LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanen angiver. Offentlig høring Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen indberettes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Handlepligt Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 26. marts til og med den 26. maj Vedtagelse Lokalplanen er endelig vedtaget af Fanø Byråd den 17. august 2015 og offentliggjort den 3. september

3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 103 Sommerhusområde ved Rindby Strand Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens baggrund og formål Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplanens forhold til nationalparken Zonestatus Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøforhold Teknisk forsyning Museumsloven Jordforurening Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 21 2 Område og zonestatus 22 3 Områdets anvendelse 24 4 Udstykninger 24 5 Vej- og stiforhold 25 6 Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering 25 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 28 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af servitutter og andre lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret Vedtagelsespåtegning 32 Kortbilag Kortbilag nr. 1 Kortbilag nr. 2 Bilag A Matrikelkort Lokalplankort Screeningsskema Lokalplanen er udarbejdet af Fanø Kommune, Plan og Udvikling i samarbejde med LandSyd Landinspektører. Fotos/illustrationer: LandSyd Landinspektører og Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen. Ophavsretten til det enkelte illustration vil fremgå i de tilfælde hvor det ikke er udarbejdet af LandSyd. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet omfatter et eksisterende udbygget sommerhusområde med enkelte ubebyggede grunde. For dele af området gælder lokalplan nr. 8, der kun har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold, ved at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Fanø Kommune har længe haft et ønske om at sikre, at bebyggelsen i sommerhusområderne på Fanø i størst mulig grad tilpasses Fanøs særegne landskab samt at sikre sommerhusområdernes kvaliteter. Fanø Kommune har således i Kommuneplan 2013 fastlagt en række retningslinier for bebyggelse i sommerhusområderne. Ydermere er der i 2008 udarbejdet en vejledning for sommerhusområderne Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem 3 grundejerforeninger og Fanø Kommune. I vejledningen er der en lang række anbefalinger om bebyggelsens udformning, placering, materialevalg ubebyggede arealer mv. Fælles for retningslinierne i Kommuneplanen og anbefalingerne i vejledningen er dog, at de ikke er retlig bindende overfor den enkelte grundejer. Fanø Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes lokalplaner for en række sommerhusområder på Fanø, hvor nærværende lokalplan er en af disse. Fanø Kommune har desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønsker at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. 14 forbuddet er gældende et år, hvilket betyder at nærværende forslag til lokalplan skal være fremlagt inden et år fra den 10. april Fanø Kommune havde desuden nedlagt et forbud efter planlovens 14 om et forhold som strider mod kommuneplanen og som man ønskede at fastsætte bestemmelser om i nærværende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at få fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens placering, materialevalg og tagformer for derigennem at sikre sommerhusområdernes kvaliteter og sikre, at bebyggelse og ændringer heraf foretages med behørig hensyntagen til de landskabelige omgivelser. Lokalplanen tager udgangspunkt i Kommuneplanens retningslinier samt de anbefalinger der findes i vejledningen Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab, hvilket også har været et af formålene med vejledningen. 4

5 1.0 Redegørelse Handlepligt Vedtagelsen af en lokalplan betyder ikke, at ejeren er forpligtiget til at ændre eksisterende lovlige forhold eller forbud mod at fortsætte den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom. Planen regulerer alene fremtidige forhold og ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri af bestående ejendomme, som skal være i overensstemmelse med lokalplanen. 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 296 ha. ved Rindby Strand. Området fremgår af kortbilag 1. Området er et udbygget sommerhusområde, med enkelte ubebyggede grunde, beliggende i et åbent kuperet klitlandskab. Enkelte områder har en mere lukket karakter med meget bevoksning. De fleste grunde går i et med hinanden uden synlige ejendomsgrænser. Enkelte har dog sat hegn op mellem grundene i form af reb, pigtråd, beplantning mm, hvilket ikke må forekomme. De fleste huse er placeret lavt på grunden og indpasser sig i det karakteristiske klitlandskab. Størstedelen af området ligger i et åbent klitlandskab uden synlige ejendomsgrænser. Som det ses på billedet er bebyggelsen i området meget forskelligartet. Mens store dele af området er præget af høje klitter, er andre dele mere lavtliggende. I de lave områder er der flere små søer, ligesom der også er mere beplantning i form af buske og træer. De ubebyggede arealer er foruden træer og buske bevokset med græs, marehalm, urter og hybenroser. 5

6 Dele af området ligger lavt med flere mindre søer og vådområder. Bebyggelsen i området er meget forskelligartet i arkitektur og materialer, og afspejler den lange periode sommerhusene er opført over. De første huse i området er tilbage fra 1930'erne, mens andre huse er nyopførte og afspejler en mere nutidig arkitektur. Bebyggelsen er dog hovedsageligt opført i én etage med træfacader og lav taghældning, som hovedsagelig er belagt med eternitplader eller tagpap. I området er der også huse i mere karakteristisk "Fanøstil" med facader i teglsten og stråtage med høj rejsning. Sommerhusene i området er meget forskelligartede i arkitektur og materialer. 6

7 Lokalplanområdet grænser mod nord op til et eksisterende sommerhusområde ved Fanø Bad samt Torp Plantage, som er registreret som fredsskov. Mod vest grænser området op til stranden og er delvis afgrænset af klitfredningslinjen. Mod syd ligger området ud til ubebyggede naturområder, der er udpeget som Natura 2000 område. Mod øst grænser området op til campingpladser samt dyrkede landbrugsarealer. Den sydøstlige del af området grænser op til Postvejen. Centralt i området ved Kirkevejen ligger centerområdet Rindby Strand med butikker og restaurationer mv., samt et område til rekreativt formål med en mindre campingplads. Disse områder ligger uden for lokalplanområdet. Mod vest grænser området op til stranden. Nord for lokalplanområdet ligger Torp Plantage, som er registreret som fredskov. 1.2 Lokalplanens indhold Med denne lokalplan fastlægges grundlaget for, at sommerhusområdets kvaliteter og landskabelige værdier, som området repræsenterer, i størst muligt omfang sikres for fremtiden. Området er hovedsageligt præget af åbent klitlandskab med spredt bebyggelse. Dette landskabelige præg skal sikres bevaret. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering og bebyggelsens omfang, placering, bygningshøjder, taghældninger, materialeanvendelse m.v. 7

8 Sommerhuse må ikke etableres som eller ændres til poolhuse bl.a. af hensyn til de begrænsede drikkevandsinteresser på Fanø. Placering I bestemmelserne om placering lægges der vægt på, at fremtidigt byggeri placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn. I de lavest liggende dele af lokalplanområdet skal bebyggelsen dog placeres, så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder. Derudover er der bestemmelser, der sikrer, at byggeriet placeres og tilpasses, så det kuperede terræn bevares og byggeriet opføres så mindst mulig terrænregulering og afgravning/påfyldning finder sted. Fanø Kommune kan fastlægge et eller flere niveauplaner ud fra disse principper. Det kan være nødvendigt at tilpasse huset til terrænet, så det naturlige terræn bevares mest muligt. Retningslinierne skal sikre, at bebyggelse ikke virker dominerende i forhold til landskabet og derved øger risikoen for, at Fanøs særegne landskab udviskes. Et godt eksempel på et sommerhus, der er fint tilpasset landskabet, både hvad angår materialer, farver og placering. Småbygninger som skure, carporte og garager mm, skal så vidt muligt sammenbygges, så den enkelte grund friholdes for spredt bebyggelse. Hvis eksempelvis garager/carporte ikke kan integreres i hovedhuset, må den opføres som en let konstruktion, der indpasses i terrænet eller etableres som en del af en klit. Anneksbygninger må kun opføres i tilknytning til hovedhuset og må ikke fungere som en selvstændig boligenhed, men som en del af sommerhuset. Illustrationen til venstre viser en dårlig tilpasning af bebyggelsen i terrænet, mens illustrationen til højre viser en god tilpasning. Byplaner.dk - Arkitekt maa Stig Hammer Eriksen 8

9 Orientering Byggeri skal orienteres, så udsynet mod det åbne land og lignende ikke begrænses. Byggeriet skal opføres som øst-vest vendte bygninger. I områder med udsyn over kyststrækninger skal de længste facader orienteres vinkelret på kystlinien. Princippet for orientering må fraviges, hvor særlige forhold, som f.eks. landskab, terræn eller eksisterende bebyggelse, kan begrunde en anden orientering. Retningslinien svarer til øens oprindelige byggeskik og har derudover til formål at sikre mest mulig udsyn over Fanøs særegne landskab og kystlinie. Terrænregulering Udover at bebyggelse skal placeres, så større terrænreguleringer undgås, må der ikke foretages større terrænreguleringer til andre formål som interne veje, terrasser mv. Der må ikke etableres volde for at skabe læ og private rum. Når der sker terrænreguleringer skal landskabet retableres, så det fremstår uden ar. Bebyggelsens udformning og materialer Bestemmelserne om bebyggelsens placering, udformning og materialer skal sikre, at bebyggelsen arkitektonisk indpasses i landskabet, så det er klitterne og ikke bebyggelsen, der er dominerende i landskabet. Lovlig eksisterende bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering. Ny bebyggelse skal opføres med facader i teglsten, vandskuring, træ eller kunstmateriale med træstruktur. Tage skal belægges med sort listetækket tagpap, grønne tage (græs, sedum o.lign.), stentage, skifer, stråtag, tagplader eller tagsten. Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage, og tagterrasser kan ikke tillades, da det i følge Bygningsreglementet betragtes som værende en hel etage. Ved renovering af eksisterende bebyggelse må der anvendes de samme materialer, som huset er opført med. For at sikre at bebyggelsen i området fremstår neutralt og falder naturligt ind i landskabet, må der ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer eller stærke farver. Farverne på større bygningsflader skal tilpasses de naturlige omgivelser og fremstå i jordfarver. Veje og stier Der udlægges ikke nye veje eller stier. Private fællesveje og stier skal fastholdes i deres enkle karakter. Der må anvendes stabilgrus, sandwich overfladebehandling med brunlige sten, græsarmering eller stenmel til overfladebelægning. Der må ikke anvendes asfalt, granitskærver, fliser, gamle mursten eller lign. på veje eller stier. Mindre stier skal fremstå som trampestier. Vejadgang til området vil ske fra Kirkevejen og Postvejen samt via de private fællesveje i området. 9

10 Veje og stier skal fremstå i deres enkle karakter. Fanø Kommune skal godkende nye indkørsler eller ændring af eksisterende. Der gives normalt kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel på 3 m pr. ejendom. Hegning Sommerhusområderne skal fremstå som et åbent landskab, hvor de enkelte grunde går i et med naturen uden synlige skel. Der må ikke opstilles stakitter, hegn, tovværk eller lign. eller plantes hække i skel. Hegning må kun ske omkring terrasser og skal fremstå i samme materialer og farver som hovedhuset. Der må endvidere ikke anvendes/udlægges nylon net på terræn. Landskabet skal fremstå åbent og der må ikke etableres nogen form for hegning eller anden synlig afgrænsning af grunden, som der ses af eksemplerne ovenfor. Det gælder både plankeværk, trådhegn, pæle, rebhegn, diger hække, trærækker og anden form for hegning eller afgrænsning. 10

11 Beplantning De ubebyggede arealer på grundene skal henligge som naturgrund, og der må ikke plantes nyt. De ubebyggede arealer skal fremstå åbent med den naturlige vegetation. Belægning Interne veje, indkørsler og stier skal fremstå så enkle som muligt og principielt blot være en del af grundens friarealer bestående af uklippet græs, stabilgrus, græsarmering eller stenmel. Omkring husene må der anvendes strandsten, pigsten, fliser, græsarmering eller brædder til gang- og terrassebelægning. Belægningen skal begrænses og være i direkte tilknytning til huset. Der må ikke etableres terrasser, udsigtsplatforme eller lignende i terrænet i øvrigt. Der må ligeledes ikke etableres fritidsanlæg med fast belægning, eller trapper i klitterne. Dog må der etableres trappeanlæg, hvor det er nødvendigt for at sikre hensigtsmæssig adgang til huset. Indkørsler skal fremstå så enkle som muligt som det ses af eksemplet til venstre. Indkørsler må ikke etableres med fliser som det ses på billedet til højre, ligesom belægninger som granitskærver, asfalt og lignende ikke må anvendes. 11

12 Der må ikke etableres trappeanlæg eller udsigtsplatforme i terrænet. Teknisk udstyr mv. Affaldsspande skal afskærmes. Postkasser skal placeres sammen med affaldsstativet ved skel mod vej. Solenergianlæg må kun opstilles på bygninger og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Der må ikke opsættes solenergianlæg på terræn. Solpaneler skal have samme farve / nuance som den flade de placeres på. Skraldespande skal afskærmes. Solpaneler skal have samme farve som den overflade de placeres på. De ubebyggede arealer skal som hovedregel friholdes for belysning, da belysningsarmaturer virker fremmedartede på naturgrundene. I forbindelse med adgang til hovedhuset må der max. opsættes 3 lys. Varmepumper skal inddækkes, og inddækningen skal males i samme farve som bebyggelsen. 12

13 1.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområde 3.S.6 som lokalplanen ligger inden for. Der er dog enkelte steder hvor nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med de generelle rammer i Kommuneplan Sideløbende med lokalplanens udarbejdelse, vil der derfor blive lavet et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013, da Fanø Kommune ønsker disse ændringer implementeret i nærværende og fremtidige lokalplaner. Med tillægget til kommuneplanen foretages der følgende ændringer: Mindre justeringer/præciseringer omkring placering af bebyggelse i forhold til landskabet i Hovedstrukturens retningslinie 1.11 og afsnittet Placering af bebyggelse i forhold til Fanø's naturlige landskab. Ændringer i bebyggelsens omfang på små grunde under 500 m 2 i sommerhusområder i afsnittet Sommerhusområder under Grundstørrelser og Bebyggelsesprocenter. Ændringer på facadehøjder for byggeri med fladt tag fra 3 m til 3,5 m, samt mulighed for at en facade ved ensidig taghældning må have en højde på højest 5,0 m, i afsnittet Sommerhusområder under Bebyggelsens fremtræden. Ændringerne sker på baggrund af Fanø Kommunes erfaringer med projekter og byggesager. 13

14 Rammeområder iht. Kommuneplan

15 1.4 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan Lokalplan nr. 8 aflyses for det område, som nærværende lokalplan nr. 103 omfatter. Afgrænsningen af lokalplan nr. 8 ses af nedenstående kort. Eksisterende lokalplan. 15

16 Lokalplan nr. 8 har til formål at sikre områdets naturlige terrænforhold og sikre at bebyggelse placeres med størst mulig respekt for det omkringliggende terræn. Essensen i bestemmelserne omkring bebyggelsens placering og ubebyggede arealer overføres til nærværende lokalplan, ligesom bestemmelse om grundstørrelse overføres. I lokalplan nr. 8 er der ingen bestemmelser, der fastsætter rammer for bebyggelsens udformning og ydre fremtræden. I forhold til lokalplan nr. 8 udbygges nærværende lokalplan med flere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, udformning, ydre fremtræden og ubebyggede arealer. Overordnet har nærværende lokalplan mere fokus på, at bebyggelse i højere grad tilpasses landskabet. 1.5 Lokalplanens forhold til nationalparken Området ligger inden for Nationalpark Vadehavet, og lokalplanen er ikke i strid med målsætningerne for nationalparken, beskrevet i Nationalparken Vadehavet Zonestatus Lokalplanområdet er sommerhusområde og fastholdes som sådan. 1.7 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Efter planlovens bestemmelser ligger hele Fanø i kystnærhedszonen. Klitlandskabet er det overvejende dominerende naturelement. Et af lokalplanens hovedformål er at sikre, at ny bebyggelse med placering, udformning og materialevalg tager størst mulig hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier. Såfremt ældre bebyggelse erstattes af nyt byggeri, skal byggeriet placeres lavt i landskabet med mindst mulig regulering af terrænet. Bebyggelse må renoveres eller erstattes af ny bebyggelse med samme placering som eksisterende lovlig bebyggelse. Bygningshøjden i lokalplanområdet er begrænset til højest 6,5 m. Lokalplanområdet er et eksisterende udbygget sommerhusområde, og det vurderes derfor, at kystlandskabet ikke vil blive påvirket i negativ retning med de bestemmelser, der er fastlagt i lokalplanen. Dette begrundes med, at ny bebyggelse, der erstattes af ældre, i større grad skal tilpasses landskabet end der er krav om i dag, og grundene skal i øvrigt henligge som naturgrunde. Lokalplanens bestemmelser vil medføre at området opleves med bebyggelse i et stærkt naturpræget landskab, hvor klitterne vil være dominerende og dermed medvirke til at opfylde intentionerne bag kystnærhedszonebestemmelserne. 16

17 1.8 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Inden for lokalplanens område er der på flere ejendomme tinglyst deklarationer. Disse deklarationer omhandler bl.a. byggefelter, byggeretsligt skel, forbud mod bebyggelse, indskrænkninger med hensyn til placering af bebyggelse i forhold til skel, oversigtsareal, farvevalg, tagmateriale, taghældning, facadehøjder og færdselsretter mv. Alle disse deklarationer opretholdes fortsat og tilsidesættes ikke af lokalplanens bestemmelser, og skal fortsat respekteres af den enkelte grundejer. Årsagen til at deklarationerne opretholdes er at de sætter skærpede krav i forhold til hvad der er fastlagt i nærværende lokalplan. Baggrunden for flere af disse deklarationer er lyst er, at der er lokale forhold som begrunder skærpede krav. Dette kan være forhold som særlige klitlandskaber som ønskes bevaret, lavtliggende områder, ønske om et særligt udtryk i bebyggelsen, særskilt byggefelt mv. Der henvises til den enkelte ejendoms blad i tingbogen for en oversigt over de på ejendommen tinglyste servitutter. 1.9 Lokalplanens forhold til Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 En del af lokalplanområdet er registreret som hede, mose og sø og er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af de ovenfor nævnte naturtyper, forinden der er indhentet tilladelse. Naturbeskyttelseslovens 8 En mindre del af lokalplanområdet mod den vestlige og sydlige afgrænsning er klitfredet areal, jf. 8 i Naturbeskyttelsesloven. De arealer, der er fredet, administreres af Naturstyrelsen. Omfanget af fredningen er vist på kortbilag 2. Der må ikke ændres i tilstanden af klitfredede arealer, ligesom der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne, foretages udstykning m.v. forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturbeskyttelseslovens 17 En del af lokalplanområdet var omfattet af 300 m skovbyggelinier, som var pålagt fra fredsskovsarealer nord og sydøst for lokalplanområdet, se kortbilag 2. Naturstyrelsen har den 4. juni 2015 ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. 17

18 1.10 Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanområdet grænser op til og indeholder flere forskellige internationale beskyttelsesområder. Internationalt Naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura-2000 områder omfatter EF-Fuglebeskyttelsesområder, EF-Habitatområder og Ramsarområder. EF-Fuglebeskyttelsesområder er vigtige levesteder for en lang række truede fuglearter. Områderne er udpeget på baggrund af EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv, der trådte i kraft i Udvælgelsen af arter er sket med udgangspunkt i sårbarheden med hensyn til udbredelsesmønster, antal eller krav til specielle levesteder. EF-Habitatområder er områder, der indeholder truede naturtyper samt levesteder for sjældne og truede dyr og planter. Ramsarområder er vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. Områderne er udpeget på baggrund af Ramsar-konventionen, som Danmark ratificerede i I den sydlige del af lokalplanområdet er der få ejendomme, der delvist ligger inden for de internationale beskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af Kortbilag 2. Inden for internationale naturbeskyttelsesområder må der bl.a. ikke udlægges nye arealer til sommerhusområder. Området er udbygget og på de pågældende ejendomme er der opført eksisterende lovlig bebyggelse. Planen udlægger ikke nye områder til sommerhusbebyggelse, og den eksisterende lovlige anvendelse forventes ikke at påvirke beskyttelsesområderne anderledes, end påvirkningen er forud for planens vedtagelse. Da lokalplanen fastsætter en lang række bestemmelser, der har til formål at værne om naturen, bl.a. ved de ubebyggede arealer skal henligge som naturgrunde, vurderes lokalplanen ikke at få nogen negativ indflydelse på de udpegede områder Lokalplanens forhold til anden planlægning Vej- og stiforhold Der er vejadgang til området fra Kirkevejen og Postvejen samt via en række private fællesveje. Mod vest er der ligeledes stiadgang til stranden via badesti Handicappolitik Der henvises til Handicappolitik for Fanø Kommune Klimatilpasning Ny bebyggelse skal placeres med udgangspunkt i lavest liggende terræn, men skal dog placeres så der ikke er risiko for oversvømmelser i regn- og tøbrudsperioder, ligesom der skal tages hensyn til højtstående grundvand. Regnvand skal desuden håndteres på egen grund. 18

19 1.12 Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. I screeningen er der lagt vægt på, at der er tale om et allerede udbygget sommerhusområde med begrænsede udstyknings- eller udbygningsmuligheder. Bestemmelserne i lokalplanen er udformet til at bevare og beskytte de landskabelige værdier, som området repræsenterer. Planen muliggør samtidig, at der må opføres bebyggelse i overensstemmelse med både gammel og mere moderne byggestil, med respekt for natur og kultur Miljøforhold Vandindvindingsområde Der er få ejendomme ved Hedemarken i den sydvestlige del af lokalplanområdet, der ligger inden for et nitratfølsom indvindingsområde. Området er allerede udbygget og vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for grundvandet. Spilde- og regnvand Grundejerne skal overholde den til hver tid gældende spildevandsplan. Såfremt det i forbindelse med genopførelse, udvidelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse medfører øget belastning, skal spildevandsanlægget bringes i overensstemmelse med gældende regler. Ændring af spildevandsforhold indenfor områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Ændring af spildevandsforhold indenfor beskyttelseszonen af private drikkevandsboringer må ikke foretages, forinden der er indhentet særskilt tilladelse fra myndighed på området. Regnvand nedsives på egen grund. 19

20 1.14 Teknisk forsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra Rindby Vand Lokalplanområdet elforsynes. Lokalplanområdets bygninger opvarmes individuelt. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres og må ikke beskadiges. For ledninger i veje henvises til gældende regler Museumsloven Efter museumsloven 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på at undgå forsinkelser af anlægsarbejde og uforudsete omkostninger har bygherren mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i området. 20

21 2.0 Bestemmelser Fanø kommune Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rindby Strand I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at at at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse, sikre, at bebyggelse med placering, højder, udformning og materialevalg tager hensyn til kystlandskabet og de landskabelige værdier, sikre, at landskabet bevarer en åben karakter uden synlige ejendomsgrænser, sikre, at de ubebyggede arealer henligger som naturgrunde, aflyse lokalplan nr. 8 for det område som lokalplan nr. 103 omfatter, 21

22 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2ag, 2ao, 2ap, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2b, 2bf, 2bg, 2bl, 2bp, 2bq, 2cl, 2cm, 2cn, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 2s, 3ab, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ, 3aø, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bh, 3bi, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3bo, 3bq, 3br, 3bs, 3bt, 3bu, 3bv, 3bx, 3by, 3bz, 3bæ, 3bø, 3c, 3ca, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3ci, 3ck, 3cl, 3cm, 3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3cr, 3cs, 3ct, 3cu, 3cv, 3cx, 3cy, 3cz, 3cæ, 3cø, 3d, 3da, 3db, 3dd, 3de, 3dg, 3dh, 3di, 3dk, 3dl, 3dm, 3dn, 3do, 3dq, 3dr, 3ds, 3dt, 3du, 3dv, 3dx, 3dy, 3dz, 3dæ, 3dø, 3e, 3ea, 3eb, 3ec, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ek, 3el, 3em, 3en, 3eu, 3ex, 3ey, 3ez, 3eæ, 3eø, 3fb, 3fc, 3fd, 3fe, 3ff, 3fg, 3fh, 3fi, 3fk, 3fl, 3fm, 3fn, 3fo, 3fp, 3fv, 3g, 3h, 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3u, 3v, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 5ab, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa, 6b, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 7ab, 7ac, 7ad, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7an, 7b, 7bq, 7br, 7c, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9ag, 9ai, 9ax, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9be, 9bf, 9bg, 9bh, 9bi, 9bk, 9bl, 9bm, 9bn, 9bo, 9bp, 9bq, 9br, 9bs, 9bt, 9bu, 9bv, 9bx, 9by, 9bz, 9bæ, 9bø, 9c, 9ca, 9cb, 9cc, 9cd, 9ce, 9cf, 9cg, 9ch, 9d, 9e, 9f, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 9ø, 9aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ak, 13al, 13ao, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13az, 13aæ, 13aø, 13ba, 13bb, 13bc, 13bd, 13bf, 13bg, 13bh, 13bi, 13bk, 13bl, 13bm, 13bn, 13bo, 13bp, 13bq, 13br, 13bv, 13by, 13bæ, 13ca, 13cb, 13cc, 13cd, 13cf, 13cg, 13ch, 13ci, 13ck, 13cl, 13cm, 13cn, 13co, 13cp, 13cq, 13cr, 13cs, 13ct, 13cu, 13cv, 13cz, 13d, 13dc, 13dd, 13e, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15by, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 15aa, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20k, 20l, 20m, 20v, 21ab, 21ac, 21ad, 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l, 21m, 21n, 21o, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 21aa, 23ae, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 23ø, 23aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24ak, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24l, 24m, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 25ac, 25ad, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al, 25am, 25an, 25ao, 25ap, 25aq, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25b, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 25bk, 25bl, 25bn, 25bo, 25br, 25bs, 25bt, 25bu, 25bv, 25bx, 25by, 25bz, 25bæ, 25bø, 25c, 25ca, 25cb, 25cc, 25cd, 25ce, 25cf, 25cg, 25ch, 25ci, 25ck, 25cl, 25cm, 25cn, 25co, 25cp, 25cq, 25cr, 25ct, 25cu, 25cv, 25cx, 25cy, 25cz, 25cæ, 25cø, 25d, 25da, 25db, 25dc, 25dd, 25de, 25df, 25dg, 25dh, 25di, 25dk, 25dl, 25dm, 25dn, 25do, 25dp, 25dq, 25dr, 25ds, 25dt, 25du, 25dv, 25dx, 25dy, 25dz, 25dæ, 25dø, 25e, 25ea, 22

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere