Referat af bestyrelsesmøde i GF Strandhøjgård lørdag den 10. april 2010 hos Harald Jepsen, Grønningen 10, Vejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i GF Strandhøjgård lørdag den 10. april 2010 hos Harald Jepsen, Grønningen 10, Vejby"

Transkript

1 v/formand Harald Hartvig Jepsen, Ringstedgade 8, 3 th., 2100 København Ø, tlf og Grønningen 10, 3210 Vejby Strand, tlf Referat af bestyrelsesmøde i GF Strandhøjgård lørdag den 10. april 2010 hos Harald Jepsen, Grønningen 10, Vejby Til stede: Suppleanter: Max Döbeli, Kurt Kristensen, Leslie Christensen og Harald Jepsen. Poul Bach Sørensen. Fraværende med afbud: suppleant Kristine Gustav Under første punkt af dagsordenen deltog Peder Andersen, Rågevej 6, formand for Grundejerforeningen Vejby Strand Dagsorden: 1. Møde med Peder Andersen, formand for grundejerforeningen Vejby Strand om vedligeholdelse af Højdevej/Vangegærdet m.m. 2. Referat af møde 10. oktober 2009 og 23. marts 2010 til godkendelse. 3. Dræn, vedligeholdelse og udgiftsfordeling 4. Hajtænder/skiltning 5. Brudte dæksler 6. Forberedelse til Generalforsamling Landskabsarkitekt 8. Meddelelser og evt. Ad 1. Højdevej/Vangegærdet Forsøg på aftale med grundejerforeningen Vejby Strand om blivende ordning for vedligeholdelse af de eksterne veje Højdevej og nederste del af Vangegærdet mod Rågevej. Baggrund: Gribskov kommune vedtog i 2009, at de private fællesveje i sommerhusområderne tilbageføres til administration efter landzonebestemmelserne, dvs. afsnit II i privatvejloven. Kommunen har ophævet alle gamle vejkendelser og opfordrer nu grundejerne eller deres foreninger til at danne private vejlaug til vejenes vedligeholdelse og fordeling af udgifterne. Kommunen er fortsat vejmyndighed og kan kræve vejsyn og pålægge en fordeling af udgifterne til vejene blandt de vejberettigede, hvis fordeling af udgifter ikke kan nås i mindelighed. Højdevej og Vangegærdet er private fællesveje HJ orienterede om baggrunden for henvendelsen. Grundejerforeningen Strandhøjgård har i kraft af medlemspligt og tinglyst bidrag til vejfond på sine grunde i princippet allerede et vejlaug og efterlyser en modpart på Vejby Strands side for at opnå en blivende aftale om vedligeholdelse af vejene. HJ opfordrede til at man først søger en mindelig løsning ad frivillig vej og talte for, at grundejerne på den anden side af Højdevej og Vangegærdet oprettede vejlaug. Alternativt ville Strandhøjgård rette henvendelse til vejmyndigheden og begære vejsyn. Især Højdevej er slidt og vil trænge til en gennemgribende udbedring i løbet af få år med anlæggelse af ny asfalt i hele vejens udstrækning. Tilbud er allerede indhentet. Strandhøjgård har lappet på både Højdevej og Vangegærdet i de seneste år og selv afholdt udgifter til ny asfaltering i størrelsesordenen kr. på uopsættelige skader og huller. HJ præsenterede et konkret udspil om en udgiftsfordeling med 80 procent til Strandhøjgård og 20 procent til Vejby Strand baseret på bidrag fra alle vejberettigede i området, fordelt så grunde med overkørsler til vejene vægter dobbelt og grundejere på de øverste sideveje Kristinehøj og Kamillevej vægter halvt. Der er efter bestyrelsens opfat-

2 telse 10 vejberettigede på Vejby Strand s side og 89 på vores side, men dette skal præciseres ud fra matrikelkort. Kontakt til Landinspektør Worsøe, Gribskov kommune lader forstå, at man ved et evt. vejsyn vil lægge vægt på forhold som overkørsler, tilstødende grunde og sekundære adgangsveje ved fastlæggelse af en udgiftsfordeling. Peder Andersen (PA) orienterede, at der ikke er medlemspligt i Vejby Strand, men at ca. 90 procent alligevel er medlemmer. Der er 183 grunde i foreningen. Umiddelbart var PA stemt for at Strandhøjgård selv tog kontakt til de implicerede grundejere, da han ikke anså det for et anliggende for Vejby Strand. Efter en nærmere drøftelse lovede PA at drøfte vores forslag med sin bestyrelse og rette henvendelse til sine grundejere med henblik på oprettelse af vejlaug på den anden side. PA plæderede for at der er 9 og ikke 10 grundejere på den anden side. Kantskæring og opfejning af nåle, blade etc. langs vejene bør indgå som en del af den kommende aftale om vejenes vedligeholdelse. Med PA drøftedes også trafikregulering på Rågevej med hel eller delvis lukning ved opsætning af bom eller anden chikane. Det var sidst oppe at vende i 2002, men faldt fordi grundejerforeningen på Hanebjerget var imod og kommunen krævede enighed for at gå videre med sagen. Både Strandhøjgård og Vejby Strand er for at gøre et fornyet forsøg på at lukke Rågevej med opsætning af en pind efter Rågevangsvej og dermed lukke for gennemkørsel til området fra Rågelejesiden. Leslie går videre med sagen fra vores side. PA orienterede via sit medlemskab af bestyrelsen for landliggersammenslutningen og medlem af dige- og kystsikringslavet om planerne for sandfodring til fremtidssikring af kysten mod erosion. Orientering fra PA er vedlagt dette referat. Der er nu stemning for forslaget også i kommunen, og byrådet har godkendt projektet. En finansieringsplan drøftes fortsat. Udgiftsnøglen regner med tre zoner og differentieret bidrag fra de i alt implicerede grunde i forhold til deres afstand til kysten. Bidraget vil antagelig blive opkrævet over ejendomsskattebilletten. Gribskov kommune vil indkalde til borgermøder om sandfodring. Landliggersammenslutningen afholder forårsmøde den 12. maj på Skt. Helene kursuscenter i Tisvilde den 12. maj kl. 18 med spisning og bestyrelsen vil deltage. Giv endeligt tilsagn til MD på mødet den 24. april. Ad 2. Referaterne fra mødet i oktober og marts godkendtes med enkelte tilføjelser vedr. tilbud om skiltning vedr. hunde i snor og præcisering af, at ikke alt haveaffald vil blive omfattet af afhentningsordningen. Ad 3. Dræn MD havde indhentet kort over Dræn 1 (Grønningen/Munkestensvej) og Dræn 2 (Salgårdshøjvej/Mælkevejen), der viste at de er del af større drænsystem, der kommer fra nabogrundejerforeningerne og har udløb hhv. i mosen ved Salgårdshøj og Dyndmosen. Efterårets TV inspektion, spuling og oprensning af regnvandsbrønd løber op i kr kr. ligeligt fordelt på begge dræn. Bestyrelsen besluttede ekstraordinært at afholde størstedelen af udgiften, da den ikke var varslet de berørte grundejere og hovedsagligt omfattede TV inspektion samt oprensning af brønd i vej. Kun spulingen på Grønningen bør grundejerne med lyst vedligeholdelsespligt medvirke til at dække. Udgift til ny rist ud for Grønningen 2 blev vedtaget efter indhentet tilbud. MD bestiller. Side 2 af 5

3 Der blev fundet to skader på drænrør i Dræn 2, heraf en på grunden Lunavej 12 og en i fællesarealet. Den pågældende grundejer får brev med indhentet tilbud på udbedring kr Arbejdet iværksættes samlet, når der foreligger tilbagemelding fra grundejeren. Grundejerforeningen afholder udgifterne til reparation af det andet brud. Bestyrelsen undersøger mulighed for inden for en overskuelig årrække at erstatte de gamle lerdrænrør med nye af plastic ved evt. indskydning i de gamle, så opgravning undgås. Grundejerne ved drænene skal snarest have brev om at spuling bør foretages hvert andet år, og at udgifterne skal afholdes efter fordelingsnøglen for udgifter til vedligeholdelse af drænet (HJ tjekker tinglysningen, se nedenfor). Samtidig orienteres de om resultat af bestyrelsens undersøgelse vedr. udskiftning med plasticdrænrør. Tinglyste deklarationer vedr. dræn og relevante tidligere beslutninger om fordeling af udgifter fremgår i øvrigt af vedlagte oversigt. Ad 4. Hajtænder og skiltning KK orienterede fra møde med kommune. Hajtænder ved udkørsel fra mindre til større veje (ca. 20 steder i vores område) kræver samtidig opsætning af skilte, hvilket er en dyr løsning og vil gøre vores område til en skilteskov. Samtidig viser erfaringen, at de i stedet for få bilister til at sætte farten ned tilskynder dem til at øge farten på de større veje når højrevigepligten sættes ud af kraft. Bestyrelsen besluttede derfor ikke at gå videre med forslaget og blot indskærpe, at der er højre vigepligt på vores interne veje. Flytning af fartbegrænsning på 40 km/t til før Mælkevejen er ikke muligt pt. Det er dog muligt helt at flytte 60 km/t skiltet og dermed nedsætte den tilladte fart til 50 km/t i kraft af skiltet med bymæssig bebyggelse. Kommunen vil gerne modtage forslag herom. KK laver udkast til ansøgning til kommunen til formandens underskrift. Legende børn skilte opsat i 1975 forefindes ved Mælkevejen og Højdevej, men er forsvundet ved Vangegærdet og Rågevangsvej. KK fik mandat til at indkøbe 2 nye skilte. Bestyrelsen støtter ikke 30 km/t begrænsning på vores interne veje, da det kræver bump og belysning. I den sammenhæng behandlede bestyrelsen forslag om skiltning med hunde i snor på fællearealerne. KK og PBS hjemhenter 6 skilte til opsætning ved eksterne indgange til stier til fællesarealerne på støbte standere og forstår støbning og nedgravning. Hvor der ved stiender allerede er stålbøjler, kan skiltene evt. ophænges med spændbånd. Ad 5. Brudte dæksler To brudte dæksler i kilerne bag Grønningen, antagelig som følge af påkørsel under græsslåning, skal udbedres. MD bestiller dæksler efter tilbud indhentet hos Nordkysten. Ad 6. Forberedelse til generalforsamling 24. april. KK og PBS laver desuden udkast til regler for ordningen for afhentning af haveaffald, herunder hvad der må medtages, bundtning og udlægning på forarealer (højst dage) og at grundejeren afregner med vognmanden for overskydende affald ud over 5 m 2. De Side 3 af 5

4 orienterer herom på generalforsamling og hvis forslaget vedtages rundsendes det med referatet. Tidspunkt for afhentning bør være i foråret (maj) og måske igen i november. Der er bestilt opdækning og morgenmad til 45 personer. LC er forhindret grundet pga. arbejde. MD laver budget sammen med revisor og sørger for 45 kopier til runddeling. Også ekstra kopier af indkaldelse og regnskab. Bestyrelsens forslag om ny suppleant Bjarne A. Bang, Vangegærdet 18, modtager opstilling. Fejl i indkaldelsen meddeles af dirigenten/formanden før mødets begyndelse: Under punkt 5. Bjarne A. Bangs adresse er Vangegærdet 18 (ikke 26). Under punkt 7. Bestyrelsens indstilling til beslutning Vi er af et medlem blevet gjort opmærksom på at regler for gebyr for sen indbetaling højst må være 100 kr. for første rykker og 100 kr. for følgende rykkere. Indstillingen fra bestyrelsen lyder derfor: I) At der med virkning fra 2011 fastsættes opkrævningsgebyr vedr. for sen betaling af kontingent til grundejerforeningen på henholdsvis kr. 100 for 1. rykkerskrivelse og yderligere kr. 100 for 2. rykkerskrivelse. Hvis de generelle regler om opkrævningsgebyr ændres og gebyret i fremtiden forhøjes, forhøjes grundejerforeningens rykkergebyr tilsvarende så den følger den til enhver tid gældende sats. Under indkomne forslag, punkt 8. I bestyrelsens bemærkning til indkomne forslag 2 nævnes det, at 3 m fra midten af de mindre veje hører med til vejens bredde. Det skal være 3,5 m da vejens bredde er 7 meter. Tilsvarende udgør grundejerforeningens del af forarealet 1,5 m fra asfaltbelægningens kant, ikke 1 m. Forslagsstillerne Bertrams, Heliosvej 12, har meddelt formanden, at de er fraværende den 24. april. HJ laver formandsberetning og rundsender den til den øvrige bestyrelse til kommentar inden generalforsamlingen. HJ foreslå oprettelse af link til materiale om sandfodring. Konstituerende møde i den nye bestyrelse afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen med følgende punkter på dagsordenen: 1. Konstituering 2. Fordeling af arbejdsområder 3. Udsendelse af referat 4. Tilbagemelding om behov for udbedring af asfaltrevner 5. Dato for rundgang med landskabsarkitekt 6. Evt. Bestyrelsen behandlede forslag fra Per Jørgensen, Kamillevej 7, modtaget d. 1. april og besluttede, at det var indkommet for sent til at kunne medtages på årets generalforsamling. Bestyrelsen realitetsbehandlede i stedet forslaget og sender forslagsstilleren sine bemærkninger, som angivet nedenfor. Side 4 af 5

5 Forslagsstilleren ønsker flere punkter i lokalplanen ændret, bl.a. bestemmelser vedr. områdets karakter af sommerhusområde (så helårsbeboelse tillades), parkering (at blot biler, campingvogne etc. har nummerplade, må de gerne opstilles på grunden) at reglen om bebyggelsesgrad på 120 m 2 ophæves, så det til enhver tid gældende bygningsreglement træder i stedet. Overordnet bør forslagsstilleren, der er ny i vores område, vide at lokalplanen blev vedtaget efter en lang høringsrunde, ekstraordinære generalforsamlinger etc. og dermed reflekterer fælles holdninger og principper med tilbørlig hensyntagen til bevarelse af områdets særlige karakter. Dernæst, at det er kommunen, der håndhæver lokalplanens regler og bestemmelser, og at det er til den evt. dispensation fra bestemmelserne skal rettes. Hvis ændringerne er af en fundamental karakter, som f.eks. ophævelse af områdets status som sommerhusområde eller ændret bebyggelsesgrad, så skal der vedtages en ny lokalplan i byrådet. Bestyrelsen støtter ingen af de ovennævnte forslag og mener principielt at vi ikke bør ændre lokalplanen så kort tid efter den blev vedtaget. Forslagsstilleren henvises til at søge individuel dispensation hos kommunen. Desuden stilles der forslag om at der ikke må henlægges brændbart affald i kiler og fællesarealer. Dette støtter bestyrelsen i princippet, men forslaget bør genfremsættes på generalforsamlingen i Der stilles desuden forslag om ordning med afhentning af haveaffald, hvilket er til beslutning på årets generalforsamling. Endelig foreslås der indrettet nye typer boldbaner, f.eks. grønne tennisbaner på fællesarealerne. Her foreslår bestyrelsen, at forslagsstilleren konkretiserer forslaget og gerne samler en kreds af grundejere, der deler disse interesser, og opretter en klub/forening, som kan bære arbejdsbyrden og udgifterne til anlægget, udarbejde et konkret forslag til placering, samt indhente skriftlige tilsagn fra naboer, der bliver berørt af evt. støj fra boldspillet. HJ sender brev. Ad 8. Meddelelser Rundgang udsættes, men bestyrelsens medlemmer melder tilbage om behov for udbedring af revner i veje til næste møde. Side 5 af 5

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere