LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanen angiver. Offentlig høring Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen indberettes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Handlepligt Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 26. marts til og med den 26. maj Vedtagelse Lokalplanen er endelig vedtaget af Fanø Byråd den 17. august 2015 og offentliggjort den 3. september

3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 103 Sommerhusområde ved Rindby Strand Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens baggrund og formål Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplanens forhold til nationalparken Zonestatus Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøforhold Teknisk forsyning Museumsloven Jordforurening Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 21 2 Område og zonestatus 22 3 Områdets anvendelse 24 4 Udstykninger 24 5 Vej- og stiforhold 25 6 Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering 25 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 28 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af servitutter og andre lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret Vedtagelsespåtegning 32 Kortbilag Kortbilag nr. 1 Kortbilag nr. 2 Bilag A Matrikelkort Lokalplankort Screeningsskema Lokalplanen er udarbejdet af Fanø Kommune, Plan og Udvikling i samarbejde med LandSyd Landinspektører. Fotos/illustrationer: LandSyd Landinspektører og Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen. Ophavsretten til det enkelte illustration vil fremgå i de tilfælde hvor det ikke er udarbejdet af LandSyd. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet omfatter et eksisterende udbygget sommerhusområde med enkelte ubebyggede grunde. For dele af området gælder lokalplan nr. 8, der kun har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold, ved at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Fanø Kommune har længe haft et ønske om at sikre, at bebyggelsen i sommerhusområderne på Fanø i størst mulig grad tilpasses Fanøs særegne landskab samt at sikre sommerhusområdernes kvaliteter. Fanø Kommune har således i Kommuneplan 2013 fastlagt en række retningslinier for bebyggelse i sommerhusområderne. Ydermere er der i 2008 udarbejdet en vejledning for sommerhusområderne Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem 3 grundejerforeninger og Fanø Kommune. I vejledningen er der en lang række anbefalinger om bebyggelsens udformning, placering, materialevalg ubebyggede arealer mv. Fælles for retningslinierne i Kommuneplanen og anbefalingerne i vejledningen er dog, at de ikke er retlig bindende overfor den enkelte grundejer. Fanø Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes lokalplaner for en række sommerhusområder på Fanø, hvor nærværende lokalplan er en af disse. Fanø Kommune har desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønsker at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. 14 forbuddet er gældende et år, hvilket betyder at nærværende forslag til lokalplan skal være fremlagt inden et år fra den 10. april Fanø Kommune havde desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønskede at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at få fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens placering, materialevalg og tagformer for derigennem at sikre sommerhusområdernes kvaliteter og sikre, at bebyggelse og ændringer heraf foretages med behørig hensyntagen til de landskabelige omgivelser. Lokalplanen tager udgangspunkt i Kommuneplanens retningslinier samt de anbefalinger der findes i vejledningen Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab, hvilket også har været et af formålene med vejledningen. 4

5 1.0 Redegørelse Handlepligt Vedtagelsen af en lokalplan betyder ikke, at ejeren er forpligtiget til at ændre eksisterende lovlige forhold eller forbud mod at fortsætte den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom. Planen regulerer alene fremtidige forhold og ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri af bestående ejendomme, som skal være i overensstemmelse med lokalplanen. 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 296 ha. ved Rindby Strand. Området fremgår af kortbilag 1. Området er et udbygget sommerhusområde, med enkelte ubebyggede grunde, beliggende i et åbent kuperet klitlandskab. Enkelte områder har en mere lukket karakter med meget bevoksning. De fleste grunde går i et med hinanden uden synlige ejendomsgrænser. Enkelte har dog sat hegn op mellem grundene i form af reb, pigtråd, beplantning mm, hvilket ikke må forekomme. De fleste huse er placeret lavt på grunden og indpasser sig i det karakteristiske klitlandskab. Størstedelen af området ligger i et åbent klitlandskab uden synlige ejendomsgrænser. Som det ses på billedet er bebyggelsen i området meget forskelligartet. Mens store dele af området er præget af høje klitter, er andre dele mere lavtliggende. I de lave områder er der flere små søer, ligesom der også er mere beplantning i form af buske og træer. De ubebyggede arealer er foruden træer og buske bevokset med græs, marehalm, urter og hybenroser. 5

6 Dele af området ligger lavt med flere mindre søer og vådområder. Bebyggelsen i området er meget forskelligartet i arkitektur og materialer, og afspejler den lange periode sommerhusene er opført over. De første huse i området er tilbage fra 1930'erne, mens andre huse er nyopførte og afspejler en mere nutidig arkitektur. Bebyggelsen er dog hovedsageligt opført i én etage med træfacader og lav taghældning, som hovedsagelig er belagt med eternitplader eller tagpap. I området er der også huse i mere karakteristisk "Fanøstil" med facader i teglsten og stråtage med høj rejsning. Sommerhusene i området er meget forskelligartede i arkitektur og materialer. 6

7 Lokalplanområdet grænser mod nord op til et eksisterende sommerhusområde ved Fanø Bad samt Torp Plantage, som er registreret som fredsskov. Mod vest grænser området op til stranden og er delvis afgrænset af klitfredningslinjen. Mod syd ligger området ud til ubebyggede naturområder, der er udpeget som Natura 2000 område. Mod øst grænser området op til campingpladser samt dyrkede landbrugsarealer. Den sydøstlige del af området grænser op til Postvejen. Centralt i området ved Kirkevejen ligger centerområdet Rindby Strand med butikker og restaurationer mv., samt et område til rekreativt formål med en mindre campingplads. Disse områder ligger uden for lokalplanområdet. Mod vest grænser området op til stranden. Nord for lokalplanområdet ligger Torp Plantage, som er registreret som fredskov. 1.2 Lokalplanens indhold Med denne lokalplan fastlægges grundlaget for, at sommerhusområdets kvaliteter og landskabelige værdier, som området repræsenterer, i størst muligt omfang sikres for fremtiden. Området er hovedsageligt præget af åbent klitlandskab med spredt bebyggelse. Dette landskabelige præg skal sikres bevaret. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering og bebyggelsens omfang, placering, bygningshøjder, taghældninger, materialeanvendelse m.v. 7

8 Sommerhuse må ikke etableres som eller ændres til poolhuse bl.a. af hensyn til de begrænsede drikkevandsinteresser på Fanø. Placering I bestemmelserne om placering lægges der vægt på, at fremtidigt byggeri placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn. I de lavest liggende dele af lokalplanområdet skal bebyggelsen dog placeres, så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder. Derudover er der bestemmelser, der sikrer, at byggeriet placeres og tilpasses, så det kuperede terræn bevares og byggeriet opføres så mindst mulig terrænregulering og afgravning/påfyldning finder sted. Fanø Kommune kan fastlægge et eller flere niveauplaner ud fra disse principper. Det kan være nødvendigt at tilpasse huset til terrænet, så det naturlige terræn bevares mest muligt. Retningslinierne skal sikre, at bebyggelse ikke virker dominerende i forhold til landskabet og derved øger risikoen for, at Fanøs særegne landskab udviskes. Et godt eksempel på et sommerhus, der er fint tilpasset landskabet, både hvad angår materialer, farver og placering. Småbygninger som skure, carporte og garager mm, skal så vidt muligt sammenbygges, så den enkelte grund friholdes for spredt bebyggelse. Hvis eksempelvis garager/carporte ikke kan integreres i hovedhuset, må den opføres som en let konstruktion, der indpasses i terrænet eller etableres som en del af en klit. Anneksbygninger må kun opføres i tilknytning til hovedhuset og må ikke fungere som en selvstændig boligenhed, men som en del af sommerhuset. Illustrationen til venstre viser en dårlig tilpasning af bebyggelsen i terrænet, mens illustrationen til højre viser en god tilpasning. Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen 8

9 Orientering Byggeri skal orienteres, så udsynet mod det åbne land og lignende ikke begrænses. Byggeriet skal opføres som øst-vest vendte bygninger. I områder med udsyn over kyststrækninger skal de længste facader orienteres vinkelret på kystlinien. Princippet for orientering må fraviges, hvor særlige forhold, som f.eks. landskab, terræn eller eksisterende bebyggelse, kan begrunde en anden orientering. Retningslinien svarer til øens oprindelige byggeskik og har derudover til formål at sikre mest mulig udsyn over Fanøs særegne landskab og kystlinie. Terrænregulering Udover at bebyggelse skal placeres, så større terrænreguleringer undgås, må der ikke foretages større terrænreguleringer til andre formål som interne veje, terrasser mv. Der må ikke etableres volde for at skabe læ og private rum. Når der sker terrænreguleringer skal landskabet retableres, så det fremstår uden ar. Bebyggelsens udformning og materialer Bestemmelserne om bebyggelsens placering, udformning og materialer skal sikre, at bebyggelsen arkitektonisk indpasses i landskabet, så det er klitterne og ikke bebyggelsen, der er dominerende i landskabet. Lovlig eksisterende bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering. Ny bebyggelse skal opføres med facader i teglsten, vandskuring, træ eller kunstmateriale med træstruktur. Tage skal belægges med sort listetækket tagpap, grønne tage (græs, sedum o.lign.), stentage, skifer, stråtag, tagplader eller tagsten. Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage, og tagterrasser kan ikke tillades, da det i følge Bygningsreglementet betragtes som værende en hel etage. Ved renovering af eksisterende bebyggelse må der anvendes de samme materialer, som huset er opført med. For at sikre at bebyggelsen i området fremstår neutralt og falder naturligt ind i landskabet, må der ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer eller stærke farver. Farverne på større bygningsflader skal tilpasses de naturlige omgivelser og fremstå i jordfarver. Veje og stier Der udlægges ikke nye veje eller stier. Private fællesveje og stier skal fastholdes i deres enkle karakter. Der må anvendes stabilgrus, sandwich overfladebehandling med brunlige sten, græsarmering eller stenmel til overfladebelægning. Der må ikke anvendes asfalt, granitskærver, fliser, gamle mursten eller lign. på veje eller stier. Mindre stier skal fremstå som trampestier. Vejadgang til området vil ske fra Kirkevejen og Postvejen samt via de private fællesveje i området. 9

10 Veje og stier skal fremstå i deres enkle karakter. Fanø Kommune skal godkende nye indkørsler eller ændring af eksisterende. Der gives normalt kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel på 3 m pr. ejendom. Hegning Sommerhusområderne skal fremstå som et åbent landskab, hvor de enkelte grunde går i et med naturen uden synlige skel. Der må ikke opstilles stakitter, hegn, tovværk eller lign. eller plantes hække i skel. Hegning må kun ske omkring terrasser og skal fremstå i samme materialer og farver som hovedhuset. Der må endvidere ikke anvendes/udlægges nylon net på terræn. Landskabet skal fremstå åbent og der må ikke etableres nogen form for hegning eller anden synlig afgrænsning af grunden, som der ses af eksemplerne ovenfor. Det gælder både plankeværk, trådhegn, pæle, rebhegn, diger hække, trærækker og anden form for hegning eller afgrænsning. 10

11 Beplantning De ubebyggede arealer på grundene skal henligge som naturgrund, og der må ikke plantes nyt. De ubebyggede arealer skal fremstå åbent med den naturlige vegetation. Belægning Interne veje, indkørsler og stier skal fremstå så enkle som muligt og principielt blot være en del af grundens friarealer bestående af uklippet græs, stabilgrus, græsarmering eller stenmel. Omkring husene må der anvendes strandsten, pigsten, fliser, græsarmering eller brædder til gang- og terrassebelægning. Belægningen skal begrænses og være i direkte tilknytning til huset. Der må ikke etableres terrasser, udsigtsplatforme eller lignende i terrænet i øvrigt. Der må ligeledes ikke etableres fritidsanlæg med fast belægning, eller trapper i klitterne. Dog må der etableres trappeanlæg, hvor det er nødvendigt for at sikre hensigtsmæssig adgang til huset. Indkørsler skal fremstå så enkle som muligt som det ses af eksemplet til venstre. Indkørsler må ikke etableres med fliser som det ses på billedet til højre, ligesom belægninger som granitskærver, asfalt og lignende ikke må anvendes. 11

12 Der må ikke etableres trappeanlæg eller udsigtsplatforme i terrænet. Teknisk udstyr mv. Affaldsspande skal afskærmes. Postkasser skal placeres sammen med affaldsstativet ved skel mod vej. Solenergianlæg må kun opstilles på bygninger og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Der må ikke opsættes solenergianlæg på terræn. Solpaneler skal have samme farve / nuance som den flade de placeres på. Skraldespande skal afskærmes. Solpaneler skal have samme farve som den overflade de placeres på. De ubebyggede arealer skal som hovedregel friholdes for belysning, da belysningsarmaturer virker fremmedartede på naturgrundene. I forbindelse med adgang til hovedhuset må der max. opsættes 3 lys. Varmepumper skal inddækkes, og inddækningen skal males i samme farve som bebyggelsen. 12

13 1.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområde 3.S.6 som lokalplanen ligger inden for. Der er dog enkelte steder hvor nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med de generelle rammer i Kommuneplan Sideløbende med lokalplanens udarbejdelse, vil der derfor blive lavet et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013, da Fanø Kommune ønsker disse ændringer implementeret i nærværende og fremtidige lokalplaner. Med tillægget til kommuneplanen foretages der følgende ændringer: Mindre justeringer/præciseringer omkring placering af bebyggelse i forhold til landskabet i Hovedstrukturens retningslinie 1.11 og afsnittet Placering af bebyggelse i forhold til Fanø's naturlige landskab. Ændringer i bebyggelsens omfang på små grunde under 500 m 2 i sommerhusområder i afsnittet Sommerhusområder under Grundstørrelser og Bebyggelsesprocenter. Ændringer på facadehøjder for byggeri med fladt tag fra 3 m til 3,5 m, samt mulighed for at en facade ved ensidig taghældning må have en højde på højest 5,0 m, i afsnittet Sommerhusområder under Bebyggelsens fremtræden. Ændringerne sker på baggrund af Fanø Kommunes erfaringer med projekter og byggesager. 13

14 Rammeområder iht. Kommuneplan

15 1.4 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplan nr. 8 aflyses for det område, som nærværende lokalplan nr. 103 omfatter. Afgrænsningen af lokalplan nr. 8 ses af nedenstående kort. Eksisterende lokalplan. 15

16 Lokalplan nr. 8 har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold og sikre at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Essensen i bestemmelserne omkring bebyggelsens placering og ubebyggede arealer overføres til nærværende lokalplan, ligesom bestemmelse om grundstørrelse overføres. I lokalplan nr. 8 er der ingen bestemmelser, der fastsætter rammer for bebyggelsens udformning og ydre fremtræden. I forhold til lokalplan nr. 8 udbygges nærværende lokalplan med flere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, udformning, ydre fremtræden og ubebyggede arealer. Overordnet har nærværende lokalplan mere fokus på, at bebyggelse i højere grad tilpasses landskabet. 1.5 Lokalplanens forhold til nationalparken Området ligger inden for Nationalpark Vadehavet, og lokalplanen er ikke i strid med målsætningerne for nationalparken, beskrevet i Nationalparken Vadehavet Zonestatus Lokalplanområdet er sommerhusområde og fastholdes som sådan. 1.7 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Efter planlovens bestemmelser ligger hele Fanø i kystnærhedszonen. Klitlandskabet er det overvejende dominerende naturelement. Et af lokalplanens hovedformål er at sikre, at ny bebyggelse med placering, udformning og materialevalg tager størst mulig hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier. Såfremt ældre bebyggelse erstattes af nyt byggeri, skal byggeriet placeres lavt i landskabet med mindst mulig regulering af terrænet. Bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering som eksisterende lovlig bebyggelse. Bygningshøjden i lokalplanområdet er begrænset til højest 6,5 m. Lokalplanområdet er et eksisterende udbygget sommerhusområde, og det vurderes derfor, at kystlandskabet ikke vil blive påvirket i negativ retning med de bestemmelser, der er fastlagt i lokalplanen. Dette begrundes med, at ny bebyggelse, der erstattes af ældre, i større grad skal tilpasses landskabet end der er krav om i dag, og grundene skal i øvrigt henligge som naturgrunde. Lokalplanens bestemmelser vil medføre at området opleves med bebyggelse i et stærkt naturpræget landskab, hvor klitterne vil være dominerende og dermed medvirke til at opfylde intentionerne bag kystnærhedszonebestemmelserne. 16

17 1.8 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Inden for lokalplanens område er der på flere ejendomme tinglyst deklarationer. Disse deklarationer omhandler bl.a. byggefelter, byggeretsligt skel, forbud mod bebyggelse, indskrænkninger med hensyn til placering af bebyggelse i forhold til skel, oversigtsareal, farvevalg, tagmateriale, taghældning, facadehøjder og færdselsretter mv. Alle disse deklarationer opretholdes fortsat og tilsidesættes ikke af lokalplanens bestemmelser, og skal fortsat respekteres af den enkelte grundejer. Årsagen til at deklarationerne opretholdes er at de sætter skærpede krav i forhold til hvad der er fastlagt i nærværende lokalplan. Baggrunden for flere af disse deklarationer er lyst er, at der er lokale forhold som begrunder skærpede krav. Dette kan være forhold som særlige klitlandskaber som ønskes bevaret, lavtliggende områder, ønske om et særligt udtryk i bebyggelsen, særskilt byggefelt mv. Der henvises til den enkelte ejendoms blad i tingbogen for en oversigt over de på ejendommen tinglyste servitutter. 1.9 Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 En del af lokalplanområdet er registreret som hede, mose og sø og er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af de ovenfor nævnte naturtyper, forinden der er indhentet tilladelse. Naturbeskyttelseslovens 8 En mindre del af lokalplanområdet mod den vestlige og sydlige afgrænsning er klitfredet areal, jf. 8 i Naturbeskyttelsesloven. De arealer, der er fredet, administreres af Naturstyrelsen. Omfanget af fredningen er vist på kortbilag 2. Der må ikke ændres i tilstanden af klitfredede arealer, ligesom der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne, foretages udstykning m.v. forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturbeskyttelseslovens 17 En del af lokalplanområdet var omfattet af 300 m skovbyggelinier, som var pålagt fra fredsskovsarealer nord og sydøst for lokalplanområdet, se kortbilag 2. Naturstyrelsen har den 4. juni 2015 ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. 17

18 1.10 Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanområdet grænser op til og indeholder flere forskellige internationale beskyttelsesområder. Internationalt Naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura-2000 områder omfatter EF-Fuglebeskyttelsesområder, EF-Habitatområder og Ramsarområder. EF-Fuglebeskyttelsesområder er vigtige levesteder for en lang række truede fuglearter. Områderne er udpeget på baggrund af EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv, der trådte i kraft i Udvælgelsen af arter er sket med udgangspunkt i sårbarheden med hensyn til udbredelsesmønster, antal eller krav til specielle levesteder. EF-Habitatområder er områder, der indeholder truede naturtyper samt levesteder for sjældne og truede dyr og planter. Ramsarområder er vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. Områderne er udpeget på baggrund af Ramsar-konventionen, som Danmark ratificerede i I den sydlige del af lokalplanområdet er der få ejendomme, der delvist ligger inden for de internationale beskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af Kortbilag 2. Inden for internationale naturbeskyttelsesområder må der bl.a. ikke udlægges nye arealer til sommerhusområder. Området er udbygget og på de pågældende ejendomme er der opført eksisterende lovlig bebyggelse. Planen udlægger ikke nye områder til sommerhusbebyggelse, og den eksisterende lovlige anvendelse forventes ikke at påvirke beskyttelsesområderne anderledes, end påvirkningen er forud for planens vedtagelse. Da lokalplanen fastsætter en lang række bestemmelser, der har til formål at værne om naturen, bl.a. ved de ubebyggede arealer skal henligge som naturgrunde, vurderes lokalplanen ikke at få nogen negativ indflydelse på de udpegede områder Lokalplanens forhold til anden planlægning Vej- og stiforhold Der er vejadgang til området fra Kirkevejen og Postvejen samt via en række private fællesveje. Mod vest er der ligeledes stiadgang til stranden via badesti Handicappolitik Der henvises til Handicappolitik for Fanø Kommune Klimatilpasning Ny bebyggelse skal placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn, men skal dog placeres så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder, ligesom der skal tages hensyn til højtstående grundvand. Regnvand skal desuden håndteres på egen grund. 18

19 1.12 Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. I screeningen er der lagt vægt på, at der er tale om et allerede udbygget sommerhusområde med begrænsede udstyknings- eller udbygningsmuligheder. Bestemmelserne i lokalplanen er udformet til at bevare og beskytte de landskabelige værdier, som området repræsenterer. Planen muliggør samtidig, at der må opføres bebyggelse i overensstemmelse med både gammel og mere moderne byggestil, med respekt for natur og kultur Miljøforhold Vandindvindingsområde Der er få ejendomme ved Hedemarken i den sydvestlige del af lokalplanområdet, der ligger inden for et nitratfølsom indvindingsområde. Området er allerede udbygget og vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for grundvandet. Spilde- og regnvand Grundejerne skal overholde den til hver tid gældende spildevandsplan. Såfremt det i forbindelse med genopførelse, udvidelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse medfører øget belastning, skal spildevandsanlægget bringes i overensstemmelse med gældende regler. Ændring af spildevandsforhold indenfor områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Ændring af spildevandsforhold indenfor beskyttelseszonen af private drikkevandsboringer må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Regnvand nedsives på egen grund. 19

20 1.14 Teknisk forsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra Rindby Vand Lokalplanområdet elforsynes. Lokalplanområdets bygninger opvarmes individuelt. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres og må ikke beskadiges. For ledninger i veje henvises til gældende regler Museumsloven Efter museumsloven 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på at undgå forsinkelser af anlægsarbejde og uforudsete omkostninger har bygherren mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i området. 20

21 2.0 Bestemmelser Fanø kommune Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rindby Strand I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at at at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse, sikre, at bebyggelse med placering, højder, udformning og materialevalg tager hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier, sikre, at landskabet bevarer en åben karakter uden synlige ejendomsgrænser, sikre, at de ubebyggede arealer henligger som naturgrunde, aflyse lokalplan nr. 8 for det område som lokalplan nr. 103 omfatter, 21

22 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2ag, 2ao, 2ap, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2b, 2bf, 2bg, 2bl, 2bp, 2bq, 2cl, 2cm, 2cn, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 2s, 3ab, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ, 3aø, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bh, 3bi, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3bo, 3bq, 3br, 3bs, 3bt, 3bu, 3bv, 3bx, 3by, 3bz, 3bæ, 3bø, 3c, 3ca, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3ci, 3ck, 3cl, 3cm, 3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3cr, 3cs, 3ct, 3cu, 3cv, 3cx, 3cy, 3cz, 3cæ, 3cø, 3d, 3da, 3db, 3dd, 3de, 3dg, 3dh, 3di, 3dk, 3dl, 3dm, 3dn, 3do, 3dq, 3dr, 3ds, 3dt, 3du, 3dv, 3dx, 3dy, 3dz, 3dæ, 3dø, 3e, 3ea, 3eb, 3ec, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ek, 3el, 3em, 3en, 3eu, 3ex, 3ey, 3ez, 3eæ, 3eø, 3fb, 3fc, 3fd, 3fe, 3ff, 3fg, 3fh, 3fi, 3fk, 3fl, 3fm, 3fn, 3fo, 3fp, 3fv, 3g, 3h, 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3u, 3v, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 5ab, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa, 6b, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 7ab, 7ac, 7ad, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7an, 7b, 7bq, 7br, 7c, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9ag, 9ai, 9ax, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9be, 9bf, 9bg, 9bh, 9bi, 9bk, 9bl, 9bm, 9bn, 9bo, 9bp, 9bq, 9br, 9bs, 9bt, 9bu, 9bv, 9bx, 9by, 9bz, 9bæ, 9bø, 9c, 9ca, 9cb, 9cc, 9cd, 9ce, 9cf, 9cg, 9ch, 9d, 9e, 9f, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 9ø, 9aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ak, 13al, 13ao, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13az, 13aæ, 13aø, 13ba, 13bb, 13bc, 13bd, 13bf, 13bg, 13bh, 13bi, 13bk, 13bl, 13bm, 13bn, 13bo, 13bp, 13bq, 13br, 13bv, 13by, 13bæ, 13ca, 13cb, 13cc, 13cd, 13cf, 13cg, 13ch, 13ci, 13ck, 13cl, 13cm, 13cn, 13co, 13cp, 13cq, 13cr, 13cs, 13ct, 13cu, 13cv, 13cz, 13d, 13dc, 13dd, 13e, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15by, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 15aa, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20k, 20l, 20m, 20v, 21ab, 21ac, 21ad, 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l, 21m, 21n, 21o, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 21aa, 23ae, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 23ø, 23aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24ak, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24l, 24m, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 25ac, 25ad, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al, 25am, 25an, 25ao, 25ap, 25aq, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25b, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 25bk, 25bl, 25bn, 25bo, 25br, 25bs, 25bt, 25bu, 25bv, 25bx, 25by, 25bz, 25bæ, 25bø, 25c, 25ca, 25cb, 25cc, 25cd, 25ce, 25cf, 25cg, 25ch, 25ci, 25ck, 25cl, 25cm, 25cn, 25co, 25cp, 25cq, 25cr, 25ct, 25cu, 25cv, 25cx, 25cy, 25cz, 25cæ, 25cø, 25d, 25da, 25db, 25dc, 25dd, 25de, 25df, 25dg, 25dh, 25di, 25dk, 25dl, 25dm, 25dn, 25do, 25dp, 25dq, 25dr, 25ds, 25dt, 25du, 25dv, 25dx, 25dy, 25dz, 25dæ, 25dø, 25e, 25ea, 22

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 101 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Fanø Bad

LOKALPLAN NR. 101 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Fanø Bad LOKALPLAN NR. 101 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Fanø Bad Maj 2013 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

FANØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 101 F O R S L A G. Sommerhusområde ved Fanø Bad. Foreløbig vedtaget af Byrådet

FANØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 101 F O R S L A G. Sommerhusområde ved Fanø Bad. Foreløbig vedtaget af Byrådet Foreløbig vedtaget af Byrådet LOKALPLAN NR. 101 FANØ KOMMUNE F O R S L A G Sommerhusområde ved Fanø Bad Fremlægges fra den 31. januar 2013 til den 28. marts 2013 Januar 2013 Hvad er en lokalplan? Ifølge

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Forslag til Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

Lokalplan 2013-9. Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG

Lokalplan 2013-9. Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG Lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 15.10.2013 til den 09.12.2013. Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.11.2014-1005872503 TINGLYSNINGSDATO: 24.11.2014 12:44:02 EJENDOM: Adresse: Grønhøjgårdsvej 235 0012ip 0012io 0012in 0012l 0012im Adresse: Grønhøjgårdsvej

Læs mere

LOKALPLAN 56. Område mellem Mørkhøj skole og Rybjerg Allé Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 56. Område mellem Mørkhøj skole og Rybjerg Allé Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 56 Område mellem Mørkhøj skole og Rybjerg Allé Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1989 HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG ANMELDER: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 25 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn LÆSØ KOMMUNE FORSLAG Lokalplan nr. 3.16 Vesterø Havn 1 Lokalplanens indhold I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.

Læs mere

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds Herning kommune Teknisk forvaltning HERNING KOMMUNE Lokalplan nr. 21.B2.1 for et boligområde syd for Sunds Sø, Sunds. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 64 April 2005 Eksisterende sommerhusområder ved Følle Strand Røndegård - Følle Toften - Følle Strand - Blombjerggård Lokalplan nr. 64 Eksisterende sommerhusområder ved Følle

Læs mere