LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanen angiver. Offentlig høring Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen indberettes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Handlepligt Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 26. marts til og med den 26. maj Vedtagelse Lokalplanen er endelig vedtaget af Fanø Byråd den 17. august 2015 og offentliggjort den 3. september

3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 103 Sommerhusområde ved Rindby Strand Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens baggrund og formål Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplanens forhold til nationalparken Zonestatus Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøforhold Teknisk forsyning Museumsloven Jordforurening Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 21 2 Område og zonestatus 22 3 Områdets anvendelse 24 4 Udstykninger 24 5 Vej- og stiforhold 25 6 Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering 25 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 28 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af servitutter og andre lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret Vedtagelsespåtegning 32 Kortbilag Kortbilag nr. 1 Kortbilag nr. 2 Bilag A Matrikelkort Lokalplankort Screeningsskema Lokalplanen er udarbejdet af Fanø Kommune, Plan og Udvikling i samarbejde med LandSyd Landinspektører. Fotos/illustrationer: LandSyd Landinspektører og Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen. Ophavsretten til det enkelte illustration vil fremgå i de tilfælde hvor det ikke er udarbejdet af LandSyd. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet omfatter et eksisterende udbygget sommerhusområde med enkelte ubebyggede grunde. For dele af området gælder lokalplan nr. 8, der kun har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold, ved at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Fanø Kommune har længe haft et ønske om at sikre, at bebyggelsen i sommerhusområderne på Fanø i størst mulig grad tilpasses Fanøs særegne landskab samt at sikre sommerhusområdernes kvaliteter. Fanø Kommune har således i Kommuneplan 2013 fastlagt en række retningslinier for bebyggelse i sommerhusområderne. Ydermere er der i 2008 udarbejdet en vejledning for sommerhusområderne Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem 3 grundejerforeninger og Fanø Kommune. I vejledningen er der en lang række anbefalinger om bebyggelsens udformning, placering, materialevalg ubebyggede arealer mv. Fælles for retningslinierne i Kommuneplanen og anbefalingerne i vejledningen er dog, at de ikke er retlig bindende overfor den enkelte grundejer. Fanø Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes lokalplaner for en række sommerhusområder på Fanø, hvor nærværende lokalplan er en af disse. Fanø Kommune har desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønsker at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. 14 forbuddet er gældende et år, hvilket betyder at nærværende forslag til lokalplan skal være fremlagt inden et år fra den 10. april Fanø Kommune havde desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønskede at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at få fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens placering, materialevalg og tagformer for derigennem at sikre sommerhusområdernes kvaliteter og sikre, at bebyggelse og ændringer heraf foretages med behørig hensyntagen til de landskabelige omgivelser. Lokalplanen tager udgangspunkt i Kommuneplanens retningslinier samt de anbefalinger der findes i vejledningen Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab, hvilket også har været et af formålene med vejledningen. 4

5 1.0 Redegørelse Handlepligt Vedtagelsen af en lokalplan betyder ikke, at ejeren er forpligtiget til at ændre eksisterende lovlige forhold eller forbud mod at fortsætte den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom. Planen regulerer alene fremtidige forhold og ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri af bestående ejendomme, som skal være i overensstemmelse med lokalplanen. 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 296 ha. ved Rindby Strand. Området fremgår af kortbilag 1. Området er et udbygget sommerhusområde, med enkelte ubebyggede grunde, beliggende i et åbent kuperet klitlandskab. Enkelte områder har en mere lukket karakter med meget bevoksning. De fleste grunde går i et med hinanden uden synlige ejendomsgrænser. Enkelte har dog sat hegn op mellem grundene i form af reb, pigtråd, beplantning mm, hvilket ikke må forekomme. De fleste huse er placeret lavt på grunden og indpasser sig i det karakteristiske klitlandskab. Størstedelen af området ligger i et åbent klitlandskab uden synlige ejendomsgrænser. Som det ses på billedet er bebyggelsen i området meget forskelligartet. Mens store dele af området er præget af høje klitter, er andre dele mere lavtliggende. I de lave områder er der flere små søer, ligesom der også er mere beplantning i form af buske og træer. De ubebyggede arealer er foruden træer og buske bevokset med græs, marehalm, urter og hybenroser. 5

6 Dele af området ligger lavt med flere mindre søer og vådområder. Bebyggelsen i området er meget forskelligartet i arkitektur og materialer, og afspejler den lange periode sommerhusene er opført over. De første huse i området er tilbage fra 1930'erne, mens andre huse er nyopførte og afspejler en mere nutidig arkitektur. Bebyggelsen er dog hovedsageligt opført i én etage med træfacader og lav taghældning, som hovedsagelig er belagt med eternitplader eller tagpap. I området er der også huse i mere karakteristisk "Fanøstil" med facader i teglsten og stråtage med høj rejsning. Sommerhusene i området er meget forskelligartede i arkitektur og materialer. 6

7 Lokalplanområdet grænser mod nord op til et eksisterende sommerhusområde ved Fanø Bad samt Torp Plantage, som er registreret som fredsskov. Mod vest grænser området op til stranden og er delvis afgrænset af klitfredningslinjen. Mod syd ligger området ud til ubebyggede naturområder, der er udpeget som Natura 2000 område. Mod øst grænser området op til campingpladser samt dyrkede landbrugsarealer. Den sydøstlige del af området grænser op til Postvejen. Centralt i området ved Kirkevejen ligger centerområdet Rindby Strand med butikker og restaurationer mv., samt et område til rekreativt formål med en mindre campingplads. Disse områder ligger uden for lokalplanområdet. Mod vest grænser området op til stranden. Nord for lokalplanområdet ligger Torp Plantage, som er registreret som fredskov. 1.2 Lokalplanens indhold Med denne lokalplan fastlægges grundlaget for, at sommerhusområdets kvaliteter og landskabelige værdier, som området repræsenterer, i størst muligt omfang sikres for fremtiden. Området er hovedsageligt præget af åbent klitlandskab med spredt bebyggelse. Dette landskabelige præg skal sikres bevaret. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering og bebyggelsens omfang, placering, bygningshøjder, taghældninger, materialeanvendelse m.v. 7

8 Sommerhuse må ikke etableres som eller ændres til poolhuse bl.a. af hensyn til de begrænsede drikkevandsinteresser på Fanø. Placering I bestemmelserne om placering lægges der vægt på, at fremtidigt byggeri placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn. I de lavest liggende dele af lokalplanområdet skal bebyggelsen dog placeres, så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder. Derudover er der bestemmelser, der sikrer, at byggeriet placeres og tilpasses, så det kuperede terræn bevares og byggeriet opføres så mindst mulig terrænregulering og afgravning/påfyldning finder sted. Fanø Kommune kan fastlægge et eller flere niveauplaner ud fra disse principper. Det kan være nødvendigt at tilpasse huset til terrænet, så det naturlige terræn bevares mest muligt. Retningslinierne skal sikre, at bebyggelse ikke virker dominerende i forhold til landskabet og derved øger risikoen for, at Fanøs særegne landskab udviskes. Et godt eksempel på et sommerhus, der er fint tilpasset landskabet, både hvad angår materialer, farver og placering. Småbygninger som skure, carporte og garager mm, skal så vidt muligt sammenbygges, så den enkelte grund friholdes for spredt bebyggelse. Hvis eksempelvis garager/carporte ikke kan integreres i hovedhuset, må den opføres som en let konstruktion, der indpasses i terrænet eller etableres som en del af en klit. Anneksbygninger må kun opføres i tilknytning til hovedhuset og må ikke fungere som en selvstændig boligenhed, men som en del af sommerhuset. Illustrationen til venstre viser en dårlig tilpasning af bebyggelsen i terrænet, mens illustrationen til højre viser en god tilpasning. Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen 8

9 Orientering Byggeri skal orienteres, så udsynet mod det åbne land og lignende ikke begrænses. Byggeriet skal opføres som øst-vest vendte bygninger. I områder med udsyn over kyststrækninger skal de længste facader orienteres vinkelret på kystlinien. Princippet for orientering må fraviges, hvor særlige forhold, som f.eks. landskab, terræn eller eksisterende bebyggelse, kan begrunde en anden orientering. Retningslinien svarer til øens oprindelige byggeskik og har derudover til formål at sikre mest mulig udsyn over Fanøs særegne landskab og kystlinie. Terrænregulering Udover at bebyggelse skal placeres, så større terrænreguleringer undgås, må der ikke foretages større terrænreguleringer til andre formål som interne veje, terrasser mv. Der må ikke etableres volde for at skabe læ og private rum. Når der sker terrænreguleringer skal landskabet retableres, så det fremstår uden ar. Bebyggelsens udformning og materialer Bestemmelserne om bebyggelsens placering, udformning og materialer skal sikre, at bebyggelsen arkitektonisk indpasses i landskabet, så det er klitterne og ikke bebyggelsen, der er dominerende i landskabet. Lovlig eksisterende bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering. Ny bebyggelse skal opføres med facader i teglsten, vandskuring, træ eller kunstmateriale med træstruktur. Tage skal belægges med sort listetækket tagpap, grønne tage (græs, sedum o.lign.), stentage, skifer, stråtag, tagplader eller tagsten. Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage, og tagterrasser kan ikke tillades, da det i følge Bygningsreglementet betragtes som værende en hel etage. Ved renovering af eksisterende bebyggelse må der anvendes de samme materialer, som huset er opført med. For at sikre at bebyggelsen i området fremstår neutralt og falder naturligt ind i landskabet, må der ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer eller stærke farver. Farverne på større bygningsflader skal tilpasses de naturlige omgivelser og fremstå i jordfarver. Veje og stier Der udlægges ikke nye veje eller stier. Private fællesveje og stier skal fastholdes i deres enkle karakter. Der må anvendes stabilgrus, sandwich overfladebehandling med brunlige sten, græsarmering eller stenmel til overfladebelægning. Der må ikke anvendes asfalt, granitskærver, fliser, gamle mursten eller lign. på veje eller stier. Mindre stier skal fremstå som trampestier. Vejadgang til området vil ske fra Kirkevejen og Postvejen samt via de private fællesveje i området. 9

10 Veje og stier skal fremstå i deres enkle karakter. Fanø Kommune skal godkende nye indkørsler eller ændring af eksisterende. Der gives normalt kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel på 3 m pr. ejendom. Hegning Sommerhusområderne skal fremstå som et åbent landskab, hvor de enkelte grunde går i et med naturen uden synlige skel. Der må ikke opstilles stakitter, hegn, tovværk eller lign. eller plantes hække i skel. Hegning må kun ske omkring terrasser og skal fremstå i samme materialer og farver som hovedhuset. Der må endvidere ikke anvendes/udlægges nylon net på terræn. Landskabet skal fremstå åbent og der må ikke etableres nogen form for hegning eller anden synlig afgrænsning af grunden, som der ses af eksemplerne ovenfor. Det gælder både plankeværk, trådhegn, pæle, rebhegn, diger hække, trærækker og anden form for hegning eller afgrænsning. 10

11 Beplantning De ubebyggede arealer på grundene skal henligge som naturgrund, og der må ikke plantes nyt. De ubebyggede arealer skal fremstå åbent med den naturlige vegetation. Belægning Interne veje, indkørsler og stier skal fremstå så enkle som muligt og principielt blot være en del af grundens friarealer bestående af uklippet græs, stabilgrus, græsarmering eller stenmel. Omkring husene må der anvendes strandsten, pigsten, fliser, græsarmering eller brædder til gang- og terrassebelægning. Belægningen skal begrænses og være i direkte tilknytning til huset. Der må ikke etableres terrasser, udsigtsplatforme eller lignende i terrænet i øvrigt. Der må ligeledes ikke etableres fritidsanlæg med fast belægning, eller trapper i klitterne. Dog må der etableres trappeanlæg, hvor det er nødvendigt for at sikre hensigtsmæssig adgang til huset. Indkørsler skal fremstå så enkle som muligt som det ses af eksemplet til venstre. Indkørsler må ikke etableres med fliser som det ses på billedet til højre, ligesom belægninger som granitskærver, asfalt og lignende ikke må anvendes. 11

12 Der må ikke etableres trappeanlæg eller udsigtsplatforme i terrænet. Teknisk udstyr mv. Affaldsspande skal afskærmes. Postkasser skal placeres sammen med affaldsstativet ved skel mod vej. Solenergianlæg må kun opstilles på bygninger og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Der må ikke opsættes solenergianlæg på terræn. Solpaneler skal have samme farve / nuance som den flade de placeres på. Skraldespande skal afskærmes. Solpaneler skal have samme farve som den overflade de placeres på. De ubebyggede arealer skal som hovedregel friholdes for belysning, da belysningsarmaturer virker fremmedartede på naturgrundene. I forbindelse med adgang til hovedhuset må der max. opsættes 3 lys. Varmepumper skal inddækkes, og inddækningen skal males i samme farve som bebyggelsen. 12

13 1.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområde 3.S.6 som lokalplanen ligger inden for. Der er dog enkelte steder hvor nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med de generelle rammer i Kommuneplan Sideløbende med lokalplanens udarbejdelse, vil der derfor blive lavet et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013, da Fanø Kommune ønsker disse ændringer implementeret i nærværende og fremtidige lokalplaner. Med tillægget til kommuneplanen foretages der følgende ændringer: Mindre justeringer/præciseringer omkring placering af bebyggelse i forhold til landskabet i Hovedstrukturens retningslinie 1.11 og afsnittet Placering af bebyggelse i forhold til Fanø's naturlige landskab. Ændringer i bebyggelsens omfang på små grunde under 500 m 2 i sommerhusområder i afsnittet Sommerhusområder under Grundstørrelser og Bebyggelsesprocenter. Ændringer på facadehøjder for byggeri med fladt tag fra 3 m til 3,5 m, samt mulighed for at en facade ved ensidig taghældning må have en højde på højest 5,0 m, i afsnittet Sommerhusområder under Bebyggelsens fremtræden. Ændringerne sker på baggrund af Fanø Kommunes erfaringer med projekter og byggesager. 13

14 Rammeområder iht. Kommuneplan

15 1.4 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplan nr. 8 aflyses for det område, som nærværende lokalplan nr. 103 omfatter. Afgrænsningen af lokalplan nr. 8 ses af nedenstående kort. Eksisterende lokalplan. 15

16 Lokalplan nr. 8 har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold og sikre at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Essensen i bestemmelserne omkring bebyggelsens placering og ubebyggede arealer overføres til nærværende lokalplan, ligesom bestemmelse om grundstørrelse overføres. I lokalplan nr. 8 er der ingen bestemmelser, der fastsætter rammer for bebyggelsens udformning og ydre fremtræden. I forhold til lokalplan nr. 8 udbygges nærværende lokalplan med flere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, udformning, ydre fremtræden og ubebyggede arealer. Overordnet har nærværende lokalplan mere fokus på, at bebyggelse i højere grad tilpasses landskabet. 1.5 Lokalplanens forhold til nationalparken Området ligger inden for Nationalpark Vadehavet, og lokalplanen er ikke i strid med målsætningerne for nationalparken, beskrevet i Nationalparken Vadehavet Zonestatus Lokalplanområdet er sommerhusområde og fastholdes som sådan. 1.7 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Efter planlovens bestemmelser ligger hele Fanø i kystnærhedszonen. Klitlandskabet er det overvejende dominerende naturelement. Et af lokalplanens hovedformål er at sikre, at ny bebyggelse med placering, udformning og materialevalg tager størst mulig hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier. Såfremt ældre bebyggelse erstattes af nyt byggeri, skal byggeriet placeres lavt i landskabet med mindst mulig regulering af terrænet. Bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering som eksisterende lovlig bebyggelse. Bygningshøjden i lokalplanområdet er begrænset til højest 6,5 m. Lokalplanområdet er et eksisterende udbygget sommerhusområde, og det vurderes derfor, at kystlandskabet ikke vil blive påvirket i negativ retning med de bestemmelser, der er fastlagt i lokalplanen. Dette begrundes med, at ny bebyggelse, der erstattes af ældre, i større grad skal tilpasses landskabet end der er krav om i dag, og grundene skal i øvrigt henligge som naturgrunde. Lokalplanens bestemmelser vil medføre at området opleves med bebyggelse i et stærkt naturpræget landskab, hvor klitterne vil være dominerende og dermed medvirke til at opfylde intentionerne bag kystnærhedszonebestemmelserne. 16

17 1.8 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Inden for lokalplanens område er der på flere ejendomme tinglyst deklarationer. Disse deklarationer omhandler bl.a. byggefelter, byggeretsligt skel, forbud mod bebyggelse, indskrænkninger med hensyn til placering af bebyggelse i forhold til skel, oversigtsareal, farvevalg, tagmateriale, taghældning, facadehøjder og færdselsretter mv. Alle disse deklarationer opretholdes fortsat og tilsidesættes ikke af lokalplanens bestemmelser, og skal fortsat respekteres af den enkelte grundejer. Årsagen til at deklarationerne opretholdes er at de sætter skærpede krav i forhold til hvad der er fastlagt i nærværende lokalplan. Baggrunden for flere af disse deklarationer er lyst er, at der er lokale forhold som begrunder skærpede krav. Dette kan være forhold som særlige klitlandskaber som ønskes bevaret, lavtliggende områder, ønske om et særligt udtryk i bebyggelsen, særskilt byggefelt mv. Der henvises til den enkelte ejendoms blad i tingbogen for en oversigt over de på ejendommen tinglyste servitutter. 1.9 Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 En del af lokalplanområdet er registreret som hede, mose og sø og er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af de ovenfor nævnte naturtyper, forinden der er indhentet tilladelse. Naturbeskyttelseslovens 8 En mindre del af lokalplanområdet mod den vestlige og sydlige afgrænsning er klitfredet areal, jf. 8 i Naturbeskyttelsesloven. De arealer, der er fredet, administreres af Naturstyrelsen. Omfanget af fredningen er vist på kortbilag 2. Der må ikke ændres i tilstanden af klitfredede arealer, ligesom der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne, foretages udstykning m.v. forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturbeskyttelseslovens 17 En del af lokalplanområdet var omfattet af 300 m skovbyggelinier, som var pålagt fra fredsskovsarealer nord og sydøst for lokalplanområdet, se kortbilag 2. Naturstyrelsen har den 4. juni 2015 ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. 17

18 1.10 Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanområdet grænser op til og indeholder flere forskellige internationale beskyttelsesområder. Internationalt Naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura-2000 områder omfatter EF-Fuglebeskyttelsesområder, EF-Habitatområder og Ramsarområder. EF-Fuglebeskyttelsesområder er vigtige levesteder for en lang række truede fuglearter. Områderne er udpeget på baggrund af EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv, der trådte i kraft i Udvælgelsen af arter er sket med udgangspunkt i sårbarheden med hensyn til udbredelsesmønster, antal eller krav til specielle levesteder. EF-Habitatområder er områder, der indeholder truede naturtyper samt levesteder for sjældne og truede dyr og planter. Ramsarområder er vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. Områderne er udpeget på baggrund af Ramsar-konventionen, som Danmark ratificerede i I den sydlige del af lokalplanområdet er der få ejendomme, der delvist ligger inden for de internationale beskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af Kortbilag 2. Inden for internationale naturbeskyttelsesområder må der bl.a. ikke udlægges nye arealer til sommerhusområder. Området er udbygget og på de pågældende ejendomme er der opført eksisterende lovlig bebyggelse. Planen udlægger ikke nye områder til sommerhusbebyggelse, og den eksisterende lovlige anvendelse forventes ikke at påvirke beskyttelsesområderne anderledes, end påvirkningen er forud for planens vedtagelse. Da lokalplanen fastsætter en lang række bestemmelser, der har til formål at værne om naturen, bl.a. ved de ubebyggede arealer skal henligge som naturgrunde, vurderes lokalplanen ikke at få nogen negativ indflydelse på de udpegede områder Lokalplanens forhold til anden planlægning Vej- og stiforhold Der er vejadgang til området fra Kirkevejen og Postvejen samt via en række private fællesveje. Mod vest er der ligeledes stiadgang til stranden via badesti Handicappolitik Der henvises til Handicappolitik for Fanø Kommune Klimatilpasning Ny bebyggelse skal placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn, men skal dog placeres så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder, ligesom der skal tages hensyn til højtstående grundvand. Regnvand skal desuden håndteres på egen grund. 18

19 1.12 Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. I screeningen er der lagt vægt på, at der er tale om et allerede udbygget sommerhusområde med begrænsede udstyknings- eller udbygningsmuligheder. Bestemmelserne i lokalplanen er udformet til at bevare og beskytte de landskabelige værdier, som området repræsenterer. Planen muliggør samtidig, at der må opføres bebyggelse i overensstemmelse med både gammel og mere moderne byggestil, med respekt for natur og kultur Miljøforhold Vandindvindingsområde Der er få ejendomme ved Hedemarken i den sydvestlige del af lokalplanområdet, der ligger inden for et nitratfølsom indvindingsområde. Området er allerede udbygget og vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for grundvandet. Spilde- og regnvand Grundejerne skal overholde den til hver tid gældende spildevandsplan. Såfremt det i forbindelse med genopførelse, udvidelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse medfører øget belastning, skal spildevandsanlægget bringes i overensstemmelse med gældende regler. Ændring af spildevandsforhold indenfor områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Ændring af spildevandsforhold indenfor beskyttelseszonen af private drikkevandsboringer må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Regnvand nedsives på egen grund. 19

20 1.14 Teknisk forsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra Rindby Vand Lokalplanområdet elforsynes. Lokalplanområdets bygninger opvarmes individuelt. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres og må ikke beskadiges. For ledninger i veje henvises til gældende regler Museumsloven Efter museumsloven 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på at undgå forsinkelser af anlægsarbejde og uforudsete omkostninger har bygherren mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i området. 20

21 2.0 Bestemmelser Fanø kommune Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rindby Strand I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at at at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse, sikre, at bebyggelse med placering, højder, udformning og materialevalg tager hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier, sikre, at landskabet bevarer en åben karakter uden synlige ejendomsgrænser, sikre, at de ubebyggede arealer henligger som naturgrunde, aflyse lokalplan nr. 8 for det område som lokalplan nr. 103 omfatter, 21

22 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2ag, 2ao, 2ap, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2b, 2bf, 2bg, 2bl, 2bp, 2bq, 2cl, 2cm, 2cn, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 2s, 3ab, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ, 3aø, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bh, 3bi, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3bo, 3bq, 3br, 3bs, 3bt, 3bu, 3bv, 3bx, 3by, 3bz, 3bæ, 3bø, 3c, 3ca, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3ci, 3ck, 3cl, 3cm, 3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3cr, 3cs, 3ct, 3cu, 3cv, 3cx, 3cy, 3cz, 3cæ, 3cø, 3d, 3da, 3db, 3dd, 3de, 3dg, 3dh, 3di, 3dk, 3dl, 3dm, 3dn, 3do, 3dq, 3dr, 3ds, 3dt, 3du, 3dv, 3dx, 3dy, 3dz, 3dæ, 3dø, 3e, 3ea, 3eb, 3ec, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ek, 3el, 3em, 3en, 3eu, 3ex, 3ey, 3ez, 3eæ, 3eø, 3fb, 3fc, 3fd, 3fe, 3ff, 3fg, 3fh, 3fi, 3fk, 3fl, 3fm, 3fn, 3fo, 3fp, 3fv, 3g, 3h, 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3u, 3v, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 5ab, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa, 6b, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 7ab, 7ac, 7ad, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7an, 7b, 7bq, 7br, 7c, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9ag, 9ai, 9ax, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9be, 9bf, 9bg, 9bh, 9bi, 9bk, 9bl, 9bm, 9bn, 9bo, 9bp, 9bq, 9br, 9bs, 9bt, 9bu, 9bv, 9bx, 9by, 9bz, 9bæ, 9bø, 9c, 9ca, 9cb, 9cc, 9cd, 9ce, 9cf, 9cg, 9ch, 9d, 9e, 9f, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 9ø, 9aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ak, 13al, 13ao, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13az, 13aæ, 13aø, 13ba, 13bb, 13bc, 13bd, 13bf, 13bg, 13bh, 13bi, 13bk, 13bl, 13bm, 13bn, 13bo, 13bp, 13bq, 13br, 13bv, 13by, 13bæ, 13ca, 13cb, 13cc, 13cd, 13cf, 13cg, 13ch, 13ci, 13ck, 13cl, 13cm, 13cn, 13co, 13cp, 13cq, 13cr, 13cs, 13ct, 13cu, 13cv, 13cz, 13d, 13dc, 13dd, 13e, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15by, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 15aa, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20k, 20l, 20m, 20v, 21ab, 21ac, 21ad, 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l, 21m, 21n, 21o, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 21aa, 23ae, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 23ø, 23aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24ak, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24l, 24m, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 25ac, 25ad, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al, 25am, 25an, 25ao, 25ap, 25aq, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25b, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 25bk, 25bl, 25bn, 25bo, 25br, 25bs, 25bt, 25bu, 25bv, 25bx, 25by, 25bz, 25bæ, 25bø, 25c, 25ca, 25cb, 25cc, 25cd, 25ce, 25cf, 25cg, 25ch, 25ci, 25ck, 25cl, 25cm, 25cn, 25co, 25cp, 25cq, 25cr, 25ct, 25cu, 25cv, 25cx, 25cy, 25cz, 25cæ, 25cø, 25d, 25da, 25db, 25dc, 25dd, 25de, 25df, 25dg, 25dh, 25di, 25dk, 25dl, 25dm, 25dn, 25do, 25dp, 25dq, 25dr, 25ds, 25dt, 25du, 25dv, 25dx, 25dy, 25dz, 25dæ, 25dø, 25e, 25ea, 22

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby

LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE Brugsen i Nordby Juni 2014 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Forslag til Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen for Måløvhøj er at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier i boligområdet.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere