Høringssvar samlet i et dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar samlet i et dokument"

Transkript

1 Høringssvar samlet i et dokument Fra: Torben Nielsen Sendt: 5. juli :10 Til: Karen Bruunsgaard Cc: Torben Nielsen; Birgit Parkdal; Jens Haubroe; Jette S Kølle; Annette Guldberg; Ole Jon Ørnum; Anne Gejl Fischer; Per Lundsager; Jan Schlegel; Martha Torgard Joensen; Lars Christoffersen; Anne Marie Hørlyck Emne: Re: NABOHØRING - Skanlux ønsker at bygge sommerhuse på 180 m2, på grundene Fiskekrogen 1,4,6,10 og 12 Til Karen Bruunsgaard. Østmøn lokal er positiv for opførelse af huse på 180 m2. Dog er der en der er bekymret for at store huse til udlejning vil skabe uro i området. med venlig hilsen på vegne af Østmøn lokalråd. Med venlig hilsen Torben Nielsen Skalbjerggård Nøddelundvej Borre mobil: tlf Vordingborg Kommune Plansekretariatet Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Att. Karen Bruunsgaard Haslev, den 6. juli 2013 Vedr. Fiskekrogen 1,4,6,10 og 12 Råbylille Strand, 4780 Stege Forespørgsel om muligheden for at bygge sommerhuse på 180 m². Tak for tilsendte Nabohøring. Grundejerforeningen Råbylille Strand vil hermed anbefale Vordingborg Kommune til, at der ikke gives tilladelse til, at firmaet Skanlux må opføre sommerhuse på op til 180m² på ovennævnte grunde.

2 Råbylille Strandområde er et roligt og fredfyldt sommerhusområde, der ikke er udlagt for masseturisme, som det ses i Marienlyst på Falster. Den daværende Møn Kommune vedtog i 2005 i overensstemmelse med Planloven, at der ikke skulle udarbejdes en lokalplan for udstykningen Fiskekrogen, men krævede i stedet at de relevante bebyggelsesregulerende bestemmelser blev tinglyst for området i en sommerhusdeklaration som er dateret Heri fremgår det klart og entydigt, at de udstykkede grunde må bebygges med sommerhuse på op til 150m².. Grundlaget for at godkende bebyggelse på op til 150 m² var if. Miljø og Teknikudvalgets skrivelse fra 10. maj 2005, at imødekomme firmaet Skanlux ønske om at bygge store luksussommerhuse på de nyudstykkede grunde. Grundejerforeningen peger her på, at såfremt Vordingborg Kommune giver tilladelse til at omgå den tinglyste servitut, for endnu engang at imødekomme firmaet Skanlux ønske om at opføre de forespurgte poolhuse på 180m², mener vi, at det totalt vil ændre området fra en rolig sommerhusbeboelse, som i dag karakteriserer Fiskekrogen, til et larmende sommerland, der ødelægger kvaliteten i det naturskønne område, og skabe gener og ulemper for de nuværende ejere af sommerhusene på Fiskekrogen. Her tænkes på den uro og et øget støjniveau fra mange mennesker i de udlejede huse, men også på den øgede trafik og medfølgende parkeringsproblemer, idet erfaringerne viser, at disse store sommerhuse med Pool lejes af flere familier i fællesskab, hvorved den enkelte udlejede ejendom vil belaste vejen med 5-7 biler, eventuelle trailere og motorcykler. Der er pt. et enkelt udlejnings hus på 150 m² i Fiskekrogen, som ind imellem giver øvrige beboere problemer med parkerede biler. Dette forhold blev der ikke taget hensyn til ved planlægning og etablering af udstykningen i 2005 hvor der kun blev stillet krav om parkeringsplads for 2 biler på hver matrikkel. (Oplægget fra Skanlux var også dengang med udlejning for øje) Herudover vil vi pege på de øvrige tinglyste servitutter (deklarationer) som findes ved tidligere udstykninger i området. Vi mener, at såfremt Vordingborg Kommune åbner op for delændringer af den regulerende tekst i de tinglyste dokumenter, vil dette medføre uoverskuelige problemer. Sluttelig i vores anbefaling, vil vi som områdets største Grundejerforening Råbylille Strand, råde Vordingborg Kommune til at respektere og anerkende de for nærværende mangeartede tinglyste servitutter (deklarationer som jo kan sidestilles med en lokalplan) i sommerhusområdet. Dermed undgår vi, at der skabes unødige store problemer for de eksisterende sommerhusejere og for kommunen selv. Vi forventer, at Vordingborg kommunen vil respektere den tinglyste sommerhusdeklaration og fastholde, at der maksimalt må bygges sommerhuse på 150 m² på Fiskekrogen. Nu hvor vi har kontakt med Vordingborg Kommune, som vi ønsker en positiv dialog med, kunne vi foreslå såfremt kommunen ønsker ændringer, at der blev udarbejdet en tidssvarende lokalplan for hele sommerhusområdet Råbylille Strand med medlemspligt til 2

3 grundejerforeningen. Vi ser frem til at høre nærmere. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Råbylille Strand På bestyrelsens vegne Fmd. John Dyrbøl Dalstrøget 8, 4690 Haslev Hej Karen. Jeg må nok tilstå jeg ikke ønsker 5 store sommerhuse på fiskekrogen. Jeg ønsker ikke at få 5 store 180m2 huse på de grunde jeg havde håbet at få naboer, som man kunne få et forhold til, da min ønske er at skulle blive gammel på møn på et tidspunkt. 5 store huse dernede ville ødelægge den stemning som råbylille har, og dertil ville jeg nok have købt en grund i Marienlyst hvis jeg ønsket fest og farver som de 5 poolsommerhuse vil udgør. Vi har et 150m2 stort hus på udstykningen som på nuværende tidspunkt trækker 3-6 biler pr udlejning. Hvis ikke Jeg/vi ejer der har bygget dernede gennem de sidste år ikke kan have indflydelse på det Skanlux er ude i håber jeg I vil stoppe det. Mvh Kim Beinthin. Sendt fra min iphone Vordingborg kommune Valdemarsgade 43 Postbox Vordingborg Ganløse den 8. juli 2013 Att.: Karen Bruunsgaard Vedr.: Sagsnr.: 13/13754, NABOHØRING Fiskekrogen, Råbylille Strand Tak for brev af om nabohøring. Som ejer af sommerhuset på Fiskekrogen 16 vil jeg hermed på det kraftigste protestere mod Skanlux s anmodning om at bygge 5 poolhuse på 180 m² på de ubebyggede grunde på Fiskekrogen. Tinglyst sommerhusdeklaration For det første mener jeg, at sommerhuse på 180 m2 er i strid med sommerhusdeklarationen af og dermed ulovlig. Møn kommune har særskilt taget stilling til, at sommerhusgrundene kan bebygges med huse på op til 150 m2. Dette skete på et tidspunkt, hvor bebyggelsesprocenten var 10%. Den blev i 2010 ændret til 15%, men 3

4 det ændrer ikke ved bestemmelsen i den tinglyste sommerhusdeklaration, som er at sidestille med en lokalplan. Her henvises til Møns Kommunes brev af 10. maj 2005 J.nr /U hvor Miljø- og Teknikudvalget besluttede, at den ansøgte udstykning kan godkendes uden lokalplanpligt på vilkår af, at der i stedet tinglyses relevante bebyggelsesregulerende bestemmelser (sommerhusdeklaration) samt krav om medlemskab af Grundejerforeningen Råbylille Strand på de enkelte grunde. I bygningsreglementet fra 2010 står der i punkt 2.2.1, stk. 1, at Kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger 15 for sommerhuse i sommerhusområder. Men samtidig fremgår det af punkt 2.1 Generelt, stk. 3, at bestemmelserne i kapitel 2 (altså også det netop nævnte punkt 2.2.1) ikke finder anvendelse, hvis en lokalplan eller en byplanvedtægt eller en reguleringsplan efter de tidligere gældende byggelove fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold. Og det er netop det, som Møn Kommune har gjort med sommerhusdeklarationen af , som er lyst på alle sommerhuse i området. At der i øvrigt er henvist til en standardtekst om, at I øvrigt skal de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det til enhver tid gældende bygningsreglement overholdes, kan således ikke rokke ved det faktum, at Møn Kommune konkret har taget stilling til størrelse af sommerhuse på maks. 150 m². Desuden fortolkes sådanne generelle standardtekster indskrænkende i forhold til konkrete bestemmelser eller regler. Trafikale og rekreative forhold ved Råbylille Strand For det andet vil jeg fremhæve, at en bebyggelse med 5 poolhuse på hver 180 m² i et lille sommerhusområde som Fiskekrogen helt vil ændre områdets karakter fra et fredeligt sommerhusområde til et feriecenter med intensiv trafik med støj og uro fra mange mennesker, som ikke har samme tilknytning og følelser for området som beboerne i egne huse. I brevet nævnes, at Skanlux allerede har bygget huse ved Marielyst Strand på 180 m². Råbylille Strand kan på ingen måde sammenlignes med Marielyst, som er et meget større område, hvor man er indstillet på, at der er mange mennesker og et tilsvarende højt aktivitetsniveau. Som sommerhusejer har min mand og jeg netop valgt Møn og Råbylille Strand, fordi det er et lille og naturskønt sommerhusområde med huse, hvor der en meget fin balance mellem udlejning og beboere i egne sommerhuse. En koncentration af store udlejningshuse (poolhuse), hvor der typisk i hvert hus vil være 14 til 16 personer i 5 til 6 biler, vil ud over trafikale problemer på en lille lukket vej medføre støj og uro til gene for øvrige beboere i området og kan i yderste konsekvens ødelægge et rekreativt område. Ud fra ovenstående skal jeg gøre indsigelse mod, at kommunen giver dispensation eller udformer en deklaration, som tillader byggeri større end de tinglyste 150 m². Jeg hører selvfølgelig gerne om den videre proces i denne sag, og såfremt sommerhusdeklarationen ikke bliver respekteret, bedes muligheder for klageadgang oplyst. Med venlig hilsen Annie Meineche Hundshøjvej 21 Ganløse 3660 Stenløse 4

5 Fra Nina og Steen A. Cold, Skodsborgparken 14 (2.th.), 2942 Skodsborg / Fiskekrogen 3, 4780 Stege Til Vordingborg Kommune, att. Karen Bruunsgaard, 4760 Vordingborg Ref: sag: 13/13574, dok: 55389/13 Emne: NABOHØRING: adgang for Scanlux-firmaet til udvidet bebyggelsesadgang i sommerhusområdet omkring Fiskekrogen i Råbylille Strand, jfr Kommunens brev af 21.o6.13 I har ved nævnte brev bedt os som ejere af sommerhuset på adressen Fiskekrogen 3 i Råbylille Strand om at tilkendegive vor opfattelse af Scanlux ønske til jer om at få tilladelse til at kunne benytte sine hidtil u-solgte grunde i det lille sommerhusområde ved indgangen til Råbylille Strand omkring stikvejen Fiskekrogen til en kvadratmetermæssigt væsentlig udvidet bebyggelse med henblik på helårlig turistudlejning efter firmaets erfaringer med lignende anlæg på Marienlyst Strand på Falster. Vi skal af flere grunde stærkt protestere mod en sådn væsentlig forandring i Fiskekrogsområdets karakter. De grunde, som Scanlux via EDC-mæglerne i Stege sigter til, udgør ikke en lille samlet del i f.eks. et hjørne af Fiskekrogs-vejens område, med er spredt over hele det lille område, og udgør dertil ikke mindre end hele en trediedel af dette. Denne ønskede nye funktion vil i givet fald derfor naturligt nok fuldstændigt afgørende komme til at præge området i dets helhed. (Vi selv vil i givet fald til overmål få det som både direkte nabo genbo. ) Området, som jo er ganske begrænset, vil nødtvungent komme til at skifte karakter fra det sommerhusområde, det var tænkt som, - og som de nuværende beboere har valgt at ville have sommerhus i, - til en helårs-dækkende hotelerhvervs-præget bydel uden for bæredygtigheden dels af den beskedne nuværende vej og dels af Råbylille Strands og omliggende landbrugslands samlede udtryk, der hidtil er søgt mønstreværdigt bevaret, - (og som vel sandt at sige er det væsentlige grundlag for områdets nuværende værdi.) Med henvisningen til Marienlyst på Falster har Scanlux tydeligt markeret, hvad deres mulige økonomiske problemer nøder dem til nu at tilstræbe, - en tilstræbelse, vi på det bestemteste vil imødegå. (I forbindelse med et sommerhusområdes karakter havde vi i vor behagelige, uddybende telefonsamtale med jer g.d. om jeres henvendelse lejlighed til at drøfte følgende: I gør i jeres brev opmærksom på, at der tilsyneladende kan indlæses en indre modstrid i Kommunens oprindelige byggebestemmelse i forbindelse med udstykningen (i 2005), idet man først bestemmer en bebyggelsesmulighed indenfor grundstørrelsen m2 på op til 150 m2 (vort eget og de fleste andre er kun på godt 100, nogle mindre end 100) for derefter i næste afsnit, der begynder med dernæst, at henvise til den generelle sommerhusregel, som har en bebyggelsesprocent på 15. EDC-mæglerne og Scanlux synes nu uhyre snedigt at have regnet ud, at dèn bebyggelsesprocent på 15 giver netop 180 m2 (SUPRICE!) i forhold til grundstørrelsen på 1.200, og at Kommunen i 2005 således har ophævet sin 150 m2-restriktion allerede i sin deklarations næstfølgende afsnit og åbnet for 180 m2. Det tror vi nu ikke. Vi mener ganske naturligt, at Kommunen har fulgt sådanne retlige hovedregler for fortolkning, som har været gældende i Danmark i 200 år og som siger, at den konkrete bestemmelse har prioritet frem for den generelle. 5

6 Kommunen bestemte konkret op til 150 m2 bebyggelse på Fiskekrogsområdets grunde og henviste efterfølgende, - udtrykt med dernæst, - til det generelle reglement, som udfylder dét, der ikke særligt er bestemt, dvs. alle de andre fastlæggelser, som måtte være i reglementet. Så der er ikke efter dansk tradition nogen selvmodsigelse i dette overhovedet. (Det er der imidlertid, kunne man sige, i det faktum, at Scanlux af skattelovsikrafttrædelsesmæssige årsager forrige nytårsaftenseftermiddag gravede et hul i vores nabogrund (Fiskekrogen 1) og fyldte cement i det for at grunden med et sådant fundament kunne fremstå som i brug. Og det fundament er (nemt opmålt, da det aldrig er dækket til)hverken 150 eller 180 m2, men ganske beskedent.) ) Vi håber, at I vil lægge disse bemærkninger, - som kort sagt er en meget bestemt indsigelse mod det fremkomne forslag, - alvorligt til grund for jeres videre overvejelser. M.v.h. : Nina og Steen A. Cold Kopi til: form. For Råbylille Strands Grundejerforening John Dyrbøl (Dalstrøget 8, 4960 Haslev) m. fl. 6

7 7

8 Til Vordingborg Kommune Plansekretariatet, Valdemarsgade Vordingborg Att: Karen Bruunsgaard Fra Dorit Og Steffen Møller Ordrupvej 127, Charlottenlund.Ejere af Fiskekrogen Stege. Vedrørende: Nabohøring Fiskekrogen 1,4,6,10 og 12, Råbylille Strand 4780 Stege. Kære Karen Bruunsgaard Vi skal på det kraftigste protestere mod firmaet Skanlux ønske om at opføre 5 poolsommerhuse på 180 m2. I henhold til Sommerhusdeklaration fra 2005 vedrørende bebyggelsen på Fiskekrogen har Møn Kommune bestemt at der må opføres sommerhuse på maximalt 150 m2. Dette kan efter vor vurdering ikke fraviges af den senere generelle deklaration om det til enhver tid gældende Bygningsreglement overholdes. Der var jo netop en årsag til at man ikke ønskede sommerhuse større end 150 m2. Herudover mener vi: Såfremt Skanlux opfører 5 poolhuse til turistmæssig udlejning hele året ændrer det fuldstændigt områdets karakter fra at være privatejede huse til privat anvendelse til udlejning af hotelkarakter med deraf følgende øget belastning af området, det være sig støjgener, trafikgener og belastning af grusveje. Hvert poolhus kan bebos af 12 personer eller i alt 60 personer det meste af året. Det medfører en øget biltrafik med mindst 15 biler det meste af året året. Det er området bestemt ikke tiltænkt. Vi har netop valgt Råbylille på grund af områdets karakter med private ejere som naboer og ikke et decideret udlejningsområde med ovennævnte gener til følge. Med venlig hilsen Dorit og Steffen Møller 8

9 9

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport

Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011 Sammenfattende rapport Udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Dreyers Fond

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande:

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande: RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. juli 2013 i sag nr. BS 3-1986/2011: og 8200 ÅrhusN (advok Gitte Nedergaard, Aarhus) mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. Side 1 Fra: Karin og Peter Brun [mailto:k.p.brun@gmail.com] Sendt: 3. maj 2015 20:02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Karin og Peter

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 2 01 AGERBÆK... 4 02 ALSLEV... 5 03 ANSAGER... 7 05 BLÅVAND... 9 06 FÅBORG...

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere