægningen, og som forudsætning for bebyggelse, skal der udarbejdes tillæg til kommunens spildevandsplan. Lokalplanlægningen vil ske under iagttagelse af den gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser. 4. Byrder Med hensyn til byrder henvises til vedlagt servitutredegørelse (bilag 8) med tilhørende servitutter (bilag 9). Kommunen vil foranledige eventuelt nødvendige servitutter vedrørende ledninger på arealet tinglyst. Der henvises i øvrigt til kort over nuværende beliggenhed af ledninger (bilag 5a). Det følger af servitut tinglyst 5. marts 1958, at arealet ikke må bebygges uden samtykke fra Københavns Kommune (bilag 9). Lyngby-Taarbæk Kommune har på forhånd været i dialog med Københavns Kommune herom og vil indhente samtykke til byggeriet uden omkostning for tilbudsgiver. Denne deklaration tinglyst 5. marts 1958 (bilag 9) vil i øvrigt blive erstattet af en deklaration om tillægskøbesum ved eventuel bebyggelse af ejendommen udover de i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 og nærværende udbudsvilkår angivne rammer (bilag 13), som tilbudsgiver skal respektere. Det følger heraf, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal betale et tillæg til købesummen til Lyngby-Taarbæk Kommune, som kommunen skal dele i et nærmere angivet forhold med Københavns Kommune, hvis ejendommen bliver bebygget ud over de angivne rammer, eller såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget tilladte anvendelse. Der henvises nærmere til selve deklarationsteksten (bilag 13). Der forventes ikke byggeri udover det i forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 og nærværende udbudsvilkår angivne rammer. I nord-sydgående retning ligger en 325 mm naturgasledning over den udbudte ejendom. Placeringen heraf fremgår af tinglyst deklaration af 23. april 1985, jf. bilag 9, samt bilag 5a. Der må ikke bygges indenfor et 10 meter bredt bælte omkring ledningens midte, jf. deklarationen i bilag 9. Ved en eventuel flytning af naturgasledningen skal ledningsejeren, HMN Naturgas I/S, holdes fri for omkostninger, jf. nærmere om forholdet til HMN Naturgas I/S i dennes skrivelse af 9. juni 2015 (bilag 17). Tilbudsgiver skal ikke afholde omkostninger til eventuel flytning af naturgasledningen. Tilbudsgiver bedes angive i skitseprojektet, om tilbudsgivers byggeri kan tilrettelægges på en sådan måde, at omlægning af naturgasledningen kan undgås. Langs den udbudte ejendoms vestlige side (mod Lundtoftegårdsvej) er der i tidligere vejareal anbragt et underjordisk kabelanlæg for 50 kv. Placeringen fremgår af tinglyst deklaration af 7. oktober 1997, jf. bilag 9. Der må som udgangspunkt ikke bygges m.v. på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1 meter til begge sider fra kabelanlæggets midte, svarende til en samlet bredde på 2 meter. Tilbudsgiver bedes angive i skitseprojektet, om tilbuds- 4

5 givers byggeri kan tilrettelægges på en sådan måde, at omlægning af kabelanlægget kan undgås. Langs den udbudte ejendoms østlige side (mod Helsingørmotorvejen) er der anbragt et 132 kv kabelanlæg samt et lyslederkabelanlæg med fornødent tilbehør. Placeringen fremgår af tinglyst deklaration af 5. januar 2007, jf. bilag 9, samt bilag 5a. Der må ikke opføres bygninger, etableres veje og foretages terrænændringer inden for et areal på 1 meter til begge sider fra kabelanlæggets midte, svarende til en samlet bredde på 2 meter. Kabelanlægget er beliggende på den del af matr.nr. 10 ar, der skal udlægges til letbanetracé. Som angivet på bilag 5a vil der i den østlige side af den udbudte ejendom (umiddelbart vest for det kommende letbanetracé) formentlig blive deklareret et servitutbælte, hvortil bl.a. dette kabelanlæg flyttes. Med henblik på at sikre fremtidig mulighed for vejudvidelse m.v. vil der blive tinglyst en vejbyggelinje på 17 m fra eksisterende vejmidte. Inden for byggelinjerne må der ikke opføres bebyggelse uden forudgående aftale med vejmyndigheden. Byggeri, der går over eller placeres i nærhed af det kommende letbanetracé, skal forventeligt drøftes med og godkendes af Hovedstandens Letbane. Køber er bekendt med, at der i forbindelse med forventet anlæg af letbane eventuelt vil blive tinglyst deklaration om bl.a. respektafstand samt adgang til letbanearealet. Det forventes pt., at anlægsloven vedtages i Tag- og overfladevand skal føres til et kommende offentligt LAR-anlæg. Såfremt LARanlægget ikke etableres eller ikke er etableret inden bebyggelse, skal tag- og overfladevand i stedet føres til hovedregnvandssystemet eller håndteres på egen grund. Kommunen foranlediger, at en eventuel nødvendig deklaration vedrørende regnvandsanlæg bliver tinglyst på ejendommen. Der er indhentet udtalelse fra Kroppedal Museum vedr. arkæologiske interesser i forbindelse med fremtidigt bebyggelse, jf. bilag Trafikale forhold og parkering Letbanen Planerne om etablering af letbane betyder, at der reserveres areal til anlæg af selve letbanen samt relaterede ledninger, stationer, terrænændringer mv. Omfanget af disse arealreservationer er endnu ikke fuldt afklaret, men i Tracéet forventer Letbaneselskabet, at letbanen etableres længst muligt mod øst. Der skal være plads til eventuel fremtidig letbanestation på det lige stykke af letbanen, som er planlagt umiddelbart nord for den udbudte ejendom. Vejbyggelinjer for Helsingørmotorvejen Der er vejbyggelinjer på begge sider af Helsingørmotorvejen på ca. 50 m fra vejmidten. Byggelinjerne er illustreret i bilag 5a, og der henvises blandt andet til deklarationer af den 8. november 1977 og 13. juli 2000 (bilag 9). Inden for byggelinjerne må der ikke opføres bebyggelse uden forudgående aftale med den statslige vejmyndighed (Vejdirektoratet). 5

6 Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 indeholder bestemmelser om, at planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. ViaTrafik har udarbejdet en trafikanalyse med vurdering af den fremtidige trafikbelastning, og med forslag til mulige trafikanlæg til løsning af dette. Trafikanalysen og tilhørende bilag hertil kan findes på Der skal etableres en fælles adgang fra Lundtoftegårdsvej til den udbudte ejendom og arealet syd for. Den fælles adgangsvej anlægges i den sydligste del af den udbudte ejendom. Stier, der forbinder flere områder/rammer, skal udlægges som private fællesstier og skal være offentlige tilgængelige. Der skal oprettes en grundejerforening for hele ramme med medlemspligt for samtlige ejere inden for rammeområdet. Grundejerforeningen skal blandt andet have til formål at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, der skal etableres i vestøstgående retning for at sikre adgang fra Lundtoftegårdsvej til henholdsvis den udbudte ejendom og arealet syd for, samt eventuelle private fællesstier, der skal forbinde den udbudte ejendom og arealet syd for. Kommunen tinglyser deklaration om grundejerforening på ejendommen (bilag 15). Øvrige veje indenfor den udbudte ejendom anlægges af grundejeren som private veje, der renholdes, vedligeholdes og istandsættes af grundejeren selv. Parkering Parkeringsnormen for biler på området er jf. Kommuneplan 2013 følgende: Åben-lav 2 p-pladser/bolig Tæt-lav 2 p-pladser/bolig Etageboliger 1,5 p-plads/bolig, dog 1 p-plads/1 og 2-rumsbolig Kontor 1 p-plads/50m 2 etageareal Ungdoms-, ældreboliger og lignende Parkeringskravet vurderes I forbindelse med anvendelsen pladskrævende detailhandel vil parkeringsnormen for biler blive fastsat efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Bilparkering inden for området kan placeres på terræn, i konstruktion i kælder eller i parkeringshus. Bilparkering på terræn skal have et gennemgående grønt udtryk. For cykelparkering gælder følgende parkeringsnormer i området: Etageboliger 2,5 cykel-p-plads/bolig Ungdomsboliger 1 cykel-p-plads/bolig Kontorerhverv 1 cykel-p-plads/40 m² 6

7 Liberalt erhverv 1 cykel-p-plads/40 m² I forbindelse med anvendelsen pladskrævende detailhandel vil cykelparkeringsnormen blive fastsat efter en konkret vurdering af byggeriets behov. 6. Forurening/fundering Arealet er beliggende i byzone og anvendes til landbrug/materielplads. Der er ikke konstateret forurening på selve arealet omfattet af udbuddet, men visse nærtliggende arealer er kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden, jf. bilag 18. Da ejendommen er beliggende i byzone, er den områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Grontmij har foretaget geotekniske undersøgelser på arealet, og der henvises til den vedlagte rapport (bilag 12). I henhold til museumslovens 25 er der indhentet udtalelse om risiko for mulige fortidsminder på arealet og dermed arkæologisk interesse, jf. vedlagte brev af 9. december 2014 fra Kroppedal Museum (bilag 19). Arealet sælges, som det er og forefindes, uden ansvar for Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbudsgiver/tilbudsgivere kan derfor ikke rejse krav mod kommunen som følge af forurening eller jordbundsforholdenes beskaffenhed, hverken for så vidt angår fortidsminder eller eventuel nødvendig pilotering samt ekstrafundering. 7. Byggepligt Det vil påhvile tilbudsgiveren at opføre bebyggelse på ejendommen i overensstemmelse med skitseprojektet og den forventelige vedtagne lokalplan for ejendommen. Bebyggelsen af grunden, herunder støbning af fundament, skal være påbegyndt senest 2 år efter datoen for endelig vedtagelse af den lokalplan, som er nødvendig for nybyggeriet. I modsat fald kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til sig alene mod godtgørelse af den oprindelige købesum. Omkostningerne ved tilbageskødning påhviler tilbageskøderen. Endvidere gælder det, at ejendommen ikke uden Lyngby-Taarbæk Kommunes samtykke må videresælges, forinden projektet, herunder byggeriet, er færdiggjort i henhold til tilbudsgivers skitseprojekt og den vedtagne lokalplan. Samtykke hertil kan kun forventes, hvis tilbudsgiver/sælger betaler Lyngby-Taarbæk Kommune 95 % af differencen mellem salgssummen og den købesum, der er betalt til Lyngby-Taarbæk Kommune for ejendommen, hvis førstnævnte er højere. Kommunen vil i forbindelse med salget tinglyse deklaration om tilbudsgivers byggepligt og forbud mod videresalg, jf. bilag 14. Der henvises til de nærmere vilkår i deklarationen. 7

8 8. Øvrige hovedvilkår Datoen for ejendommens overtagelse, der er skæringsdag for tilbudsgivers overtagelse af de omkostninger, der påhviler ejendommen, fastsættes til den 1. i måneden efter endelig vedtagelse af lokalplan, eventuelt en tidligere dato, hvis tilbudsgiver har ønske herom. Senest en uge efter at have modtaget meddelelse om, at kommunen indstiller en tilbudsgivers tilbud til godkendelse, skal tilbudsgiver stille en bankgaranti for foreløbig opfyldelse af sine forpligtelser. Garantien skal stilles på de vilkår, der fremgår af bilag 3a, og for et beløb på kr. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke godkender tilbuddet returneres garantien uden unødigt ophold til tilbudsgiver. Senest 2 uger efter kommunens accept af købstilbud skal tilbudsgiver til sikkerhed for betaling af købesummen stille bankgaranti svarende til tilbudssummen med tillæg af moms på de vilkår, der fremgår af bilag 3b. Den foreløbige garanti på kr. (bilag 3a) frigives uden unødigt ophold efter, at tilbudsgiver har stillet sikkerhed for betaling af den fulde købesum. Bankgarantien skal erstattes af købesummens kontante deponering senest 3 hverdage efter endelig vedtagelse af lokalplanen. Købesummen frigives til kommunen på kommunens konto i Danske Bank A/S (reg.nr. 1471, kontonr ), når der foreligger endeligt anmærkningsfrit skøde. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, der berigtiges kontant. Tinglysningsafgiften betales af køber. Kommunens advokat berigtiger handlen. 9. Købstilbud Købstilbud skal afgives på en særlig tilbudsblanket (bilag 1) og sendes til Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, Juridisk Kontor, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby med de udbedte bilag. Tilbudsblanketten med bilag bedes samtidig fremsendt i elektronisk form til Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktdetaljer på tilbudsgivers hovedbankforbindelse. De modtagne købstilbud forventes forelagt kommunalbestyrelsen den 14. september 2015, hvorfor tilbud skal være kommunen i hænde senest mandag den 24. august 2015 kl Der henvises nærmere til den foreløbige tidsplan nedenfor. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste samtlige indkomne tilbud. Kommunen forbeholder sig herunder ret til at sælge ejendommen til den eller de tilbudsgivere, hvis tilbud ud fra en samlet vurdering bedst skønnes at tilsikre opfyldelse af kommunens interesser. I den vurdering indgår grundkøbesummens størrelse, det fremlagte skitseprojekt, samt sammenhængen mellem de enkelte tilbud. Hvis tilbud afgives af flere juridiske enheder, der indgår i et konsortium eller lignende, vil deltagerne heri hæfte solidarisk for opfyldelsen af forpligtelser over for kommunen. 8

9 Salget er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse. I øvrigt gælder vilkårene i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Såfremt De ønsker at afgive købstilbud, kan De på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk/aktuelleudbud), ved til telefonisk henvendelse ( eller ) eller via rekvirere tilbudsblanket og andet relevant udbudsmateriale, jf. vedlagte Liste over supplerende udbudsmateriale. Tilbudsblanketten og andet relevant udbudsmateriale vil være offentligt tilgængeligt på Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, Juridisk Kontor. Eventuelle spørgsmål i relation til udbudsmaterialet fremsendes til adressen Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside således at alle tilbudsgivere har de samme informationer til rådighed. Følgende tidsplan er foreløbigt gældende: Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes senest den 7. august 2015 Spørgsmål besvares senest den 17. august 2015 Tilbudsafgivelse senest den 24. august 2015 kl Tilbudsgivere indkaldes til eventuelle afklarende møder i perioden 28. august 2015 til 2. september 2015 Tilbud forventes accepteret eller forkastet senest primo oktober

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik på

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE 1 UDKAST BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Trongårdens byområde 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53 11

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Trongårdens Byområde.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca m² i Lyngby - Trongårdens Byområde. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 55.200 m² i Lyngby - Trongårdens Byområde. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik på opførelse

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes projektgrunde Udbud af projektgrunde til opførelse af boliger på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Juni 2012 12/40451 Nr. 5 Nr. 4 SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Salgsvilkår 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en ca. 3.385 m 2 stor parcel (blandet bolig og erhverv) af matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Tønder Kommunes salg af grunde sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe

Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning kommunes hjemmeside

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Udsigten...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning. Udbud af del af matr. nr. 1r Gullestrup, Herning Jorder. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.dk April 2016

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens

Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens Nyttige oplysninger Nærværende dokument indeholder en kort beskrivelse af den samlede ejendom og dens arealer, herunder anvendelsesmuligheder samt en oversigt

Læs mere

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje Udbudsprospekt Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Vilkår for at afgive bud...2 Samlet oversigt over krav til tilbud...3 2. Ejendommen...4 3. Salgsvilkår...5

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark. August 2016 BOC Politisk Sekretariat

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark. August 2016 BOC Politisk Sekretariat UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark August 2016 BOC Politisk Sekretariat Måløv Erhvervspark - Jungshøj Parcel af matr.nr. 7 bg Måløv by, Måløv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup

Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup Nyttige oplysninger Nærværende dokument indeholder en kort beskrivelse af den samlede ejendom og dens arealer, herunder anvendelsesmuligheder

Læs mere

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til boligformål i Ballerup Bymidte, med adressen Linde Alle 9, 2750 Ballerup. Ballerup Bymidte er under stærk forandring

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere